The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่ม ทภ.3 สรุปปี 64 ver.สมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jumbza001, 2021-11-03 22:39:44

รูปเล่ม ทภ.3 สรุปปี 64 ver.สมบูรณ์

รูปเล่ม ทภ.3 สรุปปี 64 ver.สมบูรณ์

สารบญั

เรอื่ ง หน้า

โครงการทหารพนั ธ์ุดใี นพ้ืนทีภ่ าคเหนอื ตอนบน กองทพั ภาคท่ี ๓ จำนวน ๕ โครงการ 1
23
▪ โครงการทหารพันธด์ุ ีกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแมร่ ิม จงั หวัดเชยี งใหม่ 48
▪ โครงการทหารพนั ธด์ุ ีคา่ ยสรุ ศกั ดม์ิ นตรี อำเภอเมอื ง จงั หวดั ลำปาง 61
▪ โครงการทหารพันธุ์ดีคา่ ยขนุ เจืองธรรมกิ ราช อำเภอเมือง จังหวดั พะเยา 92
▪ โครงการทหารพันธด์ุ ีนา่ น ค่ายสรุ ยิ พงษ์ อำเภอเมอื ง จังหวัดน่าน
▪ โครงการทหารพนั ธุด์ ีค่ายเมง็ รายมหาราช อำเภอเมอื ง จงั หวัดเชยี งราย 102
128
โครงการทหารพนั ธดุ์ ีในพื้นท่ภี าคเหนอื ตอนล่าง กองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ 142
▪ โครงการทหารพันธ์ุดีคา่ ยสมเด็จพระเอกทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 170
▪ โครงการทหารพนั ธุด์ ีคา่ ยพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จงั หวดั พิษณโุ ลก 177
▪ โครงการทหารพันธด์ุ ีคา่ ยพ่อขนุ ผาเมือง (พล.ม.๑) อำเภอเมอื ง จงั หวดั เพชรบูรณ์
▪ โครงการทหารพนั ธุ์ดีคา่ ยพอ่ ขุนผาเมือง (มทบ.๓๖) อำเภอเมอื ง จังหวัดเพชรบูรณ์
▪ โครงการทหารพนั ธุ์ดีค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โครงการทหารพนั ธด์ุ ใี นพืน้ ท่ภี าคเหนือตอนบน กองทพั ภาคท่ี ๓
จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการทหารพนั ธด์ุ ีกองพลทหารราบท่ี 7 อำเภอแมร่ มิ จงั หวัดเชยี งใหม่
๒. โครงการทหารพนั ธด์ุ คี า่ ยสรุ ศักดม์ิ นตรี อำเภอเมอื ง จังหวดั ลำปาง
๓. โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมกิ ราช อำเภอเมือง จังหวดั พะเยา
๔. โครงการทหารพนั ธด์ุ ีน่าน ค่ายสุรยิ พงษ์ อำเภอเมอื ง จังหวดั น่าน
๕. โครงการทหารพันธด์ุ คี ่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวดั เชียงราย2

ความเป็นมา

โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริ
แก่ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ในขณะน้ัน เมื่อครั้งเสดจ็ พระราชดำเนนิ ไปปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจ ณ
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทรงมีพระราชกุศโลบาย ในการที่จัดฝึกอาชีพให้แก่
พลทหารกองประจำการ ได้มที ักษะการปลกู พืชผัก การบำรงุ ดูแลรักษา การเกบ็ เกีย่ วผลผลิตรวมไปถึงการเก็บเก่ียว
เมลด็ พนั ธุ์ เพอ่ื เก็บไว้ใชป้ ลูกในฤดกู าลต่อไป กอปรกบั กองพลทหารราบท่ี ๗ ได้สนองพระราชดำริ จัดตั้งโครงการเก็บ
รักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรงุ พนั ธ์ุ ตามพระราชดำริฯโดยทั่วไปแล้วแรงงานที่จะดำเนินการส่วนใหญ่
เป็นทหารกองประจำการ จึงบังเกิดแนวความคิดที่ว่า หากทหารกองประจำการเหล่านี้ ได้ฝึกฝนวิชาการ และทักษะ
เพิม่ เติม จะยังประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และขยายผลไปสคู่ รอบครัวและชุมชนได้ นอกจากน้ัน ได้ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยเฉพาะทหารกองประจำการ เพื่อให้นำ
กลับไปปลูกที่บ้านของตน ให้มีผักปลอดภัยบริโภคกันในครัวเรือน หากมีมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่ม
รายได้ และลดรายจา่ ย ในครัวเรอื น นับเปน็ มงคลสูงสุดแกท่ หารกองประจำการท่เี ขา้ รับการอบรมเปน็ อย่างยงิ่ ทั้ง
ยังได้พระราชทานเมล็ดพนั ธผุ์ ักแก่เครือญาตทิ หารพันธุด์ ี เพอื่ ใหน้ ำไปปลูกอีกคนละ ๑๐ ครวั เรือน เพื่อให้ราษฎรได้
ปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เป็นการขยายความรู้ออกสู่ชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายให้แก่กองทัพบก
ด้วยเป็นการเผยแพร่ความรู้เชิงปฏบิ ัติ ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง เป็น
เพือ่ น เปน็ พ่ีเป็นน้องกนั ให้คำปรกึ ษา ประสานงานกัน ตอ่ ไป 2

กองพลทหารราบที่ ๗ จึงได้สนองพระราชดำริดังกล่าวจัดตั้ง โครงการทหารพันธุ์ดีภายในหน่วย โดยใช้
แนวทางจากกองทัพภาคที่ ๓ มาเป็นหลักในการดำเนินการ โดยเมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารราบที่ ๗ โดยมี พันเอก บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
รองผู้บญั ชาการ กองพลทหารราบท่ี ๗ ในขณะนนั้ เปน็ ผถู้ วายรายงาน

3

3

วตั ถปุ ระสงค์

๑. นำปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพติ ร มาปฏิบตั ิเพ่อื ให้เกดิ ผลเป็นรปู ธรรม

๒. ดำเนนิ การดว้ ยวธิ ีกสิกรรมธรรมชาติ ได้แก่ เกษตรอินทรยี ์, การปศสุ ัตว์ และการประมง เป็นตน้
๓. สง่ เสริมใหข้ ้าราชการทหาร, ครอบครัว และทหารกองประจำการ สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับ
บรโิ ภค เพอ่ื ลดรายจ่าย รวมถึงนำไปขายเพอื่ เพ่มิ รายได้
๔. เป็นศูนย์การเรียนรู้การดำเนินการด้วยกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ให้กับราษฎรในพื้นท่ี ในรูปแบบ Learning by Doing
๕. ราษฎรที่เขา้ มาเรียนรู้ ในศนู ย์การเรียนรู้โครงการทหารพนั ธุ์ดี จะไดน้ ำองค์ความรูไ้ ปขยายผลแก่เพื่อน พี่
น้องในหมบู่ ้าน เพอื่ ใหม้ ีอาหารท่ปี ลอดภัยสำหรบั บริโภค และจำหน่าย
๖. เมลด็ พนั ธ์ุผักพ้นื เมอื ง จากแปลงผกั ปลอดภยั ที่ผลติ ได้ นำทูลเกล้าฯ ถวายเพอื่ เก็บไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์
ผัก (โรงคัดเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามภูมิภาค) สำหรับพระราชทานแก่ราษฎร
รวมท้งั สว่ นหน่งึ เจา้ หนา้ ทใ่ี นโครงการฯ จะได้นำมาเพาะกล้า เพอ่ื นำไปปลกู เป็นผักปลอดภัยจำหน่ายเปน็ รายได้เสริม
ให้แกเ่ จา้ หนา้ ท่ี และครอบครัว
๗. นำวสั ดเุ หลือใชจ้ ากครวั เรอื น มาเป็นอุปกรณใ์ นโครงการ, ป๋ยุ พืชสด หรือตน้ ทุนอาหารสตั วเ์ พ่ือลดปริมาณ
ขยะในชมุ ชน (Zero Waste)

4

แผนผังพ้ืนท่ีดำเนนิ โครงการทหารพนั ธด์ุ ี กองพลทหารราบที่ ๗
ณ ศนู ย์การเรียนรูต้ ามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบท่ี ๗

**************************

➢ พื้นทด่ี ำเนินโครงการฯ รวมท้ังสิน้ จำนวน ๗๓ ไร่ ดงั น้ี
๑. พน้ื ท่ีเกษตรกรรมภายในโครงการฯ จำนวน ๕๘ ไร่ ๑ งาน แบง่ เป็น ๕ พื้นที่ ไดแ้ ก่
๑.๑ แปลงเกษตรทหารพนั ธ์ุดี จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน
๑.๒ โครงการปลูกหญ้าเลีย้ งสตั ว์ จำนวน ๕ ไร่ ๑ งาน
๑.๓ แปลงนาขา้ วอนิ ทรีย์ จำนวน ๓๖ ไร่ ๒ งาน
๑.๔ โครงการทหารพนั ธด์ุ ี (โดย ร.๗ พนั .๑) จำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน
๑.๕ โครงการปลกู ข้าวโพด (โดย ร.๗) จำนวน ๒ ไร่

๒. พ้ืนทเี่ ลย้ี งสัตว์ จำนวน ๔ ไร่ แบ่งเปน็ ๕ พ้นื ที่ ไดแ้ ก่
๒.๑ โครงการเลย้ี งหมูปา่ จำนวน ๓ งาน ๗๐ ตารางวา
๒.๒ โครงการศนู ย์ผลติ พันธสุ์ ัตวป์ กี พระราชทานฯ จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน
๒.๓ โครงการเลี้ยงไกก่ ระดกู ดำ จำนวน ๒ งาน
๒.๔ โครงการเลี้ยงกระต่ายพนั ธ์นุ วิ ซีแลนดไ์ วท์ จำนวน ๑ งาน ๖๕ ตารางวา
๒.๕ โครงการเลยี้ งแพะพันธแุ์ บล็คเบงกอล อยู่รว่ มกบั ข้อ ๒.๔

๓. พืน้ ที่การประมง โครงการเล้ยี งปลาในกระชงั จำนวน ๑๐ ไร่

5

บนั ทกึ พระราชดำริ
สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ ารี

เสดจ็ ฯ โครงการทหารพนั ธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชยี งใหม่
วนั จนั ทร์ ที่ ๒๖ ตลุ าคม ๒๕๖๓

*****************************************
๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้
มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปดูการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของ
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหากเป็นไปได้ ให้ส่งเมล็ดพันธุ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าเก็บทั้งที่ สวกช. และศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี
๒. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปดูการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของ IRRI เมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลยั แม่โจ้ กราบบังคมทลู ว่า ท่ีไตห้ วนั กม็ กี ารเก็บเมล็ดพนั ธุ์ รับสัง่ ว่าใหไ้ ปดูด้วย รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา อธกิ ารบดมี หาวิทยาลยั แมโ่ จ้ รบั ใสเ่ กลา้ ฯ
๓. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้สอน
วธิ กี ารขยายพนั ธก์ุ ิ่งพนั ธม์ุ ะม่วงใหน้ กั เรียน และทหารเกณฑ์ได้เรียนรตู้ ่อไป
๔. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งถามว่า
ในการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ดอกหงอนไก่จะเป็นเมล็ดพันธุ์จากมรดกของบรรพบุรุษ (Heirloom seed) ได้หรือไม่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ฉนั ทนา วิชรตั น์ กราบบังคมทูลวา่ ตอ้ งศึกษาประวัตเิ พิม่ เติม
๕. นางสาว เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต ผลิตเมล็ด
พันธุพ์ ชื ปุย๋ สด ไดแ้ ก่ ปอเทอื ง ถวั่ พรา้ และถัว่ มะแฮะ โดยรวบรวมพันธ์ุดีจากหลายแหลง่ เพ่ือส่งเข้าคลังให้ศูนย์พัฒนา
พนั ธุ์พชื จักรพันธ์เพ็ญศิริ จงั หวัดเชียงราย และจงั หวดั พษิ ณุโลก
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์ กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต ปรับปรุงพันธุ์เสาวรส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่าได้ซื้อพันธุ์เสาวรสมา
จากต่างประเทศ ตอนนสี้ ะสมพนั ธ์ุได้ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ พันธ์ุ
๗. พลตรี สมชาย ทาวงศม์ า ผบู้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิการาช จงั หวัดพะเยา กราบ
บังคมทูลเชิญเสดจ็ ฯ โครงการทหารพนั ธุด์ ี มณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจอื งธรรมกิ าราช จงั หวดั พะเยา

6

สมเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็ ฯ โครงการทหารพนั ธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗
วันจันทรท์ ่ี ๒๖ ตลุ าคม ๒๕๖๓


7

7

โครงการทหารพันธดุ์ ี กองพลทหารราบที่ ๗
วงรอบ ๑ ปี (ตั้งแตเ่ ดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔)

********************************

ยอดกำลังพลทหารพนั ธุด์ ี กองพลทหารราบท่ี ๗

กองพลทหารราบที่ ๗ ไดจ้ ดั กำลังพล นายสิบ และพลทหารกองประจำการ ในส่วนของกองพลทหารราบ
ที่ ๗ และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๗ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร
พันธ์เพ็ญศิริ จงั หวดั เชยี งราย โดยปัจจุบนั มยี อดกำลังพลทหารพนั ธด์ุ ี ดงั นี้

ยอดทหารพนั ธดุ์ ีท้งั หมด สถานะภาพพลทหาร คงเหลอื
(นาย)
ลำดบั หนว่ ย ยอดเดมิ / นายสบิ พล ปลด ประจำการ/
อบรม (นาย) ทหาร ประจำการ ปฏิบัติงาน
แลว้ (นาย)
๑ พล.ร.๗ อยู่
๔ ๓๑ ๑ ๐ ๓
๒ ร.๗ ๑๕ ๒ ๑๓ ๑๓ ๐ ๒
๓ ร.๗ พัน.๑ ๑๖ ๒ ๑๔ ๑๔ ๐ ๒
๔ ร.๗ พัน.๒ ๒๐ ๖ ๑๔ ๑๔ ๐ ๖
๕ ร.๗ พัน.๕ ๒๒ ๘ ๑๔ ๑๔ ๐ ๘
๖ ร.๑๗ ๑๗ ๒ ๑๕ ๑๔ ๑ ๓
๗ ร.๑๗ พัน.๒ ๒๐ ๖ ๑๔ ๑๓ ๑ ๗
๘ ร.๑๗ พนั .๓ ๑๘ ๔ ๑๔ ๑๔ ๐ ๔
๙ ร.๑๗ พัน.๔ ๑๖ ๒ ๑๔ ๑๔ ๐ ๒
๑๐ ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ๑๖ ๒ ๑๔ ๑๓ ๑ ๓
๑๑ ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ๑๖ ๒ ๑๔ ๑๓ ๑ ๓
รวม ๑๘๐ ๓๙ ๑๔๑ ๑๓๗ ๔ ๔๓

8

78

สรุปขอ้ มลู การมอบเมลด็ พนั ธ์ุผกั พระราชทาน และ พนั ธสุ์ ัตว์พระราชทาน

โครงการทหารพันธ์ดุ ี กองพลทหารราบท่ี ๗
***********************

ลำดับ วนั /เดอื น/ปี จัดกิจกรรม จำนวน เมลด็ พันธ์ุผกั หมู พนั ธุส์ ัตว์ หมาย
(ครั้ง) (คน) ชุด ซอง เปด็ ปลา เหตุ

๑ ปี ๒๕๖๑ ๓ ๔๑ ๒๒ ๒๔๐ ๒ ๑๘๖

๒ ปี ๒๕๖๒ ๑๐ ๑๖๒ ๑๐๙ ๑,๒๐๐ ๖๒ ๙๕๘

๓ ปี ๒๕๖๓ ๖ ๒๒๐ ๒๐๘ ๒,๒๐๐ ๑๐๐

๔ ปี ๒๕๖๔ ๙ ๔๕๓ ๓๗๘ ๓,๔๘๐ ๑๖๐ ๔,๐๐๐

รวม ๒๘ ๘๗๖ ๗๑๗ ๗,๑๒๐ ๖๔ ๑,๔๐๔ ๔,๐๐๐

กองพลทหารราบที่ ๗ ได้ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และพันธุ์สัตว์พระราชทาน ให้แก่
กำลังพลทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ในห้วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
รวมจำนวน ๒๘ ครั้ง ผู้รับมอบ จำนวน ๘๗๖ คน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๗๑๗ ชุด (๗,๔๒๐ ซอง) ทั้งนี้ปัจจุบัน
หน่วยยงั คงดำเนนิ การขยายผลอย่างตอ่ เนอื่ ง

9


9

ด้านเกษตรกรรม

ดำเนินการปลกู พชื ผกั ภายในโครงการทหารพันธุ์ดี ห้วง ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ กันยายน ๒๕๖๔ ดงั นี้

พชื ระยะสัน้ พชื ระยะกลาง พชื ระยะยาว

ชนิดพืชผัก จำนวนทปี่ ลกู ชนิดพชื ผัก จำนวนที่ปลกู ชนิดพืชผัก จำนวนที่ปลกู

๑) หว้ งเดอื น ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ (ดำเนนิ การเก็บเก่ยี วผลผลิต และทำการปลูกผกั ในวงรอบใหม่แล้ว)

ผักกาดเขียวปลี ๔๒๐ ตน้ ถั่วฝักยาว ๑๕๐ ต้น ชะอม ๑๑๐ ตน้

จิงจูฉ่ า่ ย ๔ แปลง มะเขือยาว ๑๒๐ ต้น มะละกอ ๑๐๕ ตน้

ผกั คาวตอง ๒ แปลง ฟักแฟง ๑๒๕ ตน้ กลว้ ยนำ้ ว้า ๔๕ ตน้

ตะไคร้ ๒๐ กอ กล้วยหอมทอง ๗๐ ต้น

มะเขอื เปราะ ๒๗๐ ต้น
เจา้ พระยา

โหระพา ๓๐ ต้น

นำ้ เต้า ๖๐ ตน้

๓ ชนิด ๗ ชนดิ ๔ ชนิด

๒) ห้วงเดอื น เมษายน ถงึ กนั ยายน ๒๕๖๔ พืชผกั ที่อย่รู ะหวา่ งการดแู ลใหเ้ ตบิ โต/รอการเก็บเกย่ี วผลผลติ

จำนวน ๑๖ ชนิด

ผกั บุ้ง ๓ แปลง มะเขือเจ้าพระยา ๔๗๐ ต้น ชะอม ๘๐ ตน้

ผกั ไผ่ แปลงเล็ก ๓๐๐ กระเจีย๊ บเขียว ๑ แปลงเลก็ ๖๐ ตน้ กลว้ ย ๒๘ ตน้
ต้น

มะเขอื ยาว ๓๒๐๐ ตน้ ฟา้ ทลายโจร ๒๒ ตน้

มะเขอื ม่วง ๑๘๐ ตน้ ขม้นิ ๒๐ กอ

ฟักแฟง ๔๐ ตน้ เสาวรส ๗ ต้น

ตะไคร้ ๑๕ แปลง ๒๐๐ กอ ผกั ฮว้ น ๖ ต้น

ข่า ๑๘ กอ มะนาว ๑๖ ต้น

๒ ชนิด ๗ ชนิด ๗ ชนิด

10

สรปุ ยอดการจำหนา่ ยผลผลิตของโครงการทหารพนั ธุด์ ี กองพลทหารราบท่ี ๗
และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบท่ี ๗ วงรอบ ๑ ปี รายละเอยี ดดังน้ี

นำผลผลติ ๑. ด้านเกษตร ๒. ดา้ นปศุสัตว์ ๓. ด้านประมง
ออกจำหน่าย ปลา
หน่วย จำหน่ายผกั ไขเ่ ป็ด ไข่ไก่
(ครง้ั ) ตวั บาท
พล.ร.๗ ๒๗ กก. บาท ฟอง บาท ฟอง บาท ๕๔ ๒,๙๙๐
ร.๗ ๑๘
ร.๑๗ ๒๖ ๔๘๐ ๖,๘๔๐ ๖,๕๐๐ ๑๓,๘๖๘ ๔๖ ๘๐๐
๑๐
ร.๗ พัน.๑ ๒๐ ๑,๘๕๖
ร.๗ พนั .๒ ๑๐
ร.๗ พัน.๕ ๖๕ ๖๙๐ ๕,๕๘๕
ร.๑๗ พัน.๒ ๑๘
ร.๑๗ พนั .๓ ๑๒ ๘๕ ๑,๗๐๐
ร.๑๗ พัน.๔
ป.พนั .๗ ๓๔ ๑๔๑ ๓,๐๐๐
พล.ร.๗
ป.พัน.๑๗ ๑,๔๘๐ ๖๐๐ ๔๐๐
พล.ร.๗
๑,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐
รวม
๘๕๘ ๓,๓๘๐ ๙๓๓

๓๘๐ ๒,๘๐๐ ๕๕๐

๑๔๑ ๗๑๐ ๖๓๐ ๑,๒๖๐

๑๐ ๒๔๐ ๑,๐๐๐

๒๕๐ ๗,๓๕๑ ๓๓,๑๓๕ ๙,๘๘๐ ๑๓,๘๖๘ ๓,๗๑๓ ๑,๖๖๐ ๑๐๐ ๓,๗๙๐

11

ด้านปศุสตั ว์

หน่วยไดด้ ำเนินกิจกรรมด้านการเล้ยี งสัตว์ ภายในโครงการทหารพนั ธ์ดุ ี จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการศูนยผ์ ลติ พันธุ์สตั ว์ปีกพระราชทาน “เพอื่ นชว่ ยเพ่อื น” พืน้ ทภ่ี าคเหนอื ตอนบน

(เล้ยี งเป็ดพันธไุ์ ขบ่ างปะกง)
แผนผังพื้นที่ดำเนินโครงการศูนยผ์ ลิตพนั ธ์ุสตั วป์ กี พระราชทาน “เพอื่ นชว่ ยเพอ่ื น”
พน้ื ทีภ่ าคเหนือตอนบน (กิจกรรมการเล้ียงเปด็ บางปะกง)

ยอดเปด็ บางปะกง ณ ก.ย. ๖๔ ดงั น้ี

ลำดบั รายการเปด็ เพศผู้ เพศเมยี ไม่ไดแ้ ยก รวม หมายเหตุ
๑๒๐ ๓๐๐ เพศ
๑ เปด็ บางปะกง (ชุด ๑) ๔๒๐ รบั เม่ือ
- อายุ ๑ ปี ๖ เดอื น - ๖ ก.พ. ๖๓
๒๖๑
๒ เปด็ บางปะกง (ชุด ๒) - ๒๖๑ - รบั เมอ่ื
- อายุ ๑ ปี ๓ เดอื น ๘๐ ๑๑ มิ.ย. ๖๓
๔๐
๓ ลูกเป็ดบางปะกง ๓๖
๒๑๘
- อายุ ๗ เดอื น ๓๐ ๕๐ ๐ ๑,๐๕๕
๒๑ ๑๙ ๐
- อายุ ๔ เดือน -- ๓๖
-- ๒๑๘
- อายุ ๒ เดือน ๑๗๑ ๖๓๐ ๒๕๔

- อายุ ๒ สัปดาห์ 11

รวม (ตัว)

12

การปฏิบตั ิงานภายในโครงการฯ

ดำเนินการให้หัวอาหารเป็ดทกุ เช้า - เย็น และหว้ งกลางวันใช้พืชสด ได้แก่ หญา้ , ผักตบชวา และผักสด
ให้เป็ดกิน เพื่อเป็นการเพิ่มวิตามิน และลดต้นทุนค่าอาหารเป็ดได้อีกทางหนึ่ง โดยโครงการฯ ได้รับคำแนะนำจาก
ปศสุ ตั ว์จังหวดั เชียงใหม่

ตารางขอ้ มลู การเพาะขยายพนั ธุ์เป็ดบางปะกง ห้วงเดือนมกราคม ถงึ มถิ ุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
ไม่มี อตั ราการเกิดของลกู เปด็
ลำดับ นำไข่เป็ดเขา้ ต้ฟู กั จำนวน มีเชื้อ เชือ้ ลกู เปด็ คิดเป็นร้อย เพศ เพศ ไมฟ่ ัก/
(ฟอง) (ฟอง) (ฟอง) ฟัก ละ ผู้ เมีย ตาย
๖๓
การดำเนินการฟกั ไขเ่ ป็ดดว้ ยเคร่อื งฟักไข่เป็ดของ ๒๐๑
หนว่ ย ๑๒๑
๑ มกราคม ๒๐๐ ๑๕๖ ๔๔ ๙๓ ๕๙.๖๒ ๔๒ ๕๑ ๓๐๐
๒ กุมภาพนั ธ์ ๔๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ ๔๙ ๑๙.๖๐ ๑๙ ๓๐ ๑๘๙
๓ มีนาคม ๒๐๐ ๑๕๒ ๔๘ ๓๑ ๒๐.๓๙ ๑๖ ๑๕ ๔๒๙
๔ เมษายน ๑,๐๐๐ ๔๔๑ ๕๕๙ ๑๔๑ ๓๑.๙๗ ๔๙ ๙๒ ๑,๓๐๓
๕ พฤษภาคม ๔๓๓ ๒๔๒ ๑๙๒ ๕๓ ๒๑.๙๐ ๒๑ ๓๒
๖ มิถุนายน ๖๐๐ ๔๖๕ ๑๓๕ ๓๖ ๗.๗๔ ๑๕ ๒๑
รวม ๒,๘๓๓ ๑,๗๐๖ ๑,๑๒๘ ๔๐๓ ๒๓.๖๒ ๑๖๒ ๒๔๑

ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการได้ประสบปัญหาตูฟ้ ักไข่เปด็ มคี วามไม่เสถยี ร ทำให้สามารถผลิต
ลกู เป็ดไดล้ ดลง ท้งั น้ี เจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ไดเ้ ขา้ มาให้คำแนะนำเก่ียวกับแนวทางการ
เพิ่มโอกาสการรอดชีวติ ของการฟกั ไข่ และ แนะนำใหป้ รับปรุงตู้ฟักไขเ่ ปด็ ใหม่เนื่องด้วยมีสภาพทีเ่ ก่า ระบบวงจรไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้มีความเสถียรได้ โดยจะจัดเจ้าหนา้ ทีท่ ีผ่ ลิตตู้ฟกั ไขเ่ ป็ด เข้ามาช่วยปรับปรงุ
คุณภาพของตู้ฟกั ไข่เป็ด เพื่อให้สามารถฟกั ไข่ได้ดยี ่ิงขน้ึ ตอ่ ไป

13

13

การนำผลผลติ ไขเ่ ป็ด ออกจำหน่าย
หน่วยได้ดำเนินการนำไข่เป็ดบางปะกง ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูก ณ บริเวณด้านหน้า
ที่ตั้งหน่วยกองพลทหารราบท่ี ๗ ในทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งจำหน่ายให้แก่โรง
ประกอบเลี้ยงของหน่วย นำไปประกอบอาหารให้กับกำลังพลได้รับประทาน สำหรับรายได้นำเข้าบัญชีโครงการ
ศนู ยก์ ารเรยี นร้ฯู กองพลทหารราบท่ี ๗ เพอ่ื ใช้เป็นงบประมาณสนบั สนนุ โครงการใหเ้ กดิ ความยง่ั ยืนตอ่ ไป
สรปุ ยอดการจำหนา่ ยเป็ด และไข่เป็ด

รายรบั

ลำดับ เดอื น เปด็ รายจ่าย คงเหลอื

ไข่ (ฟอง) บาท (ตัว) บาท

ยอดปี ๒๕๖๔

๑ มกราคม ๑๑,๐๙๓ ๔๖,๖๙๗ ๖๖ ๓,๙๖๐ ๗๘๘ ๔๙,๘๖๙

๒ กมุ ภาพันธ์ ๙,๘๗๔ ๔๐,๗๗๓ ๐ ๐ ๖๗๐ ๔๐,๑๐๓

๓ มีนาคม ๒,๐๖๙ ๘,๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๘,๑๗๑

๔ เมษายน ๖,๒๔๑ ๒๔,๐๓๖ ๐ ๐ ๓๗๕ ๒๓,๖๖๑

๕ พฤษภาคม ๖,๐๓๓ ๒๒,๘๘๗ ๐ ๐ ๒,๔๔๕ ๒๐,๔๔๒

๖ มถิ นุ ายน ๕,๘๔๒ ๒๒,๘๒๓ ๐ ๐ ๑,๐๐๘ ๒๑,๘๑๕

๗ กรกฎาคม ๕,๒๓๘ ๒๐,๒๘๖ ๐ ๐ ๕,๑๔๐ ๑๕,๑๔๖

๘ สงิ หาคม ๖,๐๐๒ ๒๓,๒๑๗ ๐ ๐ ๑,๙๒๐ ๒๑,๒๙๗

รวม ๕๒,๓๙๒ ๒๐๘,๘๙๐ ๖๖ ๓,๙๖๐ ๑๒,๓๖๔ ๒๐๐,๕๐๔
รวมรายรับ ๒๑๒,๘๕๐

14

14

สรุปยอดการแจกจา่ ยพนั ธุ์เปด็ (ตั้งแตเ่ ร่มิ โครงการฯ - ปจั จุบัน)

ลำดบั พระราชทานให้แก่ จำนวน สถานทจ่ี ัดกจิ กรรม หมายเหตุ
(ตัว)

ปี ๒๕๖๑

๑ ประชาชน ต.ดอนแก้ว และ ต.แม่สา อ.แม่รมิ จว.ช.ม. ๑๗๐ โครงการเลีย้ งเป็ดพนั ธุ์ไข่ฯ พล.ร.๗
๒๐ รร.บา้ นดอยคำ อ.ฮอด จว.ช.ม.
๒ โรงเรยี นบ้านดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด จว.ช.ม.

ปี ๒๕๖๒

๓ ประชาชน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ๑๒๐ โครงการเลย้ี งเป็ดพนั ธไ์ุ ขฯ่ พล.ร.๗
๒๐ รร.บา้ นดอยคำ อ.ฮอด จว.ช.ม.
๔ ราษฎร บ.ดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด จว.ช.ม. ๒๐ รร.บ้านดอยคำ อ.ฮอด จว.ช.ม.
๑๕๐ โครงการเลี้ยงเปด็ พนั ธ์ุไขฯ่ พล.ร.๗
๕ ราษฎร บ.ดอยคำ, บ.ป่าซาง, บ.ผาผ้งึ ต.หางดง อ.ฮอด
๑๐๐ โครงการเลี้ยงเป็ดพนั ธ์ุไขฯ่ พล.ร.๗
๖ อบต.ดอนแก้ว และประชาชน ต.ดอนแก้ว อ.แมร่ มิ
๑,๗๙๐ -
๗ โครงการพัฒนาพืน้ ท่ปี า่ ขุนแมก่ วง ๑๑๐ -
อนั เนอื่ งมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเกด็ จว.ช.ม. ๑๕๐ -

๘ สนบั สนุนหนว่ ย นขต.พล.ร.๗

๙ ศป.บส.ชน.

๑๐ ศนู ยฝ์ กึ นกั ศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๓

ปี ๒๕๖๓

๑๑ โครงการอาหารชมุ ชนโรงเรียนเรียนต้นแบบตาม ๕๐ รร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.ม.ส.
พระราชดำริ โรงเรียนปายวิทยาคาร ๑๐๐ -

๑๒ ฉก.ทพ.๓๖

ปี ๒๕๖๔

๑๓ โครงการทหารพันธด์ุ ี “ชมุ ชนเบกิ บาน อาหารปลอดภยั ๑๕๐ รร.ขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จว.ม.ส. เป็ดบางปะกง
ในพ้ืนที่ จว.ม.ส. (หนว่ ย ฉก.ร.๗) เป็ดบางปะกง
๑๔ โครงการทหารพนั ธดุ์ ี “ชุมชนเบกิ บาน อาหารปลอดภัย” ๑๕๐ ๑) ศศช.บา้ นเคาะทา่
จำนวน ๕ โรงเรียน ต.บา้ นทบั อ.แม่แจม่ จว.ช.ม.
๒) ศศช.บา้ นสนั ปูเลย
ต.ปางหนิ ฝน อ.แม่แจ่ม จว.ช.ม.
๓) ศศช.บา้ นสบผาหลวง
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จว.ช.ม.
๔) รร.ปายวทิ ยาคาร
ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.
๕) รร.สโมสรไลออนสร์ ัตนโกสินทร์
ต.แม่วิน อ.แม่วาง จว.ช.ม.
รวม (ตวั ) ๓,๑๐๐

14
00
00

15

๒. โครงการเลี้ยงไกก่ ระดกู ดำ

ยอดไก่กระดูกดำ

ขอ้ มูล ณ พอ่ พนั ธ์ุ แม่พนั ธ์ุ ไกร่ นุ่ ไก่เลก็ ลกู ไก่
เดือน/ปี (ตัว) (ตวั ) (อายุ ๔ - ๕ เดือน) (อายุ ๑ - ๓ เดือน) (อายุ ๑ - ๔ สัปดาห)์

กันยายน ตัวผู้ ตวั เมยี ตวั ผู้ ตัวเมยี ยงั ไมแ่ ยกเพศ เพศผู้ เพศเมีย
๒๕๖๔
๗ ๒๑ ๒ ๖ ๑ ๓ ๓๑ - -

รวม จำนวน ๗๑ ตวั

การเพาะขยายพันธ์ไุ กก่ ระดูกดำ

การนำไขเ่ ขา้ ฟกั ลูกไก่ที่ผลิตได้

วันทีน่ ำไขไ่ ก่ จำนวน มเี ชอื้ ไม่มเี ช้ือ กำหนดการ ลูกไก่แรก เพศผู้ เพศเมยี ตาย
เข้าตูฟ้ ัก (ฟอง) (ฟอง) (ฟอง) ฟักไข่ เกดิ (ตัว) (ตัว)
(ตวั ) ๖
๑๒ ต.ค. ๖๓ ๑๕๐ ๙๖ ๕๔ ๑ พ.ย. ๖๓ ๒๑ ๗ ๑๔ ๑๑
๒๖ ต.ค. ๖๓ ๑๕๐ ๑๑๒ ๓๘ ๑๕ พ.ย. ๖๓ ๓๑ ๑๒ ๑๙ ๕
๙ พ.ย. ๖๓ ๑๕๐ ๔๙ ๑๐๑ ๒ พ.ย. ๖๓ ๗ ๒๕ ๕
๒๓ พ.ย. ๖๓ ๑๕๐ ๘๗ ๖๓ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ ๑๓ ๔๙ ๘
๗ ธ.ค. ๖๓ ๑๕๐ ๖๙ ๘๑ ๒๗ ธ.ค. ๖๓ ๑๙ ๘ ๑๑ ๖
๑๑ ม.ค. ๖๔ ๑๕๐ ๙๑ ๕๙ ๓๑ ม.ค. ๖๔ ๒๒ ๑๑ ๑๑ ๒๐
๒ ก.พ. ๖๔ ๑๕๐ ๑๐๒ ๔๘ ๒๓ ก.พ. ๖๔ ๓๖ ๑๔ ๒๒
๕ มี.ค. ๖๔ ๑๕๐ ๘๖ ๖๔ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ ๔ ๑๓ ๖๑
๒ มิ.ย. ๖๔ ๔๕ ๓๔ ๑๑ ๒๒ ม.ิ ย. ๖๔ ๑๘ ๑๑ ๗
๖ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๒๖ ม.ิ ย. ๖๔ ๗ ๔๓
๑๓ ม.ิ ย. ๖๔ ๓๐ ๒๒ ๘ ๔ ก.ค. ๖๔ ๑๐ ๔๖
๑๔ ก.ค. ๖๔ ๓๐ ๑๔ ๑๑ ๗ ส.ค. ๖๔ ๘ ๓๕
๑,๓๓๕ ๗๘๒ ๕๔๘ ๑๙๖ ๘๑ ๑๑๕
รวม

16

16

การดำเนินงานในโครงการฯ
ดำเนนิ การนำหัวอาหารไกก่ ินเช้า - เย็น และใช้เศษหญา้ เศษผกั ให้ไก่กนิ เพอื่ เปน็ อาหารเสรมิ

ดำเนินการนำวิตามิน ไบโอบี ๑๒ ผสมน้ำให้ไก่กระดูกดำกิน สำหรับป้องกัน และรักษาโรค ซี.อาร์.ดี หวัด,
หวัดหนา้ บวม และ โรคตดิ เช้ือในระบบทางเดินหายใจในไก่ และสตั วป์ กี

หนว่ ยได้จัดซื้อเครือ่ งฟกั ไข่ จาก ศนู ยพ์ ัฒนาพันธุพ์ ชื จักรพนั ธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชยี งราย จำนวน ๒ เคร่อื ง (ขนาด
ความจไุ ข่ ๕๖ ฟอง และ ๙๘ ฟอง) เพ่ือนำมาขยายพนั ธไ์ุ ก่กระดูกดำต่อไป

17
1๗

17

๓. โครงการเลีย้ งหมูป่า
ยอดหมูป่า : ปัจจุบันมียอดหมูป่า มีจำนวน ๑๙ ตัว (เพศผู้ ๒ ตัว, เพศเมีย ๓ ตัว และลูกหมูป่า เพศผู้ ๔ ตัว,

เพศเมยี ๓ ตวั , ยังไมท่ ราบเพศ ๗ ตวั )
โครงการฯ ไดร้ บั การสนับสนุนเศษผกั เหลือใช้ และเศษอาหารจากโรงประกอบเลีย้ งของหน่วย ในการนำมาใช้

ในการเลี้ยง เพ่ือเปน็ การลดตน้ ทนุ ใหก้ ับโครงการฯ

18
1๘

18

4.โครงการเล้ียงกระตา่ ยพนั ธุ์นิวซีแลนดไ์ วท์
ปัจจบุ ันมยี อดกระตา่ ยฯ จำนวน ๑๐ ตัว (ตวั ผู้ ๓ และตัวเมยี ๗ ตวั )

การดำเนินงานในโครงการฯ
หน่วยได้ดำเนินการให้อาหารกระต่าย จำนวน ๒ เวลา (เช้า – เย็น) โดยใช้หัวอาหารอัดเม็ดสำเร็จรูป

สำหรบั กระตา่ ย และเสรมิ ดว้ ยหญา้ สด

เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดซื้อกระต่ายพันธุ์เนื้อนิวซีแลนด์ไวท์ เพิ่มเติมเพื่อการเพาะ
ขยายพันธุก์ ระต่าย จำนวน ๔ ตัว (พอ่ พนั ธ์ุ ๒, แมพ่ ันธ์ุ ๒ ตัว) รวมเปน็ เงิน ๑,๕๔๗ บาท

ดำเนินการจัดทำกรงสำหรับเลี้ยงกระต่าย จำนวน ๘ ห้อง ให้กับ เเม่พันธุ์กระต่าย ซึ่งอยู่ระหว่างตั้งท้อง
รอคลอด จำนวน ๒ ตวั

1199

19

๕. โครงการเล้ยี งแพะแบลค็ เบงกอล

ยอดแพะแบล็คเบงกอล ณ ปจั จบุ ัน มจี ำนวน ๒ ตวั (อย่ใู นระหวา่ งการขยายพันธุ์)
- พ่อพันธุ์ จำนวน ๑ ตัว
- แมพ่ ันธุ์ จำนวน ๑ ตวั

การดำเนินงานในโครงการฯ
แพะแบล็คเบงกอล เป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแลงา่ ย สามารถกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหญ้า ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย วัชพืชในแปลง เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ทำให้มีต้นทุนค่าอาหารต่ำ อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ทนทาน และ
สามารถปรบั ตัวให้เขา้ กบั สภาพแวดล้อมต่างๆ ไดเ้ ปน็ อย่างดี

20

20

ด้านประมง

การเล้ียงปลานิลจติ รลดา
ในหว้ งทผี่ ่านมาหนว่ ยไดด้ ำเนินการเลย้ี งปลาจิตรลดา ๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ในพน้ื ท่ี บ่อบน โครงการศูนย์

การเรียนรตู้ ามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง กองพลทหารราบท่ี ๗
ปจั จุบันเป็นการดำเนินงานของครอบครัวกำลงั พล คอื นางสาว วิลาวัลย์ ชมเชย แม่บ้านกองพลทหารราบ

ที่ ๗ ซึ่งมีความประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยโดยได้จัดทำโครงการ
เลี้ยงปลาในกระชัง ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน และสร้าง
ทักษะในการเลี้ยงปลา ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวโดยหน่วยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการลงทุนครั้งแรก เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการเลี้ยงปลา จำนวน ๒ ชนิด ได้แก่
ปลาดุก จำนวน ๓๐๐ ตัว (อายุ ๔ เดอื น) และ ปลานิล จำนวน ๔๐๐ ตัว (อายุ ๓ เดอื น)

21

21

การขยายผลการฝกึ อบรม

เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็น
ประธานพิธีเปิดการอบรม “การปลูกพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ภายใต้โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กำลังพล ครอบครัว และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบท่ี ๗ ในพื้นท่ี
จังหวดั เชียงใหม่ ณ อาคารยอดทพั รน่ื เรงิ กองพลทหารราบที่ ๗ โดยมี ดร.เทิดศกั ด์ิ โทณลกั ษณ์ อาจารยป์ ระจำคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยั แม่โจ้ เปน็ วิทยากร ใหค้ วามรู้และได้แจกจ่ายกลา้ พันธฟ์ุ ้าทะลายโจรให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม โดยดำเนนิ การตามมาตรการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของ โควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด

เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๗
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม “การปลูกพืชในสวนครัว” ภายใต้โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุต์ ามพระราชดำรฯิ และโครงการทหารพนั ธุ์ดขี องหน่วย ให้แก่กำลงั พล ครอบครวั และหนว่ ยขนึ้ ตรงกอง
พลทหารราบท่ี ๗ ในพน้ื ท่ีจังหวดั เชยี งใหม่ ณ อาคารยอดทัพรื่นเรงิ กองพลทหารราบที่ ๗ โดยมี ผศ.ฉันทนา วชิ รตั น์ เป็น
วทิ ยากร ผเู้ ข้ารบั การอบรมจำนวน ๕๐ คน

22

22

การปฏิบัติอน่ื ๆ ทีส่ ำคัญ

เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอก ณรงค์พันธ์ จติ ตแ์ กว้ แท้ ผบู้ ัญชาการทหารบก และคณะเดนิ ทางเข้า
เยยี่ มชมโครงการทหารพันธ์ดุ ี กองพลทหารราบที่ ๗ โดยมี พลตรี จรัส ปญั ญาดี ผบู้ ัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๗
ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พลเอก ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการ
ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย/ส่ังการ ผู้บัญชาการทหารบก ในพน้ื ที่ กองทพั ภาค
ท่ี ๓ (จังหวดั เชียงใหม่)โดยคณะฯ ไดเ้ ข้าตรวจเยี่ยมโครงการในพน้ื ที่ กองพลทหารราบท่ี ๗ ได้แก่ โครงการปรับปรุง
พันธุ์ไม้ผล ตามพระราชดำริฯ, โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน (เป็ดพันธุ์ไข่บางปะกง), โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า ในระบบเกษตรอินทรีย์, โครงการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗
โดยมี พลตรี จรสั ปญั ญาดี ผบู้ ัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ให้การตอ้ นรับ24

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศกั ดิ์มนตรี

เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือน
ตลุ าคม ปีพทุ ธศกั ราช ๒๕๕๗ ขณะน้นั พลตรี วจิ กั ขฐ์ สิริบรรสพเป็นผู้บญั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ส่งเสรมิ ใหก้ ำลังพล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความพอเพียงโดยตระหนักรู้ใน ๒ ส่วนคือ การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ ผ่าน
กจิ กรรมภายในโครงการฯ

ในปี ๒๕๖๑ โครงการเดินตามรอยเท้าพอ่ ได้พัฒนาตอ่ ยอดกลายเปน็ โครงการทหารพนั ธุ์ดี คา่ ยสรุ ศกั ดิ์มนตรี โดยมี
วตั ถปุ ระสงคค์ ือ “การสร้างคน ให้กลบั ไปสรา้ งชมุ ชน“ โดยจัดกจิ กรรมในพ้นื ท่โี ครงการใหเ้ ป็นสถานท่ฝี ึกและเรยี นรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงผ่านกระบวนการ leaning by doing (การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง) ให้แก่ทหารกองประจำการที่มีความ
สนใจและมีพื้นฐานในการทำอาชีพเกษตรกรรม และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน สามารถนำกลับไปทำที่บ้าน
ตนเองแลว้ กระจายสชู่ ุมชน

• บคุ คล
• กำลังพลและครอบครัว : ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดรายจ่าย และ เพิ่มรายได้ ในวิถีเกษตรอินทรีย์

ในรปู แบบครวั ขา้ งบ้าน

25

บุคคลทั่วไป : ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้เรียนรู้ถึง
ขั้นตอนและกระบวนการทำเกษตรปลอดภยั สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในพืน้ ท่ตี นเองได้

• ชุมชน
• การผลักดนั ประโยชนส์ ู่ชมุ ชน
• ทหารกองประจำการ : เมื่อทหารกองประจำการที่ถูกคัดเลือกให้เป็นทหารพันธุ์ดี
ปลดประจำการกลับไปอยู่ ณ ภูมลิ ำเนาตนเอง นำความร้ทู ่ีไดจ้ ากการอบรมและปฏิบัติ
จรงิ ภายในพ้นื ท่โี ครงการ นำไปใชใ้ นพน้ื ท่ขี องตนเองให้เกิดผล เป็นท่ีประจักษ์กับคนใน
ชุมชน

25

การขยายเครือข่ายของโครงการ : ทหารพนั ธ์ุดีเร่มิ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้สนใจในชมุ ชนของตนเอง รวมถึงให้
ความรแู้ ละรว่ มลงมือปฏิบตั ิกับประชาชน มกี ารแลกเปลยี่ นความร้แู ละประสบการณ์ ก่อเกดิ เป็นเครือข่าย โดยในการ
ปฏบิ ตั ิ หน่วยตน้ สงั กดั เดิมและสว่ นราชการทเี่ กี่ยวขอ้ งในพน้ื ทีใ่ ห้การสนบั สนุน

26

ผังพนื้ ท่ีของโครงการ

22
26
27

27

โครงการตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๖๑ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา
แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชและเสี้ยงสัตว จำนวน ๒๑ ไร่ และ เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำรวม ๔๐ ไร่ ซึ่งมีหน่วยทหารร่วมใน
โครงการ ทัง้ สิน้ ๗ หนว่ ย รบั ผิดชอบกจิ กรรมการเรียนรู้ ดงั น้ี

๑. หมวดดรุ ยิ างค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ดำเนนิ การขยายพนั ธุ์ และเพาะเล้ียงกบนา
๒. กองร้อยทหารช่างที่ ๔ กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ดำเนินการอัดก้อนเห็ดเพาะเห็ด
ขอนดำเห็ดนางรมดำ และเห็ดหูหนู, และการปลูกผกั ต้นทนุ น้อย รายได้สงู
๓. ศูนย์การฝึกนกั ศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๓๒ ปลูกพืชตามแนวคิด ผักกับลาบ และ ผกั แกงแคดูแลรัก
การเพาะเล้ียงแพะพันธพุ์ ระราชทานแบล็กเบงกอล
๔. กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๗ ดำเนินการทำเกษตรผสมผสาน
๕. กองรอ้ ยมณฑลทหารบกท่ี ๓๒ ดำเนินการทำแปลงเกษตรอนิ ทรยี ์
๖. กองร้อยฝกึ รบพเิ ศษที่ ๓ ดำเนินการเพาะเห็ดฟาง และการอนุรกั ษก์ ระบือไทย
๗. โรงพยาบาลคา่ ยสุรศักด์มิ นตรี ดำเนินการอนุรกั ษส์ มุนไพรไทย และแปลงผักชมุ ชน
โดยโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรครบวงจรทั้งการปลูกพืชและการเสี้ยง
สัตว์เป็นเป็นสถานที่ฝึกและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงผ่านกระบวนการ leaning by doing (การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จรงิ )เพ่อื “การสร้างคน ใหก้ ลบั ไปสร้างชุมชน“ โดยหนว่ ยร่วมโครงการฯ จะดำเนินการคดั เลือกทหารกองประจำการที่สมัครใจ
มีความสนใจและมีพื้นฐานในการทำอาชีพเกษตรกรรม เข้าปฏิบัติงานในโครงการฯ จัดให้เข้ารับการอบรมจากสถานที่ต่าง ๆ
เช่น ศูนย์พัฒนาพันธพ์ุ ชื จกั รพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงราย และ โครงการ Young Smart Famer โดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตร และจัดให้มีการอบรมระยะสั้นโดยวิทยากรภายในหน่วย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยร่วมโครงการ
อีกทั้งเชิญส่วนราชการในพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจำการ อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานพัฒนา
ทด่ี ินจงั หวดั , เกษตรจังหวัด, ประมงจังหวดั และ ปศสุ ตั ว์จังหวัด

28

28

การพฒั นาทหารพนั ธ์ุดี

หนว่ ยงานภายในโครงการฯ :
เป็นหน่วยตั้งต้นในการหาทหารกองประจำการผู้มีความสนใจและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการหลังปลดจาก

กองประจำการ นำมาอบรมด้วยกระบวนการดังตอ่ ไปน้ี

• Learning by doing : การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยมีนายทหาร , นายสิบผู้ควบคุมโครงการ ซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถในการทำเกษตรตามโครงการย่อยทห่ี น่วยรับผิดชอบ

• Unit school : การจดั การอบรมระยะสนั้ ไมเ่ กนิ ๑ วันภายในหน่วย ให้ทหารพนั ธ์ุดี โดยมีนายทหาร , นาย
สิบประจำโครงการฯ ผูม้ คี วามรู้เฉพาะในด้านนั้น ๆ เชน่ การเพาะเห็ด , อดั ก้อนเห็ด , การดูแลกระบือ เป็น
ต้น

หนว่ ยงานภายนอกโครงการฯ :

เป็นหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น คน (บุคลากร , วิทยากร) , ของ (ปัจจัยในการผลิต) , ความรู้
(หลักสูตรอบรม) โดยมีการประสานความร่วมมือพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตามแนวคิด “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยมีกิจกรรมที่
เก่ียวขอ้ ง ดังน้ี

• Extra class : หลกั สูตร หรอื การจดั อบรมระยะสน้ั ไม่เกิน ๑ วัน โดยหน่วยงายภายนอก แกท่ หารพันธด์ุ ี โดยความรู้
ที่นำมาอบรมน้ัน เป็นความรู้เฉพาะ มีเพียงหน่วยงานภายนอกเท่าน้ันที่สามารถอบรมได้ เช่น การอบรมการเพาะ
ไสเ้ ดือนฝอยเพอ่ื กำจดั ศตั รพู ชื การทำนำ้ หมกั ชวี ภาพ การใช้ พด. เพื่อการปรับปรุงและพฒั นาดนิ เปน็ ต้น

• โครงการอบรม : การอบรม ระยะเวลา ๑ วันขึ้นไป โดยหน่วยงานภายนอก ใหท้ หารพันธ์ดุ ีที่มคี ณุ สมบัติตรงตาม
ความตอ้ งการ

• และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการทหารพนั ธ์ุดี คา่ ยสรุ ศักด์ิมนตรไี ด้ เชน่ การอบรมโครงการเตรียม
ความพรอ้ มทหารกองประจำการสูก่ ารเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ โดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปน็ ต้น29

การพัฒนากิจกรรมในโครงการให้เป็น
“ศนู ย์การเรียนร้ดู า้ นการเกษตร ระดับจังหวดั ”

ด้วยสภาพทางกายภาพของโครงการทมี่ ีความเหมาะสมทั้งขนาดพ้นื ท่ี และเวลาทใ่ี ช้ศกึ ษาดงู าน เหมาะสมต่อ
การจัดเป็นพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ อีกทั้งตั้งแต่ปี ๖๑ จนถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากนักเรียน/นักศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจติดต่อเข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมภาในโครงการ

โครงการจงึ ไดร้ วบรวมความรู้ภายในโครงการฯ ตามหลักของการจดั การความรู้ (Knowledge anagement)
และส่งตอ่ องคค์ วามรดู้ ังกลา่ ว แก่ผศู้ กึ ษาดงู าน / ผู้สนใจ / ผู้เข้ารบั การอบรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง (learning by doing) โดยวิทยากรภายในหน่วย และ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน
เป็นผูใ้ หค้ วามรู้ ได้ตรงตามความตอ้ งการ โดยการกำหนดเปน็ สถานีการเรียนรู้ของหนว่ ยร่วมโครงการฯ

สถานกี ารเรยี นรู้
ในสว่ นของการจดั สถานกี ารเรยี นรูน้ ัน้ หนว่ ยได้ใชห้ ลักการของการจัดการความรู้ (knowledge
management) เขา้ มาเปน็ ตัวกำหนดหัวขอ้ ในการให้ความรู้แกผ่ ู้เข้าศึกษาดูงานโดยแบง่ เป็นสถานี ดงั นี้
• สถานี มว.ดย.มทบ.๓๒ : กบนาเลีย้ งงา่ ย รายไดด้ ี , การฉดี ฮอรโ์ มนกบนา
• สถานี ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ : ผักกับลาบ และผักแกงแคดูแลรกั
• สถานี รอ้ ย.มทบ.๓๒ : การทำเกษตรปลอดภัย , เกษตรอินทรีย์
• สถานี ร.๑๗ พัน.๒ : การทำเกษตรผสมผสาน , การเล้ยี งหนพู ุก , การเลย้ี งกระตา่ ย
• สถานี รอ้ ย.ฝรพ.๓ : การอนุรกั ษ์ควายไทย
• สถานี รพ.ค่ายสุรศักดม์ิ นตรี : สมุนไพรหายาก , การทำลูกประคบสมนุ ไพร , การทำพมิ เสนน้ำ
• สถานี ช.พัน.๔ พล.ร.๔ รอ้ ย.๔ : เห็ดขอนดำ เห็ดนางรมดำ และเหด็ หูหนู , การอดั ก้อนเห็ดเพอ่ื เตรียม

หยอดเชื้อ

30

30

การจัดทำวดิ ิโอการเพาะเลี้ยงกบนา เพือ่ เปน็ นทิ รรศการมีชวี ติ

โครงการทหารพนั ธุด์ ี คา่ ยสุรศักดม์ิ นตรี ได้ดำเนนิ การจัดทำวดิ ทิ ศั น์การเรียนรูก้ ารเพาะเล้ียงกบนาของ มว.ด
ย.มทบ.32 เพอื่ เปน็ การจัดเกบ็ ความร้ทู ่เี กิดข้นึ มาเผยแพร่ผา่ นชอ่ งทาง social media เพื่อใหผ้ ทู้ ส่ี นใจการเพาะเล้ียง
กบนา สามารถรับชมไดโ้ ดย อีกทั้งเปน็ การประชาสมั พนั ธก์ ารดำเนินการโครงการฯ ใหร้ ู้จกั ในวงกว้างอีกด้วย

วดิ ิโอ : พืน้ ฐานการเพาะเลี้ยงกบนา วิดิโอ : การเตรียมบอ่ ผสมพันธุ์กบนา

วดิ โิ อ : การฉดี ฮอร์โมนเพอื่ การผสมพนั ธ์กุ บนา วดิ โิ อ : การจำหนา่ ยกบนา

31

31

QR code รบั ชมรายการ ทเี่ กี่ยวขอ้ งกับโครงการทหารพนั ธุด์ ี ค่ายสุรศกั ดิ์มนตรี

รายการ Army Land Fanclub Ep.1 รายการ Army Land Fanclub Ep.2

รายการ Army Land Fanclub Ep.3 รายการ Army Land Fanclub Ep.4

รายการ Army Land Fanclub Ep.5 รายการ Army Land Fanclub Ep.6

รายการ Do Good Together โดย ทรูปลกู ปัญญา

32

ยอดผเู้ ยย่ี มชมโครงการ

ในด้านการเผยแพรโ่ ครงการ ออกไปสู่ประชาชนทัว่ ไป ได้รับการสนบั สนนุ โดยผวู้ ่าราชการจงั หวัดลำปาง และสว่ นราชการใน
พื้นที่ นำนักเรียนนกั ศกึ ษาและประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน โดยในห้วงเวลาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีผู้เข้าเยี่ยมชม
โครงการจำนวน ๓,๐๐๐ และในปี ๖๓ - ๖๔ มีจำนวนท้งั ส้นิ ๒,๐๘๒ คน แบง่ เปน็ นักเรยี น , นกั ศกึ ษาจำนวน ๑,๕๒๖ คน
ประชาชนทั่วไปจำนวน ๗๐ คน และหน่วยงานราชการภายนอกจำนวน ๔๙๐ คน รวมผู้เข้าชมโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๖๑ ถึง
ปัจจุบนั เป็นจำนวนท้งั ส้ิน ๕,๐๘๒ คน

ตารางคณะผู้เข้าชมโครงการฯ ในปี ๖๓ - ๖๔

ลำดบั คณะ , หน่วยงาน ประเภท จำนวน วันเขา้ เย่ยี มชม หมายเหตุ

๑ ทสปช.กอ.รมน. หน่วยราชการ ๑๐๐ ๙ ม.ค. ๖๓ กอ.รมน. จังหวัดลำปาง

๒ รร.ปงสนุก นร. , นศ. ๑๒๐ ๑๗ ม.ค. ๖๓ นร. ชน้ั ป.๕

๓ รร.สาธิตลอออทุ ิศ นร. , นศ. ๕๐ ๕ ก.พ. ๖๓ นร. ชัน้ ป.๕

๔ ศนู ยพ์ ฒั นาสังคมผู้สูงอายุลำปาง ประชาชน ๒๐ ๘ ก.ค. ๖๓ คณะผสู้ ูงอายุ

๕ รร.วัดนำ้ โท้ง นร. , นศ. ๑๓๐ ๒๐ ส.ค. ๖๓ นร. ชัน้ ป.๔ - ๖

๖ รร.ป่าขาม นร. , นศ. ๗๐ ๗ ส.ค. ๖๓ นร. ช้นั อ.๑ - ป.๖

๗ รร.บ้านหว้ ยอ้อ นร. , นศ. ๒๓๐ ๓ ก.ย. ๖๓ นร. ชน้ั ป.๑ - ๖

๘ คณะผวู้ า่ ราชการจังหวัดลำปาง หน่วยราชการ ๕๐ ๒๖ ก.ย. ๖๓ นาย ณรงศกั ดิ์ โอสถธนาธร

๙ รร.ไตรภพวทิ ยา นร. , นศ. ๖๐ ๒๘ ต.ค. ๖๓ นร. ชั้น ป.๒

๑๐ ศูนยฝ์ ึกอบรมตำรวจภธู รภาค ๕ นร. , นศ. ๑๖๐ ๑๗ พ.ย. ๖๓ นสต. รนุ่ ที่ ๑๑

๑๑ รร.ปงสนุก นร. , นศ. ๓๐๐ ๒๖ ม.ค. ๖๔ นร. ช้นั ป.๕

๑๒ สถานีพัฒนาท่ีดินลำปาง หน่วยราชการ ๒๕๐ ๘ - ๒๕ ก.พ. ๖๔ คณะหมอดิน

๑๓ จก.สก.ทบ. หน่วยราชการ ๒๐ ๑๑ มี.ค. ๖๔ พล.ต. ราชิต อรณุ รังสี

๑๔ รร.เตรียมอุดมศึกษา นร. , นศ. ๓๐๐ ๓๐ มี.ค. ๖๔ นร. ชน้ั ป.๑ – ๖

๑๕ รร.ฮ่องหา้ นร. , นศ. ๕๖ ๗ เม.ย. ๖๔ นร. ชั้น ป.๕

๑๖ คณะผู้บรหิ ารเซน็ ทรัลลำปาง ประชาชน ๒๐ ๑๐ พ.ค. ๖๔ ผู้จดั การท่ัวไปเซ็นทรลั ลำปาง

๑๗ คณะสงฆ์ ประชาชน ๑๐ ๒๕ พ.ค. ๖๔

๑๘ คณะสงฆ์ ประชาชน ๒๐ ๑๖ มิ.ย. ๖๔

๑๙ วิทยาลยั เทคนคิ ลำปาง หนว่ ยราชการ ๒๐ ๕ ก.ค. ๖๔ คณะอาจารย์

๒๐ สถานีตำรวจภธู รเกาะคา หนว่ ยราชการ ๕๐ ๑๕ ก.ค. ๖๔ พ.ต.อ.กฤษฎา พงษ์สุวรรณ

๒๑ รร.จปร. นร. , นศ. ๕๐ ๒๖ ก.ย. ๖๔ นนร. ช้นั ปที ่ี ๕

รวมทั้งสนิ้ ๒,๐๘๖

33

33

ยอดการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการ

โครงการจัดจำหน่ายผลผลิตจากโครงการฯ ที่ปลอดสารเคมีและมีคุณภาพ ให้แก่กำลังพลและครอบครัว
รวมถงึ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จงั หวัดลำปาง โดยเงินทไ่ี ด้รบั จากการจำหน่ายผลผลติ นำมาเป็นทนุ หมุนเวียนภายใน
โครงการ โดยสรุปผลการดำเนนิ การได้ ดงั น้ี

สดั ส่วนการจำหน่ายผลผลติ จากโครงการฯ
สู่ประชาชนทั่วไปในปี ๖๒ - ๖๓ และปี ๖๔

ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

17 % 22 %
78 %
15 %
68 %

ผกั ปลอดสารเคมี เนือ้ สตั ว์ ไข่ ผกั ปลอดสารเคมี ไข่

34

34

การจำหน่ายสำหรับกำลังพลและครอบครวั
ผปู้ ว่ ยโรงพยาบาลคา่ ยสุรศกั ดิ์มนตรี

การจำหนา่ ยผลผลิต ณ โรงประกอบอาหาร โรงพยาบาลคา่ ยสุรศกั ดม์ิ นตรี
ในห้วง ต.ค. ๖๓ – ปจั จุบัน

35

การจำหนา่ ยใหบ้ คุ คลทั่วไป
การจำหนา่ ยผลผลิต ณ จุดจำหนา่ ย กาดม่วนใจ๋ ค่ายสรุ ศกั ดิ์มนตรี

ในหว้ ง ต.ค. ๖๓ – ปัจจบุ นั ทกุ วนั พุธของสัปดาห์

36
36

จดุ จำหนา่ ยโรงพยาบาล ค่ายสรุ ศักด์ิมนตรี
การจำหนา่ ยผลผลติ ณ จดุ จำหน่าย รา้ นคา้ ผกั ปลอดภยั โรงพยาบาลคา่ ยสรุ ศกั ด์มิ นตรี

ในห้วง ต.ค. ๖๓ – ปัจจบุ ัน

37

การจำหนา่ ยผลผลิต ณ รถพุ่มพวงขายผัก
เพ่อื บรรเทาความเดอื ดรอ้ นในหว้ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาดเช้อื ไวรสั โคโรนา่ ๒๐๑๙

ในห้วง ม.ค. ๖๔ – ปจั จบุ นั

38

การจำหน่ายผลผลิต งานกาชาด ปี ๖๓ ณ เกาะกลางน้ำ คา่ ยสรุ ศักด์มิ นตรี
เมือ่ วนั ที่ ๑๙ - ๒๙ ธ.ค. ๖๓

39

การจำหนา่ ยผลผลติ กิจกรรม. “ตลาดนัดพชื ผักปลอดภยั ต้านภยั โควิด ๑๙”
เพื่อบรรเทาความเดอื ดร้อนในหว้ งสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดเช้อื ไวรสั โคโรนา่ ๒๐๑๙

40

การจำหน่ายผลผลิต บนศนู ย์การคา้ เซน็ ทรัลลำปางราคายอ่ มเยา เพื่อการประชาสมั พนั ธ์โครงการฯ
ในห้วง ม.ค. ๖๔ – ปจั จบุ นั

41

ผลตอบรบั จากประชาชนในจงั หวัดลำปาง และ QR code ขา่ ว ททบ.๕

ในห้วงการปฏิบัติที่ผ่านมา หน่วยได้ดำเนินการจัดรถพุ่มพวงจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ย่อมเยา
เพอ่ื เปน็ การตอบสนองต่อนโยบายของกองทพั บก เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และบรรเทาความเดอื ดร้อนของพี่
น้องประชาชนชาวลำปางในหว้ งสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเช้อื ไวรัส COVID – 19

โดยผลตอบรบั จากพนี่ ้องประชาชนภายในพน้ื ท่นี นั้ ได้รบั ความสนใจเปน็ อย่างยง่ิ อกี ท้ังพน่ี ้องประชาชนได้รับ
ทราบถึงการดำเนินการของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้หน่วยทหารร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี นำผลผลิตมา
จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาย่อมเยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จากการดำเนินการตามพระกระแสรับสั่ง ส่งผลให้พี่น้องประชาชนชาวลำปาง
ได้บรโิ ภคผักปลอดสารเคมใี นราคาทย่ี ่อมเยาเป็นวงกว้าง และขนานนามผกั ภายในโครงการวา่ “ผกั ทหาร”

รายการทันข่าว ททบ.๕ รายการ we are soldier ททบ.๕

42


Click to View FlipBook Version