The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำเนา เกมเปิดกล่องคำถาม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by manassanan.sa, 2022-05-06 05:47:39

สำเนา เกมเปิดกล่องคำถาม

สำเนา เกมเปิดกล่องคำถาม

แนวคิดเกมเพ่ือใช้ในการเรียนรู้
Educational Game Concept Design

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ ใจองคป์ ระกอบ ลักษณะ กระบวนการเกดิ และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแลก็ ซดี าว
ฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ

ตวั ชวี้ ัด ว 3.1 ม.6/8 อธิบายกระบวนการเกิดระบบสรุ ยิ ะ การแบง่ เขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะ
ของ ดาวเคราะห์ท่ีเออ้ื ต่อการดำรงชวี ิต

ระดบั ชั้นของผู้เรียน
ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6

ชอื่ เกม เกม Brain run

สิ่งที่ต้องการจะส่ือสาร/ เพ่อื ให้นักเรยี นมสี นใจในการศึกษาเรียนรมู้ ากย่งิ ขน้ึ

เป้าหมายการเรยี นรู้

กลไกเกม ให้นกั เรียนเลือก Level ทต่ี ้องการเล่น โดยเกมจะมที งั้ หมด 3 Level ดังน้ี

Level 1 เกม Matching Pairs

วิธกี ารเลน่ Matching Pairs

เกม Matching Pairs เป็นเกมจับคู่รูปภาพและข้อความให้ถูกต้อง

สอดคลอ้ งกนั

Level 2 เกม Find the match

Find the match เป็นเกมจับคภู่ าพกบั ข้อความให้ถูกต้องสอดคล้องกัน

Level 3 เกม Astronomical Snake Ladder

Astronomical Snake Ladder เป็นเกมกระดานเด็กเลน่ ชนดิ หนึง่ เลน่ โดย

ผู้เล่นสองคนขึ้นไป เปน็ เกมท่เี กยี่ วกับโจทยค์ ำถามดาราศาสตร์

เน้ือเรอื่ ง ระบบสุริยะเกดิ จากการรวมตวั กนั ของกล่มุ ฝนุ่ และแกส๊ ทีเ่ รยี กว่า เนบิวลา
สรุ ยิ ะ โดยฝุ่นและแก๊ส ประมาณรอ้ ยละ ๙๙.๔ ของมวล ไดร้ วมตัวเปน็ ดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นก้อนแก๊สร้อน หรือพลาสมา สสารส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และ
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทติ ย์ ดังนั้นจึงแบ่งเขต บริวารของดวงอาทิตย์ตามลักษณะ

การเกิด และองค์ประกอบ ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์

ชัน้ นอก และดงดาวหาง

โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต เพราะโคจรรอบดวง

อาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม จึงเป็นเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต ทำให้โลก มี

อณุ หภมู ิเหมาะสมและสามารถเกิดนำ้ ที่ยังคง สถานะเปน็ ของเหลวได้ และปัจจุบันมี

การคน้ พบ ดาวเคราะห์ท่ีอย่นู อกระบบสรุ ยิ ะจำนวนมาก โดยมีดาวเคราะห์บางดวงที่

มลี ักษณะคลา้ ยโลก และอย่ใู นเขตท่ีเอ้ือต่อการมสี ิ่งมชี ีวิต

บริวารของดวงอาทิตย์อยู่รวมกันเป็นระบบภายใต้ แรงโน้มถ่วงระหว่าง

ดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ ตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน ส่วนการโคจร ของดาว

เคราะหร์ อบดวงอาทติ ยเ์ ป็นไปตาม กฎเทพเลอร์

รองรับผเู้ ลน่

อายุ 15-18 ปีขึ้นไป

เวลาในการเล่น ไมจ่ ำกดั (ขน้ึ อยกู่ ับแต่ละเกม)

จำนวนผ้เู ลน่ ไมจ่ ำกดั

อปุ กรณ์

1.อปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการสรา้ งเกม

- คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน 1 เครือ่ ง

- อินเตอร์เน็ต

2.อปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการเล่นเกม

- สมารท์ โฟน 1 เครอื่ ง

- อนิ เตอร์เนต็

วิธกี ารเลน่ เกม

- แสกนควิ อาร์โค้ดเพ่อื เล่นเกม Brain run

- ใหน้ กั เรยี นเลอื ก Level ที่ต้องการเล่น โดยเกมจะมีท้งั หมด 3 Level ดงั น้ี

Level 1 เกม Matching Pairs

วธิ ีการเลน่ Matching Pairs

เกม Matching Pairs เป็นเกมจบั คู่รูปภาพและข้อความให้ถกู ต้องสอดคลอ้ งกันโดยวธิ ีการเล่นดงั น้ี

1.เกมนไี้ ม่จำกัดเวลาในการตอบคำถาม เลอื กผู้ชนะจากเวลาท่ใี ช้ โดยจะต้องมเี วลาน้อยท่สี ดุ จงึ จะเปน็ ผู้

ชนะ

2.ใหเ้ ราเลือกเปดิ รปู ภาพเพ่อื ให้จบั คู่กบั ข้อความท่ีถกู ตอ้ ง

3.หากเปดิ เจอขอ้ ความและรูปภาพท่ีถกู ตอ้ งสอดคล้องกนั ขอ้ น้นั ก็จะหายไป
4.หากเปิดไมเ่ จอข้อความที่ถูกตอ้ งกับรปู ภาพกไ็ ม่เป็นไร
5.จบเกมก็จะขึ้นเวลาให้ว่าเราทำไปเท่าไหร่

Level 2 เกม Find the match
โดยวิธกี ารเลน่ มดี งั นี้

1. เกมนไ้ี มจ่ ำกดั เวลาในการตอบคำถาม เลือกผชู้ นะจากเวลาทีใ่ ช้ โดยจะตอ้ งมีเวลาน้อยท่ีสดุ จงึ จะเปน็
ผ้ชู นะ

2. มคี ำตอบท่กี ำหนดให้เรยี งเอาไว้
3. ภาพโจทยค์ ำถามจะเลอ่ื นมาใหเ้ ลือกคำตอบท่ีถูกตอ้ งให้ตรงกบั รปู ภาพ
4. มหี วั ใจให้ 3 ดวงเปน็ เหมอื นพลังชวี ติ
5. หากตอบถูกจะได้ไปข้อต่อไปและได้คะแนนเพม่ิ
6. หากตอบผิดสามารถตอบขอ้ ตอ่ ไปไดแ้ ตห่ วั ใจจะลดลงทลี ะ 1 ดวง
7. หากตอบถูกหลายขอ้ ติดกันจะมีโบนสั ให้
8. หากตอบผิดจนหัวใจหมด 3 ดวงจะถือวา่ เป็นการจบเกม
9. เมอ่ื จบเกมจะมีสรุปคะแนนที่ไดแ้ ละเวลาที่ใช้

Level 3 เกม Astronomical Snake Ladder
วิธเี ลน่

1.ผเู้ ล่นทกุ คนเร่ิมเกมจากจุดเร่มิ ต้น (Start)
2.ผู้เลน่ กดขน้ั ที่ 1 เพื่อตอบคำถาม
3.ถา้ ตอบคำถามถูก จะไดไ้ ปต่อในข้ันต่อไป
4.ถ้าตอบคำถามผิด ผเู้ ล่นจะตอ้ งถอยหลงั โดยการสุ่มว่าจะต้องถอยกขี่ ้ัน
5.ผ้เู ลน่ ที่ตอบคำถามถกู และไปถงึ จุดสน้ิ สุด (Finish) กอ่ น จะเป็นผู้ชนะ

1.Matching Pairs

4

ควิ อาร์โค้ด เกม Matching Pairs

2.Find the match
ควิ อารโ์ ค้ด เกม Find the match

3. Game Astronomical Snake Ladder
คิวอาร์โคด้ เกม Astronomical Snake Ladder


Click to View FlipBook Version