The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zaidatulalwi, 2021-03-25 21:09:16

Mandat Audit

Slide Mandat Audit

MANDAT AUDIT

Perlembagaan Persekutuan, Perkara 106(2):
“Ketua Audit Negara hendaklah melaksanakan apa-apa tugas lain dan
menjalankan apa-apa kuasa sebagaimana yang diperuntukkan oleh
undang-undang persekutuan berhubung dengan akaun bagi Persekutuan
dan akaun bagi Negeri-Negeri dan berhubung dengan akaun bagi pihak-
pihak berkuasa awam lain dan akaun bagi badan yang dinyatakan melalui
perintah yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong.”

1

MANDAT AUDIT

Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 :
“Akaun mana-mana badan lain, termasuk syarikat yang didaftarkan di
bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] yang menerima pemberian atau
pinjaman daripada Persekutuan atau Negeri, dan termasuk juga sesuatu
syarikat yang lebih daripada separuh modal syer berbayarnya dipegang
oleh Persekutuan, sesuatu Negeri atau sesuatu pihak berkuasa awam atau
dipegang sedemikian pada agregatnya oleh dua daripada mereka atau
lebih”

2

MANDAT AUDIT

Seksyen 5(1)(f) Akta Audit 1957 :
“akaun mana-mana pihak berkuasa awam lain jika Menteri Kewangan
berpuas hati bahawa kepentingan awam memerlukan akaun pihak
berkuasa itu diperiksa, disiasat dan diaudit oleh Ketua Audit Negara walau
apa pun mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan akaun
dan pengauditan mana-mana pihak berkuasa sedemikian”

3

MANDAT AUDIT

Warta Kerajaan Persekutuan 1,858
(30 September 2017 -P.U.(A) 294) SYARIKAT
Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017: DIWARTAKAN

“Ketua Audit Negara hendaklah memeriksa, menyiasat dan
mengaudit akaun syarikat-syarikat yang dinyatakan dalam
Jadual”

4


Click to View FlipBook Version