The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

07.ตัวชี้วัด เทคโนโลยี ม.ต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nawach pansuwan, 2020-02-05 09:54:43

07.ตัวชี้วัด เทคโนโลยี ม.ต้น

07.ตัวชี้วัด เทคโนโลยี ม.ต้น

หลกั สูตรปรับปรุง ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๑

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยเี พ่อื การดารงชวี ติ ในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ งรวดเร็ว ใช้ความรู้
และทกั ษะทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่อื แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชงิ วิศวกรรม เลือกใชเ้ ทคโนโลยีอยา่ งเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบตอ่ ชวี ิต สงั คม และส่ิงแวดลอ้ ม
ตวั ชวี้ ดั

๑. อธบิ ายแนวคิดหลกั ของเทคโนโลยใี นชวี ติ ประจาวนั และวเิ คราะหส์ าเหตุหรือปัจจัยที่สง่ ผลตอ่ การเปล่ยี นแปลงของ
เทคโนโลยี

๒. ระบปุ ัญหาหรอื ความต้องการในชีวิตประจาวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู และแนวคิดท่ี เก่ียวข้องกับปัญหา
๓. ออกแบบวธิ ีการแกป้ ัญหา โดยวเิ คราะห์ เปรียบเทียบ และตดั สนิ ใจเลือกข้อมูลท่ีจาเป็น นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเขา้ ใจ วางแผนและดาเนินการแก้ปญั หา
๔. ทดสอบ ประเมนิ ผล และระบขุ ้อบกพร่องทเี่ กดิ ขน้ึ พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรงุ แกไ้ ขและนาเสนอผลการ
แก้ปัญหา
๕. ใชค้ วามรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อยา่ งถกู ต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใชแ้ นวคดิ เชงิ คานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชวี ิตจรงิ อยา่ งเปน็ ขัน้ ตอนและเป็นระบบ
ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรียนรู้ การทางานและการแก้ปญั หาได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ รูเ้ ท่าทันและ
มีจริยธรรม
ตวั ช้ีวัด

๑. ออกแบบอลั กอรทิ ึมทใ่ี ช้แนวคิดเชงิ นามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรอื อธิบายการทางานท่พี บในชีวติ จริง
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงา่ ย เพอื่ แกป้ ัญหาทางคณิตศาสตรห์ รือวิทยาศาสตร์
๓. รวบรวมขอ้ มลู ปฐมภมู ิ ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอขอ้ มลู และสารสนเทศ ตามวตั ถปุ ระสงค์โดยใชซ้ อฟตแ์ วร์
หรือบรกิ ารบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
๔. ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างปลอดภัย ใชส้ อ่ื และแหลง่ ข้อมลู ตามข้อกาหนดและขอ้ ตกลง

หลกั สตู รปรบั ปรงุ ๒๕๖๐
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยเี พอ่ื การดารงชวี ิตในสงั คมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ใช้ความรู้
และทักษะทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพอ่ื แกป้ ญั หาหรือพฒั นางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย
กระบวนการออกแบบเชิงวศิ วกรรม เลอื กใชเ้ ทคโนโลยอี ยา่ งเหมาะสมโดยคานงึ ถงึ ผลกระทบต่อชวี ติ สงั คม และสิง่ แวดลอ้ ม
ตวั ช้วี ดั

๑. คาดการณ์แนวโนม้ เทคโนโลยที ่ีจะเกิดข้ึนโดย พจิ ารณาจากสาเหตุหรือปจั จยั ทีส่ ่งผลตอ่ การเปลย่ี นแปลงของ
เทคโนโลยี และวเิ คราะห์ เปรียบเทยี บ ตัดสินใจเลอื กใชเ้ ทคโนโลยี โดยคานึงถงึ ผลกระทบท่เี กดิ ขึ้นต่อชีวติ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

๒. ระบปุ ญั หาหรอื ความต้องการในชมุ ชนหรอื ท้องถนิ่ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วเิ คราะหข์ ้อมูลและแนวคดิ ที่
เก่ยี วข้องกบั ปญั หา

๓. ออกแบบวธิ กี ารแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตดั สนิ ใจเลือกข้อมูลท่ีจาเปน็ ภายใต้เงอ่ื นไขและ
ทรพั ยากรทีม่ ีอยู่ นาเสนอแนวทางการแกป้ ญั หาใหผ้ ู้อ่ืนเข้าใจ วางแผน ขั้นตอนการทางานและดาเนินการแกป้ ัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน

๔. ทดสอบ ประเมนิ ผล และอธบิ ายปญั หาหรือข้อบกพรอ่ งที่เกดิ ขนึ้ ภายใต้กรอบเงอื่ นไข พร้อมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปญั หา

๕. ใชค้ วามรแู้ ละทักษะเก่ียวกับวัสดุ อปุ กรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเลก็ ทรอนิกส์เพ่ือแกป้ ัญหาหรอื พฒั นางานได้
อยา่ งถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภยั

มาตรฐาน ว ๔.๒ เขา้ ใจและใชแ้ นวคิดเชิงคานวณในการแกป้ ญั หาท่ีพบในชวี ิตจรงิ อย่างเป็นขน้ั ตอนและเปน็ ระบบ
ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรยี นรู้ การทางานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ ร้เู ทา่ ทนั และ
มีจริยธรรม
ตัวชีว้ ดั

๑. ออกแบบอลั กอรทิ มึ ทใ่ี ชแ้ นวคิดเชงิ คานวณในการแก้ปญั หา หรือการทางานที่พบในชีวติ จริง
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใชต้ รรกะและฟังกช์ ันในการแก้ปัญหา

๓. อภิปรายองคป์ ระกอบและหลกั การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสอ่ื สาร เพื่อประยกุ ต์ใช้งาน
หรอื แกป้ ัญหาเบอ้ื งต้น

๔. ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งปลอดภัย มคี วามรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธใิ นการเผยแพร่ผลงาน

หลักสูตรปรบั ปรุง ๒๕๖๐
กลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขา้ ใจแนวคิดหลกั ของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสงั คมท่ีมีการเปลยี่ นแปลงอย่างรวดเรว็ ใช้ความรู้
และทกั ษะทางดา้ นวิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแกป้ ญั หาหรือพฒั นางานอยา่ งมีความคิดสรา้ งสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชงิ วิศวกรรม เลือกใชเ้ ทคโนโลยีอยา่ งเหมาะสมโดยคานึงถงึ ผลกระทบต่อชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ ม
ตวั ช้วี ัด

๑. วิเคราะห์สาเหตุ หรอื ปจั จัยทสี่ ง่ ผลตอ่ การเปลยี่ นแปลงของเทคโนโลยี และความสมั พันธ์ของเทคโนโลยกี ับศาสตร์อนื่
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรอื คณติ ศาสตร์ เพอ่ื เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรอื พฒั นางาน

๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรอื ท้องถิน่ เพื่อพัฒนางาน อาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดทเ่ี กี่ยวข้องกับปญั หา โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพยส์ ินทางปัญญา

๓. ออกแบบวิธกี ารแกป้ ัญหา โดยวเิ คราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจาเป็น ภายใตเ้ งือ่ นไขและ
ทรพั ยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการแกป้ ญั หาใหผ้ อู้ ื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนข้ันตอนการ
ทางานและดาเนนิ การแก้ปัญหาอยา่ งเปน็ ขั้นตอน

๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหแ์ ละใหเ้ หตผุ ลของปญั หาหรอื ข้อบกพร่องที่เกดิ ขึ้นภายใต้ กรอบเงอ่ื นไข พร้อมทัง้ หา
แนวทางการ ปรบั ปรงุ แก้ไขและนาเสนอผลการแกป้ ัญหา

๕. ใชค้ วามรแู้ ละทักษะเกี่ยวกบั วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์ ห้ ถูกต้องกับลกั ษณะของงาน
และปลอดภยั เพ่ือแก้ปัญหาหรอื พฒั นางาน

มาตรฐาน ว ๔.๒ เขา้ ใจและใช้แนวคดิ เชงิ คานวณในการแก้ปญั หาที่พบในชีวติ จรงิ อยา่ งเป็นขัน้ ตอนและเปน็ ระบบ
ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สารในการเรียนรู้ การทางานและการแก้ปญั หาได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ รเู้ ทา่ ทนั และ
มีจริยธรรม
ตวั ช้วี ดั

๑. พัฒนาแอพพลเิ คชันท่ีมกี ารบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสรา้ งสรรค์
๒. รวบรวมขอ้ มูล ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอข้อมลู และสารสนเทศตามวตั ถุประสงคโ์ ดยใชซ้ อฟต์แวร์หรือบริการ
บนอนิ เทอรเ์ นต็ ทห่ี ลากหลาย

๓. ประเมินความน่าเชอื่ ถือของข้อมูล วเิ คราะห์สอื่ และผลกระทบจากการให้ขา่ วสารทผี่ ิด เพอ่ื การใช้งานอย่างรูเ้ ท่าทนั
๔. ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศอยา่ งปลอดภัยและมคี วามรับผิดชอบตอ่ สังคม ปฏบิ ัติตามกฎหมายเกีย่ วกบั คอมพวิ เตอร์
ใช้ลิขสิทธิข์ องผู้อนื่ โดยชอบธรรม


Click to View FlipBook Version