The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อมรรัตน์ ตันธะดา, 2020-12-05 06:05:27

การใช้งาน-twitter

การใช้งาน-twitter

ค่มู อื การใช้งานแอพพลิเคชน่ั Twitter

เสนอ

ครูปรยี า ปนั ธิยะ

จัดทาโดย

นางสาวกวินธิดา ฮาวต่อมแกว้ เลขที่ 2
นางสาวกัญญาพชิ ญ์ ปินโย เลขท่ี 3
นางสาวจุฑารตั น์ อนิ ต๊ะซาว เลขท่ี 5
นางสาวสัณห์สริ ิ กันทะยะ เลขท่ี 14
นางสาวอมรรตั น์ ตนั ธะดา เลขท่ี 16

วชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศในงานเลขานุการ
รหัสวชิ า 30203-2002

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

การใช้งาน Twitter

1. In to the new world ด้วยการสร้าง account กอ่ น
สมัคร Twitter ง่ายมาก ไปที่น่ี https://twitter.com/กด Sign Up กรอกข้อมูลแต่ละหน้าให้

เรยี บร้อย ทุกหน้าไปเรอื่ ย ๆ จนครบ

1.1 จากัด 50 ตัวอักษร สาหรบั การตั้งช่ือ account สามารถเปลี่ยนได้ตลอด แต่มีข้อแมว้ ่าตอ้ งไมม่ ี
คาวา่ twitter อยู่ในชื่อ

1.2 Use email instead สาหรบั ใครทไ่ี ม่สะดวกใชเ้ บอรโ์ ทรศพั ท์ในการลงทะเบยี นใหใ้ ช้อีเมล์แทนได้
1.3 What are you interested in? หรือสิ่งที่เราสนใจ เพ่ือให้ Twitter เลือก feed ข่าวเหล่าน้ัน
ใหก้ ับเราผา่ นหน้าไทมไ์ ลน์
1.4 Suggestions for you to follow หรอื คนที่เราอาจสนใจจะตดิ ตามพวกเขาเหล่านั้น
1.5 Turn on notifications ต้องการให้ Twitter แจง้ เตือนหรอื ไม่?
1.6 Confirm Account อย่าลืมกลบั ไปกดยืนยนั ตวั ตนผา่ นอีเมลด์ ว้ ยนะ
เทา่ นกี้ ็มี Twitter account เปน็ ของตัวเองเรยี บรอ้ ยแล้ว และนีค่ อื หน้าแรกของโลกทวติ เตอร์

2.2 Follow: ต้องการติดตาม ไม่อยากพลาดความเคล่ือนไหวของ account หรือคนท่ีถูกใจ
ให้กด Follow ไว้ และถา้ มใี ครอยากติดตามเราก็จะมากด Follow เราเช่นเดียวกัน โดยจานวนของผูท้ ่ตี ิดตาม
และคนทีก่ ดตดิ ตามไว้จะปรากฏท่ีหนา้ โปรไฟล์ (คลา้ ยๆ กับ Instagram)

2.3 Following คนท่เี รากดตดิ ตาม
2.4 Follower คนทีต่ ิดตามเรา
2.5 Retweet: เจอ Tweet ที่ถูกใจ อยากแชร์ต่อ กด Retweet โดยโพสต์นั้นจะไปอยู่บนหน้าโปร
ไฟล์ของเราและไปโผล่ในหน้าไทม์ไลน์ของคนท่ี Follow เราด้วย
2.6 Retweet with comment: เหมอื นกับการ Retweet แตเ่ ราสามารถใส่ขอ้ ความกอ่ นได้
2.7 Likes: มากกว่าการกด Like บน Facebook ถึงจะมีความหมายว่า “กดถูกใจ” เหมือนกันแต่
ใน Twitter การกด Likes เป็นการกดเพ่ือให้เราสามารถกลับมาอา่ นข้อความน้ีทีหลงั ได้ หรือเรียกอกี อยา่ งว่า
“กดเฟบ” ที่มาจากคาว่า Favorite
2.8 Reply: คอื การตอบกลบั Tweet
2.9 Mentions: เป็นการ tag คนอื่น ๆ เพื่อให้เห็นข้อความน้ัน ๆ โดยสามารถ Mentions ได้สูงสุด
ตามจานวนตัวอักษรท่ีจากัด 250 ซ่ึงจะนับตัวอักษรจากช่ือของคนท่ีถูก Mentions หากมีข้อความก็จะนับ
ตวั อกั ษรในข้อความรวมด้วย
2.10 Hashtag: คีย์เวิร์ดที่ตามหลัง # เป็นเหมือนศูนย์รวมเร่ืองราวนั้น ๆ เช่น #ฉันจะสวย คือ
แฮชแทก็ ท่รี วบรวมเรอ่ื งราวเกี่ยวกับความงามตา่ ง ๆ น่นั เอง
2.11 Search: สงสัยอะไรบางอย่าง ลองหาคาตอบได้จากการเสิร์ช สามารถเสิร์ชได้ท้ังแบบติด #
หรอื จะคน้ หาด้วยคียเ์ วริ ์ดโดยตรง อีกทั้งใช้เสริ ์ชหาผ้ใู ช้งานคนอืน่ ๆ กไ็ ด้เหมือนกันนะ
2.12 Home: หนา้ แรก หรอื กค็ อื Home แบบเดียวกันกับ Facebook นัน่ เอง
2.13 Notification: รูปกระดิ่ง ทาหน้าท่ีรวบรวมการแจ้งเตือนท้ังหมดที่เกิดขึ้นของเรา เมื่อมีคนมา
Retweet, Reply, Likes หรือ กด Follow รวมท้งั คนท่ี Mention เรามาด้วยเช่นเดยี วกนั
2.14 Direct Message: รูปซองจดหมาย ทาหน้าท่ีเป็นกล่องแชทเหมือนกับ Messenger ของ
Facebook

3. เริ่มต้นแตง่ หน้า Profile อย่างไร?
เรามาไลล่ าดบั ตง้ั แต่สว่ นบนลงไปกันเลยดกี ว่า

3.1 Header Photo และ Profile Photo: ทาหน้าที่เดียวกันกับ Cover Photo และรูป Profile
บน Facebook เลย

3.2 Profile Name: สามารถเปลี่ยนไดเ้ ลย โดยมขี อ้ จากดั ท่ี 50 ตวั อักษรเหมือนเดมิ
3.3 Bio: บอกเลา่ เกีย่ วกบั ตวั เราผ่าน 160 ตัวอักษรหรือนอ้ ยกว่า
3.4 Location: ใส่ท่อี ยู่ได้ แตจ่ ะเปน็ ทีอ่ ยแู่ บบกว้างๆ ไม่สามารถเจาะจงได้ เช่น Bangrak , Thailand
หรอื Bangkok , Thailand หรอื Thailand เปน็ ตน้
3.5 Website: สามารถใส่ URL เว็บไซตส์ ่วนตวั หรอื องคก์ ร
3.6 Theme Color: เพิ่มสีสันหน้า Profile ได้ตามใจชอบ ครีเอทมากขึ้นด้วยการลองหา Code
สมี ากรอกลงไปเองได้เลย
3.7 Birth Day: ใสว่ ันเกิด ความพิเศษของส่วนน้ีคือ พอถึงวันเกิด Twitter จะขนึ้ ภาพลูกโป่งบนหนา้
Profile เราเพื่อเป็นการฉลองวันเกดิ ใหเ้ จ้าของ Twitter account นน่ั เอง
เสรจ็ แล้วกก็ ด Save changes เปน็ อนั ว่าเรียบร้อย!
4. มาลอง TWEETS กัน
อยากแชรอ์ ะไรสกั อย่างหรอื อยเู่ ปลา่ ?
เล่นบน PC

เลน่ บน Mobile

สามารถพมิ พข์ ้อความทต่ี ้องการได้ท่นี ี่ จากดั จานวนตวั อักษร 250 ตวั เลือกอโี มจมิ าใสไ่ ด้
เพิม่ รปู วดิ โี อและ .gif ได้ (แตต่ อ้ งเลือกอยา่ งใดอยา่ งหนึ่งนะ)

Twitter ทาโพลได้ ตัวเลือกเพม่ิ ไดส้ ูงสุด 4 ตัวเลอื กและกาหนดระยะเวลาโพลได้สงู สุด 7 วนั

จะเช็คอินก็ได้ แต่การเช็คอินบน PC มีข้อจากัดของโลเคชั่นบน Twitter ซ่ึงไม่สามารถเจาะจง
เป็นร้านอาหารหรือสถานท่ี หากต้องการเจาะจงสถานท่ีควรเลือกทาการเช็คอินหรือเพ่ิม Location ผ่านการ
Tweet บน Mobile แทน

เมื่อพมิ พข์ อ้ ความเรยี บรอ้ ยแล้วหากต้องการเผยแพร่กด Tweet ได้เลย

สาหรับคนท่ีเล่น Twitter, Twitter trends ถือเป็นส่วนที่สาคัญ เพราะหลายคนเลือกติดตาม
เร่ืองราวท่กี าลังเปน็ ที่พดู ถงึ ผ่าน trends ที่โชว์อยู่ในหน้าน้ี เหมือนหน้าข่าวทีร่ วบรวมประเด็นรอ้ นในช่วงเวลา
น้นั ๆ โดยเรม่ิ ตน้ Twitter จะเลอื ก Trend for you (หรอื Twitter เรียกว่า Tailored Trends) เปน็ default
ให้เราซึง่ สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ ามโลเคชนั่

วธิ ปี รับบน PC

วธิ ปี รบั บน Mobile

แหลง่ อา้ งอิง

marketingoops.com/media-ads/social-media/twitter-2018/ Twitter 2018 สอนเล่นต้ังแตเ่ ร่ิมต้นจนใช้เป็น
[ระบบออนไลน์] แหลง่ ทมี่ า https://www.marketingoops.com/media-ads/social-

media/twitter-2018/ (3 ธนั วาคม 63)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FRANCISCO, ANGELICA (UTS)
Next Book
Family Lawyers Perth WA