The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by snk, 2021-11-08 21:14:31

รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการป1ฏบิ ัตงิ าน

2564

2

3

คำนำ

สานักงานคลงั จังหวัดสงขลา จัดทารายงานสรปุ ผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดอื นตลุ าคม 2563 – กันยายน 2564 เพ่ือนา
ผลสัมฤทธ์ิงานรอบปีท่ีผ่านมา รวบรวมให้เห็นเป็นรูปธรรมตามภารกิจ
การให้บริการต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน ด้านการควบคุม
การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ด้านการควบคุมด้านงบบุคลากรของ
บุคลากรภาครัฐ และด้านภารกิจสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง
และรัฐบาลท่ีขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มงานกากับและบริหารการเงิน
การคลัง กลุ่มงานกากับและบริหารระบบการคลัง กลุ่มงานบริหาร
การคลงั และเศรษฐกิจ และฝ่ายบรหิ ารทัว่ ไป

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานคลังจังหวัดสงขลา จะทาให้ทราบ
ถึงการบริหารที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและอานวย
ประโยชน์กับผทู้ ีเ่ กีย่ วขอ้ งและผ้ทู ี่สนใจโดยท่ัวไป

(นางกนั ต์ชิตา สังข์ศริ ิ)
คลงั จังหวัดสงขลา

4

งานราชการนั้น เปน็ งานท่ีเก่ียวขอ้ งโดยตรงกับวิถีชีวิต
ของประชาชน ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์
และกาลเวลาทเ่ี ปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทาความเข้าใจ
งานในหน้าท่ีของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน แล้วปฏิบัตหิ นา้ ที่ใหส้ อดคล้องเหมาะสม โดยยึดมั่นแนว่ แน่
อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชน

และความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ

พระบรมราโชวาท เนื่องในวนั ข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
พระท่นี ่ังอมั พรสถาน พระราชวังดุสิต วันท่ี ๑๙ มีนาคม พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

5

สำรบัญ6

ฝ่ ำยบริหำรท่ัวไป 04
ข่าวสารวนิ ยั คุณธรรม จรยิ ธรรม
04 04
งานสารบรรณ การเบิกจา่ ยเงิน

05
โครงการสร้างความผาสุก ขวญั และกาลงั ใจแก่บคุ ลากรสานักงานคลังจงั หวัดสงขลา

กลุ่มงำนกำกบั และบริหำรกำรเงนิ กำรคลัง

09 09 09
การจดั ทารายงาน
การอนมุ ตั ิผใู้ ช้งาน การประกวดราคา
การเงินของ อปท.
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ อิเล็กทรอนกิ ส์

10 10
การฝึกอบรมและพฒั นาบคุ ลากร การถา่ ยทอดความรใู้ หบ้ ุคลากรในหนว่ ยงาน

ของหนว่ ยงานของรฐั

11 12
รายงานผลปฏบิ ตั ริ าชการตามเกณฑ์ การตรวจสอบการใชจ้ ่ายเงินทดรองราชการ
การประเมนิ ผลการดาเนินงานภายใน เพอ่ื ช่วยเหลอื ผ้ปู ระสบภยั พบิ ตั กิ รณฉี กุ เฉิน
กรมบญั ชีกลาง
14
13 การออกหนังสอื รบั รองและการนาสทิ ธิ
การตรวจสอบคณุ สมบตั เิ ครือ่ งมอื บาเหนจ็ ตกทอดเป็นหลกั ทรพั ยค์ า้ ประกนั
เครอ่ื งจักร และอปุ กรณก์ ารกอ่ สร้าง

7

กลุ่มงำนกำกับและบรหิ ำรระบบกำรคลงั

16 18
การเรง่ รัดและตดิ ตามการใช้จ่ายเงนิ การให้คาปรึกษาด้านบัญชี
งบประมาณของจงั หวัด

18
การเรง่ รดั และตดิ ตามการใชจ้ ่ายเงนิ

งบประมาณของจังหวดั

กลุ่มงำนบริหำรกำรคลงั และเศรษฐกจิ

21 22

การจดั ทาขอ้ มลู และวเิ คราะหเ์ ศรษฐกจิ การใหบ้ ริการและสนับสนนุ ขอ้ มูล

การคลังจังหวดั สงขลา เศรษฐกจิ การคลัง

23 25
สถติ กิ ารใชบ้ รกิ าร การดาเนินงานของคณะผู้บริหารการ
Excellence Service คลงั ประจาจังหวดั สงขลา (คบจ.)

แผนกำรปฏบิ ัตงิ ำน

32
แผนการปฏบิ ตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8

ขอ้ มูลโดยสังเขป

ช่ือสำนักงำน 3

สานกั งานคลังจังหวดั สงขลา นางกนั ตช์ ติ า สงั ข์ศริ ิ
คลงั จังหวดั สงขลา
ช่องทำงกำรติดต่อ
สานักงานคลงั จังหวดั สงขลา อัตรำกำลัง
ศาลากลางจงั หวัดสงขลา อาคารใหม่
ช้ัน 1 ตาบลบอ่ ยาง อาเภอเมอื ง มอี ัตรากาลงั 24 อตั รา
จังหวดั สงขลา 90000 มผี ูค้ รองตาแหน่ง 18 อตั รา
โทรศัพท์ : 074-311361
โทรสาร : 071-324721 ข้าราชการ 12 อตั รา
Website : www.cgd.go.th/snk
E-mail : [email protected] พนกั งานราชการ 5 อตั รา

Songkhla Fiscal ลูกจ้างช่ัวคราว 1 อตั รา
Application
บ้ำนพั กทำงรำชกำร
Facebook
สานกั งานคลงั มบี า้ นพักทั้งหมด 17 หลัง
จังหวดั สงขลา
ผพู้ กั อาศยั 10 หลงั

บา้ นพักวา่ ง 5 หลงั

บา้ นพกั ชารดุ 2 หลัง

9

วิสัยทัศน์

กากับดแู ล และบรหิ ารการใชจ้ า่ ยเงินของแผ่นดนิ ให้เกิดประโยชนส์ งู สุด

ค่ำนิยม

ซือ่ สตั ย์ โปร่งใส บรกิ ารดว้ ยใจ รกั ษาวินัยการคลัง
รวมพลงั พันธมิตร มีหลักคดิ พฒั นา

ภำรกิจ

1 (MISSION)กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง
การบัญชีจัดซือ้ จดั จา้ ง และการบรหิ ารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบ
ภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ
ลู ก จ้ า ง แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ
ใหส้ อดคลอ้ งกับการรกั ษาวนิ ัยและความย่ังยนื ทางการคลงั

2 บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่าง
มปี ระสทิ ธภิ าพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย

3 สนับสนุนการบรหิ ารเศรษฐกจิ การคลังในสว่ นภมู ิภาค
4 พัฒนาขีดความสามารถของบคุ ลากรภาครัฐทางด้านการบริหาร

การเงนิ ภาครัฐ

5 เปน็ ศูนยข์ อ้ มลู สารสนเทศทางการคลัง

1

ฝ่ายบรหิ ารท่วั ไป

2

1. งานสารบรรณ (การรบั - สง่ หนงั สอื )

รายการ ระบบไปรษณีย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ ไปรษณยี ์/ส่วนราชการ หน่วย : ฉบับ
(e-Office) มาสง่ ดว้ ยตนเอง
การรับหนงั สือ 2,413 4,065 รวม
การสง่ หนงั สอื 687 556
6,478
1,243

2. การเบิกจ่ายเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคลังจังหวัดสงขลาได้รับเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

มีผลการดาเนินงาน ดงั ตอ่ ไปน้ี

รายการ งบประมาณ (บาท) เบิกจา่ ย (บาท) ร้อยละ

รวม 1,962,233.00 1,962,233.00 100

- งบลงทนุ 1,252,700.00 1,252,700.00 100

- งบดาเนินงาน 644,460.00 644,460.00 100

- งบรายจ่ายอื่น 65,073.00 65,073.00 100

จานวนรายการขอเบกิ 221 รายการ

3. ข่าวสารวินยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ได้รับขอ้ มลู ขา่ วสาร คณุ ธรรม จรยิ ธรรม จากกรมบญั ชกี ลาง จานวน 10 ครงั้ จานวน 20 เรอื่ ง

จานวน : เร่ือง

คร้งั ที่ เร่อื ง จานวน

1 ประชาสมั พนั ธ์ข้อมลู “ส่งตรงขา่ วสารวนิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2

(ครั้งที่ 1) วนั ท่ี 27 ตุลาคม 2563

2 ประชาสมั พันธข์ อ้ มูล “ส่งตรงข่าวสารวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(ครั้งที่ 2) วันท่ี 26 พฤศจกิ ายน 2563

3 ประชาสมั พนั ธ์ข้อมูล “ส่งตรงข่าวสารวนิ ัย คุณธรรม จรยิ ธรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(คร้ังที่ 3) วนั ที่ 29 มกราคม 2564

4 ประชาสัมพันธ์ขอ้ มลู “ส่งตรงข่าวสารวนิ ยั คุณธรรม จรยิ ธรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564” 2

(ครั้งที่ 4) วนั ที่ 1 มนี าคม 2564

3
คร้งั ที่ เรอ่ื ง จานวน

4 ประชาสมั พนั ธข์ อ้ มูล “ส่งตรงขา่ วสารวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(ครั้งที่ 4) วันท่ี 1 มีนาคม 2564

5 ประชาสัมพนั ธข์ ้อมูล “ส่งตรงข่าวสารวนิ ัย คุณธรรม จรยิ ธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(ครั้งที่ 5) วันท่ี 29 มีนาคม 2564

6 ประชาสมั พันธข์ ้อมลู “ส่งตรงข่าวสารวนิ ยั คุณธรรม จรยิ ธรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(ครั้งท่ี 6) วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564

7 ประชาสัมพนั ธข์ ้อมลู “ส่งตรงขา่ วสารวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(คร้ังที่ 7) วันท่ี 2 มถิ นุ ายน 2564

8 ประชาสัมพนั ธ์ขอ้ มลู “ส่งตรงข่าวสารวนิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(ครั้งท่ี 8) วนั ท่ี 7 กรกฎาคม 2564

9 ประชาสัมพันธข์ อ้ มูล “ส่งตรงขา่ วสารวินยั คุณธรรม จรยิ ธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(คร้ังที่ 9) วันท่ี 2 สิงหาคม 2564

10 ประชาสัมพันธข์ อ้ มลู “ส่งตรงขา่ วสารวนิ ัย คุณธรรม จรยิ ธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 2
(คร้ังที่ 10) วนั ท่ี 3 กันยายน 2564
รวม 20

4. โครงการสร้างความผาสุก ขวัญและกาลงั ใจแก่บคุ ลากรสานกั งานคลังจังหวัดสงขลา
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสง่ เสริมความผาสุก สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากร
สานักงานคลังจังหวัดสงขลามีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม และคา่ นิยมที่ดเี หมาะสม ทาให้การปฏิบัตงิ านเกิดประสทิ ธิภาพ โดยไดก้ าหนดกิจกรรม
ด้านตา่ ง ๆ เพอื่ ใหบ้ คุ ลากรได้มสี ่วนร่วม ดงั น้ี
กจิ กรรมด้านคณุ ธรรมภายในองค์กร
- กจิ กรรมไหว้พระสวดมนตต์ อนเชา้ (ทุกวัน เวลา 08.20 น.)
ทาใหม้ ีสติ มสี มาธใิ นการทางาน ทาใหจ้ ิตใจสงบ ปราศจากทุกข์
เพ่ือการทางานและสร้างทีมงานร่วมกันในสานักงานคลัง
จังหวดั สงขลา
- เปิดเพลง “จาขึ้นใจ” ในช่วงเวลา 08.20 น. เพ่ือเตือนให้
ขา้ ราชการบุคลากรสานกั งานคลังจงั หวัดสงขลาเตรยี มพร้อมท่ีจะ
ทางานและเปิดเพลงอีกคร้ังในช่วงเวลา 16.30 น. หลังเลิกงาน

4

กิจกรรมอัญเชิญพระบรมราโชวาท หรือพระราชดารัสของ
พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพลอดลุ ยเดชมหาราช
บรมนาถบพติ ร เพ่อื กลา่ วแกบ่ ุคลากรสานักงานคลงั จังหวัดสงขลา
ได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทางานและการดาเนิน
ชีวิต (ทุกวันจันทร์) โดยหมุนเวียนการดาเนินการให้ตัวแทน
แต่ละกลมุ่ งานรบั ผิดชอบอัญเชญิ พระบรมราโชวาทดังกลา่ ว
กิจกรรมดา้ นการดแู ลสขุ ภาพ และส่งเสรมิ สุขภาพ
จัดให้มีการออกกาลังกายทุกวันพุธ เวลา 16.30 น. เพ่ือให้
บุคลากรมีสุขภาพที่ดี และได้ผ่อนคลายอาการเมื่อยล้าจาก
การทางาน อีกท้ังยังมีการเชิญชวนให้บุคลากรตรวจสขุ ภาพ
ประจาปเี พ่ือการดแู ลสุขภาพใหด้ ียิง่ ขึ้น

กิจกรรมคดั แยกขยะลดใชถ้ งุ พลาสติกและโฟม

มาตรการลด และคดั แยกขยะมลู ฝอยในหน่วยงานภาครฐั

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทขยะ จานวนขยะ
ทต่ี อ้ งนาไปกาจดั

ขยะอนิ ทรยี ์ (กิโลกรมั ) 65.50

ขยะท่ัวไป (กโิ ลกรมั ) 151.50

ปลูกจิตสานึกการคัดแยกขยะ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

และโฟม เป็นภาชนะบรรจอุ าหาร ทาให้ช่วยลดภาระการเก็บขยะ

ของสานกั งานคลังจงั หวัดสงขลา

5

การจัดระเบียบสถานทที่ างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ไดด้ าเนินกจิ กรรม 5 ส. จานวน

5 ครง้ั บุคลากรไดร้ ว่ มกัน ทากจิ กรรมด้วยความร่วมแรงร่วมใจ

เป็นอย่างดี ทาให้พื้นท่ีรับผิดชอบมีความสะอาดตา น่ามอง

เป็นที่ช่ืนชมแก่ผู้มารบั บรกิ าร โดยผลการดาเนินกิจกรรม 5 ส.

ไดร้ ับคาชนื่ ชมจากสว่ นราชการและผู้มาขอรับบริการ

จานวน : ครง้ั

ท่ี เดอื น จานวน

1 เดือนมกราคม 2564 1

2 เดอื นมีนาคม 2564 1

3 เดอื นมิถนุ ายน 2564 2

4 เดือนกนั ยายน 2564 1

รวม 5

6

กลมุ่ งาน

กากบั และบริหารการเงนิ การคลงั

7

1. ด้านการอนมุ ตั กิ ารลงทะเบียนผูใ้ ชง้ านระบบจดั ซื้อจัดจา้ งภาครัฐ (e-GP)

การอนุมตั ิการลงทะเบียนผู้ใชง้ านในระบบ e-GP ในจังหวัดสงขลา จานวน 1,240 ราย ดงั น้ี

ผู้ใชง้ าน จานวน (ราย)

ผคู้ ้าภาครฐั 578

เจา้ หนา้ ที่ของหน่วยงานภาครฐั 662

2. ด้านการประกวดราคาอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

กราฟแสดงผลการเปรยี บเทียบวงเงินงบประมาณกบั ราคาท่จี ดั หาได้

ล้านบาท

15000

10000 10,737.9410,104.88 8,287.81 7,853.10

5000

0 ปี 2564
ปี 2563

3. ด้านการจัดทารายงานการเงนิ ขององค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน อปท. ทั้งหมด 141 แห่ง จัดสง่ ข้อมลู ครบถว้ น ร้อยละ 100 ดงั นี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2563 ปี 2562

สนิ ทรัพย์

สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น 11,049.82 10,903.40

สินทรัพยไ์ มห่ มุนเวียน 3,756.70 3,549.14

รวมสินทรัพย์ 14,806.52 14,452.54

หนส้ี ินและเงินสะสม

หนสี้ ินหมนุ เวยี น 3,036.36 3,223.29

หนสี้ ินไมห่ มนุ เวยี น 986.96 686.82

เงินสะสม 10,783.20 10,542.43

รวมหนส้ี นิ และเงนิ สะสม 14,806.52 14,452.54

8

4. ดา้ นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ

ลาดับ วนั ท่ี ชอ่ื หลกั สตู ร ผเู้ ขา้ อบรม
ที่ (ราย)
50
1 11-12/03/2564 โครงการฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการดา้ นการจัดซอ้ื จัดจา้ งภาครัฐด้วยวิธกี าร
141
ทางอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
360
สาหรับเจ้าหนา้ ที่ผ้ปู ฏิบตั ิงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมภิ าค
200
2 17/06/2564 โครงการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการจัดทารายงานการประเมนิ ผลการควบคมุ

ภายในและการบรหิ ารจัดการความเสยี่ งขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถนิ่

ผา่ นระบบ Application Zoom จานวน 2 รุ่น

3 12-13/07/2564 โครงการฝกึ อบรมแนวทางปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและ

วธิ ีการจดั ซอื้ จัดจา้ งพสั ดุท่รี ฐั ตอ้ งการสง่ เสริมหรอื สนับสนนุ (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. 2563 ผา่ นระบบ Application Zoom สาหรบั เจ้าหนา้ ที่สว่ นราชการ

ในจงั หวัดสงขลา จานวน 4 รุ่น

4 16/09/2564 ชแี้ จงแนวทางปฏิบตั ิ เร่อื ง อนมุ ตั ยิ กเว้นและกาหนดแนวทางปฏบิ ัติตาม

กฎกระทรวงกาหนดพสั ดแุ ละวธิ ีการจดั ซ้ือจดั จา้ งพัสดทุ ีร่ ัฐต้องการส่งเสรมิ

หรือสนับสนนุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ผา่ นระบบ Cisco WebEX

Meeting สาหรบั เจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการในจงั หวดั สงขลา จานวน 2 รนุ่

5. ดา้ นการถ่ายทอดความรู้ให้กบั บุคลากรภายในหนว่ ยงาน

ที่ ประจาเดอื น หัวขอ้ เร่อื ง จานวน การดาเนนิ งาน ผล คา่ เฉลย่ี สูงกว่า ตา่ กวา่
การถ่ายทอดองคค์ วามรู้ บคุ ลากร จานวน รอ้ ยละ การเรียน รอ้ ยละ ค่าเฉลยี่ คา่ เฉลย่ี
ทงั้ หมดของ ผเู้ ขา้ รว่ มรับ จานวน รอ้ ยละ รอ้ ยละ ร้อยละ
หน่วยงาน ฟงั การถ่ายทอด ผ้เู ข้าร่วม
1 ก.พ. 2564 พระราชกฤษฎกี าคา่ เชา่ บ้านขา้ ราชการ 21 องคค์ วามรู้ รับฟัง 79.76 15.95 90 10
พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ ขเพิ่มเตมิ 18 85.71
2 มี.ค. 2564 ความรับผดิ ทางละเมิดของเจา้ หน้าที่ 21 89.05 17.81 95 5
3 เม.ย. 2564 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 20 20 95.24
ทดรองราชการ พ.ศ. 2526 19 95.00 84.75 16.95 84.21 15.79
4 พ.ค. 2564 การเบกิ จ่ายเงินจากคลงั การเกบ็ 20
รักษา และการนาเงนิ สง่ คลงั ฯ 19 95.00 88.50 17.70 78.95 21.05
5 มิ.ย. 2564 พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้ ่าย 20
ในการเดินทางไปราชการฯ 19 95.00 85.25 17.50 78.95 21.05
รวมจานวน 20.40
องคค์ วามรู้ 5 องคค์ วามรู้ 19.00 93.19 85.46 17.18 85.42 14.58

9

6. ด้านรายงานผลการปฏบิ ตั ิราชการตามเกณฑก์ ารประเมินผลการดาเนนิ งานภายในกรมบัญชกี ลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ด้านการถ่ายทอดความรใู้ ห้กบั บุคลากรภายในหนว่ ยงาน

10

7. ดา้ นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยพบิ ตั ิกรณฉี กุ เฉิน

จานวน 23 ครั้ง 95 รายการ เป็นเงินจานวน 29,055,943.29 บาท

ครงั้ ที่ จานวน อาเภอ ประเภท จานวนเงิน (บาท)
(รายการ)

1 1 สะเดา ปอ้ งกันฯ 400,350.00

2 6 สทิงพระ, เมอื งสงขลา, ควนเนียง อทุ กภยั , ปอ้ งกนั และยบั ยง้ั 682,513.00

3 3 เมอื ง, รัตภมู ิ อุทกภยั 620,791.10

4 2 จะนะ, เมอื งสงขลา อทุ กภยั , ป้องกันและยบั ยง้ั 126,000.00

5 4 หาดใหญ,่ บางกล่า อุทกภยั 105,207.75

6 2 ควนเนยี ง, เทพา อทุ กภยั , ป้องกันและยบั ยั้ง 133,500.00

7 5 รัตภมู ิ, เทพา, เมอื งสงขลา อทุ กภยั , ป้องกันและยบั ยั้ง 713,246.80

8 2 ระโนด อทุ กภยั 120,000.00

9 4 เมืองสงขลา, กระแสสนิ ธ,ุ์ สะบ้ายอ้ ย อทุ กภยั 529,224.84

10 4 รตั ภมู ิ, เทพา, ระโนด, สะบา้ ย้อย อุทกภยั , ป้องกันและยบั ยั้ง 1,279,976.00

11 1 เมืองสงขลา อุทกภยั 1,940,710.00

12 7 สะเดา, เทพา, ควนเนียง, รัตภมู ิ, อุทกภยั , ป้องกนั และยบั ยั้ง 10,560,305.75

สทิงพระ, สะบ้ายอ้ ย, กระแสสินธุ์

13 5 เมืองสงขลา, สะบา้ ย้อย, สะเดา, อุทกภยั , ปอ้ งกันและยบั ยั้ง 2,663,098.00

กระแสสนิ ธุ์

14 5 เมืองสงขลา, เทพา, ระโนด, สะเดา, ปอ้ งกนั และยบั ยง้ั 1,677,980.00

รตั ภมู ิ, สะบา้ ย้อย

15 3 เทพา, รัตภมู ,ิ สะเดา ปอ้ งกนั และยบั ยง้ั 1,059,560.00

16 9 สะบ้ายอ้ ย, ระโนด, สะเดา ปอ้ งกันและยบั ยั้ง 835,861.00

17 4 ระโนด, เทพา, รัตภูมิ, สะเดา ป้องกันและยบั ยั้ง 159,560.00

18 4 ระโนด, สะเดา, สะบ้ายอ้ ย ป้องกันและยบั ยั้ง 1,174,050.00

19 2 สะเดา, เทพา ป้องกันและยบั ยง้ั 91,500.00

20 2 รัตภูมิ, สะเดา ป้องกนั และยบั ยง้ั 165,500.00

21 4 นาทว,ี สะบ้ายอ้ ย, สะเดา ป้องกนั และยบั ยั้ง 1,500,700.00

22 6 สะเดา, ระโนด, ควนเนยี ง ป้องกนั และยบั ย้ัง 1,551,809.05

23 10 ระโนด,นาทว,ี สะบา้ ย้อย,เทพา,รัตภูมิ ป้องกนั และยบั ยั้ง 964,500.00

รวม 95 29,055,943.29

11

8. ดา้ นการตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองมอื เครือ่ งจักร และอุปกรณก์ ารก่อสร้าง

สานกั งานคลังจังหวดั สงขลา ลงพน้ื ทต่ี รวจสอบคณุ สมบตั ิเคร่ืองมอื เครอื่ งจกั ร และอปุ กรณก์ ารก่อสรา้ ง

ผ้ปู ระกอบการ จานวน 26 ราย ดงั นี้

ลาดบั ที่ ชอ่ื ผูป้ ระกอบการ สาขางานก่อสรา้ ง ชัน้

1 หจก. ไทม์วิศกรรมโยธา ก่อสร้างชลประทาน 6

2 บริษัท เขาแดง คอนสตรคั ชน่ั จากัด กอ่ สร้างทาง 2

3 บริษัท จุฬารัชเมืองทอง จากดั ก่อสร้างทาง 5

กอ่ สร้างชลประทาน 5

4 หจก.แกว้ ภชุ งคค์ ้าวัสดกุ ่อสรา้ ง กอ่ สร้างชลประทาน 3

กอ่ สรา้ งเขื่อนปอ้ งกนั ตลงิ่ และชายฝงั่ 4

กอ่ สรา้ งทาง 4

5 บรษิ ทั เอม็ พี ซวี ลิ จากดั กอ่ สร้างทาง 4

6 บริษัท ตากใบการโยธา จากัด กอ่ สร้างเขอ่ื นปอ้ งกนั ตล่งิ และชายฝั่ง พิเศษ

ก่อสร้างสะพาน 2

กอ่ สรา้ งชลประทาน 3

กอ่ สร้างทาง 4

7 หจก รสุ ลันโยธา กอ่ สร้างชลประทาน 5

8 หจก. บา้ นฉางการโยธา ก่อสรา้ งชลประทาน 5

9 หจก. หาดใหญก่ รุ๊ป ก่อสรา้ งทาง 3

ก่อสร้างชลประทาน 4

10 บรษิ ัท เอส ซี จี 1995 จากัด ก่อสร้างชลประทาน พิเศษ

11 บริษัท บางกอกอีควปิ เมนท์ จากดั กอ่ สรา้ งชลประทาน 2

12 บรษิ ัท ว.วัฒนกิจการโยธา จากดั กอ่ สรา้ งชลประทาน 3

13 หจก. หัสดนิ ทรว์ ิศวกรรมการโยธา กอ่ สร้างทาง 4

ก่อสร้างชลประทาน 5

14 บรษิ ทั ม่งิ สวสั ดิก์ ารโยธา จากัด กอ่ สร้างชลประทาน 6

15 หจก. พจิ ติ สุวรรณวิศวกร กอ่ สร้างชลประทาน 1

กอ่ สร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ และชายฝัง่ 5

16 หจก. ประยงคศ์ ลิ ป์การโยธา ก่อสรา้ งชลประทาน 4

17 หจก. สชุ าบดีก่อสร้าง กอ่ สรา้ งทาง 3

18 หจก. ทรพั ยท์ วีคลองแงะ กอ่ สร้างทาง 5

ลาดบั ที่ ช่ือผปู้ ระกอบการ 12 ช้นั
19 หจก. ส.ทวีเดชระโนดกอ่ สรา้ ง สาขางานก่อสร้าง 6
20 หจก. กันตธ์ นา การค้า 6
21 บรษิ ทั อาร์ ซี แอสฟัลท์ จากัด กอ่ สรา้ งชลประทาน 5
22 หจก. เอส.แอล.เอส.คอนส์ ก่อสรา้ งชลประทาน 5
23 บริษทั เพม่ิ พูนวิศวกร จากัด ก่อสร้างทาง พิเศษ
24 หจก. เคพ.ี นวิ (2515) ก่อสร้างทาง 4
25 หจก. เธยี รปรชี ากอ่ สร้าง ก่อสร้างชลประทาน 4
26 หจก. รสิ กี การโยธา กอ่ สร้างชลประทาน 5
ก่อสรา้ งเขอ่ื นปอ้ งกนั ตลิ่งและชายฝง่ั
ก่อสร้างทาง

9. ดา้ นการออกหนังสอื รับรองและการนาสทิ ธบิ าเหน็จตกทอดเปน็ หลักทรัพยค์ า้ ประกัน

สานักงานคลังจงั หวัดสงขลาได้ออกหนังสอื รบั รองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลกั ประกัน

การกู้เงิน จานวนท้ังสิน้ 722 ฉบับ ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ -7.44

เดอื น ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ

ต.ค. 2563 115 90 -21.74

พ.ย. 2563 132 137 3.79

ธ.ค. 2563 85 110 29.41

ม.ค. 2564 71 74 4.23

ก.พ. 2564 65 45 -30.77

ม.ี ค. 2564 62 56 -9.68

เม.ย. 2564 31 30 -3.23

พ.ค. 2564 19 36 89.47

ม.ิ ย. 2564 59 29 -50.85

ก.ค. 2564 39 26 -33.33

ส.ค. 2564 58 39 -32.76

ก.ย. 2564 44 50 13.64

รวม 780 722 -7.44

13

กลมุ่ งาน

กากับและบรหิ ารระบบการคลงั

14

1. ด้านการเร่งรัดและตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณของจังหวดั

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจงั หวดั สงขลา 1. สานักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณการ
จัดทาโครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลการดาเนินการ
ดงั น้ี
ข้อมลู ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
หนว่ ย : ล้านบาท การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ งบประมาณ ใช้จา่ ยงบประมาณ ลาดับ
จานวน ร้อยละ ที่ 1.2 จัดทาปฏิทินจัดซื้อ/จัดจ้างสาหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการ
ภาพรวม 31,559.973 31,403.60 98.62 27 จงั หวดั สงขลา

รายจ่าย 17,963.41 17,569.40 97.81 46 1.3 จัดทาหนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนท่ีสุด ที่
ประจา 13,596.56 13,556.11 99.70 25 สข 0003/ว 5689 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่อง การเตรียมการความพร้อมการจัดหาพัสดุก่อน
รายจา่ ย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ลงทุน พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ เพ่ือแจ้งให้ส่วนราชการ
ในจังหวัดสงขลาทราบเก่ียวกับหลักเกณฑแ์ ละแนวทาง
เปรียบเทยี บผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
ระหวา่ งปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2564 สงขลา และให้ส่วนราชการจัดทาปฏิทินการจัดช้ือ/
จัดจ้างสาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1.4 จัดประชุมเตรียมการจัดหาพัส ดุ ก่ อ น
พระราชบัญญัตงิ บประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มผี ลใช้บังคบั และหลกั เกณฑแ์ นวทางปฏิบัติการ
เร่งรดั ตดิ ตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวดั สงขลา
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 4/2563 เพื่อซกั ซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ
พร้อมช้ีแจงให้ส่วนราชการจัดทาปฏิทินการจัดช้ือ/จัด
จ้างสาหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนฯ ของส่วน
ราชการจงั หวดั สงขลา วันท่ี 21 สงิ หาคม 2563

15

ภาพกจิ กรรมประชุมการติดตามเรง่ รดั การใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 มกี ารจดั ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 8 คร้ัง
ดงั น้ี
- ครั้งที่ 5/2563 เม่อื วนั ที่ 14 ธันวาคม 2563 - คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
- ครัง้ ท่ี 1/2564 เม่อื วันที่ 10 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 - ครัง้ ท่ี 5/2564 เมอื่ วันท่ี 4 มถิ นุ ายน 2564
- ครง้ั ที่ 2/2564 เมือ่ วนั ท่ี 11 มีนาคม 2564 - ครัง้ ท่ี 6/2564 เมอื่ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564
- ครงั้ ที่ 3/2564 เม่ือวนั ที่ 8 เมษายน 2564 - ครั้งท่ี 7/2564 เม่อื วันท่ี 19 สิงหาคม 2564
1.6 มีการรายงานข้อมูล ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในท่ีประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือน
โดยผู้ว่าราชการจังหวดั ไดก้ าชับและสั่งการหวั หน้าส่วนราชการให้ความสาคัญ

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

1. กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
จังหวัดสงขลา ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

2. จัดทาปฏิทินจัดซื้อ/จัดจ้างสาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของหนว่ ยงานจงั หวดั สงขลา

3. จัดประชุมเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจเก่ียวกับหลกั เกณฑ์และแนวทางปฏิบัตฯิ พรอ้ มชี้แจงใหส้ ว่ นราชการจัดทาปฏิทินการจัด
ช้ือ/จัดจ้างสาหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนฯ ของส่วนราชการจังหวัดสงขลา วันท่ี 7
กรกฎาคม 2564

4. จัดทาหนังสือจังหวัดสงขลา ท่ี สข 0003/ว 4623 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เร่ือง การเตรียมการความพร้อมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ

16

2. ดา้ นใหค้ าปรกึ ษาดา้ นการบญั ชี

ลงพื้นท่ีเพื่อให้คาปรึกษา และจัดโครงการอบรมในด้านระบบ GFMIS ให้แก่ส่วนราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงั น้ี

วันที่ ชอื่ โครงการ จานวนผู้เขา้ รบั
การอบรม

7 ม.ค.-5 ก.พ. 64 ลงพื้นท่เี พือ่ ให้คาปรกึ ษาแนะนาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบญั ชีภาครฐั 38 หน่วยงาน
ของสว่ นราชการทไี่ มผ่ ่านเกณฑ์ประเมินบญั ชีในปงี บประมาณ พ.ศ.2563
สามารถจดั ทาบญั ชีภาครฐั ถกู ตอ้ ง ครบถ้วน เป็นปัจจบุ นั ตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏบิ ตั ิดา้ นบญั ชีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 เม.ย. 64 จัดทาหนงั สือทจ่ี ังหวดั สงขลา สข 0003/2405 ลงวนั ที่ 2 เมษายน 2564 38 หน่วยงาน
จัดส่งเกณฑก์ ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สว่ นราชการผู้เบกิ ในจงั หวัดสงขลา

17 ก.ย. 64 ประชุมชแ้ี จงการปฏิบัตงิ านในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 14 หน่วยงาน
2564 ผ่านระบบ Application โปรแกรม Zoom ให้องค์การบริหารสว่ น
จงั หวดั สงขลา เทศบาทนคร และเทศบาลเมอื ง

3. ดา้ นการกากบั ตรวจสอบ และอนมุ ตั ิการเบิกจ่ายเงนิ ของส่วนราชการ

สถิติในการใชเ้ คร่อื งมอื ของส่วนราชการ จังหวัดสงขลามีหน่วยเบิกจ่ายทั้งสิ้น 201 หน่วยเบิกจ่าย
ได้รับจัดสรรเคร่ือง Terminal จานวน 11 หน่วยงาน
ใช้ระบบ Web Online ผ่านเครือข่าย Intranet จานวน
62 หน่วยงาน และผ่าน Token Key จานวน 125 หน่วยงาน
Interface จานวน 3 หน่วยงาน

ด้านเบกิ จา่ ย

หน่วย : รายการ

รายการขอเบกิ จานวน Return รอ้ ยละ

183,320 14 0.008

ด้านรายได้ 17

ด้านขอ้ มูลหลกั ผขู้ าย

กราฟแสดงการจัดส่งรายได้ของสว่ นราชการ กราฟแสดงการจัดส่งรายได้ของสว่ นราชการ
จงั หวัดสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จงั หวดั สงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทเงินรายได้ หนว่ ย : รายการ รายการขอเบิก หน่วย : รายการ
รายได้แผน่ ดิน อนมุ ัตผิ ขู้ าย
เงินฝากคลัง จานวนรายการ เปลี่ยนแปลงผขู้ าย จานวน
เบกิ เกินสง่ คนื 19,408 2,153
20,284 รวม 1,080
รวม 3,737 3,233
43,429

ภาพกจิ กรรมลงพน้ื ทเ่ี พม่ิ ประสิทธภิ าพการบัญชภี าครัฐของสว่ นราชการ

18

กลมุ่ งาน

บรหิ ารการคลงั และเศรษฐกจิ

19

1. ดา้ นการจดั ทาข้อมูลและวเิ คราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการคลัง

โครงการเพมิ่ ประสิทธภิ าพขอ้ มูลเศรษฐกจิ การคลังจงั หวัดสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ วัน เดอื นปี โครงการ / กิจกรรม ผลการดาเนนิ งาน กลุม่ เปา้ หมาย

1 21 ม.ค. 2564 โครงการเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ สามารถเพิ่มประสิทธภิ าพการจดั ทา สว่ นราชการ องคก์ รปกครอง

การจดั ทาและวเิ คราะห์ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั ส่วนทอ้ งถ่ิน ภาคเอกชน

ขอ้ มลู เศรษฐกิจจังหวดั รายงานประมาณการเศรษฐกจิ จังหวัด รา้ นค้า ประชาชน และ

สงขลา รายงานดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกจิ หน่วยงานตา่ งๆ ในจงั หวดั

จงั หวัด โดยดาเนนิ การดงั นี้ สงขลา

1. ประสานงานกบั หนว่ ยงานตา่ ง ๆ

ที่เก่ียวขอ้ งกบั เศรษฐกิจ เพ่ือขอขอ้ มลู

และหารอื เกีย่ วกับการวเิ คราะหภ์ าวะ 1

เศรษฐกิจรายเดือน เช่น กลุ่มไลน์

Focus เศรษฐกิจ

2. จัดทากระบวนการปฏิบตั ิงาน

“การให้บรกิ ารขอ้ มลู เศรษฐกจิ การคลัง

จงั หวดั ”

3. สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณ์เศรษฐกจิ จงั หวัดสงขลา

2 11 ม.ค. 2564 การสารวจความคิดเห็น ดาเนินการสารวจความคิดเห็น ผู้ประกอบการ รา้ นค้า

เก่ยี วกบั สถานการณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ประชาชน ภาคเอกชน

เศรษฐกจิ จงั หวัดสงขลา จังหวัดสงขลา เพ่ือสอบถาม สถาน หน่วยงานตา่ ง ๆ ใน

(ม.ค.-ก.พ. 2564) ป ร ะ ก อ บ ก า ร ประชาชนและ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือนาข้อมูลมาใช้

ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของ

จังหวัด ให้น่าเช่ือถือและสะท้อน

ความเป็นจริงของจังหวัดสงขลามาก

ขึ้น

20

ที่ วนั เดอื นปี โครงการ / กจิ กรรม ผลการดาเนนิ งาน กลุม่ เป้าหมาย

3 5 พ.ค. 2564 จดั ทา “ระบบบริหาร สานกั งานคลงั จงั หวดั สงขลาจัดทา ผู้บรหิ ารของจังหวัด

จดั การข้อมลู ประชากร “ระบบบริหารจดั การขอ้ มูลประชากร ส่วนราชการ องคก์ รปกครอง

จงั หวดั สงขลาแบบชเ้ี ปา้ จงั หวดั สงขลาแบบช้ีเปา้ (Songkhla สว่ นทอ้ งถิ่น ภาคเอกชน

(Songkhla People People Map and Analytics ทีส่ นใจ และหน่วยงานต่างๆ

Map and Analytics Platform : SPMAP)” เพื่อนาเสนอ ในจังหวดั สงขลา

Platform : SPMAP)” ผลการวเิ คราะหข์ อ้ มูลโครงการ

บตั รสวสั ดกิ ารแห่งรฐั ระดบั พ้นื ที่

ผา่ น Dash Board (หนา้ กระดาน

ท่ใี ชใ้ นการสรปุ ขอ้ มลู แบบ Executive)

ในมุมมองต่างๆ โดยมรี ูปแบบท่สี ามารถ

ดูและเขา้ ใจง่าย สามารถนาขอ้ มูล

ไปใช้ประโยชน์ไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

2. ดา้ นการให้บริการและสนับสนนุ ข้อมูลเศรษฐกจิ การคลัง

การสนับสนนุ ขอ้ มลู ทสี่ าคญั ในการพฒั นาเศรษฐกิจจงั หวัดสงขลา

ท่ี วนั ท่ี เร่ืองทขี่ อรับบริการ จานวน ผรู้ ับบริการ ช่องทางการตดิ ตอ่
(ฉบบั )
ดว้ ย โทรศัพท์ (ไลน)์ หนังสอื
ตนเอง

1 17 ม.ี ค.2564 เศรษฐกจิ ทวั่ ไปของจังหวดั สงขลา 1 กลุม่ งานยุทธศาสตร์ฯ 
สานักงานจังหวดั สงขลา
เพอ่ื จัดทาแผนพฒั นาจังหวดั
1 กลมุ่ งานยทุ ธศาสตร์ฯ
2 21 ม.ี ค. 2564 รายงานนาเสนอเศรษฐกจิ ทว่ั ไป สานักงานจังหวดั สงขลา 

ของจังหวดั สงขลา (เสนอ วปอ.) 1 สานักงานพฒั นาสังคมและ
ความมน่ั คงของมนุษยส์ งขลา
3 5 พ.ค. 2564 ขอ้ มลู โครงการบตั รสวสั ดกิ ารแหง่ รัฐ 
1 กลุ่มงานยทุ ธศาสตร์ฯ
จังหวดั สงขลา สานักงานจังหวดั สงขลา

(สนง.คลัง สง่ เปน็ ระบบ SPMAP) 1 กลุ่มงานยทุ ธศาสตร์ฯ
สานักงานจังหวดั สงขลา
4 1 ก.ค. 2564 ข้อมลู เกย่ี วกบั คาสั่งทเ่ี กยี่ วขอ้ ง 
1 กลมุ่ งานยทุ ธศาสตร์ฯ
กบั หนน้ี อกระบบ สานักงานจังหวดั สงขลา

(เสนอทปี่ ระชมุ กรอ.) 8 ผูว้ า่ ราชการจังหวดั สงขลา

5 15 ก.ค. 2564 ขอ้ มลู GPP และบทวเิ คราะห์ 4 สานักงานแรงงานจังหวดั 
สงขลา
เพอื่ จัดทาแผนพฒั นาจังหวดั

และกลุ่มจังหวดั ภาคใตฝ้ ่งั อา่ วไทย

6 17 ก.ค. 2564 วเิ คราะห์เศรษฐกจิ จังหวดั 

จาก GPP และขอ้ มลู เศรษฐกจิ

เชงิ เปรียบเทียบ จังหวดั ภาคใต้

(ผวจ.นาเสนอทปี่ ระชุมกรรมาธกิ ารฯ

7 สรุปขอ้ มลู สรุปมติ ครม. ประเดน็ ทเี่ กย่ี วข้อง 

รายสปั ดาห์ กบั เศรษฐกจิ การคลังของจังหวดั

สงขลา

8 ขอข้อมลู ขอ้ มลู ตวั เลข GPP รายสาขา

รายไตรมาส จังหวดั สงขลา

21
การให้บรกิ ารและสนบั สนุนข้อมูลเศรษฐกิจการคลงั

3. ด้านสถติ กิ ารให้บรกิ าร Excellence Service ณ จุดบรกิ ารตอ้ นรบั ของสานกั งานคลงั จงั หวดั สงขลา

3.1 สถติ ิการให้บริการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลผู้มารับบรกิ าร สรปุ ผลความพึงพอใจของผ้รู บั บรกิ าร

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ เรือ่ งทใี่ หบ้ ริการ จานวน ร้อยละ ท่ี ระดับความพงึ พอใจ ผลประเมนิ
(ครัง้ ) (รอ้ ยละ)

1 รับบาเหนจ็ ค้าประกนั 456 37.94 1 ดี 95.28

2 GFMIS 269 22.38 2 ยอดเยยี่ ม 3.94

3 การจัดซ้ือจดั จ้างภาครัฐ (e-GP) 219 18.22 3 พอใจ 0.79

4 บัตรสวสั ดกิ ารแห่งรัฐ 168 13.98

5 บาเหนจ็ บานาญ 24 2.00
ระบบ e-pension
66 5.49
6 อน่ื ๆ 1,202 100
รวม

การให้บรกิ ารผมู้ าตดิ ตอ่ ตามคมู่ อื มาตรฐานการให้บรกิ ารของสานกั งานคลงั จงั หวดั สงขลา
(ปรบั ใหส้ อดคล้องและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

22

3.2 สถติ กิ ารใหบ้ ริการขอ้ มลู เศรษฐกิจการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตาม

รายงาน

รายงาน / ขอ้ มูล จานวน ชอ่ งทางการเผยแพรข่ ้อมูล ผลการเข้าถงึ ข้อมลู
(ฉบับ) และการนาไปใช้ประโยชน์

จานวน (คร้งั )

1. รายงานภาวะเศรษฐกจิ 12 - นาเสนอผู้วา่ ราชการจังหวดั และรองผวู้ ่าฯ 914 คร้งั

การคลงั รายเดือน - เวบ็ ไซต์ของสานักงาน

- กล่มุ ไลน์หนว่ ยงาน

- เฟสบ๊คุ

- Application “Songkhla Fiscal”

2. รายงานประมาณการ 4 - นาเสนอผวู้ ่าราชการจังหวดั และรองผู้วา่ ฯ 276 คร้งั

ภาวะเศรษฐกจิ การคลงั - เว็บไซตข์ องสานกั งาน
รายไตรมาส - เฟสบุ๊ค
- Application “Songkhla Fiscal”

3. รายงานประมาณการ 1 - นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้วา่ ฯ 64 ครัง้

เศรษฐกจิ จงั หวัดสงขลา - เว็บไซต์ของสานักงาน

ปี พ.ศ. 2563 รายปี - เฟสบคุ๊

4. ขอ้ มูลเศรษฐกิจอื่น ๆ 35 - นาเสนอกลมุ่ งานยุทธศาสตร์จังหวดั เพอื่ 35 ครง้ั

ทเี่ ปน็ ประโยชน์ ได้แก่ จดั ทาขอ้ มลู ใหผ้ ูว้ า่ ราชการจังหวดั สงขลา จานวน (ครั้ง)
72
ขอ้ มลู พน้ื ฐานเศรษฐกจิ และใช้จัดทาแผนพัฒนาจังหวดั 29
21
จังหวัด และศกั ยภาพ - Application “Songkhla Fiscal” 122

เศรษฐกจิ จังหวดั สงขลา

3.3 สถิตกิ ารให้บรกิ ารข้อมูลเศรษฐกจิ การคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

จาแนกตามช่องทางติดตอ่

ท่ี ช่องทางติดตอ่

1 โทรศัพท์/ไลน์

2 ดว้ ยตนเอง

3 หนงั สอื

รวม

23

4. ดา้ นการดาเนนิ งานของคณะผู้บรหิ ารการคลงั ประจาจังหวัดสงขลา (คบจ.)
1. ด้านนโยบายการดาเนินงานทสี่ อดรับกบั นโยบายรฐั บาล/กระทรวงการคลงั
(Top down/Agenda Based)
1.1 การแกไ้ ขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก (ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน)
- อนุมัติสินเชื่อรายย่อยในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย ให้แก่ประชาชนผู้มี
รายไดน้ ้อยทไี่ ดย้ ่นื ความประสงคข์ อสินเชอื่
- ให้ความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหน้ีสินแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับ
สินเชื่อรายย่อยในวงเงนิ ไมเ่ กิน 200,000 บาท
1.2 โครงการ National e – Payment (คลงั จังหวัด/ธ.กรุงไทย)
ส่วนราชการมกี ารทาธรุ กรรมทางการเงินเพอื่ รบั -จา่ ยของภาครัฐผา่ นช่องทางตา่ ง ๆ ดังนี้
- ผ่านระบบ KTB Corporate ได้แก่ ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment ด้านจ่าย Bulk Payment
และธุรกรรมนาเงนิ ส่งคลงั
- ผ่านเครื่อง EDC ได้แก่ ธุรกรรมด้านการรับเงิน EDC (บัตรเดบิต/เครดิต) และ
ธุรกรรมด้านการรับเงิน EDC – QR Code
1.3 โครงการเรง่ รัดการเบกิ จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คบจ.)
- จัดประชมุ ติดตามเร่งรดั จานวน 8 คร้งั
- จดั ประชุมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทพี่ ัสดุ จานวน 7 ครง้ั
- จัดทาปฏิทินจัดซื้อ/จัดจ้างสาหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการจงั หวดั
สงขลา
- จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการในการเตรียมการความพร้อม
การจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใชบ้ งั คบั

24

1.4 การเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการคลงั ทอ้ งถน่ิ (คบจ.)
ดาเนินโครงการเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ

(อปท.) ในการเพม่ิ ประสิทธิภาพการคลงั ทอ้ งถิน่ ดงั นี้
- ลงพื้นท่ีประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ อปท. จานวน 24 หน่วยงาน ใน 5 อาเภอ เพื่อเก็บข้อมลู

ผ่านแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถ่ินใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหาร
จดั การงบประมาณและการเบิกจา่ ยงบประมาณ ด้านการบัญชี ดา้ นการควบคุมและตรวจสอบทางการ
คลัง และด้านความรับผดิ ทางละเมดิ และแพ่ง

- สานักงานคลังจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะผ้บู ริหารการคลังประจาจงั หวัดสงขลา อบรมให้ความรู้
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียงของ อปท.จังหวดั สงขลา ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Application Zoom
เมื่อวนั ท่ี 17 มถิ นุ ายน 2564

- รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่นให้กับ อปท.
ในการเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการคลงั ท้องถ่ิน

25

2. ด้านนโยบายการดาเนินงานท่สี อดรบั กับยุทธศาสตร์จงั หวดั หรอื ความต้องการของพ้ืนท่ี

(Area Based)

จดั ทาโครงการบรู ณาการความช่วยเหลือ สานักงานคลังจังหวัดสงขลารว่ มกับคณะผู้บริหารการคลงั

ด้านองค์ความรู้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจ ประจาจงั หวัดสงขลา สานักงานส่งเสริมวิสาหกจิ ขนาดกลาง

ขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัด และขนาดย่อมจังหวัดสงขลา และสานักงานพาณิชย์

สงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา ร่วมกันดาเนินงานตามโครงการ โดยจัดทา

จัดทา“คู่มือให้ความรู้ด้านการจัดซ้ือ คู่มือให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการ

จัดจา้ งพัสดุท่ีไดร้ ับการสนับสนุนจากรฐั สนับสนุนจากรัฐ และการเข้าถึงสินเช่ือให้แก่ผ้ปู ระกอบการ

และการเข้าถงึ สินเช่ือให้แก่ผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสงขลา (คู่มือ SMEs)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเล่มคู่มือ e-Book

จังหวัดสงขลา (ค่มู อื SMEs)” และชอ่ ง YouTube เพ่อื ใหผ้ ู้ประกอบการ SMEs สามารถ

นาองค์ความรู้จากคู่มือไปใช้ประโยชน์ได้ สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น

“การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ ฐานรากอยา่ งยัง่ ยนื ”

3. งานตามภารกิจหลกั (Function Based)
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนยี มอน่ื ๆ

3.1 สานกั งานสรรพากรพ้นื ที่
- ประชาสมั พันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้เสยี ภาษีในทอ้ งท่ียนื่ แบบแสดงรายการภาษีมูลคา่ เพ่มิ ฯ

(ภ.พ.30) และแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้ รษิ ทั หรอื หา้ งหุ้นสว่ นนิตบิ ุคคลฯ (ภ.ง.ด.50) ผ่าน
อนิ เทอร์เน็ต

3.2 สานักงานสรรพสามติ พื้นที่ 26
3.3 สานักงานธนารักษพ์ น้ื ที่
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสินค้ากลุ่มเกษตรกรผลิต
ไตปลาแห้งเป็นสินค้าประจาจังหวัดเพ่ือส่งเสรมิ เป็น
สินค้าที่มีความโดดเด่นประจาจังหวัด (OTOP) และ
จัดหาช่องทางการตลาด โดยเน้นการประชาสัมพนั ธ์
และส่งเสรมิ การขายผา่ นส่อื Social

- ดาเนนิ การตามโครงการ “เปล่ยี นชมุ ชนเปน็ ห้องประชมุ
ในทร่ี าชพัสดุ”ตามแนวทางการขับเคล่อื นการพัฒนา
เศรษฐกจิ ฐานรากอยา่ งย่ังยนื จานวน 4 ครัง้

3.4 ดา่ นศลุ กากร - ดาเนินการส่อื สารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร
ทสี่ าคญั ใหแ้ ก่ผูร้ ับบรกิ ารจานวน 20 นโยบาย/มาตรการ
และจดั ประชุมร่วมระหวา่ งกรมศลุ กากร ผูป้ ระกอบการ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งในระดับพืน้ ที่ จานวน 20 คร้ัง

การประชุมคณะผู้บรหิ ารการคลงั ประจาจงั หวดั สงขลา

27

งานนโยบายรัฐบาล
สานักงานคลังจังหวัดสงขลา ดาเนินการสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลตาม

มาตรการช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลการดาเนนิ งาน

โครงการ การดาเนินงาน ผลการใชส้ ทิ ธติ ามโครงการ
1. คนละคร่งึ ระยะที่ 1 และ 2 - ประชาสัมพนั ธ์การเข้าร่วมโครงการ การใช้จ่ายสทิ ธิของประชาชน
- ประสานงานกับจังหวัด อาเภอ และธนาคารกรุงไทย จังหวัดสงขลา จานวนเงิน
(ส้นิ สดุ 31 มีนาคม 2564) เพื่อกาหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติงาน 3,467.60 ลา้ นบาท
รวมท้ังลงพนื้ ที่เพอื่ ดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวก - อนั ดบั 4 ของประเทศ
ในการรับสมัครร้านค้า ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ - อนั ดับ 1 ของภาคใต้
ทาให้ผู้ใช้สิทธิในจังหวัดสงขลาได้รับความสะดวก
ในการใชส้ ิทธติ ามโครงการ

2. เราชนะ - ประชาสัมพนั ธก์ ารเข้าร่วมโครงการ การใช้จ่ายสิทธิของประชาชน
(สนิ้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564)
- เปิดรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มท่ี จังหวัดสงขลา จานวนเงิน

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อเข้าร่วม 6,382.80 ล้านบาท

โครงการ - อนั ดบั 8 ของประเทศ

- ประสานงานกบั จังหวดั อาเภอ และธนาคารกรุงไทย - อันดับ 2 ของภาคใต้

เพื่อกาหนดแนวทาง และแผนการปฏบิ ัติงาน รวมท้ัง

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือดาเนินการเพื่ออานวยความสะดวกใน

การรับสมัครร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ทาให้ผู้ใช้สิทธิในจังหวัดสงขลาได้รับความสะดวก

ในการใชส้ ิทธิตามโครงการ และลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือใน

การรับลงทะเบียนกลมุ่ เป้าหมายท่ีเป็นกลมุ่ เปราะบาง

เชน่ ผ้พู กิ าร ผูป้ ว่ ยติดเตยี ง

28

งานนโยบายกระทรวงการคลงั

ผลการดาเนนิ งาน การส่งเสรมิ การออมของประชาชนในจังหวดั สงขลา “กองทนุ การออมแหง่ ชาติ”

การดาเนินงาน กิจกรรม

ป ระ ชา สัมพันธ์ ให้ คว า มรู้เก่ีย ว กั บ - ลงพ้ืนที่ประชาสมั พนั ธต์ ามโครงการจงั หวดั เคล่ือนท่ี

การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออม - ประชาสมั พนั ธ์ผา่ นชอ่ งทางสถานโี ทรทศั น์ NBT สงขลา

แห่งชาติ

29

แผนการปฏบิ ัตงิ าน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30

แผนการปฏิบตั งิ านของสานกั งานคลังจงั หวดั สงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี ภารกจิ ไตรมาส 1 ระยะเวลาดาเนนิ การ ไตรมาส 4 หนา้ ทร่ี ับผดิ ชอบ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ฝ่ายบริหารทวั่ ไป
1 Happy Job Management การจดั การงานท่ีดี
- ระบบงานสารบรรณตา่ งๆ กลุ่มงานกากับและบรหิ าร
การเงินการคลงั
2 Happy CSR (Corporate Social Responsibility) สขุ เม่อื ไดม้ สี ว่ นรว่ มกับสงั คม
- กิจกรรมบาเพญ็ ประโยชน์ กลุ่มงานกากับและบรหิ าร
ระบบการคลงั
3 Happy Heart สุขใจเมอื่ ไดใ้ ห้
- กิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ ระ
- กิจกรรมร่วมงานประเพณแี ละวนั สาคญั ตา่ งๆ
- กิจกรรมวนั คลา้ ยวนั เกดิ

4 โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพพัฒนาบุคลากรดา้ นกฎหมายการเงนิ การคลงั การบัญชี และพัสดุ

5 การตดิ ตามเรง่ รดั การใชจ้ ่ายงบประมาณ
5.1 จดั ประชมุ ตดิ ตามเร่งรดั การใช้จ่ายเงนิ งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.2 รายงานขอ้ มลู ตดิ ตาม การใชจ้ ่ายงบประมาณในทป่ี ระชุมกรมการจังหวดั ทกุ เดอื น
5.3 ตดิ ตามให้คาปรกึ ษาเกยี่ วกบั การใช้จ่ายงบประมาณเปน็ รายหนว่ ยงานสาหรับส่วนราชการที่ไดร้ ับ
จัดสรรงบประมาณสงู แตผ่ ลการใชจ้ ่ายไม่เปน็ ไปตามเป้าหมายทคี่ ณะรฐั มนตรกี าหนด

6 ดา้ นการเงนิ และบญั ชขี องส่วนราชการ
6.1 แจง้ เกณฑ์ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านด้านบญั ชขี องสว่ นราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.2 ตรวจสอบงบทดลองของสว่ นราชการภายในจงั หวดั สงขลา

31 ไตรมาส 1 ระยะเวลาดาเนนิ การ ไตรมาส 4 หน้าทีร่ บั ผดิ ชอบ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กลุ่มงานกากับและบรหิ าร
ท่ี ภารกจิ
ระบบการคลงั
6.3 จัดทาโครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบญั ชภี าครฐั ของสว่ นราชการจงั หวดั สงขลา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 กล่มุ งานบริหารการคลงั
และเศรษฐกิจ
- ตรวจสอบงบการเงนิ ของสว่ นราชการรายหนว่ ยงานผ่านระบบ GAQA เพือ่ จัดทาฐานข้อมูล
การบญั ชภี าครฐั

- จดั ทาประวตั ิความผดิ พลาดของสว่ นราชการ จากการตรวจสอบงบทดลองคาถามทถี่ ามบอ่ ย
รายการทผี่ ดิ ซาๆ เกี่ยวกับบัญชี

- จดั ประชมุ ยอ่ ยให้ส่วนราชการท่ไี ม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมินบญั ชี ผา่ น Application Zoom
เปน็ รายหน่วยงาน
7 การจดั ทารายงานการเงนิ รวมจงั หวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 การตรวจสอบเงนิ ฝากคลงั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.1 เรียกรายงานบัญชเี งินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMIS และตรวจสอบบญั ชที ี่ไมเ่ คลอ่ื นไหว
และบญั ชที ่มี ียอดคงเหลอื เปน็ ศนู ย์
8.2 สานกั งานคลงั จังหวดั ทาหนงั สอื ถึงสว่ นราชการ เพ่ือใหต้ รวจสอบบญั ชเี งนิ ฝากกระทรวงการคลงั
8.3 สานักงานคลังจังหวดั แจง้ สานกั งานคลงั เขต 9 เพ่อื สรุปบัญชีเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั แตล่ ะ
หน่วยงาน
9 โครงการเพมิ่ ประสทิ ธิภาพการจัดทาและวิเคราะหข์ ้อมลู เศรษฐกจิ จงั หวัดสงขลา
9.1 จัด coaching ระหว่างบคุ ลากรในกลุ่มงานฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุ ลากรในการปฏบิ ัติงาน
ดา้ นการวิเคราะหเ์ ศรษฐกิจ
9.2 จัดทาแบบสอบถามด้านเศรษฐกจิ หรือวเิ คราะห์ภาวะเศรษฐกจิ

1

ภาพกิจกรรม

33

33

30

สานักงานคลงั จงั หวดั สงขลา
ถนนราชดาเนนิ ตาบลบ่อยาง
อาเภอเมือง จงั หวดั สงขลา 90000
โทรศพั ท์ : 074-311361
อีเมลล์ : [email protected]
เวบ็ ไซต์ : www.cgd.go.th/snk


Click to View FlipBook Version