The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pinapichaya2427, 2019-11-29 01:13:51

w1-24861

The Comedy movies

The

Comedy

Movies

Preface

หนงั สือเลม่ นผ้ี เู้ ขยี นอยากจะ
สอ่ื ถงึ หนงั ตลกแตล่ ะหนังทส่ี รา้ ง
และฉายให้เราดู กว่าจะเป็นหนงั
เร่ืองนมี้ ีใคร ทาอะไรในหนงั เร่อื ง
นบ้ี ้าง สาหรับบางคนท่ีไม่มเี วลาดู
หนงั หรอื อาจจะชอบการอา่ น
การอา่ นเรอ่ื งยอ่ มากกวา่ เล่มนี้
เลยเหมาะกับคณุ หนังสอื เล่มนี้
อาจจะมขี อ้ ผดิ พลาดประการใด
ขอโทษมา ณ โอกาสนด้ี ้วยกวน มนึ โฮ

ผกู้ ากบั : นายบรรจง ปิสญั ธนะกลู

นกั แสดงสาคญั : ฉันทวชิ ช์ ธนะเสวี รบั บท

นามแฝงวา่ ด่าง หนงึ่ ธดิ า

โสภณ รบั บท นามแฝงวา่ เม

ฉายเมอ่ื : 19 สงิ หาคม พ.ศ.2553

เรอื่ งยอ่ : ชายหนมุ่ ผ้ชู ายที่จะไปประเทศ
เขาเปน็ คนเดยี วในกรปุ๊ ทวั รท์ ี่ไมม่ คี รอบครวั
หรอื คนรักมาดว้ ย คนื น้ันชายหนมุ่ เลยตอ้ ง
พง่ึ เหลา้ โซจู ซง่ึ เขามาเมาสลบอยหู่ น้าเกสท์
เฮาสแ์ หง่ หนงึ่ ในชดุ คลมุ อาบนา้ โรงแรม
เช้าวันรงุ่ ขึ้น ชายหนุ่มลกุ พรวดขน้ึ มาหม่ิน
เหมเ่ วลาลอ้ หมุน หญิงสาว ท่ยี นื อยตู่ รงน้ัน
ร้องโวยวาย เพราะตอ้ งการทวงเสือ้ หนาวท่ี
เธอเสยี สละใหเ้ ขาใช้คลมุ กายคืน ชายหนมุ่
ผูห้ ลงทางจงึ บงั คบั แกมตีมนึ ให้หญิงสาวพา
ไปสง่ ท่โี รงแรม แตเ่ พราะหลงทางเสยี เวลา
หลงเสพสรุ าเสยี อนาคต ชายหนุ่มตกรถ
พลาดทวั ร์สดุ เนริ ด์ จนต้องตามหญงิ สาวที่
ตัง้ ใจมาทวั ร์เดย่ี วตะลยุ โลเกชั่นซรี ีสส์ สดุ ฮิต
ของเกาหลีแทนชายหนมุ่ อดสงสยั ไมไ่ ด้วา่
ทาไมหญงิ สาวถงึ มาเทย่ี วคนเดยี ว เธอตอบ
ง่ายๆวา่ เท่ยี วคนเดยี วไมต่ ้องเกรงใจใคร
อยากไปไหนกไ็ ป ไมต่ อ้ งทะเลาะกบั ใคร
ดว้ ย อาจเพราะความคะนอง หรอื ความ

เหงาทางานเตม็ ที่กส็ ุดจะเดา อยูๆ่ ชายหนมุ่
กย็ ่นื ขอ้ เสนอว่า "งน้ั เรามาเทย่ี วด้วยกันมัย้
ถา้ เธอไม่ชอบเทีย่ วกับคนรจู้ กั เรากไ็ มต่ อ้ ง
รู้จักกนั ไมร่ ชู้ ื่อ ไมร่ ูข้ อ้ มลู ส่วนตวั " เขาย้ิม
รา่ พลางสรปุ "เราจะเปน็ แคค่ นแปลกหนา้
สองคนทไี่ ปเที่ยวดว้ ยกัน"

ไอฟาย..แตง๊ กว้ิ ..เลฟิ ยู้

ผกู้ ากบั : เมษ ธราธร
นกั แสดงสาคญั : ซนั นี่ สุวรรณเมธานนท์ รับ
บท ยมิ
ปรีชญา พงษ์ธนานิกร รบั บท เพลง
ฉายเมอ่ื : 10 ธนั วาคม พ.ศ. 2557 ในไทย
16 มกราคม พ.ศ. 2558 ในกมั พชู า

เรอื่ งยอ่ : เพลง ตวิ เตอรภ์ าษาองั กฤษ มลี ูก
ศษิ ย์ชาวต่างชาตเิ ปน็ คายะ เธอตดั สนิ ใจทงิ้
แฟนหนุ่มคนไทย ยมิ ไปอเมรกิ า แต่ดว้ ย
ความทยี่ มิ ฟงั ภาษาองั กฤษไมอ่ อก เธอจึงอัด
วดิ ีโอบอกเลิกใส่ธัมปไ์ ดรวแ์ ลว้ ให้เพลงชว่ ย
ไปแปลให้ยิมฟัง เมื่อยมิ รู้วา่ ถกู บอกเลิกก็
พาลโมโหโวยวายใส่เพลงวา่ เปน็ คนสอน
ภาษาองั กฤษให้แฟนสาวเขาจนเปน็ ตน้ เหตุ
ให้เธอท้ิงเขาไป ยมิ จงึ ตดั สินใจสมัครเรยี น
กบั เพลง โดยหวงั จะตามไปงอ้ แฟนที่
อเมรกิ า ตอนแรกเพลงไมอ่ ยากรบั สอน แต่
สดุ ทา้ ยก็ตอ้ งจาใจยอม โดยเพลงใชร้ า้ น
กาแฟเปน็ สถานที่เรียนหนงั สอื ดว้ ยความ
ทยี่ ิมเปน็ ชา่ งเทคนคิ ในโรงงาน ความรู้
ภาษาอังกฤษจงึ ตา่ มาก เพลงจงึ ต้องใชท้ กุ
วิธสี อนยมิ ตงั้ แตก่ ารฝกึ ออกเสียง การใช้
เหตกุ ารณ์สมมตุ ิ รวมไปถึงการอา่ นหนงั สือ
นทิ านของเดก็ ซงึ่ เป็นเรอ่ื งไมง่ ่ายเลย
สาหรบั ยิม แตย่ ิมกพ็ ยายามฝกึ ตวั เองอย่าง

ไมย่ ่อทอ้ จนเพลงเร่มิ เหน็ ความต้งั ใจ ใน
ขณะเดยี วกัน เพลงไดต้ กลงเปน็ แฟนกบั
คุณพฤกษ์ลกู ศษิ ย์ อกี คอร์สหน่ึง ซง่ึ เปน็
หนุ่มหลอ่ ชาตติ ระกลู ดี เหมอื นชายในฝนั
ของผหู้ ญงิ ทุกคน ดว้ ยความทพ่ี ฤกษเ์ ปน็ คน
โรแมนตกิ กม็ ักจะเซอร์ไพรส์เพลงอยู่บอ่ ย ๆ
จนทาให้เพลงไม่เปน็ ตวั เอง จึงบอกเลิก
พฤกษ์สว่ นการเรียนการสอนของเพลง
และยมิ กค็ ่อย ๆ ผา่ นไป ทง้ั คตู่ า่ งได้เรียนรู้
นสิ ัยที่แทจ้ รงิ ของกนั และกนั จนทาใหท้ ั้ง
สองคนค่อย ๆ เพม่ิ พนู ความร้สู กึ ดี ๆ ตอ่ กนั
ข้นึ เรือ่ ย ๆ โดยไมร่ ตู้ วั เมื่อถงึ วนั ท่ียิมตอ้ ง
ไปสอบ ยิมกส็ อบไม่ผ่าน เพลงกใ็ หก้ าลงั ใจ
ขา้ งๆ ซ่งึ เรเร

เรอื่ งยอ่ (ตอ่ ): คาตอบท่ียิมตอบไปในคาถาม
สุดทา้ ยท่ีถามว่าผู้ก่อตงั้ คอื ใคร ยิมตอบไป
วา่ โดราเอมอน แตค่ วามจรงิ แล้ว ยมิ กร็ ู้
คาตอบที่ถกู ต้อง แต่เพียงเพราะยมิ ไมอ่ ยาก
ไปตามง้อแฟนสาวแลว้ เพราะในตอนนน้ั ยมิ
และเพลงเกิดความรู้สกึ ดี ๆ ตอ่ กัน แตไ่ ม่
สามารถใหค้ วามชดั เจนได้ ยมิ จึงตอบไป
แบบนน้ั เพ่อื มาขอเพลงเป็นแฟนในตอนจบ

เมย์ไหน..ไฟแรงเฟรอ่

ผกู้ ากบั : ชยนพ บญุ ประกอบ
นกั แสดงสาคัญ: สทุ ัตตา อุดมศิลป์ รบั บท เมยไ์ หน
ธติ ิ มหาโยธารกั ษ์ รบั บท ปอ๋ ง
ธนภพ ลรี ตั นขจร รบั บท เฟม
ฉายเมอื่ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เรอื่ งยอ่ : ปอ๋ ง เป็นนักเรยี นมัธยมปลายชั้น ม.5 ท่ี

ทฤษฎีว่า “ไมว่ ่าโรงเรียนไหนๆ นักเรยี นใน

โรงเรียนจะถกู แบง่ ออกเป็นฐานันดรต่างๆ”
อย่างไม่มที างเลือก โดยจะสังเกตไุ ดง้ ่าย
มากเวลามีกฬี าสี ไลต่ ั้งแต่ ประธานสีสุดป๊อป
เชยี รล์ ดี เดอรห์ นา้ ตาดเี ฟร่อ นกั กฬี าหนุ่
แซ่บ อนั ธพาลท่ีคอยแต่แกลง้ คนอน่ื กอง
เชยี ร์บนแสตนด์ จนถงึ ฐานนั ดรตา่ ทส่ี ดุ คอื
พวกไร้ตวั ตน ซง่ึ เปน็ ฐานนั ดรทีป่ อ๋ งสงั กดั
อยู่ คาอธบิ ายงา่ ยๆ สาหรบั ฐานนั ดรน้ีกค็ ือ
ไม่ขนึ้ แสตนดย์ งั ไม่มใี ครรเู้ ลย การใชช้ ีวติ
มธั ยมอยา่ งไรต้ ัวตนไมใ่ ชเ่ รอ่ื งทกุ ข์ยาก
สาหรบั ป๋อง หากแตม่ นั เปน็ อปุ สรรคใหญ่
หลวงมากเมื่อปอ๋ งดนั ไปแอบชอบ ม้งิ สาว
หอ้ งคงิ น่ารกั ฟรงุ้ ฟรง้ิ ว่าทป่ี ระธานสคี น
ตอ่ ไป ปอ๋ งได้แต่แอบมองมง้ิ จากทไ่ี กลๆ
แลว้ เกบ็ เอามาวาดมโนเรอ่ื งราวเอาเองว่าได้
คุยกับมง้ิ เป็นแฟนกบั ม้งิ ลงในการต์ นู ท่เี ขา

หมกมนุ่ วาดแทนไดอารอี ยทู่ ุกวนั ส่ิงทป่ี อ๋ ง
ไมร่ ู้คือ ในโรงเรียนนี้ไมไ่ ดม้ ีแคเ่ ขาเท่านัน้ ที่
ไรต้ ัวตน ยังมเี ดก็ ผหู้ ญงิ ทมี่ ีชอื่ เลน่ โหลสดุ ๆ
วา่ เมย์ อยู่อีกคน เธอไม่ใชท่ ง้ั เมยแ์ วน่
ไมใ่ ช่ เมย์ลีด ไมใ่ ช่ เมย์เปลิ้ แตเ่ มยค์ นนี้
เปน็ คนหน้านงิ่ ไร้อารมณ์ ไมม่ ีเพอื่ น ไม่ทา
กิจกรรมใดๆ ทงั้ สน้ิ เมื่อมคี นพดู ถึงเธอ ทุก
คนจะพร้อมใจกนั ขมวดคว้ิ พรอ้ มถามกลบั ว่า

“เมยไ์ หนวะ?” เมยไ์ หนตง้ั ใจไรต้ วั ตน
เพราะเธอมคี วามลบั บางอยา่ ง นน่ั กค็ ือ
เม่ือไหรท่ เ่ี ธอเหนอ่ื ย ตกใจ หรอื ตนื่ เตน้ จน

หัวใจเตน้ ถงึ 120 ครงั้ ตอ่ นาที ร่างกายของ
เธอจะปลอ่ ยกระแสไฟฟา้ ออกมาเหมอื นกับ
ปลาไหลไฟฟา้ !

เรอื่ งยอ่ (ตอ่ ): ดว้ ยเหตุน้เี มย์ไหนจงึ ตงั้ ใจที่
จะทาตวั ให้เงียบเชียบที่สุด ยง่ิ จบชั้นมธั ยม
ไปโดยไม่มใี ครจาได้ยง่ิ ดี เมยไ์ หนแอบชอบ

พีเ่ ฟม ร่นุ พ่ีม.6 ทีเ่ ปน็ ทง้ั ประธานสแี ละ
นักกฬี าสุดยอดฐานนั ดรของโรงเรียนมา
นาน แตเ่ ธอกร็ ตู้ วั ดวี า่ ความรกั ของเธอมนั
เปน็ ไปไมไ่ ด้ เพราะเมอื่ ไหรก่ ็ตามทีเ่ มยไ์ หน
เขา้ ใกล้ พ่เี ฟม เธอจะต้องใจเตน้ รวั ๆ จน
เผลอปลอ่ ยไฟฟา้ ออกมาทุกที ปา้ หมายทา
ตัวไรต้ วั ตนและแอบรกั ระยะไกลของเมย์
ไหนก็คงจะสาเรจ็ ถ้าไมใ่ ชเ่ พราะเมยไ์ หน
เกดิ ไปช็อตปอ๋ ง จนปอ๋ งรทู้ ง้ั ความลับและ
ความรักของเธอเข้า ปอ๋ งสัญญาจะเกบ็
รกั ษาความลบั เรื่องไฟฟ้าของเมยไ์ หนไว้
แลกกบั การทเี่ มย์ไหนตอ้ งรว่ มมอื กบั เขาเพื่อ
ชว่ ยกนั เอาชนะใจทงั้ มง้ิ และพี่เฟมใหไ้ ด้
ตอนสดุ ท้ายเมยไ์ หนก็เลือกคนทอี่ ยฐู่ านนั ดร
เดยี วกนั คอื ปอ๋ ง

นอ้ ง.พ.ี่ ทร่ี กั

ผกู้ ากบั : วทิ ยา ทองอย่ยู ง
นกั แสดงสาคญั : ซันนี่ สวุ รรณเมธานนท์ รบั บท
ชัชวนิ ทร์
อุรัสยา เสปอรบ์ นั ด์ รับบท เจนขวัญ เหรยี ญ
สวุ รรณ (เจน)
นิชคุณ หรเวชกุล รบั บท ทาคาฮาชิ โมชคิ าวะ
(โมจิ)

ฉายเมอื่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรอ่ื งยอ่ : ชชั พชี่ ายที่คาดหวังอยากได้
นอ้ งชายกด็ ันไดน้ ้องสาวซะง้ัน แถมตงั้ แตเ่ ดก็
จนโต เขามักจะมเี รอื่ งตกี นั กบั เจนไดต้ ลอด
เพราะเจนชอบทาตวั เหมอื นแม่ แตช่ ชั กลบั ชอบ
ทาตัวเปน็ ภาระมากกว่าเปน็ พ่ี นอกจากนช้ี ชั
เองกด็ ้อยกวา่ เจนในทกุ ๆ เร่ือง ไมว่ ่าจะเปน็
เรื่องการเรยี น กีฬา หน้าตา นิสยั แตเ่ วลาเดยี ว
ท่ชี ัชจะโชวเ์ หนอื ทาตวั เป็นพี่ได้ก็คอื ตอนทมี่ ี
คนมาจบี เจน ชชั จะไลห่ นมุ่ ๆ พวกน้ันหนี
หายไปหมดเปน็ เหมอื นการเอาคนื ทาให้เจน
ต้องปดิ บงั ความรักระหว่างเธอกบั โมจิ ชาย
หนุม่ ลูกครง่ึ ญ่ปี ุ่นสดุ เพอรเ์ ฟค เพราะเจนไม่
อยากให้ความรักครง้ั นพ้ี ังยับดว้ ยน้ามอื ของ
พี่ชชั เหมือนทีผ่ า่ น แต่ความรักไมใ่ ชค่ วามลับ
ชชั รจู้ นได้วา่ เจนกับโมจแิ อบคบกัน แลว้ มเี หรอ
ที่ชชั จะยอมปลอ่ ยผ่าน เพราะไม่วา่ อะไรทท่ี า
ให้นอ้ งสาวมีความสขุ พ่ีชายทแี่ สนดอี ย่างชชั
จะไมม่ วี นั ยอมใหเ้ กดิ ขนึ้ แนน่ อน!!

Friend Zone

ผกู้ ากบั : ชยนพ บญุ ประกอบ
นกั แสดงสาคญั : ณภทั ร เสยี งสมบญุ รบั บท
ปาล์ม พิมพช์ นก ลือวเิ ศษไพบูลย์ รบั บท กงิ๊
เจสนั ยัง รบั บท เทด็
ฉายเมอื่ : 14 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรอื่ งยอ่ : โดย Friend Zone ระวัง..สนิ้ สดุ
ทางเพอ่ื น ว่าดว้ ยเรอ่ื งราวของ ปาลม์ คอื

หนง่ึ ในคนทต่ี ิดอยู่ใน Friend Zone ของ

ก๊ิง เพ่ือนสนทิ ของเขามานานเปน็ 10 ปี
ปาลม์ เคยพยายามจะออกจากเขตแดนพเิ ศษ
นี้ ดว้ ยการสารภาพรกั กบั กิ๊งไปตอน ม.

ปลาย แตถ่ กู กงิ๊ ปฏิเสธงา่ ยๆ ดว้ ยคาวา่ “เป็น

เพอื่ นกนั กด็ ีอย่แู ลว้ ”นบั จากวันนนั้ ปาลม์
กบั กง๊ิ กเ็ ปน็ ยิง่ กว่าเพือ่ นสนทิ ทกุ ครงั้ ทป่ี าล์ม
เลิกกับแฟนไมว่ ่าก่ีคนตอ่ กค่ี น กง๊ิ ก็จะคอย
ดา่ เตอื นสติ และถา้ ก๊งิ มีปญั หาทะเลาะกบั
แฟน ไมว่ ่ากงิ๊ จะอยู่ทไี่ หน จะพมา่ มาเลย์
หรือฮอ่ งกง แค่เพยี งโทรมา สจ๊วตอย่าง
ปาล์มกพ็ รอ้ มจะบนิ ไปหาทันที กไ็ มร่ วู้ ่าเป็น
เพราะความใจดีเหนือขดี จากัดน้หี รอื เปล่า
ทท่ี าให้เม่อื กงิ๊ มปี ญั หากบั พเี่ ท็ด แฟนคน
ปัจจุบัน จู่ๆ ก๊ิงก็ถามปาล์มข้นึ มาว่า

“แกเคยคดิ ไหม… ถา้ เราสองคนเปน็ แฟนกัน

จะเป็นยังไง”

ทันใดนัน้ สญั ญาณเตอื นภัยในใจปาลม์ กด็ งั
ขนึ้ ถๆี่ เพราะปาลม์ รู้ดวี ่านีค่ อื โอกาสครง้ั

สาคัญท่ีเขาจะไดอ้ อกจาก Friend Zone
เพยี งแต่เขาไมร่ วู้ า่ การออกไปครง้ั น้ี จะทา
ใหเ้ ขาไดเ้ ร่มิ ตน้ ทางแฟน หรอื สน้ิ สุดทาง
เพือ่ นกบั กงิ๊ กนั แน!่ !!

อา้ งองิ

1. https://movie.mthai.com/movie-news/249265.html
2. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E

0%B8%AD%E0%B8%87.%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0
%B9%88.%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%
B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
3. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E
0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0
%B8%99..%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%
B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8
%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD
4. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E
0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%99_%E
0%B9%82%E0%B8%AE
5. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E
0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A2..%E0%B9%81%E0
%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B
8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7..%E0%B9%80%E0%B8
%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%A2%E0%B8%
B9%E0%

end


Click to View FlipBook Version