The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, 2020-12-05 06:02:50

2015-05-notabene

2015-05-notabene

Tour de France Digitale nieuwsbrief van de
Koninklijke Vereniging van
Aan de vooravond van de Grand uiOtgragvaenivsatenndeenKKNeOrVkmenusGicOi V-VvK
Départ in Utrecht zetten wielerfa-
naten Michel Bouvard en Jeroen jaargang 1 | 2008
Wielaert op woensdag 24 juni in nummer 1 | juni
de Domkerk in muziek en tekst
jaargang 8 - 2015
nummer 05 - Mei

Herzien oeuvre-overzicht gepresenteerd

Werkenlijst De Klerk en Andriessen

Op 17 april 2015 heeft onder auspiciën van de Andriessen/De Klerk- Stichting op het historische stadhuis
van Haarlem de feestelijke presentatie plaatsgevonden van de nieuwe oeuvrelijsten van Hendrik Andries-
sen en Albert de Klerk. De lijsten werden samengesteld door Lourens Stuifbergen.

Na een openingswoord van burge- Hendrik Andriessen dateert van 1992. De beschikbare documentatie
meester Bernt Schneiders en een
welkomstwoord (manuscripten, brieven, programmaboekjes, artikelen, recensies, enz.)
van voorzitter
Gonny van der in het Nederlandse Muziek Instituut in
Maten speelden
Brigit de Klerk en Den Haag, in andere archieven, in bi-
Piet Hulsbos de
een avond neer vol impressies van Sequenzen en de bliotheken, bij uitgeverijen en digitaal,
de Tour de France.
Stichting voor Fantasia van Al-
de Wind haalt speciaal voor deze bert de Klerk. In is na bijna vijfentwintig jaar echter vele
avond organist Michel Bouvard de Antichambre
naar Nederland. Op het orgel koerst werd vervolgens malen groter dan destijds, zodat een
hij door het Franse landschap en fi- via een beamer
nisht in Parijs met een wervelende contact gelegd nieuwe lijst noodzakelijk was. Tijdens het
‘Final’. Op het grote Bätz-orgel van met het internet,
de Domkerk speelt Bouvard wer- zodat we de wer- werken hieraan werden bovendien niet
ken van grote orgelcomponisten kenlijsten in di-
als Franck, Vierne, Widor en Messi- gitale gedaante alleen verloren gewaande manuscrip-
aen. Tourverslaggever Jeroen Wie- konden bekijken.
laert lardeert het geheel met zijn Daar werden ook ten teruggevonden, maar werd ook een
persoonlijke Tour-belevenissen en de door Done-
verhalen uit zijn bundel Het Frank- mus vervaardig- aantal geheel onbekende composities
rijk van de Tour. Michel Bouvard is de gedrukte exemplaren uitgereikt
groot Tourliefhebber en wielerfan, aan Caecilia Andriessen, Eugé- getraceerd.


hetgeen de luisteraar zeker niet zal nie van der Grinten (kleindochter
ontgaan tijdens het concert. van Hendrik Andriessen), Brigit In de vernieuwde lijsten is het oeuvre
Het concert op woensdag 24 juni in de Klerk en Lourens Stuifbergen.
de Utrechtse Domkerk begint om Lourens Stuifbergen vertelde het per categorie chro-
20.30 uur. De toegang bedraagt gezelschap hoe hij alles rond de
€17,50; kaarten zijn te bestellen werkenlijsten had aangepakt en nologisch gerang-
via www.tivolivredenburg.nl. voor welke verrassingen hij soms
is komen te staan. schikt. Bij elk werk is
Van Sleuwen stadsorga- De eerste integrale werkenlijst van
nist Hilvarenbeek de exacte datering,

Op zaterdag 18 april jongstleden is de verblijfplaats van
na de Algemene Ledenvergadering
van de Brabantse Orgelfederatie het manuscript en de
door de burgemeester van Hilvaren-
beek bekendgemaakt dat Ad van eventuele uitgave ver-
Sleuwen benoemd is tot ‘honorair
stadsorganist van Hilvarenbeek’. meld. Zo mogelijk zijn
Dat gebeurde in de St.-Willibrordus-
kerk te Diessen, waar Van Sleuwen premières, opdrach-
met een concert de ledenvergade-
ring van de Brabantse Orgelfedera- ten en opdracht- gevers, toelichtingen
tie besloten had.
van de componis- ten zelf en andere

relevante informa- tie opgenomen, zodat

het geheel tegelijk als naslagwerk kan

dienen. Ook zijn levensbeschrijvingen toegevoegd. De lijsten zijn integraal

in te zien op www.andriessendeklerkstichting.nl, de site van Andriessen/

De Klerk Stichting te Haarlem.

De werkenlijsten van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk zijn uitgege-
ven bij Donemus en zullen binnenkort gratis te downloaden zijn op de site
van Donemus. Ook kan men een gedrukte versie bestellen.

Zaterdag 13 juni:

Algemene Ledenvergadering KVOK

Doopsgezinde Kerk Groningen
Zie pagina 7 voor meer informatie

Nieuws

Werkweek liturgie en kerkmuziek den door Gebr. Van Vulpen onder we-Orgel-Grote-Zaal-uitgebreid.
adviseurschap van Peter van Dijk, pdf. Volgens planning zal het or-
De Protestantse Kerk in Nederland organiseert deze zomer voor de 43ste moet geschikt zijn als begelei- gel medio zomer 2017 opgeleverd
keer de werkweek voor liturgie en kerkmuziek. De werkweek duurt van dings- en soloinstrument voor mu- worden.
14 juli tot 17 juli 2015 en wordt gehouden in Conferentiecentrum Boven- ziek uit de barok tot aan de vroege
donk te Hoeven.
Het thema van de werkweek is Versta je me?. Het zal romantiek. Speeldag Schagen en
gaan over de taal van de liturgie. Het thema wordt uitgediept in lezingen, De dispositie gaat als volgt luiden: Oudkarspel
workshops, muziek en in vieringen. Alle vormen van communicatie in de Hoofdwerk (Manuaal I, C-f3):
Pres-
liturgie komen aan bod. In de prachtige kapel van Centrum Bovendonk in tant 8’ (C-H eiken, open; vanaf Op zaterdag 13 juni 2015 zijn
Hoeven zullen de vieringen plaatsvinden.
De werkweek is bedoeld voor c metaal),
Holpijp 8’,
Octaaf amateur-organisten welkom in drie
predikanten, kerkelijk werkers, dirigenten, organisten, zangers en voor 4’,
Quint 3’, (Bas/Discant),
Oc- Noord-Hollandse kerken om daar
iedereen die zich betrokken weet bij de kerk, het vieren, de muziek.
De taaf 2’,
Terts 1 3/5’ (Bas/Discant, de orgels te bespelen. In Schagen
stafleden zijn Elske te Lindert, Monique Schendelaar, Gijs van Schoon- prestantmensuur),
Mixtuur 3-4 kunnen zij het Nicholson-orgel in
hoven, Rienk Bakker, Theo Menting en Ko Joosse. Op donderdagmiddag sterk. Nevenwerk (Manuaal II): de Christoforuskerk en het grote
is de gastspreker en docent Carlo Balemans.
Lering en vermaak op een Gedekt 8’,
Fluit 4’ (C-h gedekt; Van Dam-orgel in de Hervormde
prachtige locatie! Voor meer informatie, de kosten en aanmelden zie vanaf c’ open, cilindrisch),
Quint- Kerk bespelen, en in de Allemans-
www.protestantsekerk.nl/pcte  cursussen en studiedagen  studieda- fuit 4’ (C-g gedekt; vanaf gis open, kerk te Oudkarspel het Frans-ge-
gen. Telefonisch is het LDC te bereiken via 030-8801560; per e-mail via cilindrisch),
Fluit 2’ (C-H gedekt; oriënteerde Schreurs-orgel.
[email protected]. vanaf c open, cilindrisch),
Terts De spelregels zijn als volgt: u
1 3/5’ (open, cilindrisch; fluit- meldt zich aan via de website van
Jeugdmuziekdagen mensuur),
Fagot 16’ (Bas/Dis- de Stichting Orgelnet Noord-Hol-
cant),
Dulciaan 8’ (Bas/Discant). land. Bij uw aanmelding geeft u op
Van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei (hemelvaartsweek- Pedaal (C-d1):
Subbas 16’ (eiken). welke orgels u wilt bespelen, des-
end) vinden in Vierhouten de Jeugdmuziekdagen plaats. Deze dagen, Koppelingen:
Hoofdwerk-Neven- gewenst met een prioriteitsvolg-
die georganiseerd worden door de Stichting Lutherse Werkgroep voor de werk,
Pedaal-Hoofdwerk,
Pedaal- orde. Wij maken vervolgens een
Kerkmuziek, zijn bestemd voor deelnemers van 7 tot 15 jaar. Onder lei- Nevenwerk. Bas/Discant-deling: keuze, rekening houdend met uw
ding van Els Hermanides en Lydia Liefting wordt in drie dagen tijd muziek c1/cis1. Toonhoogte: a1 = 415 Hz, voorkeuren. De speeltijd per orgel
ingestudeerd, die op zaterdag in de Lutherse kerk in Zwolle tijdens een met een transpositie-voorziening is maximaal een half uur. Afhanke-
afsluitend concert ten gehore wordt gebracht. Verder is er tijd voor ont- voor a1 = 440 Hz en a1 = 460 Hz. lijk van het aantal aanmeldingen
spanning en gezelligheid: wanneer er niet gestudeerd wordt is er een re- Stemming: Neidhardt Kleine Stadt zal het speelrooster om 10.00 uur
creatief dagprogramma onder leiding van Pieta en Maria van Twist. Wan- 1724 (= Grosse Stadt 1732). starten en uiterlijk 17.30 uur ein-
neer kinderen hun muziekinstrument willen meenemen, is dat prima.
De Een uitgebreide toelichting die digen.
U krijgt uiteraard tijdig het
jeugdmuziekdagen worden gehouden in de Paasheuvelgroep, ’t Frusselt adviseur Peter van Dijk gaf tij- rooster per mail toegestuurd. In de
30, 8076 RE Vierhouten, locatie ’t Onderhil. De kosten bedragen € 85 dens de presentatie is te lezen via kerken is deskundige begeleiding
per deelnemer, incl. overnachtingen, eten, muzikale leiding, muziek en www.orgeladvies.nl/wp-content/ aanwezig. Voor het spelen op één
begeleiding. Het afsluitend concert vindt plaats op zaterdagmiddag 16 uploads/2014/12/150417-Nieu- orgel betaalt u € 15, voor twee or-
mei (aanvang 15.00 uur) in de Lutherse kerk in Zwolle, Koestraat 2, 8011 gels € 27,50 en voor drie orgels
NK Zwolle. Opgave per e-mail naar [email protected] of naar pie-
[email protected]

Nieuw barokorgel Tivoli

Op vrijdagmiddag 17 april zijn in de Grote Zaal van Muziekcentrum Ti-
voliVredenburg te Utrecht de plannen gepresenteerd voor een nieuw te
bouwen orgel in deze concertzaal. Het instrument, dat gebouwd zal wor-

Ontwerp van Herman Herzberger voor nieuw orgel TivoliVredenburg Utrecht

2 NotaBene | mei 2015

Nieuws

berly Marshall (USA), Karin Nelson vast te leggen. Een ander doel is de
improvisatie- en begeleidingskunst
Juul Ouwehand en Ad den Besten overleden (Göteborg, Zweden), Reitze Smits van Nederlandse organisten te do-
cumenteren. Het project is met dit
In zijn woonplaats Den Haag overleed op zaterdag 28 maart (Utrecht) en Krzysztof Urbaniak deel aan de voorlaatste opname
2015 Juul Ouwehand op 93-jarige leeftijd. Ouwehand studeer- toegekomen.

Opnamelocatie is
de orgel bij Aart Smink, Adriaan Engels en Nico van den Hooven. (Lodz, Polen). kerkgebouw ‘De Fontein’ te Nijkerk
Aan de Protestantse Kerkmuziekschool te Utrecht volgde hij can- (Ds. Kuyperstraat 2), met het nieu-
toraatcursussen. De Haagse Hervormde Gemeente benoemde Ook het bestuur van de Stichting we orgel van de Slowaakse firma
hem in 1946 tot organist en 1952 tot cantor-organist. Twee jaar Skrabl. Peter Sneep begeleidt de
later kwam het kerkgebouw van Ouwehands gemeente, de Pau- Internationaal Orgelconcours psalmen. Op het programma staan
luskerk, gereed, waar in 1961 een nieuw orgel in gebruik werd de psalmen 3, 35, 36, 35, 58, 60,
genomen. Ouwehand was cantor-organist tot 1986.
Van 1955 tot Breda heeft de namen bekend 64, 73, 82, 83, 106, 127,131 en
1975 was hij secretaris van de Stichting Centrum voor de Kerk- 144, allemaal in de berijming van
zang. In het Liedboek voor de kerken werden twee melodieën van gemaakt van de deelnemers aan het Liedboek. Jannes Munneke
zijn hand opgenomen: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ (Gez. 54) dirigeert de samenzang.

Op deze
en ‘Kondigt het jubelend aan’ (Gez. 224). Laatstgenoemde lied is het concours, dat van 19 t/m 31 middag zullen tevens de cd’s van
ook in Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk opgenomen het PsalmenProject met korting
(Lied 659). De crematieplechtigheid vond plaats op donderdag 2 oktober 2015 in de Grote Kerk te koop aangeboden worden. Ove-
april in crematorium Nieuw Eykenduynen te Den Haag. rigens zijn alle delen (waarvan
van Breda zal plaatsvinden. Voor de eerste delen als gebrande cd
▪ met een origineel booklet) weer
Op 31 maart 2015 overleed Ad den Besten op 92-jarige leef- het Tweede Internationale Orgel- te bestellen. De middag begint om
tijd in zijn woonplaats Amstelveen. Samen met Willem Barnard, 14.30 uur en de toegang is vrij. Er
Jan Willem Schulte Nordholt, Jan Wit en Muus Jacobse (Klaas concours Breda in oktober 2015 is gratis parkeergelegenheid bij de
Heeroma) vormde Den Besten ‘Het Landvolk’, de groep dichters kerk.

De laatste zangmiddag is
die in de jaren vijftig en zestig zorgde voor een nieuwe psalm- hadden zich veertig kandidaten op 10 oktober in de Nicolaïkerk te
berijming (1967) en daarna werkte aan de gezangen voor het Utrecht met organist Gerben Mou-
Liedboek voor de kerken. Naast het berijmen van psalmen en het aangemeld. De jury van de voor- rik.
schrijven van oorspronkelijke liedteksten vertaalde Den Besten
vooral liederen uit de Duitse traditie. In het Liedboek – Zingen en selectie, bestaande uit Dirk Out, Improvisatieconcours
bidden in huis en kerk zijn circa negentig liedteksten opgenomen Elburg
waaraan zijn naam verbonden is. In 1998 verscheen de bundel Arno van Wijk en Jelena Bazova,
Poëzie om te zingen, een bundel oorspronkelijke en vertaalde Op zaterdag 28 november 2015
liedteksten die niet in het Liedboek voor de kerken waren opge- hebben in anonimiteit de inge- wordt voor de derde keer het Na-
nomen. tionaal Improvisatieconcours voor
Van beide overledenen zal in het volgende nummer van Muziek & zonden opnamen beluisterd en jonge organisten gehouden. Even-
Liturgie een uitgebreid In memoriam verschijnen. als voorgaande edities zal het
beoordeeld. Het bestuur heeft het concours plaatsvinden in de Grote
of St.-Nicolaaskerk van Elburg.
advies van de jury gevolgd en 12 Dit concours is toegankelijk voor
organisten tot de leeftijd van 35
deelnemers geselecteerd: Anna jaar (zowel amateur- als beroeps-
organisten).
Het maximum aantal
Karpenko (Rusland/Nederland), deelnemers is tien.
Elke kandidaat
dient een koraalpartita te impro-
Arjan Veen (Nederland), Edward viseren op het koororgel over een
op te geven koraalthema, gevolgd
Taylor (Groot-Brittannië), Frederik door een vrije improvisatie over een
op te geven thema op het hoofd-
Kranemann (Duitsland), Heejin orgel. Elke kandidaat krijgt vooraf
een uur om zich met de beide or-
Kim (Zuid-Korea/Duitsland), Hugo gels vertrouwd te maken. De wed-
strijd vindt plaats van 13.30-16.30
Bakker (Nederland), Laurens de uur.
De jury wordt dit jaar gevormd
door Peter Westerbrink, Petra
Man (Nederland), Rowan van der

Westen (Nederland), Yeonju Kim

(Zuid-Korea/Oostenrijk), Adriaan

Hoek (Nederland), Larisa Carjkova

(Litouwen) en Arjan de Vos (Ne-

derland). Deze deelnemers zullen

op vrijdag 23 en zaterdag 24 ok-

tober tijdens de eerste ronde een

programma spelen met werken

van Johann Sebastian Bach, Oli-

bent u € 35 verschuldigd. Voor Kim (Zuid-Korea),
Jochem Schuur- vier Messiaen, Jean Langlais en
informatie over de orgels kunt u man (Nederland),
Diederik Blan-
terecht bij www.orgelnet.nl. kesteijn (Nederland),
Giovanna Jehan Alain. Er zullen zes deelne-
Riboli (Italië),
Hugo Bakker (Neder-
Deelnemers land),
Tomoko Kitamura (Japan), mers worden geselecteerd voor de
concoursen Alkmaar en Nicolas De Troyer (België),
Manuel
Breda bekend Schuen (Oostenrijk), Megumi Ha- tweede ronde. Vervolgens zullen
maya (Japan),
Maarten Havinga
De deelnemers aan het Internatio- (Nederland) en Adriaan Hoek (Ne- drie deelnemers aantreden tijdens
naal Schnitger Orgelconcours 2015 derland). Het concours wordt van
in de Grote St.-Laurenskerk te Alk- 26 juni t/m 4 juli 2015 gehouden de finale op zaterdag 31 oktober.
maar zijn bekend gemaakt. De jury, op de orgels in de Laurenskerk en
bestaande uit Theo Jellema, Pieter Kapelkerk in Alkmaar. Het con- De finalisten zullen dan onder
van Dijk en Frank van Wijk, selec- cours bestaat uit drie rondes, die
teerde uit een aanzienlijk aantal alle toegankelijk zijn voor publiek. meer de nieuwe compositie Tanz-
organisten uit binnen- en buiten- De jury zal bestaan uit Albrecht
land de volgende organisten: IJs- Koch (Freiberg, Duitsland), Kim- paraphrase van Thierry Escaich
brand ter Haar (Nederland),
Heejin
vertolken.

PsalmenProject

Op zaterdagmiddag 9 mei 2015
vindt de elfde opname van de
Stichting PsalmenProject plaats.
Dit project heeft als doel de 150
psalmen, ritmisch gezongen, op cd

NotaBene | mei 2015 3

Nieuws

colofon Veenswijk en Pieter Dirksen.
Het toe. Mense Rui-
inschrijfgeld bedraagt € 35 per
NotaBene is een digitale nieuwsbrief deelnemer.
Aanmeldingen worden ter Orgelmakers
van de Koninklijke Vereniging van Orga- voor 1 september a.s. verwacht bij
nisten en Kerkmusici, opgericht op 12 Maarten Seijbel, m.seijbel.1@kpn- te Zuidwolde
december 2008 te Leeuwarden mail.nl of tel. 0525-681486.
heeft de laden
Adres bestuur Koorweek
Hans Beek | Klipper 49 | 9801 MT gedemonteerd
Zuidhorn | 0594 50 78 76 | De Lutherse Werkgroep voor Kerk-
[email protected] muziek organiseert van maan- en naar de werk-
dagmiddag 27 juli tot en met zon-
© KVOK 2015 dag 2 augustus 2015 de 65-ste plaats gebracht,
koorweek in Huize Elisabeth te
Eindredactie Denekamp. Zangervaring is een waar ze op am-
Peter Ouwerkerk | Postbus 1091 | vereiste en vlot van blad kunnen
1000 BB Amsterdam | 020 68 43 024 zingen is zeker een pré: er moe- bachtelijke wijze
ten in korte tijd veel nieuwe noten
Jan Smelik | H. van Steenwijckstraat 10 worden ingestudeerd. De muziek hersteld zijn. Van-
| 8331 KK Steenwijk | 0521 521 276 | wordt pas bij aankomst uitge-
deeld, zodat iedereen dezelfde af januari is de
E-mailadres NotaBene start maakt. Er zijn zes repetities
[email protected] per dag. Halverwege is er een vrije orgelmaker bezig
middag, waar gelegenheid is om
De deadline van NotaBene is de van de mooie omgeving te genie- geweest het pijp-
vijftiende van de maand, dus twee ten. Ook is er een gezellige bonte
weken voor het verschijnen van het avond.
Op het programma staan werk te herplaat-
betreffende nummer. werken van oude en hedendaagse
componisten voor groot- en klein- sen. Adviseur bij
Corrector koor. Daarmee zullen ook de ver-
Kees Kugel, Noordhorn schillen in zangniveau en -ambitie deze werkzaam-
worden aangesproken. De muzi-
Agenda kale leiding ligt in handen van pro- heden was Stef
Concertaankondigingen in de Agenda fessioneel geschoolde en ervaren
kosten € 2 per concert. Opgave van dirigenten. De prijzen voor deel- Tuinstra.

De res-
concerten kan uitsluitend geschieden name (incl. muziekmap) op basis
via het aanmeldformulier op www. van volpension (behalve drankjes tauratie vormt
hetorgel.nl. Opgave van kerkmuziekuit- aan de bar) zijn bij gebruik van een
voeringen via het redactieadres. eenpersoonskamer € 550, en voor de eerste fase
een tweepersoonskamer € 490
Recensies pp. Voor jongeren zonder vast in- in een integrale Schnitger-orgel in de Kerk te Noordbroek Foto: Maarten Rog
Cd’s, boeken en bladmuziek die aan de komen geldt een prijs van € 260
redactie van Het Orgel en de redactie (o.b.v. 2 persoonskamer). Voor restauratie van
van Muziek & Liturgie worden gestuurd, meer informatie: mail naar inezre-
worden zo snel mogelijk genoemd op de [email protected]. het orgel. In deze
nieuwssite www.orgelenkerkmuziek.nl.
Het is mogelijk dat uitgaven naderhand Herstel Schnitger-orgel fase is bewust niets aan de duceren. Het was een samenwer-
uitvoeriger aan de orde komen in Het Noordbroek
Orgel of Muziek & Liturgie. intonatie van het pijpwerk veran- kingsproject van liefhebbers, spe-
Onlangs is de eerste fase van her-
Advertenties stelwerkzaamheden aan het be- derd, behoudens noodzakelijke cialisten, musici, orgelmakers en
Bureau Van Vliet B.V. | Postbus 20 | roemde Arp Schnitger-orgel (1696)
2040 AA Zandvoort | 023 5714 745 | te Noordbroek afgesloten. Vanaf kleine aanpassingen. Het Noord- overheid. In deze periode kwamen
contactpersoon: Mariëlle Groot | april 2014 heeft het orgel gezwe-
[email protected] | gen vanwege restauratie van de broekster orgel is juist befaamd ook diverse nevenactiviteiten tot
Website: www.bureauvanvliet.com vier windladen. Na ruim tweehon-
derd jaar waren ze aan restauratie om zijn unieke klank. Nu de lon- stand. Zo groeiden de presentaties
Abonnementen
Harco Clevering | Jabbingelaan 21 | gen en het hart van het instrument van de delen uit tot een jaarlijks
9591 AL Onstwedde | 0599 33 18 90
[email protected]. weer in orde zijn, kan er naar har- evenement, waar vele orgellief-

telust gespeeld en geluisterd wor- hebbers uit het hele land naar toe

den en kan iedereen zich een oor- kwamen, en het werk aan de ency-

deel vormen over het resultaat.
Op clopedie heeft de samenwerking in

zaterdag 9 mei wordt het orgel in de orgelwereld positief beïnvloed.

gebruik genomen met een concert Op inhoudelijk gebied werd mee-

door Leonore Lub, Stef Tuinstra gewerkt aan een inventarisatie van

en Peter Westerbrink. Aanvang is monumentale orgels in de provin-

20.00 uur. Verdere informatie is te cie Overijssel en aan de ontsluiting

vinden op www.schnitgerorgel.nl van het orgel-geluidsarchief van

en
www.peterwesterbrink.nl de NCRV.

Digitaal orgelplatform Doel van het nieuwe digitale pro-
NIvO ject is deze veelzijdige aspecten
van dit instrument voor de belang-

Op vrijdag 27 maart jongstleden hebbenden en voor een breed

presenteerde het NIvO de eerste publiek zichtbaar, toegankelijk en

resultaten van een nieuw project: toepasbaar te maken en te hou-

‘Het digitale orgelplatform in Ne- den op het internet. In de voorbe-

derland’. De voorbereiding van dit reiding is een databasemodel ont-

project is in 2011 begonnen met wikkeld en vormgegeven binnen

als basis de encyclopedie Het His- een bestaande applicatie, waar-

torische Orgel in Nederland. Ruim mee het gestelde doel kan worden

vijftien jaren waren nodig om deze gerealiseerd.

indrukwekkende en gewaardeerde Op 27 maart had zich een ge-

reeks van vijftien boeken te pro- mêleerd gezelschap verzameld,

4 NotaBene | mei 2015

Nieuws

ZomerAgenda: 1 mei laatste kans!

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) geeft ook dit jaar de ZomerAgenda uit met gegevens van orgelconcerten die
tussen 6 juni en 30 september gegeven worden in Nederland en daarbuiten. Concerten voor de agenda kunnen tot uiterlijk vrijdag 1 mei 2015
opgegeven worden, uitsluitend (!) via het daartoe bestemde webformulier op www.kvok.nl (zie link ‘aanmelden concerten’ op de homepage).
Per aangekondigd concert wordt € 2 in rekening gebracht. Het te betalen bedrag wordt via een automatische incasso geïnd, waartoe u op het web-
formulier de benodigde gegevens dient in te vullen. Uw concerten worden voor dat bedrag ook opgenomen in de digitale NotaBene-nieuwsbrief,
in de webagenda van Het Orgel en op de KVOK-nieuwssite.
Het is ook mogelijk uw concertserie in een afzonderlijke advertentie onder de aandacht te brengen. Concerten die in deze advertenties staan,
worden zonder meerkosten ook in de concertenlijst opgenomen. Daarnaast is het mogelijk andersoortige advertenties in de ZomerAgenda te
plaatsen. Neem voor informatie en opgave van advertenties (dus niet voor opgave van concerten!) contact op met Bureau van Vliet B.V., Postbus
20, 2040 AA Zandvoort, 023-5714745. Contactpersoon is Maarten de Wit, e-mail: [email protected].

waarin de orgelwereld goed was toegang tot de database over het en de database zijn, na registratie, te bekijken via de website van het
vertegenwoordigd. Als gastheer waarom, hoe en wat van het pro- NIvO.
trad Rudi van Straten op en in zijn ject. Namens de Rijksdienst gaf
welkomstwoord ging hij ook kort Joop Vanderheiden een toelichting Symposium Klinkend Erfgoed
in op het geheel gedigitaliseerde op de thesaurus van de RCE, die
orgelarchief en de database van de ontsluiting van tal van bronnen De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Ne-
de Rijksdienst zelf.
De presenta- mogelijk maakt. Met behulp van derland (VBMK) organiseert in samenwerking met het Platform Klinkend
tie werd ingeleid door Jan Nuchel- voorbeelden gaf hij een kijkje in Erfgoed (PKE) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op 11
mans, voorzitter van het NIvO, die de keuken van deze zoekmachine. september een symposium met als thema ‘Klinkend Erfgoed, behoud,
vooral ook de betekenis van de Het is de bedoeling dat de thesau- beheer en gebruik’.
Klinkend Erfgoed heeft betrekking op orgels, luid-
orgelmuziek benadrukte. Hans rus van de NivO-database aan die klokken, carillons en torenuurwerken. Tijdens het symposium zal ook
Steketee vertelde aan de hand van de Rijksdienst wordt gekop- het Platform Klinkend Erfgoed worden gepresenteerd.
Het symposium
van een PowerPoint en een online- peld.
De PowerPoint-presentatie begint om 10.30 uur en zal plaatsvinden in de Grote Sint-Laurenskerk
in Alkmaar.

De Protestantse Gemeente te Oegstgeest zoekt voor haar wekelijkse zondagmorgendiensten
in de Regenboogkerk, Mauritslaan 12, per 1 september 2015 een

organist (m/v)

- in het bezit van de bevoegdheidsverklaring II organist, of daarvoor studerend;
- met ervaring in koorbegeleiding;
- met een open houding t.o.v. een veelkleurige kerkmuziekpraktijk, met het Liedboek 2013 als basis;
- met visie op liturgie en kerkmuziek, en het enthousiasme om diensten voor te bereiden in overleg en samenwerking met

predikanten, cantores en Taakgroep eredienst en kerkmuziek;
- bereidheid om in de genoemde Taakgroep mee te denken over het liturgische en kerkmuzikale beleid;
- bij voorkeur met ervaring in begeleidingen op piano, met een flexibele opstelling t.a.v. verschillende muziekstijlen.

Wij bieden:
- een aanstelling voor 52 diensten per jaar (maar deeltijd is bespreekbaar);
- honorering volgens schaal II van de Regeling Kerkmuziek van de PKN;
- een muzikale praktijk waarin o.a. een cantorij en een jeugdcantorij functioneren;
- een Pels-orgel (twee klavieren en vrij pedaal, 28 registers) uit 1939;
- een Bechstein vleugel;
- de mogelijkheid om ook te studeren op het Schonat/Metzler-orgel in de Groene Kerk;
- een aanstelling voor (voorlopig) drie jaar.

Nadere informatie over deze functie bij Theo Goedhart, tel. 071 - 5173622.
Gegevens over de PGO zijn te vinden op www.pgoegstgeest.nl.
Sollicitaties kunt u tot 31 mei richten aan de secretaris van de sollicitatiecommissie,
Bea de Kogel - van der Wal, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, e-mail: [email protected]
Proefspel zal eind juni plaatsvinden.

NotaBene | mei 2015 5

Nieuws

Met het symposium wil het Platform aandacht vragen voor het vaak on- orgelmakerij Pels & Van Leeuwen Orgeldag Zandvoort,
bekende klinkend erfgoed en meer mensen laten kennismaken met en uit ’s-Hertogenbosch, die momen- Heemstede en Haarlem
laten genieten van de grote gebruiksmogelijkheden. De doelen waarnaar teel ook werkt aan de restauratie
het Platform streeft zijn: behoud, beheer en gebruik van klinkend erf- van het orgel in het Stadhuis. Re- Voor de dertiende keer organi-
goed; vergroten van het bewustzijn dat het klinkend erfgoed in totaliteit den genoeg om met Rotterdam seert de Stichting Orgelpromotie
belangrijk is; bevorderen van de publieke belangstelling door gebruik van Orgelstad een kijkje in de keuken Zuid-Holland West een regionale
het klinkend erfgoed te stimuleren; stimuleren dat met het klinkend erf- van deze orgelbouwer te nemen. orgeldag. Op zaterdag 30 mei rijdt
goed zorgvuldig wordt omgegaan en agenderen van het belang van het Op zaterdag 13 juni is er een ex- een touringcar de deelnemers
klinkend erfgoed in discussies rond ingebruikhouding, sluiting en herbe- cursie naar deze orgelmakerij. Er langs orgels in Zandvoort, Heem-
stemming van kerkgebouwen. Voor programma, aanmelding en meer info zal een uitgebreide rondleiding stede en Haarlem.
De tocht begint
zie www.vbmk.nl, www.cultureelerfgoed.nl en www.klinkenderfgoed.nl gegeven worden in de werkplaats, in de Protestantse Kerk te Zand-
waarbij alle facetten van de bouw voort (1849 Knipscheer,18/II/P).
Cd-presentatie Hoorn van een orgel aan bod komen. Vervolgens wordt de rooms-katho-
Daarna wordt een bezoek ge- lieke St.-Bavokerk te Heemstede
Op maandag 25 mei 2015 (2e Pinksterdag) wordt in de Koepelkerk te bracht aan het onlangs geres- bezocht (1833 M.H. van den Brink,
Hoorn de cd Concert onder de Koepel gepresenteerd. De cd beoogt een taureerde museum Het Zwanen- 16/II). Na de lunch gaat de tocht
indruk te geven van de muzikale praktijk die is ontstaan na de restauratie broedershuis, dat vlak naast de langs twee orgels in Haarlem: eerst
van het Maarschalkerweerd-orgel in 2001. Deze restauratie gaf niet al- St.-Janskathedraal van Den Bosch de Waalse Kerk (1808, Friederichs
leen een nieuwe impuls aan de liturgische muziekpraktijk, maar vormde ligt. Na afloop daarvan zal er een 19/II/P+5 transm.) en als laatste
ook het begin van concertseries op dit bijzondere instrument. Er worden korte rondleiding in de St.-Jan vol- de St.-Josephkerk (1906 Adema,
soloconcerten gegeven, maar vooral ook concerten in combinatie met gen. Vervolgens zal Veronique van kas uit 1856, recent gerestaureerd
koren, instrumentalisten en vocalisten. der Engh een lezing over het orgel door Adema; 31/II/P).
Voor het orgel in de Koepelkerk gebruikte Maarschalkerweerd naast geven. De excursie wordt afgeslo- In de diverse kerken wordt, na een
nieuw ook ouder pijpwerk afkomstig uit het orgel van de vroegere schuil- ten met een concert in de St.-Jans- inleiding over het orgel en de kerk,
kerk ‘De drye tulpen’. Het front van het orgel werd ontworpen door A.C. kathedraal. een kort concert gegeven door
Bleijs, de architect van de kerk. Het werd een bijzonder orgelfront voor die Vertrek per bus vanaf het Centraal achtereenvolgens Willem Jan Ce-
tijd, omdat de pijpenvelden tussen de torens geen bovenafsluiting heb- Station Rotterdam om 9.30 uur; vaal, Gonny van der Maten, Junko
ben. Daarmee luidde dit orgel een nieuwe fase in van de frontarchitectuur rond de klok van 18.00 uur is de Sakakibara en Gemma Coebergh.
in Nederland. bus weer terug in Rotterdam. De Opstapplaatsen voor de tocht zijn
De cd is een initiatief van de organist van de kerk, Mark Heerink, en werd totale kosten (dus inclusief ver- het parkeerterrein tegenover de
mede mogelijk gemaakt door Stichting Koepelkerk, Stichting Concert- voer per bus, lunch en drankjes Groene Kerk in Oegstgeest en het
fonds Hoornse Orgels en de r.-k. parochie Heilige Matteüs. etc.) bedragen € 47,50 (donateurs Station Haarlem CS.
Aan de cd werkten de sopraan Wendy Roobol, de celliste Magrita Ron- Rotterdam Orgelstad betalen € De kosten van deze geheel ver-
deel, de trompettist Bert Langenkamp, het koor Voces Cyriaci, Canticum 45). Aanmelden kan via info@rot- zorgde dag (inclusief busreis, kof-
Gregorianum en organist Mark Heerink mee. Al deze musici geven op terdamorgelstad.nl of per post: fie, lunch en borrel) bedragen € 50
25 mei acte de présence en zullen een zeer gevarieerd programma ten Grotekerkplein 27, 3011 GC Rot- per persoon. Inschrijven kan tot 20
gehore brengen. De Koepelkerk staat aan Grote Noord 15, en het concert terdam. Graag onder opgave van mei 2015 via www.orgelzhwest.nl,
begint om 15.30 uur. De toegang is vrij. het aantal personen dat deel wil waar ook meer informatie is te vin-
nemen aan deze excursie van Rot- den.
De Vries artistiek leider in Leens terdam Orgelstad.

In het kader van verbreding van activiteiten is het bestuur van de Stich-
ting Hinszorgel Leens een samenwerking aangegaan met Sietze de Vries.
Door De Vries te benoemen tot artistiek leider worden de educatieve doel-
stellingen van de Stichting gerealiseerd en zal het orgel in een breder
kader worden geplaatst.
Een en ander zal nader worden uitgewerkt, maar
het gezamenlijke doel is het organiseren van masterclasses, excursies,
educatie aan scholen, tentoonstellingen, cultuurprojecten, samenwer-
king met andere musici, etcetera.
De benoeming gaat in op 1 mei 2015
en tijdens het concert op 8 augustus van Sietze de Vries op het Hinsz-
orgel in Leens zal hieraan nader aandacht worden geschonken. Zie ook
www.hinszorgelleens.nl.

Restauratie transeptorgel Rotterdamse Laurenskerk

In 2016 wordt het transeptorgel uit 1959 in de Laurenskerk in Rotterdam
voor het eerst volledig gerestaureerd, waarmee het ooit briljante klank-
beeld zal terugkeren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door

6 NotaBene | mei 2015

VERENIGINGSNieuws

Afdelingsberichten 14.30 uur welkom zijn. Het adres Afdelingen
is Galerie De Horst, Horstweg 2 te
Drenthe Paasloo.
Zoals altijd zijn ook an- DRENTHE - Leo Ridderbos | Ballastweg 15 | 7741 ZM
dere belangstellenden van harte Coevorden | 0524-517461 | [email protected]
Het programma voor de komende welkom!
Het zou fijn zijn wanneer
maanden ziet er als volgt uit: deelnemers zich van te voren op- FRYSLÂN - Wim Dijkstra | Buorren 19 | 9012 DK Raerd |
· 30 mei: dagexcursie naar Westr- geven bij de secretaris. 06-41526032 | [email protected]
hauderfehn en Leer (Mennoniten- Alvast een vooruitblik: in novem-
kirche en Ev. Ref. Gr. Kirche). ber willen we de orgels van Parre- GELDERLAND - J. van den Brand | Schrijnwerkershorst
· 13 juni: jaarvergadering KVOK in ga (Vermeulen 1907) en Burgwert 10 | 7328 PC Apeldoorn | 055-5331089 | secretaris-
Groningen
(Schwartzburg 1740) bekijken en [email protected]
· 29 augustus: dagexcursie naar beluisteren.
Raalte (Basiliek van de Heilige Wim Dijkstra GRONINGEN - Ties Wildeboer | Weth. Huismanlaan 34| 9902 LR Appingedam | 0596-
Kruisverheffing), Boskamp (St.- 682956 | 06-51515196 | [email protected]
Willibrorduskerk) en Wijhe (Nico- Gelderland
laaskerk). LIMBURG - Huub Geurten | Hofstraat 12 | 6121 ZE Born | 046-4857919 |
· 3 oktober: dagexcursie naar Rui- Op zaterdag 9 mei vanaf 14.00 uur [email protected]
nerwold (Bartholomeüskerk) en heeft de KVOK-afdeling Gelderland
Meppel (Ger. Vrijgemaakte kerk en een studiemiddag georganiseerd NOORD-BRABANT - Han van Weeren | Bergmannstraat 53 5615 KE Eindhoven |
Grote kerk). met als thema ‘Begeleidingen bij 040-2515799 | [email protected]
· 14 november: dagexcursie naar het Liedboek’.
Deze middag zal
orgelmaker Reil te Heerde en be- Mirjam Berendsen ons handvatten NOORD-HOLLAND - S. Boukes | Roelat 50 | 1906 VG Limmen | 072-5054850 |
zoek aan het orgelmuseum te El- aanreiken bij de soms onbekende [email protected]
burg. en lastige begeleidingen die wij
Leo Ridderbos –over het algemeen ‘traditionele’ OVERIJSSEL - Bastiaan Nuijen | Pastoor Schneiderstraat 7 | 7545 CM Boekelo |
organisten– tegenkomen.
Daar 053-4303029 | mob. 06-44454258 | [email protected]
Fryslân komen allerlei vragen bij kijken, zo-
als: begeleid je op orgel of piano? UTRECHT/Zuid-Oost Flevoland - Karel Demoet | Vechtoever 57 | 3555 SZ Utrecht |
Op zaterdag 30 mei bezoeken we Hoe begeleid je een ‘pianolied’ op 06-49391998 | [email protected]
vanaf 10.30 uur de Grote of Ma- orgel als er geen piano is? Wat
riakerk, gelegen in het centrum voor voorspel speel je?
Uiteraard ZEELAND - Kees Tempelaar | A. Pouwerstraat 14 | 4333 MC Middelburg | 0118-
van Meppel. Daar zal organist kan iedereen naar eigen keuze 436091 | [email protected]
Mannes Hofsink ons ontvangen muziek voorbereiden. Begeleidin-
bij het Kamp-/Schnitger-/Mense gen uit de Begeleidingsbundel, ZUID-HOLLAND-NOORD - Jan van der Spek | Werkzijde 39 | 2543 CA Den Haag |
Ruiter-/Flentrop-/Reil-orgel. Na de maar ook orgelliteratuur bij het 070-3662493 | [email protected]
koffie, uitleg en demonstratie van liedboek kan worden gespeeld op
het orgel is er gelegenheid om zelf het prachtige Lohman-orgel.
De ZUID-HOLLAND-ZUID - Thea Verhagen | Oude Haven 87 | 2992 BL Barendrecht |
te spelen. Let op: in het centrum kerk beschikt ook over een prach- 0180-654631 | [email protected]
geldt betaald parkeren; bij het sta- tige vleugel.
Als vooraf wordt door-
tion is parkeren gratis. gegeven wat men wil spelen, kan zamelen. De opgave mag naar de secretaris gestuurd worden.

Gasten
Na het bezoek aan de Grote Kerk Mirjam zich goed voorbereiden zo zijn welkom!


zullen we gezamenlijk in de stad nodig achtergrondinformatie ver- Er blijken nog steeds onduidelijkheden te bestaan over de digitale nieuws-
lunchen.
Vervolgens gaan we naar brief, die inmiddels al ruim een jaar de papieren editie van NotaBene
het harmoniummuseum van Henk vervangt. Wanneer u een mail stuurt naar [email protected],
Braad te Paasloo, waar we om dan ontvangt u in het vervolg de nieuwsbrief automatisch per mail. Wilt u
de nieuwsbrief toch nog op papier ontvangen, stuurt u dan een mail naar

Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering: 13 juni 2015

De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici vindt dit jaar plaats op 13 juni a.s. in de
Doopsgezinde Kerk, Boteringestraat 33, 9712 GD in Groningen.

Ook deze jaarvergadering wordt weer samen met onze zustervereniging de VGK georganiseerd. Zij houdt weliswaar haar eigen jaarvergadering, maar
de andere programma-onderdelen vinden in gezamenlijkheid plaats.
U vindt alle relevante informatie op www.kvok.nl onder de kop ALV 2015.

Hans Beek, Secretaris KVOK

NotaBene | mei 2015 7

VERENIGINGSNieuws

hetzelfde adres met vermelding van uw postadres. Informatie over de af- Limburg voorjaarsexcursie naar Fijnaard en
deling ontvangt u wanneer uw email-adres bekend is bij de secretaris. Oudenbosch.
Meer info is te vin-
Jan van den Brand Op 6 juni aanstaande houden we den op www.brabantorgel.nl.
van 10.00 tot 16.00 uur een stu- Zaterdag 20 juni organiseert de af-
Groningen die-improvisatiedag in de Ontmoe- deling Noord-Brabant samen met
tingskerk in Geleen. Deelname de afdeling Limburg een orgeltrip
Op het moment dat wij de excursie ‘Van Oeckelen in Perspectief’ planden, inclusief lunch (kauw sjòttel etc.) naar de O.L.V.-kerk van Tongeren
waren wij niet op de hoogte van de Klaas Bolt-herdenking op 6 juni, i.v.m. exclusief drank is € 10.
Deze dag (België).
Onze gastheer die dag
het overlijden van Klaas Bolt 25 jaar geleden. Zie hiervoor de Groninger staat onder leiding van Rene Rol- is de heer Luc Ponet, organist-
Orgelagenda. De geplande tocht langs twee Van Oeckelenorgels op deze le, cantor-organist in het bisdom titularis van deze kerk.
Deze kerk
dag gaat daarom niet door; wij hopen dat velen van u aan de Klaas Bolt- Aken.
is momenteel twee orgels rijk: Aan
excursie zullen deelnemen. Klaas Bolt is van grote betekenis geweest Op 20 juni aanstaande brengen we de westkant van het schip bevindt
voor het nationale historische orgelbezit en zeker ook het Groningse. in samenwerking met afdeling Bra- zich het gereconstrueerde Picard-
De Van Oeckelen-excursie hebben we een kleine maand opgeschoven. bant een bezoek aan de basiliek orgel uit 1750. In 2002 werd het
Op 4 juli gaan we onder de deskundige leiding van Peter van Dijk een in Tongeren (België), met onder- orgel na restauratie weer in ge-
vroeg en een later instrument van Van Oeckelen bezoeken. meer een bespeling van het vorig bruik genomen. De orgelbouwer
Om 14.00 uur begint de excursie in de kerk van Breede (bij Warffum). jaar in gebruik genomen prachtige Thomas uit Ster-Francorchamps
Hier bevindt zich een vroeg Van Oeckelen-orgel uit 1842. Om 15.30 uur koor-transeptorgel van Thomas, en voerde deze werkzaamheden uit.
bezoeken we het orgel in de kerk van Oosteinde (bij Roodeschool). Hier natuurlijk het befaamde Le-Picard- Van het oude orgel waren de kas
bevindt zich een orgel uit 1874. Beide instrumenten zijn relatief onbe- orgel.
en de frontpijpen nog overgeble-
kend maar zeer de moeite waard. Ook leden van andere districten zijn Zie voor meer informatie het vol- ven. De originele dispositie is her-
van harte welkom! gende bericht. steld en het orgel is verrijkt met
Op 19 september gaan we aan de slag met het nieuwe Liedboek en ves- Huub Geurten een vrij pedaal achter de oude
tigen we de aandacht op enkele psalmen die als alternatief voor de Ge- kas.
Bij het afsluiten van de laatste
neefse psalmen zijn opgenomen. Er zijn plannen om een cantorij te laten Noord-Brabant kerkrestauratie werd besloten om
meewerken. Verdere informatie over plaats en inhoud volgt.

een nieuw orgel te plaatsen in de
Ties Wildeboer Op zaterdag 13 juni organiseert
de Brabantse Orgel Federatie haar
Anzeige_HetOrgel_182x131 05.03.15 16:51 Seite 1

5 | 6 October 2016 nCaotiomHnaeplrefotridtion and toZcolelteábnratGeCáotrhdmeom7ne0ytihm’osbriadrtietnahgtdthah(y*e1o3f90t0hh6isaBsnuondniavZpeesrsots,lta†r1Gy9á8orf6doHneryfio(r*d1)946)

OrgInatner

TJnthJhhafboNHeatoefenmehvüsoehmuaecetr.iraanerofKb1aotnoarmoB2yueirtnnrde0iducpit1ndt0Suihrwe,htcg8neeofte1iloi)”lgunbrtl.9riiedbmbbaouT8tneaeyshnhm6u”ste.eaZh,siiisasU(iecoOIRkcnnoloplodosittpHemfáetmBtgeiienrnonapanenprauecrtGaftl,ttewdotwohtoiIátitIriooeeIioard/oaMnd2ll”rsnnvlCao3ou,ooe.dl)nDHsurTnOgooiyntehkaahfirrrdrvetgegntef(aesihoaicnjasurerPnfaolntdra“ostyr“riDgCsred(HtbGwrthloioeSoosuneeimirlrcadglrwngComhlpseszariahseelgganlf“tcoltiteanhbiEthertbtcnyaaiereiuo)tyntl.ir-lnn,e Prizes € 5.000,–
1st prize: € 4.000,–
2nd prize: € 3.000,–
3rd prize:

DJaenaudalirnye15fo, r20a1p6pl(diacteaotf pioosntmsark)

AawwHdnp–PwwdeopaOrlcwwrifrckuhEg..ashrgsvetttochaalriwo.chern6ndherug,otsifletne3oncblf2riyhoefsm0üiurwc.4mrdslhee9,eKaer-cbHthinoiroeeccmKnrrh/ffo:ipoeorlcrnDreddhmto,e.edrGuocvesEtoohiaRnknendMedWitANioeNinseYsthfaaulesn–

8 NotaBene | mei 2015

VERENIGINGSNieuws

zuider-zijbeuk. Dit z.g. O.L.V.-orgel heteluchtstralers die vroeger in de de acht ‘kleintjes’ van Bach voor te bereiden. Tip: op de site van Alkmaar
werd ook gebouwd door de firma kerk hingen. De restauratie is re- Orgelstad kunt u een PDF downloaden van een registeroverzicht met de
Thomas. Het is een ruim orgel ge- den genoeg voor het organiseren plaatsing van de knoppen; dat scheelt een hoop gezoek. Tijdens ons be-
worden met 22 stemmen.
Houdt van een excursie. Wij verzamelen zoek is de kerk opengesteld, dus dat is een stimulans om extra goed voor
u met de keuze van de te spelen ons op zaterdag 9 mei om 9.30 de dag te komen.
werken er rekening mee dat het uur bij de ingang van de kerk aan De kerk is één kilometer van het treinstation gelegen en bereikbaar via
hoofdorgel een typisch Frans orgel de Koorstraat, hoek Kerkstraat. de Stationsweg/Scharlo/Geesterweg/Bergerbrug en de Gasthuisstraat.
is met twee niet-volledige klavie- De organist van de kerk, Pieter De meest dichtbijgelegen parkeergarage (op ca. 200 meter, €1,68 per
ren.
Diegenen die willen spelen van Dijk, zal ons ontvangen. Na uur) is De Vest, met als alternatieven de Singelgarage in het zuiden, en de
kunnen dat van te voren opgeven een demonstratie is er gelegen- Kanaalschiereilandgarage in het noorden. Gratis parkeren kan in de wijk
aan mij of aan Huub Geurten, heid om beide orgels te bespelen. aan de noordzijde van het station of de parkeerplaats aan de Sportlaan,
[email protected]. Dat kan ook Het voorstel is om voor het oudst beide op circa 20 loopminuten afstand. Wij willen allen, leden en niet-
nog op de dag zelf in overleg met bespeelbare orgel van Nederland, leden, van harte uitnodigen voor deze bijzondere bijeenkomst.
onze gastheer.
Wij worden om elf het Van Covelensorgel uit 1511, De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 26 september in de Koepel-
uur verwacht in de kerk. psalmzettingen en dansen uit het kerk in Hoorn.
Han van Weeren Van Soldt-manuscript en muziek Sybren Boukes
van Sweelinck voor te bereiden.
Noord-Holland De valkuilen zijn de middentoon- Zeeland
stemming en de klavier-(FGA-g2a2)
Op 11 april vond de feestelijke op- en pedaalomvang (FGA-c1, zonder De voorjaarsexcursie op zaterdag 9 mei heeft als bestemming Dordrecht.
levering van het grote orgel in de cis en gis). We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk, waar Cor Ardesch ons ont-
Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar Voor het grote Van Hagerbeer-/ vangt bij het Kamorgel en het Bach-orgel van Verschueren. Na de lunch
plaats. De recente restauratie door Schnitger-orgel stelt Pieter voor bezoeken we om 13.30 uur de Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum,
Flentrop orgelbouw was nodig om- koraalvoorspelen van Buxtehude waar Jan van den Heuvel ons op het door zijn orgelbouwbedrijf in 2012
dat veel pijpvoeten ernstig aange- of Hanff, Scheidemann (Praeam- opgeleverde orgel zal ontvangen. Rond 15.00 uur steken we over naar
tast waren, mogelijk door het zuur bulen), Bruhns (kleine e-moll) of de Wilhelminakerk, waar Hans van de Weg onze gastheer is. Achter het
in de verbrandingsgassen van de historische front in deze kerk werd in 2005 een Bakker & Timmenga-

NotaBene | mei 2015 9

VERENIGINGSNieuws

orgel geplaatst, dat zich van 1906 Zuid-Holland Zuid
tot 1987 in de Duyststraatkerk in
Rotterdam-Delfshaven bevond.
De Op zaterdag 30 mei houden we
deelnemers krijgen op deze dag een wandelexcursie in de stad
een unieke mogelijkheid om vier Utrecht.
Deze dag bezoeken we
zeer fraaie historische en nieuwe vier kerken met hun orgels.
Wil-
orgels te zien, te horen en te be- leke Smits is deze dag onze gast-
spelen. Deelname graag aanmel- vrouw. Ze is cantor-organist van
den per mail of telefoon bij de de Tuindorpkerk in Utrecht, waar
secretaris. Gasten zijn van harte ze het monumentale Ruprecht-
welkom. orgel bespeelt.
We worden in de
Kees Tempelaar kerken allereerst welkom geheten
door een vertegenwoordiger van
Zuid-Holland Noord de kerk of een gids die ons iets
over de geschiedenis van de kerk
Op vrijdag 29 mei aanstaande zijn zal vertellen.
Willeke Smits zal uit-
we welkom bij Philip Meijer, orga- gebreid de orgels toelichten en de-
nist en dirigent en zijn cantorij in monstreren.

Het dagprogramma
de Nieuwe Kerk in Rijswijk.
We ziet er als volgt uit:

gaan verder met waar we vorig · 9.30-11.00 uur: koffie en thee in
jaar mee begonnen zijn, namelijk de Willibrorduskerk met het im-
een verkenning van het *Lied- ponerende Maarschalkerweerd-
boek, zingen en bidden in kerk en orgel, Minnebroederstraat 21.

huis.
Deze keer richten we de aan- · 11.30-12.30 uur: Tuindorpkerk,
dacht op liederen die met steun Prof. Suringarlaan 1, met het mag-
van een cantorij worden gezongen. nifieke Ruprecht-orgel.

Zondag 1 juni is het zondag Trinita- · 12.30-13.45 uur: lunch
tis, hetgeen ook het repertoire zal · 14.00-15.00 uur: bezoek Josep-
bepalen. Fokke de Vries, de orga- hkerk (Draaiweg 44) met het Frie-
nist, cantor en componist die ons drich Meyer-orgel.

vorig jaar al ‘warmgemaakt’ heeft, ·15.30 uur, concert door Jan Hage
zal een bijdrage leveren.
We begin- in de Domkerk.

nen om 19.30 uur met een korte Als u deel wilt nemen aan deze
vergadering waarin we vooruitblik- wandelexcursie, dient u zich ui-
ken op de Landelijke Vergadering terlijk 16 mei op te geven bij Thea
van de KVOK op 13 juni. De kerk Verhagen (t.verhagen87@tiscali.
(Steenvoordelaan 364) is goed be- nl) of Rien Verwijs (mverwijs@wxs.
reikbaar en ligt vlakbij het Station. nl)
Aanmelding tot 2015.


Parkeren is geen probleem. Vooral De rest van het jaarprogramma
achter de kerk is er (gratis!) plaats ziet er als volgt uit:
voor velen. Vanaf 19.00 uur staat · 3 oktober: orgeltranscripties
de koffie klaar.
Welkom, ook voor van Handel op het Flentroporgel
niet-leden. in concertgebouw De Doelen te
Op 19 september gaan we naar de Rotterdam. Geert Bierling is onze
Westerkerk te Gouda. Thema: ‘Or- gastheer. Aanvang 14.00 uur.
gel ontmoet Harmonium’ met Arie · 14 november: Workshop over
Schuller en Jan van der Zwart.
César Franck in de Paradijskerk
Op 10 oktober is in de Kloosterkerk te Rotterdam. Wouter Blacqière
Den Haag een studiemiddag over is onze gastheer en inleider. Aan-
20e-eeuwse componisten o.l.v. vang 13.00 uur!
Geerten van de Wetering. Ten slot- Thea Verhagen
te gaan we op 21 november naar
de Waalse Kerk in Leiden. Thema:
middentoonstemming; Erik van
Bruggen ontvangt ons daar.
Jan van der Spek

10 NotaBene | mei 2015

AGENDA

concerten in mei Dirksland Hervormde Kerk | 15.00 Martin Mans, Urker Mans Formatie, Hendrik van
Veen. Info: www.martinmans.nl
Vr 1 Alkmaar Grote Kerk | 12.00 en 13.00 Maarten Havinga. Haarlem Pelgrimkerk | 20.00 Mark Brandwijk en Reinier Korver.
Info: www.alkmaarorgelstad.nl Info: www.zingenenzo.com
Amsterdam Westerkerk | 13.00 Jos van der Kooy. Info: www.josvanderkooy.com Kantens Antoniuskerk | 20.00 Matthias Havinga
Amsterdam Orgelpark | 20.15 Ananda Puijk (beelden), Studium Chorale (dir. Hans Leens Petruskerk | 17.00 Aart Bergwerff (Orgeldag Noord Nederland).
Leenders), Jan van den Boomen (slagwerk), Bart Rodyns (harmonium), Lode Leire Info: www.hinszorgelleens.nl
(contrabas), Sybrand van der Werf (regie). Leo Blech, César Franck en Andrée Bon- Maassluis Groote Kerk | 20.00 Bram Beekman. Info: www.garrelsorgelmaassluis.nl
homme. Info: www.orgelpark.nl Noordbroek Kerk | 20.00 Leonore Lub, Stef Tuinstra, Peter Westerbrink (Feestelijke
Ede Edesche Concertzaal | 20.00 Jaap Zwart. Werken van Jan Zwart, Anthon van der heringebruikname van het gerestaureerde Arp Schnitgerorgel)
Horst, Hendrik Andriessen en Alexandre Guilmant. Info: www.edescheconcertzaal.nl Nijkerk De Fontein | 14.30 Peter Sneep (Opname cd 11 PsalmenProject).
Rotterdam Breepleinkerk | 20.00 Martin Mans, Libertas, De Gouwestem (dir. Martin Info: www.psalmenproject.nl
Zonnenberg). Info: www.martinmans.nl Zaltbommel Grote of St.-Maartenskerk | 20.00 Minne Veldman.
Sliedrecht Toonzaal Joh. de Heer | 19.30 Minne Veldman. Info: www.orgelconcertenminneveldman.nl
Info: www.orgelconcertenminneveldman.nl Zuidlaren Ontmoetingskerk | Deelnemers Nationale Orgeldag.
Venhuizen Hervormde kerk | 20.00 Everhard Zwart. Info: www.zingenenzo.com Info: www.dennenoordorgel.nl
Za 2 Almelo Doopsgezinde Kerk | 14.00 Gerard de Wit. Zo 10 Pforzheim (D) St.-Franziskuskirche | 20.00 André de Jager (Guilmant Sonate
Info: dgtwente.doopsgezind.nl 5). Info: www.andredejager.nl
Berkel en Rodenrijs Dorpskerk | 20.00 Arjan Breukhoven. Rotterdam Laurenskerk | 15.00 Gonny van der Maten (Herdenking 2e Wereldoorlog
Info: www.arjanbreukhoven.nl 75 jaar geleden). Info: www.laurenskerkrotterdam.nl
Groningen Martinikerk | 20.00 Erwin Wiersinga.Info: www.martinikerk.nl Ma 11 Sneek St.-Martinus-aan-de-Singel | 20.00 Henk Verhoef
Muiden Grote of St.-Nicolaaskerk | 14.00 Koos Damman. Di 12 Haarlem Philharmonie | 20.15 (inl. 19.30) Jos van der Kooy (orgel), Charlotte
Info: home.kpn.nl/bourdon/ Riedijk (sopraan) (Vierne, Andriessen, Wagner, Reger en Liszt).
Oosterbeek Vredenburgkerk | 20.00 Martin Mans, Libertas, Grootkoor (dir. Martin Info: www.josvanderkooy.com
Zonnenberg). Info: www.martinmans.nl Wo 13 Leiden Academiegebouw | 13.00 Geerten van de Wetering
Zo 3 Den Haag Elandstraatkerk | 14.00 Bert den Hertog Do 14 Elsloo St.-Augustinuskerk | 16.00 Gonny van der Maten.
Haarlem Janskerk en St.-Josephkerk | 15.00 Jochem Schuurman, Robbert Muusse, Info: www.gonnyvandermaten.nl
Wings Ensemble (Andriessen, De Klerk, Messiaen). Goes Grote of Maria Magdalenakerk | 20.00 Arno van Wijk.
Info: www.andriessendeklerkstichting.nl Info: www.muziekindegrotekerkgoes.nl
Heeswijk Abdijkerk | 16.00 Norbert Bartelsman (orgel), Ensemble ‘A la Douzaine’. Kampen Bovenkerk | 17.00 Sietze de Vries (Hemelvaart) Info: www.debovenkerk.nl
Info: www.brabantorgel.nl Vr 15 Alkmaar Grote Kerk | 12.00 en 13.00 Zsombor Toth-Vajna (Hongarije). Info:
Maassluis Immanuelkerk | 19.00 Martin Mans, Libertas (dir. Martin Zonnenberg). www.alkmaarorgelstad.nl
Info: www.martinmans.nl Amsterdam Westerkerk | 13.00 Jaap-Jan de Rooij. Info: www.josvanderkooy.com
Tilburg St.-Jozefkerk/Heuvelsekerk (Heuvelring) | 20.00 Wouter van der Wilt (F. Men- Amsterdam Orgelpark | 20.15 Asko Kamerkoor (dir. Jos Leussink), Jos Leussink
delssohn, S. Karg-Elert, A.G. Ritter, W.v.d. Wilt, C. Franck en M. Dupré) (orgel), Sandra Macrander (regie) *Musik für das Ende (Claude Vivier).
Di 5 Alphen aan den Rijn Adventskerk | 20.15 Willem Harold Boog (Bevrijdingscon- Info: www.orgelpark.nl
cert). Info: www.orgelcommissiealphen.nl Antwerpen (B) Sint-Michielskerk | 20.15 Marien Stouten en Jan Peter Teeuw
Bolsward Martinikerk | 20.00 Martin Mans, Libertas, Grootkoor (dir. Martin Zonnen- Hamburg (D) St.-Jakobikerk | 16.00 Gijsbert Lekkerkerker (Bach).
berg). Info: www.martinmans.nl Info: www.gijsbertlekkerkerker.nl
Wierden Dorpskerk | 20.00 Gerard Bartels, Marco Borkent, Jan-Willem Timmerman Hoorn Oosterkerk | 20.00 Ingeborg van Dokkum (orgel), Marius van Dokkum (schil-
(Bevrijdingsconcert). der). Info: www.orgelconcerten-hoorn.nl
Wo 6 Groningen Martinikerk | 20.00 Martin Mans, Libertas, Grootkoor (dir. Martin Za 16 Almelo Doopsgezinde Kerk | 14.00 Paul Rosoman.
Zonnenberg). Info: www.martinmans.nl Info: dgtwente.doopsgezind.nl
Leiden Academiegebouw | 13.00 Marieke Stoel (orgel), Diederik Cames van Baten- Amsterdam Orgelpark | 14.15 Engelstalig colloquiem over corrosie in orgelpijpen.
burg (semi-akoestische gitaar) Spreker: Wim Diepenhorst (Rijksdienstspecialist Klinkende Monumenten).
Do 7 Amsterdam Noorderkerk | 20.00 Martin Mans, Libertas, Grootkoor (dir. Martin Info: www.orgelpark.nl
Zonnenberg) Info: www.martinmans.nl Deventer Lebuïnuskerk | 15.00 Jan Kleinbussink.
Vr 8 Alkmaar Grote Kerk | 12.00 en 13.00 Nora Dudas (Hongarije). Info: www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl
Info: www.alkmaarorgelstad.nl Ermelo Immanuelkerk | 15.00 Martin Mans, Urker Mans Formatie, Hendrik van
Amsterdam Westerkerk | 13.00 Jos van der Kooy. Info: www.josvanderkooy.com Veen. Info: www.martinmans.nl
Antwerpen (B) Sint-Michielskerk | 20.15 Peter Van de Velde (orgel), Marianna Nevo- Leens Petruskerk | 20.00 Dick Sanderman. Info: www.hinszorgelleens.nl
lovitsch (piano) Utrecht Domkerk | 15.30 Jan Hage (Rheinberger, Mendelssohn).
Nunspeet Oenenburgkerk | 20.00 Martin Mans en Carina Bossenbroek Info: www.domkerk.nl
Info: www.zingenenzo.com Wassenaar Dorpskerk | 16.00 Hayo Boerema Info: www.pkn-wassenaar.nl
Za 9 Aalsmeer Open Hof Kerk | 20.00 Theo Griekspoor (orgel, piano), kamerkoor Zo 17 Bergen op Zoom Gertrudiskerk | 16.00
Cantabile (dir. Simon Stelling). Jubileumconcert 50 jaar organist.
Meer concerten op pag. 14
NotaBene | mei 2015
11

Deze maand in Het Orgel:

• Van Tammen tot Worp - De eerste bespelers van het Schnitger-orgel van
de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw. Deel 1
Victor Timmmer
• Gabriël Rodensteen & orgelmakers Koch. Familie en collega’s van Her-
mann Raphaëls Rodensteen
Auke H. Vlagsma
• Transposer toujours - Bach in middentoon
Jan R. Luth
• Het Franssen-orgel in de R.-K. Kerk Sint-Jans Onthoofding in Liempde
Rogér van Dijk
• «’t Was Bätz die Konstenaar»
Aanvullingen op de biografie van Jan Hendrik Hartman Bätz
Jaap Jan Steensma
Besprekingen
• Ewald Demeyere, Johann Sebastian Bach’s Art of Fugue
• Nieuwe orgelwerken van Reitze Smits
Nabestellen: [email protected]

Volg voor het laatste nieuws

www.orgelenkerkmuziek.nl

12 Sound
craftmanship

Zuidergracht 17 3763 LS Soest The Netherlands
Tel. +31 (0)35 - 601 25 92 Fax +31 (0)35 - 603 11 50

NotaBene | mei 2015

EA VERENIGINGSNieuws

RLY

www.klop.info

J.L.van den Heuvel

Orgelbouw BV

Amstelwijckweg 44
3316 BB Dordrecht

tel.: 078 6179540
e-mail: [email protected]
website: www.vandenheuvel-orgelbouw.nl

nieuwbouw en restauratie
onderhoud en stemmen
gebruikte orgels en opslag

orgelmakerij

Bakker Timmenga b.v.

Kleine Kerkstraat 25 25 jarig jubileum
8911 DL Leeuwarden
Orgelmakerij Van der Gutten bv
(058) 212 96 87
www.bakker-timmenga.nl nieuwbouw | restauratie | onderhoud

Zuidbroek Hervormde Kerk Hoofdweg 99 | 9684 CC Finsterwolde
H.H. Freytag – F.C. Snitger 1795 tel 0597 - 33 14 72 | 06 - 22 90 94 79 | fax 0597 - 33 15 27

Restauratie 2006-2007 www.orgelmakerij.nl | [email protected]

NotaBene | mei 2015 13

AGENDA

Ekkehard Saretz belwerken, ronde 1. Info: www.orgelpark.nl
Sint-Oedenrode H.-Martinuskerk | 15.00 Pieter Dirksen. Amsterdam Orgelpark | 20.15 Compositieconcours. Info: www.orgelpark.nl
Info: www.sintmartinusparochie.nl/smitsorgel Den Haag Duitse kerk | 12.45 Jan Janovick.
Zeerijp Jacobuskerk | 16.00 Egbert Schoenmaker Info: www.evangelischekirche-denhaag.nl
Ma 18 Rostock (D) St.-Marienkerk | 14.00 Gijsbert Lekkerkerker (Bach, Mendels- Leiden Academiegebouw | 13.00 Sander van Marion
sohn, Widor, Vierne). Info: www.gijsbertlekkerkerker.nl Do 28 Amsterdam Orgelpark | 10.00 Workshop improvisatie voor concoursdeelne-
Di 19 Den Bosch Sint-Jan | 20.00 Ben van Oosten. mers. Info: www.orgelpark.nl
Info: www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl Amsterdam Orgelpark | 15.00 ‘Improvisatiebattle’ door de juryleden.
Haarlem Philharmonie | 20.15 Jos van der Kooy, Henny Helkens, Jelte Althuis. Info: www.orgelpark.nl
Info: www.theater-haarlem.nl Amsterdam Orgelpark | 21.00 Concoursdeelnmers. John Cage: HPSCHD (1969).
Ouderkerk a/d Amstel Amstelkerk | 20.00 Martin Mans. Info: www.zingenenzo.com Info: www.orgelpark.nl
Wo 20 Barth (D) St.-Marienkerk | 15.00 Gijsbert Lekkerkerker. Vr 29 Alkmaar Grote Kerk | 12.00 en 13.00 Jeroen Koopman.
Info: www.gijsbertlekkerkerker.nl Info: www.alkmaarorgelstad.nl
Den Haag Duitse kerk | 12.45 Bas Koster. Info: www.evangelischekirche-denhaag.nl Alphen aan den Rijn Adventskerk | 20.15 Simon Stelling (Wensconcert).
Leiden Academiegebouw | 13.00 Jan Upperman (orgel), Albert van der Heide (tra- Info: www.orgelcommissiealphen.nl
verso) Amsterdam Westerkerk | 13.00 Jos van der Kooy (orgel), Elena van Slogteren (so-
Vr 22 Alkmaar Grote Kerk | 12.00 en 13.00 Victor Baena (Spanje). praan). Info: www.josvanderkooy.com
Info: www.alkmaarorgelstad.nl Amsterdam Orgelpark | 10.00 Finale interpretatieconcours voor klavecinisten. Info:
Amsterdam Westerkerk | 13.00 Kerstin Wolf. Info: www.josvanderkooy.com www.orgelpark.nl
Amsterdam Orgelpark | 20.15 Compositieklas Conservatorium van Amsterdam Amsterdam Orgelpark | 15.00 Deelnemers concours. Info: www.orgelpark.nl
(presentatie nieuwste composities voor ensemble en orgel). Info: www.orgelpark.nl Amsterdam Orgelpark | 20.15 n.n.b. Info: www.orgelpark.nl
Antwerpen (B) Sint-Michielskerk | 20.15 Etienne Walhain Antwerpen (B) Sint-Michielskerk | 20.15 Peter Van de Velde
Geervliet Grote Kerk | 20.00 Wilbert Magré (orgel), Carina Bossenbroek (panfluit). Katwijk aan den Rijn Dorpskerk | 20.00 Cor de Vries en Arjan Wolfswinkel (Herden-
Info: www.wilbertmagre.nl king Frans van Tilburg)
Schagen Grote Kerk | 20.00 Minne Veldman. Info: www.zingenenzo.com en Gorinchem Grote Kerk | 20.00 Gerben Budding (Bruhns, Duruflé, De Lange Sr. en Jr.
www.orgelconcertenminneveldman.nl Info: www.grotekerkgorinchem.nl en www.gerbenbudding.nl
Za 23 Asperen Hervormde Kerk | 20.15 Gerrit Chr. de Gier (presentatieconcert cd) Usquert Petrus- en Pauluskerk | 20.00 Jaap Zwart (19e-eeuwse Nederlandse com-
Deventer Bergkerk | 15.00 Toon Hagen. Info: www.bergkerkconcerten.nl ponisten)
Groningen Der Aa-kerk | 15.30 Robert Koolstra (orgel), Luthers Bach Ensemble (dir. Venhuizen Hervormde kerk | 20.00 Hendrik van Veen en Hugo van de Meij.
T.J. Bronda). Pinksterwerken Info: www.zingenenzo.com
Krabbendijke Hervormde Kerk | 20.00 Wim Magré (orgel), Wilbert Magré (piano), Za 30 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Slotconcert met de winnende composities van
Jan Stolk (zang). Info: www.wimmagre.nl het compositieconcours. Info: www.orgelpark.nl
Maassluis Groote Kerk | 20.00 Aart Bergwerff (rondom Pinksteren). Anloo Magnuskerk | 20.00 Jochem Schuurman (cd-presentatie)
Info: www.garrelsorgelmaassluis.nl Delft Maria van Jessekerk | 09.30 Orgeldag, Petra Veenswijk (orgel), 14.00: master-
Rotterdam Hoflaankerk | 20.00 Anna den Hertog-Karpenko (Bach). class/lezing René Verwer. Info: www.veenswijkorgel.nl
Info: www.hoflaankerk.nl Dordrecht Grote Kerk | 19.30 Minne Veldman en Pieter Heykoop
Schiedam Grote of St.-Janskerk | 15.00 Adriaan Hoek Info: www.orgelconcertenminneveldman.nl
Voorthuizen Kerkelijk centrum Bethabara | 20.00 Evert van de Veen. Dordrecht Augustijnenkerk | 14.30 André de Jager (César Franck).
Info: evertvandeveen.nl Info: www.andredejager.nl
Wildervank Grote kerk | 20.00 Alina Rozeboom en Jochem Schuurman (aria’s van Den Bosch Sint-Cathrien | 16.00 Willem Hörmann. Info: www.willemhormann.nl
Handel) Leens Petruskerk | 20.00 Toon Hagen. Info: www.hinszorgelleens.nl
Zo 24 Delft Maria van Jessekerk | 15.00 Geerten Liefting (Pinksterconcert). Leiden Marekerk | 16.00 Anton Doornhein (orgel), Brederode Consort (dir. Henk
Info: www.veenswijkorgel.nl Gijzen), Requiem Mozart. Info: www.marekerk.nl
Rolde Jacobuskerk | 20.00 Jacques Bolhuis, Harm Timmer, Manuel Cjaessen (Zo- Nijkerk Verhoog Muziek | 14.00 Gijsbert Lekkerkerker (Improvisatie-demonstratie)
merZondagZang) Info: www.gijsbertlekkerkerker.nl
Venraij St.-Petrus’ Bandenkerk | 16.00 Jo Louppen Rhenen Cunerakerk | 20.15 Rien Donkersloot. Info: www.klassiekaanderijn.nl
Ma 25 Hoorn Koepelkerk | 15.30 Mark Heerink (orgel), Wendy Roobol (sopraan), Scheveningen Oude Kerk | 15.00 Bert den Hertog.
Magrita Rondeel (cello), Bert Langenkamp (trompet), Voces Cyriaci en Canticum Info: www.oudekerkscheveningen.nl
Gregorianum (cd presentatie). Info: www.orgelconcerten-hoorn.nl Zuidlaren Ontmoetingskerk | 20.00 Wim Opgelder. Info: www.dennenoordorgel.nl
Kampen Bovenkerk | 20.00 Harm Hoeve (Pinksteren). Info: www.debovenkerk.nl Zo 31 Appingedam Nicolaïkerk | 15.30 Vincent Hensen
Di 26 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Ere Lievonen en Olga Pashchenko (orgel en Castricum Pancratiuskerk | 15.30 Erik-Jan Eradus
klavecimbel). Orgel- en klavecimbelwerken van György Ligeti. Info: www.orgelpark.nl Ottersum St.-Johannes de Doper | 16.00 Jan van Mol (orgel), Christel de Meulder
Haarlem Grote of St.-Bavokerk | 20.15 Jos van der Kooy. Info: www.bavo.nl (sopraan)
Rotterdam St.-Lambertuskerk | 20.00 Eric Koevoets. Info: www.erickoevoets.nl Soest De Open Hof | 16.00 Utrechts Vocaal Ensemble (Rossini).
Wo 27 Amsterdam Orgelpark | 10.00 Interpretatieconcours hedendaagse klavecim- Info: www.zondagmiddagconcerten-soest.nl

14 NotaBene | mei 2015


Click to View FlipBook Version