The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by panyapornsangthong, 2021-05-07 07:14:26

เเเเเเเเเ

เเเเเเเเเ

CAKE

01

เค้ก (Cake) เป็นอาหารชนดิ หน่งึ ท่ีมกั จะมีลกั ษณะหวานและผา่ น
กระบวนการอบ ซ่งึ จะทามาจากแปง้ , น้าตาล และสว่ นประกอบอ่นื ๆ
เช่น ไข่, แปง้ สาลี, ผัก, ผลไม้ท่ใี หร้ สหวานหรือเปร้ียว เป็นตน้ หรือ
ส่วนประกอบท่ีมีไขมนั เชน่ เนย, ชีส, ยสี ต,์ นม, เนยเทียม เป็นตน้ และ
นยิ มรับประทานเป็นของหวาน และฉลองในเทศกาลต่าง โดยเฉพาะ
อย่างย่งิ ในวนั เกดิ และวนั แตง่ งาน ซ่งึ ในโลกมีตารับหรอื สตู รการทาเค้ก
เป็นจานวนมาก อีกท้ังตารบั การทาเค้กบางสูตรกม็ กี ารสืบทอดการทา
เป็นเวลาหลายศตวรรษ และเค้กน้ันยงั เป็นอาหารหวานท่ีนยิ มไปท่ัว
โลกอกี ด้วย ปัจจบุ ันมีผู้สนใจท่ีอยากจะเรยี นทาเคก้ เพ่อื จุดประสงค์
ต่างๆ มากมาย อยา่ งเช่น เรียนเพ่อื ท่จี ะนามาประกอบอาชพี เปดิ รา้ น
เคก้ เป็นต้น

การชั่งตวง การอบ

ในการช่งั ตวงสว่ นผสมทกุ ชนดิ ควรใช้เคร่อื งช่ังท่มี ี การจะทาให้ผลติ ภณั ฑม์ คี ณุ ภาพดนี ้นั จะต้องต้งั
ความเท่ยี งตรง ถ้าช่งั ในปรมิ าณท่นี ้อยควรใช้เคร่อื ง อณุ หภมู ขิ องต้อู บให้ได้ตามท่ตี ้งั ไว้สาหรบั
ช่ังท่มี ตี วั เลขละเอยี ด ส่วนผสมท่มี นี า้ หนักเบาและใช้ ผลติ ภณั ฑน์ ้นั ๆ และควรนาผลติ ภณั ฑเ์ ข้าอบและ
ในปรมิ าณน้อย เช่น ผงฟู การช่งั ปรมิ าณของ เอาออกจากเตาอบในเวลาท่เี หมาะสม เช่น ท้งิ ไว้ให้
สว่ นผสมท่ผี ดิ พลาดแม้เพียงเลก็ น้อยกส็ ามารถ เยน็ หรอื เอาขนมท่สี กุ กอ่ นออกจากเตา ซ่ึง
จาเป็นต้องเปิ ดต้อู บ
เปล่ียนคณุ ลกั ษณะของผลิตภณั ฑไ์ ด้
การผสม
การเตรยี มพิมพ์
ควรใช้วธิ ผี สมตามสตู รท่กี าหนดให้ และท่สี าคัญคอื การใช้เวลาใน
Mars
ข้นั ตMอนaขrอsงการผสมแต่ละข้ันตอนควรใช้เวลาให้เหมาะสม เพ่ือ
พิมพ์ท่ใี ช้ในการทาขนมอบจะต้องสะอาด แห้งและไม่มีรรู ่ัว พิมพ์ท่ี
สกปรกจะทาให้ผลติ ภณั ฑท์ ่ไี ด้มกี ล่ินไม่ดี และอาจทาให้ข้ึนราได้ พิมพ์ จะได้ผลติ ภณั ฑท์ ่มี ปี ริมาตรดี มเี น้อื สมั ผสั ดี ออ่ นนุ่ม ไม่ควรใช้
ท่เี ป็นรจู ะทาให้ผลติ ภณั ฑอ์ บสกุ ไม่สม่าเสมอและนาออกจากพิมพ์ยาก เวลาในการผสมนานเกนิ ไป เพราะจะทาให้ผลิตภณั ฑเ์ สยี ได้
พิมพ์ท่ใี ช้ควรมขี นาดท่สี ตู รกาหนดให้และจะต้องเตรียมให้พร้อมตาม อณุ หภมู ขิ องส่วนผสมและอุณหภมู ขิ องการผสมกม็ ีความสาคญั
สตู รท่บี อกไว้ เช่น ต้องทาพิมพ์ด้วยไขมันหรือไม่ต้องทา ในกรณที ่ตี ้อง ต่อผลิตภณั ฑท์ ่อี บออกมาได้เช่นกนั ในข้นั ตอนน้จี ะเหน็ ได้ชัดก็
ทาพิมพ์ด้วยไขมันควรใช้ไขมันท่ใี หม่และไม่มกี ล่นิ เหมน็ หืน นอกจากน้ี คือการทาเค้ก เพราะในระหว่างการผสมแป้ งถ้าใช้เวลาในการ
เราอาจรองก้นพิมพ์ด้วยกระดาษไขเพ่ือให้ขนมหลดุ ออกจากพิมพ์ได้ ผสมนานเกนิ ไปกจ็ ะทาให้เค้กท่อี บออกมาเน้ือแน่นและหนัก
ง่าย ฉะน้ันในการผสมแป้ งเราอาจใช้เคร่อื งผสมกไ็ ด้ ยกเว้นการทาชิฟ
ฟอนเค้กThank you!

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics &

images by Freepik


Click to View FlipBook Version