The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pichitsin Pinkham, 2019-06-10 11:13:59

แผน ม.4-3

แผน ม.4-3

แผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรยี นดารงราษฎร์สงเคราะห์ อาเภอเมอื ง จังหวัดเชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศลิ ป์) ภาคเรียน/ปีการศกึ ษา 1/2561

หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 3 รายวิชา ศลิ ปะ 1 รหสั วิชา ศ31101

เรอื่ ง กระบวนการสร้าสรรคง์ านทศั นศลิ ป์ ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4

ผูส้ อน นายพชิ ติ ศลิ ป์ ปิ่นคา เวลาเรียน 3 คาบ

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณคา่ งานทศั นศลิ ป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอสิ ระชืน่ ชมและประยกุ ต์ใช้ในชวี ติ ประจาวนั
ตัวช้วี ัด ศ 1.1 ม.4-6/3 วิเคราะหก์ ารเลอื กใชว้ ัสดุ อปุ กรณ์ และเทคนคิ ของศิลปนิ ในการแสดงออกทางทศั นศลิ ป์
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงาน

ทัศนศิลป์
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และ

เนื้อหาเพอื่ สร้างสรรค์งานทศั นศิลป์
2. สาระสาคญั /ความคดิ รวบยอด

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการวาดเขียนและระบายสี ผู้สร้างสรรค์ต้องคานึง
ทศั นธาตุ เพอ่ื ให้งานออกมาสมบรู ณ์
3. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ด้านความรู้ (K)
1. บอกลกั ษณะของสีน้าได้
2. บอกวัสดุ อปุ กรณ์ในการเขียนภาพสนี า้ ได้
3. อธบิ ายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วสั ดุ อปุ กรณ์ เทคนคิ และเน้ือหาเพ่ือสร้างสรรคง์ านทศั นศิลปไ์ ด้
ดา้ นทักษะกระบวนการ (P)
1. สรา้ งสรรค์ช้นิ งาน เรื่อง เทคนิคสีน้า
ดา้ นคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)

คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงคต์ ามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
2. ซ่อื สัตย์สจุ รติ
3. มวี นิ ัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพยี ง
6. มุง่ ม่ันในการทางาน (ตวั ชีว้ ัด 6.1 ตง้ั ใจและรบั ผิดชอบในการปฏบิ ัตหิ นา้ ทกี่ ารงาน)
7. รักความเป็นไทย
8. มจี ติ สาธารณะ

สมรรถนะสาคญั ของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการส่ือสาร
2. ความสามารถในการคดิ
3. ความสามารถในการแก้ปญั หา
4. ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ
5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

ค่านิยมหลกั ของคนไทย 12 ประการ
1. มคี วามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซอ่ื สัตย์ เสียสละ อดทน มอี ดุ มการณใ์ นสงิ่ ท่ีดงี ามเพือ่ สว่ นรวม
3. กตัญญตู ่อพ่อแม่ ผปู้ กครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝห่ าความรู้ หม่ันศกึ ษาเล่าเรยี นท้ังทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอนั งดงาม
6. มศี ลี ธรรม รกั ษาความสัตย์ หวังดตี ่อผู้อนื่ เผอื่ แผ่และแบง่ ปัน
7. เข้าใจเรยี นรู้การเป็นประชาธปิ ไตย อนั มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ที่ถูกต้อง
8. มีระเบยี บวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรู้จักการเคารพผใู้ หญ่
9. มสี ติรตู้ วั รู้คิด ร้ทู า รปู้ ฏบิ ตั ิตามพระราชดารสั ของพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หัว
10. รจู้ กั ดารงตนอยโู่ ดยใชห้ ลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงตามพระราชดารสั ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเม่อื มคี วามพร้อม เม่อื มีภูมคิ มุ้ กนั ท่ดี ี
11. มีความเขม้ แข็งทง้ั ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอ่ บาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชนข์ องส่วนรวม และของชาตมิ ากกวา่ ผลประโยชน์ของตนเอง

การอ่าน คดิ วิเคราะห์และเขียน
1. การอ่าน
2. การคดิ วเิ คราะห์
3. การเขียน

4. สาระการเรียนรู้
4.1 สาระการเรยี นรู้แกนกลาง
- วัสดุ อปุ กรณ์ และเทคนิคของศิลปนิ ในการแสดงออกทางทศั นศลิ ป์
- เทคนิค วสั ดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสรา้ งงานทศั นศิลป์
- จุดมงุ่ หมายของศลิ ปนิ ในการเลอื กใชว้ ัสดุ อปุ กรณ์ เทคนิคและเน้อื หาในการสร้างงานทศั นศลิ ป์
4.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถิ่น
-

5. การบรู ณาการ
-

6. ภาระ/ชิ้นงาน/ร่องรอยหลกั ฐานการเรียนรู้
6.1 ใบงาน 3.1 เร่อื ง ศิลปนิ กับการสรา้ งสรรค์งานทัศนศิลป์
6.2 ชน้ิ งาน เรอ่ื ง เทคนิคสีน้า
6.3 แบบประเมินช้ินงาน เรื่อง เทคนิคสีนา้
6.4 แบบบนั ทกึ เวลาเรียน
6.5 แบบบนั ทกึ หลังการสอน

7. กจิ กรรมการเรียนรู้

คาบท่ี กระบวน รายละเอียด คาถามกระตนุ้ ส่อื การเรยี นรู้/
การ ความคิด แหล่งการเรียนรู้

1 ขนั้ นา 1. ครูตั้งคาถามนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ - -

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพ่ือทบทวนความรู้เดิม - หนังสือเรียน
- วีดิทศั น์
ของนักเรยี น เช่น
การเขยี นภาพสนี า้
- งานจิตรกรรมทใี่ ช้สนี ้าระบายมจี ดุ เด่นอยา่ งไร - ใบงาน 3.1

( ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง แ ส ง ข อ ง สี น้ า ที่ ส า ม า ร ถ - บัตรภาพ 1

ถา่ ยทอดอารมณ์ ความรู้สึก ได้หลากหลาย) -
-
- นักเรยี นจะระบายสีที่ทาให้ภาพกลมกลืนโดย

สีท่ีซึมผสมกันเองเป็นการใช้เทคนิคใด (เทคนิค

เปียกบนเปยี ก)

ขัน้ สอน 1. ให้นักเรียนแต่ละ คนศึกษ าควา มรู้ เร่ือง - เมอื่ นักเรยี น

กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จากหนังสือ ต้องการวาดภาพสี

เรยี น ดงั น้ี น้า นักเรยี นต้อง

- เร่ือง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท เตรยี มวสั ดุ

จิตรกรรม อปุ กรณ์อะไรบา้ ง

- เรือ่ ง การเขยี นสีนา้

- เรือ่ ง การวาดเส้น

2. นกั เรียนตอบคาถามกระตนุ้ ความคดิ

3. ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ัศน์การเขยี นภาพสนี า้

4. ครูมอบหมายใหน้ ักเรียนแต่ละคนทาใบงาน 3.1

เร่ือง ศิลปินกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และ

ส่งใบงานในคาบถัดไป

2-3 ขน้ั นา 1. ครูนาภาพผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม - ภาพท่ีนักเรียน

มาใหน้ ักเรียนดู และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ เหน็ ใชเ้ ทคนคิ อะไร

คดิ เหน็ ในการวาด

2. นกั เรยี นตอบคาถามกระตนุ้ ความคิด - นักเรียนสังเกต

หรือทราบได้

อยา่ งไร

ขั้นสอน 1. ครูอธิบายและสาธิตการเขียนภาพสีน้า ด้วย -

เทคนิคตา่ ง ๆ

2. นักเรียนแต่ละคนสร้างสรรค์ชิ้นงาน เร่ือง

เทคนคิ สีน้า

ขัน้ สรปุ 1. นกั เรยี นนาเสนอชนิ้ งาน -

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เร่ือง

กระบวนการสร้างสรรคง์ านทัศนศิลป์

8. การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอ่ื งมือ เกณฑ์
รอ้ ยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
ตรวจใบงาน 3.1 เรื่อง ศลิ ปนิ กับการสรา้ งสรรค์งานทัศนศิลป์ ใบงาน 3.1 ระดบั คะแนน พอใช้ ผา่ นเกณฑ์

ตรวจชิน้ งาน เร่อื ง เทคนคิ สนี ้า แบบประเมนิ

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้
1. หนงั สือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4
2. วดี ทิ ัศนก์ ารเขียนภาพสนี ้า
3. ใบงาน 3.1 เร่ือง ศิลปินกับการสรา้ งสรรค์งานทัศนศลิ ป์
4. บัตรภาพ 1

10. บันทกึ การสอน
- แบบบนั ทกึ หลังการสอน

แบบประเมินช้ินงาน เรอ่ื ง เทคนคิ สีน้า

เกณฑ์การประเมิน

หวั ข้อการประเมนิ ระดับคะแนน
ลักษณะของสนี ้า
ความสวยงาม 2.0 1.5 1.0 0.5

การจดั องค์ประกอบ โปร่งใส มีความเปยี ก คอ่ นขา้ งโปรง่ ใส ค่อนข้างหม่น หมน่ หรือด่าง

ความนา่ สนใจ ชุม่ มกี ารไหลของนา้ มคี วามเปียกชุ่ม แตย่ งั มีความเปยี กชมุ่ ไม่มีความเปยี กช่มุ
ของผลงาน
และสี มีการไหลของสี มกี ารไหลของสี ของสี
เวลา
มีความละเอยี ด มคี วามละเอียด มคี วามละเอยี ด มคี วามเหมาะสม

สวยงามประณีต สวยงามเหมาะสม เหมาะสมกลมกลืน

เหมาะสม กลมกลนื กลมกลนื

ผลงานสมบูรณ์ ผลงานมรี ูปแบบ ผลงานมีรูปแบบ ผลงานไมส่ มบูรณ์

ตามองคป์ ระกอบ ถูกต้องตามหลัก ถูกต้องเปน็

ศลิ ป์และมรี ปู แบบ ศิลปะไทยสากล ส่วนนอ้ ยตาม

งานถกู ตอ้ งตาม แตไ่ ม่สมบรู ณต์ าม องค์ประกอบ

หลกั การของศิลปะ องค์ประกอบ

ไทยหรือสากล

เป็นงานทัศนศลิ ป์ เปน็ งานทศั นศิลป์ เปน็ งานศลิ ปท์ ่ีมี เป็นงานทศั นศิลป์

ท่มี รี ปู แบบ สสี นั ท่มี ีรปู แบบ สีสนั รูปแบบ สสี นั ทัว่ ๆ ไป

เด่น และแปลก นา่ สนใจ

สง่ ชิ้นงานภายใน ส่งชน้ิ งานชา้ กวา่ ส่งชนิ้ งานชา้ กวา่ สง่ ชน้ิ งานชา้ กวา่

เวลาทก่ี าหนด กาหนด 1 วนั กาหนด 2 วัน กาหนด 3 วัน

เกณฑก์ ารตัดสินคณุ ภาพ

ชว่ งคะแนน ระดบั คะแนน ผ่าน สรุป
ไมผ่ า่ น
9.0-10 ดีมาก ดีมาก
พอใช้ ดี
7.5-8.5 ดี ควรปรบั ปรุง
ตก
6.0-7.0 พอใช้

4.5-5.5 ควรปรบั ปรงุ

2.5-4.0 ตก

เกณฑก์ ารผ่าน ต้งั แต่ระดับคะแนนพอใชข้ น้ึ ไป

ลงช่ือ.................................................... ผปู้ ระเมนิ
................ /................ /................

แบบบันทึกหลังการสอน

1. ด้านความร้แู ละทกั ษะกระบวนการ

2. ดา้ นคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

3. ด้านสมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น

4. ด้านค่านิยมหลกั คนไทย 12 ประการ

5. ด้านอื่นๆ (พฤตกิ รรมเด่น หรือพฤตกิ รรมที่มีปัญหาของนกั เรยี นเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
6. ปญั หา/อปุ สรรค
7. แนวทางการแก้ไข

ลงชอื่ ............................................
(............................................)

ตาแหนง่ ........................................
ความคดิ เหน็ ของผนู้ เิ ทศแผนการจัดการเรียนรู้

ขอ้ เสนอแนะ

ลงชอ่ื ............................................
(............................................)

ตาแหนง่ ........................................

บัตรภาพ 1

ภาพเขยี นสนี ้า
ภาพเขยี นสนี ้า

ใบงาน 3 กระบวนการสรา้ งสรรค์งานทัศนศิลป์

รายวชิ า ศิลปะ1 รหสั วชิ า ศ31101 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562

โรงเรียนดารงราษฎรส์ งเคราะห์ อาเภอเมอื ง จงั หวัดเชยี งราย

ชอื่ -นามสกลุ ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4. เลขที่

ใบงาน 3.1 เรื่อง ศลิ ปนิ กับการสรา้ งสรรค์งานทศั นศลิ ป์
คาชแ้ี จง ใหน้ ักเรยี นสืบค้นข้อมลู ตามหวั ขอ้ ทีไ่ ด้รบั และวเิ คราะหห์ รอื อธิบายลงในประเดน็ ดงั ต่อไปน้ี 10

ตดิ ภาพประกอบในช่องนี
งานจิตรกรรม เลขท่ี 1-10
งานประตมิ ากรรม เลขท่ี 11-20
งานสถาปตั ยกรรม เลขท่ี 21-30
งานภาพพิมพ์ เลขที่ 31-40
***จงเขียนดว้ ยลายมือบรรจง***

1. ชอ่ื ผลงาน
2. ชอื่ ศลิ ปนิ
3. ประวัตขิ องศลิ ปนิ

4. วสั ดอุ ปุ กรณแ์ ละเทคนคิ ทใ่ี ช้
5. จดุ มุง่ หมายหรอื รปู แบบเนอื้ หาทส่ี รา้ งสรรค์


Click to View FlipBook Version