The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จินดาพร เทียมภักดี, 2019-06-10 11:05:02

01_ComputationalThinking

01_ComputationalThinking

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

จุดประสงคข์ องบทเรียน

1. อธบิ ายหลักการของแนวคดิ เชงิ คานวณ
2. ใชห้ ลักการของแนวคิดเชงิ คานวณในการแกป้ ัญหา ได้แก่

หาส่วนประกอบ และการย่อยปัญหา การหารปู แบบ
การคิดเชงิ นามธรรม และขั้นตอนวิธี
3. ตระหนักถึงความสาคญั และเห็นประโยชน์ของการนาแนวคิดเชงิ คานวณ
ไปใชแ้ ก้ปญั หาในชีวติ ประจาวัน

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานการณช์ วนคดิ

สถาบันสง่ เสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวคิดเชงิ คานวณ

(Computational Thinking)

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ข้ันตอนวธิ ี (Algorithm)

ข้นั ตอนวธิ ี คือ ลำดบั ข้นั ตอนในกำรแก้ปัญหำ
หรือกำรทำงำนทีช่ ัดเจน

กำรคดิ ค้นข้นั ตอนวธิ ีมีมำต้งั แต่สมยั โบรำณ
เช่น ข้นั ตอนวธิ ี กำรบวก ลบ คูณ และหำร
โดยนักคณติ ศำสตร์ชำวเปอร์เซีย al-Khwarizmi

al-Khwarizmi

สถาบันส่งเสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างท่ี 1.1 วธิ ีแนะนาหนังสอื

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0+

สถาบนั สง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กจิ กรรมที่ 1.1 บา้ นเธอ บ้านฉัน

1. ใหน้ ักเรียนวาดรปู บา้ นในกระดาษ
2. อธิบายรูปทต่ี นเองวาดใหเ้ พื่อนวาดตาม
3. เปรียบเทยี บผลจากการวาด
วา่ ไดร้ ปู เหมอื นต้นฉบบั หรือไม่

สถาบันส่งเสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วาดรูปบา้ นตามขั้นตอน ดงั นี้

สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บา้ นตามพกิ ดั x,y

5
5

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอยา่ งที่ 1.2 ไปใหค้ รบทกุ ท่ี

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบที่ 1 แบบท่ี 2

แบบที่ 3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กจิ กรรมที่ 1.2 หา ห.ร.ม. งา่ ยกวา่ ท่คี ิด

ห.ร.ม. คือ จานวนเตม็
บวกที่มีคา่ มากท่สี ุดหาร
จานวนเตม็ ทง้ั สองจานวน

นน้ั ลงตัว

สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

จงหา ห.ร.ม. ของ 12 และ 20

สถาบันสง่ เสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

จงหา ห.ร.ม. ของ 187 และ 221

รอบที่ จานวนทง้ั สอง คาอธิบาย

1 187 221 จานวนที่นอ้ ยกว่ายงั ไมเ่ ปน็ ศูนย์ คานวณเศษของการหาร 221
ดว้ ย 187 ได้ 34 ดงั นนั้ จะเขยี นแทน 221 ดว้ ย 34 ในรอบที่ 2

2 187 34 จานวนทน่ี ้อยกว่ายังไมเ่ ปน็ ศูนย์ คานวณเศษของการหาร 187
ดว้ ย 34 ได้ 17 ดังนน้ั จะเขยี นแทน 187 ดว้ ย 17 ในรอบท่ี 3

3 17 34 จานวนทนี่ อ้ ยกว่ายังไม่เป็นศนู ย์ คานวณเศษของการหาร 34
ด้วย 17 ได้ 0 ดังนั้นจะเขียนแทน 34 ดว้ ย 0 ในรอบที่ 4

4 170 จานวนที่นอ้ ยกว่าเป็นศนู ย์ ดงั นัน้ ห.ร.ม. จึงมีคา่ เทา่ กับ 17

สถาบนั สง่ เสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอบคำถำมลงใน
Padlet

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จงหา ห.ร.ม.
ของ

301,981
และ

449,573

สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่ัวโมงต่อไป

การแยกสว่ นประกอบและการยอ่ ยปญั หา
(decomposition)

สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Click to View FlipBook Version