The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จินดาพร เทียมภักดี, 2019-06-10 12:03:06

E-book online

E-book online

สร้างเอกสาร PDF ให้เป็น e-Book online ด้วยเวบ็ anyflip.com/

ขัน้ ตอน
- สมคั รใชง้ านด้วย e-mail อะไรกไ็ ด้
- อพั โหลดไฟลเ์ อกสาร pdf หรอื แปลงไฟล์ใหเ้ ป็น pdf
- แชรเ์ ป็นเล่ม ๆ ผใู้ ช้สามารถดาวนโ์ หลดเอกสารได้ หรอื แชร์เป็นชนั้ หนังสอื ผ้ใู ชไ้ ม่สามารถโหลดเอกสาร

โดยจะมีเว็บ url และ QR Code ให้
 หมายเหตุ ใกล้เคียงกบั ตวั pubhtml5.com มาก มีข้อแตกต่างดงั น้ี ออกแบบปุม่ เครือ่ งมือต่าง ๆ

ใช้งานงา่ ยกว่า ยน่ ยอ่ ข้ันตอนการสร้าง และยอมให้ผใู้ ชด้ าวนโ์ หลดเอกสารได้

เลือก Sign up ทาการกรอก e-mail และตั้งรหสั ผา่ น และจะต้องเข้าเมล์เพ่ือนา code มายืนยันการสมัคร

ทาการสร้าง e-book โดยเลือกท่ี ADD NEW BOOK แลว้ เลอื กท่ี UPLOAD YOUR PDF
จะมีหน้าต่างเมนูใหเ้ ลือกไฟล์ pdf ที่ตอ้ งการสรา้ งเปน็ e-book online และทาการเลือกไฟล์

เลือก Save And Close เป็นการสรา้ ง e-book online เสร็จแลว้
เลอื กท่ีแถบเมนู เลือก MY BOOKCASES จะมี QR Code ให้ เพื่อใหส้ ามารถแชรใ์ ห้ผู้อื่นไดง้ า่ ย


Click to View FlipBook Version