The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PENDIDIKAN ISLAM SKPTLDMKK, 2021-03-21 06:48:36

Beberapa Amalan di Bulan Ramadhan

Beberapa Amalan di Bulan Ramadhan

BEBERAPA AMALAN DI BULAN (2) Setelah sembahyang sunat Ba’diyyah (selepas)
RAMADHAN Maghrib pada malam awal Ramadhan, bacalah doa
ini:

(1) Apabila telah muncul anak bulan Ramadhan, ‫ اََلّ ِذي‬،‫اَ ْلَْم ِِ ِّلَِِّل اَلّ ِذي َشَّرفَنَا بِ ِظ ِل َش ْه ِر َرَم َضا َن‬
bacalah: ُ‫ َوال َّصلاَة‬،‫أُن ِزلَ ْت ِفيِ الْ َملاَئِ َكةُ َوالُّرو ُح الْ ِكَرا ُم‬
ِِ‫ َو َعلَى آلِِ َو َص ْْب‬،ٍِ ‫َوال َّسلاَُم َعلَى َسيِ ََِِ ُُمَ َّم‬
ََِِ ِ‫ اَلَلُّه َّم َص ِل َعلَى َسي‬.‫بِ ْسِم اللِه الَّرْْحَ ِن الَّرِحيِم‬ َِ ‫ اَلَلُّه َّم إََِّ نَ ْسأَلُ َك الُِْ ْص َمَة َواْلأََما َن ِعن‬،‫الْ ِكَراِم‬
ُ ْ‫ اَلَلُّه َّم أَِِل‬،‫ اَللهُ أَ ْكبَ ُر‬.ٍِ ‫ُُمَ َّم ٍِ َو َعلَى آ ِل َسيِ ََِِ ُُمَ َّم‬ ،‫ َوُدْمنَا َعلَى إِقَْبا ِل ِصيَاِم َرَم َضا َن‬،‫إِقْبَا ِل َرَم َضا َن‬
،‫ َوال َّسلاََمِة َواْلِإ ْسلاَِم‬،‫َعلَْينَا ِبلْيُ ْم ِن َواْلِإيمَا ِن‬ َ ‫ َواَ ْصلِ ْح َِجي‬،‫َوا ْرَْحْنَا َوَِبِرْك لَنَا ِعن َِ ِصيَاِم َرَم َضا َن‬
‫ اَلَلُّه َّم‬،‫أَ ْحَوالِنَا َوأَ ْخلاَِقنَا َوأَ ْع َمالِنَا ِِف ِصيَاِم َرَم َضا َن‬
.ُ‫ َرِّب َوَرُبّ َك الله‬،‫َوالَتّ ْوفِي ِق لِ َما ُِت ُّب َوتَ ْر َضى‬ ‫ َو َح ِس ْن أَ ْخلاَقَنَا َِباِه‬،‫طَِوْل أَ ْع َماَرََ بِبَ ْرَكِة َرَم َضا َن‬
‫ َوا ْجَُ ْل ِصيَاَمنَا َِ َذا ُمتَابًَُِة ِِلَِمي ِ ال ِصيَاِم‬،‫َرَم َضا َن‬
“Ya Allah, rahmatilah Penghulu kami, Nabi Muhammad dan ِِ‫اَلّ ِذي َصاَم بِِ نَبُِيّنَا ُُمَ َّم ٌِ َصَلّى اللهُ َعَليِْ َوآل‬
ke atas keluarga Penghulu kami, Nabi Muhammad. Allah ‫ َو َصَلّى اللهُ َعلَى‬،‫ بَِرْْحَتِ َك ََي أَْرَح َم الَّراِِْحَْي‬،‫َو َسَلّ َم‬
Maha Besar, Ya Allah, tampakkanlah ia (bulan Ramadhan) ‫ َوا ْلَْم ُِ ِّلَِِّل‬،‫َسيِ ََِِ ُُمَ َّم ٍِ َو َعلَى آلِِ َو َص ْْبِِ أَ ْجََُِْي‬
kepada kami dengan membawa keberkatan dan iman,
keselamatan dan Islam, serta petunjuk kepada segala yang .‫َر ِب الَُْالَ ِمَْي‬
Engkau sukai dan redhai, Tuhanku dan Tuhanmu (wahai
bulan) adalah Allah.” “Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dengan
naungan bulan Ramadhan, yang turun padanya malaikat
‫ َونَ ُُوُُ بِ َك ِمن‬،ُ‫اَلَلُّه َّم ا ْرُزقْنَا َخيْ َرهُ َوبََرَكتَُ َونُوَره‬ dan roh-roh yang mulia. Selawat dan salam atas Penghulu
.ُ‫َش ِرِه َو َش ِر َما بَ ُْ َِه‬ kami Nabi Muhammad dan atas keluarga dan sahabat
Baginda yang mulia. Kami mohon kepada-Mu Ya Allah,
“Ya Allah, rezekikanlah kepada kami kebaikan yang ada pemeliharaan dan keamanan ketika memasuki bulan
padanya (bulan Ramadhan), keberkatan dan cahayanya, dan Ramadhan dan tetapkanlah kami berpuasa di dalam bulan
kami berlindung kepada-Mu daripada keburukannya dan Ramadhan. Rahmatilah kami dan berilah keberkatan kepada
keburukan sesudahnya.” kami ketika berpuasa Ramadhan. Perbaikilah segala urusan,
akhlak dan amalan kami ketika berpuasa Ramadhan. Ya
،ً‫اَلَلُّه َّم ا ْجَُْل ُ َش ْهَر بََرَكٍة َونُوًرا َوأَ ْجًرا َوُمَُافَاة‬ Allah, panjangkanlah umur kami dengan berkat Ramadhan,
‫ اَلَلّه َّم‬،‫َوِر ْضَواًَ ِم َن الَّرْْحَ ِن َوِجَواًرا ِم َن ال َّشْيطَا ِن‬ hiasilah akhlak kami dengan kemuliaan Ramadhan,
‫ فَاقْ ِس ْم لَنَا ِم ْن‬،‫إَِنّ َك قَا ِس ٌم ِفيِ بَ َْْي ِعبَاِد َك َخيْ ًرا‬ jadikanlah puasa kami mengikuti segala puasa yang
dilakukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad, dengan
.‫َخِْْي َما تَ ْق ِس ُم بَ َْْي ِعبَاِد َك ال َّصا ِلَِْي‬ rahmat-Mu, Ya Tuhan Yang Paling Pengasih di antara segala
yang pengasih. Semoga Allah merahmati Penghulu kami,
“Ya Allah, jadikanlah ia bulan keberkatan, cahaya, ganjaran Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat Baginda semuanya
dan perlindungan, keredhaan dari Allah Yang Maha dan segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam.”
Penyayang, dan penjagaan dari syaitan. Ya Allah,
sesungguhnya Engkau memberi kebaikan di dalamnya
kepada hamba-hamba-Mu, maka berikanlah kepada kami
kebaikan yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu
yang soleh.”

(Doa ini juga boleh dibaca, setelah mendengar pengumuman
Awal Ramadhan oleh Penyimpan Mohor-Mohor Besar Raja-
Raja Melayu.)

1

،‫ َولاَ َُ الُْفَقَراءُ ِبََنابِ َك‬،‫ َوقَ َف ال َّسائِلُو َن بِبَابِ َك‬،‫اََِلِي‬ ‫ نَ ْسأَلُ َك‬،َ‫ أَ ْستَغِْفُر الله‬،ُ‫أَ ْشَه ُِ أَن لاَ إِلَ إِلَاّ الله‬
‫َوَوقََف ْت َسِفيَنةُ الْ َم َساكِِْي َعلَى َسا ِح ِل َْب ِر َكَرِم َك‬ .‫ َونَُُوُُ بِ َك ِم َن الَنّاِر‬،‫اِْلََنَّة‬
،‫ اََِلِي‬.‫يَ ْر ُجو َن اِْلََواَز إَِل َسا َحِة َرْْحَتِ َك َونُِْ َمتِ َك‬
،‫ َوَنَى الْ ُم ْخلِ ُصو َن‬،‫ َوفَاَز الَْقائُِمو َن‬،‫َربِ َح ال َّصائُِمو َن‬ “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku
ِْ ‫ َو ُج‬،‫ فَا ْرَْحَْنا بَِرْْحَتِ َك‬،‫َوَنْ ُن َعبِي ُِ َك الْ ُم ْذنِبُو َن‬ memohon keampunan daripada Allah. Kami memohon
‫َعلَيْنَا بَِف ْضلِ َك َوِمَنّتِ َك َحََّت َنْلِ َك الُْق َِْرَة لِنَيْ ِل‬ kepada-Mu syurga dan kami berlindung dengan-Mu
‫ بَِرْْحَتِ َك‬،‫ َواغْفْر لَنَا أَ ْجََُِْي‬،‫الْبَ َرَكِة ِف َِ َذا ال َّش ْه ِر‬ daripada neraka.”

.‫ََي أَْرَح َم الَّراِِْحَْي‬ (5) Amalan Setiap Hari (sesuai dengan 3 fasa bulan
Ramadhan; rahmat, keampunan dan pembebasan
“Wahai Tuhanku, para pemohon telah berdiri di pintu daripada api neraka)
rahmat-Mu, orang-orang faqir telah berlindung kepada
kehormatan-Mu, perahu orang-orang miskin telah berlabuh (a) Dari 1 Ramadhan sehingga 10 Ramadhan, bacalah
di pantai kemuliaan-Mu, mereka semua mengharapkan 100 kali:
kemurahan rahmat dan nikmat-Mu. Wahai Tuhanku, orang-
orang yang berpuasa telah meraih kemenangan, orang- .‫اَلَلُّه َّم ا ْرَْحِْن بَِرْْحَتِ َك ََي أَْرَح َم الَّراِِْحَْي‬
orang yang mendirikan sembahyang telah beruntung, orang-
orang yang ikhlas telah terbebas dari kesalahan, sedangkan “Ya Allah, rahmatilah diriku dengan rahmat-Mu, wahai
kami adalah hamba-hamba-Mu yang berdosa. Maka Yang Paling Pengasih di antara segala yang pengasih.”
kasihanilah kami dengan rahmat-Mu. Muliakanlah kami
dengan anugerah dan kurniaan-Mu sehingga kami memiliki (b) Dari 11 Ramadhan sehingga 20 Ramadhan, bacalah
kekuatan untuk menerima keberkatan di bulan Ramadhan 100 kali:
ini. Ampunilah kami semua dengan rahmat-Mu, wahai
Tuhan Yang Paling Pengasih di antara segala yang .‫اَلَلُّه َّم اغِْفْرِِل ُُنُوِّب ََي َر َّب الَُْالَ ِمَْي‬
pengasih.”
“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wahai Yang Tuhan
(3) Bacaan ini bagus dibaca 3 kali pada setiap malam sekelian alam.”
di bulan Ramadhan:
(c) Dari 21 Ramadhan sehingga akhir Ramadhan,
‫ ُسْب َْا َن اللِه َر ِب‬،ُ‫لاَ إِلَ إِلَاّ اللهُ ا ْلَِلي ُم الْ َك ِري‬ bacalah 100 kali:
.‫ال َّس َمَوا ِت ال َّسْب ِ َوَر ِب الَُْْر ِش الَُْ ِظيِم‬
‫اَلَلُّه َّم ا ْعتِْقِن ِم َن الَنّاِر َواَ ْد ِخلِْن اِْلََنَّة ََي َر َّب‬
.‫الَُْالَ ِمَْي‬

“Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Yang “Ya Allah, lepaskanlah aku daripada neraka dan
Maha Lembut, Yang Maha Mulia, Maha Suci Allah, Tuhan masukkanlah aku ke dalam syurga, wahai Yang Tuhan
yang menguasai langit yang tujuh dan Dialah Tuhan yang
menguasai arasy yang agung.” sekelian alam.”

(4) Amal doa ini setiap hari di bulan Ramadhan “Amalan-amalan dan doa-doa ini diijazahkan kepada
terutama sekali selepas sembahyang sekurang- sesiapa sahaja yang ingin mengamalkannya.”
kurangnya 10 kali dan ketika sebelum berbuka puasa
ketika mengadap hidangan/ makanan kerana kedua- (Al-Faqir ilallahil Qadir, Ustaz Muhadir bin Haji Joll,
duanya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sya’ban, 1437H/2016M)

(Semua amalan dan doa ini terdapat di dalam buku Nawaitu
Sauma Ghadin karangan Ustaz Muhadir, terbitan Galeri Ilmu
Sdn. Bhd., ms. 125-130)

2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Amalan Bacaan Pada Bulan Ramadhan
Next Book
Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah Dalam Norma Baharu 2.0