The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่มแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siriluk Upata, 2020-07-15 04:33:36

รูปเล่มแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

รูปเล่มแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1

สมดุ บันทึกและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

รายวิชาฝึกอาชีพ
สาขาวชิ าอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ รูปแบบการศกึ ษาระบบทวภิ าคี

ฝา่ ยทวภิ าคี
บริษทั เอม็ เค เรสโตรองต์ กร๊ปุ จากัด (มหาชน)

ความรว่ มมือในการผลิตและพฒั นากาลังคนอาชีวศกึ ษา ระหวา่ ง
สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษาและบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)


2

สมดุ บันทึกและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

รายวิชาฝึกอาชีพ
สาขาวชิ าอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ รูปแบบการศกึ ษาระบบทวภิ าคี

ฝา่ ยทวภิ าคี
บริษทั เอม็ เค เรสโตรองต์ กร๊ปุ จากัด (มหาชน)

ความรว่ มมือในการผลิตและพฒั นากาลังคนอาชีวศกึ ษา ระหวา่ ง
สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษาและบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)


3


คำนำ

สมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาบันทึกการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ครูฝึกและครูนิเทศก์วัดผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สมรรถนะ และประเมนิ ผลรายวิชาฝกึ อาชพี ของนกั เรยี น นักศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแผนการฝึกอาชีพ
สมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 1)ข้อมูลผู้ฝึก 2)รายละเอียด
การฝึกอาชีพ 3)รายละเอียดรายวิชาฝึกอาชีพและแผนการฝึกอาชีพ 4)แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม และภาคผนวก

ให้นักเรียน นักศึกษา ครูฝึก และครูนิเทศก์ ทาความเข้าใจกับการใช้สมุดบันทึกและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดให้ครบถ้วน จึงจะเกิดคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้าน
คณุ ธรรม จริยธรรม และคุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ สามารถปฏบิ ัตงิ านในสาขาวชิ าชพี ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

หวังว่าสมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา
กาลงั คนอาชวี ศึกษาระหวา่ งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารในสถานศึกษา และครูฝึก
ผูบ้ รหิ ารในสถานประกอบการ ในการฝึกอาชีพของนกั เรียน นกั ศกึ ษาในสถานประกอบการ

ฝา่ ยทวภิ าคี
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน)


4คาชี้แจง

สมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาบันทึกการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ครูฝึกและครูนิเทศก์วัดผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สมรรถนะ และประเมินผลรายวิชาฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแผนการฝึก
อาชพี โดยมีขนั้ ตอนการใชส้ มดุ บันทึกและประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ทเ่ี ก่ียวขอ้ งดงั ต่อไปน้ี

1. นักเรยี น นกั ศึกษา มีขนั้ ตอนการใช้สมดุ บนั ทึกและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ดงั ต่อไปนี้
1.1 ต้องได้รับการอบรมให้รู้และเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกและประเมินผลการ

ปฏบิ ตั ิงานรายวิชาฝกึ อาชีพ
1.2 กรอกข้อมูลผฝู้ กึ รายละเอยี ดการฝึกอาชีพ และแผนการฝกึ อาชีพ (ฝอ.1และฝอ.2)
1.3 นาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอธิบายและสาธิตการปฏิบัติงานของครูฝึกไป

ปฏบิ ัติงานให้เกดิ สมรรถนะตามทก่ี าหนดในแผนการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (ฝอ.2)
1.4 บันทึกการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ได้ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจา

รายงานให้ครูฝึกทุกสัปดาห์ และรายงานให้ครูนิเทศก์ทุกครั้งท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประกอบในการ
วดั ผลและประเมนิ ผลรายวิชาฝึกอาชพี

2. ครฝู ึกในสถานประกอบการ มีข้ันตอนการใชส้ มุดบนั ทกึ และประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงาน

ดังตอ่ ไปน้ี

2.1 ศึกษาให้รู้และเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อตกลง
แผนการเรียนและรายวิชาฝึกอาชีพ รายละเอียดรายวิชาฝึกอาชีพและแผนการฝึกอาชีพ (ฝอ.1
และฝอ.2) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะรายวิชา เพ่ือนาไปใช้
ในการฝึกอาชีพของนกั เรียน นกั ศกึ ษา

2.2 อธิบาย สาธิต และมอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานให้เกิด
สมรรถนะตามทีก่ าหนดในแผนการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (ฝอ.2)

2.3 สงั เกตการปฏิบัติงาน และตรวจสมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน วัดผลให้
คะแนนการปฏิบัติงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา ตามแบบฟอร์ม
แผนการฝึกอาชพี รายหน่วย (ฝอ.2) ทุกสปั ดาห์

2.4 สรุปการวัดผลและประเมนิ ผลการฝกึ อาชีพของนักเรยี น นกั ศึกษา ตามแบบฟอร์ม
แผนการฝึกอาชีพรายวิชา (ฝอ.1) รว่ มกบั ครูนิเทศก์ ก่อนสัปดาหส์ ุดทา้ ยของการฝึกอาชพี และ
ขออนุมัติการประเมินผลการฝึกอาชพี จากฝ่ายทวิภาคี บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

3. ครูนิเทศก์ของสถานศึกษา มีขั้นตอนการใช้สมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังตอ่ ไปนี้

3.1 ศึกษาให้รู้และเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อตกลง
แผนการเรียนและรายวิชาฝึกอาชีพ รายละเอียดรายวิชาฝึกอาชีพและแผนการฝึกอาชีพ (ฝอ.1
และฝอ.2) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะรายวิชา เพ่ือนาไปใช้
ในการนิเทศการฝึกอาชีพของนักเรยี น นักศึกษา

3.2 กาหนดแผนการนิเทศนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยความ
เหน็ ชอบของสถานศกึ ษา


5


3.3 นิเทศและตรวจสมุดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน วัดผลให้คะแนนการ
ปฏิบัติงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษา ตามแบบฟอร์มแผนการ
ฝกึ อาชพี รายหนว่ ย (ฝอ.2) ทกุ ครัง้ ทม่ี าปฏบิ ัติหนา้ ที่

3.4 สรุปการวัดผลและประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามแบบฟอร์ม
แผนการฝึกอาชีพรายวชิ า (ฝอ.1) รว่ มกับสถานประกอบการ กอ่ นสัปดาหส์ ุดทา้ ยของการปฏิบตั งิ าน


6


สารบญั หน้า

คานา ข
คาช้ีแจง ง
สารบญั 1
หวั ขอ้ ที่ 1 ขอ้ มูลผู้ฝึก 2
หัวขอ้ ท่ี 2 รายละเอยี ดการฝกึ อาชพี 3
หัวขอ้ ท่ี 3 ข้อตกลงแผนการเรยี น และรายวิชาฝึกอาชพี 6
หวั ข้อที่ 4 รายละเอียดรายวิชาฝกึ อาชีพ และแผนการฝกึ อาชีพ 60
หัวข้อที่ 5 แบบบันทึกการปฏิบตั งิ าน 75
บรรณานุกรม 76
ภาคผนวก 78
84
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี 87
2) ทฤษฎีการเรยี นรู้ของบลูม 90
3) คุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยม และคณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ 92
4) สมรรถนะ และสมรรถนะรายวิชา
5) วฒุ ิบตั รและระเบียนแสดงผลการฝกึ อาชพี


7

หวั ขอ้ ท่ี 1 ตดิ รูปถา่ ย
ข้อมูลผฝู้ ึกอาชีพ 1 นวิ้

ช่ือ (นาย/นางสาว).................................................. นามสกุล...........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................... เลขประจาตัวประชาชน…..….……………….……………..…
วัน/เดือน/ปีเกิด....../......./……… อายุ...... ปี กลุ่มเลือด....... น้าหนัก.........กก. ส่วนสูง....... ซม.
โรคประจาตัว...................................................... สญั ชาต.ิ ......... เชื้อชาต.ิ ............ ศาสนา.....................
เลขประจาตัวนักเรียน/นักศกึ ษา...................................... ความสามารถพิเศษ......................................
เกรดเฉลยี่ .......... ช้นั ปที ่ี...... ภาคเรยี นท่ี...... ปีการศึกษา............ สาขาวิชา.......................................
ประเภทวชิ า........................................ หลกั สูตร.................................. รูปแบบการศกึ ษาระบบทวภิ าคี

ช่ือผปู้ กครอง.......................... นามสกลุ ........................... หมายเลขโทรศัพท.์ .........................
อาชพี ......................................….. ที่อยู่เลขท.ี่ ........ หมู่.......... ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต................................... จงั หวดั ...................................... รหสั ไปรษณยี .์ ...............................
ช่ือครทู ี่ปรกึ ษา...................................... นามสกลุ ......................... หมายเลขโทรศัพท์...........................
ชื่อเพ่ือนสนิท....................................... นามสกลุ .......................... หมายเลขโทรศพั ท.์ ..........................

หมายเหตุ : ผฝู้ ึกอาชีพ หมายถึง นักเรยี น นักศึกษาท่ีเข้าฝึกปฏบิ ัตงิ านในสถานประกอบการ


8

หัวข้อที่ 2
รายละเอยี ดการฝึกอาชีพ

เป็นความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการ
อาชวี ศกึ ษา สถานศึกษาในสังกัด และบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากัด (มหาชน) โดยการจัดรายวิชาฝึก
อาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 รูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี ให้นักเรียน
นกั ศกึ ษาฝกึ ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถ
ปฏบิ ตั ิงานในสาขาวชิ าชพี ตามความตอ้ งการของตลาดแรงงาน

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม................................................................. ที่ตั้งเลขท่ี......................หมู่.........
ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต...........................จังหวดั .........................รหสั ไปรษณยี ์..........................
ชื่อผู้บรหิ าร.......................................นามสกลุ ..................................หมายเลขโทรศพั ท.์ ...................................
ชื่อครูนเิ ทศก์.....................................นามสกุล..................................หมายเลขโทรศัพท์....................................

สถานประกอบการทฝี่ ึกอาชพี .........................................................ที่ตั้งเลขที่...............หม่.ู ...................
ตาบล/แขวง..................อาเภอ/เขต............................จงั หวดั ........................รหสั ไปรษณีย์..............................
ชอ่ื ผู้บรหิ าร.....................................นามสกลุ .......................................หมายเลขโทรศัพท.์ ................................
ชอื่ ครฝู กึ .........................................นามสกุล........................................หมายเลขโทรศัพท.์ ...............................

ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา............ฝึกอาชีพระหว่างวันที่......./......./.........ถึง......./......./........
รวม..........ชว่ั โมง รวม........สปั ดาห์ รวม.........เดือน

ภาคเรียนที่.... ..ปีการศึกษา........ ....ฝึกอาชีพระหว่างวันที่......./......./........ .ถึง......./......./... .....
รวม.........ช่วั โมง รวม........สัปดาห์ รวม.........เดือน


12 9

หัวขอ้ ท่ี 3
ข้อตกลงแผนการเรยี น และรายวชิ าฝกึ อาชพี


10

ขอ้ ตกลงแผนการเรยี น

วิทยาลยั ............................................................และบรษิ ทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กร๊ปุ จํากดั (มหาชน) ร่วมผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 รูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี
ข้อตกลงแผนการเรียน ตามโครงสร้างหลักสตู ร ดังนี้

โครงสรา้ งหลักสตู ร สถานทศี่ กึ ษาของผู้เรียน รายละเอยี ดการฝึกวชิ าชพี
จานวน และจานวนหนว่ ยกติ ของผู้เรียน
หนว่ ยกิต สถานศกึ ษา สถานประกอบการ
ในสถานประกอบการ
จาํ นวนหนว่ ยกติ จาํ นวนหน่วยกติ

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 22 22 - สถานประกอบการฝกึ อาชีพจํานวน...........

2. หมวดวิชาสมรรถนะวชิ าชพี 21 21 ปีการศกึ ษา ภาคเรยี นที่........ถงึ ........ .
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 24 24
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชพี เฉพาะ 18 - - รวมจาํ นวน...............ช่วั โมง
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลอื ก - (เวลาฝึกในสถานประกอบการไมน่ อ้ ยกวา่
4 - 54 ชั่วโมง เทา่ กับ 1 หนว่ ยกติ ) ประกอบดว้ ย
รายวชิ าทวภิ าคี 4 4
2.4 ฝกึ ประสบการณส์ มรรถนะวิชาชีพ 10 10 18 1. กลมุ่ สมรรถนะวชิ าชีพเลอื กรายวชิ า
2.5 โครงงานพฒั นาสมรรถนะวชิ าชีพ
ทวภิ าคี จํานวน 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกติ
3. หมวดวชิ าเลือกเสรี
4 2. ฝกึ ประสบการณส์ มรรถนะวิชาชพี
- รายวชิ าฝึกงาน จาํ นวน 2 รายวิชา รวม
4 หน่วยกติ

- รวมทงั้ หมด 8 รายวิชา 22 หน่วยกติ

4. กิจกรรมเสริมหลักสตู ร - 2 ชม./สป. 2 ชม./สป. กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร ไมม่ หี น่วยกติ

รวมไม่นอ้ ยกวา่ 103 81 22

หมายเหตุ
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) จัดการศกึ ษา 3 ปีการศกึ ษา (6 ภาคเรยี น)

ลายเซน็ …………………………………… ลายเซน็ ………………………………….. ลายเซ็น………………………………..
(……………………………………………) (……………………………………………) (คุณสิริรัตน์ มขุ ขุนทศ)
หวั หน้าสาขาวิชา……………………... ผ้อู ํานวยการวิทยาลยั …………………... ผูจ้ ัดการฝ่ายทวิภาคีฯ
(……../….…./……….)
(….…./…..…/………) (….…./…..…/………)


11

รายวิชาฝกึ อาชีพของ บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด(มหาชน) ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานในสถาน
ประกอบการ และนาคู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 มาจัดทารายวิชาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ รปู แบบการศึกษาระบบทวภิ าคี ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดงั ตอ่ ไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะวชิ าชพี 0-12-3
1.1 กล่มุ สมรรถนะวิชาชพี เลือก รายวิชาทวิภาคี จานวน 6 รายวชิ า 0-12-3
1) รหสั วชิ า 20404-5101 ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 1 0-12-3
(การจดั การงานครวั และอุปกรณ์) 0-12-3
2) รหัสวชิ า 20404-5102 ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 2 0-12-3
(อาหารเพือ่ การจัดเลยี้ ง) 0-12-3
3) รหัสวชิ า 20404-5103 ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 3
(การนาเสนองานอาหาร) 0-12-2
4) รหัสวชิ า 20404-5104 ปฏบิ ัตงิ านอาหารและโภชนาการ 4 0-12-2
(เครื่องด่มื และไอศกรมี )
5) รหัสวชิ า 20404-5105 ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 5
(คอมพวิ เตอรใ์ นงานอาหาร)
6) รหสั วชิ า 20404-5106 ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 6
(การใช้โปรแกรมบรหิ ารงานทรพั ยากรมนษุ ย)์
1.2 ฝึกประสบการณส์ มรรถนะวิชาชพี จานวน 2 รายวิชา
1) รหสั วชิ า 20404-8002 ฝึกงาน 1
2) รหัสวชิ า 20404-8003 ฝึกงาน 2

รวมรายวิชาฝกึ อาชพี ทั้งหมด 8 รายวิชา 22 หนว่ ยกิต


12

หวั ขอ้ ท่ี 4
รายละเอยี ดรายวิชาฝกึ อาชีพ และแผนการฝกึ อาชพี


13 0-12-3
0-12-3
รายวิชาที่จดั ฝึกอาชีพ 1 ปี (2 ภาคเรยี น) 0-12-3
0-12-3
1. รหสั วชิ า 20404-5101 ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 1 0-12-3
(การจัดการงานครัวและอปุ กรณ์) 0-12-3
0-12-2
2. รหสั วิชา 20404-5102 ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 2 0-12-2
(อาหารเพ่ือการจดั เลยี้ ง)

3. รหัสวิชา 20404-5103 ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 3
(การนาเสนองานอาหาร)

4. รหัสวิชา 20404-5104 ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 4
(เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม)

5. รหสั วิชา 20404-5105 ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 5
(คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร)

6. รหัสวชิ า 20404-5106 ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 6
(การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์)

7. รหสั วชิ า 20404-8002 ฝกึ งาน 1
8. รหสั วชิ า 20404-8003 ฝกึ งาน 2


14

รายละเอียดรายวชิ าฝกึ อาชีพ และแผนการฝกึ อาชพี 0-12-3

1. รหัสวิชา 20404-5101 ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 1
(การจดั การงานครัวและอุปกรณ์)


15

รายละเอยี ดรายวิชา

20404-5101 ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 1 (การจดั การงานครัวและอปุ กรณ์) 0-12-3

จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้เกดิ การเรียนรู้
1. ด้านพทุ ธพิสยั เกี่ยวกบั ศกึ ษาและปฏบิ ตั ิเกยี่ วกับ การจดั หอ้ งครวั และอปุ กรณ์ตามรูปแบบในงานอาหาร

การใช้งานอุปกรณ์ในครวั และการดูแลรักษาห้องครัวและอุปกรณ์

2. ด้านจิตพิสยั เกี่ยวกบั ศึกษาและปฏบิ ัติเก่ยี วกับ การจัดห้องครวั และอุปกรณ์ตามรปู แบบในงานอาหาร
การใช้งานอุปกรณ์ในครวั และการดูแลรักษาห้องครัวและอุปกรณ์

3. ดา้ นทกั ษะพสิ ยั เก่ียวกับ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบั การจัดห้องครวั และอปุ กรณ์ตามรปู แบบในงาน
อาหาร การใชง้ านอุปกรณใ์ นครวั และการดูแลรักษาห้องครัวและอปุ กรณ์

สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ัติเป็นประจาในการจัดห้องครัวและอุปกรณไ์ ด้ถูกตอ้ งตามรูปแบบ
2. สามารถนาความรู้ไปอธบิ ายด้วยความมน่ั ใจในเร่ืองการใชอ้ ุปกรณ์ในครวั ได้ถูกต้อง
3. สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ตั ดิ ้วยความเอาใจใส่ในการดูแลรกั ษาห้องครวั และอุปกรณไ์ ด้ถกู ต้องตาม

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

คาอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กยี่ วกับ การจดั ห้องครัวและอปุ กรณ์ตามรูปแบบในงานอาหาร การใชง้ านอุปกรณใ์ น

ครัว และการดแู ลรักษาห้องครัวและอุปกรณ์

หมายเหตุ : 20404-5101 ปฏิบตั ิงานอาหรและโภชนาการ 1 เปน็ รายวิชาทวิภาคใี นกลุ่มสมรรถนะวชิ าชีพเลอื ก
หมวดวชิ าสมรรถนะวิชาชีพ หลกั สูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี พทุ ธศักราช 2562 ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


ฝอ.1

แผนการฝึกอาชพี รายวิชา ระบบทวิภาคี บริษทั เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

รหสั วชิ า 20404-5101 ช่อื วิชา ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 1 (การจัดการงานครวั และอปุ กรณ)์ ท-ป-น 0-12-3 .

ผฝู้ ึกอาชพี หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลัย......................................................

อาชีพ/ตาแหนง่ ฝึกอาชีพภาคเรยี นที่ ปีการศกึ ษา ระหวา่ งวันที่ ........../............/.............. ถึงวันท่ี ........../............./.............. รวม 24 สปั ดาห์
พนกั งานครัว
ช่ือวชิ า รายหน่วย ช่วั โมงการฝกึ คะแนนการฝกึ อาชพี
รายหนว่ ย (ฝอ.2)
ปฏบิ ัตงิ านอาหารและโภชนาการ 1 1.การจัดหอ้ งครัวและอุปกรณต์ ามรปู แบบในงานอาหาร
การจัดการครวั และอปุ กรณ์ 2.การใช้งานอุปกรณใ์ นครัว 32
3.การดแู ลรกั ษาห้องครวั และอุปกรณ์
98

32

16

หมายเหตุ เวลาฝึกในสถานประกอบการ รวมช่ัวโมงการฝกึ และรวมคะแนนผลการฝกึ อาชพี รายหนว่ ย 162
ไม่นอ้ ยกวา่ 54 ชั่วโมง มีค่าเทา่ กบั 1 หนว่ ยกิต คะแนนรวมผลการฝกึ อาชพี รายหน่วยคดิ เป็นรอ้ ยละ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล  75-79 คะแนน ได้เกรด 3.5  70-74 คะแนน ได้ เกรด 3  65-69 คะแนน ได้ เกรด 2.5
 80-100 คะแนน ได้เกรด 4  55-59 คะแนน ได้ เกรด 1.5  50-54 คะแนน ได้ เกรด 1  ต่ากว่า 50 คะแนน ได้ เกรด 0
 60-64 คะแนน ได้ เกรด 2

สรุป การวัดผลคะแนนรวมการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย คดิ เปน็ ร้อยละ...................... ประเมนิ ผลการฝึกอาชีพรายวิชา ไดเ้ กรด.....................

ลายเซ็นครฝู ึก ........................................................... ลายเซน็ ครนู เิ ทศก.์ .......................................................
ชอื่ – นามสกุล ......................................................... ชอ่ื – นามสกุล ............................................................

วนั ท่.ี ...../.................../............... วันท.่ี ...../.................../...............


แผนการฝกึ อาชพี รายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากัด (มหาชน) ฝอ.2
รหัสวชิ า 20404-5101 ชอ่ื วิชา ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 1 (การจดั การงานครวั และอุปกรณ์) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 1 การจดั การงานครวั และอุปกรณต์ ามรปู แบบในงานอาคาร หวั ขอ้ เรือง ศึกษาและปฏิบตั ิงาน การจดั หอ้ งครัวและอปุ กรณต์ ามรปู แบบในงานอาหาร ชั่วโมงการฝึก 32 ชั่วโมง

ผู้ฝึกอาชีพ หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลยั ...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หวั ข้อเรอ่ื ง วิธีสอน เคร่ืองมอื คณุ ลกั ษณะอันพงึ การปฏบิ ัติงาน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะพิสัย
ส่ือการสอน ครูฝกึ ครนู ิเทศก์ ครฝู กึ ครนู เิ ทศก์
A (10) B (10) C (60) D (20)

1 สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ัตเิ ป็นประจา 3 3 3 1. ศึกษาเกยี่ วกบั การจัดห้องครวั และ - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ คร่ืองมอื การฝกึ อาชพี คร้งั ที่ 1
อปุ กรณ์ในสถาน
ในการจดั หอ้ งครัวและอปุ กรณ์ได้ ..... ..... ..... อุปกรณ์ตามรปู แบบในงานอาหาร ปฏบิ ัตงิ านจรงิ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
ถูกตอ้ งตามรูปแบบ 2. ปฏิบัตงิ านการจดั ห้องครวั และ - เพ่อื ให้โอกาสในการ การฝกึ อาชพี ครงั้ ท่ี 2

อุปกรณ์ตามรปู แบบในงานอาหาร พัฒนาสมรรถนะตามท่ี 17

กาหนดใหม้ ีการปฏิบตั ิงาน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ ้อยกว่า 3 ครั้ง และนา การฝึกอาชพี ครัง้ ท.ี่ ...
คะแนนสูงสดุ เป็นคะแนน

ที่ได้ของผฝู้ ึกอาชพี ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชพี ครั้งท่ีได้คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนนท่ไี ดข้ องผู้ฝึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรขู้ องบลูม (Benjamin S. Bloom)
1. พทุ ธพิ ิสยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมนิ คา่

2. จติ พิสัย 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ ค่านยิ ม 4) การจัดระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทักษะพสิ ัย 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอย่างต่อเนื่องหลังจากตดั สนิ ใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครฝู กึ ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก์............................................................
ช่อื – นามสกลุ ......................................................... ชอื่ – นามสกุล ............................................................
วันท่.ี ...../.................../...............
วนั ที่....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2

รหสั วชิ า 20404-5101 ชือ่ วิชา ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 1 (การจัดการงานครัวและอปุ กรณ์) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหนว่ ยที่ 2 การใช้งานอุปกรณใ์ นครัว หวั ขอ้ เรือ่ ง ศึกษาและอธิบายงาน การใชง้ านอุปกรณ์ในครัว ช่วั โมงการฝกึ 98 ชว่ั โมง

ผฝู้ กึ อาชพี หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลัย...................................................

ระดบั ความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หวั ขอ้ เร่ือง วธิ สี อน เครื่องมอื คณุ ลักษณะอันพงึ การปฏิบัตงิ าน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สอื่ การสอน
ครฝู กึ ครูนเิ ทศก์ ครฝู กึ ครนู ิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

2 สามารถนาความรู้ไปอธบิ ายด้วยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเก่ียวกบั การใช้อปุ กรณใ์ นครัว - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ ครื่องมอื การฝึกอาชพี ครง้ั ที่ 1 ...........
ปฏิบตั งิ านจรงิ อปุ กรณใ์ นสถาน
มน่ั ใจในเรื่องการใช้อุปกรณใ์ นครัวได้ ...... ...... ...... 2. อธิบายงานการใช้อปุ กรณ์ในครวั - เพือ่ ใหโ้ อกาสในการ ประกอบการ ........... .......... ...........
ถกู ตอ้ ง พัฒนาสมรรถนะตามที่ การฝึกอาชีพครั้งที่ 2

กาหนดให้มีการปฏิบตั งิ าน 18
ไมน่ อ้ ยกว่า 3 ครั้ง และนา
คะแนนสูงสดุ เป็นคะแนน ........... ........... ........... ...........
การฝกึ อาชีพครัง้ ที่....

ท่ีได้ของผู้ฝกึ อาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชพี ครั้งทไ่ี ดค้ ะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนนท่ีไดข้ องผู้ฝกึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรู้ของบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธพิ สิ ัย 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมนิ คา่

2. จติ พสิ ยั 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดคา่ นิยม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลิกภาพ

3. ทกั ษะพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอย่างตอ่ เน่ืองหลงั จากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซ็นครฝู ึก ........................................................... ลายเซ็นครูนเิ ทศก์............................................................
ช่ือ – นามสกลุ ......................................................... ช่อื – นามสกุล ............................................................
วันท่.ี ...../.................../...............
วันที.่ ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชพี รายหน่วย ระบบทวภิ าคี บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2
รหสั วิชา 20404-5101 ช่อื วชิ า ปฏบิ ตั งิ านอาหารและโภชนาการ 1 (การจัดการงานครวั และอปุ กรณ)์ ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 3 การดแู ลรกั ษาหอ้ งครัวและอปุ กรณ์ หัวข้อเรอื่ ง ศกึ ษาและปฏิบตั งิ าน การดแู ลรกั ษาห้องครวั และอปุ กรณ์ ชวั่ โมงการฝึก 32 ช่วั โมง

ผ้ฝู ึกอาชพี หลักสตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หัวข้อเรอ่ื ง วิธีสอน เคร่ืองมอื คณุ ลกั ษณะอนั พึง การปฏิบัติงาน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สือ่ การสอน
ครูฝึก ครนู เิ ทศก์ ครูฝกึ ครนู ิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

3 สามารถนาความรูไ้ ปปฏบิ ัตดิ ้วยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเกย่ี วกบั การดแู ลรกั ษา - อธิบาย สาธติ และ ใช้เครือ่ งมือ การฝกึ อาชพี ครง้ั ที่ 1
อปุ กรณใ์ นสถาน
เอาใจใสใ่ นการดูแลรกั ษาหอ้ งครวั และ ...... ...... ...... หอ้ งครวั และอุปกรณ์ ปฏิบตั งิ านจรงิ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
การฝึกอาชีพครง้ั ท่ี 2
อปุ กรณไ์ ดถ้ ูกต้องตามมาตรฐานการ 2. ปฏบิ ัตงิ านการดูแลรักษาห้องครวั และ - เพื่อให้โอกาสในการ

ปฏบิ ัตงิ าน อปุ กรณ์ พฒั นาสมรรถนะตามท่ี 19

กาหนดให้มีการปฏิบัติงาน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ อ้ ยกวา่ 3 ครง้ั และนา การฝึกอาชพี ครง้ั ที่....
คะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนน

ท่ีได้ของผฝู้ กึ อาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชีพคร้งั ที่ไดค้ ะแนนสูงสุด เปน็ คะแนนทีไ่ ดข้ องผฝู้ กึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นร้ขู องบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธิพิสยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า

2. จิตพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดค่านิยม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทักษะพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนื่องหลงั จากตัดสินใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเป็นธรรมชาติ

ลายเซน็ ครฝู ึก ........................................................... ลายเซน็ ครนู เิ ทศก.์ ...........................................................
ช่อื – นามสกุล ......................................................... ชือ่ – นามสกุล ............................................................
วนั ที่....../.................../...............
วนั ท่ี....../.................../...............


20

รายละเอียดรายวิชาฝึกอาชีพ และแผนการฝกึ อาชพี 0-12-3

2. รหัสวชิ า 20404-5102 ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 2
(อาหารเพือ่ การจัดเลี้ยง)


21

รายละเอียดรายวิชา

20404-5102 ปฏบิ ตั งิ านอาหารและโภชนาการ 2 (อาหารเพ่อื การจัดเล้ยี ง) 0-12-3

จดุ ประสงค์รายวิชา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
1. ด้านพุทธิพิสัยเก่ียวกับ รูปแบบงานอาหารเพ่ือการจัดเล้ียง การรับจองอาหารเพื่อการจัดเล้ียง การจัด

สถานทแ่ี ละกาหนดรายการอาหารและเครื่องด่ืม และการบริการอาหารและเครอ่ื งดืม่
2. ด้านจิตพิสัยเก่ียวกับ รูปแบบงานอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การรับจองอาหารเพ่ือการจัดเล้ียง การจัด

สถานที่และกาหนดรายการอาหารและเครื่องดื่ม และการบรกิ ารอาหารและเครือ่ งดมื่
3. ดา้ นทกั ษะพสิ ยั เกี่ยวกับ รปู แบบงานอาหารเพ่อื การจัดเลี้ยง การรับจองอาหารเพ่ือการจัดเลี้ยง การจัด

สถานทแ่ี ละกาหนดรายการอาหารและเครือ่ งดื่ม และการบรกิ ารอาหารและเคร่อื งดมื่

สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถนาความรู้ไปอธิบายด้วยความมั่นใจในเร่ืองรูปแบบอาหารเพ่ือการจัดเลี้ยงได้ถูกต้องตามท่ี

กาหนด
2. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความสุภาพในการรับจองอาหารเพื่อการจัดเล้ียงได้ถูกต้องตามที่

กาหนด
3. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติโดยให้ความสาคัญในการจัดสถานที่และกาหนดรายการอาหารและ

เครือ่ งดม่ื ได้ถกู ต้องตามที่กาหนด
4. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความสุภาพในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มถูกต้องตามมาตรฐาน

การปฏบิ ัติ

คาอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบงานอาหารเพื่อการจัดเล้ียง การรับจองอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การจัด

สถานทแ่ี ละกาหนดรายการอาหารและเครือ่ งด่ืม และการบริการอาหารและเคร่ืองดืม่

หมายเหตุ : 20404-5102 ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 2 เปน็ รายวิชาทวภิ าคใี นกลุ่มสมรรถนะวชิ าชีพเลือก
หมวดวิชาสมรรถนะวชิ าชีพ หลักสตู รประกาศนียบตั รวิชาชพี พุทธศกั ราช 2562 ประเภทวชิ า
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


แผนการฝกึ อาชพี รายวชิ า ระบบทวิภาคี บริษทั เอ็มเคเรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.1

รหัสวชิ า 20404-5102 ชอื่ วิชา ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 2 (อาหารเพือ่ การจดั เลย้ี ง) ท-ป-น 0-12-3 . .

ผู้ฝึกอาชีพ หลักสตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลัย

อาชีพ/ตาแหนง่ ฝกึ อาชีพภาคเรยี นท่ี ปกี ารศกึ ษา ระหวา่ งวันท่ี ........../................../.............. ถงึ วันท่ี ........../................../.............. รวม 24 สัปดาห์
พนกั งานครวั
ช่ือวชิ า รายหนว่ ย ช่วั โมงการฝึก คะแนนการฝึกอาชพี
รายหนว่ ย (ฝอ.2)
ปฏบิ ตั งิ านอาหารและโภชนาการ 2 1.รูปแบบงานอาหารเพื่อการจดั เลย้ี ง
(อาหารเพื่อการจดั เล้ยี ง) 2.การรับจองอาหารเพ่ือการจดั เลยี้ ง 36
3.การจดั สถานทแี่ ละกาหนดรายการอาหารและเคร่อื งด่ืม
4.การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 42

42

42

22

หมายเหตุ เวลาฝกึ ในสถานประกอบการ รวมช่วั โมงการฝึก และคะแนนรวมการฝึกอาชีพรายหนว่ ย 162
ไมน่ ้อยกว่า 54 ชว่ั โมง มคี ่าเทา่ กบั 1 หนว่ ยกิต
คะแนนรวมการฝึกอาชพี รายหนว่ ยคิดเป็นรอ้ ยละ

เกณฑ์การวดั ผลและประเมนิ ผล  75-79 คะแนน ได้เกรด 3.5  70-74 คะแนน ได้ เกรด 3  65-69 คะแนน ได้ เกรด 2.5
 80-100 คะแนน ไดเ้ กรด 4  55-59 คะแนน ได้ เกรด 1.5  50-54 คะแนน ได้ เกรด 1  ต่ากวา่ 50 คะแนน ได้ เกรด 0
 60-64 คะแนน ได้ เกรด 2

สรปุ การวัดผลคะแนนรวมการฝึกอาชีพรายหนว่ ย คดิ เป็นร้อยละ...................... ประเมินผลการฝึกอาชีพรายวชิ า ได้เกรด.....................

ลายเซ็นครฝู ึก ........................................................... ลายเซ็นครนู ิเทศก์........................................................
ชื่อ – นามสกุล ......................................................... ชอ่ื – นามสกุล ............................................................

วันที่....../.................../............... วนั ท่ี....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2
รหัสวิชา 20404-5102 ช่อื วชิ า ปฏิบัตงิ านอาหารและโภชนาการ 2 (อาหารเพื่อการจดั เล้ยี ง) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 1 รูปแบบงานอาหารเพอ่ื การจัดเล้ียง หวั ข้อเรื่อง ศกึ ษาและอธิบาย รูปแบบงานอาหารเพอ่ื การจดั เลย้ี ง ชัว่ โมงการฝึก 36 ชว่ั โมง

ผู้ฝึกอาชีพ หลักสตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลยั ..............................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชพี รายหน่วย(100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หวั ขอ้ เรอื่ ง วิธสี อน เคร่อื งมือ คณุ ลักษณะอนั พงึ การปฏิบตั งิ าน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะพิสัย สื่อการสอน
ครฝู ึก ครนู เิ ทศก์ ครูฝกึ ครูนิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

1 สามารถนาความรูไ้ ปอธบิ ายด้วยความ 3 3 3 1. ศึกษาเกี่ยวกบั รูปแบบงานอาหาร - อธิบาย สาธิต และ ใชเ้ ครื่องมือ การฝึกอาชีพคร้ังที่ 1

มนั่ ใจในเร่ืองรูปแบบงานอาหาร ...... ...... ...... เพ่ือการจดั เลยี้ ง ปฏิบัตงิ านจรงิ อปุ กรณ์ในสถาน
ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
เพื่อการจดั เล้ียงไดถ้ กู ตอ้ งตามที่ 2. อธิบายรปู แบบงานอาหารเพ่ือการจัด - เพอ่ื ให้โอกาสในการ
การฝึกอาชีพครัง้ ท่ี 2
กาหนด เล้ียง พฒั นาสมรรถนะตามท่ี 23

กาหนดใหม้ ีการปฏบิ ัตงิ าน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ อ้ ยกว่า 3 ครงั้ และนา การฝกึ อาชีพคร้ังที่....
คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนน

ที่ได้ของผู้ฝกึ อาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝึกอาชพี คร้งั ทไ่ี ดค้ ะแนนสูงสดุ เป็นคะแนนที่ได้ของผูฝ้ ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎีการเรียนรูข้ องบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธิพิสัย 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จติ พิสยั 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ ค่านิยม 4) การจดั ระบบ 5) บุคลิกภาพ

3. ทกั ษะพิสยั 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ตอ้ ง 4) การกระทาอย่างต่อเน่อื งหลังจากตดั สนิ ใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซ็นครูฝกึ ........................................................... ลายเซน็ ครูนเิ ทศก์............................................................
ชื่อ – นามสกลุ ......................................................... ชอื่ – นามสกลุ ............................................................
วนั ที.่ ...../.................../...............
วนั ท.่ี ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชีพรายหน่วย ระบบทวภิ าคี บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ฝอ.2

รหสั วิชา 20404-5102 ชอื่ วชิ า ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 2 (อาหารเพอ่ื การจดั เลี้ยง) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยที่ 2 การรับจองอาหารเพ่อื การจดั เล้ียง หวั ขอ้ เรอ่ื ง ศึกษาและปฏิบัติงาน การรบั จองอาหารเพอ่ื การจดั เลยี้ ง ชั่วโมงการฝกึ 42 ช่ัวโมง

ผู้ฝกึ อาชีพ หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลยั ...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชพี รายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หวั ขอ้ เร่อื ง วธิ สี อน เครอ่ื งมอื คณุ ลักษณะอันพงึ การปฏิบัติงาน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สื่อการสอน
ครูฝกึ ครูนเิ ทศก์ ครูฝึก ครนู ิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

2 สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ตั ดิ ว้ ยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเก่ยี วกบั การรับจองอาหารเพอ่ื - อธบิ าย สาธิต และ ใช้เครื่องมือ การฝกึ อาชพี ครั้งท่ี 1
อุปกรณ์ในสถาน
สุภาพในการรบั จองอาหารเพื่อการจัด ...... ...... ...... การจดั เลยี้ ง ปฏบิ ัตงิ านจรงิ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
การฝึกอาชีพครง้ั ที่ 2
เลย้ี งได้ถกู ต้องตามทก่ี าหนด 2. ปฏบิ ตั งิ านการรบั จองอาหารเพ่อื การ - เพอ่ื ให้โอกาสในการ

จัดเลยี้ ง พัฒนาสมรรถนะตามท่ี 24

กาหนดให้มีการปฏบิ ตั งิ าน ........... ........... ........... ...........
ไม่น้อยกวา่ 3 ครั้ง และนา การฝึกอาชีพครั้งที่....
คะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนน

ทไี่ ด้ของผฝู้ กึ อาชพี ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝึกอาชีพครง้ั ทไ่ี ด้คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนนทไี่ ดข้ องผ้ฝู กึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรู้ของบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธพิ สิ ัย 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินคา่

2. จิตพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดค่านิยม 4) การจัดระบบ 5) บคุ ลิกภาพ

3. ทักษะพสิ ัย 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งต่อเนือ่ งหลงั จากตัดสินใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซ็นครูฝึก ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก์............................................................
ช่อื – นามสกลุ ......................................................... ช่อื – นามสกุล ............................................................
วันท.่ี ...../.................../...............
วนั ท.ี่ ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชพี รายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ฝอ.2
รหัสวิชา 20404-5102 ช่ือวิชา ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 2 (อาหารเพอ่ื การจดั เลี้ยง) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหนว่ ยที่ 3 การจัดสถานทแี่ ละกาหนดรายการอาหารและเครื่องดื่ม หวั ข้อเรื่อง ศกึ ษาและปฏบิ ัตงิ าน การจัดสถานท่ีและกาหนดรายการอาหารและเครอ่ื งดมื่ ชว่ั โมงการฝกึ 42 ชวั่ โมง

ผู้ฝึกอาชพี หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลัย...................................................

ระดบั ความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หวั ขอ้ เร่อื ง วธิ ีสอน เครอ่ื งมอื คณุ ลักษณะอนั พึง การปฏิบตั งิ าน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะพิสัย สื่อการสอน
ครูฝึก ครนู เิ ทศก์ ครูฝึก ครนู เิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

3 สามารถนาความรไู้ ปปฏิบตั ิโดยให้ 3 3 3 1. ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสถานท่ีและ - อธิบาย สาธติ และ ใช้เครอื่ งมอื การฝกึ อาชีพครง้ั ท่ี 1
ปฏิบตั งิ านจริง อุปกรณใ์ นสถาน
ความสาคญั ในการจดั สถานทแี่ ละ ...... ...... ...... กาหนดรายการอาหารและเครื่องด่ืม - เพื่อให้โอกาสในการ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
พฒั นาสมรรถนะตามที่ การฝึกอาชีพครั้งที่ 2
กาหนดรายการอาหารและเครื่องดื่มได้ 2. ปฏิบัติงานการจัดสถานทีแ่ ละ

ถูกต้องตามทก่ี าหนด กาหนดรายการอาหารและเครื่องด่มื 25

กาหนดให้มกี ารปฏบิ ัติงาน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ ้อยกว่า 3 คร้งั และนา การฝกึ อาชีพคร้ังที่....
คะแนนสงู สดุ เป็นคะแนน

ท่ไี ด้ของผู้ฝกึ อาชพี ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชีพครัง้ ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด เป็นคะแนนท่ีได้ของผูฝ้ กึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรขู้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)
1. พทุ ธิพิสยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินคา่

2. จิตพิสัย 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดคา่ นยิ ม 4) การจดั ระบบ 5) บุคลกิ ภาพ

3. ทักษะพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนื่องหลงั จากตัดสนิ ใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเป็นธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝึก ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก์............................................................
ชือ่ – นามสกุล ......................................................... ชือ่ – นามสกลุ ............................................................
วนั ท.่ี ...../.................../...............
วันที่....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชพี รายหน่วย ระบบทวภิ าคี บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2

รหสั วิชา 20404-5102 ชอ่ื วชิ า ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 2 (อาหารเพอ่ื การจดั เลยี้ ง) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยที่ 4 การบริการอาหารและเครอื่ งด่มื หวั ข้อเรือ่ ง ศกึ ษาและปฏบิ ตั ิงาน การบริการอาหารและเครือ่ งดมื่ ช่ัวโมงการฝกึ 42 ชวั่ โมง

ผ้ฝู กึ อาชีพ หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลยั ...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชพี รายหน่วย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หวั ข้อเรื่อง วธิ สี อน เครื่องมอื คุณลักษณะอันพงึ การปฏิบตั ิงาน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย ส่อื การสอน
ครฝู กึ ครูนิเทศก์ ครฝู ึก ครูนเิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

4 สามารถนาความรูไ้ ปปฏิบัตดิ ้วยความ 3 3 3 1. ศึกษาเกย่ี วกบั การบรกิ ารอาหารและ - อธบิ าย สาธติ และ ใชเ้ ครอื่ งมอื การฝึกอาชีพครงั้ ที่ 1
สภุ าพในการบรกิ ารอาหารและ อปุ กรณ์ในสถาน
เครอ่ื งดืม่ ถกู ตอ้ งตามมาตรฐานการ ...... ...... ...... เครอ่ื งดืม่ ปฏิบตั ิงานจรงิ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
ปฏิบัติ การฝกึ อาชีพครั้งท่ี 2
2. ปฏบิ ตั งิ านการบรกิ ารอาหารและ - เพ่ือใหโ้ อกาสในการ

เคร่อื งด่มื พัฒนาสมรรถนะตามท่ี 26

กาหนดใหม้ ีการปฏิบัตงิ าน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ อ้ ยกว่า 3 คร้งั และนา การฝกึ อาชีพคร้งั ที่....
คะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนน

ท่ไี ดข้ องผู้ฝกึ อาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชีพครัง้ ที่ไดค้ ะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนนทไี่ ดข้ องผูฝ้ ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรู้ของบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธพิ ิสัย 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จิตพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ คา่ นยิ ม 4) การจัดระบบ 5) บุคลกิ ภาพ

3. ทกั ษะพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอย่างตอ่ เนื่องหลงั จากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเป็นธรรมชาติ

ลายเซ็นครูฝึก ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก์............................................................
ชอื่ – นามสกุล ......................................................... ชื่อ – นามสกุล ............................................................
วนั ท.่ี ...../.................../...............
วนั ท่.ี ...../.................../...............


27

รายละเอียดรายวชิ าฝกึ อาชีพ และแผนการฝกึ อาชพี 0-12-3

3. รหัสวชิ า 20404-5103 ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 3
(การนาเสนองานอาหาร)


28

รายละเอียดรายวิชา

20404-5103 ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 3 (การนาเสนองานอาหาร) 0-12-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อใหเ้ กิดการเรยี นรู้
1. ด้านพทุ ธพสิ ยั เก่ยี วกบั การนาเสนอขายสินค้าร้านอาหาร การบริการรบั รายการอาหาร และการดแู ล

รักษาสอ่ื สาหรับการเสนอขายสินคา้
2. ด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับ การนาเสนอขายสินค้าร้านอาหาร การบริการรับรายการอาหาร และการดูแล

รักษาสอ่ื สาหรบั การเสนอขายสินค้า
3. ด้านทักษะพิสัยเก่ียวกับ การนาเสนอขายสินค้าร้านอาหาร การบริการรับรายการอาหาร และการ

ดแู ลรกั ษาส่อื สาหรับการเสนอขายสนิ คา้

สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติโดยให้ความสาคัญในการนาเสนอขายสินค้าร้านอาหารถูกต้องตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความสุภาพในการบริการรับรายการอาหารถูกต้องตามมาตรฐานการ

ปฏบิ ตั ิงาน
3. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาส่ือสาหรับการเสนอขายสินค้าตามท่ี

กาหนด

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับ การนาเสนอขายสนิ ค้าร้านอาหาร การบรกิ ารรับรายการอาหาร และการดูแล

รกั ษาส่ือสาหรับการเสนอขายสินคา้

หมายเหตุ : 20404-5103 ปฏบิ ัตงิ านอาหารและโภชนาการ 3 เปน็ รายวชิ าทวภิ าคใี นกล่มุ สมรรถนะวชิ าชพี เลือก
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวชิ าอาหารและโภชนาการ


แผนการฝกึ อาชพี รายวชิ า ระบบทวภิ าคี บริษทั เอม็ เคเรสโตรองต์ กร๊ปุ จากัด (มหาชน)

รหสั วชิ า 20404-5103 ชอ่ื วชิ า ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 3 (การนาเสนองานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 . ฝอ.1

ผ้ฝู ึกอาชพี หลกั สูตร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย .

อาชีพ/ตาแหน่ง ฝกึ อาชีพภาคเรยี นท่ี ปกี ารศกึ ษา ระหว่างวันที่ ........../................../.............. ถงึ วันที่ ........../................../.............. รวม 24 สปั ดาห์
พนักงานจดบลิ
ชือ่ วิชา รายหน่วย ช่ัวโมงการฝกึ คะแนนการฝกึ อาชีพ
รายหน่วย (ฝอ.2)
ปฏบิ ัตงิ านอาหารและโภชนาการ 3 1.การนาเสนอขายสนิ คา้ ร้านอาหาร
การนาเสนองานอาหาร 2.การบริการรับรายการอาหาร 60
3.การดูแลรกั ษาส่อื สาหรบั เสนอขายสินค้า
60

42

29

หมายเหตุ เวลาฝึกในสถานประกอบการ รวมชัว่ โมงการฝกึ และคะแนนรวมการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย 162
ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง มคี ่าเทา่ กบั 1 หนว่ ยกติ คะแนนรวมผลการฝกึ อาชีพรายหน่วยคิดเปน็ รอ้ ยละ

เกณฑ์การวัดผลและประเมนิ ผล  75-79 คะแนน ไดเ้ กรด 3.5  70-74 คะแนน ได้ เกรด 3  65-69 คะแนน ได้ เกรด 2.5
 80-100 คะแนน ไดเ้ กรด 4  55-59 คะแนน ได้ เกรด 1.5  50-54 คะแนน ได้ เกรด 1  ต่ากวา่ 50 คะแนน ได้ เกรด 0
 60-64 คะแนน ได้ เกรด 2

สรปุ การวดั ผลคะแนนรวมการฝกึ อาชีพรายหน่วย คดิ เปน็ รอ้ ยละ...................... ประเมนิ ผลการฝกึ อาชพี รายวชิ า ได้เกรด.....................

ลายเซ็นครฝู ึก ........................................................... ลายเซน็ ครูนิเทศก.์ .......................................................
ชื่อ – นามสกุล ......................................................... ช่ือ – นามสกลุ ............................................................

วนั ที.่ ...../.................../............... วันท่ี....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชพี รายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กร๊ปุ จากดั (มหาชน) ฝอ.2

รหัสวิชา 20404-5103 ชอ่ื วิชา ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 3 (การนาเสนองานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหนว่ ยที่ 1 การนาเสนอขายสนิ ค้าร้านอาหาร หัวข้อเรือ่ ง ศกึ ษาและปฏิบตั ิงาน การนาเสนอขายสนิ คา้ รา้ นอาหาร ช่ัวโมงการฝกึ 60 ช่วั โมง

ผ้ฝู ึกอาชพี หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชีพรายหน่วย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หวั ข้อเร่อื ง วธิ สี อน เคร่ืองมือ คุณลักษณะอันพึง การปฏบิ ัตงิ าน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย ส่อื การสอน
ครูฝึก ครนู ิเทศก์ ครฝู ึก ครนู เิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

1 สามารถนาความร้ไู ปปฏบิ ตั ิโดยให้ 3 3 3 1. ศกึ ษาเกีย่ วกบั การนาเสนอขายสินคา้ - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ ครื่องมือ การฝกึ อาชีพครง้ั ที่ 1
ความสาคญั ในการนาเสนอขายสินค้า อปุ กรณใ์ นสถาน
ร้านอาหารถกู ตอ้ งตามมาตรฐานการ ...... ...... ...... ร้านอาหาร ปฏบิ ตั งิ านจรงิ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
ปฏบิ ตั งิ าน การฝกึ อาชีพครง้ั ท่ี 2
2. ปฏบิ ัตงิ านการนาเสนอขายสนิ ค้า - เพื่อใหโ้ อกาสในการ

รา้ นอาหาร พัฒนาสมรรถนะตามที่ 30

กาหนดให้มีการปฏบิ ตั ิงาน ........... ........... ........... ...........
ไม่นอ้ ยกวา่ 3 ครงั้ และนา การฝกึ อาชีพครัง้ ท.่ี ...
คะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนน

ทไี่ ด้ของผู้ฝึกอาชพี ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชีพครงั้ ทไี่ ดค้ ะแนนสงู สดุ เป็นคะแนนทีไ่ ดข้ องผ้ฝู ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นรูข้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธิพิสัย 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จิตพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ คา่ นยิ ม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลิกภาพ

3. ทักษะพิสยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ตอ้ ง 4) การกระทาอย่างตอ่ เน่ืองหลงั จากตัดสินใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครฝู ึก ........................................................... ลายเซน็ ครนู เิ ทศก์............................................................
ช่ือ – นามสกลุ ......................................................... ชือ่ – นามสกลุ ............................................................
วนั ท่ี....../.................../...............
วันท่ี....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน)

รหสั วิชา 20404-5103 ชือ่ วชิ า ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 3 (การนาเสนองานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 . ฝอ.2
รายหน่วยท่ี 2 การนาเสนองานอาหาร หัวขอ้ เรอื่ ง ศึกษาและปฏบิ ตั งิ าน การบรกิ ารรบั รายการอาหาร ช่วั โมงการฝกึ 60 ชวั่ โมง

ผ้ฝู ึกอาชพี หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลยั ...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หัวขอ้ เร่ือง วธิ สี อน เคร่ืองมือ คณุ ลักษณะอันพึง การปฏิบตั ิงาน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สอื่ การสอน
ครูฝกึ ครูนิเทศก์ ครูฝึก ครนู ิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

2 สามารถนาความรไู้ ปปฏิบัตดิ ้วยความ 3 3 3 1. ศึกษาเกีย่ วกบั การบรกิ ารรบั รายการ - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ ครอื่ งมือ การฝึกอาชีพครง้ั ที่ 1
อุปกรณ์ในสถาน
สภุ าพในการบริการรบั รายการอาหาร ...... ...... ...... อาหาร ปฏิบัติงานจริง ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
การฝกึ อาชีพครงั้ ที่ 2
ถูกตอ้ งตามมาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน 2. ปฏิบตั งิ านการบริการรบั รายการ - เพอ่ื ใหโ้ อกาสในการ

อาหาร พฒั นาสมรรถนะตามท่ี 31

กาหนดใหม้ กี ารปฏิบตั งิ าน ........... ........... ........... ...........
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ และนา การฝึกอาชีพครง้ั ท.่ี ...
คะแนนสงู สดุ เป็นคะแนน

ที่ได้ของผฝู้ ึกอาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝกึ อาชีพคร้งั ท่ีไดค้ ะแนนสงู สุด เป็นคะแนนที่ไดข้ องผฝู้ กึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นรขู้ องบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธพิ ิสยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมินค่า

2. จิตพิสัย 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดคา่ นยิ ม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลิกภาพ

3. ทกั ษะพิสยั 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งหลงั จากตัดสนิ ใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครฝู ึก ........................................................... ลายเซน็ ครนู เิ ทศก.์ ...........................................................
ช่อื – นามสกุล ......................................................... ชื่อ – นามสกุล ............................................................
วนั ที.่ ...../.................../...............
วนั ที.่ ...../.................../...............


แผนการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บรษิ ทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กร๊ปุ จากดั (มหาชน) ฝอ.2
รหัสวิชา 20404-5103 ชื่อวชิ า ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 3 (การนาเสนองานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหนว่ ยที่ 3 การดูแลรักษาสอื่ สาหรบั การเสนอขายสนิ ค้า หัวขอ้ เรือ่ ง ศึกษาและปฏบิ ัติงาน การดูแลรักษาสอื่ สาหรบั การเสนอขายสินคา้ ชวั่ โมงการฝกึ 42 ช่วั โมง
ผ้ฝู กึ อาชีพ
หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลยั ...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชพี รายหน่วย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หัวขอ้ เร่อื ง วธิ สี อน เคร่อื งมอื คณุ ลักษณะอนั พงึ การปฏบิ ัติงาน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สอื่ การสอน
ครฝู กึ ครูนเิ ทศก์ ครูฝึก ครูนิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

3 สามารถนาความรูไ้ ปปฏบิ ตั ิดว้ ยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเกีย่ วกบั การการดแู ลรักษาสื่อ - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ คร่ืองมอื การฝึกอาชีพคร้ังที่ 1
เอาใจใสใ่ นการดูแลรักษาสือ่ สาหรบั ...... ...... ...... สาหรับการเสนอขายสินคา้ ปฏบิ ตั ิงานจรงิ
การเสนอขายสนิ ค้าตามท่กี าหนด - เพือ่ ให้โอกาสในการ และอุปกรณจ์ าก
2. ปฏิบตั ิงานการดูแลรกั ษาส่อื สาหรบั พฒั นาสมรรถนะตามที่ สถานทป่ี ฏิบัติ ........... .......... ........... ...........
การเสนอขายสนิ ค้า
งานจริง การฝึกอาชพี ครั้งท่ี 2

กาหนดให้มกี ารปฏิบัตงิ าน 32
ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ และนา
คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนน ........... ........... ........... ...........
การฝกึ อาชพี ครั้งท่ี....

ที่ไดข้ องผ้ฝู ึกอาชพี ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝึกอาชีพคร้ังที่ได้คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนนท่ไี ดข้ องผู้ฝึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรูข้ องบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธพิ สิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมินค่า

2. จิตพิสยั 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดค่านยิ ม 4) การจดั ระบบ 5) บุคลิกภาพ

3. ทักษะพิสยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ต้อง 4) การกระทาอย่างต่อเนื่องหลังจากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเป็นธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซน็ ครนู เิ ทศก.์ ...........................................................
ชอ่ื – นามสกุล ......................................................... ช่ือ – นามสกลุ ............................................................
วนั ท่ี....../.................../...............
วนั ที.่ ...../.................../...............


33

รายละเอยี ดรายวชิ าฝึกอาชีพ และแผนการฝกึ อาชีพ 0-12-3

4. รหัสวชิ า 20404-5104 ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 4
(เคร่อื งด่ืมและไอศกรีม)


34

รายละเอยี ดรายวชิ า

20404-5104 ปฏบิ ัตงิ านอาหารและโภชนาการ 4 (เคร่อื งด่ืมและไอศกรีม) 0-12-3

จุดประสงค์รายวชิ า เพ่ือให้เกดิ การเรยี นรู้
1. ด้านพทุ ธพิ สิ ัยเกีย่ วกับ รายการเครื่องดืม่ และไอศกรมี วตั ถดุ บิ ส่วนผสม และการตกแต่งเครอ่ื งดืม่ และ

ไอศกรีม การทาความสะอาดและดแู ลรักษาเครื่องมืออปุ กรณ์ และการส่งเสริมการขายเคร่อื งดม่ื และไอศกรีม
2. ด้านจติ พิสยั เกย่ี วกับ รายการเคร่ืองดื่มและไอศกรีม วตั ถุดิบ ส่วนผสม และการตกแต่งเครื่องด่ืมและ

ไอศกรมี การทาความสะอาดและดูแลรกั ษาเครื่องมืออุปกรณ์ และการสง่ เสริมการขายเคร่ืองดม่ื และไอศกรมี
3. ด้านทกั ษะพิสัยเกย่ี วกบั รายการเครื่องดมื่ และไอศกรีม วัตถุดบิ สว่ นผสม และการตกแตง่ เครือ่ งดื่ม

และไอศกรีม การทาความสะอาดและดแู ลรกั ษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และการส่งเสรมิ การขายเครื่องด่ืมและไอศกรีม
สมรรถนะรายวิชา

1. สามารถนาความรู้ไปอธิบายดว้ ยความมัน่ ใจในเร่ืองรายการเครอ่ื งด่ืมและไอศกรีมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ัติโดยเห็นความสาคญั ในการกาหนดวตั ถุดิบ สว่ นผสม และการตกแตง่
เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม ได้ถูกต้องตามที่กาหนด
3. สามารถนาความรู้ไปปฏิบตั เิ ปน็ ประจาในการทาความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องมอื อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ตามที่กาหนด
4. สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ัตดิ ้วยความสุภาพในการส่งเสริมการขายเคร่อื งดม่ื และไอศกรีมถูกต้องตาม
มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน

คาอธิบายรายวชิ า
ศึกษาและปฏบิ ตั ิเก่ียวกบั รายการเครื่องดมื่ และไอศกรมี วตั ถดุ ิบ ส่วนผสม และการตกแต่งเคร่อื งด่มื และ

ไอศกรีม การทาความสะอาดและดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และการสง่ เสริมการขายเครื่องดมื่ และไอศกรีม

หมายเหตุ : 20404-5104 ปฏิบัตงิ านอาหารและโภชนาการ 4 เปน็ รายวชิ าทวิภาคีในกลมุ่ สมรรถนะวชิ าชพี เลือก
หมวดวิชาสมรรถนะวชิ าชพี หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิ าชพี พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิ า
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


แผนการฝกึ อาชีพรายวชิ า ระบบทวิภาคี บรษิ ัท เอม็ เคเรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.1

รหัสวชิ า 20404-5104 ชือ่ วชิ า ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 4 (เคร่ืองด่มื และไอศกรมี ) ท-ป-น 0-12-3 . .

ผูฝ้ กึ อาชีพ หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

อาชีพ/ตาแหนง่ ฝกึ อาชีพภาคเรยี นที่ ปกี ารศกึ ษา ระหว่างวนั ที่ ........../................../.............. ถงึ วนั ท่ี ........../................../.............. รวม 24 สปั ดาห์
พนกั งานจดบิล
ช่อื วชิ า รายหน่วย ชั่วโมงการฝกึ คะแนนการฝกึ อาชีพ
รายหนว่ ย (ฝอ.2)
ปฏิบัตงิ านอาหารและโภชนาการ 4 1.รายการเครอ่ื งด่ืมและไอศกรมี
เครือ่ งดื่มและไอศกรีม 2.วตั ถุดบิ สว่ นผสม และการตกแต่งเครอื่ งเครอ่ื งดมื่ และไอศกรมี 12
3.การทาความสะอาดและดแู ลรักษาเครอื่ งมอื อปุ กรณ์
4.การส่งเสริมการขายเคร่อื งด่มื และไอศกรมี 30

60

60

35

หมายเหตุ เวลาฝกึ ในสถานประกอบการ รวมชว่ั โมงการฝึก และรวมคะแนนผลการฝกึ อาชีพรายหน่วย 162
ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง มคี ่าเทา่ กับ 1 หนว่ ยกติ คะแนนรวมผลการฝกึ อาชพี รายหน่วยคดิ เป็นร้อยละ

เกณฑ์การวดั ผลและประเมนิ ผล  75-79 คะแนน ได้เกรด 3.5  70-74 คะแนน ได้ เกรด 3  65-69 คะแนน ได้ เกรด 2.5
 80-100 คะแนน ได้เกรด 4  55-59 คะแนน ได้ เกรด 1.5  50-54 คะแนน ได้ เกรด 1  ต่ากวา่ 50 คะแนน ได้ เกรด 0
 60-64 คะแนน ได้ เกรด 2

สรปุ การวดั ผลคะแนนรวมการฝึกอาชีพรายหนว่ ย คิดเป็นร้อยละ...................... ประเมินผลการฝึกอาชพี รายวชิ า ได้เกรด.....................

ลายเซ็นครูฝึก ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก์........................................................
ช่ือ – นามสกุล ......................................................... ช่อื – นามสกุล ............................................................

วันท่.ี ...../.................../............... วันที.่ ...../.................../...............


แผนการฝกึ อาชพี รายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บรษิ ทั เอม็ เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2
รหสั วชิ า 20404-5104 ช่ือวิชา ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 4 (เคร่อื งด่มื และไอศกรีม) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 1 รายการเครื่องดืม่ และไอศกรมี หัวข้อเรอ่ื ง ศึกษาและอธบิ าย รายการเครอ่ื งดม่ื และไอศกรมี ชัว่ โมงการฝกึ 12 ชวั่ โมง

ผฝู้ กึ อาชพี หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลยั ...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชพี รายหนว่ ย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หวั ข้อเรอ่ื ง วธิ สี อน เครื่องมือ คุณลกั ษณะอนั พึง การปฏิบัติงาน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย ส่อื การสอน
ครฝู ึก ครนู ิเทศก์ ครูฝกึ ครูนิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

1 สามารถนาความรู้ไปอธิบายดว้ ยความ 3 3 3 1. ศึกษาเกี่ยวกบั รายการเคร่อื งดมื่ และ - อธิบาย สาธติ และ ใช้เคร่อื งมอื การฝึกอาชีพครง้ั ท่ี 1
อปุ กรณใ์ นสถาน
ม่นั ใจในเรือ่ งรายการเคร่อื งดืม่ และ ...... ...... ...... ไอศกรีม ปฏิบัตงิ านจริง ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
การฝึกอาชพี ครงั้ ที่ 2
ไอศกรีมได้อยา่ งถกู ตอ้ ง 2. อธบิ ายเกี่ยวกบั รายการเครือ่ งด่ืม - เพือ่ ใหโ้ อกาสในการ

และไอศกรีม พฒั นาสมรรถนะตามท่ี 36

กาหนดใหม้ กี ารปฏบิ ตั ิงาน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ ้อยกว่า 3 ครงั้ และนา การฝึกอาชพี ครั้งที่....
คะแนนสงู สดุ เป็นคะแนน

ท่ีได้ของผูฝ้ ึกอาชพี ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝกึ อาชพี ครงั้ ท่ีไดค้ ะแนนสูงสุด เป็นคะแนนท่ีได้ของผู้ฝกึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นรขู้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธิพสิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จติ พิสยั 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ ค่านยิ ม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทักษะพสิ ยั 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ตอ้ ง 4) การกระทาอย่างตอ่ เน่อื งหลังจากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเป็นธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก.์ ...........................................................
ช่ือ – นามสกลุ ......................................................... ช่ือ – นามสกลุ ............................................................
วันท่ี....../.................../...............
วันท่.ี ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชพี รายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บรษิ ทั เอม็ เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2
รหสั วชิ า 20404-5104 ชื่อวิชา ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 4 (เครอ่ื งดม่ื และไอศกรีม) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 2 เครือ่ งดืม่ และไอศกรมี หวั ขอ้ เร่อื ง ศึกษาและปฏิบตั ิงาน วัตถุดิบ ส่วนผสม และการตกแตง่ เคร่ืองดมื่ และไอศกรีม ช่ัวโมงการฝกึ 30 ชั่วโมง

ผูฝ้ กึ อาชีพ หลักสตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย...................................................

ระดบั ความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชพี รายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หวั ข้อเรอื่ ง วิธีสอน เคร่อื งมือ คุณลักษณะอนั พงึ การปฏบิ ตั งิ าน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สื่อการสอน
ครฝู กึ ครูนิเทศก์ ครูฝกึ ครูนิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

2 สามารถนาความรู้ไปปฏิบตั ิโดยเหน็ 333 1. ศกึ ษาเกยี่ วกับการกาหนดวตั ถุดบิ - อธบิ าย สาธิต และ ใช้เคร่อื งมอื การฝึกอาชีพคร้ังที่ 1 ...........
ความสาคญั ในการกาหนดวตั ถดุ ิบ ...... ...... ...... ส่วนผสม และการตกแต่งเครื่องดมื่ และ ปฏบิ ัตงิ านจริง อุปกรณ์ในสถาน
สว่ นผสม และการตกแต่งเคร่ืองดมื่ ไอศกรีม - เพ่อื ให้โอกาสในการ ประกอบการ ........... .......... ...........
และไอศกรมี ไดถ้ ูกต้องตามทีก่ าหนด 2. ปฏบิ ัติงานการกาหนดวตั ถุดิบ พฒั นาสมรรถนะตามที่ การฝึกอาชีพครัง้ ที่ 2

ส่วนผสม และการตกแต่งเคร่อื งดม่ื และ กาหนดใหม้ ีการปฏิบัตงิ าน 37

ไอศกรมี ไม่น้อยกวา่ 3 ครง้ั และนา ........... ........... ........... ...........
การฝึกอาชีพคร้ังที่....
คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนน

ทไ่ี ดข้ องผูฝ้ กึ อาชพี ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝกึ อาชีพครง้ั ทไี่ ด้คะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนนที่ได้ของผู้ฝึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นรขู้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธิพสิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จิตพสิ ยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดคา่ นิยม 4) การจัดระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทักษะพสิ ัย 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซ็นครูนเิ ทศก.์ ...........................................................
ชอื่ – นามสกุล ......................................................... ชอื่ – นามสกุล ............................................................
วนั ที่....../.................../...............
วนั ท่.ี ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชพี รายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บรษิ ทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากดั (มหาชน) ฝอ.2

รหัสวชิ า 20404-5104 ชือ่ วิชา ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 4 (เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 3 เครื่องดื่มและไอศกรีม หัวข้อเรือ่ ง ศกึ ษาและปฏิบตั งิ าน การทาความสะอาดและดูแลรักษาเครอ่ื งมืออุปกรณ์ ช่วั โมงการฝกึ 60 ช่ัวโมง

ผูฝ้ ึกอาชีพ หลกั สูตร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลัย...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชพี รายหนว่ ย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หัวข้อเร่ือง วิธสี อน เครื่องมอื คณุ ลักษณะอนั พงึ การปฏบิ ัตงิ าน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สือ่ การสอน
ครูฝกึ ครูนิเทศก์ ครูฝกึ ครนู เิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

3 สามารถนาความรไู้ ปปฏิบตั เิ ป็นประจา 3 3 3 1. ศึกษาเก่ียวกบั การทาความสะอาด - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ ครอ่ื งมือ การฝกึ อาชีพคร้ังที่ 1
ปฏิบตั งิ านจรงิ อุปกรณ์ในสถาน
ในการทาความสะอาดและดูแลรกั ษา ...... ...... ...... และดแู ลรักษาเครื่องมืออปุ กรณ์ - เพ่ือใหโ้ อกาสในการ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
พัฒนาสมรรถนะตามท่ี การฝกึ อาชีพครง้ั ที่ 2
เครื่องมอื อปุ กรณไ์ ดถ้ ูกตอ้ งตามท่ี 2. ปฏบิ ัติงานการทาความสะอาดและ

กาหนด ดูแลรักษาเครอื่ งมอื อุปกรณ์ 38

กาหนดให้มกี ารปฏบิ ตั งิ าน ........... ........... ........... ...........
ไมน่ อ้ ยกว่า 3 คร้ัง และนา การฝึกอาชีพคร้ังท่.ี ...
คะแนนสูงสดุ เป็นคะแนน

ทไ่ี ดข้ องผฝู้ กึ อาชพี ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝึกอาชีพครัง้ ทไ่ี ดค้ ะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนนท่ไี ด้ของผฝู้ กึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรขู้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธิพสิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมนิ คา่

2. จติ พิสัย 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ คา่ นยิ ม 4) การจัดระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทักษะพิสยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งหลังจากตดั สินใจ 5) การกระทาได้อยา่ งเป็นธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซน็ ครูนเิ ทศก.์ ...........................................................
ช่ือ – นามสกลุ ......................................................... ช่อื – นามสกุล ............................................................
วันท่.ี ...../.................../...............
วันท่.ี ...../.................../...............


แผนการฝกึ อาชพี รายหน่วย ระบบทวิภาคี บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ฝอ.2
รหัสวิชา 20404-5104 ชือ่ วชิ า ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 4 (เคร่อื งดมื่ และไอศกรมี ) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 4 เครอ่ื งดื่มและไอศกรมี หวั ขอ้ เรอ่ื ง ศกึ ษาและปฏิบตั ิงาน การส่งเสรมิ การขายเครือ่ งดืม่ และไอศกรมี ชว่ั โมงการฝกึ 60 ชั่วโมง

ผฝู้ ึกอาชีพ หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย...................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชพี รายหน่วย (100 คะแนน)
ที่ สมรรถนะรายวิชา
ุพทธิ ิพสัย หวั ข้อเร่อื ง วธิ สี อน เครื่องมอื คุณลกั ษณะอันพึง การปฏบิ ตั ิงาน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สอ่ื การสอน
ครูฝึก ครนู เิ ทศก์ ครูฝึก ครูนิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

4 สามารถนาความรไู้ ปปฏบิ ัติดว้ ยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเก่ียวกับการส่งเสรมิ การขาย - อธิบาย สาธิต และ ใชเ้ ครื่องมือ การฝึกอาชพี ครัง้ ที่ 1
ปฏบิ ตั งิ านจริง อปุ กรณใ์ นสถาน
สภุ าพในการสง่ เสรมิ การขายเครือ่ งดมื่ ...... ...... ...... เครอ่ื งดื่มและไอศกรมี - เพ่อื ให้โอกาสในการ ประกอบการ ........... .......... ........... ...........
พัฒนาสมรรถนะตามท่ี การฝึกอาชีพคร้งั ที่ 2
และไอศกรีมถกู ตอ้ งตามมาตรฐานการ 2. ปฏบิ ตั งิ านการส่งเสรมิ การขาย

ปฏบิ ตั ิงาน เคร่อื งดืม่ และไอศกรีม 39

กาหนดให้มีการปฏิบัตงิ าน ........... ........... ........... ...........
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครงั้ และนา การฝกึ อาชพี ครัง้ ที่....
คะแนนสงู สดุ เป็นคะแนน

ทไี่ ดข้ องผฝู้ ึกอาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลือกการฝกึ อาชีพคร้งั ท่ไี ดค้ ะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนนท่ีไดข้ องผูฝ้ ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นรู้ของบลูม (Benjamin S. Bloom)
1. พทุ ธิพสิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมินค่า

2. จติ พิสัย 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ ค่านยิ ม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทกั ษะพสิ ัย 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถกู ตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งหลังจากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซ็นครูฝึก ........................................................... ลายเซน็ ครูนเิ ทศก์............................................................
ชอื่ – นามสกลุ ......................................................... ชอ่ื – นามสกุล ............................................................
วันท.ี่ ...../.................../...............
วันท่ี....../.................../...............


40

รายละเอียดรายวิชาฝึกอาชีพ และแผนการฝกึ อาชพี 0-12-3

5. รหัสวชิ า 20404-5105 ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 5
(คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร)


41

รายละเอียดรายวชิ า

20404-5105 ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 5 (คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร) 0-12-3

จดุ ประสงคร์ ายวิชา เพ่อื ใหเ้ กิดการเรียนรู้
1. ด้านพุทธิพิสัยเก่ียวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาและหรือแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในการรับและส่ังรายการอาหารของลูกค้า และการบารุงรักษา
คอมพิวเตอรพ์ กพาและหรือแทบ็ เล็ตคอมพวิ เตอร์

2. ด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาและหรือแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในการรับและส่ังรายการอาหารของลูกค้า และการบารุงรักษา
คอมพวิ เตอรพ์ กพาและหรือแท็บเลต็ คอมพวิ เตอร์

3. ด้านทักษะพิสัยเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาและหรือแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในการรับและส่ังรายการอาหารของลูกค้า และการบารุงรั กษา
คอมพิวเตอร์พกพาและหรอื แทบ็ เลต็ คอมพวิ เตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถนาความรู้ไปอธิบายด้วยความม่ันใจในการแนะนาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์

พกพาและหรือแท็บเลต็ คอมพวิ เตอร์เพื่อสัง่ รายการอาหารได้อยา่ งถูกต้อง
2. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความสุภาพในการรับและส่ังรายการอาหารด้วยคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาได้อย่างถกู ตอ้ ง
3. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติเป็นประจาในการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์พกพาและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง

คาอธิบายรายวชิ า
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาและหรือแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในการรับและสั่งรายการอาหารของลูกค้า และการบารุงรักษา
คอมพิวเตอรพ์ กพาและหรือแทบ็ เลต็ คอมพวิ เตอร์

หมายเหตุ : 20404-5105 ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 5 เป็นรายวิชาทวิภาคใี นกลมุ่ สมรรถนะวชิ าชีพเลือก
หมวดวชิ าสมรรถนะวิชาชพี หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชีพ พุทธศกั ราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวชิ าอาหารและโภชนาการ


ผฝู้ ึกอาชีพ แผนการฝึกอาชพี รายวิชา ระบบทวภิ าคี บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) ฝอ.1
รหสั วิชา 20404-5105 ชอ่ื วิชา ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 5 (คอมพวิ เตอร์ในงานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 . .

หลกั สูตร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย
ฝึกอาชพี ภาคเรยี นที่ ปกี ารศึกษา ระหวา่ งวนั ท่ี ........../................../.............. ถงึ วันท่ี ........../................../.............. รวม 24 สัปดาห์

อาชพี /ตาแหนง่ ชอ่ื วชิ า รายหน่วย ชวั่ โมงการฝกึ คะแนนการฝกึ อาชีพ
รายหนว่ ย (ฝอ.2)
1. การใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รปู บนคอมพิวเตอรแ์ บบพกพาและหรอื แทบ็ เล็ต
พนกั งานจดบลิ ปฏบิ ตั งิ านอาหารและโภชนาการ 5 คอมพิวเตอร์ 72
คอมพวิ เตอร์ในงานอาหาร 2. การใชง้ านคอมพิวเตอร์แบบพกพาในการรับและสงั่ รายการอาหารของลกู ค้า
3. การบารงุ รกั ษาคอมพวิ เตอรพ์ กพาและหรือแท็บเลต็ คอมพิวเตอร์
72
18

หมายเหตุเวลาฝึกในสถานประกอบการ รวมชั่วโมงการฝึก และรวมคะแนนผลการฝกึ อาชพี รายหน่วย 162 42
ไมน่ อ้ ยกวา่ 54 ชว่ั โมง มคี า่ เท่ากบั 1 หน่วยกติ คะแนนรวมผลการฝกึ อาชีพรายหน่วยคิดเปน็ ร้อยละ

เกณฑ์การวดั ผลและประเมนิ ผล  75-79 คะแนน ไดเ้ กรด 3.5  70-74 คะแนน ได้ เกรด 3  65-69 คะแนน ได้ เกรด 2.5
 80-100 คะแนน ได้เกรด 4  55-59 คะแนน ได้ เกรด 1.5  50-54 คะแนน ได้ เกรด 1  ต่ากว่า 50 คะแนน ได้ เกรด 0
 60-64 คะแนน ได้ เกรด 2

สรุป การวดั ผลคะแนนรวมการฝกึ อาชีพรายหน่วย คดิ เปน็ ร้อยละ...................... ประเมนิ ผลการฝกึ อาชพี รายวชิ า ไดเ้ กรด.....................

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซน็ ครนู ิเทศก์........................................................
ชอ่ื – นามสกลุ ......................................................... ชอ่ื – นามสกุล ............................................................

วนั ที่....../.................../............... วันท่ี....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บริษัท เอม็ เค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากดั (มหาชน) ฝอ.2

รหสั วิชา 20404-5105 ช่ือวิชา ปฏบิ ตั ิงานอาหารและโภชนาการ 5 (คอมพวิ เตอร์ในงานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหนว่ ยที่ 1 การใช้โปรแกรมสาเร็จรปู บนคอมพวิ เตอรแ์ บบพกพาและหรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

หวั ขอ้ เร่อื ง ศกึ ษาและอธิบาย การใช้โปรแกรมสาเร็จรปู บนคอมพิวเตอรแ์ บบพกพาและหรอื แทบ็ เลต็ คอมพิวเตอร์ ชัว่ โมงการฝกึ 72 ชวั่ โมง

ผู้ฝึกอาชพี หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลยั ...................................................

ระดบั ความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หัวขอ้ เรื่อง วธิ ีสอน เครื่องมอื คุณลกั ษณะอนั พึง การปฏบิ ัตงิ าน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย ส่ือการสอน
ครูฝึก ครนู เิ ทศก์ ครฝู กึ ครูนิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

1 สามารถนาความร้ไู ปอธบิ ายด้วยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเกยี่ วกับการใชโ้ ปรแกรม - อธบิ าย สาธติ และ ใช้เครอ่ื งมอื การฝกึ อาชีพครงั้ ที่ 1

มัน่ ใจในการแนะนาการใชโ้ ปรแกรม ...... ...... ...... สาเรจ็ รูปบนคอมพิวเตอร์พกพาและ ปฏิบตั งิ านจริง อปุ กรณใ์ นสถาน ...........
- เพื่อใหโ้ อกาสในการพฒั นา ประกอบการ ........... .......... ...........
สาเรจ็ รปู บนคอมพิวเตอร์พกพาและ หรอื แทบ็ เลต็ คอมพิวเตอร์ การฝกึ อาชพี ครง้ั ที่ 2 43

หรือแทบ็ เลต็ คอมพวิ เตอร์เพอื่ สัง่ 2. อธิบายเก่ียวกบั การใชโ้ ปรแกรม สมรรถนะตามที่กาหนด ให้มี

รายการอาหารไดอ้ ย่างถกู ต้อง สาเรจ็ รปู บนคอมพิวเตอร์พกพาและ การปฏิบัตงิ าน ไม่นอ้ ยกวา่ ........... ........... ........... ...........
หรือแท็บเลต็ คอมพวิ เตอร์ 3 ครงั้ และนาคะแนนสงู สดุ การฝึกอาชีพครั้งท.่ี ...
เปน็ คะแนนที่ไดข้ องผ้ฝู ึก

อาชพี ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝกึ อาชีพครัง้ ทไ่ี ดค้ ะแนนสงู สดุ เปน็ คะแนนท่ไี ด้ของผูฝ้ ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎีการเรยี นรู้ของบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธิพสิ ัย 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จติ พิสัย 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ ค่านิยม 4) การจดั ระบบ 5) บุคลกิ ภาพ

3. ทกั ษะพิสัย 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกต้อง 4) การกระทาอยา่ งต่อเนอ่ื งหลงั จากตดั สนิ ใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝึก ........................................................... ลายเซ็นครนู เิ ทศก.์ ...........................................................
ช่อื – นามสกลุ ......................................................... ชื่อ – นามสกลุ ............................................................
วนั ท.ี่ ...../.................../...............
วนั ที่....../.................../...............


แผนการฝกึ อาชพี รายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บริษทั เอม็ เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ฝอ.2

รหัสวชิ า 20404-5105 ชอื่ วชิ า ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 5 (คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหนว่ ยที่ 2 การรับและส่ังรายการอาหารด้วยคอมพวิ เตอร์แบบพกพา หวั ข้อเรือ่ ง ศึกษาและปฏบิ ตั ิงาน การรับและสัง่ รายการอาหารดว้ ยคอมพิวเตอรแ์ บบพกพา ช่ัวโมงการฝกึ 72 ช่วั โมง

ผู้ฝึกอาชีพ หลกั สูตร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลยั ...................................................

ระดบั ความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หัวข้อเร่อื ง วธิ สี อน เครอื่ งมือ คุณลักษณะอนั พงึ การปฏบิ ัติงาน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย ส่ือการสอน
ครูฝกึ ครนู ิเทศก์ ครฝู กึ ครนู เิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

2 สามารถนาความร้ไู ปปฏบิ ัตดิ ว้ ยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเกย่ี วกบั การรับและสั่ง - อธิบาย สาธิต และ ใช้เครือ่ งมอื การฝกึ อาชีพคร้งั ท่ี 1
สภุ าพในการรับและส่งั รายการอาหาร
ดว้ ยคอมพวิ เตอรแ์ บบพกพาไดอ้ ยา่ ง ...... ...... ...... รายการอาหารดว้ ยคอมพิวเตอรแ์ บบ ปฏิบัตงิ านจริง อปุ กรณใ์ นสถาน ........... .......... ........... ...........
ถกู ตอ้ ง พกพา - เพื่อให้โอกาสในการพัฒนา ประกอบการ การฝึกอาชพี ครั้งที่ 2
2. ปฏิบตั ิงานการรับและส่ังรายการ สมรรถนะตามทก่ี าหนด ให้
44
อาหารดว้ ยคอมพวิ เตอร์แบบพกพา มีการปฏบิ ตั ิงาน ไม่นอ้ ยกวา่ ........... ........... ........... ...........
3 คร้งั และนาคะแนนสงู สดุ การฝกึ อาชพี คร้ังท่.ี ...
เป็นคะแนนทไี่ ดข้ องผู้ฝกึ

อาชพี ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝึกอาชีพครง้ั ที่ไดค้ ะแนนสงู สดุ เป็นคะแนนทไ่ี ด้ของผู้ฝกึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดับความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรขู้ องบลูม (Benjamin S. Bloom)

1. พุทธิพิสยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสงั เคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จิตพิสยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ คา่ นิยม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลิกภาพ

3. ทกั ษะพสิ ัย 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนื่องหลังจากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเป็นธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซ็นครูนเิ ทศก.์ ...........................................................
ชื่อ – นามสกลุ ......................................................... ช่อื – นามสกลุ ............................................................
วนั ท.ี่ ...../.................../...............
วนั ท่.ี ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชพี รายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากดั (มหาชน) ฝอ.2
รหัสวิชา 20404-5105 ชอ่ื วชิ า ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 5 (คอมพวิ เตอร์ในงานอาหาร) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 3 การบารงุ รักษาคอมพวิ เตอรพ์ กพาและแท็บเลต็ คอมพวิ เตอร์ หัวข้อเรือ่ ง ศึกษาและปฏิบัตงิ าน การบารงุ รักษาคอมพิวเตอรพ์ กพาและแท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ช่ัวโมงการฝกึ 18 ชัว่ โมง

ผฝู้ ึกอาชพี หลกั สูตร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลยั .................................................

ระดบั ความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวิชา ุพทธิ ิพสัย หัวขอ้ เรื่อง วิธสี อน เครอื่ งมือ คณุ ลักษณะอันพึง การปฏิบัตงิ าน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สือ่ การสอน
ครฝู กึ ครูนเิ ทศก์ ครฝู กึ ครนู ิเทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

3 สามารถนาความรู้ไปปฏบิ ัตเิ ปน็ ประจา 3 3 3 1. ศกึ ษาเก่ียวกบั การบารุงรกั ษา - อธบิ าย สาธิต และ ใชเ้ ครือ่ งมือ การฝึกอาชพี ครัง้ ที่ 1

ในการบารุงรกั ษาคอมพิวเตอร์พกพา ...... ...... ...... คอมพวิ เตอร์พกพาและแท็บเลต็ ปฏบิ ัติงานจรงิ อุปกรณใ์ นสถาน ........... .......... ........... ...........
การฝึกอาชพี ครงั้ ที่ 2
และแท็บเลต็ คอมพิวเตอรไ์ ด้อยา่ ง คอมพวิ เตอร์ - เพอื่ ใหโ้ อกาสในการพัฒนา ประกอบการ

ถกู ตอ้ ง 2. ปฏิบตั งิ านการบารุงรกั ษา สมรรถนะตามทก่ี าหนด ใหม้ ี 45

คอมพิวเตอรพ์ กพาและแท็บเล็ต การปฏิบัติงาน ไมน่ ้อยกว่า ........... ........... ........... ...........
คอมพวิ เตอร์ 3 ครั้ง และนาคะแนนสูงสุด การฝึกอาชพี ครง้ั ท่.ี ...
เปน็ คะแนนท่ีได้ของผู้ฝึก

อาชีพ ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝกึ อาชีพครัง้ ทีไ่ ดค้ ะแนนสูงสุด เป็นคะแนนทไี่ ด้ของผูฝ้ ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรยี นรู้ของบลมู (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธพิ ิสัย 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมนิ ค่า

2. จิตพิสยั 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดคา่ นยิ ม 4) การจัดระบบ 5) บคุ ลกิ ภาพ

3. ทักษะพสิ ัย 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอยา่ งตอ่ เนื่องหลังจากตัดสินใจ 5) การกระทาไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครูฝกึ ........................................................... ลายเซน็ ครนู เิ ทศก์............................................................
ชอ่ื – นามสกุล ......................................................... ชื่อ – นามสกุล ............................................................
วันที.่ ...../.................../...............
วนั ที่....../.................../...............


46

รายละเอยี ดรายวชิ าฝกึ อาชพี และแผนการฝกึ อาชพี 0-12-3

6. รหัสวิชา 20404-5106 ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 6
(การใช้โปรแกรมบริหารงานทรพั ยากรมนษุ ย์)


47

รายละเอยี ดรายวิชา

20404-5106 ปฏิบตั งิ านอาหารและโภชนาการ 6 0-12-3
(การใช้โปรแกรมบริหารงานทรพั ยากรมนษุ ย์บนโทรศพั ท์มอื ถือ)

จุดประสงคร์ ายวชิ า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
1. ด้านพุทธิพิสัยเก่ียวกับ โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์บนโทรศัพท์มือถือ การบันทึกข้อมูล

ประวัติพนักงาน ระบบการประมวลผลเงินเดือน ระบบการควบคุมเวลาการทางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ
การอบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏบิ ัตงิ าน และการจดั ทารายงาน ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้กับ
หนว่ ยงานท่เี ก่ียวขอ้ ง

2. ด้านจิตพิสัยเก่ียวกับ โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์บนโทรศัพท์มือถือ การบันทึกข้อมูลประวัติ
พนักงาน ระบบการประมวลผลเงินเดือน ระบบการควบคุมเวลาการทางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ การ
อบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดทารายงาน ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานทเ่ี ก่ียวข้อง

3. ด้านทักษะพิสัยเก่ียวกับ โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์บนโทรศัพท์มือถือ การบันทึกข้อมูลประวัติ
พนักงาน ระบบการประมวลผลเงินเดือน ระบบการควบคุมเวลาการทางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ การ
อบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดทารายงาน ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานที่เกยี่ วข้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถนาความรู้ไปอธิบายด้วยความมั่นใจในการใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์บนมือได้

อยา่ งถกู ตอ้ ง
2. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน ระบบการ

ประมวลผลเงินเดือน ระบบการควบคุมเวลาการทางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ การอบรมพนักงาน
การประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานได้อยา่ งถกู ต้อง

3. สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติเป็นประจาในการจัดทารายงาน ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้กับ
หนว่ ยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

คาอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์บนโทรศัพท์มือถือ การบันทึกข้อมูล

ประวัติพนักงาน ระบบการประมวลผลเงินเดือน ระบบการควบคุมเวลาการทางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ
การอบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏบิ ตั ิงาน และการจัดทารายงาน ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานทีเ่ กย่ี วขอ้ ง

หมายเหตุ : 20404-5106 ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 6 เปน็ รายวิชาทวภิ าคใี นกลุ่มสมรรถนะวชิ าชพี เลอื ก
หมวดวชิ าสมรรถนะวชิ าชพี หลักสตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี พุทธศกั ราช 2562 ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


ฝอ.1

แผนการฝึกอาชีพรายวชิ า ระบบทวภิ าคี บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุป๊ จากดั (มหาชน)

รหัสวชิ า 20404-5106 ช่ือวิชา ปฏบิ ตั งิ านอาหารและโภชนาการ 6 (การใชโ้ ปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์บนโทรศพั ทม์ อื ถอื ) ท-ป-น 0-12-3 .

ผูฝ้ กึ อาชีพ หลักสตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย......................................

ฝกึ อาชีพภาคเรยี นที่ ปีการศกึ ษา ระหว่างวันท่ี ........../................../.............. ถงึ วันท่ี ........../................../.............. รวม 24 สปั ดาห์

อาชพี /ตาแหนง่ ช่ือวิชา รายหนว่ ย ช่วั โมงการฝกึ คะแนนการฝกึ อาชีพ
ผู้ฝกึ อาชีพ รายหนว่ ย (ฝอ.2)
ปฏิบัตงิ านอาหารและโภชนาการ 6 1.การใช้โปรแกรมบรหิ ารงานทรพั ยากรมนุษย์บนโทรศัพทม์ ือถอื
การใชโ้ ปรแกรมบรหิ ารงานทรัพยากรมนษุ ย์ 2.การบันทกึ ขอ้ มลู ประวตั พิ นกั งาน ระบบการประมวลผลเงินเดือน ระบบการ 72
บนโทรศัพทม์ ือถือ ควบคุมเวลาการทางานของพนกั งาน ระบบสวสั ดกิ าร การอบรมพนกั งาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 72
3.การจัดทารายงาน ขอ้ มลู สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานให้กับหนว่ ยงานท่ี
เกย่ี วขอ้ ง 18

48

หมายเหตุ เวลาฝกึ ในสถานประกอบการ รวมชว่ั โมงการฝกึ และรวมคะแนนผลการฝึกอาชีพรายหน่วย 162
ไมน่ ้อยกวา่ 54 ช่วั โมง มีคา่ เท่ากบั 1 หนวยกิต คะแนนรวมผลการฝกึ อาชพี รายหน่วยคดิ เปน็ รอ้ ยละ

เกณฑ์การวดั ผลและประเมนิ ผล  75-79 คะแนน ไดเ้ กรด 3.5  70-74 คะแนน ได้ เกรด 3  65-69 คะแนน ได้ เกรด 2.5
 80-100 คะแนน ไดเ้ กรด 4  55-59 คะแนน ได้ เกรด 1.5  50-54 คะแนน ได้ เกรด 1  ต่ากวา่ 50 คะแนน ได้ เกรด 0
 60-64 คะแนน ได้ เกรด 2

สรปุ การวดั ผลคะแนนรวมการฝึกอาชีพรายหนว่ ย คิดเปน็ ร้อยละ...................... ประเมนิ ผลการฝกึ อาชพี รายวิชา ไดเ้ กรด.....................

ลายเซ็นครฝู กึ ........................................................... ลายเซน็ ครูนิเทศก.์ .......................................................
ช่อื – นามสกลุ ......................................................... ช่ือ – นามสกลุ ............................................................

วันท่.ี ...../.................../............... วันท่.ี ...../.................../...............


แผนการฝึกอาชพี รายหนว่ ย ระบบทวิภาคี บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากัด (มหาชน) ฝอ.2

รหัสวชิ า 20404-5106 ชื่อวิชา ปฏบิ ัติงานอาหารและโภชนาการ 6 (การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษยบ์ นโทรศัพทม์ ือถือ) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยที่ 1 การใช้โปรแกรมบรหิ ารงานทรัพยากรมนษุ ยบ์ นโทรศพั ท์มอื ถือ หัวข้อเรือ่ ง ศึกษาและอธิบาย การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษยบ์ นโทรศัพทม์ ือถอื ชัว่ โมงการฝึก 72 ชัว่ โมง

ผฝู้ ึกอาชพี หลกั สตู ร ปวช. ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วทิ ยาลยั ....................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ที่ สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หัวข้อเรอ่ื ง วิธีสอน เคร่อื งมือ คุณลกั ษณะอนั พึง การปฏบิ ตั ิงาน (80)
จิต ิพสัย อปุ กรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะพิสัย สื่อการสอน
ครฝู กึ ครนู เิ ทศก์ ครฝู ึก ครูนเิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

1 สามารถนาความรู้ไปอธบิ ายด้วยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเก่ยี วกบั การใช้โปรแกรม - อธิบาย สาธิต และ ใช้เคร่ืองมือ การฝกึ อาชพี คร้ังที่ 1
ปฏบิ ตั ิงานจรงิ
ม่ันใจในการใชโ้ ปรแกรมบรหิ ารงาน ...... ...... ...... บรหิ ารงานทรพั ยากรมนษุ ย์บน - เพื่อให้โอกาสในการ อุปกรณ์ในสถาน ...........
พัฒนาสมรรถนะตามที่ ประกอบการ ........... .......... ...........
ทรพั ยากรมนษุ ยบ์ นโทรศัพทม์ ือถอื ได้ โทรศัพท์มอื ถือ การฝึกอาชีพคร้ังท่ี 2

อย่างถกู ตอ้ ง 2. อธบิ ายเกยี่ วกบั การใชโ้ ปรแกรม 49

บริหารงานทรพั ยากรมนุษย์บนโทรศพั ท์ กาหนดให้มีการปฏิบัติงาน ........... ........... ........... ...........
มือ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คร้งั และนา การฝกึ อาชพี คร้งั ท.ี่ ...

คะแนนสูงสดุ เป็นคะแนน

ท่ไี ด้ของผ้ฝู ึกอาชพี ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝึกอาชพี ครง้ั ทไี่ ดค้ ะแนนสงู สุด เป็นคะแนนท่ีไดข้ องผฝู้ ึกอาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรูข้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)

1. พทุ ธิพสิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า

2. จติ พิสัย 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกดิ คา่ นิยม 4) การจดั ระบบ 5) บคุ ลิกภาพ

3. ทกั ษะพิสยั 1) การรบั รู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกต้อง 4) การกระทาอย่างต่อเน่อื งหลงั จากตดั สนิ ใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเปน็ ธรรมชาติ

ลายเซน็ ครฝู กึ ........................................................... ลายเซน็ ครูนเิ ทศก์............................................................
ชือ่ – นามสกุล ......................................................... ชื่อ – นามสกุล ............................................................
วนั ที่....../.................../...............
วนั ที.่ ...../.................../...............


แผนการฝกึ อาชีพรายหนว่ ย ระบบทวภิ าคี บรษิ ัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ฝอ.2

รหสั วชิ า 20404-5106 ช่อื วิชา ปฏิบตั ิงานอาหารและโภชนาการ 6 (การใช้โปรแกรมบริหารงานทรพั ยากรมนษุ ยบ์ นโทรศัพทม์ อื ถือ) ท-ป-น 0-12-3 .

รายหน่วยท่ี 2 การบันทกึ ขอ้ มูลประวตั ิพนกั งานในหวั ขอ้ เร่ืองตา่ ง ๆ หัวข้อเรื่อง ศกึ ษาและปฏบิ ัตงิ าน การบันทึกขอ้ มูลประวตั พิ นกั งานในหวั ข้อเรือ่ งตา่ ง ๆ ช่ัวโมงการฝึก 72 ชว่ั โมง

ผ้ฝู ึกอาชพี หลักสตู ร ปวช. ประเภทวชิ า คหกรรม สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย....................................................

ระดับความสามารถ การวัดผลการฝึกอาชีพรายหนว่ ย (100 คะแนน)

ท่ี สมรรถนะรายวชิ า ุพทธิ ิพสัย หัวข้อเร่อื ง วิธสี อน เครอื่ งมือ คุณลักษณะอันพึง การปฏบิ ัตงิ าน (80)
จิต ิพสัย อุปกรณ์ ประสงค์ (20)
ัทกษะ ิพสัย สื่อการสอน
ครฝู กึ ครนู ิเทศก์ ครฝู ึก ครนู เิ ทศก์

A (10) B (10) C (60) D (20)

2 สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติด้วยความ 3 3 3 1. ศกึ ษาเกย่ี วกับการบันทกึ ขอ้ มลู - อธิบาย สาธติ และ ใชเ้ คร่อื งมือ การฝกึ อาชพี ครั้งท่ี 1 ...........
รบั ผิดชอบในการบนั ทกึ ข้อมลู ประวตั ิ ...... ...... ...... ประวตั พิ นักงาน ระบบการประมวลผล ปฏบิ ัติงานจริง อุปกรณ์ในสถาน ...........
พนักงาน ระบบการประมวลผล - เพอื่ ใหโ้ อกาสในการ ประกอบการ ........... .......... ...........
เงนิ เดอื น ระบบการควบคมุ เวลาการ เงนิ เดอื น ระบบการควบคุมเวลาการ พฒั นาสมรรถนะตามที่ การฝกึ อาชีพครัง้ ท่ี 2
ทางานของพนกั งาน ระบบสวัสดกิ าร ทางานของพนกั งาน ระบบสวัสดกิ าร กาหนดให้มกี ารปฏิบัติงาน 50
การอบรมพนักงาน การประเมนิ ผล การอบรมพนกั งาน การประเมนิ ผลการ ไมน่ ้อยกวา่ 3 ครงั้ และนา ........... ........... ...........
การปฏิบัตงิ านได้อย่างถกู ต้อง ปฏบิ ัตงิ าน คะแนนสูงสดุ เปน็ คะแนน การฝกึ อาชพี ครัง้ ที่....
2. ปฏบิ ตั งิ านการบันทกึ ข้อมูลประวตั ิ ท่ีไดข้ องผู้ฝกึ อาชีพ
พนักงานในหวั ขอ้ เรอื่ งตา่ งๆ ท่กี ลา่ วมา

ขา้ งตน้ ทกุ หวั ข้อ ........... ........... ........... ...........

เลอื กการฝกึ อาชีพคร้ังท่ไี ดค้ ะแนนสูงสุด เป็นคะแนนทีไ่ ดข้ องผฝู้ กึ อาชีพ รวม A+B+C+D ................คะแนน

ระดบั ความสามารถ 3 ด้าน ตามทฤษฎกี ารเรียนรขู้ องบลมู (Benjamin S. Bloom)
1. พทุ ธิพสิ ยั 1) ความรู้ 2) ความเขา้ ใจ 3) การนาความรไู้ ปใช้ 4) การวเิ คราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินคา่

2. จิตพิสัย 1) การรบั รู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดค่านิยม 4) การจดั ระบบ 5) บุคลกิ ภาพ

3. ทักษะพิสัย 1) การรับรู้ 2) กระทาตามแบบ 3) การหาความถูกตอ้ ง 4) การกระทาอย่างตอ่ เนือ่ งหลงั จากตดั สินใจ 5) การกระทาไดอ้ ย่างเป็นธรรมชาติ

ลายเซ็นครฝู กึ ........................................................... ลายเซน็ ครูนเิ ทศก์............................................................
ชอ่ื – นามสกลุ ......................................................... ชอื่ – นามสกลุ ............................................................
วนั ท่.ี ...../.................../...............
วนั ที.่ ...../.................../...............


Click to View FlipBook Version
Previous Book
VOL.5 เฆมน้อยของพระราชา
Next Book
Monster Test :No side effects