The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kasanee.thahin, 2021-05-20 06:53:27

E - book เรื่อง 你好

Nǐ hǎo

你好 ÊÇÑÊ´Õ

Dì yī bù fèn xué xí yǔ yīn第一部分 学习语音
ʋǹ·Õè 1 àÃÕ¹ÃÙŒàÊÕ§

tīng dú biàn yīn


1.听读辨音˜
¡Òÿ§áÅСÒÃÍ‹Ò¹áÂÐáÂÐàÊÕ§0 0
2

b – p d – t


bo – po da – ta


bu – pu dan – tan


bei – pei dou – toubao – pao ding – ting


ban – pan dong – tong

g – k f – h


ge – ke fa – ha


gu – ku fu – hu


gai – kai fei – heigeng – keng fan – han


gong – kong fou – hou

n – l


ni – li


nu – lunei – lei


nin – lin


nang – lang

o – e o – u


mo – me bo – bu


bo – ge po – pu


fo – he mo – mupo – ke fo – fu

an – ang en – eng


pan – pang ben – beng


tan – tang men – menggan – gang nen – neng


kan – kang ken – keng

Chàng dú sì shēng


2.唱 读四声
Ìͧ Í‹Ò¹ 4 àÊÕ§
0 0
2

nī ní nǐ nì hāo háo hǎo hào

mā má mǎ mà mō mó mǒ mò
pū pú pǔ pù bāi bái bǎi bài


lī lí lǐ lì fēn fén fěn fèn
gē gé gě gè pēng péng pěng pèng
lōu lóu lǒu lòu hōng hóng hǒng hòng

tīng dú biàn diào


3.听读辨调¿˜§ – ¾Ù´ á¡àÊÕ§nī - nǐ mǐn - mín míng - mìng ké - kè

lǐ - lí háo - hǎo dīng - dǐng tá - tā

nǎ - nà yī - yì 0 mā - mǎ bù 0 - bú

2


līn - lín ěr - èr lǚ - lǜ mò - mó

Tīng hòu biāo shàng sheng diào


4.听后标上声调¿˜§áÅŒÇãÊ‹à¤Ã×èͧËÁÒÂÇÃóÂØ¡µ 


ˋ
ˇ
ˊ
ˊ
ma tong lü baiˊ
ˇ
ˇ
ˉ
0
po feng gu ni
0
2


ˊ
ˇ
ˉ
ka pei han ding
ˋ

Dì èr bù fèn xué xí kè wén


第二部分 学习课文
Œ
ʋǹ·Õè 2 àÃÕ¹ÃÙº·àÃÕ¹

shēngcí


¤íÒÈѾ·hǎo ´Õ nǐ ¤Ø³nín ·‹Ò¹ Mǎdīng ÁÒϵԹ

Línnà ÅÔ¹¹Ò Lǐyìmín ËÅÕèÍÕéËÁÔ¹
Āmíng ÍÒËÁÔ§Nǐ hǎo! Nǐ hǎo!

Dì sān bù fèn xué xiě hàn zì

第三部分 学写汉字
ʋǹ·Õè 3 àÃÕ¹ÃÙŒÍÑ¡Éèչ

àÊŒ¹¢Õ´ ª×èÍ µÑÇÍ‹ҧ


丶 diǎn 六一 héng 二
丨 shù 十

ノ piě 人

㇏ nà 八

㇀ tí 红

Nǐ hǎo

你好 ÊÇÑÊ´ Õ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ένας Ήρωας μια ιστορία - Αθανάσιος Διαάκος
Next Book
LEMBARAN KERJA PBS BI 6B 青苗校本评价英文6B