The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาขงเขื่อนลำตะคลองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pariyada tonsomboon, 2020-02-19 23:38:41

เขื่อนเพื่อความปัง

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาขงเขื่อนลำตะคลองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Keywords: เขื่อน,ท่องเที่ยว,เขื่อนลำตะคลอง

จัดทำโดย

เดก็ หญงิ ปรยิ ฎำ ตน้ สมบรู ณ์ เลขที่ 28 ม. 3/2

E-book เขอื่ นเกบ็ นำ้ ลำ้ ตะคอง

ประวตั คิ วำมเปน็ มำ

-
- เข่ือนลำตะคองสร้ำงขึ้นในปี พ.ศ.2507-2512 เพ่ือกักเก็บน้ำไว้

อุปโภคบรโิ ภค กำรเกษตรและลดอทุ กภัย เข่ือนลำตะคองสรำ้ งข้ึน
บรเิ วณช่องเขำเข่ือนลั่นกับชอ่ งเขำถ่ำนเสียตัวเขื่อนเปน็ เขอ่ื นดินสงู
40.30 ม.สันเขื่อนยำว 527 ม.กว้ำง10 ม.อ่ำงเก็บนำ้ เหนือเขื่อนมี
ควำมยำวตลอดลำน้ำ 19 กม.มีพ้นื ที่ 277,000 ไร่สำมำรถกักเกบ็

นำ้ ได้ 310ล้ำน ลบ.ม.
http://lproject.rid.go.th/site/index.php/th/

-เปน็ เขอื่ นดินเกบ็ กักนำ้ ปดิ ก้นั แม่นำ้ ลำตะคอง
สูง 40.3 ม. ยำว 521 ม. มีช่องระบำย 1 ช่อง
ระดับสันเขอ่ื น + 282.30 ร.ท.ก.

ระดับเกบ็ กัก + 277.00 ร.ท.ก. ระดับน้ำสูงสดุ + 280.00
ร.ท.ก.
อำณำเขตรับนำ้ 1,430 ตร.กม. พน้ื ที่อ่ำงฯ ที่ระดับเก็บกักสูงสุด
554 ตร.กม.

http://web.rid.go.th/

-ปรมิ ำณนำ้ ที่ระดับเก็บกัก 310 ล้ำน ลบ.ม. ปรมิ ำณน้ำที่ระดบั
เกบ็ กกั สูงสุด 445 ล้ำน ลบ.ม.

ควำมจุก้นอ่ำงฯ ที่ระดับ + 261.00 ร.ท.ก. 20 ล้ำน ลบ.ม.
ปริมำณนำ้ ไหลลงอ่ำง 212 ล้ำน ลบ.ม./ปี ปรมิ ำณฝนเฉลยี่ 1,113
มม./ปี
River Outlet ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3.50 ม. ส่งนำ้ ได้ 20
ลบ.ม./วนิ ำที ระดบั ธรณีท่อ + 261.00 ร.ท.ก.
Service Spillway ขนำด 6.0 ม. จำนวน 7 ช่อง ระบำยน้ำ
ได้ 1,530 ลบ.ม./วนิ ำที
ทำงระบำยน้ำฉุกเฉินกว้ำง 40.0 ม. ระบำยนำ้ ได้ 600 ลบ.ม./
วนิ ำที

http://web.rid.go.th/\

- โรงไฟฟำ้ ลำตะคองฯ ตดิ ตั้งเครื่องกำเนดิ ไฟฟ้ำ ขนำด 250 เมกะ
วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลติ ติดตั้ง 500 เมกะวัตต์ ต่อมำได้
ตดิ ตัง้ เคร่ืองกำเนดิ ไฟฟำ้ เพ่ิมเตมิ อีกจำนวน 2 เครื่อง ทำให้มีกำลัง

ผลิตตดิ ตัง้ รวมทั้งสน้ิ 1,000 เมกะวัตตก์ ฟผ. จงึ ได้ดำเนนิ โครงกำร
ติดตั้งกังหนั ลมจำนวน 2 ชุด ขนำดกำลังผลิตชดุ ละ 1,250 กโิ ลวัตต์
รวมกำลังผลติ 2,500 กิโลวัตต์ และดำเนินกำรติดตั้งกังหนั ลมเพ่ิมอีก
12 ต้น ต้นละ 2,000 กิโลวัตต์ ทำให้มีกำลังผลติ ติดตั้งรวมทั้งสนิ้
26,500 กิโลวัตต์

https://www.egat.co.th

+

- ชำวบ้ำนได้ร่วมจัดเทศกำลกินปลำลำตะคองบริเวณท้ำยหม่บู ้ำนทำง
ลงเขื่อนลำตะคองเพอ่ื กระตุ้นเศรษฐกจิ และส่งเสรมิ อำชพื ชำวประมงใหม้ ี

รำยได้เพ่ิมขนึ้ และกำรท่องเท่ยี วเพ่ิมมำกขนึ้ และมีกำรจำหน่ำยปลำสดๆ
และยังมีพืชผักสวนครัวมำจำหน่ำยอีกด้วย
https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_1651470

6.

-ในช่วงฤดูหนำวกันจำนวนมำก โดยเฉพำะที่เขำยำยเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.
สีคว้ิ จ.นครรำชสมี ำ มีนักท่องเทยี่ วแห่เดินทำงไปเซลฟ่ีกังหันลมยักษ์ 12

ต้นบนยอดเขำที่กำรไฟฟำ้ ฝำ่ ยผลติ แห่งประเทศไทยเปดิ ให้นักท่องเท่ยี วได้
เทยี่ วชมสมั ผัสอำกำศบริสุทธิ์ และปนั่ จักรยำนกินลมชมวิวโดยในช่วงวันหยดุ
สุดสัปดำห์ หรือช่วงหยุดยำวเทศกำลต่ำงๆ มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมำ
เทยี่ วชมตลอดทั้งวัน ซ่ึงปัจจุบัน กำรไฟฟำ้ ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้นำ
กังหันลมยักษ์มำติดตัง้ เพิ่มอีก 12 ต้น ตรงจุดชมววิ บนยอดเขำ ตรงข้ำมกับ
อ่ำงเกบ็ น้ำลำตะคอง เพื่อใช้ผลิตเปน็ กระแสไฟฟ้ำ ซึ่งมีแผนที่จะพฒั นำใหเ้ ป็น
แหล่งท่องเท่ยี วแบบยั่งยืนตอ่ ไป
https://www.sanook.com/travel/1417545/

-กรมทำงหลวง กระทรวงคมนำคม กล่ำวว่ำ โครงกำรก่อสร้ำงทำง
หลวงพเิ ศษระหว่ำงเมือง หมำยเลข 6 หรอื มอเตอร์เวยส์ ำยบำงปะอนิ -
สระบรุ -ี นครรำชสีมำ ในพื้นที่รับผดิ ชอบของสำนักงำนทำงหลวงท่ี 10
เร่ิมจำก ต.กลำงดง อ.ปำกช่อง จนถงึ อ.เมืองนครรำชสีมำ แบ่งสัญญำ
กำรก่อสร้ำงเป็น 20 สัญญำ มรี ูปแบบถนนทั้งขนำด 4-6 ชอ่ งจรำจร และ
รูปแบบทำงยกระดับบรเิ วณภูมปิ ระเทศที่มีควำมลำดชัน รวมระยะทำง
108.717 กิโลเมตร มลู ค่ำโครงกำร 30,613 ล้ำนบำท

https://mgronline.com/local/detail/9610000121489
Click to View FlipBook Version