The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zulfadlyothman5951, 2019-12-08 23:33:12

Observer Form PAGEMA-CDEX 2019

Observer Form PAGEMA-CDEX 2019

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang
1 Tindakan Awal (Lokasi Insiden Kg Tg Langsat)
berkaitan)
1.1 Adakah orang kampung hubungi MERS
999 memaklumkan berlakunya Kurang Memuaskan Baik
kecemasan / insiden Baik

1.2 Adakah Wakil Kumpulan Penduduk
hubungi Ketua Kampong/Tuan Imam

1.3 Adakah Ketua Kampong mengarahkan
Wakil Kumpulan Penduduk membuat
Pungusian kawasan/rumah

1.4 Adakah penduduk tahu ada berlaku
KECEMASAN di kampong

1.5 Adakah taklimat berlakunya KECEMASAN
diberikan oleh Wakil Kumpulan Penduduk

1.6 Adakah Size-up/Penilaian di buat di lokasi
insiden oleh Agensi Kerajaan

1.7 Adakah pihak Bomba dan lain-lain agensi
di hubungi melalui MERS 999

1.8 Adakah taklimat kecemasan di berikan
pada IC BOMBA yang tiba di lokasi

1.9 Adakah 'Handover & Chain Of Command'
di lakukan

1.10 Adakah ISYARAT KECEMASAN
(PA,KENTONG)di lakukan penduduk

1.11 Adakah penduduk berkumpul mengikut
Kumpulan yang ditetapkan

1.12 Adakah penduduk memakai PPE

1.13 Adakah aspek keselamatan di tekankan
semasa operasi kecemasan kepada
penduduk dan orang luar

1.14 Adakah PKTK di wujudkan

1.15 Adakah CCP (Medic Based) di wujudkan

Page 1 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang
1.16 Adakah agensi-agensi kerajaan seperti
JBPM,PDRM,Polis berkaitan)
Marine,Hospital,APMM,APM, JAS,
JKKP,Jab Kimia,MET, JKM di hubungi Kurang Memuaskan Baik
Baik

1.17 Adakah Ambulan Ahli PAGEMA di hubungi
dan tiba di lokasi insiden

1.18 Adakah Ahli PAGEMA tiba di lokasi
insiden melapor kepada STAGING
PAGEMA dan Bomba

1.19 Adakah berlaku Koordinasi dan
Penyelarasan anatara PAGEMA dengan
Agensi Kerajaan

2 Pengurusan Kenderaan Kecemasan

2.1 Adakah lokasi penempatan Kenderaan
Kecemasan/Ambulan di STAGING AREA
berfungsi

2.2 Adakah penempatan Kenderaan
Kecemasan/Ambulan
mengambil kira faktor Risiko dan
Keselamatan

2.3 Adakah Kenderaan kecemasan /Ambulan
Ahli PAGEMA di lokasi insiden mematuhi
aspek keselamatan

2.4 Adakah Ambulan Ahli PAGEMA respons
dilokasi insiden mengikut arahan

2.5 Adakah Ahli PAGEMA memaklumkan
pada MEDIK Team KKM yang ada akan
tindakan yang di ambil

2.6 Adakah Medik Ahli PAGEMA memakai
PPE semasa Operasi Meyelamat &
Membawa Mangsa

2.7 Adakah kaedah pemandu Kenderaan
Kecemasan memandu dengan berhemah

2.8 Adakah Kenderaan Kecemasan Ahli
2.9 PAGEMA hadapi kesulitan di laluan
2.9.1 kampong Tg Langsat Langsat
Adakah Kenderaan Kecemasan Ahli
PAGEMA hadapi kesulitan di laluan Tapak
Pelupusan Sampah MPPG
Adakah Kenderaan Kecemasan /Ambulan
Ahli PAGEMA menghantar mangsa CCP

3 Size up

Adakah Pengumpulan maklumat awal dari

3.1 Ketua Kampong/Ketua Kumpulan
Penduduk / Tuan Imam atau orang awam

di lakukan

Page 2 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang

berkaitan)

Kurang Memuaskan Baik
Baik

3.2 Adakah JBPM melakukan Size- Up dan
pengumpulan maklumat Insiden

3.3 Adakah KKM melakukan Size- Up dan
pengumpulan maklumat mangsa

3.4 Adakah JAS melakukan Size- Up dan
pengumpulan bahan pencemaran

Adakah MPPG/PAGEMA melakukan
3.5 pengumpulan data jumlah mangsa dan

jenis pencemaran yang berlaku

Pengurusan hazard dan bahaya hasil
3.6 penaksiran risiko dilakukan(Zoning Area)

3.7 Kenal pasti semua bahan berbahaya yang
ada termasuk MSDS/CSDC

Adakah MET di minta membuat
3.8 pemantauan Arah Angin & Cuaca

4 Rescue

4.1 Tahap pemahaman konsep RESCUE
dalam melaksanakan kerja penyelamatan
dan pemindahan mangsa

4.2 Adakah di lakukan perancangan
melaksanakan kerja-kerja menyelamatkan
dan memindahkan mangsa

4.3 Tatacara pelaksanaan kerja-kerja
menyelamat semasa di lakukan mengikut
SOP

4.4 Adakah peralatan menyelamat yang di
gunakan bersesuaian dengan insiden yang
berlaku

4.5 Adakah kaedah mengangkat mangsa
dalaman operasi di buat dengan betul
dan mengikut SOP

4.6 Adakah peralatan yang di gunakan dalam
'Rescue Operation' berfungsi dengan baik
seperti Strecther, Oxigen set dll

Page 3 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang

berkaitan)

Kurang Memuaskan Baik
Baik

4.7 Adakah strecter yang di gunakan
bersesuaian dengan insiden

4.8 Adakah mangsa di bawa dengan kaedah
yang betul dalam 'Rescue Operation'

4.9 Adakah mangsa di pakaikan dengan PPE
semasa/selepas di bantu oleh penyelamat

4.9.1 Adakah Penyelamat dari kalangan Ahli
PAGEMA melaporkan pada IC Bomba atau
Medik KKM semasa operasi

4.9.2 Adakah konsep RESCEO di guna pakai
semasa operasi Penyelamatan

5 Incident Action Plan (IAP)

5.1 Objektif
5.1.1
Tahap pemahaman objektif
utama yang perlu dilakukan
dalam pelan operasi Pencemaran
Bahan Kimia dan Operasi
Menyelamat
/Merawat/Memindahkan Mangsa

5.1.2 Perancangan dan pelaksanaan
objektif dalam pelan tindakan
semasa operasi Pencemaran
Bahan Kimia dan Menyelamatkan
Mangsa

Page 4 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang

berkaitan)

Kurang Memuaskan Baik
Baik

5.2 Strategi Pelan Tindakan

5.2.1 Keupayaan merancang dan

menentukan strategi dalam pelan

tindakan semasa gerak kerja

Operasi Mengatasi

Pencemaran,Menyelamat,Meraw

at dan Memindahkan Mangsa

5.2.2 Tahap pelaksanaan Konsep
RECEO semasa operasi
Menyelamat,Merawat dan
Memindahkan Mangsa

5.3 Pemindahan Mangsa

5.3.1 Adakan bilangan mangsa yang
dipindahkan dari kawasan
Kampung Tg. Langsat seramai 60
orang?

5.3.2 Adakah pemindahan dibuat
berdasasar kumpulan-kumpulan
kecil?

5.3.3 Berapa kumpulan kecil yang
digunapakai untuk pemindahan
mangsa di kawasan kampung?

5.3.4 Adakah kumpulan penduduk yang
dipindahkan di bahagikan di
bahagikan mengikut kawasan
tempat tinggal mereka?

Adakah mangsa pencemaran dari
kawasan kampung seramai 20
5.3.5 orang dikenalpasti ?
Adakah mangsa di beri 'tangging'
semasa proses pemindahan
5.3.6 dilakukan?
Adakah pengangkutan yang di
gunakan untuk proses
pemindahan mangsa
5.3.7 bersesusaian?

Semasa pemindahan mangsa dari
kawasan kampung, adakah
meraka dilengkapi dengan 'grab
5.3.8 bag' masing-masing?

Page 5 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang
Adakah proses penyerahan
mangsa di tempat pengumpulan berkaitan)
sementara dilakukan secara
sistematik? Maklumat yang Kurang Memuaskan Baik
dibekalkan mencukupi?Mangsa Baik
didaftarkan sebaik tiba di pusat
5.3.9 pemindahan?
Adakah mangsa dari kawasan
perindustrian Tg.Langsat juga
dipindahkan bersama mangsa
5.3.10 dari kampung dan ditangging?

6 Command & Control

6.1 ICS
6.1.1 Pembentukan carta ICS

6.1.2 Pelaksanaan peranan dan
tanggungjawab oleh setiap unit /
jawatan dalam ICS

6.1.3 Chain of command
6.1.4 Hirachy of command

6.2 PKOB dan PKTK

6.2.1 Tahap pemahaman mengenai
PKOB / PKTK Ahli PAGEMA

6.2.2 Keupayaan set-up PKOB / PKTK
6.2.3 Pengurusan PKOB / PKTK
6.2.4 Kesempurnaan kelengkapan &

keperluan di PKOB / PKTK
6.2.5 Sistem Komunikasi di PKOB /PKTK

6.2.6 Agensi Kerajaan yang berada di
PKOB/PKTK bersama PAGEMA

7 Personel Protection Equipment (PPE) compliance

7.1 Personel gear
7.1.1 Jacket
7.1.2 Glove
7.1.3 Fire boots
7.1.4 Fire helmet
7.1.5 Lain-lain PPE

7.2 Alat Pernafasan (B.A)
7.2.1 BAECO
7.2.2 Tatacara pemakaian B.A
7.2.3 Faktor keselamatan

7.2.4 Ujian pada BA

Page 6 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang
8 Pengurusan Medik
berkaitan)
8.1 Keupayaan & skill melakukan triage
Kurang Memuaskan Baik
Baik

8.2 Kemahiran & skill mengunakan peralatan
medik termasuk strecher

8.3 Kemahiran merawat mangsa

8.4 Kemahiran & kemampuan melakukan
8.5 pengurusan mangsa
8.6 Penilaian terhadap kecederaan mangsa
8.7 adakah di lakukan
8.8 Arahan terhadap pasukan dalam
8.9 menerima dan merawat mangsa
8.9.1 Komunikasi dengan pasukan Medik yang
terlibat dengan operasi
Adkah Signage CCP (Casulaty Collecting
Post)
Adakah catitatan di buat bekenaan jumlah
dan tahap kecederaan mangsa

Koordinasi antara pasukan penyelamat-
EMRS / KKM dan Ahli PAGEMA dalam
pengurusan mangsa

9 Keselamatan & kesihatan Pekerjaan (KKP)

9.1 Keupayaan mengenalpasti hazard dan
risiko di lokasi operasi

9.2 keupyaan melakukan pengawalan hazard
& risiko di lokasi operasi (cth pemakaian
PPE, kon, sawar-sawar & signage)

9.3 Pematuhan kepada prosedur / SOP
berkaitan

9.4 Argonomik (mengangkat mangsa)

9.5 Kebajikan dan safety awareness di
kalangan pegawai serta Ahli PAGEMA
yang terlibat

Page 7 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang
10 Inter-agensi
berkaitan)
10.1 Koordinasi dan penyelarasan di antara
BOMBA,KKM,JAS,PAGEMA dan agensi Kurang Memuaskan Baik
yang terlibat dalam PAGEMA CDEX 2019 Baik

10.2 Komitmen agensi terlibat dalam
PAGEMA CDEX 2019 di setiap lokasi
insiden

10.3 Adakah PAGEMA di aktifkan dan di
hubungi oleh BOMBA

10.4 Koordinasi diantara MPPG/PAGEMA dan
Ahli PAGEMA yang terlibat dengan
PAGEMA CDEX 2019

10.5 Koordinasi dan komunikasi diantara
pasukan di laut dan darat?

10.6 Koordinasi di antara BOMBA dan
PAGEMA

10.7 Peranan dan fungsi yang dimainkan yang
terlibat dalam PAGEMA CDEX 2019

10.8 Kemahiran dan keupayaan agensi dalam
menguruskan insiden / bencana

11 Komunikasi & Perhubungan Agensi

11.1
Tahap Keberkesanan Komunikasi di
antara agensi mengunakan Terminal GIRN

11.2 Penyelarasan chanel Inter-agency GIRN di
kalangan agensi semasa PAGEMA CDEX
2019

11.3 Kelancaran komunikasi Inter-agency
semasa latihan PAGEMA CDEX 2019

11.4 Hubungan 2 hala Walkie Talkie PAGEMA
dengan Ahli di lokasi insiden

11.5 Adakah Walkie Talkie PAGEMA jelas
ketika berkomunikasi

11.6 Adakah Walkie Talkie PAGEMA
mencukupi untuk kegunaan
PKTK,PKOB,STAGING AREA,CCP,LOKASI
INSIDEN TAPAK PELUPUSAN SAMPAH
MPPG san KAMPONG TG LANGSAT

Page 8 of 9 TLP TERMINAL S/B

Bil. Perkara Yang Diuji Prestasi tindakan Ulasan / Komen
(sila tandakan √ pada ruang

berkaitan)

Kurang Memuaskan Baik
Baik

12 Hazmat Gerak kerja hazmat oleh pasukan Hazmat
JBPM
12.1 Kemahiran dan skill anggota Pasukan
12.2 HAZMAT
Pengurusan DECON oleh Pasukan Hazmat
12.3 JBPM

12.4 Pengurusan zoning semasa gerak kerja
hazmat

12.5 Kerjasama antara Pasukan Hazmat JBPM
dengan agensi yang berkaitan

12.6 Adakah pihak yang terlibat dalam operasi
Hazmat menanganinya dengan betul

12.7 Adakah Ahli PAGEMA yang terlibat
memakai PPE yang sesuai dan betul

12.8 Adakah terdapat Wind Shock dan
penggunaan Gas Detector di lokasi
insiden

Ulasan keseluruhan

Cadangan Penambahbaikan TLP TERMINAL S/B

Tandatangan Pegawai Penilai / Observer:
……………………………
Nama Pegawai :
Jawatan :
Jabatan :
Tarikh :
Page 9 of 9


Click to View FlipBook Version