The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by พรนภัส ลีฬหะพันธุ์, 2019-09-13 04:40:42

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

Keywords: โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศรา้

•โรคซึมเศรา้ สามารถรกั ษาใหห้ ายได้
ซ่ึงการรกั ษาโดยทวั่ ไปไมจ่ าเป็ นตอ้ ง
นอนพกั ในโรงพยาบาล เวน้ แตใ่ นรายที่
มคี วามเสยี่ งตอ้ งสงั เกตอาการใกลช้ ดิ
มอี าการรนุ แรงหรือตอ้ งตรวจเพม่ิ เตมิ
เพ่ือแยกกบั โรคทางกายบางชนดิ ภาวะ
ซึมเศรา้ ในแตล่ ะคนอาจจะมแี นว
ทางการรกั ษาท่ีเหมาะสมแตกตา่ งกนั
ไปและในบางรายอาจตอ้ งการการ
รกั ษาหลายอย่างร่วมกนั

การรกั ษาดว้ ยการใชย้ า

•ยากลมุ่ ตา้ นเศรา้ (Antidepressants) ยาใน
กลมุ่ นปี้ ัจจบุ นั มหี ลากหลายชนดิ พบ
อาการขา้ งเคยี งลดลงและมจี านวนผปู้ ่ วย
ทต่ี อบสนองตอ่ การรกั ษาเพิม่ มากขนึ้ โดย
แพทยแ์ ละผปู้ ่ วยสามารถทางานร่วมกนั ใน
การเลือกยาใหเ้ หมาะสม
•ยากลมุ่ อื่นๆ (Other Medications) ยาใน
กลมุ่ อืน่ ๆ ที่นามาใชร้ ่วมเพอ่ื การรกั ษา
ภาวะซึมเศรา้ ในบางราย เชน่ ยากลมุ่
คลายกงั วล ยากลมุ่ สมาธิ ยากลมุ่
ควบคมุ อารมณห์ รือยากลมุ่ ตา้ นโรคจิต
โดยแพทยจ์ ะพจิ ารณาจากความเหมาะสม
รว่ มกบั การตอบสนองตอ่ การรกั ษาที่ผา่ น
มา

การทาจิตบาบดั

•จะชว่ ยใหผ้ ปู้ ่ วยสามารถปรบั เปลี่ยน
หรือเรียนรวู้ ิธีท่ีตา่ งออกไปในการ
จดั การปัญหาหรือความทา้ ทายตา่ ง ๆ
ทีเ่ ขา้ มาในชวี ิต รวมถึงปรบั เปลย่ี น
ความคิดและมมุ มองตอ่ ส่ิงตา่ งๆ ในแง่
ลบ อนั เป็ นผลมาจากภาวะซึมเศรา้ เชน่
จติ บาบดั สมั พนั ธภาพระหว่างบคุ คล
(Interpersonal Psychotherapy) การ
บาบดั โดยการปรบั เปล่ียนความคิดและ
พฤตกิ รรม (Cognitive Behavioral
Therapy) ตวั อยา่ ง CBT ทใ่ี ชใ้ นการ
รกั ษาคือ Rational Emotive Behavior
Therapy (REBT) and Dialectical
Behavior Therapy (DBT)

การรกั ษาแบบอ่ืน

•เชน่ การรกั ษาดว้ ยไฟฟ้ า
(Electroconvulsive therapy or ECT)
Transcranial Magnetic Stimulation
(TMS) และการกระตนุ้ เสน้ ประสาท
เวกสั (Vagus Nerve Stimulation)

การรกั ษาดว้ ยไฟฟ้ า (Electroconvulsive therapy or ECT)

การกระตนุ้ เสน้ ประสาทเวกสั (Vagus Nerve Stimulation)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ต้มยำกุ้ง1
Next Book
Portfollio ด.ช.ลีโอ เฉิง