The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการสร้าง_หน่วยการเรียนรู้+ข้อสอบFacebook(กลุ่ม)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aj.pan Rattanaumporn, 2020-05-19 04:00:22

คู่มือการสร้าง_หน่วยการเรียนรู้+ข้อสอบFacebook(กลุ่ม)

คู่มือการสร้าง_หน่วยการเรียนรู้+ข้อสอบFacebook(กลุ่ม)

หนา้ 1

คู่มอื การสร้าง Facebook ให้เปน็ ห้องเรียน

Online สรา้ ง Course Online เป็นหนว่ ยการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ(งานสอ่ื การเรยี นการสอน)
วทิ ยาลัยสารพดั ช่างพษิ ณุโลก

หนา้ 2

การสร้างกลุ่ม Facebook และ หน่วยการเรียนรู้ (แนะนาการสร้างด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร)์

1. ครผู ู้สอน ลอ็ กอนิ เข้า Facebook ของครูผ้สู อน

2. หน้าโปรไฟลข์ องครูผู้สอน เลือกเมนู สร้าง

3. เลือกเมนู สรา้ ง ------> กลุ่ม

หนา้ 3
4. ตั้งชือ่ กลุ่มของคณุ (แนะนาใหเ้ ป็นตวั ยอ่ หรือช่อื ไมย่ าวจนเกินไป) ไมต่ ้องปรับคา่ ใดๆ กดป่มุ สร้าง

ตง้ั ช่อื กลมุ่ Facebook
เชน่ PLKcom-ฝกึ งาน

5. ระบบจะดาเนินการสร้างและเปดิ หนา้ Facebook กลุ่ม ทีค่ รผู ู้สอนสรา้ งขนึ้ มา

6. แนะนาให้ อัพโหลดรูปภาพ ปกFacebook ของกลุ่ม เพ่อื จดจาได้งา่ ยสาหรบั นกั เรยี น

เป้าหมายสาคัญ >>> ครูผู้สอนจะได้ Facebook กลมุ่ สาหรับการจัดการเรยี นการสอน

หนา้ 4

สร้าง Course Online เป็นหนว่ ยการเรียนรู้

หน่วยการเรยี นรู้ ใน Facebook จะเป็นประเภท การเรียนรทู้ างโซเชียล

คอื การจดั ระเบยี บโพสตล์ งในหน่วยหรือชดุ ของหน่วยท่สี มาชกิ สามารถดูได้ บน Facebook สะดวกเปน็ หมวดหมู่
สามารถทาเปน็ หน่วยการเรียนรใู้ นบทเรยี น หรือ แยกเป็นสปั ดาห์การเรียนการสอน หรือเป็นเนื้อหาสาระนา่ รู้ตา่ ง ๆ
(คลา้ ยการทาสารบัญ) สรา้ งขอ้ สอบเปน็ หนว่ ยการเรยี นได้

มีข้นั ตอน การสรา้ งการเรยี นรทู้ างโซเชยี ล ของ Facebook ดงั น้ี
7. เม่อื ครผู สู้ อน สร้างกลมุ่ Facebook เสร็จสนิ้ เรยี บร้อย จะอยู่ท่ีหน้าหลักของ Facebook กลุ่ม ทเ่ี มนู “พูดคุย”

8. จากน้นั ใหเ้ ลอื ก เมนู เพ่ิมเตมิ -------> แกไ้ ขการต้ังคา่ กลุม่

1
2

หน้า 5
9. เลอื ก เมนูประเภทกลมุ่ จากเดิม “ทว่ั ไป” ให้เลอื ก “เปลย่ี น”

10. เลือก เปล่ยี นประเภทกลมุ่ เปน็ การเรียนรทู้ างโซเชียล แล้วกดปุ่มบนั ทกึ

11. เม่อื กดปุม่ บันทึก ให้ เลอื ก หน่วยการเรียนรู้ : คณุ สามารถเลอื กลาดบั และกลุ่มของโพสตไ์ ดใ้ นแทบ๊ น้ี
เมอ่ื ตัง้ ค่า ในรูปเสรจ็ สิ้นแล้ว ให้ กดปุ่ม บันทกึ ด้านล่างสุด อกี คร้ัง

>>> ทาตามขัน้ ตอนนี้ทัง้ หมด ครผู ้สู อนจะได้ <<<

หน้า 6

การจดั การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์(Facebook Unit Learning)

การนาไปประยุกตใ์ ชง้ าน เพือ่ การจดั การเรียนการสอนระบบออนไลน์

เลือกเมนู “พดู คยุ ” ของ Facebook กลมุ่

พิมพ์คำสงั่ คำอธิบำย กำร
เรียนกำรสอน เป็นขนั ้ ตอน
ให้ชดั เจน ใช้กำร โพสต์
หลกั และ กำรตอบกลบั
เป็นกำรสง่ งำน

ตงั ้ เวลำ ในกำรโพสต์
ลว่ งหน้ำได้ อยำ่ งน้อย 1
ชวั่ โมง จำกเวลำปัจจบุ นั

ครสู อน อพั รูปภาพใบงาน หรือ ส่ือการสอน และ วิดีโอ ได้

หน้า 7

ครูผ้สู อน สำมำรถอพั โหลด
ส่ือกำรเรียนกำรสอนจำก
ห้องสมดุ แผน่ ซีดี รวมถงึ
สอ่ื ทส่ี ร้ำงเองจำกมือถือ
ของครูผ้สู อนได้อีกด้วย

หมายเหตุ : สอื่ การเรียนการสอน อาจอา้ งอิงเปน็ ลิงก์ URL ของ เวบ็ ไซต์ www.youtube.com โดยการ copy ลงิ กม์ าวางไดท้ ันที

ตัวอยา่ ง

หนา้ 8

ตัวอยา่ ง

หนา้ 9
การจัดเก็บโพสตต์ ่าง ๆ เปน็ หนว่ ยการเรยี นรู้(สารบัญ หมวดหมู่)

1. หลกั จากครผู ู้สอนโพสต์ เนื้อหา สาระ สาหรบั การเรยี นการสอน ในแต่ละวนั เรยี บร้อยแลว้
2. ใหค้ รูผสู้ อน เลือกเมนู หนว่ ยการเรียนรู้

3. เลือก สรา้ งหนว่ ยการเรียนรู้

หนา้ 10
4. ตั้งชอ่ื หนว่ ยการเรียนรู้ (อ้างอิงจากหนังสือเรียน หรือ เนื้อหาที่ครสู อน) กดปุ่ม สร้างหน่วยการเรียนรู้

5. เม่ือกดปมุ่ สร้างหนว่ ยการเรยี นรู้ แล้ว ระบบสรา้ งหน่วยการเรียนรู้ มารอ สาหรับการเลือกโพสตต์ ่างๆ มาใส่

หนา้ 11

6. ครผู ้สู อน กลับ ไปเลือกเมนู “พดู คุย”

7. เลอื กโพสต์ ท่ีมีเน้อื หา เกย่ี วกับ หนว่ ยการเรียนรู้ ทส่ี ร้างรอไว้ แลว้ เลือก จดุ 3จุด เลอื กหน่วยการเรียนร้ทู ี่ตอ้ งการ

หน้า 12
8. ตัง้ ชือ่ เร่อื ง หรือ หวั ข้อ อีกคร้ัง แลว้ กดป่มุ “เพิ่มไปยังหน่วย”

ตัวอยา่ ง หนว่ ยการเรยี นรู้ ทจี่ ดั การเรยี บรอ้ ย

ครผู ู้สอน ก็จะได้หนว่ ยการเรียนรู้ ท่ีเป็นหมวดหมู่ สาหรบั นกั เรียนเขา้ มาเรยี นรู้ไดต้ ลอดเวลา

หน้า 13

การปิดโพสต์ หรอื คอมเมนต์
วธิ ีการ เลอื กโพสต์ ทต่ี ้องการ ----> คลกิ ท่ีจุด 3 จุด เลอื ก ปดิ การแสดงความคิดเหน็

ใช้สาหรบั การกาหนดระยะเวลาในการส่งงาน จะปิด หรอื เปดิ ได้จากครูผ้สู อน

หนา้ 14

สร้างขอ้ สอบ หรือคาถาม ในหน่วยการเรียนรู้

1

2
3

4 เนือ้ หา
5 ข้อสอบ

8 6
7

หน้า 15

หากต้องการแกไ้ ข ขอ้ สอบ ภายหลัง

9

10

11

หนา้ 16

12

หนา้ 17

สอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้

13 14

หนา้ 18

หน้า 19

ขอบคุณ รูปภาพ www.freepik.com
ลิขสทิ ธ์ภิ าพ วทิ ยาลัยสารพดั ช่างพิษณโุ ลก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สินค้าหมู,สินค้าไก่
Next Book
KHATAM AL QURAAN 2020 (3)