The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

GKEB 1074 IRISSHA IRDINA BINTI MOHAZAR IKSHAM BM SJKC (3)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by irisshairdina, 2021-11-08 03:38:08

GKEB 1074 IRISSHA IRDINA BINTI MOHAZAR IKSHAM BM SJKC (3)

GKEB 1074 IRISSHA IRDINA BINTI MOHAZAR IKSHAM BM SJKC (3)

Kemahiran
Berfikir

Pengenalan
Menurut Kamus Dewan, fikir bermaksud akal atau keupayaan untuk berfikir
manakala berfikir mengikut terjemahan kamus dewan pula bererti
menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi dapatlah disimpulkan
bahawa kemahiran berfikir ialah kemahiran menggunakan akal
untukmenyelesaikan sesuatu.
Menurut Fraenkel (1980), berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan
semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu.
Menurut John Dewey, berfikir ialah satu operasi yang menggunakan fakta-
fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta yang lain supayafakta
dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada.
Menurut Beyer pula, beliau mendefinisikan berfikir sebagai memanipulasi input
deriadan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk
pemikiran, sebab atau keputusan.

Kemahiran berfikir dapat dirumuskan sebagai proses menggunakan minda sama ada
untuk mencari makna, pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan
keputusan atau menyelesaikan masalah.

Kepentingan Kemahiran Berfikir
Aspek yang penting untuk belajar berfikir adalah keupayaan memindahkan kemahiran yang
sudah dipelajari kepada situasi yang baru.
Kemahiran berfikir amat penting dalam proses meningkatkan lagi keupayaan menangani
masalah.
Hal ini dikatakan demikian kerana, melalui proses tersebut, secara langsung kita dapat
mengawal, menentukan arah dan mengukur kemajuan tindakan yang kita lakukan.
Di samping itu, kita juga dapat mengaplikasikanpengetahuan yang telah dipelajari dengan
lebih produktif dan efektif. Selanjutnya, kemahiran berfikir penting dari segi memupuk dan
mewujudkan pemikiran yang baik dan berkesan dalam diri generasi muda pada alaf ini
agar mereka akan membudayakan berfikiran secara kreatif dan kritis dalam dunia
pendidikan.
Natijahnya, kemahiran berfikir sangat penting dan memberikan kesan kepada kehidupan
seharian kita khususnya dalam dunia yang serba mencabar, berteknologi tinggi, dan
kepelbagaian budaya yang rencam sifatnya ini.

Sebab saya memilih pegurusan grafik

Pengenalan Pengurusan Untuk merancang dan menyusun
Grafik idea supaya teratur dan jelas
Pengurusan grafik merupakan alat yang boleh Untuk mengawal dan memahami
membantu kita dalam mentadbir maklumat yang

proses pemikiran kendiri
kita terima dan dapat diolah ke dalam bentuk Untuk menjadikan proses berfikir
visual yang lebih menarik. Ia merupakan suatu lebih sistematik dan aktif
bentuk ilustrasi atau lakaran yang digunakan Untuk mengelakkan daripada
sama ada untuk merancang, mengurus,meneliti, berfikir secara terburu-buru, sempit,
menganalisis atau menghasilkan sesuatu idea, kabur dan berkecamuk
pemikiran dengan lebih sistematik, jelas dan
berkesan. Grafik merupakan sebuah lukisan, Faedah
pencetakan, gambar atau huruf dengan
menggunakan pelbagai media samada secara 1. Tujuan mempelajari sesuatu kandungan pelajaran lebih jelas.
manual atau teknik komputer. Teknik ini dapat
menampakkan atau menvisualkan sesuatu 2. Tugas yang rumit menjadi lebih mudah untuk difahami dan dilakukan.
imaginasi seseorang pada skrin komputer.
3. Dapat digunakan sebagai alat mecetus idea dan menyusun maklumat untuk penulisan dan lisan.
Menurut Listrom (1994), grafik ialah ilustrasi dan
gambar berupaya bercerita, menarik perhatian 4. Dapat memupuk pemikiran analitis, kritis dan kreatif.
dan menggambarkan orang, tempat atau benda.
Beliau juga mengulas bahawa grafik boleh 5. Menjadikan kandungan pelajaran lebih bermakna.
ditunjukkan menggunakan teknik carta, graf
atau rajah dengan menyediakandimensi 6. Pelajar terlibat secara aktif dalam mengemukakan cadangan dan menguji hubungkait antara maklumat.
maklumat kepelbagaian secara visual.
7. Mengawal proses pemikiran yang bersesuain dengan pengurusan grafik yang mengambarkan proses
Rockley (1994), menyatakan bahawa grafik pemikiran, pelajar dibimbing untuk berfikir secara analitis dan krisis. Pengurusan grafik jenis ini digunakan
menunjukkan maklumat terperinci. Ia bergambar bersama-sama peta lisa, iaitu soalan-soalan yang membimbing pelajar mengisi borang-borang pengurusan
dan berfungsi sebagai ikon yang mewakili grafik.
sesuatu. Dapatlah difahami bahawa pengurusan
grafik membincangkan kaedah-kaedah atau

perihal mengurus sesuatu kerja yangmelibatkan
teknik mengolah, memaparkan, mencipta,
mencetak dan menghasilkan imej ataulukisan
(lukisan, gambar rajah, simbol dan
seumpamanya) (Kamus Dewan: 413)

Lateral Kritis

Jenis-Jenis Kreatif
Kemahiran

Berfikir

Reflektif

Pengenalan Kemahiran Berfikir Tujuan
Lateral
Pemikiran lateral ialah satu Tujuannya untuk melepaskan
cara penyelesaian masalah
diri daripada cengkaman
dengan menggunakan persepsi-persepsi lapuk untuk
daya imaginasi bukan mencari dan mencipta idea-
secara logik atau idea baru
tradisional
Pemikiran yang Pemikiran ini diperkenalkan setelah mendapati
menitikberatkan pelbagai terdapat banyak halangan pada corak pemikiran
jenis jawapan dan konvensional
digunakan untuk lari Pemikiran ini bukan bertujuan menyingkirkan
daripada idea-idea yang corak pemikiran yang sedia ada tetapi ianya
sudah lama dan sudah adalah untuk mencari jalan terpantas dan lebih
biasa diamalkan berkesan untuk menyelesaikan masalah yang
Menekankan kepada nilai menepati kriteria yang dikehendaki.
kenyataan dan idea-idea Pemikiran Dr De Bono telah dirumuskan oleh
yang baru Ainon Mohd dan Abdullah Hassan iaitu
“ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang

baru di tempat-tempat lain kalau kita asyik
menggali lubang yang ada supaya lebih dalam
lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan, 1996).

Kaedah Objek Fokal

Kaedah "Reversal" Murid-murid memilih satu Menganalisa Masalah
objek secara rawak dan
Kaedah yang digunakan untuk menilai mengaitkan objek tersebut Proses ini memecahkan masalah kepada bahagian-bahagian
sesuatu keadaan yang biasa secara dengan masalah yang dikaji yang lebih kecil
terbalik Seseorang murid dapat menyusun semula situasi dengan
Murid-murid tidak perlu mencari jawapan PeTmekiknii
rkan meletakkan bahagian lebih kecil menggunakan cara yang baru
yang betul tetapi penyusunan maklumat dan berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain
akan menggalakkan mereka melihat cara- Lateral Guru-guru mesti menggalakkan murid-muird untuk
cara yang berbeza untuk menilai sesuatu menyelesaikan masalah melalui pelbagai perspektif untuk
situasi Kaedah Cabaran melihat penyelesaian yang unik dan berbeza
Kaedah yang boleh digunakan ialah menyediakn senarai rujuk
Murid-murid mencabar cara-cara sesuatu masalah, permainan, latihan dan kaedah metafor dan
atu perkara-perkara yang dilakukan analogi
dengan keadaan sedia ada
Tidak bermaksud cara yang sedia
ada adalah salah tetapi untuk
menggalakkan konsep "pemikiran
yang baik"

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir
Kritis kreatif

Pengenalan Pengenalan

Kebolehan menggunakan minda untuk Kecekapan dan keupayaan menggunakan
menganalisis nilai sesuatu minda untuk menerokai sesuatu
Melibatkan kebolehan minda untuk menilai Menghasilakn sesuatu yang baru, asli dan
kewajaran sesuatu idea bernilai
Penerokaan yangberlaku bagi kalangan pemikir Kemahiran ini bersifat generatif
kritis melalui bacaan, pemerhatian, mendengar
dan melihat atau menempuhinya sendiri
Kemahiran ini bersifat evaluatif

Ciri-ciri

Berani menjana idea yang pelbagai dan baru tanpa
dikongkong oleh idea lama
Menpunyai ciri imaginasi yang mencapah serta kemahiran
sintesis untuk mencantum idea-idea yang sedia ada agar
menjadi idea atau hasilan yang baru
Seorang yang berfikiran terbuka, sanggup menerima risiko
dan krtikan orang lain
Perkembangan idea yang dapat menyediakan pelbagai
alternatif yang baru
Ciri reka cipta yang berasaskan kemahiran sintesis untuk
menghasilkan idea reka cipta yang baru

Pemikiran Reflektif
Definisi Birchall (1992) berpendapat, pemikiran
reflektif memerlukan penggunaan

pengalaman-pengalaman sedia ada untuk
menimbangkan kemungkinan-kemungkinan
tindakan alternatif yang boleh digunakan
untuk mencapai objektif penyelesaian


masalah serta menetapkan keputusan bagi

tindakan seterusnya

Menurut Wilson & Wing, (1993), Pemikiran
reflektif adalah berhubung rapat dengan
aspek-aspek yang lain iaitu pemikiran
kritis dan kreatif yang digunakam sebagai
pendekaatn penyelesaian masalah

(Pemikiran Rflektif Perkaitan Renungan Kembali Pemikiran dengan Refleksi
Perkaitan Kritis dan pengalaman-Metakognitif) Kreatif p
engalaman
sedia ada Penyelesaian

Memperkenalkan masalah terbuka

Melatih pelajar menggunakan teknik penyelesaian masalah dengan cekap

Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kritis, teknik menganalisis
dan mentafsir maklumat-maklumat dari data

Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kreatif untuk membentuk pelbagai
hipotesis serta menghasilkan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar.

Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognisi dan teknik
refleksi untuk menilai kemungkinan-kemungkinan penyelesaian

Guru perlu menggunakan teknik penyoalan untuk meningkatkan daya
pemikiran reflektif pelajar

Log Pembelajaran Pemetaan Konsep Pembelajaran Rundingan

a) Log Individu-rekod maklum balas atau Melibatkan penggunaan peta Melibatkan akviti pembelajran yang
refleksi pembelajaran pelajar. minda dan pengurusan grafik memerlukan penggunaan refleksi
b) Log "Double Entry"-Rekod fakta pelajaran kendiri dan pemikiran refleksi
dengan soalan pelajar dan refleksinya. Strategi dalam proses perbincangan,
c) Log Pembelajaran Dialog-catatan refleksi Meningkatkan perancangan, penilaian dan
di antara 2 orang atau lebih berkaitan Pemikiran Reflektif membuat keputusan
maklmum balas pembelajaran melalui
pertukaran idea refleksi log pembelajaran
masing-masing

Penggunaan Teknik Berdasarkan Jurnal Reflektif
Penyoalan pendapat
Catatan tentang sesuatu peristiwa,
Menggunakan soalan jenis gerak Beyer (1987) masalah yang dihadapi, peringkat
balas lanjutan untuk menggalak pencapaian sesuatu bidang dan
pelajar berfikir secara reflektif sebagainya

Rujukan

http://kemahiranbelajar1999.blogspot.com/2017/10/pengurusan-grafik-pengenalan-
pengurusan_2.html?m=1
https://fliphtml5.com/rqunr/qran/basic
https://www.slideshare.net/WawaHoney/pemikiran-lateral-kritis-kreatif-reflektif


Click to View FlipBook Version