The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

บทความ - บุญพระธาตุหลวงกับความศรัทธา

บุญพระธาตุหลวงกับความศรัทธา

บุญพระธาตุหลวงกบั ความศรัทธา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นเพ่ือนบ้านใกล้ชิดกับประเทศไทย เป็น
บ้านพ่ีเมืองน้องที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันหลายอย่าง ท้ังภาษาพูด อาหารการกิน
การแต่งกายตลอดจนคติความเช่ือบางอย่าง ในสายตาชาวโลก ลาวยังเป็นเมืองลี้ลับที่รอคอยการ
ค้นหา เปีย่ มด้วยมนต์เสน่หท์ างวัฒนธรรมดั้งเดมิ ทีร่ กั ษาไวไ้ ด้อย่างเหนียวแน่น
(วทิ ย์ บัณฑิตกลุ ,2555.)

ภาพที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติวัต
ไต เวียงจนั ทน์
ทม่ี า http://th.wikipedia.org/wiki

นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ลักษณะการปกครองคล้ายกรุงเทพมหานคร เป็นเขต
การปกครองพเิ ศษอยูภ่ าคกลางของประเทศ มีเขตตดิ ตอ่ ชายแดนกับจงั หวดั หนองคายของประเทศ
ไทย ทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 1 แขวงเวียงจันทน์เปน็ แขวงทีเ่ จริญทีส่ ุดใน 18 แขวง
ของประเทศลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ข้ึนเป็นราชธานีของอาณาจักร
ล้านช้างเม่ือปี ค.ศ. 1560 คร้ันเม่ือล้านช้างเสื่อมอานาจลงปี ค.ศ. 1707 เวียงจันทน์กลายเป็น
อาณาจักรอิสระ เรียกว่า อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1778 เจ้าพระยาจักรี
ของไทย (ในสมัยกรุงธนบุรี) ยกทัพมาปราบดินแดนลาวทั้งหมด อาณาจักรเวียงจันทน์จึงตกเป็น
ประเทศราชของไทยนับแต่นั้นมา ปี ค.ศ. 1893 ดินแดนลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศส เวียงจันทน์ถูกกาหนดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองลาวในอาณัติของฝรั่งเศส
ในปี ค.ศ. 1899 ต่อมาเม่ือประเทศลาวประกาศเอกราชจึงได้กาหนดให้นครเวียงจันทน์เป็นเมือง
หลวงสืบตอ่ มาจนถึงปัจจุบนั (วทิ ย์ บัณฑติ กลุ ,2555.)

พระธาตุหลวงเป็นพระธาตุที่ใหญ่และสวยงามท่ีสุดใน สปป.ลาว สร้างโดยช่างโบราณของลาวท่ี
ต้องการจะฝากงานศิลป์ สถาปัตย์ศิลปะแบบลาวล้านช้างในยุคสมัยท่ีศิปะกาลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด
พระธาตุน้ียังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ใต้ฐานในพระธาตุน้อยเม่ือแรกสร้างต้ังแต่สมัย
อาณาจักรเจนละ ราวศตวรรษที่ 6 – 7 และได้มีการก่อสร้างอีกคร้ังในสมัยของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ค.ศ.1566 ซึ่งตามศิลาจารึกของพระองค์ได้มีการบันทึกไว้ว่า พระองค์ได้นาพา
ประชาชนสร้างพระธาตุ น้ีท่ีชานเมืองเวียงจันทน์ด้านตะวันออก โดยก่อสร้างพระธาตุหลวงครอบ
พระธาตุน้อยองค์หนึ่งท่ีมีมาแต่ก่อนแล้ว และให้ชื่อว่า “เจดีย์โลกะจุฬามณี ” แต่คนทั้งหมดต่าง
พร้อมใจเรยี กพระธาตนุ ี้ว่า พระธาตหุ ลวง

พระธาตุหลวงจึงเป็นจุดรวมแห่งความเล่ือมใสศรัทธา และดึงดูดความสมัคคีของคนลาว
ทั้งประเทศไว้อย่างเหนียวแน่น ในแต่ละปจี ะมีงานนมัสการพระธาตุหลวงท่ียงิ่ ใหญ่ในคนื เพ็ญเดือน
สิบสอง ประชาชนท่ัวประเทศจะพากันหล่ังไหลเข้ามาเวยี งจันทน์และร่วมบุญเดือนสิบสองนี้อย่าง
พร้อมเพรยี ง (อรณุ ี ตนั ศิริ,2555)

ภาพท่ี 2 พระธาตหุ ลวงนครเวียงจนั ทน์
ท่มี า https://www.google.co.th/search?q=เวยี งจันทน&์ es_sm

วัดสีเมืองเป็นเมืองเก่าแก่อีกวัดหน่ึงที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือของชาวนคร
เวียงจันทน์ท้ังยุคโบราณสืบทอดมาจนปัจจุบันน้ี ทุกๆปีเมื่อจะเปิดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวง
จะต้องมีการทาพิธีอยู่วัดสีเมืองก่อนทุกคร้ัง โดยการแห่ปราสาทผึ้งไปถวายบูชาที่วัดสีเมืองก่อนที่
จะแห่ปราสาทผ้ึงไปบูชาที่พระธาตุหลวงในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 12 จึงจะถือว่างานบุญปีน้ัน
สมบูรณ์ โดยมีเครอ่ื งสกั การะท้ังพวงดอกไม้ธูปเทยี นและเคร่อื งบนบานตา่ งๆ

ภาพที่ 3 ถนนลา้ นชา้ ง คนรหลวงเวียงจันทน์
มุง่ หนา้ สปู่ ระตยั

ทม่ี า https://www.google.co.th/search?q=
เวียงจันทน&์ es_sm

อา้ งอิง
วิทย์ บัณฑิตกุล . สาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว.สานกั พิมพ์สถาพรบคุ๊ ส,์ 2555.
อรุณี ตนั ศริ ิ . แบกเป้ตะลอนลาว . สานกั พมิ พ์เพาเวอร์ เบสท,์ 2555.


Click to View FlipBook Version