บทความ - มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตหาบเร่แผงลอยในงานบุญธาตุหลวง
มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตหาบเร่แผงลอยในงานบุญธาตุหลวง
โดย ทิพย์ธิดา ชุมชิต
สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications