The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fadzli Sudin, 2019-12-15 00:18:02

KOKURIKULUM 2020

KOKURIKULUM 2020

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

1

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

KATA ALU-ALUAN
Penolong Kanan Kokurikulum

Buku Perancangan Tahunan edisi tahun 2020 ini suatu dokumen yang sangat penting sebagai gambaran
kecemerlangan pendidikan SK Sungai Layar sepanjang Tahun 2020 ini. Teknologi canggih atas talian dan teknologi
komunikasi pada masa sebenar telah mengambil alih sebahagian besar naskhah penulisan tradisional, SK Sungai
Layar tidak ketinggalan untuk sama-sama memacu kearah Dunia Teknologi Tanpa Sempadan.

Sukacita saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua
guru , kakitangan SK Sungai Layar yang memberikan kerjasama dan sokongan kepada Unit Kokurikulum sepanjang
Tahun 2019. Banyak kejayaan hasil usaha guru-guru yang telah membuahkan hasil yang membanggakan.

Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum adalah wajib
dijalankan di sekolah. Kegiatan kokurikulum dianjurkan bagi memantapkan lagi penguasaan teori dan amali pelajar di
dalam cabang kokurikulum ke arah pemantapan kendiri serta kepimpinan pelajar. Ianya selaras dengan matlamat
Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan
Intelek (JERI).

SK Sungai Layar merasa bertanggungjawab memegang amanah bagi melahirkan kemenjadian murid yang mampu
menyumbang sesuatu kepada agama, bangsa dan negara. Dan pihak sekolah berharap aktiviti ini dapat
menggalakkan murid dalam penglibatan mereka dalam bidang beruniform. Seorang pelajar dididik dengan berbagai-
bagai ilmu pengetahuan untuk menjadi seorang insan yang seimbang dan harmonis.

Pendidikan hendaklah dilihat sebagai satu proses sepanjang hayat. Seluruh agen pendidikan formal, tak formal dan
bukan formal berkewajipan dan berperanan secara bekerjasama, lengkap melengkapi dan memenuhi
tanggungjawab masing-masing dalam pendidikan.

Kegiatan kokurikulum yang dijalankan diluar bilik darjah adalah penting untuk menyemai, memupuk dan menanam
perasaan kekitaan atau "espirit de corps" di antara murid-murid berbagai keturunan yang mempunyai latar
belakang yang berlainan. Ia juga bertujuan melatih murid-murid supaya bersikap bertanggungjawab, berdikari dan
berkemahiran di dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai.

Justeru, pada Tahun 2020 ini marilah sama-sama kita berazam dan mengembleng tenaga bagi membentuk
kemenjadian murid sepertimana yang dihasratkan oleh kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia
berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Sekian, terima kasih.

2

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha PENDIDIKANBERKUALITI
Berterusan Ke Arah Memperkembangkan INSAN TERDIDIK
Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan
Bersepadu Untuk Melahirkan Insan Yang NEGARA SEJAHTERA
Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Intelek,
Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan MELESTARIKAN SISTEM
Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan. PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
Usaha Ini Adalah Bertujuan Untuk Melahirkan
Warga Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan, UNTUK MEMBANGUNKAN
Berketerampilan, Berakhlak Mulia, POTENSI INDIVIDU BAGI
Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan
Terhadap Keharmonian Dan
Kemakmuran Keluarga, Masyarakat Dan Negara.

3

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

F

1. KONSEP
1.1 Kokurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus
melibatkan diri. Kokurikulum boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut
kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat
pengalaman tertentu di bilik darjah maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai
pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani
dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.
1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat
adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa:
a. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental
(akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan
rohani)
b. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan
c. Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya;
i. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat dan
negara
ii. Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid.

2. MATLAMAT
Pelaksanaankokurikulum di sekolah ini adalah untuk mengembangkan potensi dan minat
individu murid ke arah melahirkan insane seimbang dan harmonis berlandaskan kepada
kepercayaan kepada tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

3. OBJEKTIF
3.1 Objektif utama kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Antara matlamat yang hendak dicapai adalah seperti yang berikut

3.1.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Allah
3.1.2 Mengimbangi perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani
dan emosi murid selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.
3.1.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid di dalam
sekolah dan antara sekolah.
3.1.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid dalam aktiviti yang
diceburi ke arah kemajuan diri sepanjang hayat.
3.1.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid
3.1.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan

4

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

3.1.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah
dan masyarakat.
3.1.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

4. STRATEGI PELAKSANAAN

4.1 Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah yang di
pengerusikan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Timbalan
Pengerusi.

4.2 Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah ( SPI Bil. 1/1985 Jan 1985 )

4.3 Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi kegiatan Kokurikulum sekolah dan dihebahkan
kepada bubapa/penjaga, guru-guru dan murid-murid.

4.4 Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Kokurikulum Sekolah ( CartaOrganisasiKokurikulum )

4.5 Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kokurikulum
pada tahun- tahun sebelumnya dan merumuskan dasar pendekatan dan kaedah baru
pelaksanaan.

4.6 Memberi taklimat kepada guru-guru tentang pendekatan dan kaedah baru.

4.7 Menyediakan keperluan asas pentadbiran.

4.8 Menyediakan atau memperolehi keperluan pasarana dan kemudahan-kemudahan asas.

4.9 Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan seperti sumber tenaga dan
kepakaran, persekitaran, sumber bantuan dan kewangan serta kecenderungan pelajar.

4.10 Memperoleh dan mengemaskinikan inventori bekalan pejabat dan harta modal bidang
kokurikulum.

4.11 Menyediakan perancangan da njadual tahunan (takwim) kokurikulum sekolah.

4.12 Menubuhkan badanberuniform / kelab dan persatua di sekolah dan melantik guru-guru
penasihat. (Rujuk Warta Kerajaan 21 Mei 1998 Jil 42/ no 11 PU (A)196 )

4.13 Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum untuk guru-guru.

5

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

4.14 Menyelaras kegiatan atau aktiviti kokurikulum sekolah berdasarkan jadual aktiviti
kokurikulum peringkat daerah dan negeri.

4.15 Memantau dan menyelia pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah

4.16 Menyedia, mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap kegiatan
kokurikulum yang telah dijalankan di sekolah.

4.17 Menyediakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap murid.

4.18 Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang murid dalam kegiatan kokurikulum peringkat
daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

4.19 Mengelola majlis-majlis penyampaian penghargaan atau anugerah kecemerlangan
dalam bidang kokurikulum kepada semua murid dan guru.

4.20 Menyediakan Laporan Tahunan Kokurikulum.

4.21 Menjalankan kajian tindakan berkaitan usaha dan strategi pelaksanaan kokurikulum
secara bersepadu dan sepanjang tahun.

4.22 Menyebarkan kepentingan bidang kokurikulum kepada ibubapa dan menggalakkan
penglibatan mereka.

5. PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Setiap murid wajib mengambil bahagian satu daripada setiap kumpulan berikut:

● Unit Beruniform
● Kelab/Persatuan
● Sukan /Permainan

6. PENGECUALIAN PENYERTAAN
6.1 Murid-murid seperti berikut dikecualikan daripada aktivi kokurikulum
6.1.1 Kes-kes perubatan murid yang telah disahkan oleh doktor yang diiktiraf oleh
kerajaan
6.1.2 Kecacatan murid yang mempunyai kecacatan anggota tubuh yang boleh
membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian aktiviti kokurikulum tetapi

6

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

sekiranya kecacatan tidak menjadi penghalang murid hendaklah digalakkan
mengambil bahagian yang sesuai dengan mereka.

7. PERUNTUKAN MASA

Peruntukan masa aktiviti kokurikulum adalah seperti berikut:-
7.1 Aktiviti kokurikulum akan disertai oleh murid-murid Tahun 4, 5 dan 6.
7.2 Aktiviti kokurikulum akan dijalankan pada setiap hari Rabu dan Khamis yang
melibatkan 3 jam (180 minit perjumpaan) seminggu.
7.3 Perjumpaan kokurikulum bagi Unit Uniform, Persatuan/Kelab, Sukan/Permainan dan
kegiatan 1Murid 1Sukan akan diselang-selikan setiap minggu
7.4 Jumlah keseluruhan perjumpaan bagi aktiviti kokurikulum sekurang-kurangnya 12 kali
sepanjang sesi persekolahan pada tahun semasa.

8. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM

8.1 Sukan/Permainan

8.1.1 Rumah Sukan
8.1.1.1 Mahawangsa- Rumah Merah
8.1.1.2 Jentayu-Rumah Biru
8.1.1.3 Rajawali-Rumah Kuning
8.1.1.4 Garuda-Rumah Hijau

8.1. 2 Permainan
8.1.2.1 Bola Sepak
8.1.2.2 Bola Jaring
8.1.2.3 Bola Baling
8.1.2.4 Olahraga
8.1.2.5 Ping Pong
8.1.2.6 Memanah
8.1.2.7 Catur

8.2 Kelab/Persatuan

8.2.1 Persatuan Bahasa Melayu
8.2.2 Persatuan Bahasa Inggeris
8.2.3 Persatuan Agama Islam
8.2.4 Persatuan Bahasa Arab / Jawi Khat
8.2.5 Persatuan Matematik
8.2.6 Persatuan Sains/Matematik
8.2.7 Kelab Kitar Semula
8.2.8 Kelab Keselamatan Jalan Raya

7

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

8.2.9 Kelab Doktor Muda
8.2.10 Kelab Kebudayaan

8.3 Unit Beruniform

8.3.1 Tunas Kadet Remaja Sekolah
8.3.2 Pengakap
8.3.3 Bulan Sabit Merah Malaysia
8.3.4 Pandu Puteri Tunas
8.3.5 Pergerakan Puteri Islam
8.3.6 Kelab Silat Seni
8.3.7 Kelab Taekwando

8

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

BIDANG TUGAS DAN SASARAN PELAKSANAAN

UNIT BERUNIFOM

1. OBJEKTIF

1.1 Mengimbangkan di antara emosi, jasmani, intelek dan rohani yang selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara.

1.2 Membantu mengembangkan potensi dan minat murid ke tahap yang optimum.
1.3 mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan.
1.4 mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan masyarakat setempat.

2. RANCANGAN TAHUNAN

2.1 Mengumpul dan menerima keahlian 2020.
• Tunas Kadet Remaja Sekolah
• Pengakap
• Pandu Puteri Tunas
• Pergerakan Puteri Islam
• Bulan Sabit Merah Malaysia
• Kelab Silat Seni
• Kelab Tae Kwan Do

2.2 Membuat pendaftaran pergerakan / persatuan gabungan dengan mengisi borang yang
berkaitan.

2.3 Mengadakan mesyuarat agung bagi memilih Ahli Jawatankuasa.
• Seorang Pengerusi
Seorang Naib Pengerusi
• Seorang Setiausaha
• Seorang Bendahari
• Enam (6) orang AJK.

2.4 Merancang Kegiatan Tahunan yang teratur bagi mencapai matlamat pergerakan /
persatuan.

2.5 Mengadakan perjumpaan dan menjalankan aktiviti pada hari Rabu pada setiap minggu.
2.6 Mengadakan perkhemahan peringkat sekolah sekurang-kurangnya sekali setahun dan

menyertai perkhemahan yang dianjurkan oleh gabungan
2.7 Melengkapkan buku pelaporan pergerakan aktiviti.
2.8 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2.9 Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kepada pihak pengurusan sekolah.

3. CADANGAN AKTIVITI BADAN BERUNIFORM 9

3.1 Memperkenalkan asal usul badan beruniform melalui cerita atau lakonan
3.2 Memperkenal ”Ikrar Persetiaan”, cogan kata melalui aktiviti dan permainan.
3.3 Menjalankan kewajipan kepada tuhan raja, dan Negara.
3.4 Mengetahui peranan diri kepada diri, keluarga dan masyarakat.
3.5 Mengenali konsep undang-undang dan peraturan unit.
3.6 Kebersihan diri dan lain-lain
3.7 Aktiviti tatacara menaikkan bendera
3.8 Menyanyi lagu unit uniform, lagu kebangsaan, negeri dan sekolah.

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

3.9 Latihan pertolongan cemas.
3.10 Kawat kaki dan mengenal tabik hormat.
3.11 Mengenali dan ujian lencana unit keahlian, kepandaian dan kemajuan
3.12 Mengetahui dan menghormati agama dan kepercayaan individu.
3.13 Ikatan dan simpulan
3.14 Mengenali etika berpakaian.
3.15 Latihan lasak, perkhemahan, khidmat masyarakat.
3.16 Ujian kemahiran
3.17 Lawatan
3.18 Mesyuarat

4. PROJEK KHAS
4.1 Perkhemahan Badan Beruniform
4.2 Program Kawad Kaki

10

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

KELAB DAN PERSATUAN

1. OBJEKTIF

1.1 Mengimbangkan di antara emosi, jasmani, intelek dan rohani yang selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara.

1.2 Menggalakan murid berinteraksi untuk mewujudkan keharmonian.
1.3 Membimbing murid supaya mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.
1.4 Membina dan meningkatkan disiplin murid.
1.5 Melahirkan murid yang boleh berdikari dan memajukan diri sendiri sepanjang hayat.

2. RANCANGAN TAHUNAN

2.1 Mengumpul dan menerima keahlian 2020.
• Persatuan Bahasa Melayu
• Persatuan Bahasa Inggeris
• Persatuan Bahasa Arab/ Jawi dan Khat
• Persatuan Matematik / sains
• Persatuan Agama Islam
• Kelab Doktor Muda
• Kelab Keselamatan Jalan Raya
• Kelab Kitar Semula
• Kelab Kebudayaan
2.2 Membuat pendaftaran pergerakan / persatuan gabungan dengan mengisi borang yang

berkaitan
2.3 Mengadakan mesyuarat agung bagi memilih Ahli Jawatankuasa.
• Seorang Pengerusi
• Seorang Naib Pengerusi
• Seorang Setiausaha

Projek Khas:

Program Karnival Semarak Jawi
Program Lalu Lintas.
Program Tarian Kebudayaan

11

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

SUKAN DAN PERMAINAN

1. OBJEKTIF

1.1 Mengimbangkan di antara emosi, jasmani, intelek dan rohani yang selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara.

1.2 Memberi peluang kepada murid mengembangkan bakat dalam bidang sukan dan
permainan.

1.3 Membimbing murid supaya mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.
1.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid dalam gerak kerja yang diceburi.
1.5 Mengenengahkan bakat dan potensi murid pada peringkat yang lebih tinggi.
1.6 Mengukuhkan dan menjalinkan hubungan serta pergaulan di kalangan murid sama ada

dalam sekolah atau di antara sekolah.

2. RANCANGAN TAHUNAN

2.1 Mengumpul dan menerima keahlian 2020.
• Bola Sepak
• Bola Jaring
• Bola Baling
• Olahraga
• Catur
• Ping Pong
2.2 Membuat pendaftaran pergerakan / persatuan gabungan dengan mengisi borang yang

berkaitan
2.3 Mengadakan mesyuarat agung bagi memilih Ahli Jawatankuasa.
• Seorang Pengerusi
• Seorang Naib Pengerusi
• Seorang Setiausaha
• Seorang Bendahari
• Enam (6) orang AJK
2.4 Merancang Kegiatan Tahunan yang teratur bagi mencapai matlamat pergerakan /

persatuan.
2.5 Mengadakan perjumpaan dan menjalankan aktiviti pada hari Rabu pada setiap minggu.
2.6 Menganjurkan latihan kemahiran, ceramah, lawatan sambil belajar serta pertandingan

persahabatan antara ahli atau pasukan kelab atau dengan kelab sekolah yang
berdekatan.
2.7 Melengkapkan buku pelaporan pergerakan aktiviti.
2.8 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2.9 Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kepada pihak pengurusan sekolah.

12

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

3. CADANGAN AKTIVITI KELAB / PERMAINAN

3.1 Latihan pergerakan asas
3.2 Pertandingan persahabatan
3.3 Permainan tradisional
3.4 Teori undang-undang dan peraturan
3.5 Tayangan video
3.6 Lawatan
3.7 Sukaneka
3.8 Pengetahuan pemain-pemain negara dan antarabangsa
3.9 Kerjaya sukan
3.10 Pengurusan sukan
3.11 Mesyuaarat

4. PROJEK KHAS
Karnival Sukan
Karnival 1Murid 1Sukan

13

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM
SK SUNGAI LAYAR
TAHUN 2020

PENGERUSI
MOHAMAD NASIR BIN ABU

( GURU BESAR )

TIMBALAN PENGERUSI
MUHAMAD FADZLI BIN SUDIN
( PEN. KANAN KOKURIKULUM )

NAIB PENGERUSI
AZIZAH BINTI AHMAD
( PEN. KANAN PENTADBIRAN)

RABITAH BT MD ZIN
( PEN. KANAN HAL EHWAL MURID )

NORFISAH BINTI SHARIFF
( PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENOLONGSETIAUSAHA S/U MAJLIS SUKAN SEKOLAH
NORAINI ISMAIL KOKURIKULUM WAN ZAKARIYA BIN WAN
ROSIMA HANAFI OTHMAN
PENYELARAS NAIB S/U:NINA FARIZA BT
UNIT BERUNIFORM PENYELARAS ISMAIL
PN. KHAIRUN NISA’ A. KHALIDI KELAB/ PERSATUAN
PN.GUNAVATHI A/P RAMASAMY PENYELARAS
KETUA PENASIHATTUNAS SUKAN /PERMAINAN
KADET REMAJA SEKOLAH JIMMY TENG JOO HUAT

SHAHRINA AHMAD KETUA PENASIHAT BAHASA MELAYU KETUA PENASIHAT KELAB
HARISHAH ISHAK BOLA SEPAK
KETUA PENASIHAT
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA KETUA PENASIHAT BAHASA INGGERIS CHE FATIMAH MAT KHIR
SITI NAQUAIAH KOH ABDULLAH
NORHAZANI MD HIJAZI KETUA PENASIHAT KELAB
KETUA PENASIHAT BAHASA ARAB/ BOLA JARING
KETUA PENASIHAT PEND. ISLAM AZLINA AHMAD
PANDU PUTERI TUNAS
SITI ZUBAIDAH BINTI BACHOK INTAN YUSLIZA YUSOFF KETUA PENASIHAT KELAB
BOLA BALING
KETUA PENASIHAT PENASIHAT KEBUDAYAAN NORAINI ISMAIL
PENGAKAP NOORAINI UMAR
KETUA PENASIHAT KELAB
MAZALINA PIEE KETUA PENASIHAT MATEMATIK/SAINS OLAHRAGA
NORAIDAH ABU OTHMAN
KETUA PENASIHAT ROSIMA HANAFI
PERGERAKAN PUTERI ISLAM KETUA PENASIHAT KESELAMATAN
JALAN RAYA KETUA PENASIHAT KELAB
ROHANA IBRAHIM CATUR
SADINA MD DIN
KETUA PENASIHAT NOR HARYATHY MD RADZI
KELAB SILAT SENI KETUA PENASIHAT DOKTOR MUDA
RUHANI ZAKARIA ZURAIDA BT BAHARUDDIN KELAB PING PONG
MOHD ANAS MOHD AKHIR
KETUA PENASIHAT
KELAB TAE KWAN DO KETUA PENASIHAT JAWI DAN KHAT KELAB MEMANAH
ZURIAH BINTI SHAFIEE FATINAH CHEK HASSAN MUHAMMAD FARIS BIN

#SKSLUNGGUL KETUA PENASIHAT KITAR SEMULA FAKHRURAZI
NINA FARIZA ISMAIL (PASUKAN SEKOLAH)

14

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH( 1M1S )

SK SUNGAI LAYAR
TAHUN 2020

PENGERUSI
MOHAMAD NASIR BIN ABU

( GURU BESAR )

TIMBALAN PENGERUSI
MUHAMAD FADZLI BIN SUDIN
( PEN. KANAN KOKURIKULUM )

NAIB PENGERUSI
AZIZAH BINTI AHMAD
( PEN. KANAN PENTADBIRAN)

RAPBEITNAGH BETRMUDSZIIN
PE( PNE.NK. KAANNAANNHAKLOEKHWUARLIMKUURLIDU)M
PN.HJH. RANBOIRAFHISADH ABWINTIYI SAHHARBITFF BAHAROM

( PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

S/U MAJLIS SUKAN SEKOLAH
WAN ZAKARIYA BIN WAN OTHMAN

PENYELARAS KETUA RUMAH SUKAN
SUKAN /PERMAINAN (1M1S)
RUMAH MERAH/MAHAWANGSA
JIMMY TENG JOO HUAT ROSNANI BINTI MAT KASA

KETUA PENASIHAT KELAB BOLA SEPAK RUMAH BIRU/JENTAYU
CHE FATIMAH MAT KHIR FARIDAH BINTI ABDUL HAMID
RUMAH KUNING/RAJAWALI
KETUA PENASIHAT KELAB BOLA JARING
AZLINA AHMAD ZURIAH BINTI SHAFIEE
RUMAH HIJAU/GARUDA
KETUA PENASIHAT KELAB BOLA BALING ZURAIDA BINTI BAHARUDIN
NORAINI ISMAIL
15
KETUA PENASIHAT KELAB OLAHRAGA
ROSIMA HANAFI

KETUA PENASIHAT CATUR
NOR HARYATHY MD RADZI

KELAB PING PONG
MOHD ANAS MOHD AKHIR

KELAB MEMANAH
MUHAMMAD FARIS BIN FAKHRURAZI

#SKSLUNGG(PUASLUKAN SEKOLAH)

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

SK SUNGAI LAYAR
TAHUN 2020

PENGERUSI

MOHAMAD NASIR BIN ABU
( GURU BESAR )

TIMBALAN PENGERUSI
MUHAMAD FADZLI BIN SUDIN
( PEN. KANAN KOKURIKULUM )

NAIB PENGERUSI
AZIZAH BINTI AHMAD
( PEN. KANAN PENTADBIRAN)

RABITAH BT MD ZIN
( PEN. KANAN HAL EHWAL MURID )

NORFISAH BINTI SHARIFF
( PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
NOORAINI BINTI ISMAIL

PENYELARAS PENYELARAS
UNIT BERUNIFORM KELAB/ PERSATUAN
KHAIRUN NISA’ AHMAD KHALIDI GUNAVATHI A/P RAMASAMY

KETUA PENASIHAT KETUA PENASIHAT BAHASA MELAYU
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH HARISHAH ISHAK

SHAHRINA AHMAD KETUA PENASIHAT BAHASA INGGERIS
SITI NAQUAIAH KOH ABDULLAH
KETUA PENASIHAT
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA KETUA PENASIHAT BAHASA ARAB/
PEND ISLAM
NORHAZANI MD HIJAZI
INTAN YUSLIZA YUSOFF
KETUA PENASIHAT
PANDU PUTERI TUNAS KETUA PENASIHAT KEBUDAYAAN
SITI ZUBAIDAH BINTI BACHOK NOORAINI UMAR

KETUA PENASIHAT KETUA PENASIHAT KESELAMATAN
PENGAKAP JALAN RAYA

MAZALINA PIEE SADINA MD DIN

KETUA PENASIHAT KETUA PENASIHAT MATEMATIK/SAINS
PERGERAKAN PUTERI ISLAM NORAIDAH ABU OTHMAN

ROHANA IBRAHIM KETUA PENASIHAT DOKTOR MUDA
ZURAIDA BT BAHARUDDIN
KETUA PENASIHAT
KELAB SILAT SENI KETUA PENASIHAT JAWI DAN KHAT
RUHANI ZAKARIA FATINAH CHEK HASSAN

KETUA PENASIHAT KELAB KITAR SEMULA
KELAB TAE KWAN DO NINA FARIZA ISMAIL@ OTHMAN (K)

ZURIAH SHAFIEE 16

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

CARTA ORGANISASI JAWATNKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH
SK SUNGAI LAYAR
TAHUN 2020

PENGERUSI
MOHAMAD NASIR BIN ABU

( GURU BESAR )

TIMBALAN PENGERUSI
MUHAMAD FADZLI BIN SUDIN
( PEN. KANAN KOKURIKULUM )

NAIB PENGERUSI
AZIZAH BT AHMAD
( PEN. KANAN PENTADBIRAN)
RABITAH BT MD ZIN
( PEN. KANAN HAL EHWAL MURID )
NORFISAH BINTI SHARIFF
( PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS )

S/U SUKAN
WAN ZAKARIYA BIN WAN OTHMAN

KETUA PENASIHAT KELAB KETUA PENASIHAT KELAB KETUA PENASIHAT KELAB
BOLA SEPAK BOLA JARING BOLA BALING
AZLINA AHMAD NORAINI ISMAIL
CHE FATIMAH MAT KHIR

KETUA PENASIHAT KELAB KELAB MEMANAH KETUA PENASIHAT KELAB
OLAHRAGA MUHAMMAD FARIS BIN CATUR

ROSIMA HANAFI FAKHRURAZI NOR HARYATHY MD RADZI

#SKSLUNGGUL KELAB PING PONG
MOHD ANAS MOHD AKHIR

17

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

JAWATANKUASA SAMBUTAN JUBLI PERAK (25 TAHUN)

PENYELARAS : EN. JIMMY TENG JOO HUAT
SETIAUSAHA : PN. NORHAZANI BT MD HAJAZI
BENDAHARI : PN. SITI AMINAH BT DAUD @ OTHMAN
AJK : PN. SADINA MD DIN

PN. ZUBAIDAH BACHOK
EN. MOHAMAD ZAMRI ABDUL RAZAK
EN. MARZUKHI OTHMAN
PN. MAZALINA PIEE

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI GURU

PENYELARAS : PENGERUSI BADAN KEBAJIKAN GURU DAN STAFF
SETIAUSAHA : SETIAUSAHA BADAN KEBAJIKAN GURU DAN STAFF
BENDAHARI : BENDAHARI BADAN KEBAJIKAN GURU DAN STAFF
AJK : AJK BADAN KEBAJIKAN GURU DAN STAFF

JAWATANKUASA BULAN KEMERDEKAAN

PENYELARAS : PN. NORIZA BT MD ISA
SETIAUSAHA : PN. ZURAIDA BT BAHARUDIN
BENDAHARI : PN. HARISAHAH ISHAK
AJK : PN. HABSAH MAHAMUD

PN. NORMAH MOHAMAD
PN. NOR HARYATY MD RADZI
PN. NAZRAH HJ. SAADAT

JAWATANKUASA PERKHEMAHAN PERDANA JUBLI PERAK

PENYELARAS : PN. ROSNANI MD KASA
SETIAUSAHA : PN. KHAIRUN NISA’ BT AHMAD KHALIDI
BENDAHARI : PN. ZURIAH BT SHAFIEE
AJK : PN. SITI SARAWANI BT MD NOOR

PN. NORHAZANI BT MD HIJAZI
PN. SHAHRINA BT AHMAD
PN. ROHANA BT IBRAHIM
PN. ZUBAIDAH BT BACHOK

18

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

HARI KEUSAHAWANAN JUBLI PERAK

PENYELARAS : EN. MOHAMAD RODZI B HJ. MUSA
SETIAUSAHA : PN. ROHANA IBRAHIM
BENDAHARI : PN. RUHANI ZAKARIA
AJK : EN. SYAHRUL NIZAR ABDULLAH

PN. FARIDAH ABDUL HAMID
PN. NINA FARIZA BT ISMAIL @ OTHMAN
PN. PN. SITI NAQUIAH KOH ABDULLAH
PN. KAVITHA A/P SRI RAM

JAWATANKUASA KEJOHANAN PADANG DAN BALAPAN &
MERENTAS DESA JUBLI PERAK

PENYELARAS : EN. WAN ZAKARIYA WAN OTHMAN
SETIAUSAHA : EN. MARZUKHI OTHMAN
BENDAHARI : PN. FATINAH CHEK HASSAN
AJK : SEMUA KETUA RUMAH

Merentas Desa : 19.01.2020
Sukantara : 20.01.2020
Acara Akhir Padang : 23.01.2020
Kejohanan Olahraga Tahunan : 30.01.2020

KEJOHANAN MEMANAH TERBUKA SK SUNGAI LAYAR
PIALA YB NURIN

PENYELARAS : MUHAMMAD FARIS B FAKHRURAZI
SETIAUSAHA : PN. SADINA BT MD DIN
BENDAHARI : SITI AMINAH DAUD @ OTHMAN
AJK : PN. NORAINI ISMAIL

PN. NORAINI UMAR
PN. NORMAH HJ MOHAMAD
EN. ISMAIL AHMAD@ BAHAROM
EN. ZAMZURI ZAKARIA
EN. AZIZAN REJAB

19

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

HARI ANUGERAH CEMERLANG

PENYELARAS : PN. GUNAVATHY A/P RAMASAMY
SETIAUSAHA : PN. SITI AISYAH BT ABU BAKAR
BENDAHARI : PN. SITI AMINAH BT. DAUD @ OTHMAN
AJK : SEMUA GURU KELAS

PERTANDINGAN SAINS/ MATEMATIK JUBLI PERAK

PENYELARAS : PN. NORAIDAH BT ABU OTHMAN
SETIAUSAHA : PN. SITI SARAWANI BT MOHD NOOR
BENDAHARI : PN. NORHAFIZAH BT ZAINON
AJK : PN. MAZALINA BT PIEE

PN. NINA FARIZA BT ISMAIL @ OTHMAN
EN. MUHAMMAD FARIS B FAKHRURAZI
PN. SHAHRINA BT AHMAD
EN. AZIZAN B REJAB

JAWATANKUASA RIMUP

PENGERUSI : MOHAMAD NASIR BIN ABU (GURU BESAR)

TIMB. PENGERUSI : MUHAMAD FADZLI BIN SUDIN (PKKK)

NAIB PENGERUSI : AZIZAH BT AHMAD (PK PENTADBIRAN)

RABITAH BT MD ZIN (PK HEM)

NORFISHAH BT SHARIFF (PK PPKI)

SETIAUSAHA : KAVITHA A/P SRI RAM

PEN. STIAUSAHA : NORAINI BT ISMAIL

AHLI JAWATANKUASA : SADINA BT MD DIN

MOHD ANAS MOHD AKHIR

SITI NAQUIAH KOH ABDULLAH

GUNAVATHY A/P RAMASAMY

JIMMY TENG JOO HUAT

20

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN
SK SUNGAI LAYAR
TAHUN 2020

SETIAUSAHA : WAN ZAKARIYA WAN OTHMAN
PENOLONG SETIAUSAHA : MARZUKHI OSMAN

RUMAH MAHAWANGSA (MERAH) RUMAH JENTAYU (BIRU)

1. ROSNANI BINTI MAT KASA@ABU BAKAR (K) 1. FARIDAH BINTI ABD HAMID (K)
2. MOHD ANAS BIN MD AKHIR 2. CHE FATIMAH BINTI MAT AKHIR
3. FATINAH BINTI CHE HASSAN 3. NORIZA BINTI MD ISA
4. SABARIAH BINTI HJ OSMAN 4. SITI AMINAH BINTI DAUD
5. ISMAIL BIN AHMAD @ BAHARUM 5. NOORAINI BINTI UMAR
6. RUHANI BINTI ZAKARIA 6. NINA FARIZA BINTI ISMAIL
7. SITI SARA WANI BINTI MD NOOR 7. NORAINI ISMAIL
8. INTAN YUSLIZA BINTI YUSOF 8. SYAHRUL NIZAR BIN ABDULLAH
9. ROHANA BINTI IBRAHIM 9. SITI NAQUIAH KOH ABDULLAHN
10. MOHD RODZI BIN HAJI MUSA 10. ROZALI BIN YUSOF
11. SHAHRINA BINTI AHMAD 11. YUZI AZWA BINTI YAAMAT
12. KHAIRUN NISA’ AHMAD KHALIDI 12. SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR

RUMAH RAJAWALI (KUNING) RUMAH GARUDA (HIJAU)

1. NORHAFIZAH BT ZAINON ( K) 1. NORMAH BT HJ MOHAMAD(K)
2. HABSAH BINTI MAHMUD 2. ZURAIDA BINTI BAHARUDDN
3. AZIZAN BIN REJAB
4. HARISHAH BINTI ISHAK 3. NOORHAZANI BT MD HIJAZI
5. ZURIAH BT SHAFIEE 4. WAN SOFINAZ BT AWANG LONG
6. NAZRAH BT HJ SAADAT 5. NORAIDAH BT ABU OTHMAN
7. MAZALINA BINTI PIEE 6. ROSIMA HANAFI
8. MOHD ZAMRI B ABDUL RAZAK 7. GUNAVATHI A/P RAMASAMY
9. SITI ZUBAIDAH BINTI BACHOK 8. ZAMZURI BIN ZAKARIA
10. SAIDINA BINTI MD DIN 9. MUNIRAH BT MOHAMAD
11. NOR HARYATY MOHD RADZI 10. AZLINA BINTI AHMAD
12. KAVITHA A/P SRI RAM 11. MUHAMMAD FARIS BIN FAKHRURAZI
12. JIMMY TENG JOO HUAT

21

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PASUKAN PAKAIAN
SERAGAM
TAHUN 2020

PENYELARAS : KHAIRUN NISA’ BINTI AHMAD KHALIDI

PENGAKAP BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (PBSMM)

1. MAZALINA BT PIEE (K) 1. NOORAINI BT UMAR (K)
2. ROSNANI BT MAT KASA @ ABU BAKAR 2. NORHAZANI BINTI MD HIJAZI
3. SITI SARAWANI BT MD NOOR 3. NORAIDAH ABU OTHMAN
4. SITI AMINAH BT DAUD 4. MOHD ANAS MOHD AKHIR
5. FARIDAH ABD HAMID
5. MOHAMAD RODZI B. HJ MUSA 6. AZIZAN REJAB
6. MOHAMAD ZAMRI ABD RAZAK 7. NORIZA MD ISA
7. NORAINI ISMAIL 8. NORMAH HJ MOHAMAD
8. SABARIAH HJ OSMAN 9. SYARUL NIZAR ABDULLAH
9. MARZUKHI OSMAN

10. GUNAVATHI A/P RAMASAMY

11. SADINA BT. MD DIN

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
( TKRS )
1. ROHANA BT IBRAHIM (K)
2. FATINAH CHEK HASSAN 1. SHARINA BT AHMAD (K)
2. MUHAMMAD FARIS FAKHRURAZI
3. WAN SOFINAZ AWANG LONG 3. ZAMZURI ZAKARIA
4. JIMMY TENG JOO HUAT
4. CHE FATIMAH MAT AKHIR 5. ISMAIL AHMAD
5. HARISHAH ISHAK 6. ROZALI YUSOFF
6. AZLINA AHMAD 7. NAZRAH BT HJ SAADAT
7. RUHANI ZAKARIA 8. WAN ZAKARIYA WAN OTHMAN
8. INTAN YUSLIZA YUSOFF 9. SITI AISHAH ABU BAKAR

9. ZURIAH SHAFIEE

PANDU PUTERI TUNAS

1. SITI ZUBAIDAH BINTI BACHOK(K)
2. NOR HAFIZAH ZAINON
3. SITI NAQUIAH KOH ABDULLAH
4. ZURAIDA BAHARUDIN

5. MUNIRAH MOHAMAD
6. HABSAH BT MAHAMUD
7. NINA FARIZA ISMAIL
8. NOR HARYATY MOHD RADZI
9. YUZI AZWA BT YAAMAT

22

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

GURU PENASIHAT UNIT KELAB DAN PERSATUAN
TAHUN 2020

PENYELARAS : GUNAVATHY A/P RAMASAMY

PERSATUAN BAHASA MELAYU PERSATUAN BAHASA INGGERIS

1. HARISHAH ISHAK (K ) 1. SITI NAQUAIAH KOH (K)
2. HABSAH MAHAMUD 2. KAVITHA A/P SRI RAM

PERSATUAN JAWI DAN KHAT PERSATUAN AGAMA ISLAM/
1. FATINAH CHE HASSAN BAHASA ARAB
2. WAN SOFINAZ AWANG LONG
1. INTAN YUSLIZA YUSOFF
PERSATUAN SAINS/ MATEMATIK 2. ROHANA IBRAHIM
1. NORAIDAH BT ABU OTHMAN
2. SITI SARAWANI MD NOOR KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
1. SADINA MD DIN (K)
KELAB DOKTOR MUDA 2. ROSNANI MD KASA
1. ZURAIDA BT BAHARUDDIN( K ) 3. NORIZA MD ISA
2. NORHAFIZAH ZAINON
KELAB KEBUDAYAAN
KELAB KITAR SEMULA 1. ROSNANI BT MD KASA
1. NINA FARIZA BINTI ISMAIL(K) 2. ROZALI YUSOFF
2. NAZRAH HJ SAADAT 3. NOORAINI BT UMAR

23

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

GURU PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN
TAHUN 2020

PENYELARAS : JIMMY TENG JOO HUAT

PERMAINAN BOLA SEPAK PERMAINAN BOLA JARING
1. CHE FATIMAH MAT KHIR 1. PN AZLINA BT AHMAD
2. MOHAMAD ZAMRI ABD RAZAK 2. KHAIRUNNISA’ AHMAD KHALIDI
3. ZAMZURI ZAKARIA 3. MUNIRAH MOHAMAD
4. YUZI AZWA BT YAAMAT
PERMAINAN BOLA BALING 5. SITI AISHAH BT ABU BAKAR
1. NORAINI ISMAIL
2. SITI ZUBAIDAH BT BACHOK PERMAINAN PING PONG
3. NORMAH HJ MOHAMAD 1. MOHD ANAS MOHAMAD AKHIR
4. AZIZAN REJAB 2. ISMAIL AHMAD @ BAHAROM

PERMAINAN OLAHRAGA PERMAINAN CATUR
1. ROSIMA HANAFI 1. NORHARYATHY MD RADZI
2. WAN ZAKARIYA WAN OTHMAN 2. SHAHRINA AHMAD
3. MARZUKHI OSMAN 3. MAZALINA BT PIEE

PASUKAN MEMANAH TAEKWANDO
1. MUHAMMAD FARIS BIN FAKHRURAZI 1. FARIDAH ABDUL HAMID
2. SITI AMINAH DAUD @ OTHMAN 2. ZURIAH SHAFIEE

SILAT SENI
1. RUHANI ZAKARIA
2. MOHAMAD RODZI HJ MUSA
3. SABARIAH HJ OSMAN

24

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
TAHUN 2020

HARI : AHAD WAKTU : 7.45 PAGI - 8.15 PAGI

BULAN TARIKH PENGELOLA CATATAN
JANUARI 19.01.2020 PPIM & PPT
FEBRUARI 16.02.2020 TKRS & PBSM
19.04.2020 PENGAKAP & PPIM
APRIL 17.05.2020 PPT & TKRS
MEI 19.07.2020 PBSM & PENGAKAP
JULAI 16.08.2020 PPIM & PPT
OGOS 20.09.2020 TKRS & PBSM
18.10.2020 PENGAKAP & PPIM
SEPTEMBER 15.11.2020 PPT & TKRS
OKTOBER
NOVEMBER

25

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

JADUAL PELAKSANAAN KO KURIKULUM SESI 2020
PERSATUAN ,UNIT BERUNIFOM, PERMAINAN

JENIS HARI WAKTU UNIT CATATAN
KO-KURIKULUM Rujuk Jadual

1.15- 3.15 Bahasa Melayu Rujuk Jadual
PETANG Bahasa Inggeris
Matematik / Sains
PERSATUAN RABU Bahasa Arab /
Pendidikan Islam
JKJR
Doktor Muda
Jawi dan Khat
Kitar Semula

RABU 1.15 - 3.15 TKRS
ISNIN PETANG PPIM
PPT
UNIT SILAT
BERUNIFOM PBSM
PENGAKAP

3.00-4.30 TAEKWANDO
PETANG

PERMAINAN RABU 3.30-4.30 Bola Sepak
(1M 1S) PETANG Bola Jaring
Bola Baling Rujuk Jadual
Catur
Olahraga
Ping Pong
Memanah

• Pindaan boleh dibuat berdasarkan situasi dan kekangan masa.

26

#SKSLUNGGUL

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2020

TARIKH PENTING AKTIVITI UNIT
KOKURIKULUM

BIL AKTIVITI TARIKH CATATAN
1 MESYUARAT AGONG RUMAH SUKAN 07.01.2020
2 MEMANAH MSSD KMY 16-18.01.2020
3 MERENTAS DESA 19.01.2020
4 SUKANTARA 20.01.2020
5 ACARA AKHIR PADANG 23.01.2020
6 BOLA JARING ZON SUNGAI LAYAR 28.01.2020
7 KEJOHANAN OLAHRAGA 2020 30.01.2020
8 BOLA JARING MSSD KMY 5-7 .02.2020
9 MESYUARAT AGONG UNIT 05.02.2020

BERUNIFORM 06.02.2020
10 MERENTAS DESA MSSD KMY 12-15.02.2020
11 KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD KMY 12.02.2020
12 MESYUARAT AGONG
19.02.2020
KELAB/PERSATUAN
13 MESYUARAT AGONG KELAB 11.03.2020
14-16.03.2020
PERMAINAN (1M1S) 24.03.2020
14 HARI KEUSAHAWANAN
15 KEJOHANAN MEMANAH TERBUKA 31.03.2020
16 SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT 16-17 .04.2020

SEKOLAH 20.02.2020
17 BOLA SEPAK ZON SUNGAI LAYAR 14.05.2020
18 PERKHEMAHAN PERDANA UNIT 14.06.2020
17.06.2020
BERUNIFORM 16.08.2020
19 BOLA BALING ZON SUNGAI LAYAR 15.09.2020
20 SAMBUTAN HARI GURU 01.10.2020
21 SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITI 08.11.2020
22 BOLA SEPAK MSSD KMY
23 PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN
24 PENUTUPAN BULAN KEMERDEKAAN
25 PERTANDINGAN SN/MT
A26 HARI ANUGERAH CEMERLANG

• TERTAKLUK PERUBAHAN SEMASA

27

#SKSLUNGGUL


Click to View FlipBook Version