The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2564-02-โครงการสอน3204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by THEP MOVIE, 2022-04-06 20:10:03

2564-02-โครงการสอน3204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2564-02-โครงการสอน3204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Keywords: โครงการสอนม,แผนการสอน,เขียนโปรแกรม

โครงการจัดการเรียนรมู้ ่งุ เน้นสมรรถนะอาชพี
บูรณาการหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

และประเมินผลตามสภาพจริง

รหัส 3204-2005
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพวิ เตอร์

หลักสตู ร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู
ประเภทวชิ า บรหิ ารธรุ กิจ

สาขาวชิ าเทคโนโลยธี ุรกจิ ดิจิทัล
สาขางานธุรกจิ ดิจิทลั

นายปยิ ะพงษ์ พรหมบุตร
ครปู ระจำวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วิทยาลัยเทคนิครตั นบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพวิ เตอรเ์ บือ้ งตน้ รหสั วชิ า 3204-2005

ประจำปีการศกึ ษา 2/2564

 เห็นสมควรอนญุ าตให้ใช้สอนได้
 เห็นสมควรปรบั ปรงุ เกีย่ วกับ...............................................................................................

............................................................................................................................................

ลงช่อื ..............................................
(นายปิยะพงษ์ พรหมบตุ ร)

หัวหน้าแผนกวชิ าคอมพิวเตอร์ธุรกจิ
 เหน็ ควรอนญุ าตให้ใชส้ อนได้
 อ่นื ๆ.................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ลงชอ่ื ..............................................
(นายเอกราช สายสนิ ธ)์

หวั หนา้ งานพัฒนาหลกั สตู รการเรยี นการสอน

 เห็นควรอนญุ าตให้ใช้สอนได้
 เห็นควรปรบั ปรงุ ดังเสนอ
 อ่นื ๆ.................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลงชือ่ ..............................................
(นายปัญญา มะธิปิไข)

รองผอู้ ำนวยการฝา่ ยวชิ าการ
 อนุญาตให้ใช้สอนได้
 อ่นื ๆ...................................................................................................................................

…………...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ลงช่อื ..............................................
(นายยงค์ ราศรีเฟอื่ ง)

ผู้อำนวยการวทิ ยาลยั เทคนิครัตนบุรี

จุดประสงคร์ ายวิชา มาตรฐานรายวชิ า และคำอธบิ ายรายวชิ า

รหัสวิชา 3204-2005 วชิ าการเขยี นโปรแกรมคอมพวิ เตอร์

หลักสตู รประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวชิ าบริหารธรุ กิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยธี รุ กจิ ดิจิทลั สาขางานธรุ กจิ ดจิ ทิ ลั

จดุ ประสงคร์ ายวิชา

1. เข้าใจเกี่ยวกบั โครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
2. มที กั ษะในการพฒั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทกั ษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิ พลาดของโปรแกรม
4. มคี ุณลกั ษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติท่ดี ีในวชิ าชพี คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ

สมรรถนะรายวชิ า

1. แสดงความรู้เกยี่ วกับหลกั การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธรุ กจิ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
ชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม
การเขยี นโปรแกรมขนาดเลก็ สำหรบั งานธุรกจิ กรณีศึกษา

ตารางวเิ คราะห์หลกั สูตร

รหสั วชิ า 3204-2005 วิชาการเขยี นโปรแกรมคอมพวิ เตอร์

หลกั สตู รประกาศนยี บัตรวิชาชีพชน้ั สูง ประเภทวิชาบริหารธรุ กจิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกจิ ดิจทิ ัล สาขางานธุรกิจดิจทิ ัล

พฤตกิ รรม พทุ ธพิ ิสยั (50)
ความรู้
ท่ี ความเข้าใจ
นำไปใ ้ช
ชือ่ หน่วย ิวเคราะห์
สังเคราะ ์ห
ประเ ิมนค่า
ทักษะ ิพสัย (30)
จิต ิพสัย (20)
รวม (100)
ลำ ัดบความสำ ัคญ
จำนวนช่ัวโมง

1 องคป์ ระกอบของคอมพวิ เตอร์ 221 3 ๒ 10 1 4
3 2 10 2 4
2 ภาษาสำหรบั การพัฒนาโปรแกรม 221 3 2 10 3 8
3 2 10 4 8
3 วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 1 2 2

4 การวิเคราะห์ปัญหาสำหรบั การ 122
ออกแบบโปรแกรม

5 การเขียนผงั งานของโปรแกรม 221 3 2 10 5 8
3 2 10 6 8
6 การเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 221 3 2 10 7 8
3 2 10 8 8
7 การเขียนรหัสเทียม 221

8 การทำงานแบบลำดบั และมกี าร 221
ตัดสนิ ใจ

9 การประยกุ ตก์ ารทำซำ้ 121 32 9 94

10 การประมวลแบบอารเ์ รย์ 111 2 1 6 10 4
11 การเขยี นโปรแกรมเชงิ วตั ถุ 111
1 1 5 11 4
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 17 20 13
รวม 4
435
ลำดับความสำคัญ 30 20 100 72

12

หมายเหตุ ระดับพุทธพิ ิสยั 1 = ความจำ 2 =ความเข้าใจ 3 =การนำไปใช้
ระดับทักษะพสิ ัย 4 =การวเิ คราะห์ 5 =การสงั เคราะห์ 6 = ประเมนิ ค่า
ระดบั จติ พิสัย 1 = การเลียนแบบ 2 =ทำตามแบบ 3 =ความถกู ตอ้ งตามแบบ
4 =การกระทำอย่างต่อเนอื่ ง 5= การทำจนเคยชิน
1 = การเรียนรู้ 2 =การตอบสนอง 3 =การสรา้ งคุณค่า
4 =การจดั ระบบ 5= การสรา้ งลักษณะนสิ ัย

หน่วยการเรยี นรู้รายวชิ า

รหัสวชิ า 3204-2005 วชิ าการเขยี นโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
หลักสูตรประกาศนียบตั รวชิ าชีพช้นั สงู ประเภทวชิ าบริหารธรุ กิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกจิ ดิจทิ ัล สาขางานธรุ กิจดจิ ิทลั

หน่วยที่ ชอ่ื หน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวชิ า

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1. แสดงความรเู้ กย่ี วกบั หลักการออกแบบและ
2 ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรม พฒั นาโปรแกรม
2. ออกแบบและพฒั นาโปรแกรมในงานธุรกจิ

3 วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

4 การวิเคราะห์ปัญหาสําหรบั การออกแบบ
โปรแกรม

5 การเขียนผงั งานของโปรแกรม

6 การเขยี นอลั กอริธมึ โปรแกรม

7 การเขยี นรหสั เทยี ม

8 การทํางานแบบลําดับและมกี ารตัดสินใจ

9 การประยุกตก์ ารทาํ ซาํ้

10 การประมวลแบบอาร์เรย์

11 การเขยี นโปรแกรมเชิงวตั ถุ

กำหนดการเรยี นรู้

รหัสวิชา 3204-2005 วิชาการเขยี นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักสตู รประกาศนียบัตรวิชาชีพชน้ั สงู ประเภทวิชาบรหิ ารธรุ กิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ลั สาขางานธรุ กจิ ดิจิทัล

สัปดาหท์ ่ี หน่วยท่ี ชอ่ื หนว่ ยการเรียนรู้ ชว่ั โมงที่ เวลา
(ว.ด.ป.) (ชม.)
1 องคป์ ระกอบของคอมพิวเตอร์ 1-4
1 2 ภาษาสําหรบั การพัฒนาโปรแกรม 5-8 4
2 3 วงจรการออกแบบและพฒั นาโปรแกรม 9-12 4
3 3 การวิเคราะหป์ ัญหาสาํ หรบั การออกแบบโปรแกรม 13-16 4
4 4 การเขยี นผงั งานของโปรแกรม 17-24 4
5-6 6 การเขยี นอลั กอริธมึ โปรแกรม 25-32 8
7-8 7 การเขียนรหัสเทียม 33-40 8
9-10 8 การทาํ งานแบบลาํ ดับและมกี ารตดั สินใจ 41-48 8
11-12 9 การประยุกตก์ ารทําซํ้า 49-56 8
13-14 10 การประมวลแบบอารเ์ รย์ 57-64 8
15-16 11 การเขียนโปรแกรมเชิงวตั ถุ 65-68 8
17 วดั ผลสมั ฤทธิ์ปลายภาคเรยี น 69-72 4
18 4

รวม 72

ตารางวเิ คราะห์โครงสร้างเน้อื หาวิชากบั ความสอดคล้อง
ตรงตามจดุ ประสงคแ์ ละมาตรฐานรายวชิ า

รหัสวิชา 3204-2005 วิชาการเขยี นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลกั สูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี ชนั้ สูง ประเภทวิชาบริหารธรุ กิจ
สาขาวชิ าเทคโนโลยธี ุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกจิ ดจิ ทิ ลั

หนว่ ย หัวขอ้ เนื้อหา จำนวน จดุ ประสงค์ มาตรฐานรายวิชา
ท่ี ชม. รายวิชา 1 2 3 4 ...

1234

1 องคป์ ระกอบของคอมพิวเตอร์ 4 
2 ภาษาสําหรบั การพฒั นาโปรแกรม
3 วงจรการออกแบบและพฒั นา 4  

โปรแกรม 4 
4 การวิเคราะหป์ ัญหาสําหรับการ
4  
ออกแบบโปรแกรม
5 การเขยี นผงั งานของโปรแกรม 8  
6 การเขยี นอัลกอรธิ มึ โปรแกรม 8  
7 การเขียนรหัสเทียม 8  
8 การทาํ งานแบบลาํ ดับและมกี าร 8  

ตดั สนิ ใจ 8  
9 การประยุกต์การทาํ ซํา้ 8  
10 การประมวลแบบอารเ์ รย์ 4 
11 การเขียนโปรแกรมเชงิ วัตถุ 4 

วัดผลสมั ฤทธิ์ปลายภาคเรยี น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-modul Ekonomi
Next Book
PROFIL SEKOLAH KEBANGSAAN PUSAT JUASSEH