The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Data Publication and Utilisation Group [CDD], 2021-05-05 01:23:44

(ร้อยเอ็ด) ตำบลสารสนเทศ ตำบลขวาว

ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลสำรสนเทศต้นแบบเพอ่ื กำรพัฒนำคุณภำพชวี ิต
ตำบลขวำว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี ๒๕๖๑

สนบั สนนุ โดย

ศูนยส์ ำรสนเทศ บำ้ นโนนแพง หมู่ท่ี ๒ ตำบลขวำว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ ยเอด็
สำนักงำนเทศบำลตำบลขวำว

สำนกั งำนพฒั นำชุมชนอำเภอเสลภูมิ
สำนกั งำนพฒั นำชมุ ชนจงั หวดั รอ้ ยเอด็
ศูนยป์ ระสำนงำนองคก์ ำรชุมชนตำบลขวำว

คำนำ

เอกสารฉบับน้ี จัดทาขน้ึ เพอ่ื ประกอบการประกวด กาหนดการคัดเลอื กหมู่บา้ นสารสนเทศดเี ด่นเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกจิ ชมุ ชนและตาบลสารสนเทศตาบลต้นแบบ เพอื่ การพัฒนาคุณภาพชวี ติ และ เผยแพร่
ประชาสัมพันธก์ ารขับเคลื่อนการพฒั นา ตาบลสารสนเทศเพอ่ื การพฒั นาคุณภาพชีวิต ตาบลขวาว
ประจาปี 2561

คณะผ้จู ัดทาหวงั เป็นอยา่ งยิง่ วา่ เอกสารเล่มน้จี ะเป็นประโยชน์แก่ผูส้ นใจในงานพฒั นาชมุ ชนและมี
ส่วนเกย่ี วขอ้ งโดยตรงกับการ “บาบัดทุกข์ บารงุ สขุ ” ในพืน้ ทห่ี มบู่ ้าน และ ตาบล ต่อไป

สานักงานพฒั นาชุมชนอาเภอเสลภูมิ จงั หวัดรอ้ ยเอ็ด
มถิ นุ ายน 2561

สำรบญั หนำ้
หวั ขอ้
1
สว่ นท่ี ๑ ข้อมูลทวั่ ไป 12
ส่วนที่ ๒ การพัฒนา หม่บู ้านสารสนเทศต้นแบบเพ่ือการพฒั นาคณุ ภาพชีวิต 12
ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน 15
17
1. การสร้างความเขา้ ใจ 17
2. การสร้างขอ้ ตกลงรว่ มกนั 17
3. การจัดทาสารสนเทศภูมศิ าสตร์(GIS) 18
4. การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้
5. การเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธ์สว่ นท่ี ๑
ขอ้ มูลโดยทวั่ ไปของตำบลขวำว อำเภอเสลภูมิ จังหวดั รอ้ ยเอด็

๑.๑ ประวตั คิ วำมเป็นมำ
ตาบลขวาวเปน็ ตาบลหนึ่งของอาเภอเสลภูมิ ก่อเกิดจากการแยกส่วนการปกครองมาจากการจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายลกั ษณะการปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีหมบู่ ้านในเขตพนื้ ทต่ี าบล ๑๖ หมู่บา้ น ดงั นี้
หมู่ที่ 1 บ้านโนนยาง
หมู่ท่ี 2 บ้านยาโนนแพง
หมทู่ ี่ 3 บา้ นสะทอน
หมทู่ ี่ 4 บา้ นทรายมูล
หมทู่ ่ี 5 บ้านหัน
หมทู่ ่ี 6 บ้านหน่อง
หมทู่ ่ี 7 บ้านขวาว
หมทู่ ี่ 8 บา้ นขวาว
หมทู่ ี่ 9 บ้านขวาว
หมู่ท่ี 10 บา้ นโนนยาง
หมู่ที่ 11 บ้านขวาว
หม่ทู ี่ 12 บ้านหน่อง
หม่ทู ี่ 13 บา้ นหนั
หมู่ท่ี 14 บา้ นสะทอน
หมู่ท่ี 15 บ้านขวาว
หมทู่ ่ี 16 บา้ นขวาว

๑.๒ สภำพทต่ี ั้ง/อำณำเขตตดิ ต่อ
ตาบลขวาว ตงั้ อยู่หา่ งจากอาเภอเสลภมู ิ ไปทางทศิ ตะวันออกเฉยี งใตร้ ะยะทาง ประมาณ ๘ กโิ ลเมตร

และอยูห่ า่ งจากจงั หวดั รอ้ ยเอด็ ๓๘ กโิ ลเมตร มอี าณาเขตตดิ ต่อกับทอ้ งถนิ่ อ่นื ๆ ดงั นี้
ทิศเหนอื ตดิ กบั ตาบลนาเลงิ , ตาบลกลางและตาบลเมอื งไพร อาเภอเสลภมู ิ จงั หวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ตดิ กับตาบลนางาม อาเภอเสลภูมิ จงั หวดั ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับตาบลเดิด อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทศิ ตะวนั ตก ตดิ กับตาบลนาเลิง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.๓ ขนำดและพน้ื ที่ตาบลขวาว มพี ้ืนท่ที ้ังหมด ๕๗.๕๐ ตารางกโิ ลเมตร มลี ักษณะภูมปิ ระเทศเป็นที่ ราบลมุ่ แมน่ า้ มีแม่น้ายังไหล
ผา่ นทางทศิ ตะวนั ออกของตาบล มแี ม่นา้ ชีหลงแยกออกจากแม่นา้ ชี ไหลผ่านจากบา้ นแห่ บา้ นหัน บ้านหน่อง
(ทา่ ดนิ ทราย) บา้ นขวาว (ห้วยพาก) ฝายประชาอาสา บา้ นพันขาง บ้านทรายมลู ชีหลงอยู่ทางทศิ ตะวนั ตก
มาทางทศิ ใตข้ องตาบลขวาว ประชากรสว่ นใหญป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน เลีย้ งสัตว์

๑.๔ ลักษณะภมู ิประเทศและภูมิอำกำศ
ลกั ษณะภมู ิประเทศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทั่วไปของตาบลขวาว มีพ้ืนที่ท้ังหมด ๕๗.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ

เป็นท่ี ราบลุ่มแม่น้า มีแม่น้ายังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตาบล มีแม่น้าชีหลงแยกออกจากแม่น้าชี ไหลผ่าน
จากบา้ นแห่ บา้ นหัน บา้ นหน่อง (ทา่ ดินทราย) บ้านขวาว (ห้วยพาก) ฝายประชาอาสา บ้านพันขาง บ้านทรายมูล
ชหี ลงอย่ทู าง ทศิ ตะวันตกมาทางทิศใต้ของตาบลขวาว ประชากรสว่ นใหญป่ ระกอบอาชพี เกษตรกรรม ทานา
ทาสวน เล้ียงสตั ว์ ซึง่ บริเวณดังกล่าวเปน็ แหล่งเพาะปลกู ข้าว

ลักษณะของดนิ
ตาบลขวาวมีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็น ดินร่วนปนทราย เกษตรกรส่วนใหญ่ทานา ปีละ ๒ ครั้ง
ประกอบดว้ ยนาปี และนาปรงั มีการทาสวน และเลยี้ งสตั ว์เสรมิ อาชีพ
ลกั ษณะของแหล่งนำ้
ตาบลขวาวมแี หล่งนา้ หว้ ย หนอง คลอง บึง จานวนมากในพ้นื ที่ และมแี หลง่ น้าเพอ่ื การเกษตรขนาดใหญ่
ได้แก่ แมน่ ้ายงั และ แม่นา้ ลาชหี ลง มีแหลง่ น้าขนาดเล็ก ที่มีอยู่ในแต่ละที่พ้ืนท่ีของหมู่บ้านที่ใช้ประกอบการ
ทาเกษตรกรรม
ลกั ษณะของไมแ้ ละป่ำไม้
ตาบลขวาว มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ป่าไม้ผลัดใบ ได้แก่ป่าชุมชนท่ีมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตตาบลขวาว อยู่หลายแห่ง ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
และใช้เป็นทเี่ ลี้ยงสตั วใ์ นบางแหง่

ลักษณะภูมิอำกำศ
มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน จะมฝี นตกในชว่ งเดือนมถิ นุ ายน – เดอื นตุลาคม ฤดูหนาว จะเรม่ิ ตน้ เดือน

พฤศจกิ ายน – เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ และฤดรู อ้ นจะอยใู่ นระหว่างเดอื นมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

๑.๕ กำรคมนำคม
กำรคมนำคม สภาพเสน้ ทางคมนาคมในเขตตาบลขวาว สามารถแบง่ สภาพได้ดังนี้
- การเดนิ ทางเขา้ อาเภอเสลภูมิ ของประชาชนตาบลขวาว จะใชร้ ถยนตส์ ว่ นตัว และรถโดยสาร

ประจาทาง สายเสลภูมิ – โพธิ์ตาก และรถโดยสารสาย ๒๕ กรุงเทพฯ- อุบลฯ
- การเดินทางจากเสลภมู ไิ ปรอ้ ยเอ็ด ของประชาชนตาบลขวาว จะใชร้ ถยนตส์ ่วนตัว และ

รถโดยสารประจาทาง สาย เสลภมู ิ – ร้อยเอด็ และรถโดยสารสาย ๒๕ กรงุ เทพฯ- อบุ ลฯ๑.๖ ประชำกร เศรษฐกจิ และรำยได้
จำนวนประชำกร/สภำพเศรษฐกิจ/รำยได้
- ขอ้ มูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ ดาเนนิ การจัดเก็บได้ จานวน ๑,๘๕๙ ครัวเรือน โดยแยกเปน็ ชาย
จานวน ๒,๗๑๒ คน และหญิง จานวน ๒,๙๙๕ คน รวมประชากรท่ีอาศยั อยูจ่ รงิ จานวน ๕,๗๐๗ คน

ขอ้ มูลเก่ียวกับจำนวนประชำกร

จานวนประชากรในเขตตาบลขวาว จานวน ๑๖ หมู่บา้ นอยู่ในเขตของตาบลขวาว ดังนี้

หมทู่ ่ี บา้ น จานวน ชาย จานวนประชากร รวม
ครัวเรอื น หญงิ
๑ โนนยาง 134 269
145 135
๒ โนนแพง 142 306
๓ สะทอน 63 165 164 347
๔ ทรายมูล 120 188 182 394
๕ หัน 158 191 206 410
๖ หน่อง 130 110 219 238
๗ ขวาว 131 148 128 314
๘ ขวาว 105 175 166 368
๙ ขวาว 108 352 193 722
๑๐ โนนยาง 159 314 307 656
๑๑ ขวาว 194 145 342 305
๑๒ หน่อง 98 144 160 309
๑๓ หนั 88 176 165 372
๑๔ สะทอน 92 115 196 242
๑๕ ขวาว 91 137 127 291
๑๖ ขวาว 91 102 154 221
86 ๒,๗๑๒ 119 5,764
รวม 1,859 ๒,๙๙๕บริบทด้ำนกำรเมอื งและกำรปกครอง

๑ เขตกำรปกครอง
ตาบลขวาว แบ่งเขตการปกครอง ออกเปน็ ๑๖ หมู่บ้านดงั ต่อไปนี้

หมทู่ ี่ ชือ่ หมูบ่ ้าน ช่ือ - สกลุ ตาแหนง่ เบอร์โทรศัพท์
๑ บ้านโนนยาง นายวนิตย์ ตรางา ผู้ใหญ่บา้ น ๐๘-๐๓๕๘-๙๕๙๖
๒ บา้ นโนนแพง นายภักดี นา่ บณั ฑิต ๐๙-๑๐๖๔-๒๗๙๖
๓ บา้ นสะทอน นายสถิตย์ สะเดา กานัน ๐๘-๖๕๔๑-๖๓๕๙
๔ บ้านทรายมลู นายวิชิต มะละปทั ธิ ผใู้ หญ่บา้ น ๐๖-๑๕๓๔-๘๕๗๕
๕ บา้ นหนั นายอาพันธ์ บุญพินิจ ผใู้ หญบ่ า้ น ๐๘-๓๖๖๑-๖๔๒๐
๖ บ้านหนอ่ ง นายร่งุ สุรยิ า ศรโี ยธี ผู้ใหญบ่ ้าน ๐๘-๘๐๕๑-๖๙๓๑
๗ บ้านขวาว นายปรชี า พันชกู ลาง ผู้ใหญบ่ ้าน ๐๘-๖๒๑๙-๘๕๙๘
๘ บ้านขวาว นายชาญชยั เพง็ ศิลา ผใู้ หญ่บา้ น ๐๘-๙๙๔๒-๑๖๐๔
๙ บ้านขวาว นายแดง พันธงั ผใู้ หญบ่ ้าน ๐๘-๐๔๐๕-๒๘๘๓
๑๐ บา้ นโนนยาง นางสาวชนปกเกศ เขมอัทะนีย์ ผู้ใหญ่บ้าน ๐๙-๘๒๔๗-๗๗๖๖
๑๑ บา้ นขวาว นางรัตนศรี วารินทร์ ผใู้ หญ่บา้ น ๐๙-๒๑๓๖-๘๕๒๒
๑๒ บา้ นหน่อง นายบวั ลา บตุ รวาระ ผใู้ หญบ่ า้ น ๐๘-๒๑๐๔-๕๔๓๓
๑๓ บ้านหนั นายทวชี ัย ทาขนั ทา ผใู้ หญบ่ า้ น ๐๙-๐๐๙๒-๐๙๒๓
๑๔ บ้านสะทอน นายเทอดไพวรรณ แสงอินตา ผู้ใหญ่บา้ น ๐๘-๙๔๘๓-๒๖๖๑
๑๕ บ้านขวาว นายจรูญ ไทยลา ผใู้ หญ่บา้ น ๐๘-๕๐๐๕-๒๒๘๔
๑๖ บ้านขวาว นางจารุณี ชาระ ผใู้ หญบ่ ้าน ๐๖-๑๖๙๒-๘๑๙๘
ผใู้ หญบ่ ้าน๒. กำรเลอื กตั้ง จำนวนผู้มสี ทิ ธเิ์ ลอื กตัง้ ในเขตตำบลขวำว

หมู่ท่ี บา้ น จานวน จานวนผมู้ ีสทิ ธิเลือกต้งั
ประชากร
ชาย หญิง รวม

๑ บา้ นโนนยาง ๑๗๘ ๓๐๕ ๒๙๐ ๕๙๕

๒ บ้านโนนแพง ๖๔ ๑๒๔ ๑๓๓ ๒๕๗
๓ บ้านสะทอน ๔๒๙
๔ บา้ นทรายมลู ๑๓๘ ๒๐๖ ๒๒๓ ๖๓๗
๕ บ้านหนั ๕๓๐
๖ บ้านหนอ่ ง ๑๗๕ ๓๒๒ ๓๑๕ ๕๐๑
๗ บา้ นขวาว ๓๙๕
๘ บ้านขวาว ๑๔๙ ๒๖๖ ๒๖๔ ๓๘๖
๙ บา้ นขวาว ๖๕๑
๑๐ บา้ นโนนยาง ๑๔๑ ๒๕๔ ๒๔๗ ๗๔๒
๑๑ บา้ นขวาว ๔๕๒
๑๒ บา้ นหนอ่ ง ๑๑๙ ๑๙๐ ๒๐๕ ๓๐๙
๑๓ บา้ นหนั ๓๓๘
๑๔ บ้านสะทอน ๑๓๐ ๑๘๔ ๒๐๒ ๔๙๖
๑๕ บ้านขวาว ๓๑๔
๑๖ บา้ นขวาว ๑๘๓ ๓๑๗ ๓๓๔ ๓๐๖
๗,๓๓๘
รวม ๑๘๕ ๓๕๗ ๓๘๕

๑๒๒ ๒๒๖ ๒๒๖

๙๓ ๑๕๒ ๑๕๗

๑๐๑ ๑๖๔ ๑๗๔

๑๓๓ ๒๔๔ ๒๕๒

๑๑๑ ๑๔๘ ๑๖๖

๘๖ ๑๔๒ ๑๖๔

๙,๑๒๖ ๓,๖๐๑ ๓,๗๓๗

เศรษฐกิจและรำยได้
- รายได้เฉลยี่ ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๓๕,๘๓๒.๐๙ บาท/คน/ปี

๑. กำรเกษตร

ตาบลขวาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี เกษตรกรรม ดงั นี้
ทานาปี นาปรัง จานวน ๑,๘๐๒ ครัวเรอื น
ทาสวน จานวน ๗ ครัวเรือน
นอกจากน้ีเกษตรกรที่ทานายงั มีการปลกู ผกั และเลี้ยงสตั วเ์ สรมิ อาชีพอกี ดว้ ย๒. กำรบรกิ ำร

- รา้ นบริการเสริมสวย จานวน ๘ แหง่
๑๓ แหง่
- รา้ นบรกิ ารซ่อมรถ,เช่อื มโลหะ จานวน
๗ แห่ง
- รา้ นบรกิ ารป๊ัมนา้ มนั จานวน ๒๖ แหง่
๑๔ แหง่
- รา้ นอาหาร จานวน
๓ แหง่
- โรงสขี ้าว จานวน ๓ แหง่

- รา้ นบริการตัดเย็บเส้ือผ้า จานวน ๑ แห่ง
๑ แห่ง
- คลินิกให้บรกิ าร จานวน ๒ แห่ง

- บรกิ ารลา้ งรถ จานวน ๑ แหง่
๕ แหง่
- บริการถ่ายเอกสาร จานวน
๔ แหง่
- บริการรา้ นซ่อมอีเลก็ ทรอนกิ จานวน ๒ แห่ง

- บริการทพ่ี กั (รสี อรท์ ) จานวน

- ร้านบริการ อนิ เตอรเ์ นต็ จานวน

- ร้านบรกิ ารเคร่อื งด่ืม /แฟ จานวน

- สถานีเครือข่ายบริการคล่นื โทรศัพท์ จานวน

๓ กำรทอ่ งเทยี่ ว

ตาบลขวาวมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหลายๆด้าน เชน่

๓.๑ ดา้ นประเพณีและวัฒนธรรม ไดแ้ ก่

- ประเพณบี ุญบ้ังไฟ จะจัดในทุกวันเสาร์ท่ีสองของเดือนมิถุนายน ของทุกปี ซึ่งจัดที่บ้านขวาว โดย
งานบุญบัง้ ไฟประจาปีน้ี จะมีจดุ เดน่ ท่ีการ “เซิ้งผ้าหม่ี” ซงึ่ มท่ี น่ี ่ที ีเ่ ดยี วในประเทศไทย นักท่องเที่ยวท่ีมาเท่ียว
งานนี้ จะมาจากทั้งใกลแ้ ละไกล เพอ่ื เท่ียวชมงานประเพณนี ี้

- ประเพณีลอยกระทง จะจัดที่หนองโพนแท่น บ้านขวาว มีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวด
นางนพมาศ และมมี หรสพตลอดทง้ั คืน ซ่งึ ดงึ ดูดนักทอ่ งเท่ียวทงั้ ใกล้และไกล จานวนไมน่ ้อยในแตล่ ะปี

๓.๒ ดา้ นแหลง่ น้าธรรมชาติ ไดแ้ ก่

- กุดปลาคณู แหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีความสวยงาม ทเ่ี ปน็ จดุ พักชมวิวของนักท่องเท่ียวที่ผ่าน
ทาง บนถนนหลวงหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ติดหมู่บ้านโนนยางหมู่ท่ี ๑-๑๐ ตาบลขวาว มีตลาดท่ีจะ

ขายสินคา้ ของชุมชน ของฝาก ของท่รี ะลกึ สาหรบั นกั ทอ่ งเทย่ี วท่ีผา่ นทางสายนี้

๔. กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชพี

- ร้านคา้ ทั่วไปในเขตตาบลขวาว จานวน ๔๖ แหง่
- ร้านขายวสั ดกุ อ่ สรา้ ง จานวน ๒ แห่ง
- ร้านรับซ้ือของเกา่ จานวน ๑ แห่ง

- ร้านรับซื้อข้าว จานวน ๕ แหง่
- โรงผลติ น้าด่ืม จานวน ๓ แหง่

- รา้ นซปุ เปอร์มาเกต็ จานวน ๑ แห่ง
- โรงผลติ ดอกไม้ไฟ จานวน ๑ แหง่
- สถานทจ่ี าหน่ายปุ๋ย,ยาปราบศตั รพู ชื จานวน ๑ แห่ง

- รา้ นขายเครื่องเรอื น/ของประดับตกแตง่ บา้ น จานวน ๑ แห่ง

- รา้ นสะสมน้าแข็ง จานวน ๗

- กลุ่มอาชีพในเขตตาบลขวาว จานวน ๑ แห่ง
๑๖ กลมุ่
เศรษฐกิจพอเพยี งท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
ท่ที านา
๑.ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร ๖๐
๕๙
หมบู่ า้ น/ชมุ ชน จานวนครัวเรอื น ๗๕
๑๗๐
บา้ นโนนยาง ม.๑ ๑๗๗ ๑๓๘
๑๓๖
บา้ นโนนแพง ม. ๒ ๖๔ ๑๑๙
๑๒๙
บ้านสะทอน ม.๓ ๑๓๘ ๑๗๐
๑๕๐
บา้ นทรายมูล ม.๔ ๑๗๕ ๑๒๒
๙๒
บ้านหนั ม.๕ ๑๔๘ ๑๐๐
๙๐
บา้ นหนอ่ ง ม.๖ ๑๔๑ ๑๑๐
๘๒
บา้ นขวาว ม.๗ ๑๑๙

บา้ นขวาว ม.๘ ๑๒๙

บ้านขวาว ม.๙ ๑๘๑

บา้ นโนยาง ม.๑๐ ๑๘๕

บา้ นขวาว ม.๑๑ ๑๒๒

บ้านหน่อง ม.๑๒ ๙๒

บา้ นหนั ม.๑๓ ๑๐๐

บา้ นสะทอน ม.๑๔ ๑๓๓

บา้ นขวาว ม.๑๕ ๑๑๑

บ้านขวาว ม.๑๖ ๘๖

๒.ขอ้ มลู ด้ำนแหลง่ น้ำทำงกำรเกษตร ไม่เพียงพอ ๘
๑๓
แหลง่ นำ้ ตำมธรรมชำติ ๕ ไมท่ ่วั ถึง
แมน่ ้า ๒ ๑๒
หว้ ย/ลาธาร ๑๓ ๕
คลอง ๒
หนองน้า/บงึ ๑๒

๓. ขอ้ มูลด้ำนแหล่งน้ำกนิ นำ้ ใช้ (น้ำเพอ่ื กำรอปุ โภค บรโิ ภค)

ในเขตตาบลขวาว มีแหลง่ นา้ กนิ น้าใช้ ของแต่ละหมบู่ ้าน หมู่ท่ี ๑ – ๑๖ เปน็ ระบบประปาหมบู่ า้ น ท่ี
บางหมบู่ า้ นยังประสบปญั หานา้ ดืม่ นา้ ใช้ท่ีไมเ่ พียงพอ และยงั ไมถ่ ่ายโอนภารกิจมาใหก้ ับตาบลขวาวเพ่ือดูแล
อย่างเต็มรปู แบบสภำพทำงสังคม

๑. กำรศกึ ษำ ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี ๙
๑.) ศูนยพ์ ัฒนำเดก็ เลก็ จำนวน ๓ แห่ง
ตง้ั อยู่ ณ หมู่ที่ ๕
- ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กบา้ นขวาว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๑๐

- ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหันหนอ่ ง
- ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ บ้านสะทอนโนนยาง

๒.) โรงเรยี นระดบั ประถมศึกษำ จำนวน ๕ แหง่ ต้ังอยู่ ณ หมู่ที่ ๔
ตง้ั อยู่ ณ หมู่ท่ี ๓
- โรงเรียนบา้ นทรายมลู ตง้ั อยู่ ณ หมู่ที่ ๑
- โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ตงั้ อยู่ ณ หมู่ที่ ๕
- โรงเรยี นบา้ นโนนยาง ตั้งอยู่ ณ หมู่ท่ี ๘
- โรงเรียนบา้ นหันหน่องสามคั คี
- โรงเรียนชุมชนบา้ นขวาว

๓.) โรงเรียนระดับมัธยมศกึ ษำ จำนวน ๑ แห่ง

- โรงเรียนขวาววิทยาคาร ตง้ั อยู่ ณ หมู่ที่ ๑๑

๔.) แหล่งเรยี นรู้ของชุมชน

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน ๑ แหง่
๑ แห่ง
- ศูนย์การเรียนรชู้ มุ ชน จานวน ๑ แหง่

- ศูนยถ์ า่ ยเทคโนโลยีทางการเกษตร จานวน ๑ แหง่
๑ แหง่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จานวน
๑ แหง่
- ศูนย์บรกิ ารอินเตอรเ์ นต็ ตาบลขวาว จานวน

- ศูนยส์ ารสนเทศตาบลตน้ แบบเพื่อการพฒั นาคุณภาพชวี ิต จานวน

๒. สำธำรณสขุ

- โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพตาบล จานวน ๒ แห่ง
- คลินิกเอกชน จานวน ๒ แหง่
- ศูนย์สาธารณสขุ มูลฐาน จานวน ๑๖ แหง่

๓. ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรพั ยส์ นิ

- สถานีตารวจภธู รขวาว จานวน ๑ แหง่
- หนว่ ยบริการแพทยฉ์ ุกเฉินกู้ชพี ตาบลขวาว จานวน ๑ แห่ง
- ศนู ยป์ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยตาบลขวาว จานวน ๑ แหง่

ระบบบริกำรพนื้ ฐำน

๑. กำรคมนำคมขนส่ง

- การเดินทางเข้าอาเภอเสลภมู ิ ของประชาชนตาบลขวาว จะใช้รถยนตส์ ่วนตวั และรถ
โดยสารประจาทาง สายเสลภมู ิ – โพธิต์ าก และรถโดยสารสาย ๒๕ กรุงเทพฯ- อบุ ลฯ

- การเดินทางจากเสลภูมไิ ปรอ้ ยเอด็ ของประชาชนตาบลขวาว จะใชร้ ถยนต์ส่วนตัว และรถ
โดยสารประจาทาง สาย เสลภมู ิ – รอ้ ยเอด็ และรถโดยสารสาย ๒๕ กรุงเทพฯ- อบุ ลฯ

๑๐

๒. กำรไฟฟ้ำ

ตาบลขวาวมีไฟฟา้ ใช้ครบทกุ ครวั เรอื น โดยใชบ้ รกิ ารของ การไฟฟา้ สว่ นภมู ภิ าคอาเภอเสลภมู ิ
จงั หวัดรอ้ ยเอด็ มกี ารขยายเขตไฟฟ้าเพอ่ื การเกษตรเพ่มิ เตมิ ในพนื้ ทท่ี าการเกษตร

๓. กำรประปำ

ในเขตตาบลขวาว มรี ะบบประปาหมู่บา้ น ทีม่ ีใช้ครบทุกครัวเรอื น แตย่ ังมมี ปี ญั หาด้านระบบประปาที่
ยงั ไหลไม่สะดวก ในบางหมู่บา้ นชมุ ชน ซงึ่ ตาบลขวาววางแผนการรอรับถา่ ยโอนภารกิจจากระบบประปา
หมู่บา้ น ชุมชน เพื่อดาเนนิ การพฒั นาอยา่ งเต็มรูปแบบ

๔. ไปรษณยี ์หรือกำรส่อื สำรหรอื กำรขนส่ง

ในเขตพนื้ ทตี่ าบลขวาว มีที่ทาการไปรษณีย์ระดับตาบล จานวน ๑ แหง่ และ ใชบ้ ริการท่ีทาการ
ไปรษณียอ์ าเภอเสลภมู ิ อีกจานวน ๑ แห่ง

๑.๗ ขอ้ มลู งำนประเพณ/ี แหลง่ ท่องเที่ยว
ข้อมลู งำนประเพณ/ี แหลง่ ทอ่ งเท่ียว
วิถีชีวิตของคนในชุมชนจะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตและปฏิบัติตัวตาม
ประเพณีฮิต 12 คลอง ๑๔ ซ่ึงเป็นตาบลท่ีมีทุนในชุมชนจานวนมากและมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง เสียสละ มี
ความรับผิดชอบสูงและเป็นชุมชนแห่งความเก้ือกูล มีความรักความสามัคคีในชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ท่ี
ใฝห่ าความรใู้ หมๆ่ และพรอ้ มทีจ่ ะปรับเปลย่ี นและพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ของคนในชุมชนใหด้ ีขนึ้ โดยใช้คน ในชุม
ชนุ พัฒนาทุนที่มีอยใู่ นชมุ ชนเพื่อใหเ้ กิดมูลค่าเพิม่ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุ ชนได้

1) บุญเดือนอ้าย งานประเพณีงานบญุ เข้ากรรม
2) เดอื นยี่ งานบุญคนู ลาน
3) เดอื นสาม บุญข้าวจ่ี
4) เดอื นสี่ บุญผะเหวด
5) เดอื นหา้ ประเพณสี งกรานต์
6) เดือนหก ประเพณบี ญุ บ้ังไฟ
7) เดือนเจ็ด บญุ เบกิ บ้านปดั เปา่ ภัยพบิ ัติ
8) เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
9) เดอื นเก้า บญุ ข้าวประดบั ดนิ
10) เดือนสบิ บญุ ข้าวสาก
11) เดอื นสิบเอด็ บุญออกพรรษา
12) เดอื นสิบสอง บุญทอดกฐนิ

ส่วนที่ ๒

๑๑

ส่วนท่ี ๒

ผลกำรขบั เคลอื่ นตำบลสำรสนเทศตน้ แบบเพอ่ื กำรพัฒนำคณุ ภำพชวี ิต

กระบวนงำน ๕ ข้นั ตอน

๑. การสร้างความเข้าใจรว่ มกนั

๒. การกาหนดความตอ้ งการรว่ มกัน

๓. การจัดทาสารสนเทศภมู ิศาสตร(์ GIS)

๔. การแลกเปลยี่ นเรียนรู้

๕. การเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ์

๑.ข้ันตอนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน

คณะกรรมการระดบั ตาบล ร่วมกบั ศอช.ต.ขวาว ร่วมกันจดั ทาแผนการขบั เคล่อื นทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน

ดังน้ี

ท่ี หมทู่ ี่ดำเนินกำร ว/ด/ป ทด่ี ำเนนิ กำร สถำนที่

1๔ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ วดั บา้ นทรายมลู

2 ๑,๑๐ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ วัดบา้ นโนนยาง

3 ๒,๓,๑๔ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ วัดบา้ นสะทอน

4 ๖,๑๒ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ วดั บ้านหนอ่ ง

5 ๕,๑๓ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ วดั บ้านหัน

6 ๗,๘,๙,๑๑,๑๕,๑๖ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ วัดสระโบสถ์

เวทีท่ ี่ ๑ สรา้ งความเข้าใจ และการถา่ ยทอดการใช้โปรแกรม CIA และ การวเิ คราะหข์ ้อมลู ด้วย
โปรแกรม CIA ในระดบั ตาบลกบั ผู้นาทง้ั ๑๖ หมู่บ้าน รว่ มกบั ภาคี เครือข่าย โดยการนาข้อมูล จปฐ. และ
ขอ้ มลู กชช.๒ค. และข้อมูลด้านอนื่ ๆ ของตาบลขวาว มาวิเคราะห์ปญั หาคุณภาพชีวิต ๕ ด้าน ไดแ้ ก่

ดา้ นความเสีย่ งชุมชน ดา้ นการพัฒนาอาชพี ดา้ นจัดการทุนชุมชน ดา้ นบริหารจัดการชมุ ชน และ ด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และนาไปสกู่ ระบวนการกาหนดปญั หาความตอ้ งการรว่ มกัน

๑๒

เวทีที่ ๒
เวทีที่ ๓
เวทที ่ี ๔

๑๓

เวทีที่ ๕
เวทีที่ ๖
เวทที ่ี ๗

๑๔

ผลกำรวเิ ครำะห์ข้อมลู หมู่บ้ำนดว้ ย โปรแกรม Community Radar Analysis diagram ทงั้ ๑๖
หมู่บ้ำน

๑๕

ผลกำรวเิ ครำะหร์ ะดบั คุณภำพชวี ติ ด้วยโปรแกรม CIA

ตำบลขวำว อำภอเสลภมู ิ จงั หวัดรอ้ ยเอด็

ท่ี บา้ น หมูท่ ี่ ระบบสารสนเทศชุมชน แผนบูรณาการโครงการพัฒนาคุณภาพชวี ิต หมายเหตุ

๑ บา้ นโนนยาง ๑ การพฒั นาอาชีพ ส่งเสริมสนบั สนุนอาชพี เสรมิ ค่าคะแนนต่า
๒ บ้านโนนแพง "
๓ บ้านสะทอน ๒ การจดั การความเสี่ยงชมุ ชน สง่ เสริมโครงการกิจกรรมทเ่ี กี่ยวข้อง "
๔ บ้านทรายมลู "
๕ บา้ นหัน ๓ การจดั การความเสย่ี งชุมชน ส่งเสรมิ โครงการกจิ กรรมที่เกย่ี วข้อง "
๖ บ้านหนอ่ ง "
๔ การจดั การความเสย่ี งชุมชน สง่ เสริมโครงการกจิ กรรมทเ่ี ก่ยี วข้อง
๗ บ้านขวาว "
๘ บ้านขวาว ๕ การจัดการความเสี่ยงชุมชน สง่ เสรมิ โครงการกจิ กรรมที่เกี่ยวขอ้ ง "
๙ บ้านขวาว "
๑๐ บา้ นโนนยาง ๖ การจดั การทนุ ชมุ ชน สนับสนนุ งบประมาณพฒั นา "
๑๑ บา้ นขวาว "
ทนุ ชมุ ชน
๑๒ บา้ นหน่อง "
๑๓ บ้านหนั ๗ การจัดการความเส่ยี งชมุ ชน สง่ เสรมิ โครงการกิจกรรมที่เกย่ี วขอ้ ง "
๑๔ บ้านสะทอน "
๑๕ บ้านขวาว ๘ การพฒั นาอาชพี สง่ เสริมสนบั สนุนอาชีพเสริม "
๑๖ บ้านขวาว "
๙ การจดั การความเส่ยี งชุมชน สง่ เสรมิ โครงการกิจกรรมท่เี กย่ี วข้อง

๑๐ การจัดการความเสี่ยงชมุ ชน สง่ เสรมิ โครงการกิจกรรมท่เี ก่ยี วขอ้ ง

๑๑ การจัดการทุนชุมชน สนบั สนุนงบประมาณพฒั นา

ทนุ ชมุ ชน

๑๒ การจัดการความเสย่ี งชุมชน ส่งเสรมิ โครงการกจิ กรรมที่เกย่ี วข้อง

๑๓ การพัฒนาอาชีพ สง่ เสริมสนับสนนุ อาชพี เสริม

๑๔ การจดั การความเสีย่ งชุมชน สง่ เสริมโครงการกิจกรรมทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

๑๕ การจัดการความเส่ียงชุมชน สง่ เสรมิ โครงการกจิ กรรมทีเ่ ก่ยี วข้อง

๑๖ การจัดการทนุ ชุมชน สนับสนุนงบประมาณพัฒนา

ทุนชมุ ชน

๑๖

กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลหมบู่ ้ำนดว้ ย โปรแกรม Community Radar Analysis
diagram(CIA)

จากผลการจัดเวทีประชาคมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเกิด
กระบวนการเรยี นรรู้ ่วมกันของคนในชมุ ชน ดว้ ยการนาข้อมูล จปฐ. , กชช.๒ค และข้อมูลทุนชุมชนอ่ืน ๆ มา
วิเคราะห์ร่วมกันนามากาหนดให้ตรงกับประเด็นสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกาหนดค่าคะแนน
ระดับปัญหาของข้อมูล เพ่ือจะนาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Community Information
Radar Analysis (CIA) ดังนี้

กำรประเมนิ สถำนะกำรจำกข้อมูล จปฐ .ปี 2560

คณุ ภาพชวี ติ ชาวบา้ นขวาว ตามความจาเปน็ พ้นื ฐาน (จปฐ.) ปี 2560 จานวน 5 หมวด
31 ตัวช้วี ดั ดงั นี้

จากข้อมูลความจาเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) จานวน 5 หมวด 3๑ ตัวชี้วัด ประจาปี ๒๕๖๐
บรรลุเปา้ หมาย จานวน ๓๑ ตัวชว้ี ัด และตกเกณฑ์ จานวน ๕ ตัวช้ีวัด คือตัวช้ีวัดที่ ๖ ตัวช้ีวัดท่ี ๒๐ ตัวชี้วัดที่
๒๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒๔ และตัวช้ีวดั ท่ี ๒๕

กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำบลจำกขอ้ มูล กชช. 2 ค
ผลการจัดเก็บขอ้ มูลพื้นฐานระดับตาบล (กชช. ๒ค) จานวน 7 หมวด ๓3 ตัวชวี้ ดั ประจาปี

๒๕๖๐ พบวา่ เปน็ ตาบลเร่งรดั พัฒนาระดับ ๓ หรือเปน็ ตาบลที่มีปัญหาน้อย/ไม่มปี ญั หา และ เรยี งลาดับการ
พฒั นาคุณภาพชวี ติ จากการวเิ คราะห์โปรแกรม CIA ทัง้ ๕ ดา้ น โดยรายละเอยี ด(ตามตามรางผลการวเิ คราะห์
ระดับคณุ ภาพชีวิตดว้ ยโปรแกรม CIA ทั้ง ๑๖ หมบู่ ้าน และนาไปสู่ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดความ
ตอ้ งการร่วมกนั ต่อไป

๒. ขั้นตอนกำรกำหนดควำมต้องกำรร่วมกนั ของชุมชน
หลังจากวเิ คราะหข์ ้อมูลตามกระบวนการแล้ว จึงมกี ารลงมติคัดเลือกกจิ กรรม/โครงการ และจัดทา

แผนบูรณาการที่ไดจ้ าการวเิ คราะห์ข้อมลู CIA การมีภาคสี นับสนนุ เพือ่ ให้เกดิ กิจกรรม/โครงการ แบบบูรณาการ
การแสวงหางบประมาณจากแหลง่ อื่น และมีการจดั ลาดับแผนงาน/โครงการ ตามลาดบั ความสาคัญ ดังนี้
1. แผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

เสรมิ สรา้ งในส่วนท่ยี งั ไม่ไดม้ กี ารพัฒนาให้เจริญทดั เทยี มตาบลอืน่ ๆ และมคี วามสะดวกในการ
ดาเนินชีวิต ตลอดจนดาเนนิ ตามแนวทางการปฏิบัตขิ องรฐั บาลและยุทธศาสตรข์ องจงั หวัด

๒. แผนงำนพัฒนำกำรท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการทอ่ งเทยี่ วเชงิ อนรุ ักษว์ ัฒนธรรมและเชงิ การเกษตร

๓. แผนงำนกำรศึกษำ ศำสนำ วฒั นธรรม
- จัดการบริหารงานด้านการศกึ ษา ใหป้ ระชาชนในพ้ืนที่มคี วามรทู้ ดั เทยี มชุมชนอน่ื ในเขต

ใกลเ้ คียงและสามารถนาไปใช้เพื่อประโยชนส์ ว่ นตัวและสว่ นรวมได้
- จัดให้มีการเสรมิ สร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจติ ใจ มีการสง่ เสริมใหพ้ ัฒนาด้านการ

กีฬาเพือ่ แข่งขันในระดับสูง
- จัดให้มีการอบรมธรรมะเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาจิตใจให้รู้จักครองตน ครองคน ครอง
งาน

ซง่ึ จะนามาซงึ่ การพัฒนาแบบบรู ณาการท่ยี ่ังยนื
- สง่ เสริมและสนบั สนนุ งานประเพณีตา่ งๆ ในตาบล
- ส่งเสรมิ กิจกรรมเยาวชนในตาบลสนบั สนนุ ให้เยาวชนมีส่วนรว่ มในการบรหิ ารงาน

๑๗

๔. แผนงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
สง่ เสรมิ สนับสนนุ ใหป้ ระชาชนให้ตาบลมอี าชพี และรายได้สามารถพ่งึ ตนเองได้ โดยเฉพาะตาบลขวาว

เป็นตาบลสัมมาชีพชุมชนทั้งตาบล ควรต่อยอดด้วยการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีมาตรฐานคุณภาพของตาบลต่อไป ตลอดท้ังให้มีการดาเนินการในรูปกลุ่มท่ีเข็มแข้งต่อไป และ
ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัตใิ ห้สอดคลอ้ งกบั นโยบายของรฐั บาล และยุทธศาสตรข์ องจังหวดั

๕. แผนงำนพฒั นำคน สังคม และส่งิ แวดล้อม

- ส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ส่งเสริมสนับสนุนงานศพปลอด
เหลา้ ปลอดการพนัน หรือ อบายมุข ในชุมชน เน่ืองจากประชาชนชาวตาบลขวาว

- ส่งเสรมิ การสรา้ งความปรองดองสมานฉนั ท์ในชุมชน
- สง่ เสรมิ การรักษาความสะอาดในชมุ ชน เช่น พฒั นาสู่ตาบลปลอดขยะ
- สง่ เสริมสนับสนุนให้ประชานในพ้ืนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพั ยส์ นิ ตลอดจนดาเนนิ การตามแนวนโยบายท่ีสาคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
- สรา้ งจติ สานึกให้ประชาชนอนุรกั ษท์ รัพยากรธรรมชาติโดยปรับปรุงและเสริมสร้างในส่วนที่มีอยู่ให้
อยใู่ นสภาพดี ตลอดจนตกแต่งต่อเดมิ ให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวหรือพักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๖. แผนงำนพัฒนำทรัพยำกรนำ้
- จัดให้มีน้าดื่มนาใช้ตลอดจนน้าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง สอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหา

และแนวทางของรฐั บาลการแก้ปัญหาและแนวทางของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จงั หวัด
- จดั ทาโครงการแก้ไขปญั หาน้าท่วม ในฤดฝู น

แนวทำงกำรแกไ้ ขปญั หำ
1. ดำ้ นกำรพัฒนำดำ้ นโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

1.1 จดั ให้มกี ารปรับปรุงและพฒั นาโครงสรา้ งพื้นฐานสาธารณปู โภคให้เพียงพอและทั่วถงึ
1.2 สนับสนุนส่งเสรมิ การกอ่ สร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง ท่อระบายน้าให้ทว่ั ถึง

2. ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ยี ว
2.1 ปรับปรงุ พัฒนาและอนรุ กั ษแ์ หล่งท่องเท่ยี วทางศาสนสถาน แหลง่ ท่องเทยี่ วตามธรรมชาติ
2.2 สง่ เสริมประชาสมั พันธ์แหล่งทอ่ งเท่ียวของตาบลให้เปน็ ท่ีรจู้ กั ของคนทั่วไป

3. ด้ำนกำรสง่ เสริมกำรศกึ ษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

๓.๑ ฝึกอบรมใหค้ วามร้ดู ้านสารเทศแกผ่ ูน้ าชมุ ชน
3.๒ พฒั นาทรัพยากรมนษุ ย์ เพ่ือเปน็ ฐานในการพฒั นาขยายโอกาสทางการศกึ ษาอย่างทว่ั ถงึ และเท่าเทียม
3.๓ ส่งเสริม สนับสนุนประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่อย่าง
ยัง่ ยืน
3..๔ สนับสนุนบทบาทสถาบันทางสังคมต่างๆในการทานุบารุงและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.๕ สนับสนุนตาบลใหม้ สี นามกฬี า เพอื่ พัฒนาทางดา้ นกฬี าใหก้ ับเยาวชนในท้องถนิ่
3.๖ ส่งเสรมิ สนบั สนนุ กจิ กรรมของเดก็ เยาวชน คนพิการ คนชรา และองคก์ รเอกชน

๑๘

4. ดำ้ นกำรพฒั นำเศรษฐกิจ
4.1 ฝกึ อบรม สง่ เสริมอาชีพ การสรา้ งงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมสัมมาชพี ชมุ ชน ท้งั ๑๖ หม่บู า้ น
4.2 สง่ เสริมอาชพี กลุ่มแมบ่ ้านสานต่อโครงการหนึง่ ตาบลหน่งึ ผลิตภณั ฑ์
4.3 พฒั นาทกั ษะฝมี ือแรงงานให้เป็นที่ยอมรบั และต้องการของตลาดแรงงาน
4.4 ให้ความร่วมมอื กับหน่วยงานทเ่ี กี่ยวข้องในการสง่ เสริมการผลิตการพฒั นาขา้ วหอมมะลิของตาบล

5. ดำ้ นกำรพัฒนำคณุ ภำพชวี ิตของประชำชนและส่ิงแวดลอ้ ม
5.1 ม่งุ เน้นการปอ้ งกนั โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชมุ ชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่

ของชมุ ชน เช่น การบริหารจดั การขยะ การปรบั ปรุงภมู ทิ ัศน์ในหมู่บ้านทกุ หมู่บ้านเป็นประจาทุกเดอื น
5.2 สง่ เสริมสนับสนนุ การจัดการแข่งขันกีฬาและกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพ
5.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ อบายมุขทุกประเภท เช่น โครงการ

สนับสนนุ งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนนั ปลอดอบายมุข
5.4 พัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์
5.5 เสริมสร้างมาตรการปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัย
5.6 สนับสนุนกจิ กรรมดา้ นสาธารณสุข
5.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดารงชีวิตอย่างสมดุล หรือ

ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาภยั ธรรมชาติ เชน่ นา้ ทว่ ม
6. ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมอื งกำรบริหำร

6.1 สง่ เสริมการสรา้ งความปรองดองสมานฉนั ทใ์ นตาบล
๖.๒ สนับสนนุ ใหเ้ กดิ ความม่นั คงและความสงบเรยี บร้อยในชุมชน
6.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลาการและสร้าง
แรงจงู ใจในการปฏบิ ตั ิงานเพ่ือเพม่ิ ขวญั กาลังใจให้กบั บคุ ลากร
6.๔ บรหิ ารจัดการใหบ้ รกิ ารประชาชน
6.๕ ปรับปรุงพัฒนาและจัดใหม้ เี คร่อื งมอื เครื่องใช้ใหเ้ อือ้ ตอ่ การบรหิ ารประชาชน
6.๖ การบรหิ ารงานด้วยความโปรง่ ใส ตรวจสอบได้ ยดึ หลักธรรมมาภิบาล

๗. จำกข้อมูลอน่ื ๆ ปญั หาของชมุ ชนท่ีพบ คอื ปญั หาหนี้สิน สาเหตมุ าจาก กยู้ ืมมาลงทนุ ในการทาการเกษตร

๘. ผลกำรวิเครำะห์ศกั ยภำพชมุ ชน/ทนุ ชมุ ชน
๘.๑ จุดแขง็ ผ้นู าชุมชนเข้มแข็งมีความรู้ มีความสามัคคีในชุมชน มีวฒั นธรรมทสี่ ืบทอดกันมายาวนาน
๘.2 จุดออ่ น คนในชุมชนไม่มที รัพยากรทม่ี ีคา่ เพ่ือเป็นทุนในการผลิต คนในชมุ ชนส่วนมากไม่นิยม

ศกึ ษาตอ่ เนน้ เรือ่ งฝึกอาชีพเปน็ หลัก กรรมการในกลุ่มต่างๆ ขาดทักษะในการบรหิ ารจัดการ
๘.3 โอกาส มกี ารคมนาคมสะดวก ใกลเ้ มือง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพในชมุ ชน ประชาชน

สามารถเข้าถงึ เรื่องสุขภาพไดส้ ะดวก คนในชมุ ชนเขา้ ถึงสอื่ ตา่ งๆ ได้สะดวก (อินเตอรเ์ นต็ เอกชน และ
อนิ เตอร์เนต็ ประชารฐั )

๘.4 อปุ สรรค มรี ะบบแหล่งนา้ ในการประกอบอาชพี เกษตรกรรม อาชพี หลักของชมุ ชน คือทานา
ทต่ี อ้ งพงึ่ อาศัยฝนตามธรรมชาติ ถ้าปไี หนฝนแล้งจะเปน็ อุปสรรคมากในการผลิตข้าวออกสู่ตลาดและเพอื่ การบริโภค
ถ้าปีไหนฝนตกมากเกนิ ไปน้าก็จะท่วม ยงั คงต้องอาศัยหน่วยงานภาคีที่เก่ียวขอ้ งเข้ามาช่วยแกไ้ ขในด้านการบรหิ าร
จดั การแหล่งน้าอย่างจรงิ จงั
จดุ มุง่ หมำยเพ่อื กำรพัฒนำ

1. ประชาชนมอี าชพี สรา้ งรายไดท้ ี่เพียงพอต่อการเลยี้ งชีพ
2. ประชาชนในพ้นื ท่ีไดร้ บั การศึกษาข้ันพื้นฐานอยา่ งท่ัวถงึ

๑๙

3. ประชาชนมีสุขภาพจติ ดี สขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และหา่ งไกลยาเสพติด
4. ประชาชนมีน้าใช้เพ่อื การอุปโภคบรโิ ภคอย่างเพยี งพอ

๒.๕ กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเชงิ บรู ณำกำร
ตัวอยา่ งแผนงานโครงการทด่ี าเนนิ งานแลว้ เกดิ ผลสาเร็จเป็นรูปธรรม ภายใตว้ ถิ ชี วี ิตเศรษฐกิจพอเพียง ในปี
๒๕๖๐-๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ตาบลขวาวเป็นตาบลขบั เคลื่อนงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนนั เต็มพ้นื ท่ี ไม่ใช้งบประมาณทาง
ราชการ ทาให้ประชาชนลดรายจ่ายในรอบปี นับต้งั แต่เดอื นเมษายน ๒๕๖๐ ถึง ปจั จุบัน จานวนจัด
งานศพ ๖๐ งาน ช่วยลดรายจ่ายค่าสุราและบหุ รีเ่ ฉลยี่ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท/งาน รวมเป็นลด
รายจ่ายไดป้ ระมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เปน็ ส่วนหนง่ึ ในการส่งเสรมิ ใหค้ นในชุมชนลดการดมื่ สุรา
บุหรี่ และ การพนัน

๒. ตาบลขวาว ไดร้ บั งบประมาณก่อสร้างพนงั ก้นั แมน่ ้าชี ๑ จดุ จากงบประมาณจากจงั หวัดรอ้ ยเอ็ด
จานวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซง่ึ มผี ู้ไดร้ บั ประโยชน์ จานวนมากกวา่ ๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งตาบล กาลงั
ดาเนนิ การก่อสร้าง จะช่วยลดปญั หาน้าท่วมพื้นท่ีการเกษตรในฤดูฝน และ ผลผลิตทางทางการ
เกษตรมีแนวโน้มวา่ จะไดผ้ ลดี ในปี ๒๕๖๑ และส่งผลดตี ่อคุณภาพชวี ติ ของชาวตาบลขวาวส่วนใหญ่

๓. ตาบลขวาวได้รบั คดั เลือกเปน็ ตาบลปรองดองสมานฉนั ทต์ ้นแบบ ไม่ใชง้ บประมาณทางราชการ กาลัง
ดาเนินการขบั เคล่ือนในระดบั ตาบล โดยทีมปฏิบตั ิการตาบล ร่วมกับคณะกรรมการหมบู่ า้ นทัง้ ๑๖
หมูบ่ ้าน

๔. ตาบลขวาว ไดก้ าหนดวาระตาบล ในการพัฒนาหมบู่ ้านทุกเดือนๆละ ๑ วัน ๑ และเรม่ิ ดาเนินการ
แลว้ ทกุ หมบู่ ้าน ท้งั ๑๖ หมบู่ า้ น ไม่ใชง้ บประมาณทางราชการ ซึง่ เปน็ วาระสัญญาประชาคมผกู ใจ
ไทยเปน็ หน่ึง จากการขับเคลือ่ นการพฒั นาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืน

๕. ตาบลขวาวมกี ารฝึกอบรมดา้ นสารสนเทศใหก้ บั บุคลากรเทศบาลและผู้นาชุมชน จดั ฝึกอบรมโดย
เทศบาล ใชง้ บประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ทีผูก้ ลมุ่ เปา้ หมายเข้ารบั การฝึกอบรมจานวน ๑๐๐ คน

๒๐

๖. ตาบลจัดฝกึ อบรมอาชพี สัมมาชีพชมุ ชน จดั ฝึกอบรมโดย สานกั งานเทศบาล โดยใช้งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท มีผ้เู ข้ารับการฝึกอบรมจากกลมุ่ อาชพี และกลุ่มสัมมาชพี ต่างๆ ในตาบลขวาวเข้ารบั
การฝึกอบรมรวม ๑๐๐ คน

๗. พ่ีน้องชาวตาบลขวาวรว่ มกนั ปลกู ป่าชมุ ชน โดยจิตอาสา และ ภาคีพฒั นาร่วมกันขับเคลือ่ นซงึ่ จะมี
กจิ กรรมนีเ้ ป็นประจาทุกปี

ปจั จัยที่นำไปสู่ควำมสำเร็จของกำรพฒั นำตำบลฯ
1) ผ้นู า ทมี งาน มวี ิสัยทัศน์ มีความสามคั คี ในการพฒั นาตาบล
2) มีแผนการดาเนินงานชดั เจน และมีการขับเคลือ่ นแผนที่วางไว้
3) การมสี ว่ นรว่ มของประชาชน และภาคกี ารพัฒนา
4) กล่มุ องคก์ ร เข้มแข็ง มีศกั ยภาพสามารถพ่ึงตนเองได้
5) มกี ารจดั กจิ กรรมทีห่ ลากหลาย ทาใหม้ ีความสมั พนั ธ์กันเป็นสม่าเสมอ
6) มีวิธกี ารส่ือสารทีม่ ปี ระสทิ ธิภาพ
7) การดาเนินกจิ กรรมมคี วามโปรง่ ใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
8) การใชห้ ลักวถิ ีประชาธิปไตยในการบริหารจดั การอยา่ งทั่วถึง ของแจก ความเป็นธรรม
10) ตาบลให้ความร่วมมอื กับทางราชการ
11) นโยบายในการรักษามาตรฐานตาบลเศรษฐกิจพอเพยี ง
12) การมเี ครือข่ายตาบล ศกพ.
13) การศกึ ษาดูงานจากท่อี ่นื
14) ภูมิศาสตรท์ ต่ี ั้งตาบลเหมาะสม

๒.๓ กำรจัดทำสำรสนเทศภูมิศำสตร์(GIS)
การวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน การปักหมุดหรือวางสัญลักษณ์ สถานที่สาคัญของตาบล พร้อม
กาหนดรายละเอียดในแตล่ ะกิจกรรมนาเสนอต่อท่ีประชุมให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเป็นผลจากการ
วเิ คราะห์ตามกระบวนการ เพื่อเปน็ การช้เี ปา้ และ การตอ่ ยอดการพัฒนาในปีต่อไป

๒๑

๒.๔ ข้ันตอนกำรเผยแพร่ประชำสมั พันธ์
๑. เวป็ ไซต์ เทศบาลตาบลขวาว http://www.khwao.go.th
๒. Facebook เทศบาล, ไลน์กลุ่มผบู้ รหิ ารระดบั ตาบล และ ระดับอาเภอ, Yutube ฯลฯ
๓. ส่ือประชาสมั พันธ์ แผ่นพับ ซีดี ฯลฯ
๔. จัดบอรด์ ประชาสมั พนั ธ์ ณ ศูนย์สารสนเทศตาบล
๕. Facebook สพอ.เสลภูมิ/ไลน์ สพอ.เสลภูมิ
๖. Facebook สพจ.รอ้ ยเอ็ด/ไลน์ สพจ.รอ้ ยเอด็
๗. สถานีวทิ ยุ FM 97.75 ศนู ยป์ ระชาสมั พันธโ์ รงพยาบาลเสลภูมิ
๘. สถานวี ิทยชุ มุ ชนในเขตตาบลขวาว

๒๒

สว่ นที่ ๓
ภำคผนวก

๒๓

ศนู ย์สำรสนเทศตำบลตน้ แบบ ตำบลขวำว

๒๔

๒๕


Click to View FlipBook Version