The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by acudin85, 2021-10-28 04:09:05

KAJIAN GEOGRAFI- NIHAZ

KAJIAN GEOGRAFI- NIHAZ

MAKTABMAHMUDALORSETAR
PERSIARANSULTANABDULHAMID,05050ALORSETARKEDAH

-KERJALAPANGANGEOGRAFI-

KAJIANTENTANGSISADOMESTIKDITAMANSRIKOTA,JALAN
KUALAKEDAH,05400ALORSETAR,KEDAH

NamaPelajar :NihazSafiahBt.MohdHafizuddin
No.KadPengenalan :081222-02-0072
Tingkatan/Kelas :1Mawaddah
GuruMataPelajaran:PuanAsiahBt.Asmuni
ISIKANDUNGAN:

Perancangankerja

Bil Tarikh Aktiviti

1 MenerimatajuktugasanGeografisertamendengarsedikittaklimat
tentangkerjalapangandaripadagurumatapelajaraniaituPuan
2/9/2021 Asiahsecaramayakeranadisebabkanolehpendemikcovid-19
,kerajaanmengarahkansemuasekolahditutupbuatsementara
waktu.Olehitu,semuapelajarpelumenjalanisesiPDPR
(pengajarandanpembelajarandirumah)

3
4

Penghargaan:

Alhamdulillahdansyukurdipanjatkankehadratilahikeranadenganizindanlimpah
kurnianNyadapatsayamenyiapkankerjakhususGeografibagitahun2021buatpertama
kalinya.

Saya,NihazSafiah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru mata
pelajaranGeografisayaiaitu PuanAsiahBt.Asmuniatasbimbingan,panduandan
tunjukajar untuk menyiapkan kajian ini.Sayajugainginmengucapkanjutaan
terimakasihkepadaibubapasayaiaituEncikMohdHafizzuddindanPuanSitiBalkis
Yusoff keranatelahmemberi dorongandangalakandemimemastikankajian
dijalankandengansempurna.

Seterusnya,terimakasihdiucapkankepadarakan-rakansayaiaituNoorAlliya
SyahiradanNazihaSofeayangtelahmemberikaninformasidanmaklumatyang
sewajarnyakepadasayauntukmenyempurnakankerjakhususini.s

Pendahuluan
SayaNihazSafiahtelahmenjalankankajianinibagimemenuhikeperluankerjalapangan
Geografitingkatan1tahun2021.TajukkerjalapangansayaialahsisadomestikdiTaman
SriKota,JalanKualaKedah,05400AlorSetarKedah.SayatelahmemilihTamanSriKota,
JalanKualaKedah05400AlorSetarKedahsebagaitempatkajian.SebabpemilihanTaman
SriKotasebagaikawasankajiansayakeranaianyaberdekatandengankawasantempat
tinggalsaya.Tempohkajiansayaialahselama2bulan,bermuladari2Septembersehingga
30Oktober2021

Objektifkajian
Objektifkajiansayaialah:

a.MenyatakanjenisdancontohsisadomestikdiTamanSriKota,JalanKualaKedah,
05400AlorSetarKedah

b.MenjelaskankesanpembuangansisadomestikdiTamanSriKota,JalanKualaKedah,
05400AlorSetarKedah

c.Menghuraikan3langkahmengurangkankesanpembuangansisasecara
bijaksanadiTamanSriKota,JalanKualaKedah,05400AlorSetarKedah

Kawasankajian
Kawasan kajian saya ialahTamanSriKota.Ia terletak dimukim PengkalanKundur,
daerahKotaSetar,NegeriKedahDarulAman.JarakkawasaninidaripusatbandarayaAlor
Setarialah 5 km .Masa perjalanan ke pusatbandaraya kira-kira 10 minitdengan
menggunakankereta.Kawasaninimerupakankawasanpusatbandar.Pandang darat

fizikalyang adadisinitermasuklahrumput.Manakalapandangdaratbudayayangadadi
sinitermasuklahpetempatan,jalanraya,sawahpadidansekolah.

PetaLakarKawasankajian

Kaedah
a.Pemerhatian
Sayatelahmenjalankanpemerhatiandikawasankajianpada11September,Jam 5.30minitpetang
untukmengumpulmaklumat.Tujuansayamengumpulmaklumatsupayamemudahkanpenulisan
saya.Sayatelahmencatatapayangdiperhatikandalam borangpemerhatian.

b.Rujukan

Sayamelayariinternetuntukmendapatkanmaklumattentangimpaksisadomestikkepada
kawasanpersekitrandanmanusia.Selainitu,sayatelahmerujukkepadabukuteksGeografi
tingkatan1untukmendapatkanmaklumattentangjenis-jenissisadomestik.

c.Temubual

SayatelahmenemubualibubapasayamengenaipencemaranyangpernahberlakudiAlorSetar,
Kedah.Ianyamelibatkanperbualanantarapenyelidikdengansubejekkajianbertujuanuntuk
mendapatkanmaklumatyangreleven.Melaluitemubual,datadiperolehidaripadapemerhatian
dapatdiperkukuhdandiperlengkapkan.Iadimaksudkansebagaitrigulasibertujuanuntukmengesah
dataataumaklumatyangdiperolehi.

HasilKajian:

MenurutWikipedia,sisadomestikmerupakanbahan-bahanbuanganyangdibuangdarikawasan
perumahansepertisisamakanan,plastik,kertasdanbahanlogam terpakai.Sisabuangantoksik
pulasepertiminyakmasakatauenjin,lebihanracunrumpaiatauseranggadanhampasorganik.Sisa
domestikterdiridaripadasisapepejaldansisacecair.Sisadomestikdapatdikelaskankepada
bahanorganikdanbukanorganik.

JenisjenissisadomestikdikawasanTamanSriKota,05400AlorSetarKedah

Menurutpemerhatiansaya,sisadomestikyangterdapatdiKawasanTamanSriKotaterdiri
daripadabahanorganiksepertisisamakanan,sisakebundankertas.Sisabukanorganik
sepertiplastik,tin,kacadanbesiburuk.Sisadomestikdikawasaninijugaterdiridaripada
sisapepejalsepertilampin pakaibuang ,logam ,kertas,plastikdan sisamakanan,
manakalasisacecairpulasepertiminyakmasakdankumbahan.

-KesanpembuangansisadomestikdikawasanTamanSriKotaialahpeningkatankos

penyelenggaraandanwabakpenyakit.

-MenurutbukuteksGeografitingkatan1,kesanpembuangansisadomestikyangdialami
oleh pendudukdisiniialah pemcemaran .Jenispencemaran yang dialamitermasuk
pemcemaranbau,pencemaranudaradanpencemaranair.Sumberairtercemarberlaku

apabilasampahsarapyangdibuangkekawasansumberairbersih.Pencemaranudarapula
berlakudisebabkanpembakaransisadomestikditapakpelupusansampah.

WabakPenyakit:
Sisapembuangansampahsecaralangsungdapatmenjaditempatpenularanwabak
penyakityangdisebarkanolehhaiwansepertitikus,lipasdanlalat.
Sebagaicontoh,penyakittaun,demam denggi,malaria,zikadanrotavirus.
BanjirKilat:
Sikaptidakbertanggungjawabpendudukyangmembuangsampahkedalam longkang,
paritdansungaiakanmenyebabkanaliranairtersekatatautersumbat.
Apabilahujanlebat,jumlahairmeningkatsecaramendadaksehinggamenyebabkanbanjir
kilatberlaku.

c.Menghuraikan3langkahmengurangkankesanpembuangansisasecarabijaksanadi
TamanSriKota,05400AlorSetarKedah
i. Amalan3RyangpertamaiaituKURANGKAN(mengurangkanapa-apayangbolehmenyebabkan

sampah,sepertipenggunaanbegplastikdanbekaspolistirena),keduaiaituGUNASEMULA
(menggunakansemulabekasminuman,suratkhabar,majalahataumendermakanbuku-buku
danpakaian)danyangketigaiaituKITARSEMULA(menghasilkanbaranganbaharudaripada
baranganterbuangsepertipenghasilankraftangandanbajakompos)
Contoh:Tongkitarsemuladiletakkanberhampirantempatawam

ii. PenguatkuasaanUndang-undang

-Pihakberkuasatempatan(PBT)telahmenguatkuasakanundang-undangberkaitansisadomestik
denganmengenakandendadanhukumanyanglebihberatbertujuanuntukmemberikankesedaran
kepadamasyarakat.
-AktaPengurusanSisaPepejaldanPembersihanAwam 2007(Akta672)danAktaPengurusanSisa
PepejaldanPembersihanAwam (Akta673)dibuatuntukmenguruskansisadomestikdenganbaik
dansistematik.

iii. Kempen

-Pelbagaikempentelahdijalankanolehagensikerajaan,badanbukankerajaan(NGO),pihak
berkuasatempatan(PBT)danorangperseorangan.Kempenkempeninidijalankansecara

menyeluruhmelaluipelbagaimediasosial.ManakalaJabatanAlam Sekitartelahmenjalankan
pelbagaikempensepertiKesedaranAlam Sekitar,Kempen3RdanKempenCintaiSungaiKita
ataugotongroyong.

.
RUMUSAN
Setelahmenjalankankerjalapangan,sayatelahmenemuisisadomestikdikawasan
TamanSriKotaianyaadalahsisadomestikpepejalsepertikertas,plastik,logam dan
lampinpakaibuang.
Saya juga mengetahui kesanpembuangan yang berlaku termasuk pencemaran,wabak
penyakitdan banjirkilat.Langkah langkah pengurusan sisa domestik yang bijaksana ialah
mengamalkanamalan3R.Denganitusaya berharapkesanpembuangansisadomestikdapat
dikurangkandikawasanTamanSriKota,JalanKualaKedah,05400AlorSetarKedah.

RUJUKAN:
i.Bukuteks/BukuRujukan
Hisham Azman Bin Ibrahim ,Mohamad Khairun FitriBin Ahmad ,2017.Buku TeksGeografi
Tingkatan1.
KualaLumpur:EraVisiSdn.Bhd.

ii.Internet

LamanWeb

DISEDIAKANOLEH:NIHAZSAFIAHMOHDHAFIZZUDDIN


Click to View FlipBook Version