The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำ�นำ�

รายงานผลการด�ำ เนนิ งานวทิ ยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี สนองงานพระราชด�ำ ริ สมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจา้
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี จดั ทำ�ขึน้ โดยมีวตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื รวบรวมผลงานกิจกรรม
ในดา้ นต่าง ๆ ทีเ่ กย่ี วขอ้ งการกับการดำ�เนนิ งานสนองงานพระราชดำ�ริสมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

“วิทยาลยั สงฆ์นครนา่ น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระเทพรตั น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ในโอกาสทรงเจรญิ พระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา” เป็นส่วนงานเทยี บเท่าคณะเดิม
เปน็ “โครงการขยายหอ้ งเรยี นมหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิ ยาเขตพะเยา วัดพระธาตแุ ชแ่ หง้
จงั หวัดน่าน” เมอ่ื ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้พฒั นาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รบั พระราชทานพระราชานญุ าต
ใหใ้ ชช้ ื่อดังกลา่ วขา้ งต้น จากนัน้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลยั มีมติอนมุ ัตใิ หจ้ ดั ตั้งเป็นวิทยาลยั สงฆ์ โดยให้
เปน็ สถานศกึ ษาและวจิ ยั มวี ัตถปุ ระสงค์เพื่อจัดการศกึ ษา วิจัย บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภกิ ษุ
สามเณรและคฤหสั ถ์ โดยบรู ณาการกับศาสตร์สมยั ใหม่ และการทำ�นบุ �ำ รงุ ศลิ ปวัฒนธรรม ทั้งนี้ภาพการบรหิ าร
โดยรวมอยใู่ นการก�ำ กับดแู ลของ มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั โดยมวี สิ ยั ทศั น์ คอื ศูนยก์ ลางการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาของนครรัฐนา่ น และมีพันธกิจ ๔ ดา้ น คอื ๑.ผลติ บัณฑิต ๒.วิจัยและพฒั นาองค์ความรู้
ด้านพระพทุ ธศาสนา ๓.บรกิ ารวชิ าการด้านพระพทุ ธศาสนาแก่สงั คม ๔.ทะนุบำ�รุงพระพุทธศาสนา ศิลปและ
วฒั นธรรม

วิทยาลยั สงฆ์นครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั เฉลมิ พระเกียรตสิ มเด็จพระเทพรตั นราช
สดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ตระหนกั ถงึ ความส�ำ คัญของรายงานผลการดำ�เนนิ งานของวทิ ยาลยั ฯ หวั ใจสำ�คัญ
และเปน็ นโยบายหลกั ของวิทยาลยั ฯ เพอื่ เป็นกลไกขบั เคลอื่ นใหก้ ้าวไปสู่ความเปน็ เลิศทางวชิ าการดา้ นพระพุทธ
ศาสนาและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีคุณภาพในทุก
พนั ธกิจ ทัง้ ด้านการผลติ บณั ฑติ การวิจยั และพฒั นา การสง่ เสรมิ พระพุทธศาสนาและบริการวชิ าการแก่สังคม
และการท�ำ นุบำ�รุงศิลปะและวฒั นธรรม ต่อไป

พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร.
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสงฆน์ ครนา่ น
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรตพิ ระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมาร ี


ก | รายงานผลการดำ�ำ เนิินงานวิทิ ยาลััยสงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกียี รติิฯ ประจำ�ำ เดืือน สิงิ หาคม ๒๕๖๔

สารบญั

เรือ่ ง หน้า

คำ�น�ำ ก
สารบญั ข
รายงานผลการดำ�เนนิ งานด้านงานวิชาการ
- งานหลกั สตู ร
งานหลักสตู รสังคมศาสตร์ สาขาวชิ ารฐั ประศาสนศาสตร์ (รป.บ) ๑
งานหลกั สูตรพุทธศาสตรมหาบณั ฑิต (พธ.ม.) ๓
งานหลกั สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต (รป.ม.) ๖
- งานหลกั สูตรประกาศนยี บัตร
งานหลักสูตรประกาศนยี บัตรพุทธเกษตร (ป.พก.) ๙
งานหลักสตู รประกาศนยี บตั รวปิ สั สนากมั มัฏฐาน ๑๔
รายงานผลการดำ�เนินงานวชิ าการ ด้านการจัดการศกึ ษา ๑๙
รายงานผลการด�ำ เนินงานบรหิ ารงานองค์กร ๒๔
รายงานผลการด�ำ เนินงานดา้ นการวจิ ัย ๓๖
รายงานผลการดำ�เนนิ งานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน
ดา้ นการเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนา ๔๒
ดา้ นสาธารณปู การ ๔๙
รายงานผลการดำ�เนินงานการมีส่วนรว่ มกบั ภาคเี ครอื ขา่ ย ๕๓


รายงานผลการดำ�ำ เนิินงานวิทิ ยาลััยสงฆ์น์ ครน่่าน เฉลิิมพระเกียี รติิฯ ประจำ�ำ เดือื น สิิงหาคม ๒๕๖๔ | ข

รายงานผลการด�ำ เนินงานด้านงานวิชาการ
- งานหลกั สตู ร

งานหลกั สตู รสังคมศาสตร์ สาขาวิชารฐั ประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ
ตรวจเย่ียมและให้โอวาทแกน่ สิ ิตหลักสูตรรฐั ประศาสนศาสตรบณั ฑติ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลิม
พระเกยี รตฯิ วนั ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรยี นพระปริยัติธรรมวัดภเู กต็ อ�ำ เภอปัว จงั หวัดนา่ น กับ
การจัดการศกึ ษาแบบได้ก�ำ หนดรูปแบบการเรยี นการสอนไว้ ๕ รูปแบบ ตามบรบิ ท และความเหมาะสม คอื ๑. ON-AIR ๒.
ONLINE ๓. ON–DEMAND ๔. ON-HAND และ ๕. ON–SITE

รายงานผลการดำำ�เนิินงานวิทิ ยาลัยั สงฆ์์นครน่า่ น เฉลิิมพระเกียี รติฯิ ประจำำ�เดือื น สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 1

รายงานผลการดำ�เนินงานด้านงานวิชาการ
- งานหลักสตู ร

งานหลักสตู รพุทธศาสตรมหาบณั ฑิต (พธ.ม.)

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ
บรรยายวิชา “พุทธปรชั ญา Buddhist Philosophy” หลกั สูตรพทุ ธศาสตรมหาบณั ฑิต (ปรญิ ญาโท) ร่นุ ที่ ๒ ศูนยบ์ ณั ฑติ
ศึกษา วทิ ยาลยั สงฆน์ ครน่าน มจร. เฉลิมพระเกียรติ จงั หวัดน่าน นสิ ติ ในประเทศ จ�ำ นวน ๑๘ รปู /คน นสิ ติ ต่างประเทศ
จ�ำ นวน ๙ รูป วนั ที่ ๑๔ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. - เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชมุ ศูนยบ์ ัณฑิตศึกษา วทิ ยาลยั
สงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนา่ น

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิิทยาลััยสงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติิฯ ประจำำ�เดือื น สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 3

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ
บรรยายวิชา “พุทธปรัชญา Buddhist Philosophy” หลกั สูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ รนุ่ ท่ี ๒ ศนู ยบ์ ณั ฑิตศึกษา วิทยาลัย
สงฆน์ ครน่าน มจร เฉลิมพระเกยี รติ จงั หวดั น่าน นิสิตในประเทศ จ�ำ นวน ๑๘ รูป/คน นิสติ ตา่ งประเทศ จำ�นวน ๙ รปู รวม
รุ่น ๒ จำ�นวน ๒๗ รปู /คน วันที่ ๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. - เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอ้ งประชุมศนู ยบ์ ณั ฑิตศกึ ษา
วทิ ยาลยั สงฆ์นครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกียรติ จังหวดั น่าน
4 | รายงานผลการดำ�ำ เนิินงานวิทิ ยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกียี รติฯิ ประจำ�ำ เดืือน สิงิ หาคม ๒๕๖๔

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ
บรรยายวชิ า “พทุ ธปรชั ญา Buddhist Philosophy” หลกั สตู รพทุ ธศาสตรมหาบณั ฑติ (ปรญิ ญาโท) รนุ่ ที่ ๒ ศนู ยบ์ ณั ฑติ ศกึ ษา
วทิ ยาลยั สงฆ์นครนา่ น มจร. เฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวัดน่าน นสิ ติ ในประเทศ จำ�นวน ๑๘ รปู /คน นสิ ติ ตา่ งประเทศ จ�ำ นวน ๙
รปู รวมรนุ่ ๒ จำ�นวน ๒๗ รปู /คน วนั ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.- เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอ้ งประชุมศูนย์บณั ฑิต
ศกึ ษา วิทยาลยั สงฆ์นครนา่ น มจร เฉลิมพระเกียรติ จงั หวดั น่าน

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิทิ ยาลัยั สงฆ์์นครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำำ�เดือื น สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 5

รายงานผลการด�ำ เนินงานด้านงานวชิ าการ
- งานหลกั สูตร

งานหลกั สตู รรัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑติ (รป.ม.)

พระชยานันทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผ้อู ำ�นวยการวทิ ยาลัยสงฆ์นครนา่ น มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกีย
รตฯิ ปฏบิ ตั หิ นา้ ทอ่ี าจารยป์ ระจ�ำ สอนรายวชิ ารฐั ประศาสนศาสตรในพระไตรปฎิ ก หวั ขอ้ เรอื่ ง ธรรมาภบิ าลส�ำ หรบั การบรหิ าร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต (ปริญญาโท) ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ร่นุ ที่ ๒ วันท่ี ๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐ น. - เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บัณฑติ ศึกษา อาคารเฉลมิ พระเกยี รตฯิ วิทยาลัยสงฆน์ ครน่าน

รายงานผลการดำำ�เนินิ งานวิทิ ยาลััยสงฆ์์นครน่า่ น เฉลิมิ พระเกียี รติฯิ ประจำำ�เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 7

วนั ท่ี ๑๔ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. รายวิชาการบรหิ ารจดั การองคก์ รภาครฐั
ชนั้ ปที ี่ ๑ หลกั สตู รรัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต (รป.ม.) ร่วมกบั ศูนย์บัณฑติ ศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครนา่ น
เฉลมิ พระเกยี รตฯิ จดั กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร สมั มนาวชิ าการบรรยายพเิ ศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรชั ญา
ชมุ่ นาเสยี ว รองคณบดคี ณะรฐั ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั รามค�ำ แหง ผา่ นระบบออนไลน์ ประสานงานโดย อาจารย์
พันเอก ดร.พงศศ์ ริ ิ พงศ์อารยิ ะมงคล

8 | รายงานผลการดำ�ำ เนิินงานวิิทยาลััยสงฆ์์นครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำ�ำ เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการดำ�เนนิ งานดา้ นงานวิชาการ
- งานหลกั สตู ร

งานหลักสตู รประกาศนยี บตั รพทุ ธเกษตร (ป.พก.)

พระชยานนั ทมุน,ี ผศ.ดร. ผู้อ�ำ นวยการวทิ ยาลัยสงฆ์นครนา่ น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย
เฉลมิ พระเกยี รตฯิ ประชมุ คณะท�ำ งานหลกั สตู รประกาศนยี บตั รพทุ ธเกษตร หลกั สตู รพทุ ธศาสตรบณั ฑติ วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น
มจร เฉลมิ พระเกยี รติ เมอื่ วนั ที่ ๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้ งประชมุ ศนู ยบ์ ณั ฑติ ศกึ ษา อาคารเฉลมิ พระเกยี รติ
วทิ ยาลยั สงฆ์นครน่าน มจร. เฉลมิ พระเกยี รติ จังหวัดน่าน นิสติ รนุ่ นม้ี ผี ู้สมัคร จำ�นวน ๓๗ คน โดยมี อาจารยส์ มบตั ิ
วงศเ์ ป็ง เป็นอาจารยผ์ ูร้ ับผิดชอบหลักสตู รประกาศนียบตั รพทุ ธเกษตร วิทยาลยั สงฆน์ ครน่าน มจร เฉลมิ พระเกียรติ ในนาม
คณะทำ�งานหลักสูตรประกาศนียบัตรพทุ ธเกษตร หลกั สตู รพทุ ธศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รติ
ขออนุโมทนาขอบคุณ “คณุ คณนิ วฒั น์ - คณุ พชิ ยารัชต์ ดฐิ ภกั ดคี ุณานนท”์ ทเี่ มตตาสนับสนุนสมนุ ไพร “กระชาย” จำ�นวน
๕ ถุงใหญ่ เพื่อให้นสิ ิตน�ำ มาลงแปลงเพาะพนั ธ์ุ “กระชาย” แจกใหแ้ ก่ผู้ทสี่ นใจตอ่ ไป

1 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

พระชยานนั ทมุน,ี ผศ.ดร. ผู้อำ�นวยการวิทยาลยั
สงฆ์นครน่าน มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกยี รติฯ ไดล้ งพื้นท่ภี าคสนามกบั ทีมคณะท�ำ งาน
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รพทุ ธเกษตร หลกั สูตรพทุ ธศาสตร
บณั ฑติ วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รติ
ขออนโุ มทนาขอบคณุ คณุ คณนิ วฒั น์ - คณุ พชิ ยารชั ต์ ดฐิ ภกั ดี
คณุ านนทท์ ไี่ ดล้ งพนื้ ทภ่ี าคสนามแนะน�ำ การเตรยี มแปลงพชื
สวนครัวและแปลงพชื สวนสมนุ ไพรใหกับทมี คณะท�ำ งาน
เมอื่ วนั ที่ ๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พนื้ ทส่ี วน
พทุ ธเกษตร วดั พระธาตแุ ชแ่ หง้ พระอารามหลวงจงั หวดั นา่ น

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิิทยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำ�ำ เดืือน สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 1

สวนพทุ ธเกษตร สวนสมนุ ไพร วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวดั นา่ น U๒T วทิ ยาลยั
สงฆน์ ครนา่ น ในโครงการยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บลแบบบูรณาการ ๑ ตำ�บล ๑ มหาวิทยาลัย
วิทยาสงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลิมพระเกียรติ ลงพน้ื ที่สวนพุทธเกษตรปรับดินในพน้ื ที่ วันที่ ๒๓ สงิ หาคม ๒๕๖๔
ปลูกพชื ผักสวนครวั ทใี่ ชใ้ นชีวติ ประจำ�วนั สมุนไพรที่รกั ษาโรคตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามแบบเกษตรวิถีพทุ ธ
โดยมีอาจารยส์ มบตั ิ วงศ์เป็ง เป็นอาจารย์ผูร้ ับผดิ ชอบหลักสตู รประกาศนียบตั รพทุ ธเกษตร วิทยาลัยสงฆ์นคร
นา่ น มจร เฉลมิ พระเกียรติ

1 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

วทิ ยาลยั สงฆน์ ครน่าน มจร เฉลมิ พระเกยี รติ ขับเคลอ่ื นหลักสูตรประกาศนยี บตั รพทุ ธเกษตร อาจารย์
สมบัติ วงศ์เปง็ ปฏบิ ตั หิ น้าทลี่ งพื้นวันที่ ๒๔ สงิ หาคม ๒๕๖๔ พบนายสมหวงั ใจหมน่ั รองนายก อบต.อา่ ยนา
ไลย คณะเจา้ หนา้ ทเ่ี กษตรจงั หวดั นา่ น เจา้ หนา้ ทเ่ี กษตรผรู้ บั ผดิ ชอบต�ำ บลแมส่ าคร ต�ำ บลยาบหวั นา ในพน้ื สวน
เกษตรในโครงการสวมหมวกใสร่ องเทา้ ใหภ้ เู ขาหวั โลน้ เพอ่ื แนะน�ำ /ประชาสมั พนั ธ์ หลกั สตู รประกาศนยี บตั รพทุ ธ
เกษตร ใหเ้ กษตรกร ชาวบา้ นผทู้ �ำ เกษตรหนั มาใสใ่ จสขุ ภาพกาย สขุ ภาพใจ ตามหลกั พทุ ธศาสนา พรอ้ มกนั นไี้ ด้
มอบแผน่ พับประชาสัมพันธ์ ใบสมคั ร ใหผ้ ้สู นใจ ให้ก�ำ นันตำ�บลอา่ ยนาไลย เพอ่ื ประชาสัมพนั ธ์ต่อไป

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิทิ ยาลัยั สงฆ์์นครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติิฯ ประจำ�ำ เดือื น สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 1

รายงานผลการดำ�เนนิ งานด้านงานวิชาการ
- งานหลกั สตู ร

งานหลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิปสั สนากมั มฏั ฐาน

กจิ กรรมสวดมนตท์ กุ วนั พระ ในชว่ งเทศกาลเขา้ พรรษา ประจ�ำ ปี ๒๕๖๔ ณ วดั กลาง ต.พระธาตุ อ.เชยี งกลาง จ.นา่ น

วันท่ี ๘ สงิ หาคม ๒๕๖๔ ภายใตช้ ่ือโครงการ “ธรรมโอสถ” สวดมนต์เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เติมบญุ เตมิ สุข เติมสติ เตมิ
พลังจิต รบั มือวกิ ฤตภัยโควิด-๑๙ ตามแนวสตปิ ัฏฐาน ๔ “ตน้ แบบนักปฏบิ ตั ธิ รรมในพรรษา ๒๕๖๔ วัดกลาง ต.พระธาตุ
อ.เชยี งกลาง จ.นา่ น โดยด�ำ รขิ อง พระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. เพอ่ื ใหน้ กั นวตั กรพทุ ธศาสตร์ ไดส้ รา้ งสขุ แกต่ นเอง
ผอู้ น่ื สงั คม และโลก ซงึ่ มวี ตั ถปุ ระสงคด์ งั น้ี เพอ่ื ใหป้ ระชาชนทยี่ งั ไมร่ จู้ กั ไดร้ จู้ กั และผทู้ ร่ี จู้ กั แลว้ ไดห้ มนั่ ฝกึ ฝน หลกั การภาวนา
เบื้องต้น ตามมหาสติปฏั ฐานสูตร ซึ่งเปน็ ขอ้ ปฏบิ ัติเพอื่ รู้แจง้ คอื เข้าใจตามเปน็ จรงิ ของส่งิ ท้ังปวงบนโลกน้ี เพอื่ ให้ประชาชน
ไดร้ จู้ ักองค์คณุ หรอื ประโยชน์การการฝกึ ภาวนาสติปัฏฐาน เพือ่ ใหม้ ีสติ หมายถงึ ความระลึกรู้ ไมห่ ลงลมื สติเปน็ เจตสกิ ที่เกดิ
กับจติ ท่ีดีงามเท่านั้น ไม่เกิดกับอกุศล สตจิ ะคอยชว่ ยให้จิตทด่ี ีงาม นึกถงึ แตเ่ รอ่ื งท่เี ป็นประโยชนใ์ ห้ผลเปน็ ความสุข ระลึกถงึ
แตส่ งิ่ ทไ่ี มก่ อ่ ใหเ้ กดิ โทษซง่ึ ท�ำ ใหเ้ กดิ ทกุ ขโ์ ทษ เพอื่ ใหป้ ระชาชนไดร้ อู้ งคค์ ณุ หรอื ประโยชนข์ องการฝกึ “ปฏั ฐาน” ซงึ่ แปลตาม
มหาสติปฏั ฐานสูตร และ สติปัฏฐานสตู ร หมาย ถงึ ความต้งั ม่ัน, ความแนว่ แน่, ความมุ่งม่ันไม่ปลอ่ ยเวลาใหเ้ สียไปโดยปล่าว
ประโยชน์ เพ่อื ให้ประชาชนได้ฝึก การมองหาและมองเห็นโอกาส จากทุกวิกฤต โดยเฉพาะวิกฤตภยั โควิด-๑๙ ในดา้ นทเี่ ปน็
ประโยชน์ แล้วฝกึ ใช้ธรรมโอสถน้ี เป็นภูมคิ ุ้มกันและรักษาเยียวยาจติ ใจ ดว้ ยการเข้ารว่ มประพฤติปฏบิ ตั ิธรรมสะสมพลังจิต
สะสมคณุ งามความดี สะสมสตสิ มั ปชั ชญั ญะ เพอื่ เตรยี มพรอ้ มกบั การใชช้ วี ติ วถิ ใี หมอ่ ยา่ งผทู้ เ่ี ตม็ เปย่ี มไปดว้ ยบทเรยี นและหลกั
การดำ�เนนิ ชวี ิตท่ีถูกตอ้ งของทางโลกและทางธรรมสามารถนำ�ทาง ชว่ ยเหลือ สง่ ตอ่ บทเรยี นน้ใี หแ้ กล่ ูกหลานตอ่ ไปได้
ด�ำ เนนิ โครงการโดยทา่ นพระครสู งั ฆรกั ษพ์ ทิ ยา ญานธโร ขบั เคลอ่ื นโดยนกั ปฏบิ ตั ธิ รรมวปิ สั สนา ตน้ แบบรนุ่ ที่ ๑ นวตั
กรพทุ ธศาสตร์ เพอื่ (บวรสล) บา้ น วดั โรงเรยี น ชมุ ชนสงั คม และโลก วส.นน.มจร.นา่ น เมอื่ จบกจิ กรรมตลอดพรรษา ๒๕๖๔
ผ้เู ขา้ ร่วมหลกั สูตร จะได้รับประกาศนียบตั ร วิปสั สนากัมมฏั ฐาน จากวิทยาลยั สงฆน์ ครน่าน มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยทางวัดกลางด�ำ เนนิ การปฏิบัตทิ กุ วนั พระชว่ งเข้าพรรษาและรายงานผลผา่ น น.ส.ณัฐชานนั ท์ สิรธิ ัญโรจน์ ผ้รู บั
ผดิ ชอบกจิ กรรมปฏิบตั ิธรรมวปิ ัสสนาระยะสัน้ ตาม โครงการขยายผลของนกั เรยี น “ต้นแบบวปิ สั สนา” ร่นุ ๑ วิทยาลยั สงฆ์
นครนา่ น มจร เฉลิมพระเกยี รตฯิ

รายงานผลการดำำ�เนิินงานวิิทยาลัยั สงฆ์์นครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำ�ำ เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 1

กิจกรรมเจริญมนต์ทำ�วัตรอาราธนาศีล
๕ วปิ ัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามโครงการ
สวดมนตเ์ ขา้ พรรษา ๒๕๖๔ และสรา้ งตน้ แบบนกั
ปฏิบตั ธิ รรมวปิ สั สนาร่นุ ท่ี ๑ นวัตกรพุทธศาสตร์
เพอื่ (บวรชสล) บา้ น วดั โรงเรยี น ชมุ ชนสงั คม และ
โลก เขา้ ถงึ ธรรมเตมิ บญุ เตมิ สขุ ใหค้ รอบครวั สงั คม
และชมุ ชน โดยด�ำ รขิ องพระเดชพระคณุ พระชยา
นันทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผู้อ�ำ นวยการวิทยาลยั สงฆ์นคร
น่าน มจร เฉลมิ พระเกยี รตฯิ เพือ่ ใหน้ ักนวัตกร
พทุ ธศาสตรไ์ ดส้ รา้ งสขุ แกต่ นเอง ผอู้ นื่ สงั คม และ
โลกใบน้ี ด�ำ เนนิ โครงการโดย ทา่ นพระครสู งั ฆรกั ษ์
พิทยา ญานธโร ขบั เคลอื่ นโดยต้นแบบ น.ส.ณฐั
ชานนั ท์ สริ ธิ ญั โรจน์ และตน้ แบบนกั ปฏบิ ตั ธิ รรม
วปิ สั สนา รุ่นที่ ๑ นวัตกรพุทธศาสตร์เพ่ือ (บวร
ชสล) บา้ น วัด โรงเรียน ชมุ ชนสงั คม และโลก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วทิ ยาลัยสงฆน์ ครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจฬุ าลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็ พระ
เทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

1 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผ้อู ำ�นวยการวิทยาลยั

สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
เฉลมิ พระเกยี รตฯิ ไดบ้ รรยายธรรม เรอื่ ง “สมั มาทฏิ ฐิ ๑๐
ในมรรคมีองค์ ๘” เมือ่ วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ สถานปฏบิ ตั ธิ รรมวปิ สั สนากมั มฏั ฐานจงั หวดั
นา่ น ภายใตโ้ ครงการสวดมนตเ์ ขา้ พรรษา ๒๕๖๔ และสรา้ ง
ตน้ แบบ นกั ปฏบิ ตั ธิ รรมวปิ สั สนารนุ่ ที่ ๑ นวตั กรพทุ ธศาสตร์
เพื่อ (บวรชสล) เข้าถึงธรรม เตมิ บญุ เตมิ สุขใหค้ รอบครัว
สงั คมและชุมชน น�ำ โดยทา่ นพระครูสงั ฆรักษ์พทิ ยา
ญานธโร ขับเคล่ือนโดยต้นแบบ โดย น.ส.ณัฐชานันท์
สริ ิธญั โรจน์ และตน้ แบบนกั ปฏิบัตธิ รรมวิปัสสนา รุน่ ท่ี
๑ นวัตกรพุทธศาสตร์ เพื่อ (บวรชสล) บ้าน วัด โรงเรยี น
ชุมชน สงั คม และโลก หลักสูตรประกาศนียบตั รวปิ สั สนา
กมั มัฏฐาน วทิ ยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ า
ลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระเทพรตั น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิทิ ยาลััยสงฆ์์นครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติฯิ ประจำ�ำ เดือื น สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 1

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถาน

พยาบาล คณะเทคโนโลยวี ิทยาศาสตรส์ ุขภาพ วิทยาลยั
วทิ ยาศาสตรก์ ารแพทยเ์ จา้ ฟา้ จฬุ าภรณ์ รว่ มกบั วทิ ยาลยั
สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั
เฉลมิ พระเกียรตฯิ หลักสูตรประกาศนยี บัตรสาขาวิชา
“นวัตกรรมการจดั การงานธุรการสถานพยาบาล” ไดจ้ ดั
กจิ กรรมเจรญิ มนตท์ ำ�วัตร อาราธนาศลี ๕ วปิ ัสสนาตาม
แนวสตปิ ฏั ฐาน ๔ ตามโครงการสวดมนตเ์ ขา้ พรรษา ๒๕๖๔
และสรา้ งตน้ แบบนกั ปฏบิ ตั ธิ รรมวปิ สั สนารนุ่ ที่ ๑ นวตั กร
พทุ ธศาสตร์ เพอ่ื (บวรชสล) บา้ น วดั โรงเรยี น ชมุ ชนสงั คม
และโลก เข้าถึงธรรม เติมบญุ เติมสุขให้ครอบครวั
สงั คม และชมุ ชน เมอ่ื วนั ที่ ๓๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔ โดยด�ำ ริ
ของพระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการ
วิทยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รตฯิ เพ่ือใหน้ กั
นวตั กรพทุ ธศาสตรไ์ ดส้ รา้ งสขุ แกต่ นเอง ผอู้ นื่ สงั คม และ
โลกใบนี้ ด�ำ เนนิ โครงการโดย ทา่ นพระครูสงั ฆรกั ษพ์ ทิ ยา
ญานธโร ขบั เคล่อื นโดยตน้ แบบ น.ส.ณฐั ชานันท์ สริ ธิ ัญ
โรจน์ และต้นแบบนักปฏิบัตธิ รรมวปิ ัสสนารุ่นท่ี ๑ นวตั
กรพทุ ธศาสตร์ เพอ่ื (บวรชสล) บา้ น วดั โรงเรยี น ชมุ ชน
สังคม และโลก หลักสตู รประกาศนยี บตั รวปิ ัสสนากัมมฏั
ฐาน วทิ ยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกียรตสิ มเด็จพระเทพรตั น
ราช สดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

1 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการด�ำ เนนิ งานดา้ นการจัดการศกึ ษา

พระชยานนั ทมุน,ี ผศ.ดร. ผ้อู �ำ นวยการวทิ ยาลัย

สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั
เฉลิมพระเกยี รติฯ ร่วมกิจกรรมนำ�เสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึ ษา (Improvement Plan) ในวนั ท่ี ๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. นำ�เสนอ
แผนพฒั นาฯ ระดบั หลกั สตู รปรญิ ญาตรี ๔ หลกั สตู ร และ
หลกั สตู รปริญญาโท ๒ หลักสตู ร ประจ�ำ ปีการศกึ ษา
๒๕๖๔ ของวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ า
ลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ (เพอ่ื ปรบั ปรงุ ผล
การดำ�เนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปกี ารศึกษา ๒๕๖๓) ณ ห้องประชมุ ออนไลน์
แอปพลเิ คชนั ZOOM Cloud Meetings ขอขอบคณุ ทา่ น
ท่ปี รกึ ษาและผู้ทรงคณุ วฒุ ิ วา่ ท่รี อ้ ยตรีสมเดช อภชิ ยกลุ
ทป่ี รกึ ษาและประธานคณะกรรมการสภาการศกึ ษาวทิ ยา
ลยั สงฆน์ ครน่าน มจร เฉลมิ พระเกยี รติ อาจารย์ไฉไลฤดี
ยุวนะศิริ ทป่ี รึกษาและผเู้ ชย่ี วชาญดา้ นประกันคณุ ภาพ
มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั

2 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

บณั ฑติ วทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณ

ราชวิทยาลัย ร่วมกับ ศนู ย์บณั ฑติ ศึกษา วิทยาลยั สงฆ์
นครนา่ น มจร.เฉลมิ พระเกยี รติ น�ำ โดยพระชยานนั ทมนุ ,ี
ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั
มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ พรอ้ ม
ดว้ ย ผบู้ รหิ าร คณาจารย์ เจา้ หนา้ ท่ี นสิ ติ เขา้ รว่ มรบั ฟงั
ทศิ ทางแผนพฒั นาบณั ฑติ วทิ ยาลยั ตามแผนฯ ๑๓” ผา่ น
ระบบออนไลน์ Zoom เมอ่ื วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. - เวลา ๑๗.๐๐ น.

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิทิ ยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติิฯ ประจำำ�เดือื น สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 2

โครงการยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บลแบบบรู ณาการ (๑ ต�ำ บล ๑ มหาวทิ ยาลยั ) ต�ำ บลฝายแกว้ วทิ ยาลยั

สงฆ์นครน่าน มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลมิ พระเกยี รตฯิ จัดโครงการอบรมตลาดดิจทิ ลั ข้ึน ระหว่างวันท่ี
๒๕ - ๒๖ สงิ หาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอร์ ชน้ั ๓ อาคารศนู ยว์ ชิ าการทางพระพทุ ธศาสนา วทิ ยาลยั สงฆน์ คร
นา่ น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกียรตฯิ (ระบบ Onsite) และผา่ นระบบ Online Application
ZOOM โดยไดร้ บั เมตตาจากพระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ นฯ ประธานกรรมการ
โครงการยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บลแบบบรู ณาการ ๑ ต�ำ บล ๑ มหาวทิ ยาลยั ต�ำ บลฝายแกว้ เมตตาเปน็ ประธาน
พิธฝี า่ ยบรรพชติ กล่าวเปดิ การอบรม พันต�ำ รวจโทประสิทธ์ิ กลาสี นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนต�ำ บลฝายแกว้ ประธานในพธิ ี
ฝา่ ยฆราวาส กลา่ วพบปะกบั ผเู้ ขา้ รว่ มอบรม และไดร้ บั เกยี รตจิ าก ดร.เอกรนิ ทร์ ไชยวฒุ ิ อาจารยแ์ ผนกวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ
วิทยาลยั เทคนิคน่าน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา กระทรวงศึกษาธกิ าร เป็นวทิ ยากรบรรยาย วนั แรกของการ
อบรมจะเปน็ การบรรยายและฝกึ ปฏิบตั เิ รื่อง การสรา้ งเพจขายสนิ คา้ บน Facebook (Facebook Page) , เทคนคิ การถ่าย
ภาพสนิ คา้ ดว้ ยสมารท์ โฟน และวธิ ไี ลฟส์ ด Facebook มอื ถอื ในเพจรา้ นคา้ เพมิ่ ยอดขายออนไลนใ์ หไ้ ดผ้ ลดว้ ยวธิ ไี ลฟส์ ด สว่ น
วันท่ีสองของการอบรมเปน็ การบรรยายและฝกึ ปฏิบตั ิ ความเปน็ มาของ LINE Official Account , การใชง้ านและการตง้ั คา่
พน้ื ฐาน LINE Official Account , วธิ กี ารใชง้ าน Account Groups , วธิ สี รา้ งขอ้ ความตอบกลบั อตั โนมตั (ิ Auto-Response)
, วธิ สี ร้าง Rich Menu สร้างเมนูลดั บนหนา้ จอแชท , วธิ ีการสรา้ งคปู องโปรโมชัน่ หรอื Coupon แลกของรางวัล , วิธีสร้าง
บตั รสะสมแตม้ และบัตรกำ�นลั บนระบบก�ำ นัล บน LINE และการใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบสื่อประชาสัมพนั ธ์
การอบรมในครั้งนีม้ ผี ูเ้ ขา้ รว่ มการอบรมทงั้ แบบ Onsite และ Online จำ�นวนทั้งสิ้น ๕๐ คน การจดั การอบรมในคร้งั นมี้ ี
วตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ใหค้ วามรดู้ า้ น Digital Marketing ใหก้ บั ผเู้ รยี น พรอ้ มทง้ั การฝกึ ปฏบิ ตั แิ กผ่ ปู้ ระกอบการสนิ คา้ โอทอป ต�ำ บล
ฝายแกว้ อ�ำ เภอภูเพียง จงั หวัดน่าน สามารถนำ�ความรูไ้ ปปฏิบัติได้จริง ทำ�ใหผ้ ู้เรยี นมองเห็นภาพรวมของตลาดพ้ืนฐานแล้ว
ปรบั เปลย่ี นไปสกู่ ารเป็น Digital Marketing สามารถสร้างรูปแบบการตลาดใหม่ ๆ ของตัวเองไดท้ นั ที

2 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิทิ ยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำำ�เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 2

รายงานผลการด�ำ เนินงานดา้ นงานบรหิ ารงานองคก์ ร

วิทยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รติฯ ไดจ้ ดั การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร

เรือ่ ง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศกึ ษาเพ่ือการดำ�เนินงานที่เปน็ เลิศ (EdPEx)” เมื่อวนั ท่ี ๑๕ สงิ หาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชมุ ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆน์ ครน่านฯ ผ่านโปรแกรมออนไลน์
Zoom โดยไดร้ บั เมตตาจากพระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น เฉลมิ พระเกยี รตฯิ
เปน็ ประธานน�ำ บชู าพระรตั นตรยั และกลา่ วตอ้ นรบั ผทู้ รงคณุ วฒุ แิ ละผเู้ ขา้ อบรม ซงึ่ การอบรมในครง้ั นไี้ ดร้ บั ความเมตตาจาก
อาจารย์ ผศ.เสาวลักษณ์ สขุ ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยวุ นะศริ ิ ผทู้ รงคุณวุฒิ ท่ไี ด้มาให้ความรู้ ชแี้ นะ
แนวทางในครัง้ นี้

รายงานผลการดำำ�เนิินงานวิิทยาลััยสงฆ์์นครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติิฯ ประจำ�ำ เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 2

พระเดชพระคณุ พระชยานันทมนุ ,ี ผศ.ดร.

ผอู้ �ำ นวยการวิทยาลยั สงฆ์นครนา่ น มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลมิ พระเกียรตฯิ ไดเ้ ปน็
ประธานในการประชมุ คณะกรรมการเขยี นรายงานการ
ประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด�ำ เนนิ งานทเี่ ปน็ เสศิ (EdPEx SAR) พรอ้ มดว้ ย คณะผู้
บรหิ าร คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการทรี่ บั ผดิ
ชอบดแู ลหมวดท่ี ๑ ซงึ่ ในวันนเ้ี ป็นการตรวจและปรบั
แกข้ ้อมูลคร้งั ที่ ๑ ของหมวดท่ี ๑ ณ ห้องประชมุ ชนั้
๒ อาคารศนู ยว์ ชิ าการทางพระพทุ ธศาสนา ในวนั ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

2 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

วทิ ยาลยั สงฆน์ ครน่าน มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกยี รติฯ รว่ มกับ กองกลาง สำ�นักงาน

อธกิ ารบดี จดั กจิ กรรมสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั ิ “วเิ คราะหภ์ าระงาน (Job Description) เพอ่ื จดั ท�ำ แผนปฏบิ ตั กิ ารประจ�ำ ปี ตามภาระ
งานและจดั ท�ำ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (SOPs) บคุ ลากรสายปฏบิ ตั ิการ” ภายใต้โครงการพฒั นาศักยภาพบคุ ลากรวิทยาลัย
สงฆ์นครนา่ น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชมุ พระเทพเวที ๒๐๒ อาคารเฉลมิ พระเกยี รติฯ โดยมี
พระชยานนั ทมุนี,ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวิทยาลัยสงฆน์ ครน่าน เฉลิมพระเกียรตฯิ เป็นประธาน และเข้ารว่ มกิจกรรม ดงั กลา่ ว
และมีพระมหาสาธิต สาธโิ ต,ดร. ผ้อู �ำ นวยการกองกลาง นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวจิ ติ ร รองผู้อำ�นวยการกองกลาง เป็น
วทิ ยากรกระบวนการ ฝกึ ปฏิบัตกิ าร (Workshop) “การจัดทำ�ภาระงาน (Job Description) สอดคลอ้ งภารกิจฯ การจัดทำ�
แผนปฏบิ ตั ิการประจำ�ปีตามภาระงาน” และ “การเขยี นมาตรฐานการปฏิบัตงิ านหรือ SOPs”
วตั ถปุ ระสงคข์ องการจดั กจิ กรรมสมั มนาในครงั้ นเ้ี พอ่ื ใหบ้ คุ ลากรสายปฏบิ ตั ฯิ ไดว้ เิ คราะหภ์ าระงานทร่ี บั ผดิ ชอบหลกั
เชอื่ มโยงตามภารกจิ อ�ำ นาจหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบของสว่ นงานทมี่ หาวทิ ยาลยั ก�ำ หนดวา่ เปน็ งานประจ�ำ ตามภารกจิ หรอื
งานตามยทุ ธศาสตร์ รวมทง้ั สรา้ งความเขา้ ใจในการจดั ท�ำ มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน (SOPs) มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านหรอื SOPs
คอื เอกสารคณุ ภาพทแี่ นะน�ำ วธิ กี ารปฏบิ ตั งิ านตา่ ง ๆ ทที่ �ำ เปน็ ประจ�ำ เพอ่ื ใหม้ กี ารปฏบิ ตั อิ ยา่ งถกู ตอ้ ง ระบวุ ธิ กี ารปฏบิ ตั งิ าน
เปน็ ขั้นตอนโดยละเอยี ด สามารถปฏบิ ตั ิงานนน้ั ๆ ให้ได้ผลออกมาอยา่ ง นา่ เช่อื ถอื และมีความสมํา่ เสมอ

รายงานผลการดำำ�เนิินงานวิิทยาลัยั สงฆ์์นครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติฯิ ประจำำ�เดือื น สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 2

คณะผบู้ รหิ าร วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย เฉลิมพระเกียรตฯิ ไดเ้ ขา้
รว่ มประชุมกับกระทรวงอดุ มศึกษาวิทยาศาสตร์ วจิ ัยและ
นวตั กรรม กา้ วใหม่สกู่ ารใช้เกณฑก์ ารศึกษา เพอื่ การดำ�เนนิ
การทเี่ ป็นเลศิ EdPEx “Education Criteria for Perfor-
mance Excellence” ผ่านสอ่ื อเิ ล็กทรอนกิ ส์ ระหว่างวัน
ที่ ๒๓ - ๒๔ สงิ หาคม ๒๕๖๔
2 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รติ ไดจ้ ดั ประชมุ เขยี น EdPEx SAR

เกณฑค์ ณุ ภาพการศกึ ษาเพอื่ การด�ำ เนนิ งานทเี่ ปน็ เลศิ Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ครง้ั
ที่ ๒ วนั ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมพี ระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผอู้ ำ�นวยการวทิ ยาลัยสงฆ์นครนา่ น มจร. เฉลมิ พระเกยี รติฯ
เป็นประธานในการประชมุ ในภาคเช้าจะเป็นการเขยี น OP และหมวด ๑ การน�ำ องคก์ าร ภาคบา่ ยจะเป็นการเขยี นหมวด ๒
กลยทุ ธ์ และ หมวด ๓ ลูกค้า ณ หอ้ งประชมุ ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆน์ ครน่านฯ

รายงานผลการดำำ�เนินิ งานวิิทยาลััยสงฆ์์นครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติฯิ ประจำำ�เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 2

วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รติ ไดจ้ ดั ประชมุ เขยี น EdPEx SAR

เกณฑค์ ณุ ภาพการศกึ ษาเพอ่ื การด�ำ เนนิ งานทเี่ ปน็ เลศิ Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ครง้ั
ท่ี ๓ วนั ท่ี ๒๕ สงิ หาคม ๒๕๖๔ โดยมหี ลวงพอ่ พระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น
มจร. เฉลิมพระเกยี รตฯิ เปน็ ประธานในการประชุม ในภาคเช้าจะเปน็ การเขียนหมวด ๔ การวัดวิเคราะห์และการจดั การ
ความรู้ หมวด ๕ บคุ ลากร ภาคบ่ายจะเปน็ การเขียนหมวด ๖ระบบปฏบิ ัติการ และ หมวด ๗ ผลลพั ธ์ ณ ห้องประชมุ ๒๐๒
อาคารเฉลิมพระเกยี รติ วทิ ยาลยั สงฆ์นครนา่ นฯ
3 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

พระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวย

การวทิ ยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ เปน็ ประธานในการประชมุ
พรอ้ มดว้ ยคณะผบู้ รหิ าร คณาจารย์ เจา้ หนา้ ที่ ไดร้ ว่ มประชมุ
บคุ ลากรประจ�ำ เดือนสิงหาคม ครงั้ ที่ ๘ ประจำ�ปี ๒๕๖๔
วนั ที่ ๒๕ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้ งประชมุ
๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

รายงานผลการดำำ�เนินิ งานวิทิ ยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกียี รติิฯ ประจำ�ำ เดือื น สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 3

พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำ�นวยการวิทยาลยั สงฆ์นครน่าน มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั

เฉลมิ พระเกยี รตฯิ ประชุมผูท้ รงคณุ วุฒดิ ำ�เนินงานแนววิธปี ฏบิ ัติท่ีเปน็ เลศิ ด้านการจัดการความรู้ มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ า
ลงกรณราชวทิ ยาลยั ครง้ั ที่ ๑/๒๕๖๔ ระบบประชมุ ออนไลน์ พระเทพปวรเวท,ี รศ.ดร. รองอธกิ ารบดฝี า่ ยบรหิ าร เมตตาเปน็
องคป์ ระธานในทป่ี ระชมุ พระมหาสาธติ สาธโิ ต,ดร. ผอู้ �ำ นวยการกองกลาง มจร ด�ำ เนนิ การประชมุ วนั ท่ี ๒๖ สงิ หาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เวลา ๒๐.๓๐ น.
การจดั การความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถงึ การรวบรวมองค์ความร้ทู ี่มีอย่ใู นองคก์ รซ่งึ
กระจดั กระจายอยใู่ นตวั บคุ คล หรอื เอกสาร มาพฒั นาใหเ้ ปน็ ระบบ เพอื่ ใหท้ กุ คนในองคก์ รสามารถเขา้ ถงึ ความรู้ และพฒั นา
ตนเองใหเ้ ปน็ ผรู้ ู้ รวมทงั้ ปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ อนั จะสง่ ผลใหอ้ งคก์ รมคี วามสามารถในเชงิ แขง่ ขนั สงู สดุ โดยทคี่ วาม
รมู้ ี ๒ ประเภท คอื
๑. ความรู้ทีฝ่ ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เปน็ ความรู้ที่อยใู่ นตัวของแตล่ ะบคุ คล เกดิ จากประสบการณ์
การเรยี นรู้ หรอื พรสวรรคห์ รอื สญั ชาตญาณของแตล่ ะบคุ คลในการท�ำ ความเขา้ ใจในสง่ิ ตา่ งๆ เปน็ ความรทู้ ไี่ มส่ ามารถถา่ ยทอด
ออกมาเปน็ ค�ำ พดู หรอื ลายลกั ษณอ์ กั ษรไดย้ าก พฒั นาและแบง่ ปนั กนั ได้ เปน็ ความรทู้ ก่ี อ่ ใหเ้ กดิ ความไดเ้ ปรยี บในการแขง่ ขนั
เชน่ ทักษะในการทำ�งาน งานฝมี อื หรอื การคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้งั จงึ เรยี กวา่ เปน็ ความรูแ้ บบนามธรรม
๒. ความรู้ท่ีชดั แจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ ี่ทเ่ี ปน็ เหตเุ ปน็ ผล ผา่ นการวิเคราะห์ สงั เคราะหจ์ นเป็น
หลกั ทว่ั ไปไมข่ น้ึ อยกู่ บั บรบิ ทใดโดยเฉพาะสามารถรวบรวมและถา่ ยทอดได้ โดยผา่ นวธิ ตี า่ ง ๆ เชน่ การบนั ทกึ เปน็ ลายลกั ษณ์
อักษร ทฤษฎี หนงั สอื ค่มู อื ตา่ ง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่ เป็นความร้แู บบรปู ธรรม


3 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

วทิ ยาลยั สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรตฯิ ได้จัดการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติ
การเร่อื ง “การซ้อมตรวจประเมนิ ดว้ ยเกณฑค์ ณุ ภาพการ
ศึกษาเพอ่ื การดำ�เนนิ งานทเ่ี ปน็ เลิศ (EdPEx )” ครัง้ ที่ ๒ ใน
วนั ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้ งประชมุ ๒๐๒ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ วทิ ยาลัยสงฆน์ ครนา่ นฯ โดยไดร้ ับเมตตา
จากพระเดชพระคณุ พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร. ผูอ้ �ำ นวยการ
วิทยาลัยสงฆน์ ครน่าน เฉลมิ พระเกียรตฯิ เปน็ ประธานใน
การอบรมคร้งั นี้
รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิิทยาลััยสงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกียี รติิฯ ประจำ�ำ เดืือน สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 3

วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกยี รตฯิ ไดจ้ ดั การอบรมเชงิ
ปฏบิ ตั กิ ารเรอื่ ง “การซอ้ มตรวจประเมนิ ด้วยเกณฑค์ ณุ ภาพการศึกษาเพื่อการด�ำ เนินงานทเี่ ป็นเลศิ (EdPEx )”
ครง้ั ที่ ๒ ในวนั ท่ี ๒๙ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. ณ หอ้ งประชมุ ๒๐๒ อาคารเฉลมิ พระเกยี รติ
วทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ นฯ โดยไดร้ บั เมตตาจากพระเดชพระคณุ พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆ์
นครน่าน เฉลมิ พระเกยี รติฯ เปน็ ประธานในการอบรม วนั นจ้ี ะเป็นการซอ้ มเขยี นในหมวด หมวด ๕ บุคลากร
หมวด ๖ ระบบปฏบิ ัติการ และหมวด ๗ ผลลัพธ์

3 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวิทยาลัย

สงฆน์ ครน่าน มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั
เฉลมิ พระเกยี รตฯิ ไดเ้ ขา้ รว่ มเสวนาในการจดั สมั มนาเชงิ
ปฏบิ ตั กิ าร “การจดั การความรู้ เพอ่ื พัฒนาปญั ญาและ
คณุ ธรรม นำ�สังคมส่สู นั ตสิ ุข” รว่ มกบั พระเดชพระคณุ
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดฯี ฝ่ายบรหิ าร
พระมหาสาธิต สาธโิ ต,ดร. ผู้อ�ำ นวยการกองกลาง มจร.
ผบู้ รหิ าร คณาจารย์ เจา้ หนา้ ทข่ี องมหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ า
ลงกรณราชวทิ ยาลัย ผา่ นระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้อง
ประชมุ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วทิ ยาลัยสงฆน์ ครน่าน มจร
เฉลิมพระเกียรติฯ จงั หวดั นา่ น เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น.

รายงานผลการดำำ�เนินิ งานวิิทยาลััยสงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำำ�เดือื น สิิงหาคม ๒๕๖๔ | 3

รายงานผลการด�ำ เนินงานดา้ นการวจิ ยั

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั
เฉลมิ พระเกียรติฯ ได้ร่วมประชมุ คณะทำ�งานแมไ่ ก่
มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั วนั ท่ี ๗
สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุแช่
แหง้ พระอารามหลวง จงั หวดั น่าน เพ่อื เตรียมพร้อม
การอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (
ลกู ไก)่ รนุ่ ท่ี ๑๒ ส�ำ นกั งานคณะกรรมการวจิ ยั แหง่ ชาติ
(วช) รว่ มกบั มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั
ซงึ่ จะจดั ขน้ึ ระหวา่ งวนั ที่ ๙ - ๑๓ สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ วิทยาลยั สงฆ์นครนา่ นเฉลมิ พระเกียรตฯิ ต�ำ บลฝาย
แกว้ อำ�เภอภเู พียง จงั หวัดน่าน

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิทิ ยาลััยสงฆ์์นครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำ�ำ เดืือน สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 3

ศนู ยว์ ิจยั พทุ ธศาสตรน์ ่าน วิทยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลิมพระเกยี รติฯ พรอ้ มกบั ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ได้จัดตงั้ ทมี คณะท�ำ งานวิจยั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทมี ประจำ�กลุ่ม ๑๐ กลมุ่ ร่วมปฏบิ ตั ิการ โดยตงั้ ห้องปฏิบัตกิ ารร่วม
กบั สถาบนั วจิ ัยพทุ ธศาสตร์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั เฉลมิ พระเกียรติ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ หอ้ งประชมุ ชนั้ ๒ อาคารศูนยว์ ิชาการทางพระพทุ ธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครนา่ น มจร เฉลิมพระเกียรตฯิ
จังหวัดนา่ น กล่าวถวายรายงาน ในงานการจดั อบรม “โครงการสรา้ งนกั วจิ ัยร่นุ ใหม่ รุ่นที่ ๑๒ (ลกู ไก)่ เรมิ่ ตง้ั แต่ วันท่ี ๙ -
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผา่ นระบบออนไลน์ โดยความร่วมมอื ระหว่างสำ�นกั งานคณะกรรมการวจิ ัยแห่งชาติ (วช.) รว่ มกบั
สถาบนั วิจยั พุทธศาสตร์ มจร และ วทิ ยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลิมพระเกยี รติฯ

3 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

วนั ที่ ๔ (๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔) ของการอบรม
โครงการสรา้ งนกั วจิ ยั รนุ่ ใหม่ รนุ่ ที่ ๑๒ (ลกู ไก)่ ณ หอ้ ง
ประชมุ ชนั้ ๒ อาคารศนู ยว์ ชิ าการทางพระพทุ ธศาสนา
วิทยาลัยสงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลิมพระเกยี รติ จงั หวัด
น่าน ซึ่งเรมิ่ ต้งั แต่วนั ท่ี ๙ - ๑๓ สงิ หาคม ๒๕๖๔ โดย
อบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยความรว่ มมือระหวา่ ง
สำ�นักงานคณะกรรมการวจิ ัยแห่งชาติ (วช.) รว่ มกับ
สถาบนั วิจัยพทุ ธศาสตร์ มจร และ วิทยาลัยสงฆน์ คร
นา่ น มจร เฉลมิ พระเกียรตฯิ

รายงานผลการดำำ�เนินิ งานวิิทยาลัยั สงฆ์์นครน่า่ น เฉลิิมพระเกียี รติิฯ ประจำ�ำ เดือื น สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 3

วันที่ ๕ (๑๓ สงิ หาคม ๒๕๖๔) ของการอบรม
โครงการสรา้ งนกั วจิ ยั รนุ่ ใหม่ รนุ่ ที่ ๑๒ (ลกู ไก)่ ณ หอ้ ง
ประชมุ ชนั้ ๒ อาคารศนู ยว์ ชิ าการทางพระพทุ ธศาสนา
วิทยาลยั สงฆ์นครน่าน มจร เฉลมิ พระเกียรติ จังหวัด
น่าน ซ่ึงเรมิ่ ตง้ั แตว่ ันที่ ๙ - ๑๓ สงิ หาคม ๒๕๖๔ โดย
อบรมผา่ นระบบออนไลน์ โดยความร่วมมอื ระหว่าง
ส�ำ นกั งานคณะกรรมการวิจยั แหง่ ชาติ (วช.) รว่ มกับ
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มจร และ วิทยาลัยสงฆน์ คร
น่าน มจร เฉลมิ พระเกยี รตฯิ

4 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔

พระชยานนั ทมุนี,ผศ.ดร. ผอู้ ำ�นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครน่าน มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
เฉลมิ พระเกียรตฯิ กลา่ วถวายรายงานแก่ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดฝี า่ ยวิชาการมหาวทิ ยาลัยมหา
จฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั ประธานพธิ ีปิดการอบรมโครงการอบรมวจิ ัย (สรา้ งนกั วิจัยรุ่นใหม่ รนุ่ ท่ี ๑๒) ในวนั ท่ี ๑๓
สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชน้ั ๒ อาคารศนู ยว์ ิชาการทางพระพทุ ธศาสนา วทิ ยาลัยสงฆ์นคร
นา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวดั นา่ น การจดั งานการจดั อบรม “โครงการสรา้ งนกั วจิ ยั รนุ่ ใหม่ รนุ่ ที่ ๑๒ (ลกู ไก)่ ซงึ่
ไดจ้ ดั ขนึ้ ตงั้ แตว่ นั ท่ี ๙ - ๑๓ สงิ หาคม ๒๕๖๔ ผา่ นระบบออนไลน์ โดยความรว่ มมอื ระหวา่ งส�ำ นกั งานคณะกรรมการ
วจิ ยั แห่งชาต(ิ วช.) รว่ มกับสถาบันวิจยั พทุ ธศาสตร์ มจร และ วิทยาลัยสงฆ์นครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รติ

รายงานผลการดำำ�เนินิ งานวิทิ ยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิิมพระเกีียรติิฯ ประจำ�ำ เดืือน สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 4

รายงานผลการดำ�เนินงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน
- ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันพระธรรมสวนะช่วงเขา้ พรรษา กิจกรรมทาง

พระพทุ ธศาสนา ทาน ศลี ภาวนา วนั ท่ี ๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ วหิ ารหลวง วัดพระธาตุแช่แหง้
พระอารามหลวง ภาคเช้า ฟงั พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
ทำ�บุญตกั บาตร กรวดน�ำ้ ปฏบิ ตั ิธรรม แผ่เมตตาภาวนา
วดั ด�ำ เนนิ การจดั ระเบยี บการท�ำ บญุ ปอ้ งกนั ไวรสั โควดิ -๑๙
โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเตม็ ท่ี

รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานวิิทยาลัยั สงฆ์น์ ครน่า่ น เฉลิมิ พระเกีียรติฯิ ประจำำ�เดือื น สิงิ หาคม ๒๕๖๔ | 4

พระชยานนั ทมนุ ,ี ผศ.ดร. ผอู้ �ำ นวยการวทิ ยาลยั สงฆน์ ครนา่ น มจร เฉลมิ พระเกยี รตฯิ ปฏบิ ตั หิ นา้ ทปี่ ระธานกรรมการ

ปฏริ ปู กิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายเผยแผ่พระพทุ ธศาสนาจังหวัดน่าน ตามบัญชาของคณะสงฆจ์ งั หวัดนา่ น ประชุมและจดั
สถานท่ี เมื่อวันที่ ๑๕ สงิ หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพ่ือเตรียมถวายการตอ้ นรับคณะกรรมการติดตามประเมินผล
สรา้ งความปรองดองสมานฉันท์หมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕ ที่ วัดนาหวาย ตำ�บลบอ่ แก้ว อำ�เภอนาหมืน่ จังหวดั นา่ น ในวันท่ี ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. น้ี โดยมีพระชยานนั ทมนุ ี ปธ.กก.คปพ.ฝ่ายเผยแผจ่ ังหวดั นา่ น, พระครสู วุ รรณเจตยิ านุกลู
จอ.นาหมน่ื , พระครูสปุ ุญญานนั ท์ เจา้ อาวาสวดั นาหวาย, พระมหาเกรียงศกั ด์ิ อาชวปเสฎโฐ เลข.จจ.นน., พระครปู ลัดวชั
รพงษ์ วชิรปญโฺ ญ เลข.รอง จจ.นน. , ผู้ทรงคณุ วฒุ ,ิ คณะกรรมการ และ คณะศรัทธาทุกท่าน
4 | รายงานผลการดำเเ�นินนงานวิททยาลัยยสงฆ์นนครน่าาน เฉลิมมพระเกียยรติฯฯ ประจำเเ�ดืออน สิงงหาคม ๒๕๖๔


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Siswa - Kelas 2 Tema 7 Rev 2017
Next Book
smks3 ubk p jom ke sek bk program 2021