The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by v3svc228, 2021-03-23 04:02:27

Photobooks-Jiratchaya

Photobooks-Jiratchaya

สารบญั หน้า

ประวตั ิสว่ นตัว 1
ประวัติการศกึ ษา 2
ผลงานของฉนั 3

My friend 4

กจิ กรรมต่างๆ 5

ประวัตสิ ว่ นตวั

ชอ่ื : นางสาวจริ ัชยา นามสกลุ : วุฒิปญุ ญะ
ชือ่ เล่น: ไหม อายุ: 18 ปี
เบอรโ์ ทรศัพท:์ 09501044036
ศาสนา: พุทธ เช้อื ชาติ : ไทย
ท่ีอย:ู่ 89 หม2ู่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
90100
ศึกษาอยู่ท่ี: วิทยาลยั อาชวี ศึกษาสงขลา

ประวัตกิ ารศึกษา

อนุบาล1-2: ศึกษาท่ี โรงเรียนบา้ น�้ำำกระจาย

ประถม1-6: ศึกษาท่ี โรงเรียนบา้ น�้ำำกระจาย

มัธยมตน้ 1-3: ศกึ ษาที่ โรงเรียนแจง้ วทิ ยา
มธั ยมปลาย1-3: ศกึ ษาที่ วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษา

ผลงานของฉัน

สิ่งประดษิ ฐท์ �ำมาจากเชอื ก

My friend

กิจกรรมตา่ งๆ

:วนั มาฆบูชาวดั โรงวาส

:ชมการถ่ายรูปของแผนกวิชาคอมกราฟกิ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
General scientific meaning of text of the Pentateuch 1.
Next Book
MATRIX