The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โปรแกรมอีเวนต์ ห้องเรียน เรียบง่าย สีม่วง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by earng_020243, 2022-02-06 09:28:13

มารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมอีเวนต์ ห้องเรียน เรียบง่าย สีม่วง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มารยาท

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชุดที่ 1

นางสาวอังควิภา เต็มแก้ว
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คำชี้แจง

ชุดกิจกรรมชุดนี้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. อ่านคำชี้แจงสำหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือศึกษาชุดฝึกกิจกรรม
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน
3. ศึกษาใบความรู้และทำกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้
4. นักเรียนร่วมกับครูเฉลยกิจกรรมฝึกทักษะ
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ
6. นักเรียนร่วมกับครูเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
7. นักเรียนสามารถนำชุดกิจกรรมไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ
8. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้จากบรรณานุกรม
ที่แสดงไว้ท้ายเล่ม

แบบทดสอบก่อนเรียน

1.มารยาทคืออะไร 4.จริยธรรมคืออะไร
ก.กิริยาท่าทางที่ดีงาม ก.วาจา

ข.วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ข.มารยาทท่าทาง

ค.เป็นคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ค.การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ

ง.ถูกทุกข้อ ของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำในสิ่ง

2.ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโล ที่ถูกต้อง
ยีคอมพิวเตอร์ (PAPA)
ง.ความเป็นส่วนตัว
ก.ความถูกต้อง 5.นนทภัทรนำเพลงของนักร้องดังคนหนึ่งไป

ข.ความเป็นส่วนตัว ทำการ Coverเป็นเพลงของตนเอง นนทภัทรทำ

ค.ความสวยงาม ผิดจริยธรรมข้อใด

ง.ความเป็นเจ้าของ ก.ความเป็นส่วนตัว

ข.ความถูกต้อง

3.ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ค.ความเป็นเจ้าของ

ก.นำโชคแอบเข้า Facebook ของไก่แล้วทำ ง.การเข้าถึงข้อมูล

การโพสเบอร์โทรของไก่ลงบน Facebook 6.กิ่งกานเข้าไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้ว
ข.มีน ออกจากระบบ lineให้กับน้ำที่เข้าสู่ ทำการแก้ไขประวัติส่วนตัวของทศพล โดยที่
ทศพลไม่รู้ กิ่งกานทำผิดจริยธรรมข้อใด
ระบบทิ้งไว้ ก.ความเป็นส่วนตัว
ค.แก้วเปิดอ่านข้อความในอีเมลของตูน
โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาติ ข.ความถูกต้อง

ค.ความเป็นเจ้าของ
ง.ต่ายนำแชทที่คุยกับเต่ามาเผยแพร่โดยที่ ง.การเข้าถึงข้อมูล
เต่ายังไม่อนุญาติ

แบบทดสอบก่อนเรียน

7.มีการส่งไฟล์หรือข้อมูลที่สำคัญของคุณไปสู่ผู้ 9.มีการหลอกสอบถามข้อมูลที่เป็นความลับ

ที่ไม่หวังดี คู่แข่ง หรือใครก็ได้ ทำให้เกิด เป็นการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ

ความเสียหายได้ เป็นการโจมตีเทคโนโลยี ใด

สารสนเทศในรูปแบบใด ก.ไวรัส

ก.ไวรัส ข.หนอนคอมพิวเตอร์

ข.หนอนคอมพิวเตอร์ ค.ฟิชชิง

ค.ฟิชชิง ง.Pharming

ง.Pharming 10.มีอีเมลที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ถูกส่งมา

8.มีการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้อธิบายในบัตร จากที่ผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได่ว่าเป็นใคร
เครดิตของคุณ เป็นการโจมตีเทคโนโลยี เป็นการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ
สารสนเทศรูปแบบใด ใด

ก.ไวรัส ก.สแปมเมลล์
ข.หนอนคอมพิวเตอร์ ข.หนอนคอมพิวเตอร์
ค.ฟิชชิง ค.ฟิชชิง
ง.Pharming ง.Pharming

https://wordwall.net/resource/20963616

นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
Social Network ทําอะไรบ้าง ?

ความหมายของมารยาทและจริยธรรม

มารยาท คือ กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะจริยธรรม คือ การแสดงออกทางการประพฤติ ปฏิบัติองบุคคลที่แสดง
ให้เห็นถึงการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาที่
กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ ระบบ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในทางปฏิบัติแล้วการระบุว่าการกระทำสิ่ง
ใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนักทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับ

วัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย

บัญญัติ 10 ประการ
เกี่ยวกับมารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

แม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม หาก
พิจารณาอีกด้านหนึ่งแล้ว คอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นภัยได้เช่นกัน หากผู้ใช้ไม่
ระมัดระวังหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วม
กันในสังคม ในแต่ละประเทศจึงได้มีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎหมาย
ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม เช่น

- การใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความ
รำราญ

- การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การละเมิดลิขสิทธิ์
โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA
ประกอบด้วย
1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)
3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property)
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทั่วไป หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตาม
ลำพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้
อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบันมี
ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้

1. การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และ
กลุ่มข่าวสาร

2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น
บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ติดตามการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดู
ด้วย พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม

3. การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด
4. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วน
ตัวอื่น ๆ เพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนำไปขายให้กับบริษัทอื่น
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
สารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้ข้อมูล โดยเฉพาการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีการให้
โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และ ที่
อยู่อีเมล์

ความถูกต้อง

Information Accuracy)

ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น
คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย
ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว่า
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น ในกรณี
ที่องค์กรให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ อีกประเด็น คือ จะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจาก
ความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลและ
สารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนที่จะนำเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ นอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไป ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลของตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบ
หรือที่สอน เพื่อตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อนไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ความเป็นเจ้าของ

(Information Property)

สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจ
เป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรืออาจเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่
สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น สิ่งพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็นต้น

ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
เมื่อท่านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ นั่นหมายความว่าท่านได้จ่ายค่า
ลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้นสำหรับท่านเอง หลังจากที่ท่านเปิดกล่อง หรือบรรจุ
ภัณฑ์แล้ว หมายความว่า ท่านได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการใช้สินค้านั้น
ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บางโปรแกรมจะ
อนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว หรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ท่านเป็นเจ้าของ และไม่มีผู้อื่นใช้ก็ตาม ในขณะที่
บางบริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นๆได้ หลาย ๆ เครื่อง ตราบใดที่ยังเป็นบุคคล
ที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา

การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อน เป็นการกระทำที่จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมที่จะทำการคัดลอกนั้น เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ในระดับใด เช่น
Copyright หรือ Software License ท่านซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มา และมีสิทธิ์ใช้
Shareware ซอฟต์แวร์ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
Freeware ซอฟต์แวร์ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้

การเข้าถึงข้อมูล

(Data Accessibility)

ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกำหนดสิทธิ
ตามระดับของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเข้าไปดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่
ไม่ส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ตัวอย่างสิทธิ ในการใช้งาน
ระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข ปรับปรุง และการลบ เป็นต้น ดังนั้นในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้
ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ก็ถือเป็นการผิด
จริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบ หากผู้ใช้ร่วมใจ
กันปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิด
จริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่เกิดขึ้น

รูปแบบการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไวรัส Virus หนอนคอมพิวเตอร์
ฟิชชิง Phishing Worm

Pharming

รูปแบบการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไวรัสคอมพิวเตอร์และอีเมลล์แปม (Computer Virus and E-mail SPAM) ปัจจุบัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์นิยมแพร่ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อยูเอสบี(USB) เช่น แฟลชไดรฟ์ ทัมบ์
ไดรฟ์ และเครื่องเล่นเอ็มพี 3 เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสไม่สามารถตรวจพบ
ไวรัสได้ และเมื่อไวรัสเข้ามาอยู่ในเครื่อง นอกจากจะแพร่ไวรัสในคอมพิวเตอร์แล้ว ยัง
เป็นการเปิดให้แฮ็กเกอร์เข้ามาทำลายข้อมูลได้อีกเช่นกัน ส่วนสแปมสามารถแพร่ทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง 5 แสนราย มีผู้ติดสแปมถึง 5 หมื่นราย ดังนั้นจึงควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันสแปม
เพื่อเป็นการช่วยคัดครองสแปม โดยสแปมเมลล์ (Spam mail) เกิดจากผู้ไม่หวังดีใช้จด
หมายอิเลคทรอนิคหรืออีเมลล์เป็นเครื่องมือส่ง

รูปแบบการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนอนคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เวิร์ม (อังกฤษ: computer worm) หรือ
บางทีเรียกกันว่าเวิร์ม คือหน่วยย่อยลงมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ปกติแล้ว หนอน
คอมพิวเตอร์จะแพร่กระจายโดยไม่ผ่านการใช้งานของผู้ใช้ โดยมันจะคัดลอกและ
กระจายตัวมันเองข้ามเครือข่าย เช่น ระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตเป็นต้น หนอน
คอมพิวเตอร์สามารถที่จะควบคุมความสามารถบางอย่างของคอมพิวเตอร์ และสามารถ
ที่จะส่งไฟล์หรือข้อมูลที่สำคัญของคุณไปสู่ผู้ที่ไม่หวังดี หนอนคอมพิวเตอร์สามารถ
ทำลายข้อมูลและแบนด์วิดท์สร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการทำให้

คอมพิวเตอร์หยุดทำงานอีกด้วย

รูปแบบการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Phishing (ฟิชชิง) การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่น รหัส
ผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือเมสเซนเจอร์
ตัวอย่างของการฟิชชิง เช่น การบอกแก่ผู้รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทที่น่าเชื่อ
ถือ และแจ้งว่ามีสาเหตุทำให้คุณต้องเข้าสู่ระบบและใส่ข้อมูลที่สำคัญใหม่ โดยเว็บไซต์ที่
ลิงก์ไปนั้น มักจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บที่กล่าวถึง

รูปแบบการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Pharming เป็นการที่ Hacker ได้เข้าไปโจมตี server ของเว็บ siteต่างๆ และทำการ
ส่งคนเข้า web siteให้ไปที่ web site ปลอมแทน Pharming นั้นมักจะการทำโดยการเข้าไป
เปลี่ยนhosts file ของเครื่องServerที่เป็นเหยื่อให้เปลี่ยนไปที่web site ปลอมหรือว่าจะใช้
exploit ส่งเข้าไปโดยใช้ช่องโหว่ของ DNS Serversoftware เอง คำว่า Pharming มาจากคำ
ว่า Phishing ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยทั้งคู่นั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือการ
เข้าไปขโมยข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขโมย user-password, การขโมยบัตร
เครดิตเป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คิดก่อนโพสต์หรือส่งอีเมล หากเราจะส่งข้อความ รูปภาพ เสียง หรือคลิป
วิดีโอใดๆ ไปในอินเทอร์เน็ต ควรคิดทบทวนเสียก่อนว่าไม่ได้สร้างความ
เสียหายหรือทำร้าย ใคร เพราะเมื่อส่งไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ หนำซ้ำคนอื่น
อาจ Copy สิ่งที่เราส่งนั้นไปตกแต่ง บิดเบือน หรือส่งต่อ สร้างความ เสียหายหรือ

ผลกระทบอย่างที่เราคาดไม่ถึง

ควบคุมอารมณ์ เวลาแสดงความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะอย่างเว็บบอร์ด
เป็นไปได้ที่จะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราโพสต์จงยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่าง ควรรู้จักยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมอารมณ์ไม่ทะเลาะวิวาท

กับคนที่มีความเห็นหรือความรู้สึกที่แตกต่างหรืออยู่คนละขั้ว

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่เปิดอ่านอีเมล์ของคนอื่น ไม่ส่งต่อข้อมูล
หรือความลับของคนอื่น แม้จะได้รู้ได้เห็นหรือได้รับจากการส่งต่อ (forward)

กันมาก็ตาม ไม่มีใครอยากตกเป็นที่ซุบซิบนินทา เสียหาย หรือเป็นเหยื่อ
ของสังคม แม้แต่ตัวเราเอง เพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล

แสกนคิวอาร์โค้ดไปทำกันเลย

แบบทดสอบก่อนเรียน

1.มารยาทคืออะไร 4.จริยธรรมคืออะไร
ก.กิริยาท่าทางที่ดีงาม ก.วาจา

ข.วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ข.มารยาทท่าทาง

ค.เป็นคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ค.การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ

ง.ถูกทุกข้อ ของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำในสิ่ง

2.ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโล ที่ถูกต้อง
ยีคอมพิวเตอร์ (PAPA) ง.ความเป็นส่วนตัว

ก.ความถูกต้อง 5.นนทภัทรนำเพลงของนักร้องดังคนหนึ่งไป

ข.ความเป็นส่วนตัว ทำการ Coverเป็นเพลงของตนเอง นนทภัทรทำ

ค.ความสวยงาม ผิดจริยธรรมข้อใด

ง.ความเป็นเจ้าของ ก.ความเป็นส่วนตัว

3.ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ข.ความถูกต้อง
ก.นำโชคแอบเข้า Facebook ของไก่แล้วทำ ค.ความเป็นเจ้าของ
การโพสเบอร์โทรของไก่ลงบน Facebook ง.การเข้าถึงข้อมูล

ข.มีน ออกจากระบบ lineให้กับน้ำที่เข้าสู่ 6.กิ่งกานเข้าไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้ว

ระบบทิ้งไว้ ทำการแก้ไขประวัติส่วนตัวของทศพล โดยที่

ค.แก้วเปิดอ่านข้อความในอีเมลของตูน ทศพลไม่รู้ กิ่งกานทำผิดจริยธรรมข้อใด
ก.ความเป็นส่วนตัว
โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาติ ข.ความถูกต้อง
ง.ต่ายนำแชทที่คุยกับเต่ามาเผยแพร่โดยที่ ค.ความเป็นเจ้าของ
เต่ายังไม่อนุญาติ ง.การเข้าถึงข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน

7.มีการส่งไฟล์หรือข้อมูลที่สำคัญของคุณไปสู่ผู้ 9.มีการหลอกสอบถามข้อมูลที่เป็นความลับ

ที่ไม่หวังดี คู่แข่ง หรือใครก็ได้ ทำให้เกิด เป็นการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ

ความเสียหายได้ เป็นการโจมตีเทคโนโลยี ใด

สารสนเทศในรูปแบบใด ก.ไวรัส

ก.ไวรัส ข.หนอนคอมพิวเตอร์

ข.หนอนคอมพิวเตอร์ ค.ฟิชชิง

ค.ฟิชชิง ง.Pharming

ง.Pharming 10.มีอีเมลที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ถูกส่งมา

8.มีการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้อธิบายในบัตร จากที่ผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได่ว่าเป็นใคร
เครดิตของคุณ เป็นการโจมตีเทคโนโลยี เป็นการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ
สารสนเทศรูปแบบใด ใด

ก.ไวรัส ก.สแปมเมลล์
ข.หนอนคอมพิวเตอร์ ข.หนอนคอมพิวเตอร์
ค.ฟิชชิง ค.ฟิชชิง
ง.Pharming ง.Pharming

https://wordwall.net/resource/20963616

เฉลยแบบฝึกหัด

1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท

เฉลยแบบทดสอบ

1.มารยาทคืออะไร 4.จริยธรรมคืออะไร
ก.กิริยาท่าทางที่ดีงาม ก.วาจา

ข.วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ข.มารยาทท่าทาง

ค.เป็นคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ค.การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ

ง.ถูกทุกข้อ ของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำใน

2.ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโล สิ่งที่ถูกต้อง
ยีคอมพิวเตอร์ (PAPA)
ง.ความเป็นส่วนตัว
ก.ความถูกต้อง 5.นนทภัทรนำเพลงของนักร้องดังคนหนึ่งไป

ข.ความเป็นส่วนตัว ทำการ Coverเป็นเพลงของตนเอง นนทภัทรทำ

ค.ความสวยงาม ผิดจริยธรรมข้อใด
ง.ความเป็นเจ้าของ
ก.ความเป็นส่วนตัว
ข.ความถูกต้อง

3.ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ค.ความเป็นเจ้าของ

ก.นำโชคแอบเข้า Facebook ของไก่แล้วทำ ง.การเข้าถึงข้อมูล
การโพสเบอร์โทรของไก่ลงบน Facebook 6.กิ่งกานเข้าไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้ว
ทำการแก้ไขประวัติส่วนตัวของทศพล โดยที่
ข.มีน ออกจากระบบ lineให้กับน้ำที่เข้าสู่ ทศพลไม่รู้ กิ่งกานทำผิดจริยธรรมข้อใด
ระบบทิ้งไว้
ค.แก้วเปิดอ่านข้อความในอีเมลของตูน ก.ความเป็นส่วนตัว
โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาติ ข.ความถูกต้อง
ค.ความเป็นเจ้าของ
ง.ต่ายนำแชทที่คุยกับเต่ามาเผยแพร่โดยที่ ง.การเข้าถึงข้อมูล
เต่ายังไม่อนุญาติ

เฉลยแบบทดสอบ

7.มีการส่งไฟล์หรือข้อมูลที่สำคัญของคุณไปสู่ผู้ 9.มีการหลอกสอบถามข้อมูลที่เป็นความลับ

ที่ไม่หวังดี คู่แข่ง หรือใครก็ได้ ทำให้เกิด เป็นการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ

ความเสียหายได้ เป็นการโจมตีเทคโนโลยี ใด

สารสนเทศในรูปแบบใด ก.ไวรัส

ก.ไวรัส ข.หนอนคอมพิวเตอร์

ข.หนอนคอมพิวเตอร์ ค.ฟิชชิง

ค.ฟิชชิง ง.Pharming

ง.Pharming 10.มีอีเมลที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ถูกส่งมา

8.มีการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้อธิบายในบัตร จากที่ผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได่ว่าเป็นใคร
เครดิตของคุณ เป็นการโจมตีเทคโนโลยี เป็นการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ
สารสนเทศรูปแบบใด ใด

ก.ไวรัส ก.สแปมเมลล์
ข.หนอนคอมพิวเตอร์ ข.หนอนคอมพิวเตอร์
ค.ฟิชชิง ค.ฟิชชิง
ง.Pharming ง.Pharming

บรรณานุกรม


Click to View FlipBook Version