The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT CORE ABILITY KSSM TING 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tinazaidi93, 2019-01-23 22:12:51

RPT COCA

RPT CORE ABILITY KSSM TING 3

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
CORE ABILITY

TINGKATAN 3 KSSM PEMBUATAN ROTI

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN CORE ABILITY

PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN
Contoh:
MINGGU 1-4 Murid berupaya :
EMK:
Core Ability/ - Boleh mendapat
maklumat daripada
Coca 01 sumber.

1.0 ASAS KOMUNIKASI 1.1 Gunakan bahasa kerja 1.1.1 Mengenal pasti jenis bahasa kerja Kreativiti:
yang Berdasarkan keperluan di tempat kerja. - Menghasilkan idea
dari pemerhatian.
KERJA bersesuaian (Inggeris 1.1.2 Mengenal pasti jargon yang relevan
Nilai Murni:
/Bahasa Kebangsaan dll.) Untuk komunikasi berdasarkan - Keyakinan
- Penghargaan
keperluan di tempat kerja.
KBKK:
1.1.3 Menerangkan tanggungjawab - Mengaplikasi
- Menganalisa
komunikasi di tempat kerja berdasarkan - Peta Minda

keperluan. Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
1.1.4 Mengenal pasti prosedur komunikasi
BBM:
Berdasarkan situasi di tempat kerja - Manual, carta, CD,
Portfolio Murid
1.1.5 Mengenal pasti prosedur kerja

Berdasarkan keperluan.

1.1.6 Mengaplikasi bahasa kerja berdasarkan

Keperluan di tempat kerja.

1.1.7 Mematuhi amalan prosedur kerja

Berdasarkan keperluan di tempat kerja.

MINGGU 5-8 1.2 Gunakan komunikasi 1.2.1 Mengenal pasti jenis komunikasi lisan
lisan Berdasarkan situasi di tempat kerja.

Dan bertutur mengikut 1.2.2 Menentukan bahasa dan format yang
kesesuaian. sesuai untuk komunikasi lisan
berdasarkan situasi di tempat
kerja.

1.2.3 Menerangkan kaedah komunikasi asas
berdasarkan situasi di tempat kerja.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN
1.2.4 Mengenal pasti bahasa isyarat dan gaya Contoh:
MINGGU Badan berdasarkan situasi tempat kerja.
9-12 EMK:
1.2.5 Menjelaskan idea dan medium - Boleh mendapat
1.3 Fahami bahan-bahan Penyampaian maklumat berdasarkan maklumat daripada
bacaan di tempat kerja. situasi di tempat kerja. sumber.

1.2.6 Menjelaskan keperluan kesedaran Kreativiti:
Budaya berdasarkan situasi di tempat - Menghasilkan idea
kerja dari pemerhatian.

1.3.1 Menyatakan tujuan membaca Nilai Murni:
Berdasarkan keperluan kerja. - Keyakinan
- Penghargaan
1.3.2 Mengenal pasti jenis bahan bacaan:
i. Prosedur Operasi Standard KBKK:
ii. Manual Kerja - Mengaplikasi
iii. Arahan Kerja - Menganalisa
iv. Prosedur Kerja - Peta Minda
v. Buku Teks
vi. Kamus Kemahiran Abad 21:
vii. Jurnal - Literasi maklumat.
viii. Memo
ix. Brosur BBM:
- Manual, carta, CD,
1.3.3 Memilih jenis kandungan bacaan Portfolio Murid
Berdasarkan keperluan kerja

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
2.0 KEMAHIRAN 2.1 Pamerkan kejujuran dan Murid berupaya : Contoh:
MINGGU TINGKAH LAKU integriti
13-16 PERSONAL 2.1.1 Menerangkan konsep kejujuran dan EMK:
Integrity berdasarkan situasi di tempat - Boleh mendapat
kerja. maklumat daripada
sumber.
2.1.2 Mengenal pasti prinsip kerahsiaan
Berdasarkan situasi ditempat kerja. Kreativiti:
- Menghasilkan idea
2.1.3 Mengenal pasti standard amalan integriti dari pemerhatian.
berdasarkan situasi di tempat kerja.
Nilai Murni:
2.1.4 Mengenal pasti garis panduan etika - Keyakinan
Berdasarkan situasi di tempat kerja. - Penghargaan

2.1.5 Mematuhi standard amalan integriti KBKK:
Berdasarkan situasi di tempat kerja. - Mengaplikasi
- Menganalisa
2.1.6 Mematuhi garis panduan etika - Peta Minda
berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.1.7 Mengamalkan interaksi integriti yang baik
berdasarkan situasi di tempat kerja.

Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.

BBM:
- Manual, carta, CD,
Portfolio Murid

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
2.2 Amalkan ketepatan masa Murid berupaya : Contoh:
MINGGU
17-20 2.2.1 Mengenal pasti garis panduan disiplin EMK:
Kendiri berdasarkan situasi di tempat - Boleh mendapat
kerja. maklumat daripada
sumber.
2.2.2 Menyenaraikan tugas kerja dan
Tanggungjawab berdasarkan keperluan Kreativiti:
di tempat kerja. - Menghasilkan idea
dari pemerhatian.
2.2.3 Menentukan garis panduan kehadiran
staf berdasarkan situasi tempat kerja. Nilai Murni:
- Keyakinan
2.2.4 Menentukan ketepatan masa - Penghargaan
penyerahan tugasan berdasarkan situasi
di tempat kerja

KBKK:
- Mengaplikasi
- Menganalisa
- Peta Minda

Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.

BBM:
- Manual, carta, CD,
Portfolio Murid

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
2.3 Pamerkan kerjasama . Murid berupaya : Contoh:
MINGGU berpasukan
21-24 2.3.1 Menyenaraikan jenis peranan personel EMK:
. Dalam pasukan berdasarkan tugas di - Boleh mendapat
tempat kerja. maklumat daripada
sumber.
2.3.2 Menerangkan kepentingan perkongsian
Maklumat berdasarkan keperluan di Kreativiti:
tempat kerja. - Menghasilkan idea
dari pemerhatian.
2.3.3 Menjelaskan maksud konsep kerja
Sepasukan berdasarkan keperluan Nilai Murni:
tugasan di tempat kerja. - Keyakinan
- Penghargaan
2.3.4 Mengenal pasti langkah dan proses asas
penyelesaian masalah berdasarkan KBKK:
situasi di tempat kerja. - Mengaplikasi
- Menganalisa
2.3.5 Menjelaskan maksud komunikasi sosio - Peta Minda
Budaya berdasarkan keperluan di tempat
kerja. Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
2.3.6 Mengamalkan perkongsian maklumat
yang releven antara ahli pasukan
berdasarkan prosedur di tempat kerja.

2.3.7 Mendengar dan memberi respon yang
terhadap idea ahli pasukan lain
berdasarkan keperluan di tempat kerja.

BBM:
- Manual, carta, CD,
Portfolio Murid

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
Core Ability Murid berupaya: Contoh:
MINGGU Coca 3
25-28 3.1.1 Mengenal pasti hirarki dan tahap EMK:
3.0 KESEDARAN ETIKA Autoriti berdasarkan senaraitugasdi - Boleh mendapat
DI TEMPAT KERJA 3.1 Respon kepada arahan tempat kerja. maklumat daripada
sumber.
3.1.2 Menerangkan carta organisasi
Berdasarkan kedudukan perjawatan Kreativiti:
di tempat kerja. - Menghasilkan idea
dari pemerhatian.
3.1.3 Mengenal pasti prinsip turutan
arahan berdasarkan hirarki di tempat Nilai Murni:
kerja. - Keyakinan
- Penghargaan
3.1.4 Mematuhi garis panduan kerja
berdasarkan senarai tugas di tempat KBKK:
kerja. - Mengaplikasi
- Menganalisa
3.1.5 Mematuhi turutan arahan - Menilai
berdasarkan tahap autoriti di tempat Kemahiran Abad 21:
kerja. - Literasi maklumat.

3.1.6 Mengamalkan garis panduan kerja BBM:
Berdasarkan senarai tugas di tempat - Manual, carta, CD,
kerja. Portfolio Murid.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

3.2 Pamerkan disiplin Murid berupaya: Contoh:

MINGGU 3.2.1 Mengenal pasti garis panduan disiplin EMK:
29-32 Berdasarkan prosedur kerja. - Boleh mendapat
maklumat daripada
3.2.2 Mengenal pasti prinsip kerahsian sumber.
Berdasarkan prosedur kerja.
Kreativiti:
3.2.3 Mengenal pasti standard dan kod amalan - Menghasilkan idea
berdasarkan prosedur kerja. dari pemerhatian.

3.2.4 Mengenal pasti garis panduan kerja Nilai Murni:
Berkaitan disiplin kerja berdasarkan - Keyakinan
senarai tugas. - Penghargaan

3.2.5 Mengenal pasti prosedur interaksi sosial
berdasarkan situasi di tempat kerja.

KBKK:
- Mengaplikasi
- Menganalisa
- Menilai
Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.

BBM:
- Manual, carta, CD,
Portfolio Murid.

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

MINGGU & STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
Murid berupaya: Contoh:
4.0 KESEDARAN 4.1 Patuhi aktiviti kesedaran
KESIHATAN, kesihatan 4.1.1 Menerangkan konsep kesedaran EMK:
KESELAMATAN DAN Kesihatan berdasarkan situasi di - Boleh mendapat
ALAM SEKITAR tempat kerja. maklumat daripada
sumber.
MINGGU 4.1.2 Mengenal pasti perundangan
33-36 keselamatan dan kesihatan Kreativiti:
perkerjaan: - Menghasilkan idea
dari pemerhatian.
i. kepentingan peruntukan Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Nilai Murni:
1994 - Keyakinan
ii. Akta Keselamatan, Kesihatan - Penghargaan

Pekerjaan 1994 (Tugas –Tugas KBKK:
Pekerja) - Mengaplikasi
iii. Akta Kilang dan Mesin 1967 - Menganalisa
(Keselamatan, Kesihatan dan - Menilai
Kebajikan) Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
4.1.3 Menamakan papan tanda dan
Maksudnya berdasarkan keperluan BBM:
di tempat kerja. - Manual, carta, CD,
Portfolio Murid.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

4.1.4 Mengenal pasti jenis bahaya di
tempat kerja:

i. Fizikal (jatuh, terpelanting, tergelincir,
kerja di
tempat tinggi dan lain-lain)
ii. Bahan kimia,bahan mudah terbakar,
toksik,
menghakis, teroksida dan lain-lain.

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

4.2 Patuhi aktiviti kesedaran Murid berupaya :
Keselamatan
4.2.1 Memahami perundangan OSH
NGGU 37-40 Berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.2 Memakai peralatan perlindungan diri
yang sesuai dengan betul berdasarkan
situasi di tempat kerja.

4.2.3 Mengenal pasti kemudahan kebersihan
berdasarkan situasi di tempat kerja.

i. Stesen cuci tangan
ii. Sabun nyah kuman

4.2.4 Mengenal pasti kemudahan kecemasan
berdasarkan situasi di tempat kerja.

i. Kotak pertolongan cemas
ii. Stesen cuci mata

4.2.5 Mengenal pasti arahan kerja, prosedur
Operasi keselamatan dan pelan
tindakbalas kecemasan
berdasarkan situasi di tempat
kerjaMengenal pasti operasi
keselamatan mesin berdasarkan
situasi di tempat kerja.

4.2.6 Mengamalkan prosedur kesedaran
Keselamatan berdasarkan situasi di
tempat kerja.

4.2.7 Mengenal pasti bahaya yang
mungkin berlaku ditempat kerja
berdasarkan situasi di tempat kerja.

RPT CORE ABILITY : PEMBUATAN ROTI TAHAP 1

4.2.8 Memahami perundangan OSH
Berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.9 Mematuhi akta dan perundangan
Keselamatan dan kesihatan
pekerjaan berdasarkan situasi di
tempat kerja.

4.2.10 Memakai peralatan perlindungan
diri yang sesuai dengan betul
berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.11 Menggunakan kemudahan
kebersihan dengan betul
berdasarkan situasi di tempat kerja

4.2.12 Menunjukcara kegunaan
kemudahan kecemasan,

4.2.13 Melaporkan sebarang kecederaan
atau penyakit kepada pihak atasan
berdasarkan situasi di
tempat kerja.

4.2.14 Mematuhi arahan kerja, prosedur
Operasi keselamatan dan pelan
tindakbalas kecemasan berdasarkan
situasi di tempat kerja.

4.2.15 Mematuhi operasi keselamatan mesin
berdasarkan situasi di tempat kerja.

CATATAN : Penilaian perlu di buat dalam bentuk senarai semak ,latihan atau ujian dan mesti direkodkan.


Click to View FlipBook Version