The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tinazaidi93, 2019-01-23 01:50:13

RPT KBSM MATEMATIK TINGKATAN 2

RPT KSSM MATEMATIK TING 2

[Type here]

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(MATEMATIK)

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

[Type here]

1.0 MANUSIA

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengenal pasti peringkat tumbesaran manusia.

1-3 1.1 Tumbesaran Manusia 1.1.1 Menyatakan peringkat
tumbesaran manusia:
(2/1 – 19/1) 2 Menyatakan peringkat tumbesaran manusia.
(i) bayi
 14/1 (Hari (ii) kanak-kanak Membezakan saiz, tinggi dan berat
Keputeraan (iii) remaja
Yang (iv) dewasa 3 seseorang berdasarkan peringkat
Dipertuan tumbesaran manusia . dengan bimbingan
Besar Negeri 1.1.2 Menghubungkaitkan
Sembilan) peringkat tumbesaran guru.
manusia dari aspek:
Menjelaskan dengan contoh perbezaan peringkat
(i) saiz 4 tumbesaran manusia dari bayi hingga dewasa
(ii) tinggi
dengan bimbingan guru.

[Type here]

(iii) berat Menerangkan dengan contoh perbezaan
5 peringkat tumbesaran manusia dari bayi hingga

dewasa dengan betul dan yakin.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai

6 peringkat tumbesaran manusia dengan cara yang
betul, yakin, kreatif dan boleh menerangkannya

semula serta boleh dicontohi.

2.0 HAIWAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN

4-7 TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN
(22/1 – 23/2)
Murid berupaya: 1 Mengenal haiwan yang boleh melindungi diri
 31/11 sendiri.
(Hari 2.1 Perlindungan haiwan 2.1.1 Mengenal haiwan:
Thaipusam) dari bahaya dan musuh (i) kupu-kupu dan 2 Menyatakan nama-nama haiwan yang boleh
melindungi diri dari bahaya dan musuh.
 16/2 sesumpah
(Tahun Baru (ii) lebah dan tebuan Membezakan cara-cara haiwan melindungi diri
Cina) (iii) kerbau dan rusa 3 dari bahaya dan musuh dengan dengan
(iv) kerang dan penyu
bimbingan guru.

2.1.2 Menyatakan ciri-ciri Menunjukkan cara-cara haiwan melindungi diri
dari bahaya dan musuh dengan betul.
khas haiwan bagi melindungi 4

diri:

(i) penyamaran Menerangkan bahawa haiwan boleh melindungi
(ii) bersengat 5 diri dengan menggunakan ciri-ciri khasnya
(iii) bertanduk
(iv) bercengkerang dengan betul dan yakin.

[Type here]

2.1.3 Menjelaskan cara-cara Mengabungkan pengetahuan mengenai haiwan
haiwan melindungi diri. dan ciriciri khasnya ketika melindungi diri dengan
6 cara yang betul, kreatif dan boleh
menerangkannya semula dengan yakin serta
boleh dicontohi.

3.0 TUMBUHAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
Murid berupaya: PENGUASAAN
Mengenal tumbuhan yang boleh melindungi diri
1 sendiri.

8 - 11 3.1 Perlindungan 3.1.1 Mengenal tumbuhan:
(26/2 – 30/3) tumbuhan
(i) durian dan nanas
dari gangguan
(ii) betik dan nangka 2 Menyatakan nama-nama tumbuhan yang boleh
melindungi diri.
(iii) tebu dan pokok

 17/3 – 25/3 buluh
(Cuti Pertengahan
Penggal 1) (iv) cendawan dan Membezakan cara-cara tumbuhan melindungi diri
dari diganggu dengan bimbingan guru.
pokok keladi 3

hiasan

3.1.2 Menyatakan ciri-ciri 4 Menunjukkan cara-cara tumbuhan melindungi diri
khas tumbuhan bagi dari diganggu dengan betul.
melindungi diri:

[Type here]

(i) berduri Menerangkan bahawa tumbuhan boleh
(ii) bergetah 5 melindungi diri dengan menggunakan ciri-ciri
(iii) berbulu halus
(iv) beracun khasnya dengan betul dan yakin.

3.1.3 Menjelaskan cara-cara Menggabungkan pengetahuan mengenai tumbuhan

tumbuhan melindungi diri 6 dan ciri-ciri khasnya ketika melindungi diri dengan
cara yang betul, kreatif dan boleh menerangkannya
dari gangguan

semula dengan yakin serta boleh dicontohi.

4. 0 PENGAWETAN MAKANAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya: TAHAP TAFSIRAN
4.1.1 Menyatakan maksud PENGUASAAN Menyatakan tujuan pengawetan makanan.

pengawetan makanan 1

12 - 14 4.1 Pengawetan 4.1.2 Menamakan makanan 2 Mengenal pasti makanan yang boleh diawet.
(2/4 – 20/4) yang boleh diawet:
(i) ikan Menamakan makanan yang diawet dan
 14/4 (ii) buah-buahan
(cuti Israk (iii) sayur-sayuran 3 menyatakan tarikh luput dan kepentingan
Mikraj) (iv) daging tarikh luput makanan berkenaan dengan
(v) susu
bimbingan guru.
4.1.3 Mengawet
Membezakan makanan yang telah diawet dan
4 mengenal pasti tarikh luput serta kepentinganya

dengan bimbingan guru.

[Type here]

15 buah- buahan Menerangkan cara mengawetkan makanan dan
5 kepentingan tarikh luput makanan dengan betul
(23/4 – 27/4) 4.2 Tarikh luput 4.2.1 Mengenal pasti tarikh
makanan luput makanan dan dan yakin.
kepentingannya
Menerangkan cara mengawetkan makanan

6 dan kepentingan tarikh luput sesuatu
makanan dengan betul, yakin, kreatif dan

boleh bercerita mengenainya serta boleh

dicontohi.

5.0 MALAYSIA

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya: TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1.1 Mengenal negeri- 1 Menyatakan nama negeri-negeri di Malaysia.
negeri di Malaysia
16 - 18 5.1 Negeri-negeri di Melabelkan nama negeri-negeri yang terdapat di
5.1.2 Menamakan Malaysia dengan dengan bimbingan guru.
(30/4 – 18/5) Malaysia negeri-negeri di Malaysia 2

 1/5 5.1.3 Melakar peta negeri- Mengenal pasti negeri-negeri yang terdapat di
(Hari Pekerja) negeri di Malaysia 3 Malaysia serta boleh melabelkan dan melakarnya

dengan bimbingan guru.

Melakar dan menunjukkan nama negeri-negeri di
4 Malaysia yang telah dilabelkan dengan bimbingan

guru.
Melakar dan melabelkan semula nama negerinegeri di
5 Malaysia pada peta yang baharu dengan betul dan
yakin.

[Type here]

19 Melakar semula peta Malaysia dan negeri-negerinya
(21/5 – 25/5) 6 pada helaian kertas yang lain dengan cara betul, yakin,

20- 21 kreatif dan boleh memerihalkan mengenainya serta
(28/5 – 8/6) boleh dicontohi.

MINGGU ULANGKAJI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DAN RPI

6.0 KITAR SEMULA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
TAHAP PENGUASAAN

Murid berupaya: 1 Menyatakan bahan buangan yang boleh dikitar
semula.
6.1.1 Menamakan bahan
22 - 24 6.1. Kitar semula bahan buangan daripada 2 Mengenai pasti bahan buangan kertas yang boleh
(25/6 – 13/7) buangan-kertas kertas dikitar semula.

6.1.2 Memerihalkan mengenai 3 Menggunakan kertas dari bahan buangan dalam
proses kitar semula projek kitar semula dengan bimbingan guru.

daripada kertas 4 Menjelaskan bersama contoh, bahan kertas yang
6.1.3 Melaksanakan projek boleh dikitar semula dan prosesnya dengan betul.

kitar semula daripada kertas: Menggabungkan pengetahuan mengenai jenis-
(i) kempen jenis kertas yang boleh dikitar semula dan proses
5
(ii) mengumpul bahan
kitar semula kertas dengan betul dan yakin.

[Type here]

(iii) mengelaskan Merancang projek kitar semula kertas dengan
(iv) menghasilkan projek 6 menggunakan pengetahuan dan kemahiran
(v) pameran
memperoses bahan buangan dalam
menghasilkan objek yang kreatif serta boleh
dicontohi.

7.0 SEJARAH KITA

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
Murid berupaya: TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN Menyatakan mengenai keluarga sendiri.
7.1.1 Menerangkan mengenai
keluarga sendiri: 1

25 - 26 7.1 Sejarah Keluarga (i) nama ahli keluarga Memerihalkan mengenai keluarga sendiri dengan
(16/7 –27/7) (ii) bilangan ahli keluarga menggunakan bahan bantu belajar.
(iii) peristiwa penting
2
bersama keluarga
Menyatakan nama keluarga serta peristiwa
7.1.2 Memerihal mengenai 3 penting yang pernah berlaku dalam keluarga
sejarah keluarga sendiri
dengan bimbingan guru.
7.1.3 Membandingkan sejarah
keluarga sendiri dengan Bercerita mengenai keluarga sendiri berserta
4 contoh-contoh peristiwa penting yang pernah

berlaku pada ahli keluarga sendiri dengan betul.

[Type here]

keluarga rakan

5 Membezakan sejarah keluarga sendiri dengan
sejarah keluarga rakan dengan yakin.

6 Menyusun sejarah keluarga mengikut kronologi.

8.0 PEMIMPIN

STANDARD PRESTASI

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya: TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN Menyatakan mengenai pemimpin sekolah.
8.1.1 Mengenal pemimpin
sekolah 1

27 - 29 8.1 Pemimpin Sekolah 8.1.2 Menyatakan mengenai 2 Memerihalkan mengenai pemimpin sekolah dengan
(30/7 –17/8) pemimpin sekolah: menggunakan bahan bantu belajar.

 18/8 -26/8 (i) nama dan tarikh 3 Menyatakan mengenai pemimpin sekolah dengan
(Cuti lahir bimbingan guru.
Pertengahan
Penggal 2) (ii) jawatan Bercerita mengenai pemimpin sekolah berserta
(iii) tugas 4 contohcontoh tugas, minat dan sikapnya ketika
• 22/8
bertugas.
(Hari Raya

[Type here] (iv) minat
(v) sikap
Qurban)
8.1.3 Memerihal mengenai
pemimpin sekolah Membuktikan ketokohan pemimpin sekolah dengan
merujuk kepada nama, tarikh lahir, jawatan, tugas,
5 minat dan sikapnya sebagai pemimpin dengan betul
dan yakin.

6 Menerangkan mengenai kepimpinan pemimpin
sekolah dengan yakin dan boleh dicontohi.

9.0 WARISAN KITA

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya: TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1.1 Mengenal permainan Menamakan permainan tradisional kita dengan
1 bimbingan guru.
30 - 33 9.1 Warisan permainan tradisional:
2 Menerangkan mengenai permainan tradisional kita
(27/8 –21/9) tradisional Malaysia (i) gasing dengan menggunakan bahan bantu belajar.
(ii) congkak

 31/8 (iii) wau 3 Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis permainan
(Hari Kemerdekaan (iv) konda-kondi tradisional serta keunikan dan kepentingannya.
) (v) batu seremban

• 9/9 (vi) sepak raga Mengenal pasti jenis-jenis permainan tradisional
9.1.2 Menyatakan ciri-ciri 4 dan mengaitkan keunikan dan kepentingannya
(Hari Keputeraan
Seri Paduka sebagai warisan negara dengan betul.
Baginda Yang Di-

[Type here] permainan tradisional dari aspek: Bermain permainan tradisional mengikut
(i) peralatan 5 peraturannya dan boleh menyatakan keunikan serta
Pertuan Agong) (ii) permainan
entingannya dengan betul dan yakin.
•11/9 9.1.3 Menerangkan
kepentingan Bermain permainan tradisional mengikut
(Awal Muharam) menghargai warisan
permainan tradisional 6 peraturannya dan boleh menyatakan keunikan
•16/9 serta kepentingannya dengan yakin dan boleh
9.1.4 Bermain permainan
(Hari Malaysia) tradisional bercerita mengenainya serta boleh dicontohi.

34 - 35 PELAPORAN PSSAS
(24/9 - 5/10) MINGGU ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
36 - 37
(8/10 - 19/10) PELAPORAN RPI
AKTIVITI REKREASI PSAS
38
(22/10-26/10)

39
(29/10-2/11)

40- 42
(5/11 - 23/11)

[Type here]

[Type here]


Click to View FlipBook Version