The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT KSSM PENDIDIKAN JASMANI TING 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tinazaidi93, 2019-01-23 01:54:52

RPT KSSM PJ

RPT KSSM PENDIDIKAN JASMANI TING 2

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
(KSSMPK)

Rancangan Pelajaran Tahunan
Pendidikan Jasmani
&
Pendidikan Kesihatan
Tingkatan 2

Terbitan Terhad
Unit Pendidikan Khas
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

Kegunaan 2018

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSM PEND. KHAS TING. 2

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1-3
GIMNASTIK ASAS Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
Buku teks, peti
Kemahiran Hambur dan Melombol lombol, tilam
gimnastik, papan
1.1 Melakukan kemahiran hambur dan 1.1.1 Menghambur dengan kaki ke atas peti anjal, kon, video,
LCD, ICT,
melombol dengan lakuan yang betul lombol dan mendarat lembaran kerja,
kad imbasan
1.1.2 Melakukan kemahiran melombol
menggunakan tangan di atas peti lombol

Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kognitif) NILAI MURNI
Akhlak, hormat,
Pengetahuan dalam kemahiran baik hati,
hambur dan melombol kerjasama, usaha

2.1 Mengaplikasi pengetahuan konsep 2.1.1 Menjelaskan perkaitan antara daya
pergerakan dan prinsip mekanik semasa dan ketinggian lonjakan semasa melakukan
melakukan kemahiran hambur dan hambur
melombol
2.1.2 Menerangkan cara melepasi peti
lombol semasa melombol.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

ASPEK 5 :Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan

5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara
individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti induvidu.
fizikal.
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.
Etika Dalam Sukan
5.5 Memahami dan mengaplikasi 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
etika dalam sukan semasa kesukanan seperti menerima kekalahan
melakukan aktiviti fizikal. secara
positif, mempamerkan permainan bersih,
dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4-6 PERGERAKAN ASPEK 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
BERIRAMA Muzik tarian,
Pergerakan Berirama 1.2.1 Melakukan langkah dalam tarian inang Buku teks, video,
1.2 Melakukan pelbagai corak mengikut muzik yang didengar. gambar,carta,
pergerakan mengikut muzik yang LCD, ICT
didengar.

ASPEK 2: Kemahiran Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan NILAI MURNI
Hormat,
(Domain Kognitif) kerjasama,
usaha, tekun
Konsep Pergerakan Berirama

2.2 Mengaplikasi pengetahuan 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor,

konsep pergerakan bagi bukan lokomotor , dan konsep pergerakan

pergerakan berirama. yang digunakan dalam langkah tarian inang.

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan

5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara individu dan berkumpulan.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1.Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2.Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
semasa melakukan aktiviti induvidu
fizikal.

5.3.2.Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Etika Dalam Sukan 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
5.5 Memahami dan mengaplikasi kesukanan seperti menerima kekalahan
etika dalam sukan semasa secara positif, mempamerkan permainan
melakukan aktiviti fizikal. bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika

.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

7-10 KEMAHIRAN ASPEK 1: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) BBM
Bola baling,
ASAS Kemahiran Asas Bola Baling 1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran gelanggang,
PERMAINAN – 1.3 Melakukan kemahiran asas bola menghantar bola dalam situasi permainan. video, carta, kon,
BOLA BALING baling dengan lakuan yang betul
NILAI MURNI
(KATEGORI 1.3.2 Melakukan pelbagai kemahiran Kerjasama,
SERANGAN) menangkap bola dalam situasi permainan. usaha, rajin,

1.3.3 Melakukan kemahiran mengadang
dalam situasi permainan.

1.3.4 Melakukan kemahiran mengacah
dalam situasi permainan.

1.3.5 Melakukan pelbagai kemahiran
menjaring dalam situasi permainan

ASPEK 2: KEMAHIRAN APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN

KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF)

Pengetahuan Dalam kemahiran

Asas Bola Baling.

2.3 Mengaplikasi pengetahuan 2.3.1 Memerihalkan penggunaan daya

konsep pergerakan dan prinsip semasa menghantar bola pada pelbagai

mekanik dalam kemahiran asas jarak dan kelajuan.

bola baling.

2.3.2 Menerangkan faktor yang

mempengaruhi kemahiran menangkap bola

dengan tepat.

2.3.3 Menentukan kemahiran mengadang
yang sesuai mengikut situasi permainan.

2.3.4 Menjelaskan tujuan kemahiran
mengacah dalam situasi permainan.

2.3.5 Menentukan kemahiran menjaring
yang sesuai digunakan berdasarkan situasi
permainan.

ASPEK 5: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan

5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti induvidu.
fizikal.
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
Dinamika Kumpulan melakukan aktiviti.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan 5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
semasa melakukan aktiviti fizikal. pendapat dan kelebihan rakan.

Etika Dalam Sukan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.5 Memahami dan mengaplikasi dalam kumpulan.
etika dalam sukan semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.

5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
kesukanan seperti menerima kekalahan
secara positif, mempamerkan permainan
bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (17-25 MAC 2018)

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

11-14 KEMAHIRAN ASPEK 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
Bola ragbi,
ASAS Kemahiran Asas Ragbi Sentuh 1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran gelanggang,
PERMAINAN – 1.4 Melakukan kemahiran asas ragbi menghantar bola dalam situasi permainan. video, carta, kon,
RAGBI SENTUH sentuh dengan lakuan yang betul.

(KATEGORI 1.4.2 Melakukan kemahiran menangkap bola NILAI MURNI
SERANGAN) pada pelbagai aras dalam situasi permainan. Kerjasama,
usaha, rajin,
1.4.3 Melakukan kemahiran berlari dan
mengacah semasa membawa dan
menghantar bola dalam situasi permainan.

1.4.4 Melakukan kemahiran try dalam situasi
permainan

ASPEK 2: Kemahiran Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan

(Domain Kognitif)

Pengetahuan Dalam Kemahiran

Asas Ragbi Sentuh

2.4 Mengaplikasi pengetahuan 2.4.1 Menerangkan lakuan menghantar bola

konsep pergerakan dan prinsip berdasarkan situasi permainan.

mekanik dalam kemahiran ragbi

sentuh 2.4.2 Memerihal lakuan menangkap bola

berdasarkan situasi permainan.

2.4.3 Menerangkan kesesuaian antara jarak
dengan kemahiran berlari dan mengacah
dalam situasi permainan.

2.4.4 Menerangkan cara melakukan
kemahiran try.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan
5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 bahagian dalam aktiviti secara aktif.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan Menerima tanggungjawab ahli kumpulan
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti fizikal.
melakukan aktiviti fizikal
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.3 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti individu.
fizikal
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.

Etika Dalam Sukan 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
5.5 Memahami dan mengaplikasi kesukanan seperti menerima kekalahan
etika dalam sukan semasa secara positif, mempamerkan permainan
melakukan aktiviti fizikal. bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

15-18 KEMAHIRAN ASPEK 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
Bola takraw,
ASAS Kemahiran Asas Sepak Takraw 1.5.1 Melakukan kemahiran servis sila dan gelanggang,
PERMAINAN – 1.5 Melakukan kemahiran asas sepak servis kuda. video, carta, kon,
SEPAK TAKRAW takraw dengan lakuan yang betul
1.5.2 Melakukan kemahiran menerima servis NILAI MURNI
(KATEGORI dengan menggunakan bahagian kaki, paha, Kerjasama,
JARING) dan kepala. usaha, rajin

1.5.3 Melakukan kemahiran menyerang
yang melibatkan menimang, mengumpan,
melibas dan menanduk dalam situasi
permainan.

1.5.4 Melakukan kemahiran bertahan yang
melibatkan kemahiran mengadang, sepak
sila,sepak kuda, dan menanduk dalam
situasi permainan.

ASPEK 2: Kemahiran Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan
(Domain Kognitif)

Asas Sepak Takraw. 2.5.1 Membezakan tempat kontak bola pada
2.5 Mengaplikasi pengetahuan kaki semasa melakukan servis kuda dan
konsep pergerakan dan prinsip servis sila.
mekanik dalam kemahiran sepak
takraw. 2.5.2 Menghuraikan lakuan semasa
menerima servis dengan menggunakan
bahagian kaki, paha, dan kepala.

2.5.3 Menentukan kemahiran menyerang

yang sesuai digunakan dalam situasi
permainan.

2.5.4 Memuat justifikasi pemilihan kemahiran
bertahan yang sesuai digunakan dalam
situasi permainan.

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan
5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti induvidu.
fizikal.
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.
Etika Dalam Sukan
5.5 Memahami dan mengaplikasi 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
etika dalam sukan semasa kesukanan seperti menerima kekalahan
melakukan aktiviti fizikal. secara positif, mempamerkan permainan
bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

19-22 KEMAHIRAN ASPEK 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
Set kriket
ASAS Kemahiran Asas Kriket 1.6.1 Melakukan pelbagai kemahiran gelanggang,
PERMAINAN – 1.6 Melakukan kemahiran asas kriket memukul bola dalam situasi permainan. video, carta, kon,
KRIKET dengan lakuan yang betul.
NILAI MURNI
(KATEGORI 1.6.2 Melakukan kemahiran larian dalam Kerjasama,
MEMADANG) situasi permainan. usaha, rajin,

1.6.3 Melakukan pelbagai kemahiran
menahan bola dalam situasi permainan.

1.6.4 Melakukan kemahiran memadang
yang melibatkan membaling dan menangkap
bola pada pelbagai aras dan arah dalam
situasi permainan.

1.6.5 Melakukan pelbagai kemahiran boling
dalam situasi permainan.

1.6.6 Melakukan kemahiran menjaga wiket
dalam situasi permainan.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

ASPEK 2: Kemahiran Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan

(Domain Kognitif)

Pengetahuan Dalam Kemahiran

Asas Kriket

2.6 Mengaplikasi pengetahuan 2.6.1 Memerihalkan tentang pemindahan

konsep pergerakan dan prinsip daya semasa melakukan pelbagai

mekanik dalam kemahiran asas kemahiran memukul bola.

kriket.

2.6.2 Menjelaskan kepentingan kelajuan

semasa berlari antara wiket.

2.6.3 Memerihalkan peranan penyerapan
daya semasa melakukan kemahiran
menahan.

2.6.4 Mengenal pasti lakuan yang sesuai
semasa membaling dan menangkap bola
dalam situasi permainan.

2.6.5 Menjelaskan kepentingan ketinggian
pelepasan bola semasa boling.

2.6.6 Mengenal pasti posisi yang sesuai
semasa menjaga wiket dalam situasi
permainan.

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan

Tanggungjawab Kendiri 5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
5.2 Menunjukkan keyakinan dan dan berisiko semasa melakukan aktiviti
tanggungjawab kendiri semasa secara individu dan berkumpulan.
melakukan aktiviti fizikal
5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
Interaksi Sosial secara aktif.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
fizikal. kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
induvidu.

5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.

Etika Dalam Sukan 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
5.5 Memahami dan mengaplikasi kesukanan seperti menerima kekalahan
etika dalam sukan semasa secara positif, mempamerkan permainan
melakukan aktiviti fizikal. bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (9-24 JUN 2018)

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

23-28 OLAHRAGA ASPEK 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
ASAS Stop watch, kon,
Kemahiran Olahraga Asas 1.7.1 Melakukan kemahiran lumba jalan lembing, pita
1.7 Melakukan kemahiran olahraga kaki. ukur, carta, video
asas dengan lakuan yang betul.
NILAI MURNI
1.7.2 Melakukan kemahiran lompat jauh. Kerjasama,
usaha, rajin
1.7.3 Melakukan kemahiran rejam lembing
dengan menggunakan lembing ubahsuai.

ASPEK 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kognitif)

Pengetahuan Dalam Kemahiran 2.7.1 Menyatakan lakuan yang boleh
Olahraga Asas. membatalkan peserta lumba jalan kaki.
2.7 Mengaplikasi pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip 2.7.2 Menerangkan kesan rotasi pinggul
mekanik semasa melakukan terhadap panjang langkah (stride length)
kemahiran olahraga asas. semasa lumba jalan kaki.

2.7.3 Menerangkan perkaitan antara
kelajuan lari landas dengan jarak lompat
jauh.

2.7.4 Menerangkan kesan sudut lonjakan
terhadap jarak lompat jauh.

2.7.5 Menerangkan pengekalan imbangan
badan semasa layangan dalam lompat jauh.

2.7.6 Menyatakan kesan kelajuan merejam
lembing terhadap jarak rejaman.

2.7.7 Menyatakan kesan sudut pelepasan
lembing terhadap rejaman.

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan

5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti induvidu.
fizikal.
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.
Etika Dalam Sukan
5.5 Memahami dan mengaplikasi 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
etika dalam sukan semasa kesukanan seperti menerima kekalahan
melakukan aktiviti fizikal. secara positif, mempamerkan permainan
bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18-26 OGOS 2018)

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
29-34
REKREASI DAN ASPEK 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) BBM
KESENGGANGAN Khemah, tali,
Rekreasi dan Kesenggangan 1.8.1 Membina khemah dengan kayu/buluh, kun,
1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan menggunakan simpulan dan ikatan yang bola, carta, video,
kesenggangan sesuai.
NILAI MURNI
1.8.2 Membina gajet dengan menggunakan Kerjasama,
simpulan dan ikatan yang sesuai. usaha, rajin

1.8.3 Melakukan kemahiran berlari dan
mengelak dalam permainan tradisional
Jengkek Ligan dan Bola Tuju Kaki.

ASPEK 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kognitif)

Pengetahuan Dalam Aktiviti 2.8.1 Menyatakan justifikasi simpulan dan
Rekreasi dan Kesenggangan ikatan yang dipilih untuk membina khemah.
2.8 Mengaplikasikan strategi dan idea
kreatif dalam aktiviti rekreasi dan 2.8.2 Menyatakan justifikasi simpulan dan
kesenggangan. ikatan yang dipilih untuk membina gajet.

2.8.3 Mengenal pasti strategi untuk
mematikan lawan dan menyelamatkan diri
semasa bermain permainan tradisional
Jengkek Ligan dan Bola Tuju kaki.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan
5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara
individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti induvidu.
fizikal.
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
Dinamika Kumpulan melakukan aktiviti.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan 5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
semasa melakukan aktiviti fizikal. pendapat dan kelebihan rakan.

Etika Dalam Sukan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.5 Memahami dan mengaplikasi dalam kumpulan.
etika dalam sukan semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.

5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
kesukanan seperti menerima kekalahan
secara positif, mempamerkan permainan
bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

35-40 KECERGASAN ASPEK 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain Psikomotor) BBM
FIZIKAL Carta, video, stop
BERDASARKAN Senaman Kapasiti Aerobik 3.1.1 Mengira kadar nadi latihan (KNL) diri watch, caliper
KESIHATAN 3.1 Melakukan aktiviti meningkatkan sendiri berdasarkan kadar nadi rehat (KNR)
kapasiti aerobic dan kadar nadi maksimum (KNM) dengan NILAI MURNI
menggunakan rumus Karvonen Kerjasama,
[(KNM-KNR) x % intensiti + KNR] usaha, rajin

3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan
kapasiti aerobik dalam julat 65% - 85% KNL
berdasarkan prinsip FITT (Frequency,
Intencity, Type, and Time).

Senaman Kelenturan 3.2.1 Melakukan senaman Proprioceptive
3.2 Melakukan senaman kelenturan Neuromuscular Facilitation (PNF) untuk
dengan lakuan yang betul. meningkatkan kelenturan berdasarkan
prinsip FITT.
Senaman Daya Tahan Dan
Kekuatan Otot 3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan
3.3 Melakukan senaman daya tahan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT.
dan kekuatan otot dengan lakuan
yang betul. 3.4.1 Mengukur peratus lemak badan
menggunakan ukuran lipatan kulit
Komposisi Badan berdasarkan 3 titik
3.4 Melakukan aktiviti yang cubitan.
melibatkan komposisi badan.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Pentaksiran Kecergasan Fizikal 3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal
3.5 Mengukur tahap kecergasan menggunakan ujian SEGAK mengikut
fizikal berasaskan kesihatan prosedur yang betul.

3.5.2 Melakukan senaman-senaman yang
dapat meningkatkan komponen kecergasan
berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

ASPEK 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (Domain Kognitif)

Pengetahuan Dalam Kapasiti 4.1.1 Mengenal pasti peratus intensiti yang
Aerobik. sesuai bagi menentukan kadar nadi latihan
4.1 Mengaplikasikan pengetahuan untuk meningkatkan kapasiti aerobik.
konsep, prinsip, dan strategi bagi
meningkatkan kapasiti aerobik.

4.1.2 Menerangkan kepentingan kadar nadi
latihan semasa melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti aerobik.

4.1.3 Menjelaskan keperluan kekerapan
melakukan senaman untuk meningkatkan
kapasiti aerobik.

Pengetahuan Dalam 4.2.1 Menjelaskan kepentingan regangan
Kelenturan. PNF.
4.2 Mengaplikasikan pengetahuan
melakukan senaman bagi 4.2.2 Menerangkan kekerapan, intensiti dan
meningkatkan kelenturan. jangka masa dalam regangan PNF.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Pengetahuan Dalam Daya 4.3.1 Menyenaraikan senaman
Tahan Dan Kekuatan Otot. meningkatkan daya tahan otot.
4.3 Mengaplikasikan pengetahuan
prinsip kecergasan dan strategi 4.3.2 Menjelaskan kepentingan daya tahan
bagi meningkatkan daya tahan otot dalam kehidupan seharian.
dan kekuatan otot.

Pengetahuan Dalam Komposisi 4.4.1 Mengenal pasti titik cubitan pada otot
Badan. trisep, abdominal, dan gastroknemius.
4.4 Mengaplikasikan pengetahuan
kecergasan fizikal dalam 4.4.2 Menentukan peratus lemak badan
komposisi badan dengan sendiri menggunakan Jadual Peratus Lemak
kecergasan. Badan.

4.4.3 Membandingkan peratus lemak badan
sendiri dengan julat peratus lemak badan
yang ideal.

Pengetahuan Dalam 4.5.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK
Pentaksiran Kecergasan untuk menentukan tahap kecergasan fizikal
Fizikal. kendiri.
4.5 Menggunakan konsep, prinsip,
dan strategi dalam pengukuran 4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan
tahap kecergasan fizikal. berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

ASPEK 5: Kesukanan (Domain Afektif)

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan
elemen pengurusan dan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
keselamatan

5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat
dan berisiko semasa melakukan aktiviti
secara individu dan berkumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara aktif.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.2 Menerima tanggungjawab ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan
cara semasa melakukan aktiviti induvidu.
fizikal.
5.3.2 Mempamer keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti
5.4 Membentuk kumpulan dan dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan
semasa melakukan aktiviti.

Etika Dalam Sukan 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
5.5 Memahami dan mengaplikasi kesukanan seperti menerima kekalahan
etika dalam sukan semasa secara positif, mempamerkan permainan
melakukan aktiviti fizikal. bersih, dan semangat juang.

5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan
yang ditetapkan dengan beretika.

CUTI AKHIR TAHUN (24 NOV-31 DIS 2018)

**Untuk pentaksiran sila rujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)


Click to View FlipBook Version