The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อสอบเข้ามหาลัยวิชาสังคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 14031, 2022-07-09 02:55:39

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบเข้ามหาลัยวิชาสังคม

-แนวข้อสอบ-
ม ห า วิ ท ย า ลั ย

โลกศึกษา

จัดทำโดยน.ส.กัณฒิมาร์ ทะสะระ เลขที่ 26
น.ส.วรางคณา ปางชาติ เลขที่ 29
น.ส.รัตนาวลี ทองมาก เลขที่ 33
น.ส.วิลาวัณย์ น้อยวิไล เลขที่ 39

1."พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องกฎแห่งกรรม
ทรงพิจารณาสั่งสอนว่าคนทุกคนต้องได้รับ
ผลแห่งกรรมที่ตนกระทำไว้จะปฏิเสธหรือหลีก
หนีไม่รับผลแห่งกรรมนั้นไม่ได้" จากข้อความ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดง
หลักการลักษณะประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับ
เรื่องใด

1.ทรงยึดหลักการธรรมาธิปไตย
2. ทรงถือหลักสิทธิ และเสรีภาพ
3. ทรงเน้นหลักการความเสมอภาค
4. ทรงรับฟังความคิดเห็น
5. ทรงบัญญัติการลงมติที่เป็นเอกฉันท์

เอรหธาาิจบกะาทไยำด้ดรีเัพจบะผรมีาลกะกจรรารรกมมขด้ีออหยคา่ากวงาทหวำลขชัี้่กาวงเจลตีะ่้ยมนีงกไดไร้มบ่รไอมด้กชัค่ววื่อา
เป็นความเสมอภาค

2. นายแดงไปโรงเรียนสายทุกวัน ไม่เคย
ทำการบ้าน และมักจะก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียนเป็นประจำ แสดงว่า นายแดง
บกพร่องกระบวนการศึกษาด้านใด

1.อธีสีลสิกขา

2.อธิจิตตสิกขา

3.อธิปัญญาสิกขา

4.สีลสามัญญตา

5.สัมมาอาชีวะ

คอศมอีำับิลชนอรฌทมธมิัิรบชมปียฌาศฏิียสิลับมงัเตศแวพิีใลลรหร้ะถาสแมูะลตกหอิะสตาธมั้ิศมอสีหีลปงลาดชศสตีัีิญงกลลาขอญมตาดลใะคถอหืึ้แองดถลูปศถกึะึฏกสงติั้บษนปอัตาโฏงิิดเอตรบืษั่ยอาตู่ิมใงอนหศยีหู่ลลใัลนกักหจุลลัก

3. สถาบันสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผน

การขัดเกลาและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม

เกี่ยวกับการให้ความรู้ และการฝึกฝนทักษะ

อาชีพ เพื่อเป็นสมาชิกที่เหมาะสมของสังคม

1. สถาบันศาสนา

2. สถาบันการศึกษา

3. สถาบันเศรษฐกิจ

4. สถาบันครอบครัว

5. สถาบันการเมืองการปกครอง

คำอธิบาย เพราะสถานบันที่
อเกีา่ยชีวพขค้อืองสกัถบากนาบรันฝึเศกรฝษนฐทักกิจษะ

4. บัวกับอุบลต้องเดินทางไปงานศพของ

ญาติที่ต่างจังหวัดอย่างกะทันหันไม่ได้

เตรียมตัวล่วงหน้าบัวได้เสนอให้อุบลแวะซื้อ

เสื้อผ้าสีดําในห้างสรรพสินค้าระหว่างการ

เดินทางสําหรับไส่ไว้ทุกข์ และแสดงความ

อาลัยแก่ญาติที่เสียชีวิตการกระทําของบัว

และอุบลแสดงถึงบรรทัดฐานใดของสังคม

1. จารีต
วเยัปคนค็ือนอำขมเออรบืร่ธงัอิรบบบงรุนาคทัทียบั่คเดกถีตลืฐ่ยออใาวนจนบขนสท้4ัอเงา.กงิคงเดพกสมััคบงรวชคาีาะวมมิวติทเถี่คปีคปยรนระชิะจนชำา
2. คติธรรม
3. กฎหมาย
4. วิถีประชา

5. สัญลักษณ์ทางสังคม

5. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีต่อสังคมไทย

1.ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
2.ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาถูก
3.แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยที่สร้างสรรค์
งานเป็นของตนเอง
4.เป็นแรงผลักดันให้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

คำอธิบาย เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็น สิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อตอบแทนที่ผู้คิดค้น
ต้องใช้ความคิดในการค้นคว้าวิจัยและลงทุนในการผลิต กว่าจะได้ผล
งานขึ้นมาแต่ละชิ้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญามีราคาแพง

6. ทฤษฎีใหม่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องใด

1.เกษตรกรรม
2.พาณิชยกรรม
3.อุตสาหกรรม
4.การชลประทาน

คำเปอ็นธิกเแกบนาษารวยตเทกรเาษพกงตรปรรเาฏลิทีะี้บย่ทจัตงฤะิเชตษก่ีวน่ฎยียเใวอหใกหงมั้่ไบด้

7.จังหวัดใดต่อไปนี้ ไม่ปรากฎ ร่องรอย
ความเจริญที่ต่อเนื่องวัฒนธรรมทวารวดี
2ถ1345.ึ...ล.ลเรงกพพำาาวชปชฬับฒุบรารุสงีรบิีูนนรธณุ์ธ์รคทรำีภ่ภอมอาอาธยคูเิคา่บขภอณกีาาสมลยคาาารจเนัเหงกพนดรสืัร่องลวาเนำนะัป้็ทปนเนขวาตว้มงาัอฒรรงวนตศดูีธอนรศบยู์รนลกมำยล์ขปกาอางลงงอางยเูพ่อที่รยู่าะ

8.ปีพุทธศักราช 2563 ในประเทศไทยเกิด
ปรากฎการณ์ประเภทใดต่อไปนี้ขึ้นซ้ำใน
รอบ 200 ปี

1.โรคระบาด
2.การประท้วงต่อต้านอำนาจรัฐ
3.ความขัดแย้งทางการค้ากับจีน
4.สงครามครั้งใหญ่กับรัฐเพื่อนบ้าน
5.การคุกคามทางทะเลจากประเทศยุโรป

คำอธิบาย เพราะใน
ปีพ.ศ.2563 มีการระบาดของ
ไวรัสโคโรน่าและถ้าย้อนไปเมื่อ

200 ปีก่อน ซึ่งก็คือ
ปีพ.ศ.2363ก็เกิดการระบาด

เช่นกัน โดยในปีนั้นเกิดการ
ระบาดของอหิวาตกโรค

9.ระบบเนวิเกเตอร์ในรถยนต์ เรือ หรือใน

สมาร์ทโฟนที่ใช้บอกเส้นทาง และจุดหมาย

ปลายทางในการเดินทาง อาศัยเครื่องมือ

และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ใดสำคัญที่สุด

1.ระบบ RS เตคคำำลืแ่ออหธนินบ่ทงี่าขทยี่อตั้งเงพวแัรตลาถะุะแสGดPงSกบาอรก
2.ระบบ GPS
3.ระบบ GIS
4.ระบบ MIS

5.ระบบ RS MIS

10.หากมีนักท่องเที่ยวถามถึงแหล่งดำน้ำลึก
ที่มีปะการังและปลาสวยงามของประเทศไทย
ท่านจะแนะนำข้อใด

1.หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
2.หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
3.เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.เกาะเต่า และเกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปะกอคชาอำารตยักองะฝ(ธวมัอิั่บ่งนาาากยตวยุยุบกไกบทตว(เต่ัพอยัาวัวน)ชรทเีาดนก่าเ้ิยะปาดำ็ชฝมจนัเัา่กนะงชยตาื)ตา้ฝเะนัยปะก่็กงวัฝนับันว่ง่า

- ข้อสอบ -
ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ขอบคุณค่ะ


Click to View FlipBook Version