The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รวมระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน ประจำปี 2555 (ส่วนที่ 1) (ปี 2555)

กองแผนงาน

Keywords: ด้านทั่วไป

รวมระเบียบคาํ สั่ง
กรมทีด่ ิน

ประจาํ ป ๒๕๕๕

กองแผนงาน กรมทีด่ ินสารบัญ

หนวยงาน หนา
๑. กองการเจาหนาที่ ๑
๒. กองคลัง ๑๑๑
๓. กองพัสดุ ๓๒๗
๔. กลุมพฒั นาระบบบริหาร ๓๓๓
๕. สํานกั กฎหมาย ๓๔๓
๖. สาํ นักงานคณะกรรมการชางรังวดั เอกชน ๔๑๙
๗. สํานักจดั การที่ดินของรัฐ ๔๒๗
๘. สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรงั วดั ๔๔๕
๙. สํานกั มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ๕๕๕
๑๐. สาํ นักมาตรฐานการออกหนังสือสาํ คญั ๗๔๕
๑๑. สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรพั ย ๗๘๕
๑๒. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๑๑
๑๓. สํานกั งานตรวจราชการ ๘๔๑
๑๔. สํานักงานเลขานุการกรม ๘๕๕บญั ชีรายชอ่ื หนงั สือเวยี น ระเบียบ และคําส่ังตา งๆ
กองการเจาหนาที่
ประจาํ ป พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. เลขท่ีหนงั สือเวยี น ช่อื เร่ือง หนา
ลําดับที่ ระเบียบ คาํ สงั่

๒. ลงวัน เดอื น ป

๑. ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๐๐๖๙๔ การขอพระราชทานเครอ่ื งราชอิสรยิ าภรณ ๓

ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๕ ใหแ กเจา หนา ทีท่ เ่ี สยี ชีวติ จากการปฏบิ ัติหนา ท่ี

๒. ที่ มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๐๑๙๐๕ การประดบั เครื่องราชอสิ ริยาภรณ ๘
ลว. ๓ ก.พ. ๕๕

๓. ที่ มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๐๒๕๗๑ ระเบยี บสาํ นกั นายกรัฐมนตรีวา ดวยการลา ๑๓

ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๕ ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. ที่ มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๙๖๔๘ การประดบั เครื่องหมายเข็มพระราชทาน ๕๓
ลว. ๒๘ ม.ี ค. ๕๕

๕. ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๙๙๕๔ สรปุ หลกั การและสาระสาํ คญั ของระเบียบ ๕๖

ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๕ สํานกั นายกรฐั มนตรวี าดว ยการลาของ

ขา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๙๙๕๕ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกบั การลาประเภทตางๆ ๖๒

ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๕ ของกระทรวงมหาดไทย

๗. ที่ มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๑๐๔๖๑ การประกาศรายชื่อนติ บิ ุคคลตาม ๗๐

ลว. ๒๕ พ.ค. ๕๕ พระราชกฤษฎีกาวาดว ยการขอพระราชทาน

เครือ่ งราชอิสรยิ าภรณอันเปน ทส่ี รรเสรญิ ยง่ิ

ดเิ รกคณุ าภรณ พ.ศ.๒๕๓๘บญั ชรี ายช่ือหนังสือเวียน ระเบยี บ และคาํ ส่งั ตา งๆ
กองการเจา หนาที่
ประจาํ ป พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. เลขท่ีหนังสอื เวียน ชื่อเรอ่ื ง หนา
ลําดบั ท่ี ระเบียบ คําสั่ง ๗๖

๒. ลงวนั เดือน ป

๘. ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๗๓ การปรับอัตราคา จา งลกู จางประจําของ
ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ สวนราชการ

๙. ท่ี มท ๐๕๐๒.๓ / ว ๒๓๖๖๖ การปรบั อัตราคาจางลกู จา งประจําของ ๙๔

ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ สวนราชการ

๑๐. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑ / ว ๑๒ การปรับปรงุ หลักเกณฑแ ละเงือ่ นไขการเลื่อน ๙๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เงินเดือน

๑๑. ที่ นร ๑๐๐๘.๑ / ๕๒๒ ซกั ซอ มความเขาใจเกี่ยวกับการเลอ่ื นเงินเดอื น ๙๙
ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ ขาราชการพลเรือนสามญั กรณขี าราชการ
ไดรบั แตงตงั้ ใหไ ปดํารงตาํ แหนง ตา งประเภท
หรือตา งสายงาน หรือตางระดับ

๑๒. ท่ี มท ๐๕๐๒.๒/ว ๒๙๒๑๙ การปรับปรงุ ฐานขอ มลู ทะเบยี นฐานันดร ๑๐๑
ลว. ๑๖ ต.ค. ๕๕

๑๓. ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๑๙๑๑๒ เผยแพรเอกสารประกอบการบรรยายตาม ๑๑๐

ลว. ๑๗ ต.ค. ๕๕ ระเบียบสํานกั นายกรฐั มนตรวี า ดวยการลา

ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประมวล

คาํ ถาม – คําตอบ(สาํ เนา)

สว นราชการ กองการเจา หนาที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๕๕, (๑๕๙๕๕)

ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๐๐๖๙๔ วนั ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

เรอ่ื ง การขอพระราชทานเคร่อื งราชอิสรยิ าภรณใ หแ กเจา หนา ที่ท่ีเสยี ชีวติ จากการปฏิบตั หิ นา ที่

เรยี น หัวหนา กลมุ งานคุมครองจรยิ ธรรมกรมท่ดี นิ ผูต รวจราชการกรม ผูอํานวยการสาํ นัก
เจา พนักงานทด่ี นิ กรงุ เทพมหานคร เลขานกุ ารกรม ผอู ํานวยการกอง ผอู าํ นวยการสํานักงาน
ผอู ํานวยการกลุม และผูอ าํ นวยการศูนย

กองการเจาหนาท่ีขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
๐๒๐๒.๕/ว ๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกบั การขอพระราชทานเครอื่ งราชอสิ ริยาภรณ
ใหแกเจาหนาที่ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ มาเพื่อโปรดทราบและแจงใหเจาหนาท่ีทราบ
และถือปฏิบัติตอ ไป โดยสามารถดูรายละเอยี ดไดจากเว็บไซตกรมที่ดนิ “www.dol.go.th” หวั ขอ
“อินทราเน็ต” “ขาวกองการเจาหนาท”่ี “ทะเบียนประวัตแิ ละบําเหน็จความชอบ”

(ลงช่อื ) ธนู บุญเลิศ
(นายธนู บุญเลศิ )

ผอู าํ นวยการกองการเจาหนา ที่(สําเนา)

ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๑๐๓๔
ถึง จังหวดั ทกุ จังหวัด

กรมทด่ี นิ ขอสง สาํ เนาหนงั สอื สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครือ่ งราชอสิ ริยาภรณใหแกเ จา หนา ที่
ทีเ่ สยี ชีวิตจากการปฏบิ ัติหนาที่ มาเพอ่ื โปรดทราบและแจง ใหเจาหนาที่ทราบและถือปฏิบัติตอ ไป
โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตกรมท่ีดิน “www.dol.go.th” หัวขอ “อินทราเน็ต”
“ขาวกองการเจาหนา ที่” “ทะเบยี นประวตั แิ ละบําเหนจ็ ความชอบ”

กรมทด่ี นิ
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

กองการเจา หนา ท่ี
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๕๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๐๘๕(สําเนา)
ที่ มท ๐๒๐๒.๕ / ว ๑
ถงึ สวนราชการระดับกรม หนว ยงานรัฐวิสาหกจิ ในสงั กดั กระทรวงมหาดไทย และจงั หวดั ทุกจงั หวดั

พรอมนี้ สํานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย ขอสง สาํ เนาหนงั สือสาํ นกั เลขาธกิ าร
คณะรฐั มนตรี ท่ี นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๙๗๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การขอพระราชทาน
เครอื่ งราชอิสรยิ าภรณใ หแกเจา หนา ทีท่ ่เี สยี ชวี ติ จากการปฏบิ ัตหิ นา ที่ มาเพ่อื ทราบและถือปฏบิ ัติ
ตอไป

สํานกั ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕ มกราคม ๒๕๕๕

กองการเจา หนา ท่ี
กลมุ งานสวสั ดกิ ารและประโยชนเ กอ้ื กลู
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕, ๕๐๓๗๑(มท.)ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๙๗๑๘ (สาํ เนา)

สาํ นักเลขาธิการคณะรฐั มนตรี
ทําเนยี บรฐั บาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ ธนั วาคม ๒๕๕๔

เรอ่ื ง การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิ าภรณใ หแ กเ จาหนาท่ีท่เี สยี ชวี ิตจากการปฏิบัตหิ นา ท่ี
เรยี น ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดวยไดมีสวนราชการขอหารือหลักเกณฑในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิ ริยาภรณใหแ กเ จา หนาท่ที ี่เสยี ชีวิตจากการปฏิบตั ิหนาท่ีในพนื้ ทีอ่ ่ืนๆ นอกจากพน้ื ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีหลักเกณฑกําหนดไวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจา หนา ที่ผปู ฏบิ ัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ และทแี่ กไ ข
เพิ่มเติม ซง่ึ สาํ นกั เลขาธิการคณะรฐั มนตรไี ดพ จิ ารณาแลว เห็นวา เพอ่ื ใหการปฏบิ ตั ไิ มเ กิดความ
เหลื่อมลํ้าและเปนไปในแนวทางเดียวกนั สมควรกําหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณใหแ กเจา หนาทที่ ี่เสียชีวติ จากการปฏบิ ัตหิ นาที่ในพืน้ ทอ่ี นื่ ๆ โดยใหพ ิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณในแนวทางเดียวกันกับเจาหนาที่ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หนาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต ดงั น้ี

๑. กรณีเปนเจาหนาที่ที่เคยไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณมาแลว
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงข้ึนจากเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานมาแลวเปน
กรณีพิเศษไดไมเกินสองชั้น แตถายังต่ํากวาชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทยใหพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานชนั้ เบญจมาภรณมงกุฎไทย

๒. กรณีเปนเจาหนาท่ีที่ไมเคยไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
มากอนใหเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกหรือเคร่ืองราช
อสิ รยิ าภรณอันมีเกยี รตยิ ศย่งิ มงกฎุ ไทยในช้นั เร่ิมตนตามตําแหนง ระดบั หรือชนั้ ยศ ขณะทผี่ นู นั้
ปฏบิ ตั งิ านอนั เปน เหตุใหเ สียชวี ิต หรอื เสนอขอพระราชทานชัน้ สูงข้ึนจากชั้นเร่ิมตน อีกไมเ กินหนง่ึ
ชั้นแตไ มตาํ่ กวา ชัน้ เบญจมาภรณมงกฎุ ไทย
ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทั้งสองกรณีดังกลาวใหคํานึงถึง
สถานะ พฤตกิ ารณและผลการปฏบิ ัตงิ านของเจา หนาทผี่ ูนัน้ ดว ยจึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชอื่ ) สมชาย พฤฒกิ ัลป

(นายสมชาย พฤฒิกัลป)
รองเลขาธิการคณะรฐั มนตรี ปฏบิ ตั ิราชการแทน

เลขาธิการคณะรฐั มนตรี

สาํ นกั อาลกั ษณแ ละเคร่อื งราชอสิ รยิ าภรณ
โทร. ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑(สําเนา)

สว นราชการ กองการเจาหนา ท่ี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๕๕, (๑๕๙๕๕)

ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๐๑๙๐๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

เรือ่ ง การประดับเคร่ืองราชอสิ รยิ าภรณ

เรยี น หวั หนา กลุมงานคมุ ครองจรยิ ธรรมกรมทด่ี ิน ผูตรวจราชการกรม ผูอาํ นวยการสาํ นกั
เจา พนกั งานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร เลขานกุ ารกรม ผอู ํานวยการกอง ผูอ ํานวยการสาํ นกั งาน
ผูอาํ นวยการกลุม และผูอาํ นวยการศูนย

กองการเจา หนา ทข่ี อสง สาํ เนาหนงั สอื กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๒.๕ / ว ๒๕๗
ลงวนั ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรอ่ื ง การประดบั เครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณ มาเพอ่ื โปรดทราบและแจง
ใหเ จา หนา ทท่ี ราบ และถอื ปฏบิ ตั ติ อ ไป โดยสามารถดรู ายละเอยี ดไดจ ากเวบ็ ไซตก รมทด่ี นิ “www.
dol.go.th” หวั ขอ “อนิ ทราเนต็ ” “ขา วกองการเจา หนา ท”่ี “ทะเบยี นประวตั แิ ละบาํ เหนจ็ ความชอบ”

(ลงชือ่ ) ธนู บญุ เลิศ
(นายธนู บญุ เลิศ)

ผอู ํานวยการกองการเจา หนา ที่(สําเนา)

ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๓๔๒๗
ถงึ จังหวดั ทุกจงั หวัด

กรมทด่ี นิ ขอสง สําเนาหนงั สือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕ / ว ๒๕๗
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เร่อื ง การประดบั เครือ่ งราชอสิ ริยาภรณ มาเพือ่ โปรดทราบและแจง
ใหเ จา หนาท่ที ราบและถอื ปฏิบัติตอไป โดยสามารถดูรายละเอียดไดจ ากเว็บไซตก รมทีด่ ิน “www.
dol.go.th” หวั ขอ “อนิ ทราเน็ต” “ขา วกองการเจาหนา ท่”ี “ทะเบียนประวัตแิ ละบาํ เหนจ็ ความชอบ”

กรมทด่ี นิ
๓ กมุ ภาพนั ธ ๒๕๕๕

กองการเจา หนา ท่ี
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๕๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๐๘๕(สําเนา)

สวนราชการ กระทรวงมหาดไทย สํานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕

ท่ี มท ๐๒๐๒.๕ / ว ๒๕๗ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

เรือ่ ง การประดับเครื่องราชอสิ รยิ าภรณ

เรียน หัวหนา สว นราชการระดับกรม หัวหนา หนว ยงานรฐั วิสาหกจิ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผูบ รหิ าร สวนราชการและหนว ยงานในสังกัดสํานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย และ
หวั หนาสํานกั งานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

เนื่องดวย มีผไู ดร ับพระราชทานเครื่องราชอสิ รยิ าภรณ ชน้ั สายสะพาย เน่ืองใน
วโรกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ไดห ารอื กรณกี ารประดบั เคร่ืองราช
อสิ รยิ าภรณ และมคี วามประสงคจะขอยมื เคร่อื งราชอสิ รยิ าภรณ ชน้ั สายสะพาย ไปประดบั กอ น
การเขาเฝาฯ รบั พระราชทาน เปนจาํ นวนมาก

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซอ มแนวทางปฏิบตั ิในการประดับเคร่อื ง
ราชอิสริยาภรณตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔ / ว ๕๒ ลงวนั ท่ี ๒๙
มนี าคม ๒๕๓๔ และระเบยี บสาํ นกั นายกรฐั มนตรีวา ดว ยการประดบั เครือ่ งราชอสิ ริยาภรณไทย
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดงั นี้

๑. เคร่อื งราชอสิ ริยาภรณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผไู ดร บั พระราชทาน
เขา เฝาฯ รบั พระราชทาน มิใหป ระดบั เครอ่ื งราชอิสริยาภรณนน้ั กอนกาํ หนดเวลาทที่ รงพระกรณุ า
โปรดเกลาฯ ใหเ ขา เฝาฯ รับพระราชทาน แมทรงพระกรณุ าโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
แลว แตไมส ามารถเขา เฝาฯ รบั พระราชทานเครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณในวนั พธิ ีพระราชทานไดใน
กรณใี ดก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นได นับตั้งแตผานพนพิธีพระราชทานหรือ
สน้ิ สดุ พธิ พี ระราชทานแลว อนง่ึ สาํ นกั พระราชวงั ไดเ คยตอบขอ หารอื สาํ นกั เลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรี
กรณีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายมีความประสงคจะขอยืมเคร่ืองราช
อสิ ริยาภรณชัน้ สายสะพายไปประดับกอ นการเขาเฝา ฯ รบั พระราชทานวา การกระทาํ ดงั กลา ว
ไมน าจะเปนการสมควร ดงั รายละเอียดตามสําเนาหนงั สอื สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร
๐๒๐๔ / ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๔ ทีส่ งมาพรอ มน้ี

๒. เครือ่ งราชอสิ ริยาภรณอ ื่นๆ ใหประดบั ไดต ั้งแตว นั เนื่องในโอกาสพระราชทาน
หรือตง้ั แตว นั ท่ีประกาศของทางราชการแลว แตก รณี

จึงเรยี นมาเพ่อื ทราบ และถอื ปฏบิ ตั ิโดยเครงครัดตอไป

(ลงชอ่ื ) พระนาย สวุ รรณรฐั
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๐

(สําเนา)

ท่ี นร ๐๒๐๔ / ๕๒ สาํ นกั เลขาธิการคณะรฐั มนตรี
ทาํ เนยี บรฐั บาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มนี าคม ๒๕๓๔

เรอื่ ง การประดบั เครอื่ งราชอสิ รยิ าภรณ ชน้ั สายสะพาย กอ นการเขาเฝา ฯ รบั พระราชทาน

เรยี น ปลดั กระทรวงมหาดไทย

สิง่ ทส่ี ง มาดวย สาํ เนาหนังสอื สํานักพระราชวัง ดวนทีส่ ดุ ท่ี พว ๐๐๐๑ / ๑๓๙๓ ลงวนั ที่ ๒๒
มนี าคม ๒๕๓๔

ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดหารือสํานักพระราชวังวา กรณีผูไดรับ
พระราชทานเครอ่ื งราชอิสรยิ าภรณ ชั้นสายสะพาย เนอ่ื งในวโรกาสพระราชพธิ ีเฉลมิ พระชนม
พรรษา วันที่ ๕ ธนั วาคม ประสงคจะขอยมื เครื่องราชอสิ รยิ าภรณช ั้นตราที่ไดร ับพระราชทาน
ไปประดับกอนการเขา เฝาฯ รับพระราชทาน จะมีความเหมาะสมหรอื ไม อยางใด เพือ่ สํานกั
เลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรีจะไดถ ือเปน แนวปฏบิ ัตติ อ ไป

สํานักพระราชวงั แจงวา การทผี่ ูไดร ับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช ั้นสาย
สะพาย จะขอยมื เครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณชน้ั ตราทไ่ี ดร บั พระราชทานไปประดบั ในงานกอ นวนั เขา เฝา ฯ
รับพระราชทานตามท่ีทางราชการกาํ หนดนนั้ ไมน าจะเปนการสมควรดังปรากฏรายละเอยี ดตาม
สาํ เนาหนงั สอื ที่สง มาพรอมน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติตอไปดวย
จกั ขอบคุณย่งิ

ขอแสดงความนับถอื

(ลงชอ่ื ) นาวาอากาศเอก โสภณ สวุ รรณะรจุ ิ
(โสภณ สุวรรณะรุจ)ิ
เลขาธกิ ารคณะรัฐมนตรี

กองประกาศิต
โทร. ๒๘๑๐๔๐๐

๑๑

ดวนทส่ี ดุ (สาํ เนา)
ที่ พว ๐๐๐๑ / ๑๓๙๓
สาํ นกั พระราชวงั
พระบรมมหาราชวัง กท. ๑๐๒๐๐
๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔

เร่ือง การประดบั เครื่องราชอสิ ริยาภรณ ชนั้ สายสะพาย กอ นการเขาเฝาฯ รับพระราชทาน
เรยี น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อางถึง หนังสือที่ นร ๐๒๐๔/๑๑๓๙๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๓

ตามหนังสือที่อางถึง ขอใหสํานักพระราชวังพิจารณาในเรื่องการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย กอนการเขาเฝาฯ รับพระราชทาน ดังความละเอียด
แจงอยูแลว นั้น

สํานักพระราชวังไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูไดรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณชั้นสายสะพาย จะขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตราที่ไดรับพระราชทานไป
ประดับในงานกอนวันเขาเฝาฯ รับพระราชทานตามที่ทางราชการกําหนดนั้น ไมนาจะเปนการ
สมควร.

ขอแสดงความนับถอื

(ลงชือ่ ) แกว ขวญั วชั โรทยั
(นายแกว ขวญั วชั โรทัย)
เลขาธิการพระราชวัง

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๔๗๒๗๓

๑๒

(สําเนา)

สวนราชการ กองการเจาหนา ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๕๖ (๑๕๙๕๖)

ท่ี มท ๐๕๐๒.๒ / ว ๐๒๕๗๑ วนั ท่ี ๑๔ กมุ ภาพันธ ๒๕๕๕

เร่ือง ระเบียบสํานักนายกรฐั มนตรวี าดว ยการลาของขา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน หวั หนากลมุ งานคุมครองจริยธรรมกรมทด่ี นิ ผตู รวจราชการกรม ผอู าํ นวยการสํานัก
เจาพนักงานทด่ี นิ กรุงเทพมหานคร เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอาํ นวยการสํานกั งาน
ผูอ ํานวยการกลมุ และผอู ํานวยการศนู ย

ดว ยกระทรวงมหาดไทย แจงวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดน ําระเบยี บ
สาํ นักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่นายกรฐั มนตรีลงนามแลว
ประกาศในราชกิจจานเุ บกษา ฉบับประกาศและงานทวั่ ไป เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง วนั ที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๕ สามารถดูรายละเอยี ดไดที่ http://www.ratchakitcha,soc.go.th หรือเว็บไซต
กองการเจาหนา ที่ กรมทด่ี ิน

จึงเรียนมาเพอื่ โปรดทราบ และแจง ใหขา ราชการในสงั กดั ทราบและถอื ปฏิบตั ิ
ตอ ไป พรอมทั้งขอไดก าํ ชับเจาหนาท่ที เี่ กีย่ วขอ งจัดทาํ แบบใบลาประเภทตา งๆ ใหถ ูกตอ งตาม
ระเบียบดังกลาวดวย

(ลงชื่อ) ธนู บุญเลิศ
(นายธนู บุญเลิศ)

ผูอาํ นวยการกองการเจาหนา ท่ี

๑๓

(สําเนา)

ระเบียบสํานกั นายกรฐั มนตรี
วาดว ยการลาของขาราชการ

___พ_._ศ_._๒_๕__๕_๕___

โดยทเ่ี ปน การสมควรปรบั ปรงุ ระเบยี บวา ดว ยการลาของขา ราชการใหม คี วามเหมาะสม
และสอดคลองกับการปฏิบตั ริ าชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรโี ดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จงึ วางระเบียบ
ไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบยี บนเ้ี รยี กวา “ระเบยี บสาํ นกั นายกรฐั มนตรวี า ดว ยการลาของขา ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปน ตนไป

ขอ ๓ ใหย กเลิก
(๑) ระเบียบวาดวยการลาของขา ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ระเบียบวาดว ยการลาของขาราชการ (ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบยี บวา ดว ยการลาของขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔ ใหป ลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ
และวินิจฉยั ปญ หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามระเบยี บนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
–––––––––––––
ขอ ๕ ในระเบยี บนี้
“ปลดั กระทรวง” ใหหมายความรวมถงึ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลดั ทบวง และ
รองปลดั กระทรวงผเู ปนหวั หนากลมุ ภารกจิ
“หัวหนา สว นราชการขึ้นตรง” หมายความวา ปลัดสาํ นักนายกรัฐมนรี ปลัดกระทรวง
หรอื ปลัดทบวง ในฐานะผูบ งั คบั บัญชาสํานักงานปลดั สาํ นักนายกรฐั มนตรี สํานักงานปลดั
กระทรวง หรอื สํานกั งานปลัดทบวง แลว แตก รณี หวั หนาสว นราชการที่มีฐานะหรือไมม ีฐานะเปน
กรมซ่ึงขนึ้ ตรงตอ นายกรัฐมนตรหี รอื รัฐมนตรี หรอื หวั หนา สวนราชการที่มกี ฎหมายกาํ หนดใหการ
ปฏิบตั ิราชการขึน้ ตรงหรืออยูภายใตก ารบงั คบั บัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

๑๔

“หัวหนา สวนราชการ หมายความวา อธบิ ดี หวั หนา สวนราชการท่เี รยี กชอ่ื อยา งอ่นื
และมีฐานะเปน กรม หวั หนา สว นราชการซง่ึ ไมมีฐานะเปน กรมแตม ฐี านะเปนอธิบดี ผูวา ราชการ
จงั หวดั และใหห มายความรวมถงึ เลขานกุ ารรฐั มนตรใี นฐานะผบู งั คบั บญั ชาสาํ นกั งานรฐั มนตรดี ว ย

“เขารบั การตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพอ่ื รับราชการเปน
ทหารกองประจําการตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหาร

“เขา รบั การเตรียมพล” หมายความวา เขา รบั การระดมพล เขารบั การตรวจสอบพล
เขารับการฝก วชิ าทหาร หรอื เขารบั การทดลองความพรัง่ พรอ ม ตามกฎหมายวาดว ยการรบั
ราชการทหาร

“ลาติดตามคสู มรส” หมายความวา ลาติดตามสามีหรอื ภรยิ าโดยชอบดว ยกฎหมาย
ที่เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในตาง
ประเทศหรอื ทางราชการส่งั ใหไปปฏิบตั งิ านในตา งประเทศตง้ั แต ๑ ปข้ึนไปตามความตอ งการของ
ทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ
ซ่ึงใหนับเวลาระหวา งน้นั เหมือนเตม็ เวลาราชการ แตไมรวมถงึ กรณที ่ีคสู มรสลาไปศกึ ษา ฝกอบรม
ปฏิบัตกิ ารวิจัย หรือดงู าน ณ ตา งประเทศ

ขอ ๖ ระเบียบน้ีใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขา ราชการพลเรอื นในสถาบนั อดุ มศกึ ษาขา ราชการการเมอื งตามกฎหมายวา ดว ยระเบยี บขา ราชการ
การเมือง และขา ราชการตํารวจตามกฎหมายวาดว ยตาํ รวจแหง ชาติ

ในกรณที ่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือสว นราชการทเี่ รยี กชอื่ อยางอนื่ และมีฐานะ
เทยี บเทา กรมมเี หตพุ เิ ศษซง่ึ จะตอ งวางหลกั เกณฑแ ละขน้ั ตอนวธิ ปี ฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การลาประเภทใด
เพ่มิ เตมิ หรอื แตกตางไปจากที่ระเบยี บนกี้ ําหนด ใหดําเนินการเสนอคณะรฐั มนตรีเพ่ืออนุมัตใิ ห
กาํ หนดระเบียบเปน การเฉพาะได ทั้งนใี้ หป ลดั สํานักนายกรัฐมนตรเี สนอความเห็นเพอื่ ประกอบ
การพิจารณาดวย

ขอ ๗ การลาทกุ ประเภทตามระเบยี บน้ี ถา มกี ฎหมาย ระเบยี บ หรือมติคณะ
รฐั มนตรีกาํ หนดเกยี่ วกับการลาประเภทใดไวเปนพเิ ศษ ผลู าและผมู ีอํานาจพจิ ารณาหรอื อนุญาต
จะตองปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรอื มติคณะรฐั มนตรเี ก่ียวกับการลาประเภทนัน้ ดว ย

ขอ ๘ ผมู อี าํ นาจพจิ ารณาหรอื อนญุ าตการลา และการใชอ ํานาจพิจารณาหรอื
อนญุ าตการลาสาํ หรับขา ราชการแตล ะประเภท ใหเ ปน ไปตามตารางทีก่ าํ หนดไวท ายระเบยี บนี้

สวนราชการหรือหนวยงานใดมีขาราชการหลายประเภท ใหผ มู อี ํานาจพจิ ารณาหรือ
อนุญาตการลาของสวนราชการหรือหนวยงานน้ันมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
ขาราชการทุกประเภทที่อยูใ นสงั กัดสวนราชการหรอื หนว ยงานน้นั

๑๕

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
ราชการได และมเี หตจุ าํ เปนเรง ดว นไมอาจรอขออนญุ าตจากผูมอี ํานาจอนุญาตได ใหผ ลู าเสนอ
หรือจดั สง ใบลาตอผูมีอํานาจอนญุ าตชั้นเหนือขึ้นไปเพ่อื พจิ ารณา และเมอื่ อนญุ าตแลวใหแ จงให
ผมู อี ํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้ทราบดว ย

ผูมีอํานาจพิจาณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงอื่น เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยใหคํานึงถึงระดับ
ตาํ แหนง และความรบั ผดิ ชอบของผรู บั มอบอาํ นาจเปนสําคัญ

การลาของขา ราชการในชวงกอ นและหลงั วนั หยุดราชการประจําสัปดาหหรอื วันหยุด
ราชการประจําปเพ่อื ใหมีวันหยดุ ตอเน่ืองกัน ใหผูม อี าํ นาจพจิ ารณาหรืออนญุ าตใชด ุลพินิจตาม
ความเหมาะสมและจาํ เปนท่จี ะอนุญาตใหล าได โดยมิใหเ สยี หายแกก ารปฏิบัติราชการ

ขอ ๙ ขาราชการผูใดไดร บั คําสัง่ ใหไ ปชว ยราชการ ณ หนวยงานอ่นื ใดของทาง
ราชการหากประสงคจ ะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสว นตัว ลาพักผอ น หรอื ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารบั การเตรยี มพลในระหวางเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผบู งั คับ
บญั ชาของหนว ยงานทไ่ี ปชว ยราชการ แลวใหหนว ยงานนั้นรายงานจาํ นวนวนั ลาใหห นว ยงานตน
สังกัดของผนู ั้นทราบอยา งนอ ยปล ะครงั้

การลาประเภทอน่ื นอกจากทีร่ ะบไุ วใ นวรรคหนง่ึ ใหเ สนอขออนุญาตลาตอ ผูมีอาํ นาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของสวนราชการเจาสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดสําหรับการลา
ประเภทน้นั

ขอ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนบั วันลาเพอ่ื ประโยชนใ นการเสนอหรือจดั สงใบลา อนญุ าตใหลา และคาํ นวณ
วันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปน
วันลาดวยเวนแตการนับเพ่ือประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวย
ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ วนั ลาไปชว ยเหลอื ภรยิ าท่ีคลอดบุตรวันลากิจสวนตัว และวนั ลาพกั ผอน ใหน ับเฉพาะวัน
ทาํ การ
การลาปว ยหรือลากจิ สว นตวั ซ่งึ มีระยะเวลาตอ เน่ืองกัน จะเปนในปง บประมาณ
เดียวกนั หรือไมก ต็ าม ใหน บั เปนการลาครงั้ หนึ่ง ถา จาํ นวนวนั ลาคร้ังหนงึ่ รวมกนั เกนิ อํานาจของ
ผมู ีอาํ นาจอนญุ าตระดบั ใด ใหน าํ ใบลาเสนอขนึ้ ไปตามลําดบั จนถึงผูมอี ํานาจอนุญาต
ขาราชการทไ่ี ดร ับอนุญาตใหล าไปชวยเหลอื ภริยาที่คลอดบุตร ลากิจสวนตวั ซงึ่ มใิ ช
ลากิจสวนตวั เพ่ือเลีย้ งดบู ตุ รตามขอ ๒๒ หรือลาพกั ผอน ซ่งึ ไดหยดุ ราชการไปยงั ไมค รบกาํ หนด
ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการ
ระหวางการลากไ็ ด

๑๖

การลาของขาราชการทถี่ ูกเรยี กกลบั มาปฏิบตั ิราชการระหวางการลา ใหถ อื วา ส้ินสุด
กอนวนั มาปฏิบตั ริ าชการ เวนแตผ ูมอี าํ นาจอนญุ าตเหน็ วา การเดินทางตองใชเวลา ใหถ อื วา ส้ินสดุ
กอนวันเดินทางกลบั

การลาครึ่งวันในตอนเขาหรอื ตอนบาย ใหน บั เปน การลาคร่ึงวันตามประเภทของ
การลานน้ั ๆ

ขาราชการซง่ึ ไดรับอนญุ าตใหลา หากประสงคจ ะยกเลกิ วันลาที่ยงั ไมไ ดหยดุ ราชการ
ใหเ สนอขอยกเลกิ วนั ลาตอ ผบู ังคับบญั ชาตามลําดบั จนถงึ ผูมีอาํ นาจอนุญาตใหลา และใหถ อื วา
การลาเปนอนั สิ้นสดุ กอนวันมาปฏบิ ัติราชการ

ขอ ๑๑ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบน้ี ใหสวนราชการจัดทําบัญชีลงเวลา
การปฏบิ ตั ริ าชการของขา ราชการในสงั กดั โดยมีสาระสาํ คญั ตามตวั อยางทา ยระเบียบน้ี หรอื จะ
ใชเ ครื่องบันทึกเวลาการปฏบิ ตั ริ าชการแทนกไ็ ด

ในกรณจี าํ เปน หัวหนาสวนราชการขึน้ ตรงหรือหวั หนา สวนราชการจะกําหนดวิธีลง
เวลาการปฏิบัตริ าชการ หรือวธิ คี วบคุมการปฏบิ ตั ิราชการของขาราชการที่มีการปฏิบัติราชการใน
ลักษณะพิเศษเปน อยา งอืน่ ตามท่เี หน็ สมควรก็ได แตจะตองมีหลกั ฐานใหสามารถตรวจสอบวัน
เวลาการปฏบิ ัติราชการไดดว ย

ขอ ๑๒ การลาใหใชใ บลาตามแบบทายระเบยี บน้ี เวน แตในกรณจี าํ เปน หรือรบี ดว น
จะใชใ บลาที่มีขอ ความไมค รบถว นตามแบบหรือจะลาโดยวธิ ีการอยางอืน่ กไ็ ด แตตองสง ใบลา
ตามแบบในวันแรกทม่ี าปฏิบัตริ าชการ

สว นราชการอาจนาํ ระบบอเิ ลก็ ทรอนิกสม าประยุกตใ ชในการเสนอใบลา อนุญาต
ใหลาและยกเลิกวนั ลา สําหรับการลาปว ย ลาพกั ผอน หรือลากจิ สว นตวั ซึง่ มิใชล ากิจสว นตัวเพ่อื
เลย้ี งดบู ตุ รตามขอ ๒๒ กไ็ ด ทัง้ นี้ ระบบอิเลก็ ทรอนิกสด ังกลาวจะตอ งเปนระบบท่ีมคี วามปลอดภัย
รดั กมุ สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเกบ็ ขอมลู เกย่ี วกับการลาเปนหลักฐานในราชการได

ขอ ๑๓ ขาราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามระเบียบน้ี
หรอื ในระหวา งวันหยดุ ราชการ ใหเ สนอขออนญุ าตตอผบู งั คบั บญั ชาตามลาํ ดบั จนถงึ หัวหนา สวน
ราชการข้นึ ตรงหรือหวั หนาสว นราชการ

ในกรณีท่ีขาราชการตามวรรคหนึ่งเปนหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงใหเสนอขอ
อนญุ าตตอ รฐั มนตรีเจาสงั กดั ถาเปนหัวหนา สวนราชการใหเสนอขออนญุ าตตอปลดั กระทรวง
หรอื หวั หนาสวนราชการขนึ้ ตรง แลวแตกรณี

การอนุญาตของหวั หนา สว นราชการตามวรรคหนึง่ เมอ่ื อนุญาตแลว ใหร ายงานปลัด
กระทรวงหรอื หัวหนา สวนราชการขนึ้ ตรง แลว แตกรณี ทราบดวย

ขอ ๑๔ การอนญุ าตไปตา งประเทศซ่งึ อยตู ิดเขตแดนประเทศไทย ใหผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอในทองที่ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศน้ันมีอํานาจอนุญาตใหขาราชการ

๑๗

ในราชการบริหารสวนภูมิภาคในสงั กัดจงั หวัดหรอื อาํ เภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นไดคร้ังหน่ึงไมเ กิน
๗ วัน และ ๓ วันตามลาํ ดับ

ขอ ๑๕ ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณ
พิเศษซ่งึ เกิดขึ้นกบั บคุ คลท่วั ไปในทองท่ีน้นั หรือพฤติการณพิเศษซง่ึ เกิดขน้ึ กบั ขา ราชการผนู ้นั
และมไิ ดเ กดิ จากความประมาทเลนิ เลอ หรือความผิดของขาราชการผนู ัน้ เอง โดยพฤติการณพิเศษ
ดงั กลาวรา ยแรงจนเปนเหตุขดั ขวางทาํ ใหไมสามารถมาปฏบิ ตั ิราชการ ณ สถานที่ตง้ั ตามปกติ
ใหขา ราชการผูนั้นรบี รายงานพฤตกิ ารณท เี่ กดิ ข้นึ รวมทัง้ อุปสรรคขดั ขวางที่ทาํ ใหม าปฏิบตั ริ าชการ
ไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงหรือหัวหนาสวนราชการทันที
ในวนั แรกท่มี าปฏบิ ัติราชการ

ในกรณีที่ขาราชการตามวรรคหนึ่งเปนหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงใหรายงานตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด ถา เปน หวั หนา สว นราชการใหร ายงานตอปลัดกระทรวงหรอื หวั หนา สวนราชการ
ขนึ้ ตรงแลวแตกรณี

ในกรณีท่ีรฐั มนตรเี จา สงั กดั ปลดั กระทรวง หวั หนาสว นราชการขึ้นตรง หรอื หวั หนา
สวนราชการเห็นวาการท่ีขาราชการผูน้ันไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดเปนเพราะพฤติการณ
พิเศษตามวรรคหนึ่งใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการผูน้ันไมนับเปนวันลาตามจํานวนวัน
ทไี่ มมาปฏิบัติราชการไดอันเน่ืองมาจากพฤตกิ ารณพ ิเศษดงั กลาว ถาเหน็ วาไมเ ปนพฤติการณ
พิเศษ ใหถือวา วนั ทข่ี า ราชการผูนั้นไมม าปฏบิ ตั ริ าชการเปนวันลากิจสวนตัว

ขอ ๑๖ การใหไดรับเงินเดือนระหวางการลา ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
เกย่ี วกบั การจา ยเงินเดอื น เงนิ ป บําเหน็จ บํานาญ และเงนิ อื่นในลักษณะเดียวกนั

หมวด ๒
ประเภทการลา
–––––––––––––
ขอ ๑๗ การลาแบง ออกเปน ๑๑ ประเภท ดงั ตอ ไปนี้
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปชวยเหลือภรยิ าทคี่ ลอดบุตร
(๔) การลากจิ สว นตวั
(๕) การลาพกั ผอ น
(๖) การลาอปุ สมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๗) การลาเขารบั การตรวจเลอื กหรือเขา รับการเตรยี มพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏบิ ตั กิ ารวิจยั หรอื ดูงาน

๑๘

(๙) การลาไปปฏบิ ัติงานในองคการระหวางประเทศ
(๑๐) การลาตดิ ตามคสู มรส
(๑๑) การลาไปฟน ฟูสมรรถภาพดา นอาชีพ

สว นท่ี ๑
การลาปว ย
–––––––––––––
ขอ ๑๘ ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอ ผบู งั คบั บัญชาตามลําดบั จนถึงผูมีอํานาจอนญุ าตกอนหรอื ในวนั ที่ลา เวน แตใ นกรณจี าํ เปน
จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกทีม่ าปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณที ี่ขาราชการผูข อลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได จะให
ผอู ่ืนลาแทนก็ได แตเมอื่ สามารถลงชอื่ ไดแ ลว ใหเสนอหรือจดั สงใบลาโดยเร็ว
การลาปว ยตง้ั แต ๓๐ วันขึน้ ไป ตอ งมีใบรบั รองของแพทยซ ง่ึ เปนผทู ไ่ี ดข ึน้ ทะเบยี น
และรบั ใบอนญุ าตเปนผูประกอบวชิ าชีพเวชกรรมแนบไปกบั ใบลาดว ย ในกรณีจําเปน หรือเหน็
สมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะส่ังใหใชใบรับรองของแพทยอ่ืนซ่ึงผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทน
กไ็ ด
การลาปว ยไมถ งึ ๓๐ วัน ไมว าจะเปนการลาคร้ังเดยี วหรอื หลายครง้ั ตดิ ตอกัน ถา ผมู ี
อาํ นาจอนญุ าตเหน็ สมควร จะสัง่ ใหม ีใบรบั รองของแพทยต ามวรรคสามประกอบใบลา หรอื สง่ั ให
ผลู าไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพ่อื ประกอบการพิจารณาอนญุ าตกไ็ ด

สว นที่ ๒
การลาคลอดบตุ ร
–––––––––––––
ขอ ๑๙ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบตุ ร ใหเสนอหรือจดั สงใบลาตอผบู ังคบั
บัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได จะใหผ อู ่ืนลาแทนก็ได แตเ ม่อื สามารถลงช่ือไดแลว ใหเ สนอหรอื จดั สง ใบลาโดยเร็ว
โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย
การลาคลอดบตุ รจะลาในวนั ทค่ี ลอด กอน หรอื หลังวนั ท่ีคลอดบุตรก็ได แตเ มื่อรวม
วันลาแลวตอ งไมเกนิ ๙๐ วัน
ขา ราชการท่ไี ดร ับอนุญาตใหลาคลอดบตุ รและไดห ยดุ ราชการไปแลว แตไ มไ ด
คลอดบตุ รตามกาํ หนด หากประสงคจ ะขอยกเลิกวนั ลาคลอดบตุ รทหี่ ยดุ ไป ใหผ มู ีอาํ นาจอนญุ าต
อนุญาตใหย กเลิกวันลาคลอดบตุ รได โดยใหถ ือวา วนั ทไี่ ดห ยุดราชการไปแลวเปน วันลากจิ สวนตัว

๑๙

การลาคลอดบตุ รคาบเกย่ี วกบั การลาประเภทใดซง่ึ ยงั ไมค รบกาํ หนดวนั ลาของการลา
ประเภทน้นั ใหถ ือวาการลาประเภทน้ันสน้ิ สุดลง และใหน ับเปนการลาคลอดบุตรต้งั แตว ันเร่ิมวนั
ลาคลอดบุตร

สวนที่ ๓
การลาไปชวยเหลอื ภรยิ าท่คี ลอดบุตร

–––––––––––––
ขอ ๒๐ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่
คลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ
ในวันท่ลี าภายใน ๙๐ วนั นบั แตว ันทีค่ ลอดบตุ ร และใหม ีสิทธิลาไปชวยเหลอื ภรยิ าทค่ี ลอดบุตร
คร้ังหน่งึ ตดิ ตอ กันไดไมเกิน ๑๕ วนั ทําการ
ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหน่ึงอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนญุ าตดว ยก็ได

สวนที่ ๔
การลากจิ สวนตัว
–––––––––––––
ขอ ๒๑ ขาราชการซึง่ ประสงคจ ะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรอื จัดสง ใบลาตอ ผบู งั คบั
บญั ชาตามลาํ ดบั จนถงึ ผมู ีอาํ นาจอนญุ าต และเม่ือไดร บั อนญุ าตแลวจงึ จะหยดุ ราชการได เวนแต
มเี หตจุ ําเปนไมส ามารถรอรับอนญุ าตไดทัน จะเสนอหรือจัดสง ใบลาพรอมระบเุ หตุจาํ เปนไว แลว
หยดุ ราชการไปกอ นก็ได แตจ ะตอ งช้แี จงเหตุผลใหผมู ีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณมี เี หตุพิเศษท่ไี มอ าจเสนอหรอื จดั สง ใบลากอนตามวรรคหนง่ึ ได ใหเ สนอหรอื
จัดสงใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ทนั ทีในวนั แรกทม่ี าปฏบิ ัติราชการ
ขอ ๒๒ ขาราชการทล่ี าคลอดบตุ รตามขอ ๑๙ แลว หากประสงคจะลากจิ สวนตัว
เพ่อื เลีย้ งดูบตุ รใหมีสิทธิลาตอ เนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไ มเกนิ ๑๕๐ วนั ทาํ การ

สวนที่ ๕
การลาพกั ผอน
–––––––––––––
ขอ ๒๓ ขาราชการมีสิทธลิ าพักผอนประจําปในปง บประมาณหนึ่งได ๑๐ วันทําการ
เวนแตขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง
๖ เดือน

๒๐

(๑) ผซู งึ่ ไดรบั บรรจเุ ขารับราชการเปนขา ราชการครั้งแรก
(๒) ผซู ึง่ ลาออกจากราชการเพราะเหตุสว นตวั แลวตอมาไดร บั บรรจเุ ขา รับราชการ
อีก
(๓) ผซู ง่ึ ลาออกจากราชการเพอ่ื ดาํ รงตาํ แหนง ทางการเมอื งหรอื เพอ่ื สมคั รรบั เลอื กตง้ั
แลวตอมาไดร บั บรรจเุ ขา รับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นบั แตว นั ออกจากราชการ
(๔) ผซู ง่ึ ถกู สงั่ ใหออกจากราชการในกรณอี ื่น นอกจากกรณไี ปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวา ดว ยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบตั งิ านใดๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ แลว ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ ๒๔ ถา ในปใ ดขา ราชการผใู ดมไิ ดล าพกั ผอ นประจาํ ป หรอื ลาพกั ผอ นประจาํ ปแ ลว
แตไมค รบ ๑๐ วันทาํ การ ใหสะสมวันทีย่ งั มิไดลาในปน ้นั รวมเขากบั ปตอ ๆ ไปได แตวนั ลาพักผอน
สะสมรวมกบั วันลาพักผอนในปปจ จุบันจะตอ งไมเกิน ๒๐ วันทําการ
สาํ หรบั ผทู ไ่ี ดร บั ราชการตดิ ตอ กนั มาแลว ไมน อ ยกวา ๑๐ ป ใหม สี ทิ ธนิ าํ วนั ลาพกั ผอ น
สะสมรวมกบั วันลาพักผอ นในปป จ จบุ ันไดไ มเ กนิ ๓๐ วนั ทําการ
ขอ ๒๕ ใหขาราชการท่ีประจําการในตางประเทศในเมืองท่ีกําลังพัฒนาซึ่งตั้งอยูใน
ภูมภิ าคแอฟริกา ลาตินอเมรกิ า และอเมรกิ ากลาง หรือเมอื งทีม่ ีความเปน อยูย ากลําบาก เมืองท่ี
มภี าวะความเปน อยไู มปกติ และเมืองทม่ี ีสถานการณพ ิเศษ มีสิทธลิ าพกั ผอนประจาํ ปใ นปห นึ่งได
เพม่ิ ข้ึนอกี ๑๐ วนั ทําการ สาํ หรบั วันลาตามขอน้ีมิใหนาํ วันทย่ี ังมไิ ดล าในปน้นั รวมเขา กบั ปต อ ไป
การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดอยา งนอ ยปละหนึ่งคร้ัง
ขอ ๒๖ ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ
บัญชาตามลาํ ดับจนถงึ ผูมีอาํ นาจอนุญาต และเมื่อไดร ับอนญุ าตแลว จงึ จะหยุดราชการได
ขอ ๒๗ การอนญุ าตใหล าพักผอน ผมู ีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครัง้ เดียวหรอื
หลายครงั้ ก็ได โดยมใิ หเสียหายแกร าชการ
ขอ ๒๘ ขาราชการประเภทใดท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการ
ศกึ ษา หากไดหยดุ ราชการตามวนั หยดุ ภาคการศกึ ษาเกนิ กวาวนั ลาพักผอ นตามระเบยี บนี้ ไมมี
สทิ ธลิ าพกั ผอนตามท่กี าํ หนดไวในสวนนี้

สว นที่ ๖
การลาอปุ สมบทหรอื การลาไปประกอบพธิ ฮี จั ย

–––––––––––––
ขอ ๒๙ ขาราชการซ่ึงประสงคจ ะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการท่ี
นับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจ ะลาไปประกอบพธิ ฮี ัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบยี

๒๑

ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอน
วนั อปุ สมบทหรอื กอ นวนั เดนิ ทางไปประกอบพิธฮี จั ยไ มนอ ยกวา ๖๐ วนั

ในกรณีมีเหตพุ เิ ศษไมอาจเสนอหรอื จดั สงใบลากอ นตามวรรคหนึง่ ใหช ีแ้ จงเหตผุ ล
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะ
พจิ ารณาใหลาหรือไมก็ได

ขอ ๓๐ ขา ราชการทไ่ี ดร บั พระราชทานพระบรมราชานญุ าตใหล าอปุ สมบทหรอื ไดร บั
อนุญาตใหล าไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ ๒๙ แลว จะตอ งอุปสมบทหรือออกเดนิ ทางไปประกอบ
พิธีฮจั ยภายใน ๑๐ วนั นับแตว ันเรมิ่ ลา และจะตองกลับมารายงานตวั เขาปฏิบัติราชการภายใน
๕ วันนับแตวันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบ
พธิ ฮี ัจย ทงั้ นี้ จะตอ งนับรวมอยภู ายในระยะเวลาท่ีไดรบั อนุญาตการลา

ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพธิ ฮี จั ยและไดห ยดุ ราชการไปแลว หากปรากฏวา มปี ญหาอุปสรรค
ทาํ ใหไ มสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธฮี จั ยตามท่ีขอลาไว เม่อื ไดรายงานตัวกลบั เขาปฏิบัติ
ราชการตามปกติและขอยกเลิกวนั ลา ใหผมู ีอาํ นาจตามขอ ๒๙ พิจารณาหรอื อนุญาตใหยกเลิก
วันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
สว นตวั

สวนท่ี ๗
การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารบั การเตรยี มพล

–––––––––––––
ขอ ๓๑ ขา ราชการทไ่ี ดร ับหมายเรียกเขา รบั การตรวจเลอื ก ใหรายงานลาตอ ผบู งั คบั
บญั ชากอ นวนั เขา รบั การตรวจเลือกไมนอ ยกวา ๔๘ ชวั่ โมง สว นขาราชการทีไ่ ดร บั หมายเรียก
เขา รบั การเตรียมพลใหรายงานลาตอผบู งั คบั บัญชาภายใน ๔๘ ช่วั โมงนบั แตเวลารบั หมายเรียก
เปนตนไปและใหไปเขา รับการตรวจเลือก หรือเขา รบั การเตรยี มพลตามวันเวลาในหมายเรยี กนั้น
โดยไมตองรอรบั คาํ ส่ังอนุญาต และใหผบู งั คับบญั ชาเสนอรายงานลาไปตามลาํ ดบั จนถงึ หวั หนา
สวนราชการขน้ึ ตรงหรือหวั หนาสว นราชการ
ในกรณีที่ขาราชการตามวรรคหน่ึงเปนหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงใหรายงานลา
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด ถาเปนหัวหนาสวนราชการใหรายงานลาตอปลัดกระทรวงหรือหัวหนา
สว นราชการขึ้นตรงแลวแตกรณี
ขอ ๓๒ เม่ือขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพลแลว ใหม ารายงานตัวกลับเขา ปฏิบัติราชการตามปกตติ อ ผูบ งั คับบัญชาภายใน ๗ วนั
เวน แตกรณที มี่ ีเหตจุ าํ เปน ปลัดกระทรวง หัวหนา สว นราชการข้ึนตรง หวั หนา สวนราชการ หรอื
รัฐมนตรเี จาสังกัดตามขอ ๓๑ อาจขยายเวลาใหไดแตร วมแลวไมกิน ๑๕ วัน

๒๒

สวนที่ ๘
การลาไปศกึ ษา ฝกอบรม ปฏิบัตกิ ารวจิ ัย หรอื ดงู าน

–––––––––––––
ขอ ๓๓ ขาราชการซึง่ ประสงคจ ะลาไปศึกษา ฝก อบรม ปฏิบตั กิ ารวจิ ัย หรอื ดูงาน
ในประเทศหรือตา งประเทศ ใหเ สนอหรือจัดสง ใบลาตอผบู ังคับบญั ชาตามลาํ ดบั จนถงึ หัวหนา
สว นราชการยกเวนผูว า ราชการจงั หวดั หรือหัวหนา สว นราชการขนึ้ ตรง แลวแตก รณี เพ่ือพจิ ารณา
อนุญาต
การอนญุ าตของหัวหนา สว นราชการตามวรรคหนง่ึ เม่อื อนุญาตแลวใหร ายงาน
ปลัดกระทรวง หรือหวั หนาสวนราชการข้ึนตรง แลวแตกรณี ทราบดวย
ในกรณีที่ขาราชการตามวรรคหน่ึงเปนหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอ รฐั มนตรีเจา สงั กัด ถาเปนหัวหนา สวนราชการใหเ สนอหรือจดั สงใบลาตอปลดั กระทรวง
หรอื หัวหนา สว นราชการข้นึ ตรง แลวแตกรณี เพือ่ พจิ ารณาอนญุ าต

สว นท่ี ๙
การลาไปปฏบิ ตั งิ านในองคการระหวางประเทศ

–––––––––––––
ขอ ๓๔ ขา ราชการซง่ึ ประสงคจ ะลาไปปฏบิ ตั งิ านในองคก ารระหวา งประเทศ ใหเ สนอ
หรอื จดั สง ใบลาตอ ผูบงั คับบญั ชาตามลาํ ดับจนถงึ รฐั มนตรเี จาสังกัดเพือ่ พิจารณาอนุญาต โดยถอื
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการส่ังให
ขา ราชการไปทาํ การซึง่ ใหน บั เวลาระหวา งนนั้ เหมือนเต็มเวลาราชการ
ขอ ๓๕ ขา ราชการทล่ี าไปปฏบิ ตั งิ านในองคก ารระหวา งประเทศทม่ี รี ะยะเวลาไมเ กนิ
๑ ป เมื่อปฏิบัตงิ านแลวเสร็จ ใหรายงานตัวเขา ปฏิบัติหนา ทร่ี าชการภายใน ๑๕ วัน นบั แตวันครบ
กําหนดเวลาและใหรายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบภายใน
๓๐ วัน นับแตว นั ทีก่ ลบั มาปฏบิ ตั หิ นา ทีร่ าชการ
การรายงานผลเกีย่ วกบั การลาไปปฏิบตั งิ านตามวรรคหนง่ึ ใหใชแบบรายงานตามที่
กาํ หนดไวทายระเบียบนี้

สวนที่ ๑๐
การลาติดตามคูสมรส

–––––––––––––
ขอ ๓๖ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบงั คับบญั ชาตามลําดับจนถงึ ปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขนึ้ ตรง แลวแตกรณี เพื่อ
พจิ ารณาอนญุ าตใหล าไดไมเกิน ๒ ป และในกรณีจาํ เปน อาจอนญุ าตใหล าตอ ไดอ ีก ๒ ป แตเ มือ่
รวมแลวตอ งไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ ปใหล าออกจากราชการ

๒๓

ในกรณีท่ีขาราชการตามวรรคหน่ึงเปนปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการ
ขนึ้ ตรงใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรฐั มนตรีเจา สงั กดั

ขอ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตใหขา ราชการลาตดิ ตามคสู มรส ผูมอี าํ นาจอนุญาต
จะอนญุ าตใหล าคร้งั เดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเ สยี หายแกราชการ แตเมือ่ รวมแลว จะตอ ง
ไมเ กินระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ ๓๖ และจะตองเปน กรณที ่ีคสู มรสอยูป ฏิบตั หิ นา ทีร่ าชการ
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกัน ไมวาจะอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ปฏิบตั งิ านในประเทศเดยี วกันหรือไม

ขอ ๓๘ ขาราชการท่ีไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓๖
ในระหวางเวลาท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกัน
คราวหน่งึ แลว ไมมีสทิ ธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวน แตค ูส มรสจะไดกลับมาปฏบิ ตั ิหนาที่ราชการ
หรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยแลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไป
ปฏิบตั ิงานในตา งประเทศอีก จงึ จะมสี ิทธขิ อลาตดิ ตามคสู มรสตามขอ ๓๖ ไดใหม

สวนท่ี ๑๑
การลาไปฟน ฟูสมรรถภาพดา นอาชพี

–––––––––––––
ขอ ๓๙ ขาราชการผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ หากขาราชการผูน้ันประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟู
สมรรถภาพทจี่ าํ เปน ตอการปฏบิ ัตหิ นา ทร่ี าชการ หรือท่จี าํ เปนตอการประกอบอาชีพ แลวแต
กรณี มีสทิ ธิลาไปฟน ฟูสมรรถภาพดานอาชพี คร้ังหน่ึงไดตามระยะเวลาที่กาํ หนดไวในหลกั สตู รท่ี
ประสงคจะลา แตไ มเ กิน ๑๒ เดือน
ขาราชการที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหน่ึง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวายัง
สามารถรับราชการตอ ไปได หากขา ราชการผนู ้ันประสงคจ ะลาไปเขารบั การฝก อบรมหลกั สตู ร
เกี่ยวกบั การฟน ฟูสมรรถภาพท่ีจาํ เปน ตอการปฏบิ ตั ิหนาที่ราชการ ใหผูมอี าํ นาจพจิ ารณาหรอื
อนุญาตพิจารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวคร้ังหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวในหลกั สตู รท่ปี ระสงคจ ะลา แตไ มเ กนิ ๑๒ เดือน
หลกั สูตรตามวรรคหน่งึ และวรรคสองตองเปนหลักสตู รทสี่ วนราชการ หนว ยงานอื่น
ของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของทาง
ราชการ เปนผูจ ดั หรอื รว มจัด

๒๔

ขอ ๔๐ ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามขอ ๓๙
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพรอม
แสดงหลกั ฐานเกย่ี วกับหลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกยี่ วขอ ง (ถาม)ี เพือ่ พจิ ารณา
อนญุ าต และเม่ือไดรบั อนญุ าตแลว จงึ จะหยุดราชการเพ่ือไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชพี ได

หมวด ๓
การลาของขาราชการการเมอื ง

–––––––––––––
ขอ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของนายกรัฐมนตรี ใหอยูใน
ดลุ พนิ จิ ของนายกรัฐมนตรี และแจง ใหคณะรฐั มนตรีทราบ
ขอ ๔๒ การลาทกุ ประเภทและการไปตา งประเทศของขาราชการการเมอื ง ใหเปน
อํานาจของนายกรฐั มนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือในฐานะรฐั มนตรีเจาสงั กดั รองนายก
รัฐมนตรหี รือรฐั มนตรีเจา สงั กดั แลวแตกรณี เปนผพู ิจารณาอนุญาต
ขอ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของขาราชการการเมือง
กรงุ เทพมหานคร ซงึ่ เปน ขา ราชการการเมืองตามกฎหมายวา ดวยระเบียบขาราชการการเมอื ง
ใหเปน อาํ นาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลว แตกรณี
เปนผูพจิ ารณาอนุญาต

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยง่ิ ลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

(ตวั อยาง)
บัญชีลงเวลาการปฏบิ ัตริ าชการของขาราชการ
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ..............

สํานัก/กอง.....................................
กรม................................

ลําดบั ที่ ช่อื –ชอื่ สกุล เวลามา ลายมอื ชอ่ื เวลากลับ ลายมือชอื่ หมายเหตุ
(ตวั บรรจง)

๑. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๒. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๓. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๔. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๕. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๖. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๗. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๘. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๙. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............
๑๐. ............................... ................. ................. ................. ................. ...............

ขา ราชการท้ังหมด .................. คน
ตาํ แหนงวา ง .................. คน
ยมื ตัวมาชว ยราชการ .................. คน
มาปฏบิ ัตริ าชการ .................. คน
ไปราชการ .................. คน
มาสาย .................. คน
ไมมาปฏบิ ตั ิราชการ .................. คน

ผตู รวจ ....................................................
(หัวหนาหนว ยงานผรู ับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี)

หมายเหตุ ช่ือ ชอื่ สกลุ จะพมิ พหรอื ใหผ ูลงชือ่ เปน ผูเขียนดวยตวั บรรจงกไ็ ด

๓๒

แบบใบลาปว ย ลาคลอดบตุ ร ลากิจสว นตัว

(เขียนที่).........................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ................

เรื่อง ...............................................................
(คําขึ้นตน) .......................................................

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง.........................................................

ระดับ.....................................................................สังกัด.................................................................................................

■ ปวย

ขอลา ■ กิจสวนตัว เนื่องจาก...................................................................................................

■ คลอดบุตร

ตั้งแตวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .............ถึงวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............มีกําหนด.........วัน

ขาพเจาไดลา ■ ปวย ■ กิจสวนตัว ■ คลอดบุตร ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ...........

ถึงวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ...........มีกําหนด.............วัน ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่....................

.....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

สถิตกิ ารลาในปง บประมาณนี้ ความเหน็ ผบู งั คับบัญชา
ประเภทลา ลามาแลว ลาครั้งนี้ รวมเปน
ปวย (วันทําการ) (วันทําการ) (วันทําการ) ................................................................
.................................................................................
กิจสวนตัว (วันทําการ) (วันทําการ) (วันทําการ)
(ลงชื่อ) ...............................................................
คลอดบุตร (.............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่ ............../............................./...................

(ลงชื่อ) .....................................................ผูตรวจสอบ คาํ ส่งั
( .....................................................) ■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
...............................................................
ตําแหนง......................................................
วันที่............/........................../.............. ................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(.............................................................)

(ตําแหนง) ...............................................................
วันที่ ............../............................./...................

๓๓

แบบใบลาไปชวยเหลอื ภรยิ าทีค่ ลอดบุตร

(เขียนที่).........................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ................

เรื่อง ขอลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(คําขึ้นตน) .......................................................

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง.........................................................
ระดับ.....................................................................สังกัด.................................................................................................
มีความประสงคลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายชื่อ.....................................................................................
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .............จึงขออนุญาตลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตั้งแต
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .............ถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............มีกําหนด..........วันทําการ
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.................................................................................................................................
.....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

ความเหน็ ผูบงั คับบัญชา
..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่............../........................../...............

คําสงั่
■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่............../........................../...............

๓๔

แบบใบลาพักผอ น

(เขียนที่).........................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ................

เรื่อง ขอลาพักผอน
(คําขึ้นตน)..........................................

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง.........................................................
ระดับ......................................................................สังกัด................................................................................................
มีวันลาพักผอนสะสม............วันทําการ มีสิทธิลาพักผอนประจําปนี้อีก............วันทําการ รวมเปน..........วันทําการ
ตั้งแตวันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............ถึงวันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............มีกําหนด.........วัน
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่................................................................................................................................
.......................................................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

สถิตกิ ารลาในปง บประมาณนี้
ลามาแลว ลาครั้งนี้ รวมเปน
(วันทําการ) (วันทําการ) (วันทําการ)

(ลงชื่อ) .....................................................ผูตรวจสอบ ความเห็นผูบ ังคับบัญชา
( .....................................................)
......................................................................
ตําแหนง...................................................... .......................................................................................
วันที่............/........................../..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(.............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่ ............../............................./...................

คําสงั่
■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
......................................................................

.......................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(.............................................................)

(ตําแหนง) ...............................................................
วันที่ ............../............................./...................

๓๕

แบบใบลาอปุ สมบท

(เขียนที่).........................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ................

เรื่อง ขอลาอุปสมบท
(คําขึ้นตน) .......................................................

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง.........................................................

ระดับ.....................................................................สังกัด.................................................................................................

เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............เขารับราชการเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............

ขาพเจา ■ ยังไมเคย ■ เคย อุปสมบท บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

ณ วัด..................................................................................ตั้งอยู ณ............................................................................

............................................................................................หมายเลขโทรศัพท...................................กําหนดอุปสมบท

วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............และจะจําพรรษาอยู ณ วัด........................................................................

ตั้งอยู ณ................................................................................................................................จึงขออนุญาตลาอุปสมบท

ตั้งแตวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............ถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............มีกําหนด.............วัน

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

ความเห็นผูบังคบั บัญชา
..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่............../........................../...............

คําสงั่
■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่............../........................../...............

๓๖

แบบใบลาไปประกอบพธิ ีฮจั ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบยี

(เขียนที่).........................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ................

เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธีฮัจย
(คําขึ้นตน) .......................................................

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง.........................................................
ระดับ.....................................................................สังกัด.................................................................................................
เขารับราชการเมื่อวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............
ขาพเจา ■ ยังไมเคย ■ เคย ไปประกอบพิธีฮัจย บัดนี้ มีศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ ตั้งแตวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ..........
ถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............มีกําหนด.............วัน

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

ความเห็นผบู งั คบั บัญชา
..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่............../........................../...............

คําสง่ั
■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง) ................................................................
วันที่............../........................../...............

๓๗

แบบรายงานลาเขา รับการตรวจเลอื ก หรือเขารับการเตรียมพล

(เขียนที่).................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................

เรื่อง ...............................................................
(คําขึ้นตน) .......................................................

ขาพเจา................................................................ตําแหนง.........................................................
ระดับ.....................................................................สังกัด.................................................................................
ไดรับหมายเรียกของ.......................................................................................................................................
ที่.....................................................................................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............
ใหเขารับการ..............................................................................ณ ที่.............................................................
............................................................................................ตั้งแตวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ............
ถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............มีกําหนด.................วัน

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

๓๘

แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั ิการวจิ ยั หรอื ดงู าน

(เขียนที่).................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................

เรื่อง ...............................................................
(คําขึ้นตน) .......................................................

ขาพเจา................................................................ตําแหนง.........................................................
ระดับ......................................สังกัด........................................เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ........
เขารับราชการเมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ........ไดรับเงินเดือนเดือนละ..............................บาท
(................................................................................................) มีความประสงคขอลาไป

■ ศึกษาวิชา......................................................ชั้นปริญญา................................................
ณ สถานศึกษา...........................................................................ประเทศ......................................................
ดวยทุน...........................................................................................................................................................

■ ฝกอบรม ■ ปฏิบัติการวิจัย ■ ดงู าน ดาน/หลักสูตร.........................................
ณ............................................................................................................ประเทศ...........................................
ดวยทุน...........................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ............ถึงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .............
มีกําหนด...........ป............เดือน...........วัน ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.............................................
...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท...............................................

ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการไป
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

ความเห็นผูบ ังคบั บัญชา
...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

คําสั่ง
■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

๓๙

แบบใบลาไปปฏิบตั งิ านในองคก ารระหวา งประเทศ

(เขียนที่).................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................

เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(คําขึ้นตน) .................................................................

ขาพเจา (ชือ่ และนามสกลุ ภาษาไทย) ...............................................................................
(ภาษาองั กฤษ)................................................................................................................................
ตาํ แหนง.................................................ระดบั ...................................สังกดั .....................................
มีความประสงคขอลาไปปฏบิ ตั งิ านในองคก ารระหวางประเทศ ตง้ั แตว นั ท.่ี .....เดอื น.............พ.ศ. .........
ถึงวนั ท่ี............เดอื น.............................พ.ศ. ..................
จึงขอเสนอรายละเอียดเพอื่ ประกอบการพจิ ารณาดังนี้
๑. คําช้แี จงในการขออนุญาต

๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดอื นปเ กิด.........................................................................อายุ.............ป
๑.๑.๒ ประวัตกิ ารศึกษา...........................................................................................
ประกาศนยี บตั ร.............................................................................................
จาก............................................ประเทศ....................................พ.ศ. ..........
ปริญญาตรี...................................................................................................
จาก............................................ประเทศ....................................พ.ศ. ..........
ปริญญาโท...................................................................................................
จาก............................................ประเทศ....................................พ.ศ. ..........
ปริญญาเอก.................................................................................................
จาก............................................ประเทศ....................................พ.ศ. ..........
๑.๑.๓ ประวัตกิ ารรบั ราชการ
เร่มิ เขา รบั ราชการเมอ่ื วันท่.ี ...............เดือน.............................พ.ศ. .................
จนถึงกําหนดวันออกเดนิ ทาง รวมเปน เวลา............ป.............เดือน..............วัน
โดยเริม่ เขา รบั ราชการเปน ขา ราชการ...............................................................
ตัง้ แตว ันที่.......เดอื น...............พ.ศ. ........ถึงวันท.่ี ......เดอื น.............พ.ศ. ........
เปนขา ราชการ..............................................................................................
ตั้งแตวันที่.......เดือน...............พ.ศ. ........ถงึ วนั ท.ี่ ......เดือน.............พ.ศ. ........

๔๐

๑.๑.๔ ขณะนี้เปน ขาราชการ.....................................................................................
ตําแหนง................................................ระดับ..............................................
สว น/กลมุ /ฝาย/งาน ................................สาํ นัก/กอง......................................
กรม........................................................อัตราเงนิ เดอื น.........................บาท

๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศหรอื ไม ■ เคย ■ ไมเคย
ถาเคย
(๑) ไปปฏิบตั ิงานใหกับ....................................................................
.........................................................ณ ประเทศ..........................................
เปน ระยะเวลา.....ป. .....เดอื น.......วัน ตง้ั แตวันท.่ี ......เดือน.................พ.ศ. ......
ถงึ วนั ท.ี่ ............เดือน............................พ.ศ. ...................
(๒) ไปปฏิบตั งิ านใหกับ....................................................................
.........................................................ณ ประเทศ..........................................
เปนระยะเวลา.....ป. .....เดอื น.......วัน ตงั้ แตว นั ท.่ี ......เดอื น.................พ.ศ. ......
ถึงวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...................

๑.๒ ขอ มลู เกีย่ วกบั การไปปฏบิ ตั งิ าน
๑.๒.๑ ไปปฏบิ ตั ิงานใหก บั .......................................................................................
ณ ประเทศ ..................................................................................................
■ ตามความตกลงระหวาง.........................................................................
กบั ...............................................................................................................
■ ติดตอสมัครโดยผา น..............................................................................
■ ติดตอ เอง..............................................................................................
■ อ่ืนๆ......................................................................................................
๑.๒.๒ ตาํ แหนง ที่จะไปปฏบิ ัตงิ าน............................................................................
ระดับ .........................................................................................................
หนาที่ท่จี ะไปปฏบิ ัติงาน (โดยยอ)...................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๑.๒.๓ ระยะเวลาท่จี ะขอไปปฏิบัติงาน....................ป. ....................เดือน...............วนั
๑.๒.๔ กําหนดออกเดนิ ทางประมาณวนั ที.่ .............เดอื น.......................พ.ศ. .............
๑.๒.๕ คาตอบแทนทีไ่ ดรับ
■ เงินเดอื น อัตราเดือน/ปล ะ ...............................................................
■ คา ทีพ่ ัก .................................................................................
■ คา พาหนะในการเดนิ ทาง ...................................................................
■ อนื่ ๆ …………………………………………………………

๔๑

๑.๒.๖ สถานทต่ี ิดตอ................................................................................................
...................................................................................................................
หมายเลขโทรศพั ท. .......................................................................................
ขอรบั รองวา ขอความขางตนถูกตองเปนจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) ..........................................................
(........................................................)

๒. คาํ ช้แี จงและคาํ รับรองของสวนราชการระดบั กรมเจาสงั กัดหรอื เทียบเทา
๒.๑ ขอชี้แจงวา ขาราชการผูนี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการเปน ขา ราชการกอนไปปฏิบตั ิงาน
■ เปนขา ราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันครบ ๒ ป
กอ นถงึ วันทไี่ ดร บั อนมุ ตั ิใหไปปฏบิ ตั งิ าน
■ เปนขา ราชการประจาํ ตลอดมาเปน ระยะเวลาตดิ ตอกันไมค รบ ๒ ป
กอ นถึงวนั ท่ีไดรบั อนุมัตใิ หไปปฏบิ ตั ิงาน แตกรณีมคี วามจําเปน ตอ งสง่ั ใหไ ป
ปฏบิ ัติงาน โดยมีเหตผุ ลอนั สมควรและเปน ประโยชนแกทางราชการอยางยงิ่
ตามเอกสารแนบทา ย
๒.๑.๒ อายขุ องผูไ ปปฏบิ ัติงาน
■ อายุไมเกิน ๕๒ ปบ รบิ ูรณ นบั ถงึ วนั ท่ไี ดร ับอนมุ ตั ิใหไปปฏบิ ตั งิ าน
■ อายเุ กิน แตกรณมี คี วามจาํ เปนตองส่งั ใหไ ปปฏิบตั ิงาน โดยมีเหตผุ ล
อนั สมควรและเปน ประโยชนแกท างราชการอยางยง่ิ ตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๓ ความรคู วามสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวนิ ัย
■ เปนผูป ฏบิ ัตหิ นา ทร่ี าชการซงึ่ มีความรคู วามสามารถเหมาะสม
มคี วามประพฤตเิ รียบรอ ย และไมอ ยรู ะหวางถกู ดาํ เนินการทางวนิ ัย
■ เปนผูปฏบิ ัติหนา ที่ราชการซง่ึ ....................................................................
....................................................................................................................
แตกรณมี คี วามจาํ เปนตอ งส่ังใหไ ปปฏิบตั ิงาน โดยมเี หตผุ ลอันสมควรและเปน
ประโยชนแ กทางราชการอยางยงิ่ ตามเอกสารแนบทา ย
๒.๑.๔ ในกรณที ่เี คยไปปฏิบตั งิ านในองคก ารระหวา งประเทศมาแลว
■ ไดก ลบั มาปฏบิ ัตริ าชการในสวนราชการครบ ๒ ปแ ลว นับแตวันกลบั เขา
ปฏบิ ัติหนา ทีร่ าชการหลงั จากทเ่ี ดินทางกลบั จากการไปปฏิบตั ิงานคร้งั สุดทา ย
■ มเี วลาปฏบิ ตั ริ าชการไมค รบ ๒ ป แตกรณมี ีความจําเปนตองสง่ั ใหไป
ปฏบิ ัติงานโดยมเี หตผุ ลอันสมควรและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ตามเอกสารแนบทาย

๔๒

๒.๒ ขอรับรองวา การไปปฏิบัตงิ านของขาราชการผูน้ี
๒.๒.๑ ■ ไมทําใหเ สยี ราชการ เพราะยงั มีผูอยูปฏบิ ัติงานเพยี งพอ ไมตอ งตั้งอัตรา
กําลังเพมิ่
๒.๒.๒ ■ เปนประโยชนตอ ประเทศไทย หรือตอการปฏบิ ัตริ าชการของกระทรวง/กรมน้ี
ประการใดบาง (โปรดระบุ)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
■ เปนประโยชนต อ ประเทศไทยอยางยงิ่ หรอื เปนประโยชนแ กท างราชการ
อยางย่ิง (โปรดระบุ)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มแี ผนงานหรอื โครงการทีร่ องรับเมือ่ กลบั มาปฏิบตั ิหนา ทปี่ ระการใด
หรอื ไม
■ มี ■ ไมมี
โปรดช้แี จงรายละเอียดประกอบการพจิ ารณา..................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

๔๓

๓. การพจิ ารณาของกระทรวงเจาสังกดั
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

๔. คําสั่งของรัฐมนตรเี จา สังกดั
■ อนุญาต ■ ไมอนุญาต
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

๔๔

แบบรายงานผลเก่ยี วกบั การลาไปปฏบิ ตั ิงานในองคการระหวางประเทศ

๑. ชื่อ ..................................................................นามสกุล.............................................................
ตําแหนง ..........................................................ระดบั ..................................................................
สังกัด................................................................กระทรวง............................................................
ไปปฏบิ ัติงานใหก ับ.....................................................................................................................
ณ ประเทศ..................................................................................................................................
ตาํ แหนง ท่ไี ปปฏิบัติงาน...............................................................................................................
ตั้งแตว นั ท่.ี ..........เดือน......................พ.ศ. ..............ถึงวันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............
มีกําหนดเวลา.....................ป. ...........................เดอื น...................วนั

๒. รายละเอียดการไปปฏบิ ตั ิงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานทป่ี ฏบิ ตั ิ ฯลฯ) ทีส่ มควรรายงาน
ใหม ีรายละเอยี ดและเนอ้ื หามากทส่ี ุดเทา ท่ีจะทําได โดยบรรยายสงิ่ ทไ่ี ดรเู หน็ หรือไดรับถา ยทอดมา
ใหช ดั เจน.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๔๕

๓. สรุปขอคิดเหน็ ประโยชนท ีไ่ ดร บั และขอเสนอแนะ หรอื ส่ิงที่คิดวาจะนาํ มาปรบั ปรุงใหเ ปน ประโยชน
แกป ระเทศ.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............
ผูรายงาน

๔. ความเห็นของหนวยงานเจาสังกัดระดบั กรมหรือเทียบเทา ..............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

๕. ความเหน็ ของหวั หนา สว นราชการข้นึ ตรง......................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)

(ตําแหนง)...............................................................
วันที่........../............................/...............

หมายเหตุ ๑. ในกรณที ่ีมีรายละเอยี ดขอความทจี่ ะรายงานเกนิ กวาชอ งในแบบ ใหป รับปรุงขยายชอ ง
ใหพ อดีกบั ขอ ความไดต ามความเหมาะสม

๒. ถา มีรายงานทีต่ องจัดทาํ ใหอ งคการและหรอื หนวยงานท่ไี ปปฏบิ ตั งิ านโดยตรงขอให
แนบไปดว ย
๔๖


Click to View FlipBook Version