The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

คู่มือแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมคำนวณและลงที่หมายแผนที่่่ งานรังวัดเฉพาะราย DOLCAD (ปี 2559)

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

Keywords: ด้านการรังวัดและทำแผนที่

คูม่ ือ

แกไ้ ขปัญหาการใช้งาน

โปรแกรมคานวณและลงทหี่ มายแผนท่ี

งานรังวัดเฉพาะราย

DOLCAD

จดั ทาโดย

สานกั มาตรฐานและส่งเสรมิ การรงั วัด
กรมทดี่ นิ

คานา

ตามที่กรมที่ดนิ ไดว้ างแนวทางปฏบิ ัตใิ ห้สานักงานท่ีดินใชโ้ ปรแกรม DOLCAD

ในการคานวณและลงทห่ี มายแผนท่ี งานรงั วดั เฉพาะรายในสานกั งานทีด่ ิน เพือ่ ให้การคานวณและ

จัดทาเอกสารหลกั ฐานดา้ นการรังวดั เฉพาะราย มีความละเอียดถกู ต้อง และเปน็ มาตรฐานเดยี วกนั

ท่วั ประเทศนัน้

สานกั มาตรฐานและสง่ เสรมิ การรงั วดั ในฐานะหนว่ ยงานทม่ี ภี ารกจิ ตามแผนปฏบิ ตั ิงาน
ในการให้คาปรกึ ษา แนะนา และแกไ้ ขปัญหาการใช้โปรแกรม DOLCAD ใหก้ ับสานักงานทีด่ ิน
จึงไดร้ วบรวมประเดน็ คาถามเกีย่ วกบั การใช้งานโปรแกรมดงั กลา่ ว ทีไ่ ดเ้ คยมีผ้สู อบถามปัญหาผ่านทาง
โทรศพั ท์ ผ่านทางกลมุ่ ไลน์ “สมส. ไอทีเซอรว์ สิ ” และช่องทางอืน่ ๆ นามารวบรวมและจดั ทาเป็น
“คู่มอื แกไ้ ขปญั หาการใชง้ านโปรแกรมคานวณและลงที่หมายแผนทีง่ านรังวดั เฉพาะราย ( DOLCAD)”
โดยหวังเปน็ อย่างย่งิ ว่าจะเปน็ ประโยชนต์ อ่ เจ้าหนา้ ทผ่ี เู้ กีย่ วขอ้ ง เพือ่ ใชใ้ นการปฏิบตั ิงานตอ่ ไป

กล่มุ พัฒนาเทคโนโลยกี ารรงั วดั และทาแผนที่
ส่วนมาตรฐานการรังวดั เฉพาะราย
สานกั มาตรฐานและสง่ เสรมิ การรงั วดั
มถิ นุ ายน 2559

สารบัญ

หนา้

หมวดที่ 1 เรื่องทวั่ ไปเก่ยี วกบั โปรแกรม DOLCAD 1
1
1.1 โปรแกรม DOLCAD เป็นโปรแกรมเก่ียวกับอะไร ใช้ทางานอะไร 1
2
1.2 ใครเป็นผพู้ ฒั นาโปรแกรม DOLCAD 2
3
1.3 ใครเป็นเจ้าของลขิ สทิ ธโ์ิ ปรแกรม DOLCAD

1.4 โปรแกรม DOLCAD เกีย่ วขอ้ งอย่างไรกับโปรแกรมตระกลู CAD อื่นๆ

1.5 โปรแกรมการคานวณและลงท่ีหมายแผนท่ี ท่ีกรมทด่ี นิ ให้การรับรอง มีอะไรบ้าง

1.6 ขอคาแนะนาสาหรบั ผู้เรมิ่ ต้นใชง้ านโปรแกรม DOLCAD 4

หมวดที่ 2 การติดตง้ั โปรแกรม DOLCAD 5

2.1 สเปคเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ที่นามาติดตั้งและใชง้ านโปรแกรม DOLCAD 5

2.2 เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ทใี่ ช้ Windows รนุ่ ใหม่ สามารถติดตัง้ DOLCAD ได้หรอื ไม่ 5

2.3 สามารถติดต้ังโปรแกรม DOLCAD และ DOLSURVEY ในเคร่ืองเดียวกนั ไดห้ รอื ไม่ 5

2.4 ก่อนทาการติดตง้ั โปรแกรม DOLCAD ต้องมีการต้ังคา่ คอมพวิ เตอร์ อย่างไรบ้าง 6

2.5 การตดิ ตง้ั โปรแกรม DOLCAD มีขน้ั ตอนวธิ ีการอยา่ งไรบา้ ง 9

2.6 การปรบั ปรงุ โปรแกรม DOLCAD เป็นร่นุ ใหม่ มขี ัน้ ตอนวิธีการอยา่ งไร 12

2.7 การปรบั ปรุงโปรแกรมเปน็ ร่นุ ใหม่ มีผลกระทบต่อขอ้ มูลในเคร่อื งหรอื ไม่ 12

หมวดที่ 3 การแกไ้ ขปัญหาในการใชง้ านโปรแกรม DOLCAD 13
3.1 โปรแกรม DOLCAD ไมส่ ามารถตดิ ต่อฐานข้อมูลได้ 13
3.2 โปรแกรมไมส่ ามารถสารองขอ้ มูลงานรงั วดั ได้ 20
3.3 โปรแกรมไม่สามารถบนั ทกึ การต้งั คา่ กระดาษของแบบพิมพโ์ ฉนดทีด่ นิ ได้ 21
3.4 โปรแกรมแสดงขอ้ มลู เป็นเครือ่ งหมายคาถาม “????” 23
3.5 โปรแกรมแสดงตัวอักษรในหนา้ จอแสดงรปู แผนท่ี เป็นตัวเอียง 24
3.6 โปรแกรมแสดงตัวหนังสือทบั กนั ทาให้ไมส่ ามารถอ่านข้อความได้ 25
3.7 โปรแกรมไม่สามารถเรยี กขอ้ มลู โยงยึดหลักเขตที่ดินได้ 26

-1-

หมวดท่ี 1 เรอื่ งท่วั ไปเกยี่ วกบั โปรแกรม DOLCAD

1.1 โปรแกรม DOLCAD เป็นโปรแกรมเกีย่ วกับอะไร ใช้ทางานอะไร
คาตอบ : โปรแกรม DOLCAD เป็นโปรแกรมสาหรับ

การคานวณและสร้างรูปแผนทใ่ี นงานรงั วัดของกรมทีด่ ิน โดย
หลงั จากทาการรงั วัดที่ดิน ชา่ งรงั วัดจะนาข้อมูลการรังวดั จาก
งานสนาม นามาปอ้ นเขา้ ส่โู ปรแกรม DOLCAD เพือ่ ทาการ
คานวณคา่ พิกดั ฉากหลักเขตท่ดี ินและเนือ้ ทแ่ี ปลงท่ีดิน รวมถงึ
สรา้ งรปู แผนท่แี ปลงท่ีดนิ สาหรบั พิมพล์ งบนโฉนดท่ดี นิ และ
จัดทาหลกั ฐานการรังวดั ตา่ งๆ
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..
1.2 ใครเป็นผ้พู ฒั นาโปรแกรม DOLCAD

คาตอบ : โปรแกรม DOLCAD เปน็ โปรแกรมทพี่ ัฒนาขึ้นตามโครงการพฒั นาระบบสารสนเทศ
ท่ีดิน (ระยะที่หนงึ่ ) ของกรมท่ีดนิ โดยทีมงานจากบรษิ ัท สามารถคอมเทค จากดั

-2-

1.3 ใ ครเป็นเจา้ ของลิขสิทธโ์ิ ปรแกรม
DOLCAD

คาตอบ : กรมท่ดี นิ ในฐานะผูว้ ่าจ้างตาม
โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศทีด่ นิ ฯ เปน็
เจ้าของลขิ สทิ ธ์โิ ปรแกรม DOLCAD ดังนัน้
ช่างรังวดั ของกรมที่ดินรวมถงึ สานักงานช่างรังวดั
เอกชน สามารถนาโปรแกรมดงั กล่าว ไปใช้งานได้
ตามภารกิจของกรมทด่ี นิ

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..

1.4 โปรแกรม DOLCAD เกย่ี วข้องอย่างไรกับโปรแกรมตระกูล CAD อื่นๆในท้องตลาด
คาตอบ : ชือ่ โปรแกรม DOLCAD เป็นช่ือทต่ี ัง้ โดย อดตี ที่ปรึกษาดา้ นวิศวกรรมสารวจ กรมท่ีดิน
(ทา่ นไพโรจน์ เผอื กวไิ ล ) โดยคาวา่ DOL ยอ่ มาจาก
Department Of Lands ซึ่งหมายถึง กรมที่ดนิ สว่ นคาวา่
CAD มาจากคาว่า Cadastral Survey ซง่ึ หมายถึง การรงั วดั
ที่ดนิ รวมความแล้ว โปรแกรม DOLCAD ก็คอื โปรแกรม
สาหรับงานรังวดั ของกรมที่ดนิ คาวา่ CAD ในทีน่ ี้ จงึ ไมไ่ ด้
มีความเกย่ี วขอ้ งกบั โปรแกรมคอมพวิ เตอรส์ าหรับช่วยในการ
ออกแบบ (Computer Aided Design) หรอื โปรแกรม
ตระกูล CAD เช่น โปรแกรม AutoCAD แต่ประการใด

-3-

1.5 โปรแกรมการคานวณและลงทีห่ มายแผนที่ ท่ีกรมท่ีดนิ ให้การรบั รอง มีโปรแกรมอะไรบ้าง

คาตอบ : ก่อนที่กรมทดี่ นิ จะได้มีการรับรองโปรแกรม DOLCAD ให้ใชง้ านได้ในปัจจุบัน ในอดตี

ได้เคยมกี ารพฒั นาโปรแกรมคานวณรังวดั ในลกั ษณะเดยี วกนั มาแล้ว ไม่นอ้ ยกวา่ 6 โปรแกรม ได้แก่

โปรแกรม สถานะปจั จบุ ัน

1. โปรแกรม AutoLAND ถกู ยกเลิกและหา้ มใช้งานแล้ว เนื่องจากไม่ได้มกี ารพฒั นา

2. โปรแกรม แม่โจ้ โปรแกรมเพมิ่ เติม ใหร้ องรบั แบบพมิ พ์และวธิ กี ารคานวณ

3. โปรแกรม Surtec แบบใหมท่ ่กี รมท่ีดินกาหนด

4. โปรแกรม LANDOFFICE - พฒั นาข้ึนตามโครงการพฒั นาระบบสารสนเทศท่ดี นิ

SURVEY เพ่อื การบรหิ ารจดั การระบบท่ดี ิน (โครงการตน้ แบบฯ)

- ปัจจบุ ันถูกทดแทนโดยโปรแกรม DOLCAD แล้วท้ังหมด

5. โปรแกรม DOLSURVEY - พฒั นาขึน้ ตามโครงการพัฒนาระบบคอมพวิ เตอรใ์ น

สานกั งานที่ดนิ เต็มรูปแบบ (โครงการเตม็ รูปแบบฯ)

- ปัจจุบันถูกทดแทนโดยโปรแกรม DOLCAD แล้วบางส่วน

- ยงั สามารถใช้ ในการปฏิบัติ งานได้ ตามระเบยี บ ในพน้ื ที่

นอกโครงการสารสนเทศ

6. โปรแกรม DOLCAD - พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ดี นิ

ระยะที่หนึ่ง โดยบริษทั สามารถคอมเทค จากัด

- สามารถใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ในสานักงานท่ดี ินทวั่ ประเทศ

- จะกลายเป็นโปรแกรมคานวณรังวัด มาตรฐานหนง่ึ เดียว

ของกรมทีด่ นิ ในอนาคต

-4-

1.6 ขอคาแนะนาสาหรบั ผู้เร่ิมต้นใชง้ านโปรแกรม DOLCAD
คาตอบ : ผ้สู นใจใชง้ านโปรแกรม DOLCAD สามารถดาวนโ์ หลดโปรแกรม ไดจ้ ากเวบ็ ไซตข์ อง

สานกั มาตรฐานและสง่ เสริมการรงั วดั ในเบื้องต้นให้ ศึกษาการใชโ้ ปรแกรมจากไฟล์คู่มือการใชง้ าน
และไฟล์คมู่ อื การตดิ ต้งั โปรแกรม ในรูปแบบ PDF ซึง่ อยู่ในแผ่นตดิ ตงั้ โปรแกรม

นอกจากน้ี สานักมาตรฐานและสง่ เสรมิ การรงั วดั ยังได้จดั ทาสอ่ื วีดทิ ัศนส์ อนการใชง้ าน
โปรแกรม DOLCAD ซึ่งผสู้ นใจ สามารถ ดาวนโ์ หลดได้จากเว็บไซตข์ องสานักมาตรฐานและสง่ เสริม
การรังวดั เช่นกัน

หากพบปัญหา หรอื ต้องการสอบถามเก่ยี วกบั การใช้โปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มพฒั นาเทคโนโลยกี ารรงั วัดและทาแผนที่ ส่วนมาตรฐานการรงั วัดเฉพาะราย สานกั มาตรฐาน
และสง่ เสริมการรังวดั โทร. 02-1415883
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..

-5-

หมวดที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม DOLCAD

2.1 สเปคเครื่องคอมพวิ เตอร์ท่นี ามาติดตั้งและใช้งานโปรแกรม DOLCAD เปน็ อย่างไร
คาตอบ : เครือ่ งคอมพวิ เตอร์สาหรับใชง้ านโปรแกรม DOLCAD ควรมีคุณสมบัตใิ นเบอื้ งต้น ดงั น้ี
- CPU Pentium 4 processor 1.5 GHz หรอื ดีกวา่
- RAM 1 GB หรอื มากกวา่
- HARDDISK มเี นื้อทวี่ า่ งไมน่ อ้ ยกวา่ 5 GB
- ระบบปฏิบัตกิ าร Windows XP SP3/VISTA/7 (32/64 bit)
หรือดกี วา่
ซงึ่ เคร่อื งคอมพวิ เตอร์พนื้ ฐานทั่วไป ทม่ี จี าหน่ายใน

ทอ้ งตลาดปัจจุบัน สามารถติดต้งั ใช้งานโปรแกรม DOLCAD ได้
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..

2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Windows รนุ่ ใหม่ สามารถ
ติดต้งั โปรแกรม DOLCAD ไดห้ รอื ไม่
คาตอบ : ไดค้ รบั เคร่อื งคอมพวิ เตอรท์ ่ีใช้
ระบบปฏิบัตกิ าร ตงั้ แต่ Windows XP Service Pack 3
เป็นตน้ ไป รวมถึง Windows รุน่ ใหมๆ่ เชน่ Windows 10
Windows 8 หรือ Windows 7 รนุ่ 32 บิต และ 64 บติ
สามารถตดิ ตั้งโปรแกรม DOLCAD ได้ทงั้ หมด
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..
2.3 สามารถตดิ ต้งั ใช้งานโปรแกรม DOLCAD และโปรแกรม
DOLSURVEY ในคอมพิวเตอร์เครือ่ งเดยี วกัน ไดห้ รือไม่
คาตอบ : โปรแกรม DOLCAD สามารถตดิ ตง้ั ใชง้ านรว่ มกับ
โปรแกรม DOLSURVEY ในคอมพิวเตอรเ์ ครอื่ งเดยี วกันได้
เน่อื งจาก โปรแกรม DOLCAD ใช้ ORACLE เป็นฐานขอ้ มูล แต่
โปรแกรม DOLSURVEY ใช้ MySQL เป็นฐานขอ้ มูล
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..

-6-

2.4 ก่อนทาการตดิ ตัง้ โปรแกรม DOLCAD ต้องมีการตั้งคา่ คอมพวิ เตอร์ อย่างไรบ้าง
คาตอบ : ก่อนการติดต้ังโปรแกรม DOLCAD ควรตรวจสอบการตงั้ คา่ ของคอมพิวเตอร์ ดงั น้ี
2.4.1 ตั้งคา่ User Account Control Settings ใหเ้ ป็น Never notify โดย
- เขา้ ไปที่ Control Panel > User Accounts and Family Safety > User Accounts
เลือก “Change User Account Control settings” ดงั รูป

- เล่อื นปมุ่ Slider Bar ให้เปน็ “Never notify” ดงั รูป แลว้ กดปมุ่ OK

-7-

2.4.2 ตง้ั คา่ Region and Language ใหเ้ ปน็ Thai หรอื Thailand โดย
- เขา้ ไปท่ี Control Panel > Clock, Language, and Region เลอื ก Format ให้เปน็
“Thai (Thailand)”

- เลอื ก Location เปน็ “Thailand”

-8-

- เลือก Administrative สังเกตวา่ Current language for non-Unicode programs
ตอ้ งเป็น “Thai (Thailand)” ถา้ ไม่ใช่ ใหก้ ดป่มุ “Change system locale…”

- เลอื ก Current system locale เปน็ “Thai (Thailand)” แล้วกดปมุ่ OK

- กดปุม่ Apply และ OK

-9-

2.5 การติดตั้งโปรแกรม DOLCAD มีขน้ั ตอนวธิ กี ารอย่างไรบ้าง

คาตอบ : การตดิ ต้ังโปรแกรม DOLCAD มี 2 วธิ ี ดังนี้

- วิธตี ดิ ตง้ั ผา่ นหน้าจอติดตง้ั โปรแกรม เหมาะสาหรบั การตดิ ต้ังโปรแกรม

ในเคร่อื งคอมพิวเตอรท์ ีใ่ ชร้ ะบบปฏบิ ตั ิการเปน็ Windows XP โดยเมอ่ื เรยี ก ใชค้ าสงั่ SETUP.EXE

จะมหี น้าจอให้เลือกติดตัง้ โปรแกรมเปน็ ลาดบั ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม Windows รุ่นใหม่ๆ

มักจะป้องกนั การทางานในเบ้อื งหลงั โดยอตั โนมัติ ทาใหต้ ดิ ตัง้ โปรแกรมโดยวธิ นี ้ไี มส่ าเร็จ

- วธิ ีตดิ ตั้ง โดยผู้ใชเ้ ลือกไฟล์ติดต้ัง เอง เหมาะสาหรบั การตดิ ตงั้ ในเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

ทใ่ี ช้ระบบปฏิบัตกิ าร Windows ทกุ รุ่นท่โี ปรแกรมรองรบั เชน่ Windows 10, Windows 8,

Windows 7 (ร่นุ 32 และ 64 บติ ) รวมถึง Windows XP ด้วย มีลาดบั ขน้ั ตอนท่เี หมอื นกนั

กับการตดิ ตัง้ ผ่านหนา้ จอติดตงั้ โปรแกรม เพยี งแต่ผู้ใชต้ อ้ งทาการเลอื กไฟล์และทาการติดตั้งเอง

2.5.1 วิธีติดต้งั โปรแกรม DOLCAD ผา่ นหน้าจอตดิ ต้ังโปรแกรม มีขั้นตอนดงั นี้
- เลอื กคาสงั่ SETUP.EXE จากแผน่ ติดต้งั โปรแกรม

จะปรากฏหน้าจอดังรปู

- เลอื กขัน้ ตอนท่ี 1 ติดตงั้ ฟอนท์ไทยสารบรรณ แล้วกดปุม่ “ติดต้งั ”
- เลือกขน้ั ตอนที่ 2 ตดิ ตั้งสภาพแวดลอ้ มทัว่ ไป แล้วกดปมุ่ “ติดตั้ง”
- เลือกข้นั ตอนที่ 3.1 ฐานขอ้ มลู Oracle XE กดปุ่ม“ตดิ ตั้ง” เสร็จแล้วให้ Restart 1 ครงั้
- เลือกข้ันตอนท่ี 3.2 สรา้ งผใู้ ชง้ านฐานขอ้ มูล แลว้ กดปมุ่ “ติดต้งั ”
- เลอื กข้ันตอนท่ี 4 ติดตง้ั โปรแกรมคานวณรังวัด แลว้ กดปมุ่ “ตดิ ตัง้ ”
- เลือกขนั้ ตอนที่ 5 ติดต้งั สานักงาน จงั หวัด และประเภทกลมุ่ งาน แล้วกดปมุ่ “ตดิ ตัง้ ”

- 10 –

2.5.2 วธิ ีตดิ ตั้งโปรแกรม DOLCAD โดยผู้ใชเ้ ลือกไฟล์ติดต้งั เอง

ขน้ั ตอนที่ 1 ตดิ ต้งั ฟอนทไ์ ทยสารบรรณ ภายในแผ่นตดิ ต้งั โปรแกรม
Copy Fonts จาก โฟลเดอร์ Fonts

ไปไว้ที่ C:\Windows\Fonts

ขัน้ ตอนที่ 2 ติดตง้ั สภาพแวดล้อมท่วั ไป
โดย Double Click Files เพือ่ ติดตง้ั โปรแกรมดังต่อไปนี้

2.1 .NET Framework

2.2 Crystal Report
- กรณีระบบปฏบิ ัติการ 32 bits

- กรณรี ะบบปฏิบัตกิ าร 64 bits

2.3 MapWinGIS

- 11 -

ข้นั ตอนที่ 3.1 ตดิ ตงั้ ฐานขอ้ มูล ORACLE
Double Click Files ตดิ ต้ัง ดังน้ี
- กรณรี ะบบปฏบิ ัติการ 32 bits

- กรณรี ะบบปฏิบัติการ 64 bits

ระหว่างติดต้ัง ถา้ มกี ารถาม Password ในชอ่ ง Enter Password และ Confirm Password
ใหป้ ้อน “dol” ท้งั สองช่อง ตดิ ต้ังเสรจ็ ข้นั ตอนนใ้ี ห้ Re-Start เคร่อื ง
ขน้ั ตอนที่ 3.2 ตดิ ตั้งผใู้ ช้งานฐานข้อมูล

Double Click Files ติดตง้ั

ขนั้ ตอนที่ 4 ตดิ ตงั้ โปรแกรมคานวณรังวดั
Double Click Files ติดตง้ั

ขั้นตอนที่ 5 แกไ้ ขข้อมูล Registration ของโปรแกรม
Double Click Files ติดตง้ั

เมอ่ื ติดตัง้ เสรจ็ เรียบรอ้ ย เขา้ โปรแกรม DOLCAD ต้องไปเปล่ยี นชอื่ สานกั งานท่ีดินเองภายหลงั

- 12 -

2.6 การปรับปรงุ โปรแกรม DOLCAD เปน็ รุ่นใหม่
มีขั้นตอนวธิ กี ารอย่างไร

คาตอบ : การปรบั ปรงุ โปรแกรมเปน็ รุ่นใหม่ ใหท้ า
การสารองขอ้ มลู เดิมกอ่ น ทกุ ครงั้ และใช้วธิ กี ารตดิ ตง้ั
โปรแกรม ตามหัวขอ้ 2.5 ตงั้ แต่ ข้นั ตอนที่ 3.2
สรา้ งผใู้ ชง้ านฐานข้อมลู เป็นต้นไป (ไมต่ ้องทาขนั้ ตอนท่ี 1
ขั้นตอนท่ี 2 และข้นั ตอนที่ 3.1)

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

2.7 การปรับปรุงโปรแกรมเป็นรนุ่ ใหม่ มีผลกระทบ
ต่อขอ้ มลู ในเคร่อื งหรอื ไม่

คาตอบ : การตดิ ต้ังโปรแกรม DOLCAD
หรือปรับปรงุ โปรแกรมเป็นรุ่นใหม่ จะทาใหข้ ้อมลู เดมิ
ในเคร่อื งสูญหาย ดงั นั้น หาก ในเครอื่ งมขี อ้ มูล เดิม
ท่ีตอ้ งใชง้ าน จะต้องทาการ สารองข้อมลู เดิม
ก่อนทุกครั้ง

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….………..

- 13 -

หมวดที่ 3 การแก้ไขปัญหาในการใช้งานโปรแกรม DOLCAD
3.1 โปรแกรม DOLCAD ไมส่ ามารถตดิ ตอ่ ฐานข้อมลู ได้

วิธีแก้ไข : กรณีเครื่องคอมพวิ เตอร์ที่เพิ่งตดิ ต้ังโปรแกรม DOLCAD ใหม่ หากเข้าใช้งานโปรแกรม
เป็นครัง้ แรก แลว้ โปรแกรมแสดงขอ้ ผดิ พลาดว่า “ไมส่ ามารถติดตอ่ ฐานข้อมลู ได้ ” อาจเกดิ จาก
สาเหตตุ ามข้อ 1 ของตารางดา้ นล่าง

ถ้าเป็นกรณี เคร่อื งคอมพวิ เตอร์ ท่ีตดิ ตง้ั และใช้งานโปรแกรม DOLCAD เปน็ ปกติ
แตต่ ่อมาโปรแกรมแสดงข้อผิดพลาดว่า “ไมส่ ามารถติดต่อฐานขอ้ มลู ได้ ” อาจเกิดจากสาเหตุตาม
ขอ้ 2 ถึง 5 ของตาราง ให้ทดลองแก้ไขปญั หา โดยวธิ กี ารในขอ้ 3.1.1, 3.1.2 และ 3.1.3 ตามลาดับ

สาเหตปุ ญั หา คาแนะนา

1. ยังไม่ได้ติดต้ัง Oracle หรอื การติดต้งั ทดลองตดิ ต้ังโปรแกรมใหม่ ตามข้อ 2.5

Oracle ไม่สมบรู ณ์ ถ้ายงั ตดิ ตอ่ ฐานขอ้ มูลไมไ่ ด้ ให้ดูหวั ข้อถดั ไป

2. ตดิ ต้ัง Oracle แล้ว แตฐ่ านข้อมูลถูกหยุดการ แก้ไขตามวธิ ีการ ในข้อ 3.1.1 ถา้ ยังติดตอ่

ทางาน หรือไม่ได้เปดิ ใชง้ าน ฐานข้อมลู ไมไ่ ด้ ใหด้ หู ัวข้อถดั ไป

3. ติดตั้ง Oracle แล้ว แต่ Password ของ แกไ้ ขตามวิธกี าร ในขอ้ 3.1.2 ถา้ ยังตดิ ตอ่

ฐานขอ้ มลู หมดอายุการใช้งาน ฐานข้อมูลไม่ได้ ใหด้ หู วั ข้อถัดไป

4. ตดิ ตง้ั Oracle แลว้ แต่ฐานขอ้ มลู ถกู ลอ็ ค แกไ้ ขตามวิธกี าร ในข้อ 3.1.3 ถ้ายงั ตดิ ต่อ

ไม่ใหท้ างาน ฐานข้อมูลไม่ได้ ให้ดหู วั ข้อถัดไป

5. ติดตงั้ Oracle แลว้ แต่ระบบไฟลฐ์ านขอ้ มลู ควรตดิ ต่อ สมส. หรือบรษิ ทั ผู้พฒั นาระบบ โดย

เกิดความเสียหาย อาจตอ้ งตดิ ต้งั โปรแกรมใหม่ แลว้ เรียกคนื ข้อมลู

ล่าสุด เทา่ ท่ีไดเ้ คยสารองขอ้ มูลไว้

- 14 -

3.1.1 การสตาร์ทเซอร์วิสของฐานข้อมูล Oracle มขี น้ั ตอนดังน้ี
- ไปที่ Start windows > All Programs > Oracle Database 10g Express Edition หรือ

Oracle Database 11g Express Edition เลอื ก Stop Database

รอหนา้ จอแสดงว่า “The OracleServiceXE service was stopped successfully” ดงั รูป

- 15 -

- ไปที่ Start windows > All Programs > Oracle Database 10g Express Edition หรือ
Oracle Database 11g Express Edition เลือก Start Database

รอหนา้ จอแสดงว่า “The OracleServiceXE service was started successfully” ดังรูป

- ปดิ หน้าจอ แลว้ เขา้ โปรแกรม DOLCAD อกี ครง้ั หากยังมปี ญั หาเหมอื นเดมิ ให้ลองแกไ้ ข
โดยวธิ ีการในข้อ 3.1.2

- 16 -

3.1.2 การแก้ไขกรณี Password ฐานข้อมูล Oracle หมดอายุ มขี ั้นตอนดังน้ี
- ไปท่ี Start windows พิมพใ์ นชอ่ งค้นหาว่า cmd กด Enter

- แตล่ ะเคร่อื งอาจแสดง Path ต่างกัน ให้พิมพ์ “cd c:\windows\system32” กด Enter

- พิมพ์ “sqlplus svo/svoPassw0rd” กด Enter (ขอ้ พงึ ระวัง คาว่า Passw0rd ใชต้ ัว P
เปน็ ตัวพิมพ์ใหญ่ และใช้เลขศนู ยแ์ ทนตัวโอ)

- 17 -

- หากเปน็ กรณี Password ฐานขอ้ มลู หมดอายุ จะมีหนา้ จอใหป้ ้อนรหสั ผ่านใหม่ หรือ
New Password: ดงั รูป (แตถ่ ้าเป็นกรณฐี านข้อมูลถูกลอ็ ค หน้าจอจะแสดงคาวา่
“Enter user-name” ต้องแก้ไขโดยวิธตี ามขอ้ 3.1.3 แทน)

- ในช่อง New Password: ให้พิมพ์ “svoPassw0rd” แลว้ กดปมุ่ Enter โปรแกรมจะให้
ยนื ยนั รหัสผ่านใหม่ ให้ พิมพ์ “svoPassw0rd” แล้วกดปุ่ม Enter ซ้าอกี คร้ัง (ขอ้ พึงระวัง
คาวา่ Passw0rd ใชต้ วั P เป็นตวั พิมพ์ใหญ่ และใชเ้ ลขศนู ย์แทนตวั โอ ในขณะปอ้ น
รหสั ผ่าน ต้องพิมพ์ด้วยความระมดั ระวังเพราะจะไมม่ ีขอ้ ความแสดงให้เห็น)

- ปิดหนา้ จอ แล้วเขา้ โปรแกรม DOLCAD อีกครัง้ หากยังมปี ัญหาเหมอื นเดมิ ใหล้ องแกไ้ ข
โดยวิธีการในข้อ 3.1.3

- 18 -

3.1.3 การแกไ้ ขกรณฐี านข้อมลู ถูกลอ็ ค มีขัน้ ตอนดังน้ี
การแก้ไขกรณี Password ฐานขอ้ มลู Oracle หมดอายุ ตามข้อ 3.1.2 หากพิมพค์ าสัง่

“sqlplus svo/svoPassw0rd” กด Enter แลว้ หน้าจอแสดงข้อความวา่ “Enter user-name”
แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากฐานขอ้ มลู ถกู ลอ็ ค ซงึ่ ตอ้ งแกไ้ ข ดังนี้

- ไปท่ี Start windows พิมพ์ในช่องค้นหาวา่ cmd กด Enter

- พิมพ์ “cd c:\windows\system32” กด Enter ดังรูป

- 19 -

- พมิ พ์ “sqlplus / as sysdba” กด Enter (ขอ้ พงึ ระวัง ต้องเว้นวรรคระหว่างคาว่า
“sqlplus” <วรรค> “/” <วรรค> “as” <วรรค> “sysdba”) ดงั รูป

- พิมพ์ “alter user svo identified by svoPassw0rd account unlock;” กด Enter
(ข้อพึงระวงั คาวา่ Passw0rd ใช้ตัว P เปน็ ตวั พมิ พ์ใหญ่ และใชเ้ ลขศูนย์แทนตวั โอ) ดังรปู

- ปิดหน้าจอ แลว้ เขา้ โปรแกรม DOLCAD อกี ครัง้ หากยงั มีปัญหาเหมือนเดิม อาจเกิดจาก
ไฟลฐ์ านขอ้ มูลเกิดความเสียหาย ควรติดตอ่ สมส. หรือบริษทั ผูพ้ ัฒนาระบบ โดยอาจตอ้ ง
ตดิ ต้ังโปรแกรมใหม่ แล้วเรยี กคนื ข้อมลู ลา่ สดุ เทา่ ทไ่ี ด้เคยสารองข้อมลู ไว้

- 20 -

3.2 โปรแกรมไม่สามารถสารองขอ้ มลู งานรังวดั ได้

วิธีแกไ้ ข : ใหต้ ดิ ตง้ั โปรแกรมใหม่ เฉพาะในข้นั ตอนที่ 2 (ติดตง้ั สภาพแวดล้อมทว่ั ไป ) โดยกรณนี ้ี
สามารถใช้วธิ กี ารตามหัวขอ้ 2.5.1 ดังนี้

- เลอื กคาสั่ง SETUP.EXE จากแผ่นติดตั้งโปรแกรม
จะปรากฏหน้าจอดงั รปู

- เลือกขั้นตอนท่ี 2 ติดตั้งสภาพแวดลอ้ มทั่วไป แลว้ กดป่มุ “ติดต้งั ”

- 21 -

3.3 โปรแกรมไม่สามารถบนั ทกึ การต้งั ค่ากระดาษของแบบพมิ พโ์ ฉนดท่ดี ินได้
อาการ : ในการพิมพ์โฉนดท่ีดิน เมื่อกาหนดขอบกระดาษโดยกดปมุ่ “กาหนดตาแหนง่ ข้อมลู ”

และปอ้ นค่าตาแหน่งข้อมูล แล้วกดปมุ่ “บันทกึ ” โปรแกรมแสดงผลวา่ “บันทึกขอ้ มลู ไม่สาเรจ็ ”

สาเหตุ : ไฟลจ์ ดั เก็บการต้ังค่ากระดาษ ถูกกาหนดให้เปน็ แบบอ่านอยา่ งเดียว (Read-only)
วิธีแกไ้ ข : ตอ้ งแก้ไขคุณสมบัตขิ องไฟล์จัดเกบ็ การตัง้ ค่ากระดาษ ดังนี้

- คลกิ เมาสข์ วาทไี่ ฟล์ “C:\DOLCAD\XML\Help\PARCELPRINT.xml” เลือก Properties

- 22 -

- คลิกในชอ่ ง Read-only เพ่อื เอาเคร่อื งหมายถูกออก ดังรปู แลว้ กดป่มุ Apply และ OK

- 23 -

3.4 โปรแกรมแสดงข้อมลู เป็นเคร่ืองหมายคาถาม “????”

วิธแี ก้ไข : ตอ้ งแกไ้ ข Region and Language ใน Control Panel ให้เปน็ Thai หรือ Thailand
(ดรู ายละเอยี ดและวิธีการตามหัวข้อ 2.4.2) เสรจ็ แล้วต้องลงโปรแกรมใหมท่ ง้ั หมด ตามหวั ขอ้ 2.5
ต้ังแต่ขัน้ ตอนท่ี 2 เปน็ ต้นไป

- 24 -

3.5 โปรแกรมแสดงตวั อกั ษรในหนา้ จอแสดงรปู แผนที่ เป็นตัวเอยี ง

วธิ แี ก้ไข : ตอ้ งลบ ฟอนท์ไทยสารบรรณ ในเคร่อื งออกท้ังหมด แลว้ คดั ลอก ฟอนท์จากแผ่นติดตั้ง
โปรแกรม ลงไว้ในเครอ่ื งแทน ดังนี้

- เข้าไปท่ี “C:\Windows\Fonts” คลกิ เมาสข์ วาที่ ฟอนท์ไทยสารบรรณ ทีม่ ีในเครอ่ื ง
เลอื ก Delete ชดุ ฟอนท์ไทยสารบรรณเดิมออกท้ังหมด

- Copy Fonts จาก โฟลเดอร์ Font ภายในแผ่น ติดตัง้ โปรแกรม ไปไว้ ท่โี ฟลเดอร์
“C:\Windows\Fonts” ตามวิธตี ิดตัง้ โปรแกรมในหัวข้อ 2.5.2 ขนั้ ตอนท่ี 1

- 25 -

3.6 โปรแกรมแสดงตัวหนงั สือทับกัน ทาให้ไม่สามารถอ่านขอ้ ความได้

วิธแี กไ้ ข : ใหต้ งั้ ค่าการแสดงผลหนา้ จอ เปน็ 100% ดังน้ี
- เข้าไปท่ี Control Panel > Appearance and Personalization > Display
เลือก Smaller – 100% (default) ดงั รปู
- กดปุม่ Apply เสร็จแล้วให้ Log off แล้ว Log in เขา้ มาใหม่ หรอื re-start เครอ่ื ง

- 26 -

3.7 โปรแกรมไม่สามารถเรยี กข้อมลู โยงยึดหลักเขตท่ีดนิ ได้
อาการ : ไม่สามารถเรยี กข้อมูลโยงยดึ หลักเขตทีด่ นิ ของงานเกา่ ขน้ึ มาแก้ไขหรอื ทางานต่อได้

หรอื เรยี กข้อมูลโยงยึดหลักเขตทด่ี นิ ในเครือ่ งคอมพวิ เตอรบ์ างเครอ่ื งได้ บางเคร่อื งไมไ่ ด้

สาเหตุ : การต้งั คา่ โซน (47 หรือ 48) ในเครื่องคอมพวิ เตอร์ ไมต่ รงกับคา่ โซนในไฟล์ข้อมูล

- 27 -

วิธแี ก้ไข : ใหต้ รวจสอบการตัง้ โซนและชอ่ื สานักงานทดี่ ินใหถ้ กู ตอ้ ง ดังน้ี
- จากหน้าจอโปรแกรม DOLCAD ให้ (1) คลิกท่ี Logo กรมที่ดิน (2) เลือก ต้งั คา่
(3) เลือก สานกั งานทดี่ นิ และจงั หวัด

- ต้งั ค่าโซน ใหต้ รงกบั ไฟล์งานทีเ่ รยี กข้อมูลโยงยดึ หลกั เขตทด่ี นิ ไม่ได้ รวมท้ังตงั้ ช่ือ
สานักงานทด่ี ินให้ถกู ต้องตามงานเดมิ กดปุ่ม “บันทกึ ”

- ออกจากโปรแกรม DOLCAD แลว้ เขา้ โปรแกรมใหม่ เสรจ็ แล้วทดลองเปิดไฟลง์ านเดมิ
ทีม่ ปี ญั หาอกี ครง้ั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TheStar10092020
Next Book
Dialogo Entre Masones N° 9