The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 046 ไซตน หัดขะเจ, 2021-10-11 05:30:57

ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียน รายวชิ าพืน้ ฐาน ศิลปะ ป. 1

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หนังสือเรียน รายวชิ าพน้ื ฐาน ศิลปะ ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1 เล่มน้ีจัดทาขึ้นโดย
มีเป้าหมายให้นักเรียนและครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน
มีสมรรถนะสาคัญตามที่ต้องการทั้งด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนพฒั นาใหน้ ักเรียนมคี ณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ ทาประโยชน์ให้
สังคม เพ่ือให้สามารถดารงชวี ิตอยู่รว่ มกับผอู้ ื่นในสงั คมไทยและสงั คมโลกได้อย่างมี
ความสุข

ในการจัดทาหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ เล่มน้ียึดแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้หลักการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของศิลปะและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมอยู่บนพื้นฐานของการบูร
ณาการความคิดรวบยอด ท่ีเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ
และเรียนรโู้ ดยใช้สมองเป็นฐาน ซ่งึ เนน้ การเรียนรู้ให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ เน้น
ทักษะทส่ี รา้ งเสริมความเข้าใจทคี่ งทนของนักเรียน

การจัดทาหนงั สอื เรยี น รายวิชาพ้นื ฐาน ศิลปะ เลม่ น้ีผู้จัดทาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
จะสนบั สนนุ ให้นักเรียนไดพ้ ัฒนาความรดู้ า้ นศลิ ปะ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชวี ิตประจาวันได้

ผู้จัดทา
ไซตน หัดขะเจ

1. การสงั เกตกับงานศลิ ปะ.................................2
2. ธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม..............................4
3. รูปร่างในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม................ 8
4. ขนาดในธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม................. 11
กจิ กรรมเสนอแนะ.............................................. 15
คาถามท้ายบท.................................................... 16
เฉลยคาถามท้ายบท............................................ 17
บรรณานุกรม...................................................... 18

หนังสอื เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ป. 1 2

1 การสงั เกตกับงานศิลปะ

การสงั เกต หมายถึง การใช้ตา หู จมกู ปาก มอื เพื่อดู
ฟงั เสียง ดมกลิน่ รบั รส และสัมผสั สงิ่ ต่าง ๆ

เราจะสังเกตส่ิงต่าง ๆ เพ่ือนาไปใช้เปน็ แบบอยา่ งหรอื
เปน็ แนวคิดในการสรา้ งสรรคผ์ ลงาน

1.1 วธิ ีการสังเกต

ตา มองส่ิง ปาก รบั รสพดู คุย
ต่างๆรอบตัว

หู ฟังเสียง จมูก ดมกล่นิ มอื สัมผัส
ส่งิ ของต่างๆ

3 หนังสือเรียน รายวชิ าพ้ืนฐาน ศลิ ปะ ป. 1
1.2 ประโยชน์ของการสังเกต

พฒั นาการรบั รู้ ฝกึ พัฒนาการทางตา
ลกั ษณะของส่งิ ต่าง ๆ หู จมูก ปาก มือ
ของผสู้ งั เกต
ไดด้ ยี ิ่งขน้ึ

ทาใหเ้ กิดความคิด
สร้างสรรคใ์ หม่ ๆ

นกั เรียนจะสงั เกตส่งิ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ในสง่ิ แวดลอ้ ม
หรอื ในงานศลิ ปะ แล้วนามาสรา้ งงานศลิ ปะได้

เกร็ดความรู้

การเป็นคนชา่ งสังเกตสิ่งตา่ ง ๆ จะทาให้สามารถรบั รู้
และเข้าใจลักษณะของสิ่งต่างๆได้ดี ทาให้เกิดจินตนาการ
และความคดิ สรา้ งสรรค์ขึน้

หนังสือเรียน รายวชิ าพ้นื ฐาน ศลิ ปะ ป. 1 4

2 ธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม

ธรรมชาติ
และส่งิ แวดล้อม

เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เกดิ ขนึ้ โดยฝีมอื มนษุ ย์

2.1 เกดิ ข้ึนเองตามธรรมชาติ
โดยมนษุ ยไ์ ม่ได้สร้างข้นึ เช่น

นา้ ตก

5 หนงั สอื เรยี น รายวิชาพนื้ ฐาน ศิลปะ ป. 1

สิง่ มีชีวติ ใตท้ ะเล
ไก่ แมว

หนังสอื เรยี น รายวชิ าพื้นฐาน ศิลปะ ป. 1 6
2.2 เกิดขน้ึ โดยฝมี อื มนุษย์

เชน่

บา้ นเรือนไทย

รถยนต์

7 หนงั สือเรยี น รายวิชาพ้นื ฐาน ศิลปะ ป. 1

ของเล่น
รองเท้า

หนังสือเรียน รายวชิ าพ้นื ฐาน ศิลปะ ป. 1 8

3 รูปร่างในธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม

รูปรา่ ง คอื เส้นขอบนอกของสิง่ ต่างๆ แสดงให้เหน็ ขอบเขต
ของสงิ่ นนั้

รูปร่ างในธรรมชาติ
และส่งิ แวดล้อม

รูปร่างของสิ่งที่เกิดข้ึนเอง รปู ร่างของสิ่งทเ่ี กดิ ขน้ึ
ตามธรรมชาติ โดยฝมี อื มนษุ ย์

เกร็ดความรู้

รูปร่างสามารถนามาสร้างสรรคเ์ ปน็ ผลงานศิลปะตา่ งๆ
ได้อยา่ งมากมาย เช่น การวาดภาพระบายสี การป้นั
การพิมพ์ภาพ

9 หนังสือเรยี น รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ป. 1
3.1 รูปรา่ งที่เกดิ ข้นึ เองตามธรรมชาติ

โดยมนษุ ย์ไม่ได้สรา้ งขนึ้ เช่น

รูปร่างของเดก็

รปู ร่างของปลา

หนงั สอื เรียน รายวิชาพนื้ ฐาน ศลิ ปะ ป. 1 10

3.2 รปู รา่ งทเี่ กดิ ขึ้นเองโดยฝีมือมนษุ ย์
เช่น

รปู ร่างของเก้าอ้ี

รปู รา่ งของนาฬิกา

รูปรา่ งของหนังสอื

11 หนงั สือเรยี น รายวิชาพนื้ ฐาน ศิลปะ ป. 1

4 ขนาดในธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม

ขนาด คอื พน้ื ที่หรือขอบเขตของรูปรา่ ง รปู ทรง
ซง่ึ มีตา่ งๆกันความแตกตา่ งนีจ้ ะเกดิ ขึ้นไดก้ ็ต่อเม่อื มกี าร
เปรยี บเทียบระหว่างกัน

ซ่ึงเรามองเห็นไดข้ นาดยงั กอ่ ใหเ้ กิดระยะและความ
ลกึ ว่าใกลห้ รอื ไกลเพยี งใด

ขนาดในธรรมชาติ
และส่งิ แวดล้อม

ขนาดของสิง่ ทีเ่ กิดข้นึ เอง ขนาดของสง่ิ ท่เี กดิ ขน้ึ
ตามธรรมชาติ โดยฝมี อื มนุษย์

หนงั สือเรียน รายวชิ าพื้นฐาน ศลิ ปะ ป. 1 12

4.1 ขนาดท่เี กดิ ขึ้นเองตามธรรมชาติ
เชน่ ขนาดเกดิ จากการเปรียบเทียบ

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก

ขนาดก่อใหเ้ กดิ ระยะและความลึก

ระยะไกล

ระยะใกล้

13 หนังสอื เรียน รายวิชาพ้นื ฐาน ศลิ ปะ ป. 1

4.2 ขนาดของสงิ่ ท่ีเกิดข้นึ โดยฝีมือมนุษย์
เชน่

พรี ะมิดมขี นาดใหญ่

นอตมีขนาดเล็ก

หนงั สอื เรยี น รายวชิ าพืน้ ฐาน ศลิ ปะ ป. 1 14
ขนาดกอ่ ให้เกดิ ระยะและความลึก

ระยะไกล
ระยะใกล้

ระยะไกล

ระยะใกล้

15 หนงั สือเรยี น รายวชิ าพ้นื ฐาน ศิลปะ ป. 1

กจิ กรรมเสนอแนะ

1. สังเกตธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อมรอบตัว แล้ววาด
ภาพระบายสสี ง่ิ ทีช่ น่ื ชอบ ตามจินตนาการและความคิด
สรา้ งสรรค์

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ ป. 1 16

คาถามทา้ ยบท

1. วิธกี ารสงั เกตทาไดอ้ ยา่ งไรบา้ ง
ตอบ

2. สง่ิ ท่ีเกดิ ขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน่ อะไรบา้ ง
ตอบ

3. ส่งิ ทเ่ี กดิ ข้นึ โดยฝีมอื มนษุ ย์ เช่นอะไรบา้ ง
ตอบ

4. รปู รา่ งคอื อะไร
ตอบ

5. ขนาดคืออะไร
ตอบ

6. ขนาดในธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม แบ่งออกเป็นกล่ี กั ษณะ อะไรบา้ ง
ตอบ

17 หนังสือเรียน รายวชิ าพืน้ ฐาน ศิลปะ ป. 1

เฉลยคาถามท้ายบท

1. วิธีการสังเกตทาไดอ้ ย่างไรบา้ ง
ตอบ ใชต้ า หู จมกู ปาก มือ เพือ่ ดู ฟังเสยี ง ดมกลน่ิ รับรส
และสมั ผัสสิ่งต่าง ๆ

2. ส่ิงทเี่ กดิ ขึน้ เองตามธรรมชาติ เชน่ อะไรบ้าง
ตอบ น้าตก ส่งิ มชี ีวติ ใตน้ ้า ไก่ แมว

3. ส่ิงทเ่ี กดิ ขน้ึ โดยฝมี อื มนษุ ย์ เช่นอะไรบา้ ง
ตอบ บา้ นเรือนไทย รถยนต์ ของเล่น รองเทา้

4. รูปร่างคืออะไร
ตอบ คือ เส้นขอบนอกของสง่ิ ต่างๆ แสดงใหเ้ ห็นขอบเขตของสิง่ นัน้

5. ขนาดคอื อะไร
ตอบ คอื พนื้ ท่ีหรอื ขอบเขตของรปู ร่าง รปู ทรง ซึง่ มตี ่าง ๆ กัน
ความแตกตา่ งนีจ้ ะเกดิ ข้นึ ไดก้ ต็ ่อเมื่อมีการเปรียบเทียบระหวา่ งกนั

6. ขนาดในธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม แบ่งออกเป็นก่ลี ักษณะ อะไรบ้าง
ตอบ แบง่ ออกเป็น 3 ลักษณะ
ไดแ้ ก่ 1. ขนาดของสงิ่ ท่เี กิดขน้ึ เองตามธรรมชาติ

2. ขนาดของส่งิ ทเ่ี กิดขึ้นโดยฝีมอื มนษุ ย์

 http://academic.obec.go.th/textbook/web/images/boo

k/1456185818_example.pdf
 https://sites.google.com/site/sciencebyjaa/home/bth-

thi-1-sing-mi-chiwit-laea-sing-mimi-chiwit
 https://sites.google.com/site/panwadee1982/bi-

khwam-ru-thi-1
 https://hellokhunmor.com/
 https://www.happinesso.me/travel/12-waterfall-near-

bangkok/
 https://sites.google.com/site/lifeundertheseabypmm/k

hwam-hmay-khxng-sing-mi-chiwit-ti-thxng-thale
 https://www.brighttv.co.th/lifestyle/phangnga-travel-

tourist-attraction
 https://sites.google.com/site/thongtheiywthai/hna-

raek/the-great-barrier-

reef?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2

F&showPrintDialog=1
 http://komtong.blogspot.com/2015/10/blog-

post_56.html
 https://www.magcarzine.com/ev-all-brand/
 https://www.pngegg.com/th/png-bmlgw
 https://www.pngegg.com/th/png-wvptt
 https://www.pngegg.com/th/png-bsxtd
 https://www.pngegg.com/th/png-wzccc
 https://www.pngegg.com/en/png-ctzzn
 https://pantip.com/topic/35172250
 https://www.pngegg.com/th/png-viwzp

หนังสือเรียน รายวชิ าพืน้ ฐาน ศิลปะ ป. 1

จดั ทาโดย : นางสาว ไซตน หัดขะเจ
รหัส 64101211204046 ค.บ. คณติ ศาสตร์


Click to View FlipBook Version