The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by champagne170618, 2021-09-30 10:08:28

e-book 631081085

e-book 631081085

รายงาน
เร่อื ง ความผดิ ฐานบกุ รุก และ ความผิดฐานทำใหเ้ สียทรพั ย์

จดั ทำโดย
นางสาวณชิ กานต์ พรหมแก้ว

รหัสนิสิต 631081085

เสนอ
อาจารย์ วิรตั น์ นาทพิ เวทย์
รายวชิ า อาญา2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2564
คณะนิติศาสตร์ (ภาคปกติ) มหาวทิ ยาลัยทกั ษิณ

คำนำ

รายงานเล่มน้จี ดั ทำขน้ึ เพ่ือเป็นสว่ นหนง่ึ ของรายวิชา อาญา 2 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา2564 คณะ
นติ ศิ าสตร์ (ภาคปกติ) มหาวทิ ยาลยั ทกั ษิณ เพื่อให้ไดศ้ กึ ษาหาความรใู้ นเรือ่ ง ความผดิ ฐานบุกรุก และ ความผิด
ฐานทำใหเ้ สียทรพั ย์ โดยได้ศึกษาผา่ นแหล่งความรตู้ ่างๆ อาทเิ ช่น ตำรา หนงั สอื หนังสือพิมพ์ วารสาร
หอ้ งสมุด และแหล่งความรู้จากเวบ็ ไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนม้ี ีเนื้อหาเกย่ี วกับ กฎหมายมาตราท่ี 362
ความผิดฐานบกุ รุก กฎหมายมาตราท่ี 358 ความผิดฐานทำใหเ้ สียทรัพย์ และคำพพิ ากษาศาลฎีกา

ผูจ้ ัดทำคาดหวังเป็นอย่างย่งิ ว่าการจดั ทำรายงานฉบับนจ้ี ะมีขอ้ มลู ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีอ่าน นักเรียน
นักศึกษา และผู้ทส่ี นใจศึกษากฎหมายในเรือ่ งความผิดฐานบกุ รกุ และ ความผิดฐานทำใหเ้ สียทรพั ย์ หากมี
ขอ้ แนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผจู้ ดั ทำขอน้อมรบั ไว้และขออภัยมาณ ทนี่ ี้ด้วย

นางสาวณิชกานต์ พรหมแกว้

สารบัญ

บทท่ี 1
มาตราท่ี 362 ความผดิ ฐานบุกรกุ ……………………………………………………………………………………………1
มาตราที่ 358 ความผดิ ฐานทำใหเ้ สียทรพั ย์………………………………………………………………………………2

บทที่ 2
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3523/2541…………………………………………………………………………………………4

บทที่ 3
สรปุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………6

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1

บทท่ี 1
มาตราที่ 362 ความผิดฐานบุกรุก และ มาตราท่ี 358 ความผดิ ฐานทำใหเ้ สยี ทรัพย์

มาตราท่ี 362 ความผดิ ฐานบกุ รกุ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการ

ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือ แต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรอื ทง้ั จำทัง้ ปรบั

มาตรานป้ี ระกอบด้วยสว่ นที่เปน็ ความผดิ 2 สว่ น 2 ความผดิ สามารถพิจารณาแยกกนั ได้ดังน้ี
ความผิดท่ี 1 บุกรกุ ถือการครอบครอง
ความผดิ ท่ี 2 บุกรุกรบกวนการครอบครอง
ความผิดที่ 1 บุกรุกถือการครอบครอง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติความผิดนี้แล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องห้าม
แย่งการครอบครองอสังหารมิ ทรัพย์ ผู้กระทำย่อมมีความผิดได้แม้ไม่ได้มุง่ ที่จะเป็นเจ้าของอสงั หาริมทรัพยน์ ้นั
ดว้ ยเหตุนี้สง่ิ ที่กฎหมายสว่ นน้ีคมุ้ ครองรองจงึ ไมใ่ ช่กรรมสิทธิ์ แตไ่ ดแ้ ก่การครอบครอง
ความผดิ ท่ี 1 บกุ รกุ ถอื การครอบครอง ความผิดนี้มอี งค์ประกอบคอื
องค์ประกอบภายนอก
1. เข้าไปใน มีความหมายชัดเจนว่า ร่างกายของผู้กระทำต้องได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตอสังหาริมทรัพย์
ของผู้อื่น เพียงแต่ยื่นวัตถุสิง่ ใดเข้าไป ขว้างปาวัตถุสิง่ ใดเขา้ ไป หรือปล่อยสัตว์เข้าไปยังไม่เป็นการเข้าไปใน ซึ่ง
จะแยกพจิ ารณาได้เป็น 3 ทางคือ

1.1 เพยี งสว่ นหนง่ึ สว่ นใดของร่างกายล่วงลำ้ เขา้ ไป ก็เปน็ บุกรกุ ได้
1.2 ตอ้ งให้ส่วนใหญข่ องรา่ งกายลว่ งล้ำเข้าไปจงึ จะเปน็ บกุ รุกได้
1.3 ต้องให้ทางรา่ งกายลว่ งลำ้ เขา้ ไปจงึ จะเป็นบกุ รกุ ได้
2. อสังหาริมทรัพย์ องคป์ ระกอบขอ้ นี้ เปน็ วัตถุแหง่ การกระทำสง่ิ ใดคอื ทรัพย์ สิง่ ใดคืออสังหาริมทรัพย์
ไม่มีบทนิยามให้ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาจึงต้องถือตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อยา่ งน้ันอสังหาริมทรัพย์ จึงไดแ้ กส่ ิ่งต่อไปนค้ี ือ
2.1 ทดี่ ิน
2.2 วตั ถุมีรูปรา่ งอันตดิ อยู่กับท่ดี นิ
2.3 วตั ถุมีรูปร่างอันประกอบเปน็ อนั เดยี วกับทดี่ นิ
2.4 สิทธิอนั เก่ยี วกบั ในทด่ี ินกรรมสิทธ์ิในทด่ี ิน
3.ของผอู้ ่นื ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 ความผิดที่ 1 ไดบ้ ญั ญตั ไิ ว้ชัดเจนวา่ อสังหาริมทรัพย์ท่ี
จะเป็นวตั ถุแหง่ การกระทำความผดิ จะตอ้ งเปน็ อสังหาริมทรัพยข์ องผอู้ นื่
องคป์ ระกอบภายใน
1. เจตนาธรรมดา ประมวลกฎหมายอาญาบัญญตั ไิ ว้ในมาตรา 59 เจตนาธรรมดาสำหรับความผิดน้ีคือ
เจตนาในการเข้าไปในอสงั หารมิ ทรัพยแ์ ละประกอบด้วยการรู้ข้อเทจ็ จริงวา่ เปน็ อสงั หารมิ ทรัพยข์ องผู้อนื่

2

2. เจตนาพิเศษเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน มีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1367 ความว่า “บุคคลใดยึดถือทรัพย์สิน โดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือ
ตน ท่านว่าบุคคลน้ันได้ซึง่ สทิ ธ์ิครอบครอง” จากบทบญั ญตั เิ ห็นวา่ สิทธิครอบครองคอื สทิ ธทิ ่ีจะยดึ ถือ ทรพั ยส์ ิน
ไว้เพ่อื ตน และการครอบครองก็คือการยึดถือทรัพย์สินไว้เพ่ือตน ถ้าหากไมไ่ ดย้ ึดถือเพ่ือตน เช่นลูกจ้างยึดถือไว้
ให้นายจ้าง บุตรถอื ไว้ให้บดิ า ลกู จ้างและบุตรไมม่ สี ิทธคิ รอบครอง หรอื คนเดินทางเขา้ ไปอาศยั การกระโจมนอน
ในทีด่ นิ ของผ้อู ืน่ ยอ่ มไม่มเี จตนายึดถือเพือ่ ตน ไมม่ สี ทิ ธคิ์ รอบครอง

ความผิดที่ 2 บุกรุกรบกวนการครอบครอง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแล้ว ความผิดที่ 2 นี้ ห้ามกระทำ
ใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง แสดงว่าเป็น กฎหมายที่ประสงค์จะคุ้มครองการครอบครอง
เช่นเดียวกนั กับความผดิ ที่ 1

ความผิดที่ 2 บุกรกุ รบกวนการครอบครอง มีองค์ประกอบคือ
1. เข้าไป เช่นเดียวกันกับความผิดที่ 1 แต่ในความผิดที่ 2 คือต้องให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
ผกู้ ระทำลว่ งลำ่ เขตอสงั หารมิ ทรพั ยเ์ ขา้ ไป
2. กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข คือ
นอกจากเขา้ ไปแลว้ จะต้องมีการกระทำอีกการกระทำหนึ่งแยกต่างหากจากการเขา้ ไปเป็นการกระทำท่ี 2 ถ้ามี
การกระทำเพียงการเข้าไปประการเดียว แม้การเข้าไปนั้นจะเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
โดยปกติสุขไปด้วยในตัว ก็ยังไม่ต้องด้วยองค์ประกอบข้อนี้ แต่การเข้าไปและการกระทำที่ 2 ก็อาจเกิดข้ึน
พรอ้ มกนั ได้ เช่น ขณะเดินเข้าไปก็ส่งเสยี งเอด็ องึ ไปดว้ ย
3. เจตนา ในความผิดนี้ ได้แก่การรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอสังหาริมทรพั ย์ของผู้อื่นอยู่ในความครอบครอง
ของผู้อื่น และผู้กระทำมีความประสงค์เข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองของเขาโดย
ปกติสขุ หรอื เล็งเหน็ ว่าการเขา้ ไปกระทำการใดๆ น้นั จะมผี ลเป็นการรบกวนการครอบครองของเขาโดยปกตสิ ุข
มาตราที่ 358 ความผิดฐานทำให้เสยี ทรพั ย์
ประมวลกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 358 นั้นมีความว่า ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้
เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ ของผู้อื่นหรือที่ผูอ้ ื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน
ทำใหเ้ สยี ทรพั ย์ตอ้ งระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไมเ่ กนิ หกพนั บาทหรือท้ังจำท้ังปรบั หรอื
ดังนั้น ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญาจึงต้องมี
องค์ประกอบความผิดทั้งในส่วนของผู้กระทำการกระทำ และกรรมของการกระทำ อันรวมไปถึงผลแห่งการ
กระทำด้วยเช่นกัน โดยลักษณะแห่งการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นจะต้อง จะต้องประกอบกับเจตนา
ประสงคต์ ่อผลหรือย่อมเลง็ เห็นผลแห่งการกระทำความผดิ บุคคลจงึ จะมคี วามผิดฐานทำใหเ้ สยี ทรพั ย์
ความผดิ ฐานทำใหเ้ สยี ทรพั ย์อาจแบง่ แยกไดเ้ ปน็ 2 กลุ่มใหญ่
1.การทำใหเ้ สยี ทรพั ย์อันทำใหไ้ ม่สามารถใช้ประโยชนจ์ ากทรัพยน์ ั้นได้อย่างเดิม
1.1 การทำให้เสยี หาย กล่าวคอื การกระทำด้วยวธิ กี ารใดๆ ให้ทรพั ย์น้ันมีความชำรุดบกพรอ่ งหรือขาด
ความสมบูรณ์ไปจากสภาพเดิมของทรัพย์นั้น โดยอาจจะเป็นการกระทำต่อเนื้อวัตถุ หรืออาจจะเป็นการทำให้
ทรัพย์ขาดความสวยงาม ลดคุณค่า หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์น้ันได้น้อยลงไป โดยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น

3

ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรหรือจนแก้ไขไม่ได้ประการใด และไม่จำเป็นต้อง
ถึงขนาดที่จะทำให้ทรัพย์หมดคุณค่าหรือใช้การไม่ได้ เช่น การขุดบ่อที่ผู้อื่นขุดไว้ หรือขุดดินในนาของผู้อื่นจน
เป็นบอ่ กต็ ามช ความหมายของการทำใหเ้ สียหายนนั้ ถือได้วา่ เป็นการกระทำท่ีมีความหมายกว้างท่ีสุดในบรรดา
การกระทำความผิดในมาตราน้ี

1.2 การทำให้เสื่อมค่า กล่าวคือ การทำให้เสื่อมค่าเป็นการทำให้มูลค่าของทรัพย์ดังกล่าวลดน้อยลง
โดยพิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจแห่งตัวทรัพย์นั้น ทั้งนี้ไม่ว่าทรัพย์ดังกล่าวจะยังคงสภาพเดิมหรือใช้
ประโยชน์ได้ดงั เดมิ หรือไม่กต็ าม แตก่ ารทำให้เส่ือมค่ามจิ ำเป็นต้องถึงกับเป็นการทำลายทรพั ย์วให้แตกเสียหาย
แตอ่ ยา่ งใด เช่น การทำให้ภาพเป้ือนเปรอะ หรือการทำให้จอมือถือเปน็ รอยขดี ขว่ น

1.3 การทำใหไ้ ร้ประโยชน์ กล่าวคอื การทำให้ไรป้ ระโยชนเ์ ปน็ การทำใหท้ รัพย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ดังเดิมจากที่เคยเป็นอยู่ แม้ว่าซับดังกล่าวจะยังคงมีสภาพตามเดิมก็ตาม เช่น การปล่อยลมยางรถยนต์จน
แบนกถ็ ือได้วา่ เป็นการกระทำท่ไี รป้ ระโยชน์ไดแ้ มว้ า่ จะสามารถแก้ไขหรอื ซ่อมแซมทรพั ยน์ ั้นได้ดงั เดิมก็ตาม
2. การทำให้ทรัพย์มสี ภาพแตกต่างไปจากเดมิ อันเปน็ การกระทำต่อเนอ้ื วัตถุ

2.1 การทำลาย กล่าวคือ การทำลายเป็นการกระทำต่อเนื้อวัตถุของทรัพย์ ในลักษณะที่เป็นการ
กระทำต่อโครงสร้างของทรัพย์หรือทำให้สภาพของทรัพย์สูญสิ้นไปไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือแต่บางสว่ น โดยสภาพ
ของทรัพย์จะมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมมากหรือน้อยหรือมีซากเหลือหรือไม่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่การ
ทำลายจะมีความหมายหรือลักษณะที่รุนแรงมากกว่าการทำให้เสียหาย ซึ่งการทำให้สูญหายก็อาจจะเป็น
ความผิดฐานนีไ้ ด้เช่นกนั

ลักษณะโครงการจะทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการ
กำหนดลักษณะของการกระทำไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งผู้กระทำความผิดอาจจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ย่อมได้ ท่ี
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย อีกทั้งการกระทำดังกล่าว
ขา้ งต้นยังสามารถนำไปใช้กับความผดิ ฐานทำใหเ้ สียทรัพย์ตามมาตรา 359 360 360 ทวิ ได้อีกดว้ ยเช่นกนั

4

บทท่ี 2

คำพพิ ากษาศาลฎกี า
คำพพิ ากษาศาลฎีกาท่ี 3523/2541
โจทก์ฟ้องขอใหล้ งโทษจำเลยท้งั สองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 358, 365
จำเลยทง้ั สองใหก้ ารปฏิเสธ
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 365(2)(3), 83 การ
กระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานบุกรุกเคหสถานซึ่งเป็นบทที่มี
โทษหนกั ท่สี ดุ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกคนละ 1 ปี
จำเลยทัง้ สองอุทธรณ์
ศาลอทุ ธรณภ์ าค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์
โจทก์ฎกี า

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า นางไพเราะ รักน้อย และนางสาว
ธิดารัตน์ รักน้อยผู้เสียหายทั้งสองพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักเดียวกันในหอพักคนงานของโรงงานบริษัทบุญยภัทร
เท็กซ์ไทล์การทอ จำกัด จำเลยที่ 1มีห้องพักอยู่ตรงกันข้ามกับห้องพักของผู้เสียหายทั้งสองส่วนจำเลยที่ 2 มี
หอ้ งพกั อยทู่ หี่ อพกั อกี หลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันปญั หาวนิ ิจฉัยตามฎีกาของโจทกข์ ้อแรกวา่ จำเลยท้ังสองร่วมกันบุก
รุกเคหสถานในเวลากลางคืนตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าความผิดฐานบุกรุกผู้กระทำผิดไม่จำต้องเข้าไปใน
อสังหาริมทรัพย์ทั้งตัวแต่หมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควรอันเป็นการรบกวนสิทธิใน
การครอบครองของเขาโดยปกติสุข การที่จำเลยทั้งสองใช้มีดดาบฟันและใช้ขวดขว้างประตูห้องพักของ
ผู้เสียหายทั้งสองก็ถือได้ว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนารบกวนสิทธิโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรของผู้เสียหายทั้งสอง
เป็นความผิดฐานบุกรุกแล้วนั้นเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ได้บัญญัติถึงความผิดข้อหา
ฐานบุกรุกว่า "ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือ
บางสว่ นหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเปน็ การรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข" จะ
เห็นไดว้ ่าองค์ประกอบความผดิ ฐานบุกรุกผู้กระทำผดิ ตอ้ งเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ถอื การครอบครองหรือ
เข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข แต่คดีน้ี
ขอ้ เทจ็ จริงจากทางนำสืบของโจทก์ฟังได้ว่า ในคนื เกิดเหตจุ ำเลยทั้งสองใชข้ วดขว้างและใชม้ ีดฟันประตูห้องพัก
ผู้เสียหายทั้งสอง กับได้เรียกผู้เสียหายทั้งสองออกมาพูดคุยและขู่จะฆ่าผู้เสียหายทั้งสองโดยที่จำเลยทั้งสอง
ไมไ่ ด้เขา้ ไปในห้องพักของผู้เสียหายท้ังสองและผูเ้ สียหายท้ังสองก็ไมไ่ ดเ้ ปดิ ประตูห้องมาพดู คยุ กับจำเลยท้ังสอง
เมื่อจำเลยทัง้ สองไม่ได้เขา้ ไปในห้องพกั เกดิ เหตุ การกระทำของจำเลยท้ังสองจึงขาดองค์ประกอบความผดิ ฐาน
บุกรกุ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 จำเลยทัง้ สองจงึ ไมม่ ีความผิดฐานบุกรกุ ตามฟ้อง
โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เพราะผู้ครอบครองดูแลทรัพย์ใดก็ถือว่า
เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ได้ คดีนี้ผู้เสียหายทั้งสองเป็นคนงานทอผ้าของบริษัทบุญยภัทร
เท็กซ์ไทล์การทอ จำกัด และได้รับอนุญาตจากบริษัทดังกล่าวให้เข้าพักอาศัยในห้องพักของคนงานได้ถือว่า
บริษัทได้มอบการครอบครองดูแลให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองแล้วเมื่อผู้เสียหายทั้งสองได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน

5

ตำรวจให้ดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองแล้ว การสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358
ได้บัญญัติถึงความผิดข้อหาฐานทำให้เสียทรัพย์ว่า"ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้
ประโยชน์ซ่ึงทรัพยข์ องผู้อืน่ หรอื ผู้อื่นเปน็ เจ้าของรวมอยู่ด้วยผูน้ ั้นกระทำความผดิ ฐานทำใหเ้ สียทรัพย"์ จะเห็น
ได้ว่า องค์ประกอบความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั้น ต้องกระทำต่อทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรอื ผู้อ่ืนเป็นเจา้ ของรวมอยู่
ด้วยคำว่า "ทรัพย์ของผู้อื่น"นั้น ย่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้
เปน็ ผ้คู รอบครองดแู ลรักษาทรัพย์น้นั ดงั เชน่ ผ้เู ชา่ ทรัพย์คดนี ้ีข้อเท็จจริงตามท่ีโจทก์และจำเลยทั้งสองนำสืบรับ
กันฟังได้ว่า ผู้เสียหายทั้งสองเป็นลูกจ้างของบริษัทบุญยภัทรเท็กซ์ไทล์การทอ จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวจัดให้
ผู้เสียหายทั้งสองพักอยู่ที่หอพักคนงานของโรงงานของบริษัทดังกล่าวแม้ผู้เสียหายทั้งสองจะได้พักอาศัยอยู่ใน
ห้องพักเกิดเหตุก็เพียงใช้สิทธิอาศยั อยู่ในหอ้ งพักเท่านั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าบริษัทบุญยภัทรเท็กซ์ไทลก์ าร
ทอ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของหอพักได้มอบหมายโดยตรงให้ผู้เสียหายทั้งสองเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาทรัพย์
ดังกล่าวได้โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของทรัพย์นั้นนางไพเราะ รักน้อยและนางสาวธิดารัตน์ รักน้อยจึงมิใช่
ผู้เสียหาย เมื่อปรากฏว่าบริษัทบุญภัทรเท็กซ์ไทล์กการทอ จำกัดซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้แจ้งความร้อง
ทกุ ขต์ อ่ พนักงานสอบสวนไว้ พนกั งานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็น
ความผิดอันยอมความได้และพนักงานอัยการไม่มีสิทธินำคดีนี้มาฟ้องในข้อหาฐานทำให้เสียทรัพย์ได้ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าการสอบสวนในข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องในข้อหาความผิดฐานนี้ตามมาตรา 120
นัน้ ศาลฎกี าเห็นพอ้ งด้วยฎีกาของโจทกฟ์ ังไมข่ ้ึน"
พพิ ากษายืน

6

บทที่ 3
สรปุ
มาตราท่ี 362 ความผดิ ฐานบุกรุก
มาตรานป้ี ระกอบด้วยสว่ นท่เี ป็นความผดิ 2 สว่ น ดังน้ี
ความผดิ ท่ี 1 บุกรุกถือการครอบครอง
ประกอบไปดว้ ย 2 องค์ประกอบ
องคป์ ระกอบภายนอก
1. เขา้ ไปใน ซ่งึ จะแยกพิจารณาไดเ้ ป็น 3 ทางคือ
1.1 เพยี งสว่ นหนึง่ ส่วนใดของรา่ งกายล่วงลำ้ เขา้ ไป ก็เป็นบุกรุกได้
1.2 ต้องใหส้ ่วนใหญ่ของร่างกายลว่ งลำ้ เข้าไปจงึ จะเปน็ บุกรุกได้
1.3 ตอ้ งใหท้ างรา่ งกายลว่ งล้ำเขา้ ไปจึงจะเปน็ บุกรกุ ได้
2. อสงั หารมิ ทรพั ย์ ไดแ้ กส่ ง่ิ ต่อไปนี้คือ
2.1 ทีด่ นิ
2.2 วตั ถมุ ีรูปรา่ งอนั ติดอย่กู ับท่ีดนิ
2.3 วตั ถมุ ีรูปร่างอนั ประกอบเปน็ อนั เดียวกับทดี่ ิน
2.4 สิทธิอันเกย่ี วกบั ในทด่ี นิ กรรมสทิ ธ์ใิ นที่ดิน
3. ของผูอ้ ่ืน จะต้องเปน็ อสังหาริมทรัพย์ของผู้อนื่
องค์ประกอบภายใน
1. เจตนาธรรมดา คือเจตนาในการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์และประกอบด้วยการรู้ข้อเท็จจริงว่า
เป็นอสงั หาริมทรัพยข์ องผอู้ ่นื
2. เจตนาพิเศษเพื่อถอื การครอบครองอสังหาริมทรัพยน์ นั้ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สทิ ธคิ รอบครอง
คือสิทธิที่จะยึดถือ ทรัพย์สินไว้เพื่อตน และการครอบครองก็คือการยึดถือทรัพย์สินไว้เพื่อตน ถ้า
หากไมไ่ ดย้ ดึ ถอื เพอื่ ตน ย่อมไมม่ เี จตนายดึ ถือเพ่อื ตน ไม่มสี ิทธค์ิ รอบครอง
ความผิดท่ี 2 บุกรุกรบกวนการครอบครอง
มอี งคป์ ระกอบ 2 องคป์ ระกอบ คือ
1. เขา้ ไป คอื ต้องให้ส่วนหน่ึงส่วนใดของรา่ งกายผู้กระทำลว่ งลำ่ เขตอสงั หารมิ ทรพั ยเ์ ขา้ ไป
2. กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข คือ
นอกจากเข้าไปแล้ว จะต้องมีการกระทำอีกการกระทำหนึ่งแยกต่างหากจากการเข้าไปเป็นการ
กระทำที่ แต่การเข้าไปและการกระทำที่ 2 กอ็ าจเกิดขน้ึ พรอ้ มกนั ได้

7

3. เจตนา การรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและผู้กระทำมีความประสงค์เข้าไป
กระทำการใดๆ หรือเลง็ เห็นว่าการเข้าไปกระทำการใดๆนั้นเป็นการรบกวนการครอบครองของเขา
มาตราที่ 358 ความผิดฐานทำใหเ้ สียทรัพย์

ความผดิ ฐานทำใหเ้ สียทรัพย์อาจแบ่งแยกไดเ้ ป็น 2 กล่มุ ใหญ่
1.การทำใหเ้ สียทรัพย์อนั ทำใหไ้ ม่สามารถใช้ประโยชนจ์ ากทรพั ยน์ ั้นได้อย่างเดิม

1.1 การทำให้เสียหาย
1.2 การทำให้เสื่อมค่า
1.3 การทำใหไ้ ร้ประโยชน์
2. การทำใหท้ รพั ยม์ ีสภาพแตกตา่ งไปจากเดมิ อนั เปน็ การกระทำตอ่ เน้อื วตั ถุ
2.1 การทำลาย

8

บรรณานกุ รม

ประดิษฐ์ สิงหทัศน์. ความผิดฐานบุกรุก. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2522

จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรรับโทษหนักขึ้น. กรุงเทพมหานคร :
คณะนิตศิ าสตร์ สาขาวิชานติ ศิ าสตร์ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลัย. 2558.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Hampton Alumnae Spotlight - October 2021
Next Book
Collacation 2