The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ถูกกระแสไฟฟ้า4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุธิดา จําบุญ, 2019-12-16 02:16:03

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ถูกกระแสไฟฟ้า4

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ถูกกระแสไฟฟ้า4

การช่วยฟ้ืนคนื ชพี ผถู้ ูก
กระแสไฟฟา้ ดดู

สารบัญ

เรอ่ื ง หนา้
3
• 1. ลกั ษณะทว่ั ไปของอุบตั เิหตุไฟฟ้ าดูด 4
• 2. อาการของคนทถ่ี ูกไฟฟ้ าดูด 5-8
• 3. การรกั ษาปฐมพยาบาล

ลกั ษณะทั่วไปของ
อบุ ัติเหตไุ ฟฟา้ ดดู

• ไฟฟ้ าดดู เป็ นอบุ ตั เิ หตทุ พี่ บไดบ้ ่อยทง้ั ในบา้ น โรงเรียน โรงงาน และ

สถานทตี่ า่ ง ๆ ที่มีการใชไ้ ฟฟ้ าอาจเกดิ จากความประมาทเลินเลอ่ การใช้
เครื่องไฟฟ้ าผิดวิธี หรือจากการรเู้ ทา่ ไมถ่ ึงารณ์ เป็ นตน้ คนท่ถี กู ไฟฟ้ าดดู
อาจมอี าการรนุ แรงแตกตา่ งกนั ไป (ตง้ั แตบ่ าดแผลไหมเ้ พียงเล็กนอ้ ย
จนกระทงั่ ตาย) ขนึ้ กบั ปัจจยั หลายอยา่ ง

อาการ

• อาการขน้ึ กบั ปัจจยั ตา่ ง ๆ ดงั กลา่ วบางคนเม่อื ถกู ไฟฟ้ าช็อต อาจเพียงแต่

ทาใหล้ ม้ ลงกบั พื้น (ถา้ ตกจากท่ีสงู ก็อาจทาใหเ้ กิดอนั ตรายตอ่ รา่ งกายได)้
หรือ ของหลน่ จากมือถา้ เป็ นรนุ แรงอาจมอี าการชกั เกร็งของกลา้ มเนอ้ื ทวั่
รา่ งกาย แลว้ ตามดว้ ยอาการตนื่ เตน้ หายใจเร็ว และหมดสติ อาจหยดุ
หายใจหรือหวั ใจเตน้ ผดิ จงั หวะ เป็ นอนั ตรายถึงตายไดท้ นั ทีบางคนอาจ
หมดสตชิ วั่ ครู่ เมอ่ื ฟ้ื นขน้ึ มาอาจรสู้ ึกปวดศีรษะ ออ่ นเพลีย ปวดเมอ่ื ยตาม
กลา้ มเนอ้ื และ มคี วามรสู้ ึกหวาดผวาได้

• นอกจากน้ี อาจทาใหเ้ กิดบาดแผลไหมต้ รงผวิ หนงั และกินลกึ เขา้ ไปใน

เนอื้ เย่ือบริเวณใกลเ้ คียง ทาใหเ้ ป็ นแผลไหมส้ เี ทา และไมร่ สู้ ึกเจ็บ ถา้
บาดแผลมขี นาดใหญ่ อาจทาใหเ้ กิดภาวะขาดนา้ เชน่ เดยี วกบั บาดแผลไฟ
ไหมน้ า้ รอ้ นลวกและอาจมีการตดิ เชอื้ แทรกซอ้ นไดบ้ างคนอาจมีกระดกู สนั
หลงั และกระดกู สว่ นอื่นๆ หกั เนอ่ื งจากการชกั กระตกุ หรือตกจากที่สงู
บางคนอาจมีภาวะเม็ดเลอื ดแดงแตก มีอาการซีด เหลอื ง

การรกั ษาปฐมพยาบาล

• 1. รีบปิ ดสวิตชไ์ ฟ หรือถอดปลกั๊ ไฟทนั ที

2. ถา้ ทาไมไ่ ด้ จาเป็ นตอ้ งชว่ ยใหค้ นทีถ่ กู ไฟฟ้ าช็อตหลดุ ออกจากสายไฟท่มี ี
กระแสไฟวิ่งอยู่ โดยผทู้ ่ีทาการชว่ ยเหลอื จะตอ้ งกระทาดว้ ยความระมดั ระวงั
อยา่ งสงู ตอ้ งยืนอยบู่ นฉนวนแหง้ ๆ เชน่ ไมก้ ระดานและหา้ มมิใหแ้ ตะตอ้ งถกู

ตวั ผปู้ ่ วยโดยตรง จนกวา่ จะหลดุ พน้ ออกจากสายไฟเสยี กอ่ น

• 3. ตรวจดกู ารหายใจ ถา้ ผปู้ ่ วยหยดุ หายใจ ใหท้ าการเป่ าปากชว่ ยหายใจ

ทนั ที ถา้ หวั ใจหยดุ เตน้ (คลาชพี จรไมไ่ ด)้ ใหท้ าการนวดหวั ใจพรอ้ มกนั ไป
จนกวา่ จะหายใจไดเ้ อง ถา้ ผปู้ ่ วยหายใจไดเ้ อง แตย่ งั หมดสตคิ วรจดั ผปู้ ่ วย
ใหอ้ ย่ใู นทา่ พกั ฟื้ น และใหท้ าการปฐม

• 4. รีบนำผปู้ ่ วยส่งโรงพยำบำลด่วน และควรตรวจดูกำรหำยใจอยำ่ งใกลช้ ิด ถำ้

หยดุ หำยใจ ควร เป่ ำปำกช่วยมำตลอดทำง จนกวำ่ จะถึงโรงพยำบำลที่อยใู่ กล้
ที่สุดพยำบำล เช่นเดียวกบั ผปู้ ่ วยหมดสติจำกสำเหตุอ่ืน ๆ

จดั ทาโดย
นางสาวสุธดิ า จาบุญ
มธั ยมศกึ ษาปีท6ี่ /2 เลขท2ี่ 7

เสนอ
นายชุมพล

ขอบคุณค่ะ


Click to View FlipBook Version