The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by niafnan1309, 2021-03-21 21:50:58

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

พ้อย1 นิอัฟนาน

การสรา้ งงานนาเสนอขอ้ มลู ตอ้ งประกอบด้วยขอ้ ความ
ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวเพอ่ื ให้มคี วามเข้าใจเน้อื หาที่นาเสนอและมี
ความน่าสนใจ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มกี าร
จัดเตรยี มเครือ่ งมอื ตั้งแตก่ ารออกแบบสไลดจ์ นถึงการเตรยี มการ
นาเสนอ โดยมีเครื่องและคาสงั่ ในการออกแบบจัดเตรยี มรูปแบบ
สาเรจ็ การปรับแต่งชิ้นงาน คาส่งั ในการพิมพส์ ไลดส์ าหรับ
งานนาเสนอ ทาใหง้ านนาเสนอมีความหลากหลายและนา่ สนใจ

 การเริ่มต้นใชง้ านโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010

 การจดั การภาพนิ่ง (Slide)
 การออกแบบการนาเสนอ
 การใสเ่ นือ้ หาใหก้ บั ภาพน่งิ
 การแทรกวัตถุลงในภาพนิ่ง

 เรมิ่ ตน้ ใชโ้ ปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2010 ได้

 จัดการภาพนิง่ (Slide) ได้
 ออกแบบการนาเสนอได้
 ใสเ่ นือ้ หาใหก้ บั ภาพนงิ่ ได้
 แทรกวัตถุลงในภาพนงิ่ ได้

Microsoft PowerPoint 2010

โปรแกรมการนาเสนอขอ้ มูล Microsoft Powerpoint 2010 เป็นโปรแกรมสาหรบั
จัดเตรยี มเอกสารทจี่ าเปน็ ต้องใชใ้ นการนาเสนอข้อมูล เช่น แผน่ ใส สไลด์ โปสเตอร์
เอกสารสาหรบั ผู้ฟงั หรือเอกสารสรุปสาหรบั ผพู้ ดู การนาเสนอข้อมลู ในปัจจุบนั นิยมใช้
โปรแกรมการนาเสนอขอ้ มลู แทนเพ่ือใหผ้ ้ใู ช้สมารถใชง้ านได้สะดวกรวดเร็วขน้ึ

การเรียกเปดิ จากระบบปฏิบตั กิ ร Wndows 7 มีวิธีการเปดิ ได้หลายวธิ ี ดังนี้
 วธิ ที ่ี 1 คลิกปุ่ม Start เลอื ก All Programs เลือก Microsoft Offce
เลอื ก MicrosoftPowerPoint 2010 จากนัน้ คลิกเมาส์ หรอื กดป่มุ Enter

 วิธีท่ี 2 คลิกเลือกท่ี Shortcut Icon
บนหนา้ จอ Desktop โดยดับเบิลคลิกทีร่ ูป

ทห่ี น้า Start ให้เลอื่ นหนา้ จอไปทางด้านขวา
โดยปมุ่ ลูกศรขวามอื กดเลอื่ นไปหรือใชป้ ุม่ เล่ือน
บนเมาส์ จนพบไอคอน Microsoft
PowerPoint 2010 คลิกเมาส์ 1 ครั้ง

1. Tab File
2. แถบ Quick Access Toolbar
3. Title Bar
4. Tab ต่างๆ และ Ribbon
5. แถบสลับมมุ มองและภาพนงิ่
แบบยอ่
6. พนื้ ทวี่ ่างของภาพน่งิ
7. พ้นื ท่ีว่างนอกภาพนงิ่
8. แถบแสดงสถานะ
9. พนื้ ทีใ่ ส่โนต้ ยอ่
10. แถบมุมมองงานนาเสนอ

การใชม้ มุ มองภาพน่งิ ในรปู แบบตา่ งๆ เป็นความสามารถของโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2010 ทีส่ ามารถแสดงมุมมองไดห้ ลายรูปแบบ ดังนี้

1. มุมมองปกติ (Normal View) เปน็ มมุ มองท่แี สดงเมอ่ื เปิดโปรแกรม โดยมีส่วน
ประกอบสองสว่ นทางด้านซ้ายมอื ของโปรแกรม คอื แทบ็ ภาพนง่ิ และแทบ็ เค้ารา่ ง ดังน้ี

• แท็บภาพนงิ่ (Slide) แสดงภาพนิง่ • แท็บเคา้ ร่าง (Outline View) แสดง
ท้ังหมด โดยเรียงจากภาพนิง่ แรกจนถงึ เฉพาะรายละเอียดไว้ดา้ นขา้ ง โดยแสดงจาก
ภาพน่ิงสุดท้าย หวั ข้อภาพนงิ่

2. มมุ มองตัวเรียงลาดับภาพนิ่ง (Slide
Sorter View) เปน็ การยอ่ ภาพน่ิงให้เล็กลง
เพื่อลาดับภาพน่งิ ไดต้ ามตอ้ งการ

3. มมุ มองหน้าบันทึกยอ่ (Notes Page
View) เป็นมุมมองท่ีมกี ารแสดงภาพนงิ่ และกรอบ
บันทึกขอ้ ความ สามารถบนั ทกึ ยอ่ เพมิ่ เติมได้

4. มุมมองการนาเสนอภาพน่ิง (Slide
Show View) เปน็ มุมมองทีแ่ สดงภาพน่ิงแบบ
เตม็ จอรวมถงึ แสดงภาพเคลือ่ นไหวทีไ่ ดส้ ร้างไว้

5. มมุ มองต้นแบบภาพนิ่ง (Slide Master
View) เปน็ มุมมองที่แสดงตันแบบโครงร่างตา่ งๆ
ที่มีหลายองค์ประกอบรวมกนั ทาใหง้ านเสนอ
ไปในทศิ ทางเดยี วกัน เชน่ ขอ้ ความ รูปภาพ
หรือ กราฟกิ เปน็ ตน้

6.มุมมองต้นแบบเอกสารประกอบ 7. มมุ มองตน้ แบบบนั ทึกยอ่

คาบรรยาย (Handout Master View) เป็น (Notes Master) เปน็ มุมมองทีแ่ สดงต้นแบบ

มุมมองที่แสดงตันแบบเอกสารก่อนพิมพ์ ภาพนง่ิ และมีสว่ นของพน้ื ทใี่ นการบันทกึ ขอ้ ความ

แก้ไขปรับขนาดจดั รูปแบบ หัวกระดาษ และ ในการประกอบการบรรยาย

ท้ายกระดาษ และตงั้ คกระดาษ ระบจุ านวน

ภาพนง่ิ ที่พมิ พ์ ในแต่ละหนา้

สรา้ งสไลด์แผน่ ใหม่  การสรา้ งสไลดจ์ ากแม่แบบ
เมอื่ ต้องการสร้างสไลดแ์ ผน่ ใหม่ (Sample Templates)
1. คลิก Tab File > New>
สามารถทาได้ตามขน้ั ตอนดังน้ี Sample Templates
 การสรา้ งสไลด์เปล่า 2. คลกิ ปุม่ Create
(Blank Presentation) 3. จะปรากฏสไลด์แผน่ ใหม่
1. คลิก Tab File > New > จากแมแ่ บบทีเ่ ลอื ก
Blank Presentation
2. คลกิ ปมุ่ Create
3. จากน้ันจะปรากฏสไลดเ์ ปล่า แผน่ ใหม่

 การสรา้ งสไลด์จากชุดรปู แบบ
(Themes)
1. คลกิ Tab File > New >
Sample Templates
2. คลกิ ปมุ่ Create
3. จะปรากฏสไลด์แผ่นใหม่
จากชุดรูปแบบท่ีเลือก

เริ่มตน้ ทางานกับภาพน่ิง

การนาเสนอภาพนิ่งควรจะตอ้ งทาการกาหนดขนาดภาพนิง่ และปรับภาพนง่ิ เป็นแนวต้ังหรือ
แนวนอน เพ่อื ใหเ้ หมาะสมกับงานนาเสนอในแตล่ ะประเภท และต้องคานึงถึงอปุ กรณ์ทใี่ ชป้ ระกอบ
ในการนาเสนอ เชน่ PC Computer, Notebook, Tablet, Projector, LED TV เป็นต้น
ซงึ่ อุปกรณ์ แตล่ ะชนดิ จะมคี วามละเอยี ดของการแสดงผลท่ีแตกต่างกัน

1. การกาหนดขนาดของภาพนึง่

โดยปกตแิ ลว้ โปรแกรมจะทาการกาหนดขนาดของภาพนง่ิ ใหเ้ หมาะสมกับหนา้ จอแสดงผล

แต่ เพอื่ ให้ผลตรงกับรปู แบบของการนาเสนอ จึงควรกาหนดรายละเอียดของขนาดของ

ภาพน่งิ ให้ตรงกบั อปุ กรณ์ทใี่ ชป้ ระกอบการนาเสนอดว้ ย เช่น ขนาด 43

เป็นขนาดจอทั่วไป ถ้าจอแสดงผลเปน็ แนวกว้าง (Wide Screen)

ก็ตอ้ งปรับขนาดเป็น 16:9 เป็นต้น การกาหนดขนาด

ของภาพนงิ่ ทาไดด้ ังนี้

1. คลกิ ท่ี Tab Design ในชุดคาสัง่

Page Setup คลกิ ที่คาส่งั Page Setup แนวต้งั

จะปรากฏ หนา้ ต่าง Page Setup

2. เลือกขนาดภาพน่ิงที่ ตอ้ งการแลว้ คลกิ ป่มุ OK

แนวนอน

2. การเพิม่ สไลด์

1. คลกิ ท่ีสไลดแ์ ผน่ สดุ ท้าย
2. คลกิ Tab Home
3. คลิกปุ่ม New Side
4. หน้าต่างOffice Theme
จะปรากฏรปู แบบสไลด์
5. คลิกเลอื กรูปแบบสไลด์
ทตี่ อ้ งการ

3. การคัดลอกสไลด์

หากข้อมูลในแผน่ สไลดม์ ีหลายส่วน ทเี่ หมือนกัน
การคัดลอกแผ่นสไลด์ และแกไ้ ข ขอ้ มูลท่ีต่างกัน
ย่อมเรว็ กว่าเร่มิ สร้างแผน่ สไลด์ใหม่ทัง้ หมด
การคดั ลอกแผ่นสไลด์ สามารถทาได้ดงั นี้

1. คลิกสไลด์แผ่นทต่ี อ้ งการจะคัดลอก
2. คลิกขวาจะปรากฏเมนูคาส่ัง
คลกิ lãon Duplicate Slide
3. จะปรากฏสไลดต์ อ่ ทา้ ยสไลด์ต้นฉบบั
สามารถแก้ไขข้อมลู ตามท่ีต้องการได้

4. การยา้ ย และการจัดลาดบั แผน่ สไลด์

การยา้ ย หรอื การจดั ลาดับแผ่นสไลด์ในงาน
นาเสนอนนั้ ทาเพ่อื จดั ลาดับสไลด์ใหเ้ หมาะสมกับ
เน้ือหา สามารถทาไดด้ งั น้ี

1. คลกิ สไลด์แผน่ ท่ีต้องการจัดลาดับ
2. แดรกเมาสล์ ากแผ่นสไลดไ์ ปวางท่ีตาแหนง่
ท่ีตอ้ งการ

5. การลบสไลด์

กดปุ่ม 1. คลิกสไลด์ทต่ี อ้ งการลบ
Delete 2. กดป่มุ Delete ที่แปน้ พมิ พ์

เพ่ือลบสไลดอ์ อกจากงานนาเสนอ
3. สไลดถ์ กู ลบออกจากงานนาเสนอ
(จากภาพตวั อยา่ งเป็นการลบสไลด์ ลาดับที่ 7)

เคา้ โครงภาพนง่ิ มีการจัดรปู แบบ การวางตาแหน่ง และพนื้ ที่ที่สารองไวส้ าหรบั เนื้อหาทง้ั หมดท่ี
ปรากฏบนภาพนิง่ พ้นื ทท่ี ี่สารองไวเ้ ปน็ ทเ่ี กบ็ ภายในเค้าโครงท่ีสารองเนื้อหาเปน็ ขอ้ ความ (รวมถงึ
เน้ือความ รายการสัญลกั ษณ์แสดงหัวข้อย่อย และชือ่ เร่ือง) ตาราง แผนภมู ิ กราฟกิ SmartArt
ภาพยนตร์ เสียง รปู ภาพ และภาพตดั ปะ Microsoft PowerPoint มีเคา้ โครงภาพนง่ิ ทมี่ อี ยูแ่ ลว้
ภายใน จานวน 9 เคา้ โครง และสามารถสร้างเคา้ โครงแบบกาหนดเองตามความตอ้ งการ

1. การใชเ้ คา้ โครงมาตรฐานจากโปรแกรม

1. บน Tab Home ในชุดคาสั่ง Slides ให้คลกิ Layout
หรือคลกิ ขวาท่ี Slide แล้วเลือก Layout
2. เลือกเค้าโครงทีต่ อ้ งการ

หรอื

2. การสร้างเคา้ โครงภาพนิง่ แบบกาหนดเอง

1. เปิดหน้าเอกสารเปลา่ ขนึ้ มาแลว้ คลกิ เลอื กที่เมนู View
2. ที่กลุม่ คาส่ัง Presentation Views คลิกที่ปุ่ม Stide Master
3. ใหค้ ลิกทป่ี ุ่ม Insert Slide Master ในหัวขอ้ Edit Master
4. จะปรากฏชดุ Side Master ใหม่ในหน้าต่างด้านซา้ ยมือ

5. เลอื ก layout ท่ตี อ้ งการแกไ้ ข
ที่หน้าต่างดา้ นซ้ายมือ

6. ทาการแกไ้ ขรูปแบบของ Layout
ให้ตรงกบั ความตอ้ งการ

7. คลกิ ท่ี Insert Layout แทรกรปู แบบของสอื่ ต่างๆ
เช่น ขอ้ ความ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง คลกิ เลือก
Insert Placeholder

8. คลกิ ปิดหนา้ ต่าง Side Master view จากนนั้
เคา้ โครงภาพน่ิงทสี่ ร้างข้ึนเองจะไปบรรจอุ ยใู่ นส่วนของ
เค้าโครงภาพน่ิง (Layout) เมอื่ มกี ารเรยี กใชง้ าน

หลกั การออกแบบการนาเสนอขอ้ มลู โดยท่ัวไปจะมีหลักการคล้ายๆ กัน ไมว่ ่าจะเปน็ การนาเสนอ
ผา่ นสอ่ื รูปแบบตา่ งๆ เช่น สไลด์ เวบ็ เพจ ส่อื การสอน ซงึ่ สว่ นใหญ่จะมีวิธกี ารดังนี้

1. ความเรียบงา่ ย: จัดทาสไลดใ์ ห้ดูเรยี บงา่ ยทีส่ ดุ เทา่ ท่ีจะทาได้ เชน่ ใช้สอี ่อนเป็นพื้นหลังเพ่ือ
ไม่รบกวนสายตาในการอา่ น และสามารถเหน็ เน้ือหาได้อย่างชัดเจน หรือใชพ้ นื้ หลงั ตามลักษณะเนอื้ หา

2. มีความคงตัว: เป็นสิง่ สาคญั ทส่ี ุดในการนาเสนอสไลดซ์ ง่ึ เป็นเน้อื หาในเร่ืองเดียวกัน คือ
ต้องมีความคงตัวในการออกแบบสไลด์ ซ่ึงหมายถึงตอ้ งใช้รปู แบบสไลดเ์ ดยี วกนั ทุกแผ่นท่ีเกยี่ วกับ
เน้อื หานน้ั โดยไมจ่ าเปน็ ต้องเปลย่ี นสีพนื้ หลัง หรือขนาดและแบบตวั อักษร แต่หากต้องการเนน้
จดุ สาคัญ หรือเป็นเนอื้ หาย่อยออกไปจะสามารถเปลยี่ นบางสิ่ง เชน่ สตี ัวอกั ษรในสไลดใ์ หด้ แู ตกต่าง
ไปไดบ้ า้ ง หรอื อาจมกี ารเปล่ยี นสพี ื้นหลงั ให้แตกต่างจากเน้อื หาเล็กนอ้ ย

3. ใช้ความสมดลุ : การออกแบบสว่ นประกอบของสไลดใ์ หม้ ีลกั ษณะสมดุลมีแบบแผน (formal
balance) หรอื สมดุลไม่มีแบบแผน (informal balance) กไ็ ด้ แต่ตอ้ งระวงั สไลดท์ ุกแผน่ ใหม้ ีลักษณะ
ของความสมดลุ ที่เลือกใช้ให้เหมือนกันเพ่อื ความคงตัว

4. มแี นวคดิ เดียวในสไลด์แตล่ ะแผ่น: ข้อความและภาพทีบ่ รรจใุ นสไลดแ์ ผ่นหนง่ึ ๆ ตอ้ งเปน็
เนอ้ื หาของแตล่ ะแนวคิดเทา่ นน้ั หากเนื้อหาน้ันมีหลายแนวคดิ หรอื เนือ้ หายอ่ ยตอ้ งใช้สไลด์แผน่ ใหม่

5. สรา้ งความกลมกลนื : ใชแ้ บบอกั ษรและภาพกราฟิกใหเ้ หมาะสมกับลกั ษณะของเนอ้ื หา
ใชแ้ บบอกั ษรท่ีอ่านง่าย และใชส้ ที ่ีดแู ลว้ สบายตา เลือกภาพกราฟกิ ทีไ่ ม่ซับซอ้ น และใหถ้ ูกต้อง
ตรงตามเนอื้ หา รวมถงึ ให้เหมาะสมกับเนอ้ื หาทเ่ี ปน็ ทางการ หรอื ไม่เป็นทางการด้วย

6. แบบอักษร: ไม่ใชอ้ ักษรมากกว่า 2 แบบในสไลด์เร่ืองหนง่ึ โดยใช้แบบหนึ่งเปน็ หวั ขอ้ และ
อีกแบบหนึง่ เป็นเน้ือหา หากต้องการเนน้ ข้อความตอนใดให้ใชต้ วั หนา bold) หรือตวั เอน (italic)
แทน เพอ่ื การแบ่งแยกใหเ้ หน็ ความแตกต่าง

7. เนอ้ื หา และจดุ นาขอ้ ความ: ข้อความในสไลดค์ วรเปน็ เฉพาะหวั ข้อ หรอื เน้อื หาสาคญั เทา่ นนั้
โดยไม่มีรายละเอยี ดของเน้ือหา และควรนาเสนอเปน็ แต่ละย่อหนา้ โดยอาจมจี ดุ นาขอ้ ความอยขู่ า้ งหน้า
เพอื่ แสดงให้ทราบถึงเน้ือหาแต่ละประเด็น และไมค่ วรมีจดุ นาขอ้ ความมากกว่า 4 จุดในสไลดห์ นึง่ แผน่

8. เลอื กใช้กราฟกิ อยา่ งระมดั ระวัง: การใช้กราฟิกท่เี หมาะสมจะสามารถเพมิ่ การเรยี นรู้ได้ อยา่ งมี
ประสทิ ธผิ ล แต่หากใชก้ ราฟกิ ที่ไม่เหมาะสมกับเน้ือหาจะทาใหก้ ารเรยี นรนู้ ้นั ลดลง และอาจทาให้
ส่อื ความหมายผิดไปได้

9. ความคมชัด (resolution) ของภาพ: เน่อื งจากความคมชดั ของจอมอนเิ ตอรม์ ีเพียง 72-96
DPI เทา่ น้นั ภาพกราฟิกท่ีนาเสนอประกอบในเนื้อหาจึงไม่จาเปน็ ต้องใชภ้ าพทีม่ ีความคมชัดสูงมาก
ควรใช้ภาพในรปู แบบ JPEG ท่มี ีความคมชดั ปานกลาง และขนาดไม่ใหญม่ ากนกั ประมาณ 20-50 KB
จึงควรทาการบีบอดั หรอื Compress และลดขนาดภาพก่อนเพือ่ ไมใ่ หเ้ ปลอื งเน้ือทใ่ี นการเก็บบนั ทกึ

10. เลือกตน้ แบบสไลด์ และแบบอักษรท่ีเหมาะสมกบั อปุ กรณร์ ่วม: เนือ่ งจากการนาเสนอ
ตอ้ งมกี ารเชื่อมต่อคอมพิวเตอรเ์ ข้ากับอปุ กรณ์รว่ ม เชน่ เครื่อง LCD TV, LED TV เพอ่ื เสนอ
ขอ้ มลู ขยายใหญบ่ นจอภาพ ดงั นัน้ ก่อนการนาเสนอควรทาการทดลองกอ่ นเพ่อื ใหไ้ ด้ภาพบนจอภาพ
ทถี่ กู ต้องเหมาะสม เพราะว่าเม่อื ฉายแล้วฝ่งั ซา้ ยของสไลด์จะไม่ปรากฏใหเ้ หน็ ตามหลักของ
อัตราสว่ น 4:3

การออกแบบสไลด์เพือ่ การนาเสนอดว้ ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีวิธกี ารดงั น้ี
1. กาหนดหัวขอ้ หรอื เน้ือหาที่นาเสนอ

การกาหนดหัวขอ้ ของเน้ือหาทจ่ี ะนาเสนอ
เป็นสิง่ สาคญั เป็นการลาดับข้นั ตอนเพ่ือใหผ้ ู้ฟัง
ไดย้ งั การจดั องค์การ เขา้ ใจเนือ้ หาทนี่ าเสนอได้งา่ ย
ไม่สบั สน โดยสามารถ ใชเ้ ค้าโครงจาก Microsoft
PowerPoint ท่ีมกี ารออกแบบไวเ้ ปน็ อยา่ งดีแลว้

2. ใสช่ ดุ รปู แบบหรอื กาหนดรปู แบบให้กับภาพนิง่
เพ่อื เพิม่ ความน่าสนใจและความสวยงามให้

กบั งานนาเสนอ อาจใชร้ ปู แบบทีโ่ ปรแกรมมมี าให้ใน
งานนาเสนอ ซึง่ ทาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถเลือก
ชุดรูปแบบก่อนหรอื หลงั การใส่เนอ้ื หาก็ได้

3. ใสว่ ตั ถุเพื่อเพมิ่ ความน่าสนใจและ 4. ปรบั แตง่ และใส่ลูกเลน่ ให้กบั

สอ่ื เนอื้ หาทด่ี ีให้กับงานนาเสนอ งานนาเสนอ

การใส่ส่อื กราฟิกเพ่ือชว่ ยความเขา้ ใจใน การปรับแตง่ และใส่ลูกเลน่ ให้กับ

เน้ือหาท่ีนาเสนอไดด้ ียิง่ ขน้ึ โดยการใส่รูปภาพ งานนาเสนอเปน็ ความสามารถหนึง่ ที่

ภาพตัดปะ ไฟล์สือ่ ประสมตา่ งๆ Microsoft โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 มีความสามารถในการ มมี าให้ทาใหม้ ีความสะดวกในการจดั ทา

ฝังไฟลV์ DO ไปกบั ไฟล์งาน สามารถนาไปเ และทาใหง้ านนาเสนอเพมิ่ ความน่าสนใจ

ปิดท่ีไหนกไ็ ด้ ไมต่ ้องกลัวว่าไฟล์ VDO และน่าติดตาม เชน่ การใส่ Transition

จะไม่แสดงผลเนอ่ื งจากไมไ่ ด้นาไฟล์ ในการเปลีย่ นจากสไลด์หนึง่ ไปอกี สไลดห์ นึง่

ตน้ ฉบับมาด้วย หรอื การใส่ Animation ใหก้ บั วตั ถุ

5. ทดสอบงานนาเสนอ 6. ส่งั พิมพ์งานนาเสนอ
หลังจากไดอ้ อกแบบและจดั ทางาน ข้ันตอนสุดท้ายคอื การพิมพง์ าน

นาเสนอเสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ ข้นั ตอนท่ีสาคญั คอื นาเสนอเพอ่ื ใช้สาหรบั เตรยี มตัวในการนาเสนอ
การทดสอบงานนาเสนอว่าเป็นไปตามท่ีได้ รวมถงึ การจดั พมิ พง์ านนาเสนอใหก้ บั ผเู้ ขา้
ออกแบบไวห้ รือไม่ เพื่อทีจ่ ะได้แกไ้ ขปรบั ปรุงให้ รบั ฟังเพื่อใช้จดบนั ทึกรายละเอียด
มีความสมบูรณ์ก่อนนาออกเสนอ

หลงั จากไดม้ ีการออกแบบรปู แบบการนาเสนอขอ้ มลู แล้ว ตอ่ ไปเป็น
ขัน้ ตอนการนาเน้อื หา ที่ไดเ้ ตรยี มไว้ใส่ลงไปในสไลดแ์ ละปรบั แต่งให้นา่ สนใจ
ในการจดั การข้อความของ Microsoft PowerPoint จะต้องพิมพ์ลงในกลอ่ งข้อความ
และทาการปรบั แต่งรูปแบบให้ดูนา่ สนใจ

การแทรกกล่องข้อความ

ปกติเคา้ โครงรปู แบบจะมกี ล่องข้อความมาให้
อยแู่ ล้ว แต่ถ้าตอ้ งสรา้ งกลอ่ งขอ้ ความเองให้ทา
การ แทรกกล่องข้อความลงในสไลด์ โดยเลือก
ท่ีแทบ็ Insert จะปรากฏกลมุ่ คาส่ัง Text คลกิ
เลือกที่ Textbox จากนัน้ คลิกบรเิ วณท่ีตอ้ งการ
แทรก กลอ่ งขอ้ ความ จะปรากฏกล่องข้อความ
ในสไลด์ ลากเมาสบ์ ริเวณท่ตี อ้ งการพมิ พข์ อ้ ความ
จากน้ัน ใหพ้ ิมพ์ข้อความทตี่ อ้ งการแทรกไดท้ ันที

การปรับแต่งขอ้ ความทพี่ มิ พ์

เมื่อไดใ้ สข่ อ้ ความลงในกลอ่ งข้อความแล้ว
การปรับแต่งคณุ ลักษณะของข้อความ จะมวี ิธีการ
เหมอื นกับ Microsoft Word แต่มบี างอยา่ ง ท่มี ี
เพ่มิ เติมเพอื่ ใหก้ ับทางานกับสไลดส์ ะดวกขึ้น การ
ปรับแตง่ ขอ้ ความทาได้โดยคลมุ แถบทขี่ อ้ ความ
แลว้ สามารถเปลีย่ นรปู แบบอกั ษรหรอื จดั ตาแหนง่
ขอ้ ความได้ทนั ที

การปรับแตง่ ข้อความทิศทาง
ของข้อความ Text Direction

1. คลิกเลือกท่กี ลอ่ งข้อความ
2. คลิกท่ีคาสงั่ Text Direction
เล่อื นเมาส์ เลือกทศิ ทางของกล่องข้อความ

การจดั แนวของกล่องข้อความ (Align Text)

1. คลกิ เลอื กทก่ี ล่องข้อความ
2. ลากเมาส์คลุมข้อความ
3. คลกิ ท่ีคาส่งั (Align Text) เลอ่ื นเมาส์
เลอื กการวางตาแหน่งขอ้ ความ

การแปลงขอ้ ความเป็นกราฟกิ SmartArt

1. คลิกเลอื กที่กลอ่ งขอ้ ความ
2. คลกิ ท่ีคาสั่ง Convert to SmartArt เล่ือน
เมาสร์ ปู แบบของ SmartArt

สร้างข้อความศิลป์ (WordArt) ลงในแผน่ สไลด์

ขอ้ ความศิลป์ เปน็ การสรา้ งข้อความใหม้ ีลวดลายและ

รปู รา่ ง เพื่อทาให้ข้อความดูน่าสนใจ และสวยงามตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาการนาเสนอ วธิ ีการแทรกขอ้ ความศิลป์

สามารถทาได้ดงั นี้

1. คลิก Tab Insert คลิกปมุ่ WordArt รูปแบบ

ข้อความศิลป์ท้งั หมดจะปรากฏขึน้ มาใหเ้ ลือก

2. คลกิ เลอื กรปู แบบข้อความศิลป์ ขอ้ ความศิลป์ 3. ลากเมาส์คลมุ ขอ้ ความแล้วพมิ พข์ อ้ ความ

รปู แบบทเี่ ลอื กถกู วางบนสไลด์ พร้อมกับข้อความ ทต่ี ้องการ

Your Text Here

การปรับแตง่ รปู แบบข้อความศลิ ป์

1. คลกิ เลอื กทกี่ ล่องขอ้ ความศิลปจ์ ะปรากฏแทบ็
Format ข้ึนมา

2. เลือกรูปแบบของตัวอกั ษรท่หี มวดหมู่ WordArt
Styles เลือกรูปแบบทีต่ อ้ งการ ข้อความศิลปจ์ ะแสดง
ผลลพั ธท์ ันทเี ม่อื เลอ่ื นเมาส์ไปทร่ี ูปแบบข้อความศลิ ป์

การกาหนดรปู แบบข้อความศลิ ป์เพม่ิ เตมิ สามารถเลือกได้ที่คาสง่ั ดงั นี้

เปลยี่ นสีตัวอักษร
เปล่ยี นสีเสน้ ของตวั อักษร
เปลี่ยนรูปแบบเอฟเฟก็ ต์ตวั อักษร

การปรับแตง่ กรอบและพ้ืนหลังให้กล่องขอ้ ความ

1.คลิกเลือกทก่ี ล่องข้อความศิลปจ์ ะปรากฏ
แทบ็ Format ขนึ้ มา

2. เลอื กรปู แบบของตวั อกั ษรทีห่ มวดหมู่
Shape Styles เลอื กใสก่ รอบข้อความศิลป์ซึ่ง
จะแสดงผลลพั ธ์ ทันทีเมื่อเลอื่ นเมาส์ไปทกี่ รอบ

การกาหนดกรอบข้อความศลิ ปเ์ พม่ิ เตมิ
สามารถ เลือกไดท้ ่ีคาส่งั ดังน้ี

เปล่ียนสีพ้ืนหลัง
เปล่ียนสีเส้นกรอบ
เปล่ยี นรูปแบบเอฟเฟ็กต์ตัวอกั ษร

การเปล่ียนสพี นื้ หลังให้กบั สไลด์

1. คลิกที่ Tab Design เลอื กคาส่ัง Background Styles
2. เลือกแบบพื้นหลัง สามารถดแู บบได้เม่อื เลอ่ื นเมาสไ์ ปทีร่ ปู แบบพ้ืนหลัง ในสไลด์
จะเปลีย่ นไป ตามสีพื้นหลังทเี่ ลอื ก

การเลอื กพนื้ หลงั ตามรูปแบบทกี่ าหนดเอง

คลิกเมาส์มาที่ Format Background จะปรากฎหน้าต่างการปรบั แตง่ รปู แบบพืน้ หลัง ทีห่ นา้ ตา่ ง
Fill ใหเ้ ลอื กรูปแบบการเตมิ สพี ืน้ หลัง และเคร่ืองมือในการปรบั แตง่ เพ่ิมเติม

หลังจากไดม้ กี ารออกแบบรูปแบบการนาเสนอขอ้ มลู แลว้ ต่อไปเปน็ ข้ันตอนการนาเนอื้ หาท่ไี ด้
เตรียมไวใ้ ส่ลงไปในสไลด์และปรับแต่งใหน้ ่าสนใจ ในการจัดการขอ้ ความของ PowerPoint จะต้อง
พมิ พล์ งในกลอ่ งขอ้ ความ และทาการปรับแตง่ รปู แบบให้ดูนา่ สนใจ

การแทรกรูปภาพ

1. คลกิ Tab Insert ที่กลุม่ คาสั่ง Images
2. คลกิ ปุม่ Picture เพอื่ เลือกรูปภาพทีจ่ ะนามา
ใสใ่ นสไลด์

3. จะปรากฎหน้าต่าง Insert Picture
ขึน้ มา ใหเ้ ลอื กโฟลเดอร์ที่เกบ็ ไฟล์ภาพ

4. คลิกเลอื กรปู ภาพท่ีต้องการ
5. คลกิ ปุ่ม Insert เพ่ือแทรกรปู ใน
สไลด์

การปรับเปลยี่ นขนาดรูปภาพ

รปู ภาพท่ีนามาใส่ในสไลด์ ในบางคร้งั อาจจะมีขนาดไม่พอดีกับสไลด์ การปรบั รูปภาพ
ให้พอดี จึงมคี วามจาเปน็ มาก การปรบั เปลีย่ นรูปภาพสามารถทาได้ดังน้ี

1. คลิกรปู ทจ่ี ะปรบั ขนาด
2. วางเมาสท์ ่มี มุ ของรปู เคอรเ์ ซอรข์ องเมาสจ์ ะเปลยี่ นเป็นรปู ลูกศร 2 หวั
3. คลกิ ลากปรบั ขนาดของรูปตามต้องการ
4. รปู ภาพจะมขี นาดตามท่ี กาหนด
5. คลกิ ย้ายรปู ภาพไปไวใ้ น ตาแหนง่ ท่ีต้องการ

การปรบั แต่งรปู ภาพเพ่ือนามาใช้ในงานนาเสนอ

1. คลิกรูปท่ีจะปรับแตง่
2. เลอื กทกี่ ลมุ่ คาสัง่ Adjust
เลอื กคาสัง่ ในการปรบั แตง่ รปู

ตัวอยา่ งการปรับแตง่ รูปภาพโดยใชห้ มวดหมู่ Picture Styles
คลกิ ที่รปู ภาพ ที่ Tab Format เลือกหมวดหมู่ Picture Styles

2. การแทรกภาพตดั ปะ

1. คลกิ แท็บ Insert ที่กลมุ่ คาส่ัง Images
2. คลกิ ปุ่ม Clip Art จะปรากฏ หน้าตา่ ง Clip Art ขึ้นมา คลกิ ทปี่ มุ่ Go
ภาพตัดปะจะปรากฏใหเ้ ลอื ก
3. คลิกเลือกภาพตัดปะทจี่ ะนามาใส่ ในสไลด์

3. การแทรกอลั บ้ัมรปู

คาสัง่ ในการสร้างอลั บ้มั รปู ใช้สาหรับงานนาเสนอท่เี นน้ รปู ภาพเป็นหลักและมีขอ้ ความประกอบ
เล็กนอ้ ย ช่วยใหม้ ีความสะดวกในการจัดเรียงรูปภาพไดส้ วยงามและเป็นระเบียบ และยังสามารถ
ใส่ลกู เลน่ ได้งา่ ย มีวธิ กี ารสรา้ งได้ดงั น้ี

1. เลอื ก Tab Insert ที่กลมุ่ คาสงั่ Images คลิกท่ีคาส่ัง Photo Album
2. คลกิ เลอื ก New Photo Album จะปรากฏหน้าตา่ ง Photo Album

3. คลกิ ที่ปุ่ม File/Disk จะปรากฏหน้าต่าง ทีเ่ ก็บ
รูปภาพ

4. เลือกรปู ภาพทตี่ ้องการนาเสนอ ถา้ ต้องการ เลอื ก
รูปที่ติดกนั ใหเ้ ลือกรูปเรมิ่ ตน้ พรอ้ มกดปมุ่ Shift และคลกิ
เลอื กรปู สดุ ท้าย รูปทีถ่ ูกเลือกจะมีขอบสีนํ้าเงิน (ถ้า
ตอ้ งการเลือกรปู ที่ไม่ติดกัน ให้กดป่มุ Ctrl แล้วคลิก
เลือกรปู ท่ีต้องการไปเรื่อยๆ จนได้รปู ครบตามท่ตี ้องการ)
จากนั้นกดปมุ่ Insert

5. ไฟลร์ ูปทถ่ี กู เลือกจะปรากฏในหน้าตา่ ง Photo
Album คลิกทีป่ ่มุ Create รปู จะถูกนาไปแทรก ไว้ใน
สไลด์ ถา้ ตอ้ งการใส่ข้อความในสไลด์ใหค้ ลกิ ทปี่ ุ่ม New
Text Box

รปู จะถูกนาไปไวใ้ นสไลด์ (คลิกที่มุมมอง
Slide Sorterจะเหน็ รปู ถูกจดั เรียงในสไลด์)

4. การแทรกรูปรา่ งอตั โนมตั ิ

รูปร่างอัตโนมตั ิ Auto Shape เปน็ รูปทรงเลขาคณิตพนื้ ฐานทโี่ ปรแกรมมีให้สาหรบั ตกแต่ง
ภาพนง่ิ หรือใชแ้ ทนกล่องขอ้ ความ การแทรกรูปร่างอตั โนมัติทาได้ดังน้ี

1. เลอื ก Tab Insert ท่ีกลุ่มคาส่งั Illustration คลิกทีค่ าส่งั Shape
2. คลิกเลอื กลกั ษณะกราฟกิ ท่ีตอ้ งการ จากตัวอย่างเลอื กทีร่ ปู พระอาทิตย์ คลกิ ทปี่ มุ่ OK
3. นาเมาส์มาลากลงในสไลดต์ ามขนาดทีต่ อ้ งการ
4. ถ้าต้องการใส่พน้ื ผิวหรือใสร่ ูปภาพลงในรูปรา่ ง ใหค้ ลกิ เมาส์ขวาที่รูปร่างจะปรากฏเมนู
ขึ้นมาใหเ้ ลือกท่ี Format Shape

5. ท่หี น้าตา่ ง Format Shape จะมี
หน้าต่างสาหรบั ปรับแต่งรูปร่าง ทหี่ นา้ ตา่ ง
Fill ให้ คลกิ เลอื กรูปแบบที่ตอ้ งการ

 การเปล่ียนจากสีพื้นหลงั เปน็ พื้นผวิ
โดยเลือกที่ Picture or Texture fill

คลิกที่ปุ่ม Texture จะมหี น้าตา่ งพ้ืนผวิ
ใหเ้ ลอื ก คลิกเลอื กพนื้ ผวิ ทต่ี ้องการ

 การเปล่ียนจากสีพนื้ หลงั เปน็ รูปภาพ โดยเลือกที่ Picture or Texture fill คลกิ ทป่ี ุ่ม Texture
คลิกทปี่ ุม่ File จะปรากฎหนา้ ตา่ ง Insert Picture ใหเ้ ลือกรปู ทตี่ อ้ งการ คลิกป่มุ Insert

5. การแทรกกราฟกิ SmartArt

การแทรกกราฟิก SmartArt เป็นเคร่อื งมือที่ทาให้การนาเสนองานในรูปแบบการจดั ลาดับข้นั ตอน
การทางาน การนาเสนอผังการจัดองคก์ าร ทาได้ง่ายและสะดวกและมีไดอะแกรมตา่ งๆ ที่นามาใช้อธิบาย
ให้ผูฟ้ ังเขา้ ใจไดด้ ีและมคี วามน่าสนใจ มีวิธกี ารทาดังนี้

1. เลอื ก Tab Insert ท่ีกลุม่ คาสั่ง Illustrations คลกิ ท่ีคาส่งั SmartArt

2. คลิกเลือกลกั ษณะกราฟกิ SmartArt ท่ีตอ้ งการ
คลิกท่ีปมุ่ OK

3. พมิ พข์ อ้ มูลลงในกราฟกิ ด้านขวามอื ในหน้าตา่ ง
Type your text here หรือพิมพ์โดยตรงท่ีชอ่ ง [Text]

4. ถา้ ตอ้ งการปรับแต่งรูปแบบกราฟกิ ให้คลิกท่รี ปู
SmartArt ทาการคลกิ เลอื กรปู แบบใน SmartArt Style

6. การแทรกแผนภูมิ

แผนภมู เิ ป็นการแสดงผลข้อมูลในเชิงสถิติ โดยหากมีข้อมูลที่มกี ารใชต้ ัวเลขในการแสดงผลสามารถ
นํามาปรบั เปน็ การแสดงผลกราฟในรปู แบบต่างๆ ได้ การแทรกแผนภูมเิ ข้าสสู่ ไลดท์ ําได้ดงั นี้

1. เลอื ก Tab Insert กลุ่มคาํ สั่ง แustrations จากน้นั เลือกหัวขอ้ Chart
2. จากน้นั จะปรากฏหนา้ ต่าง Insert Chart ในหวั ข้อ
Template ให้เลือกรปู แบบการแสดงผลตามที่ต้องการ
จาก ตวั อย่าง เลอื ก Templates แบบ Column >
Clustered Column จากน้นั กด OK
3. โปรแกรมจะทาํ การแยกหน้าต่างเปน็
2 หน้าต่างทางซ้าย คอื การแสดงผลของ Chart
ทางขวา จะแสดงโปรแกรม Microsoft Excel พรอ้ มข้อมูลเบื้องต้น
ใหแ้ กข้ ้อมูลเปน็ ขอ้ มูลทต่ี อ้ งการ เม่ือใสข่ อ้ มลู ตามทตี่ ้องการเรียบรอ้ ยแลว้
ให้กดปุ่ม Close ที่หนา้ ตา่ ง Microsoft Excel

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เปน็ โปรแกรมทใี่ ช้สาหรับนาเสนอข้อมลู มี
ลักษณะเป็นสไลด์ เพือ่ บรรจุเนอ้ื หาท่เี ปน็ ขอ้ ความ ภาพน่ิง ภาพเคลอ่ื นไหวโดยโปรแกรม
ไดจ้ ดั เคร่อื งมอื ต้ังแต่การออกแบบ สไลดจ์ นถงึ การเตรยี มการนาเสนอ การสร้างสไลด์
ใหม่จะมใี หเ้ ลอื กสรา้ งเป็นสไลด์เปลา่ สไลดจ์ ากแมแ่ บบ หรอื สไลด์จากชดุ รูปแบบลาดับแรก
ทสี่ ร้างงานนาเสนอ คือ การกาหนดขนาดของสไลด์ให้เหมาะสมกับ หน้าจอการแสดงผล
ซง่ึ สามารถสร้างสไลดแ์ บบแนวนอนหรอื แนวต้งั การจัดเนอื้ หาการนาเสนอ จะมีเคา้ โครง
ภาพนงิ่ มาตรฐานที่โปรแกรมจดั เตรียมไวใ้ ห้ หรือสรา้ งเค้าโครงภาพน่งิ โดยกาหนดเอง
เพือ่ ใส่เน้อื หาทีน่ าเสนอซึง่ สามารถใช้เครอื่ งมือต่างๆ ในการปรับแต่งสไลด์ เชน่ การปรับ
แต่งข้อความดว้ ย เครือ่ งมอื กลอ่ งขอ้ ความ การแทรกรปู ภาพและปรับแตง่ ภาพ การสร้างการ
นาเสนอดว้ ยแผนภมู ิทาให้ งานนาเสนอมขี ้อมลู ที่น่าสนใจและเข้าใจงา่ ย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Teori Kinetika Gas
Next Book
TAKLIMAT JK KHAS MENGENAI PROJEK PEMBANGUNAN.pptx