The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวังสะพุง เพิ่มเติม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวังสะพุง เพิ่มเติม

สำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวังสะพุง เพิ่มเติม

คำนำ

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งทีทรงคุณค่า ควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเก็บรักษาไว้ สืบทอดให้
อนุชนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจ บุคคลในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนหรือท้องถ่ิน
มีโอกาส ได้อยู่ใกล้ชิดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน สมควรเรียนรู้ สืบทอด ธารงไว้ ซึงภูมิปัญญาด้าน ต่างๆ
เป็นการช่วยสง่ เสริม อนรุ กั ษ์จนกลายเปน็ ภูมิปัญญา

เอกสารเลม่ นี้ เปน็ การรวบรวมแหล่งเรยี นรแู้ ละภมู ิปญั ญาท้องถิน่ ของ ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับบุคคลที่สนใจได้เรียนรู้สืบต่อกันไป

งานการศึกษาตามอธั ยาศัย
กศน.อาเภอวังสะพุง

สำรบัญ

เน้อื หำ

ความหมายของแหล่งเรยี นรู้และภูมปิ ัญญาท้องถ่ิน
แหลง่ เรยี นรู้และภูมปิ ญั ญาทอ้ งถ่ินตาบลวังสะพุง
แหล่งเรยี นรู้และภมู ปิ ญั ญาท้องถ่ินตาบลศรสี งคราม
แหลง่ เรยี นรู้และภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่นตาบลปากปวน
แหลง่ เรียนรู้และภูมปิ ญั ญาทอ้ งถิ่นตาบลผานอ้ ย
แหลง่ เรียนรู้และภมู ิปัญญาทอ้ งถ่ินตาบลหนองหญา้ ปลอ้ ง
แหลง่ เรยี นรู้และภมู ิปญั ญาท้องถ่ินตาบลโคกขมนิ้
แหลง่ เรยี นรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นตาบลผาบ้งิ
แหลง่ เรียนรู้และภมู ิปญั ญาท้องถ่ินตาบลทรายขาว
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินตาบลหนองงิ้ว
แหล่งเรยี นรู้และภมู ิปญั ญาท้องถ่ินตาบลเขาหลวง
คณะผู้จัดทา

แหลง่ เรียนรู้ และภมู ปิ ญั ญำท้องถิ่น

ควำมหมำย / ควำมเปน็ มำ / ลักษณะท่ัวไปของแหล่งเรยี นรู้ ภมู ปิ ัญญำทอ้ งถน่ิ
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหลง่ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ วิทยากร ภูมปิ ัญญาชาวบา้ นและประสบการณ์อ่นื ๆ ท่ี

สนับสนนุ ส่งเสริมให้ผเู้ รยี นเกดิ กระบวนการเรยี นรู้และเป็นบุคคลแหง่ การเรยี นรู้
ภูมปิ ัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชอื่ ความสามารถทางพฤตกิ รรม และความสนใจในการ
แกป้ ัญหาของมนษุ ย์

ควำมหมำยของภูมปิ ัญญำไทย
จากการศึกษาความหมายทผ่ี เู้ ช่ยี วชาญ นกั วิชาการตา่ งๆ ซงึ่ ครอบคลุมคาว่า ภมู ปิ ัญญาพ้ืนบ้าน ภมู ปิ ญั ญาชาวบา้ น ภมู ิ
ปัญญาท้องถิน่ ภมู ปิ ญั ญาไทย ไดใ้ หค้ วามหมายพอสรุปได้ ดังน้ี
ภมู ิปัญญาพน้ื บ้านหรือภมู ิปญั ญาชาวบา้ น(Popular Wisdom) หมายถงึ องค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่ง
สมและสืบทอดกนั มา อนั เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปญั หา การปรบั ตวั เรยี นรู้และสบื ทอดไปสคู่ นรุ่นใหม่ เพอ่ื
การดารงอยรู่ อดของเผา่ พนั ธ์ุจงึ ตกทอดเป็นมรดก ทางวฒั นธรรมของธรรมชาติ เผา่ พันธุ์ หรอื เปน็ วธิ ขี องชาวบ้าน ( ยิง่ ยง
เทาประเสริฐ)

ภูมปิ ญั ญำท้องถนิ่ หมายถงึ กระบวนทัศน์ของบุคคลท่มี ีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดลอ้ ม ซึ่งกระบวนการ
ดงั กลา่ ว จะมีรากฐานคาสอนทางศาสนา คติ จารตี ประเพณี ทไี่ ด้รบั การถา่ ยทอดส่งั สอนและปฏบิ ัติสบื เนื่องกนั มา
ปรับปรงุ เขา้ กับบริบททางสงั คมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ท้งั น้ีโดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขในส่วนที่เป็นชมุ ชน และ
ปจั เจกบุคคล ซงึ่ กระบวนทัศน์ที่เปน็ ภูมิปญั ญาท้องถ่นิ จาแนกได้ 3 ลักษณะ คือ

1. ภมู ิปัญญาเก่ยี วกบั การจัดการความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งมนษุ ย์กับธรรมชาติแวดลอ้ ม
2. ภมู ปิ ญั ญาเกย่ี วกับสงั คมหรือการจัดความสัมพันธร์ ะหวา่ งมนุษยก์ ับมนุษย์
3. ภมู ปิ ัญญาเกย่ี วกบั ระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพท่ีมีลกั ษณะมุง่ เน้นระบบการผลิตเพ่ือตนเอง

ภูมิปญั ญำไทย หมายถึง องค์ความรู้ในดา้ นต่างๆ ของการดารงชวี ิตของคนไทยท่ีเกิดจาก การสะสมประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ประกอบกบั แนวความคิดวเิ คราะห์ในการแกป้ ัญหาต่างๆ ของตนเอง จนเกิดหลอมตวั เป็นแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหาท่เี ปน็ ลกั ษณะของตนเอง ทสี่ ามารถพฒั นาความรดู้ งั กล่าวมาประยกุ ตใ์ ช้ใหเ้ หมาะสมกับกาลสมัย ในการ
แกป้ ัญหาของการดารงชีวติ ( เสรี พงศ์พิศ)

ลกั ษณะของแหล่งเรยี นรู้ จดั ได้ 3 ประเภท คอื

1. แหลง่ เรยี นรทู้ ่ีเกิดข้นึ เองตามธรรมชาติ เชน่ อทุ ยานแหง่ ชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา แมน่ า้ ทะเล น้าพรุ อน
ปรากฏการทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก แดดออก น้าท่วม ความแห้งแลง้

2. แหลง่ เรียนรู้ทจี่ ดั ขนึ้ หรอื สรา้ งขนึ้ ซึง่ มีในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อใชเ้ ป็นแหลง่ ศกึ ษาหาความรู้ได้
สะดวกและรวดเร็ว

3. แหลง่ เรยี นร้ทู ่เี ป็นทรัพยากรบคุ คล ได้แก่ ครู ผปู้ กครอง พอ่ แม่ พระภกิ ษสุ งฆ์ ตลอดจนผรู้ ู้ ผู้เชีย่ วชาญในอาชีพ
แขนงตา่ งๆ ท่ีมีอยู่ในชมุ ชน รวมทั้งสถานท่ีประกอบการ รา้ นคา้ หนว่ ยงานหรือองค์กรตา่ งๆ ในท้องถิ่น

ควำมเปน็ มำและควำมสำคญั ของแหล่งเรยี นรู้ และภูมิปญั ญำท้องถิน่

โลกปัจจุบันเปน็ โลกแหง่ ข้อมูลขา่ วสารท่แี พรห่ ลายท่ัวถงึ กนั ได้อยา่ งรวดเรว็ ไร้อาณาเขตขวางกน้ั สภาพดังกล่าว มี
ส่วนกระทบถึงวิถชี วี ิตของผคู้ นพลเมืองโดยทว่ั ไป เพราะเป็นสภาพทเ่ี อื้ออานวยในการรบั และถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภมู ิ
ปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลติ ตลอดจนการดาเนินชีวิต อยา่ งมิไดม้ ีการปรบั ปนกบั ภูมิ
ปัญญาไทยท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถนิ่ ท่ีเปน็ ทุนเดิมอยู่แลว้ ทาใหช้ มุ ชนชนบทประสบปัญหาดังท่ีกลา่ วว่าชมุ ชนล่ม
สลาย อนั มผี ลรวมไปถงึ ความทรดุ โทรมของส่งิ แวดลอ้ มอยา่ งกว้างขวาง การพยายามใชก้ ลไกลทางการศึกษาจากเง่ือนไขท่ี
เปดิ โอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการ ของทอ้ งถ่ิน เป็นชอ่ งทางในการประยกุ ตเ์ อาภูมิปัญญาชาวบ้านท่มี ี
จุดเด่น ทส่ี ามารถพสิ ูจน์ตวั เองในการยนื หยดั อยู่รอดได้ ทา่ มกลางกระแส การล่มสลายของชุมชนและการทรดุ โทรมของ
สิ่งแวดล้อม ดังกล่าว มาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคดิ ปฏิบัติจริง จากการประยกุ ตป์ รับปน ภูมิ
ปญั ญาชาวบา้ นหรอื ภูมิปญั ญาไทยกับปัญญาสากล เพ่ือให้ผเู้ รยี นค้นพบคุณคา่ ภูมปิ ัญญาทมี่ ใี นท้องถนิ่ ทเี่ หมาะสมกับวิถชี ีวิต
ของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อยา่ งไมม่ ีทส่ี ิน้ สดุ นามาซ่ึงดุลยภาพที่สงบสนั ตสิ ขุ ของบุคคล ชุมชนและชาติ

ควำมสำคญั ของแหล่งเรยี นรู้
1.เปน็ แหล่งเสรมิ สรา้ งจินตนาการและความคดิ ริเร่ิมสร้างสรรค์
2.เป็นแหลง่ ศกึ ษาตามอัธยาศัย
3.เปน็ แหล่งเรียนรู้ตลอดชวี ิต
4.เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์
5. เป็นแหล่งปลกู ฝงั ค่านยิ มรักการอ่านและแหล่งศึกษาคน้ คว้าแสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเอง
6.เป็นแหลง่ สร้างความคิดเกิดอาชพี ใหม่สูค่ วามเป็นสากล
7.เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง
8.เป็นแหลง่ สง่ เสริมมิตรภาพความสมั พันธ์ระหว่าคนในชุมชนหรือผู้เป็นภมู ิปญั ญาท้องถิ่น

กำรจดั กระบวนกำรเรียนรูก้ บั ภูมิปัญญำทอ้ งถนิ่ แหล่งเรยี นรู้

การเรียนการสอนเป็นกระบวนการส่ือสารความรู้ ประสบการณ์ ทกั ษะ ความคิดเหน็ ตลอดจนเจตคติ ซ่ึงอาจทาได้
หลายวธิ ี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการจดั การเรียนรู้ท่เี น้นผเู้ รยี นเปน็ สาคญั ให้ผู้เรียน
มีท้ังความรู้ คณุ ธรรมจริยธรรม คา่ นยิ มท่ีพึงประสงค์และสามารถดาเนนิ ชวี ิตอยู่ในสังคม ไดโ้ ดยปกตสิ ขุ จึงจาเป็นต้อง
พฒั นาศักยภาพ ความสามารถของ ผูเ้ รียนอย่างเต็มที่ เพอ่ื ใหม้ นี ิสัยใฝร่ ู้ ใฝ่เรยี น แสวงหาความรไู้ ดด้ ้วยตนเอง การนาแหล่ง
เรียนรู้ใน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถนิ่ ภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ มาใช้ประโยชน์ในการจดั กระบวน การเรยี นการสอน
จงึ เป็นวิถีทางหน่ึงทจ่ี ะช่วยให้การะบวนการเรยี น การสอนบรรลจุ ุดมุง่ หมายได้ตามที่ต้องการ การนาภมู ิปญั ญาชาวบ้าน
แหล่งเรยี นรู้ มาใช้ในหลักสตู รการเรยี น เปน็ กจิ กรรมทตี่ ้ังอยู่บนพน้ื ฐานความเชอ่ื ทว่ี ่า ภมู ิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปญั ญาท้องถน่ิ
และแหลง่ เรยี นรู้ เปน็ ชุดความรู้ในชมุ ชนท่ีมีการใช้เพื่อการดาเนนิ วถิ ีชวี ิตทไ่ี ดผ้ ลมาในอดีต สามารถดารงความสันติสขุ แก่
บุคคล ครอบครวั และชมุ ชน ตลอดจนความมดี ุลยภาพอยู่ร่วมกบั ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อยา่ งผสมกลมกลนื เป็น
กระบวนการพัฒนาหลักสตู รท่ไี ดเ้ นน้ การมีส่วนรว่ มของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญช์ าวบ้านทีเ่ ป็นผเู้ ช่อื มโยงชุดความรู้ท่เี ปน็
ภมู ปิ ัญญาท้องถิ่น ร่วมกบั สถานศึกษาเขา้ สหู่ ลักสตู ร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศกึ ษา ในแต่ละท้องถิน่

แนวทำงในกำรนำแหลง่ เรียนรู้ และภมู ปิ ญั ญำท้องถ่ิน มำใชใ้ นกำรเรยี นกำรสอน

แนวทำงกำรสรำ้ งและพัฒนำสอ่ื กำรเรยี นกำรสอนและแหล่งเรียนรู้

1. กาหนดจุดประสงค์จากผลการเรยี นท่คี าดหวงั ให้ชัดเจนวา่ ตอ้ งการใหผ้ ู้เรยี นเกดิ การเรียนร้แู ละไดร้ บั
ประสบการณ์ใดบา้ งจากบทเรียนนัน้ เพ่ือจะไดส้ รา้ งส่ือ หรอื เลือก แหลง่ เรยี นรู้ ให้สมั พันธ์กับจุดมงุ่ ประสงค์และกจิ กรรม
การเรยี นการสอน

2. ศึกษาผเู้ รยี น โดยพิจารณาถึงวัย ระดบั ชน้ั ความรู้ ประสบการณ์ และความแตกต่างระหวา่ งบคุ คล เพ่ือเปน็
ข้อมูลในการเลือกใช้แหลง่ เรียนรู้

3. ศกึ ษาธรรมชาตขิ องเนื้อหา สาระ ท่ตี อ้ งการใหผ้ เู้ รียนได้เรียนรแู้ ตล่ ะเร่ือง อาจมลี ักษณะเฉพาะบางเรอ่ื งด้วยการ
ปฏิบตั ิจรงิ หรือเรยี นรจู้ รงิ ดูการสาธติ จาก ภูมปิ ัญญาท้องถ่ิน และบางเรือ่ งต้องอาศยั จากการสบื คน้ ข้อมลู การฟัง การดู
และการอ่าน

4. พิจารณาประโยชน์และความคุ้มคา่ ของแหล่งเรียนรู้ว่าสามารถเรา้ ความสนใจ สื่อความหมายและประสบการณ์
การเรียนการสอนแกผ่ เู้ รยี น การจัดประสบการณ์ เรียนรูแ้ ก่ ผู้เรยี น เพ่ือชว่ ยใหผ้ ู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง

5. หาประสทิ ธิภาพของสื่อและแหลง่ เรยี นรู้ โดยการปรบั ปรุงส่ือที่จัดไว้ เพอ่ื เปน็ การปรับคุณภาพของส่ือวา่
เหมาะสม ในการนาไปใช้

วธิ กี ำรใชแ้ หลง่ เรยี นรู้

วิธกี ารใชแ้ หล่งเรยี นรู้ คอื การนาผูเ้ รียนไปสูแ่ หล่งเรยี นร้ตู า่ งๆ ทง้ั ในบรเิ วณโรงเรยี นและนอกบรเิ วณโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณจ์ รงิ และสอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ยดึ หลกั ดงั น้ี

1. การใช้แหลง่ เรยี นรู้ตา่ งๆ ต้องเรมิ จากแหลง่ เรียนรูท้ ่ีอย่ใู กล้ตัว เชน่ ในบา้ น ในหอ้ งเรียน นอกบรเิ วณโรงเรยี น
เช่น ไร่ นา แปลงเกษตรสาธิต ไร่นาสวนผสม โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ราชการ สถานท่ีประกอบการ เป็นตน้

2. การใช้แหล่งเรยี นรูเ้ พื่อฝึกปฏิบัติ ทดลอง ศึกษาเพอ่ื ให้ผู้เรยี นไดป้ ฏิบัติจริง เชน่ การปฏบิ ตั กิ ารเกีย่ วข้าว การทา
นา การทาไร่ งานเชอื่ มโลหะ งานปูน งานไม้ และการฝกึ งานในสถานท่ีราชการ สถานประกอบการ เป็นตน้
การนาภูมิปญั ญาท้องถนิ่ มาใชใ้ นการเรยี นรู้
การนาภมู ิปัญญาท้องถ่ินมาสู่การเรียนการสอน เป็นการนาคตนิ ยิ ม ความเช่ือหรือหลักการพ้นื ฐานทเี่ กิดจากการส่งั สมหรอื
สบื ทอดกนั มา หรอื ขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเปน็ ระเบียบ
แบบแผนท่เี คยยดึ ถือปฏบิ ตั สิ ืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกบั เนื้อหาสาระมาใหน้ กั เรียนไดเ้ รียนรู้ตามข้นั ตอนกจิ กรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้บรรลุวตั ถปุ ระสงคก์ ารเรียนรู้ที่กาหนดไว้

ลกั ษณะภมู ิปญั ญำท้องถิ่นเขำ้ สูร่ ะบบโรงเรียน มี 3 ลกั ษณะ คอื
1. คน
2. แนวคิดชาวบ้าน
3. ผลงานชาวบา้ น

กำรนำภูมิปญั ญำท้องถิน่ มำใชใ้ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถดำเนนิ กำรได้ 2 วธิ ี คอื

กำรเชิญภูมปิ ญั ญำท้องถิน่ มำร่วมกำรจดั กำรเรยี นร้ใู นโรงเรียน
การนานกั เรียนไปยังแหล่งเรียนรหู้ รือสถานประกอบการของภมู ิปัญญาท้องถิ่น( เอกสาร ศน. ท่ี 5/2545)
การนาภมู ิปัญญาท้องถิน่ มาใชใ้ นการเรยี นการสอนในโรงเรียน
การนาภูมิปญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการเรยี นการสอนในโรงเรียน โรงเรียน ครผู สู้ อนหรอื ผู้ทรี่ ับผิดชอบจะต้อง

ศกึ ษำและจัดทำรำยละเอยี ด ขอ้ มูลในกำรจัดทำ โดยมีข้ันตอนท่สี ำคัญ คอื
ศกึ ษาหลักสตู รแมบ่ ทหรือหลักสตู รแกนกลาง
จดั ทาข้อมลู สารสนเทศภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่นิ

กำรนำแหลง่ เรยี นรแู้ ละภมู ปิ ัญญำทอ้ งถนิ่ มำใชใ้ นกำรจดั กิจกรรมกำรเรยี นกำรสอนมีแนวทำงดังนี้
ศกึ ษาหลักสตู ร และสาระการเรียนรู้
จดั ทาข้อมลู สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ
จดั ทาแผนการเรยี นรู้ กระบวนการเรียนร้ใู ห้สอดคลอ้ งกับจุดประสงค์
ขอความรว่ มมือกับชมุ ชนและตวั วิทยากรทอ้ งถนิ่
เชิญวิทยากรท้องถ่นิ มาถา่ ยทอดความรู้ หรือนานกั เรียนไปยงั แหลง่ เรียนรู้
ทาการวัด ประเมนิ ผล
รายงานผล สรปุ ผลให้ผูท้ ่ีเก่ียวขอ้ งไดท้ ราบ

ขอ้ ดีในกำรนำแหลง่ เรยี นรู้ และภูมปิ ัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ผู้เรียนได้เรยี นรู้จากของจริง ทาให้เกดิ ประสบการณต์ รง
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
ผเู้ รยี นมีเจตคติทีด่ ตี ่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรยี นเหน็ คุณคา่ ของแหลง่ เรียนรู้ ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถนิ่
ผู้เรียนเกิดความรักท้องถน่ิ และเกดิ ความรใู้ นการอนุรักษ์สิ่งท่มี คี ุณค่าในทอ้ งถ่ิน

ประวัตคิ วำมเป็นมำของปญั ญำท้องถ่ิน
กศน.ตำบลวังสะพุง กศน.อำเภอวงั สะพุง

ชอ่ื ภูมปิ ัญญำท้องถน่ิ วัดป่าผาเจริญ
ชอื่ เจ้ำของภูมิปัญญำท้องถน่ิ พระอธิการณรงค์ โอภาโส (น้อย) เจา้ อาวาสวดั ป่าผาเจรญิ
ข้อมูลกำรติดตอ่ วดั ปา่ ผาเจริญ บา้ นเลา้ ตาบลวงั สะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประเภทภูมิปญั ญำทอ้ งถิน่ พพิ ธิ ภัณฑ์
องคค์ วำมรภู้ มู ปิ ญั ญำท้องถิน่
จุดเด่น เป็นส่งิ ดงึ ดูดจิตใจ..และแรงยดึ เหน่ียวของชาวบ้าน
มเี นื้อหำสำระสอดคลอ้ งกบั กำรจดั กำรศึกษำ กศน.

กลุ่มการศึกษาเพื่อพัฒนาสงั คมและชุมชน

ผบู้ ันทึก นางศศิพิมล วิไลสอน ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล เบอร์โทรศพั ท์ 064-3212429
ผ้บู นั ทึก นายฐาปกรณ์ ลีกระจ่าง ตาแหน่ง ครู ศรช. เบอร์โทรศัพท์ 080-1029652
ผู้รับรองขอ้ มูล นายพล บุญปนั ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 082-1083870

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเป็นมำของปัญญำทอ้ งถน่ิ
กศน.ตำบลวงั สะพุง กศน.อำเภอวงั สะพงุ

ชือ่ ภูมปิ ัญญำท้องถน่ิ ผ้าทอมือ
ช่ือเจ้ำของภูมิปัญญำท้องถิ่น นางหนูแตง่ ลอื โฮง่
ขอ้ มูลกำรติดตอ่ 258/4 หมู่ท่ี 4 บ้านปากเปง่ ตาบลวังสะพงุ อาเภอวังสะพุง จงั หวดั เลย
โทรศพั ท์ 087-9531761
ประเภทแหลง่ เรียนรู้ การประดษิ ฐก์ รรม
องคค์ วำมร้ใู นแหล่งเรียนรู/้ ภมู ปิ ญั ญำท้องถน่ิ
จุดเด่น เป็นสถานที่พร้อมดว้ ยการศึกษาดูงานดา้ นผ้าทอมอื เป็นแหลง่ ศกึ ษาดงู านท่ีคณะศึกษางาน
มำตรฐำน/รำงวัลทไ่ี ด้รบั ภมู ิปัญญาท้องถนิ่ ดเี ด่นด้านหัตถกรรม
เนอ้ื หำสำระ

กลมุ่ ทอผา้ มือกลุม่ แม่บ้านชุมชนจอมมณี อีกหนง่ึ กลุม่ ทม่ี ฝี มี ือในเรือ่ งการทอผา้ ฝ้าย ซึง่ มปี ระสบการในเรอื่ ง
การทอผ้าฝา้ ย หลายสิบปี ซ่ึงได้พัฒนาลวดลายฝีมืออย่างตอ่ เน่ือง จงึ ทาให้เปน็ ทย่ี อมรับของชาวบ้าน ปราชญ์
ชาวบา้ นทางด้านการทอผ้า ออกแบบลายผ้า
มีเน้ือหำสำระสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ กศน.

 กล่มุ การศึกษาเพื่อพัฒนาสงั คมและชุมชน
 กลุม่ การศกึ ษาเพ่อื พัฒนาอาชพี
 กลมุ่ การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
สาระการเรียนรู้  ทกั ษะการเรยี นรู้  ความร้พู น้ื ฐาน  การประกอบอาชีพ

 ทักษะการดาเนนิ ชีวติ  การพัฒนาสังคมและชุมชน

ผู้บันทึก นางศศิพมิ ล วิไลสอน ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล เบอร์โทรศพั ท์ 064-3212429
ผู้บนั ทึก นายฐาปกรณ์ ลกี ระจา่ ง ตาแหน่ง ครู ศรช. เบอร์โทรศพั ท์ 080-1029652
ผรู้ ับรองขอ้ มลู นายสุรยิ นั ต์ กุลสา ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น เบอรโ์ ทรศพั ท์ 086-2026409

ภำพประกอบ

ประวตั คิ วำมเปน็ มำของปญั ญำท้องถิ่น
กศน.ตำบลวังสะพุง กศน.อำเภอวงั สะพุง

ช่อื ภมู ปิ ัญญำท้องถ่ิน หมอพื้นบ้าน
ชือ่ เจ้ำของภมู ปิ ัญญำท้องถ่นิ นายลนั จันทิหลา้
ขอ้ มูลกำรตดิ ตอ่ 15 หมูท่ ่ี 12 บ้านนาเจริญ ตาบลวังสะพุง อาเภอวงั สะพุง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 063-1646209
ประเภทภมู ปิ ญั ญำท้องถ่ิน ประเพณีและพธิ ีกรรม
องค์ควำมรใู้ นแหล่งเรียนรู/้ ภมู ปิ ญั ญำท้องถิ่น
จุดเดน่ หมอท่ีรักษาอาการเจบ็ ป่วยด้วยยาสมุนไพร
เนื้อหำสำระ
หมอพน้ื บา้ นเป็นภมู ิปัญญาท้องถ่ินของบรรพบุรุษองคนไทย ซ่งึ ใชก้ ารดารงชีวิตซ่ึงมีใหเ้ หน็ อย่กู ารเจบ็ ป่วย
นายลัน จันทิหล้า หมอเป่า เป็นหมอที่ใช้วิธีการเป่ารักษาโรค โดยส่วนประกอบที่ใช้และพบบ่อยได้แก่ ปูนกินหมาก
หมอเป่าบางรายใช้เค้ียวกระเทียมหรือหมาก หรือใบไม้บางชนิด แล้วเป่าลงไปที่ร่างกายของผู้ป่วย ส่วนมากใช้กับ
อาการปวดศีรษะ โรคผิวหนงั งสู วัด ถกู หมากัด
มเี นื้อหำสำระสอดคล้องกบั กำรจดั กำรศึกษำ กศน.

 กล่มุ การศกึ ษาเพอื่ พฒั นาสังคมและชมุ ชน
 กลมุ่ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี
 กลุ่มการศึกษาขนั้ พื้นฐาน
สาระการเรียนรู้  ทกั ษะการเรยี นรู้  ความรู้พืน้ ฐาน  การประกอบอาชพี
 ทักษะการดาเนนิ ชวี ติ  การพัฒนาสงั คมและชมุ ชน

ผูบ้ ันทึก นางศศิพมิ ล วไิ ลสอน ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล เบอร์โทรศพั ท์ 064-3212429
ผบู้ ันทึก นายฐาปกรณ์ ลกี ระจา่ ง ตาแหน่ง ครู ศรช. เบอรโ์ ทรศัพท์ 080-1029652
ผ้รู ับรองขอ้ มูล น.ส.พัชรพร มุ่งเครือกลาง ตาแหนง่ กานัน เบอรโ์ ทรศพั ท์ 93-5709454

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเป็นมำของแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลวังสะพุง กศน.อำเภอวงั สะพงุ

ชอ่ื แหล่งเรยี นรู้ การเล้ียงโคนม (ฟาร์มโคนมสาธติ )
ชือ่ เจำ้ ของแหล่งเรยี นรู้ นางประคอง บญุ หนกั และ นายบุญมี บุญหนกั
ข้อมูลกำรติดตอ่ 143 หม่ทู ่ี 13 บ้านเขตอุดมศักด์ิ ตาบลวงั สะพงุ อาเภอวังสะพุง จังหวดั เลย
โทรศพั ท์ 081-6706044 , 089-5761000
ประเภทแหลง่ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพยี งในท้องถนิ่
องคค์ วำมรู้ในแหล่งเรยี นรู้
จุดเด่น เป็นสถานท่พี ร้อมดว้ ยการศกึ ษาดูงานดา้ นเศรษฐกจิ พอเพยี ง การเลีย้ งโคนม
มำตรฐำน/รำงวัลทีไ่ ด้รับแหลง่ เรียนร้ดู เี ด่นดา้ นศนู ยเ์ รียนรู้เศรษฐกจิ พอเพียงในทอ้ งถิ่น
เน้ือหำสำระ

การเลี้ยงโคนม
มีเนอื้ หำสำระสอดคล้องกบั กำรจัดกำรศึกษำ กศน.

 กลุ่มการศกึ ษาเพ่อื พฒั นาสังคมและชมุ ชน
 กล่มุ การศกึ ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กลุม่ อำชพี  เกษตรกรรม  อตุ สาหกรรม  ความคิดสร้างสรรค์

 อาชพี เฉพาะทาง  พาณิชยกรรมและบริการ
 กลุ่มการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
สำระกำรเรยี นรู้  ทกั ษะการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การประกอบอาชีพ

 ทักษะการดาเนินชีวติ  การพฒั นาสังคมและชมุ ชน

ผบู้ ันทกึ นางศศิพมิ ล วิไลสอน ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล เบอร์โทรศพั ท์ 064-3212429
ผู้บนั ทึก นายฐาปกรณ์ ลีกระจา่ ง ตาแหนง่ ครู ศรช. เบอร์โทรศัพท์ 080-1029652
ผรู้ บั รองข้อมลู นางรุจริ า นิสาร ตาแหนง่ ผู้ใหญ่บ้าน เบอรโ์ ทรศัพท์ 098-8746035

ภำพประกอบ

ประวตั คิ วำมเป็นมำของแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลวังสะพุง กศน.อำเภอวังสะพุง

ช่ือแหล่งเรยี นรู้ เสมาหินทราย
ช่อื เจ้ำของแหล่งเรียนรู้ พระวรี ะยทุ ธ สริ ปิ ญั โญ เจา้ อาวาสวดั พทั ธสีมาราม
ข้อมูลกำรตดิ ตอ่
ประเภทแหลง่ เรยี นรู้ ความเชือ่ และศาสนา
องค์ควำมรู้ในแหล่งเรยี นรู้
จดุ เด่น เสมาหนิ ทรายสขี าว ทรายสีแดง
เน้อื หำสำระ กลุ่มทีส่ ลกั เป็นหม้อปูรณฆฏะสถปู ตอนบนประกอบลายพันธ์ุพฤกษา ประกอบลายพันธุ์พฤกษา
กลุ่มใบเสมาท่เี ปน็ เสาแปดเหล่ียมฐานบัวปลายสอบเขา้ หากัน จานวน 1 ใบ และใบเสมา ทมี่ อี ักษรประกอบ 1 ใบ
มีเนอ้ื หำสำระสอดคล้องกับกำรจัดกำรศกึ ษำ กศน.

 กลมุ่ การศึกษาเพือ่ พฒั นาสงั คมและชมุ ชน

ผู้บนั ทกึ นางศศิพิมล วิไลสอน ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล เบอรโ์ ทรศัพท์ 064-3212429
ผู้บันทกึ นายฐาปกรณ์ ลีกระจ่าง ตาแหนง่ ครู ศรช. เบอร์โทรศัพท์ 080-1029652
ผ้รู บั รองข้อมลู นายสมพร มงั คะโล ตาแหน่ง ผใู้ หญ่บ้าน เบอรโ์ ทรศพั ท์ 090-8461365

ภำพประกอบ

ประวัติควำมเป็นมำของแหลง่ เรยี นรู้
กศน.ตำบลศรสี งครำม กศน.อำเภอวังสะพงุ

ช่อื แหล่งเรยี นรู้ เจดยี พ์ ิพธิ ภณั ฑห์ ลวงปศู่ รจี ันทร์ วัณณาโภ
ชอ่ื เจำ้ ของแหล่งเรียนรู้ หลวงปู่ศรจี ันทร์ วณั ณาโภ
ขอ้ มูลกำรติดตอ่ วัดบา้ นโนนสว่าง หม่ทู ี่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวดั เลย
โทรศพั ท์ 089-9400119
ประเภทแหล่งเรียนรู้ แหลง่ เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
องค์ควำมร้ใู นแหล่งเรยี นรู้

เนอื้ หำสำระ
หลวงปูศ่ รจี นั ทร์ ท่านเป็น พระเถระฝา่ ยอาวุโสองค์หนงึ่ ในจังหวดั เลย และท่านยังเป็นพระสงฆท์ ่ปี ระพฤติปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐาน ในสายของหลวงปมู่ ่ัน ภูริทัตโตอีกด้วยหลวงปมู่ ีเมตตาอารีแก่ทุกๆ คนท่เี ดินทางไปนมัสการ อารมณ์
จิตของทา่ นทบี่ ่งบอกออกมาทาง กาย วาจา ใจ นั้น เปี่ยมล้นไปดว้ ยพรหมวิหารธรรมอยา่ งจะหาทส่ี ้ินสุดมิได้
มีเนอื้ หำสำระสอดคล้องกับกำรจดั กำรศึกษำ กศน.

 กลมุ่ การศึกษาเพื่อพัฒนาทกั ษะชีวิต
 กลมุ่ การศกึ ษาเพอื่ พฒั นาสังคมและชุมชน

ผบู้ ันทึกข้อมูล นางมณรี ัตน์ วานมนตรี ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบลศรสี งคราม โทร. 086-2254134
นายภูรวิ จั น คาสงิ ห์ ตาแน่ง ครู กศน. .ตาบลศรีสงคราม โทร. 088-320-8377

ผรู้ บั รองข้อมลู นางปณิตา มงั คะโล ตาแหน่ง ผใู้ หญ่บ้าน โทร. 0656717879

ภำพประกอบ

ประวตั คิ วำมเป็นมำของแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลศรีสงครำม กศน.อำเภอวังสะพุง

ชื่อเจำ้ ของแหล่งเรยี นรู้ วัดถ้าผาหมากฮ้อ
ข้อมูลกำรติดต่อ บา้ นผู้ใหญบ่ า้ น ม.10 บ้านไทยเจริญ ต.ศรสี งคราม อ.วังสะพุง จ.ลย
โทรศพั ท์ 089-8674453
ประเภทแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรยี นรู้ การดารงชีวติ
องคค์ วำมรูใ้ นแหล่งเรยี นรู้
จดุ เด่น ลิงชนิดตา่ ง ๆ
เนื้อหำสำระ
วดั ถ้าผาหมากฮอ่ เป็นแหลง่ ท่องเท่ียงเชิงนเิ วศน์
เนอ้ื หำสำระสอดคลอ้ งกับกำรจัดกำรศึกษำ กศน.

 กล่มุ การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาอาชีพ

.

ผู้บันทกึ ข้อมลู นางมณีรตั น์ วานมนตรี ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลศรีสงคราม โทร. 086-2254134
นายภูรวิ จั น คาสิงห์ ตาแน่ง ครู กศน. .ตาบลศรสี งคราม โทร. 088-320-8377

ผรู้ บั รองข้อมูล นางปณติ า มังคะโล ตาแหน่ง ผู้ใหญบ่ ้าน โทร. 065-6717879

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเปน็ มำของแหลง่ เรียนรู้
กศน.ตำบลศรีสงครำม กศน.อำเภอวงั สะพุง

ช่ือแหล่งเรียนรู้ การปลกู ผกั ปลอดสารพิษ
ชอื่ เจ้ำของแหลง่ เรยี นรู้ นางบญุ จันทร์ สุเรรัมย์
ขอ้ มูลกำรติดตอ่ ที่ตง้ั /ที่อยู่ 63 ม. 11 บา้ นศรีสงคราม อ.วงั สะพุง จ.เลย
โทรศพั ท์ 098-1843453
ประเภทแหลง่ เรียนรู้ เกษตรกรรม การปลกุ ผักปลอดสารพษิ …
องคค์ วำมรใู้ นแหล่งเรียนรู้

จุดเด่น การปลกู ผักปลอดสารพษิ
เนื้อหำสำระ
ผกั ปลอดสารพิษ คือ พชื ผลทไี่ ดจ้ ากการเพาะปลูกตามฟาร์มปกติ แต่ชาวสวนชาวไรจ่ ะไม่ใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืช
ยาฆา่ แมลง สารเคมีป้องกันกาจัดเช้อื รา หรอื สารเคมีอนื่ ๆ ทเ่ี ปน็ อันตรายต่อสุขภาพผ้บู รโิ ภค แม้วา่ สารเหล่านน้ั
อาจชว่ ยกระตนุ้ ผลติ ผลให้อดุ มสมบรู ณเ์ ปน็ ที่ต้องการของตลาดมากข้นึ ก็ตาม
มเี นอ้ื หำสำระสอดคล้องกบั กำรจัดกำรศึกษำ กศน.
 กลุ่มการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะชวี ิต
 กลุ่มการศกึ ษาเพ่อื พัฒนาอาชพี

สำระกำรเรยี นรู้  ทกั ษะการเรยี นรู้  ความรู้พนื้ ฐาน  การประกอบอาชีพ
 ทักษะการดาเนนิ ชวี ิต  การพฒั นาสังคมและชมุ ชน

ผู้บันทึกข้อมูล นางมณรี ตั น์ วานมนตรี ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบลศรสี งคราม โทร. 086-2254134
นายภูรวิ จั น คาสิงห์ ตาแน่ง ครู กศน. .ตาบลศรสี งคราม โทร. 088-320-8377

ผูร้ บั รองข้อมูล นายสุรโน สมรกั ษ์ ตาแหน่ง กานัน โทร 083-3870848

ภำพประกอบ

ประวตั คิ วำมเป็นมำของแหล่งเรยี นรู้
กศน.ตำบลศรีสงครำม กศน.อำเภอวงั สะพงุ

ชื่อแหล่งเรยี นรู้ การปลูกสมุนไพรหญา้ หวานเมอื งเลย
ช่อื เจำ้ ของแหลง่ เรียนรู้ นายสรุ ภา บวั ระภา
ขอ้ มูลกำรตดิ ตอ่ 283 ม.6 บ้านบุงกกตาล อ.วงั สะพุง จ.เลย
โทรศพั ท์ 089-9400145
ประเภทแหล่งเรียนรู้ การปลกู สมุนไพรหญ้าหวานเมืองเลย
องค์ควำมร้ใู นแหล่งเรียนร/ู้ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน
จดุ เดน่ สมนุ ไพรหญ้าหวานเมอื งเลย
เนือ้ หำสำระ

หญ้าหวานเป็นพชื ลม้ ลุกชนดิ หน่งึ มถี ิน่ กาเนิดมาจากประเทศบราซิลและปารากวยั มลี ักษณะเป็นต้มพุ่ม
เต้ยี คลา้ ยโหระพา สูง 30 – 90 เซนตเิ มตร ดอกเปน็ ชอ่ สีขาว ใบใหค้ วามหวานมากกว่าน้าตาล 10 – 15 เทา่ นิยม
ปลกู ในภาคเหนอื ของประเทศไทย มรี สชาติทแี่ ตกตา่ งจากน้าตาลเลก็ นอ้ ย สารสตีวโิ อไซด์ในหญ้าหวานจงึ ถกู
นามาใช้แทนความหวานของนา้ ตาลในอาหารบางชนิด ได้แก่ กาแฟ ลกู อม หมากฝรง่ั ยาสฟี นั อาหารกระป๋อง
โยเกริ ์ต ไวนข์ า้ ว น้าอัดลม
มเี นื้อหำสำระสอดคลอ้ งกับกำรจัดกำรศกึ ษำ กศน.

 กลุ่มการศกึ ษาเพอื่ พัฒนาทกั ษะชวี ติ
 กลุ่มการศึกษาเพ่อื พัฒนาอาชพี
 กล่มุ การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
สำระกำรเรยี นรู้  ทักษะการเรยี นรู้  ความรูพ้ ื้นฐาน  การประกอบอาชีพ

 ทักษะการดาเนินชีวติ  การพฒั นาสงั คมและชมุ ชน

ผบู้ นั ทกึ ข้อมูล นางมณรี ัตน์ วานมนตรี ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบลศรสี งคราม โทร. 086-2254134
นายภูรวิ ัจน คาสิงห์ ตาแน่ง ครู กศน. .ตาบลศรีสงคราม โทร. 088-320-8377

ผู้รับรองข้อมูล นายสุรพล พมิ ทอง ตาแหน่ง ผู้ใหญบ่ ้าน โทร 065-6717879

ภำพประกอบ

ประวตั คิ วำมเปน็ มำของแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลปำกปวน กศน.อำเภอวงั สะพุง

ชอ่ื แหล่งเรียนรู้ สวนรกุ ขชาติตาบลปากปวน
ชือ่ เจา้ ของแหล่งเรยี นรู้ นายธวชั ชัย ภูกิจ
ขอ้ มูลการติดต่อ หมู่ 11 บา้ นปากปวน ตาบลปากปวน อาเภอวงั สะพุง จงั หวัดเลย
โทรศัพท์ 085-4535599 Email : [email protected]
ประเภทแหลง่ เรียนรู้ แหล่งเรียนร้ดู า้ นเกษตรธรรมชาติ
องค์ความรใู้ นแหล่งเรยี นรู้

สวนรุกชาติปากปวน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ สาหรับศึกษาและพัฒนาการจัดการด้านพฤกษศาสตร์
ปา่ ไมแ้ ละระบบนิเวศวทิ ยาป่าไม้ด้านอื่นท่ีเก่ยี วข้องในพน้ื ที่

เนอ้ื หาสาระ
สวนรุกขชาติปากปวนได้จัดตั้งตามนโยบายกรมป่าไม้ ในการจัดสร้างสวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ตามจังหวัด
ต่างๆ อนั เปน็ กจิ กรรมหนงึ่ ในการจัดงานวันสถาปนากรมปา่ ไมค้ รบรอบ 100 ปี
มีเนอ้ื หาสาระสอดคลอ้ งกับการจัดการศึกษาของ กศน.
 กลมุ่ การศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชีพ
กลุ่มอาชพี  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ความคิดสรา้ งสรรค์
 กลมุ่ การศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
สาระการเรียนรู้  ทกั ษะการเรยี นรู้  ความรพู้ ้นื ฐาน  การประกอบอาชีพ

 ทักษะการดาเนนิ ชวี ิต  การพัฒนาสงั คมและชุมชน

ผบู้ ันทกึ ข้อมลู : นายแสงอรุณ โชตะวงค์ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล โทร. 0969312317
ผู้รบั รองขอ้ มูล : นายบุญไทย ก่อสนิ ตาแหนง่ กานนั ตาบลปากปวน โทร. 0984248050

ภำพประกอบ

ประวตั ิควำมเปน็ มำของแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลปำกปวน กศน.อำเภอวังสะพุง

ชื่อแหล่งเรยี นรู้ วดั ศรีสันตยาราม
ช่ือเจำ้ ของแหล่งเรียนรู้ พระมรกต ธรสาโร
ขอ้ มูลการตดิ ต่อ หมู่ 1 บ้านปากปวน ตาบลปากปวน อาเภอวงั สะพุง จงั หวัดเลย
โทรศพั ท์ 0887478946
ประเภทแหลง่ เรยี นรู้ แหลง่ เรยี นร้ดู ้านพระพทุ ธศาสนา ศิลปะ วฒั นธรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
องค์ควำมรใู้ นแหล่งเรยี นรู้/ภมู ิปญั ญาท้องถ่ิน

วดั ศรสี นั ตยาราม ตาบลปากปวน เป็นแหล่งเรยี นรูด้ ้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วฒั นธรรม ของชาวตาบล
ปากปวน เพ่ือทากิจกรรมต่างๆทางหมบู่ ้านร่วมกันในการรักษาไว้ ซ่งึ วัฒนธรรมของชาวตาบลปากปวน เช่น การแสดงราวง
ชาวบ้าน งานพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สทิ ธ์คิ ู่บ้านคู่เมือง งานบุญประจาปี ฯลฯ

เนือ้ หาสาระ
วัดศรีสันตยาราม ตาบลปากปวน เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะวิทยาการที่ชาวบ้านจากชุมชนรอบๆ วัดหรือแม้จากสถานท่ี
ห่างไกล ผู้มีจิตศรัทธาได้เดินทางเข้ามาทาบุญ และผู้สนใจสาหรับเพ่ือศึกษาเรียนรู้วิทยาการแขนงต่างๆ และรับการสั่งสอนอบรม
ทางดา้ นจิตใจ โดยมพี ระภกิ ษุสงฆ์เป็นครูสอน หรอื เป็นสถานที่สาหรบั ประชาชนใช้รวมกลมุ่ กันในการทากจิ กรรมเรยี นรดู้ ้านตา่ งๆ
มเี นื้อหาสาระสอดคลอ้ งกับการจัดการศกึ ษาของ กศน.
 กลุ่มการศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชีพ
กลมุ่ อาชีพ  เกษตรกรรม  อตุ สาหกรรม  ความคิดสรา้ งสรรค์
 กลุ่มการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สาระการเรียนรู้  ทักษะการเรียนรู้  ความรพู้ ื้นฐาน  การประกอบอาชีพ

ผบู้ ันทึกขอ้ มูล : นายแสงอรุณ โชตะวงค์ ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล เบอรโ์ ทร 0969312317
ผรู้ บั รองข้อมลู : นายบุญไทย ก่อสนิ ตาแหนง่ กานันตาบลปากปวน โทร. 0984248050

0

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเปน็ มำของแหลง่ เรียนรู้
กศน.ตำบลปำกปวน กศน.อำเภอวังสะพงุ

ช่ือแหล่งเรียนรู้ CharmFarm-สวนผกั ลงุ ตุ้ม
ช่ือเจา้ ของแหล่งเรยี นรู้ นายศกั ดาภา คเนจร ณ อยธุ ยา
ข้อมูลการตดิ ตอ่ เลขท่ี 234 หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง ตาบลปากปวน อาเภอวังสะพงุ จังหวดั เลย
โทรศัพท์ 092 656 4789 Email : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/CHARMFARMHYDROPONIC
ประเภทแหลง่ เรยี นรู้ แหล่งเรยี นรูด้ า้ นเกษตรผสมผสานทฤษฎใี หม่
องคค์ วามรู้ในแหล่งเรยี นรู้

CharmFarm-สวนผักลงุ ตมุ้ แหล่งเรยี นรูด้ ้านการเกษตรผสมผสาน และเกษตรเทคโนโลยีสมยั ใหม่ กับการนาเอา
เทคโนโลยี Smart Farm ระบบส่งั งานผา่ นมอื ถอื สมารท์ โฟน เขา้ มาชว่ ยอานวยความสะดวกสบายในการควบคุมระบบการ
พ่นนา้ ผ่านมือถือ

มาตรฐาน/รางวลั ท่ีได้รับ
CharmFarm-สวนผักลงุ ตมุ้ ไดร้ บั รองมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรการปฏบิ ตั กิ ารเกษตรทดี่ ีสาหรบั พืชอาหาร มกษ.
9001-2556 จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เน้ือหาสาระ
มเี น้ือหาสาระสอดคล้องกับการจัดการศกึ ษาของ กศน.
 กลุม่ การศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชพี
กลมุ่ อาชีพ  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ความคดิ สร้างสรรค์
 กลมุ่ การศึกษาข้นั พืน้ ฐาน
สาระการเรยี นรู้  ทักษะการเรียนรู้  ความรพู้ ้นื ฐาน  การประกอบอาชพี

.

.
.

ภำพประกอบ

ผู้บันทึกขอ้ มูล : นายแสงอรุณ โชตะวงค์ ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล เบอรโ์ ทร 0969312317
ผู้รบั รองข้อมูล : นายกล่นั ภักมี ตาแหน่ง ผใู้ หญบ่ ้าน หมู่ 3 โทร 0896237851

ประวัติควำมเปน็ มำของแหลง่ เรยี นรู้
กศน.ตำบลปำกปวน กศน.อำเภอวงั สะพงุ

ชอื่ แหล่งเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ตาบลปากปวน
ชอ่ื เจ้าของแหลง่ เรยี นรู้ นายเตียม ดวงจาปา
ข้อมูลการติดตอ่ หมู่ 4 บา้ นวงั เด่ือ ตาบลปากปวน อาเภอวงั สะพงุ จังหวัดเลย
โทรศพั ท์ 082-8503329
ประเภทแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรยี นร้ดู า้ นเกษตรผสมผสานทฤษฎใี หม่
องคค์ วามรใู้ นแหล่งเรียนรู้

การจัดการพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับพ้ืนท่ีการเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญา
พื้นบา้ นที่อยอู่ ยา่ งสอดคลอ้ งกบั ธรรมชาตใิ นพืน้ ทนี่ ั้น ๆ

เนอ้ื หาสาระ
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบท่ีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนา
พระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้าและพ้ืนที่ทา
การเกษตร
มเี น้ือหาสาระสอดคล้องกบั การจัดการศึกษาของ กศน.
 กลุ่มการศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชีพ
กลมุ่ อาชพี  เกษตรกรรม  อตุ สาหกรรม  ความคิดสร้างสรรค์
 กลมุ่ การศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
สาระการเรียนรู้  ทกั ษะการเรยี นรู้  ความร้พู ้นื ฐาน  การประกอบอาชีพ

ผู้บันทกึ ขอ้ มูล : นายแสงอรุณ โชตะวงค์ ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล เบอร์โทร 0969312317
ผรู้ ับรองขอ้ มูล : นายกลั่น ภักมี ตาแหน่ง ผใู้ หญ่บ้าน หมู่ 3 โทร 0896237851

ภำพประกอบ

.

ประวัติควำมเป็นมำของแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลปำกปวน กศน.อำเภอวงั สะพงุ

ชือ่ แหล่งเรียนรู้ กลุ่มอาชพี สานเสน้ พลาสติก
ช่ือเจา้ ของแหล่งเรยี นรู้ นางสาวไพรินทร์ คาไล้
ขอ้ มูลการตดิ ต่อ กลุม่ แม่บ้าน บา้ นปากปวน หมู่ 1 ตาบลปากปวน อาเภอวงั สะพุง จังหวดั เลย
โทรศพั ท์ 093-4938949
ประเภทแหล่งเรยี นรู้ แหลง่ เรยี นรดู้ า้ นเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่
องค์ความรูใ้ นแหลง่ เรยี นรู้

ตะกร้าพลาสติกสานของกลุ่มแม่บ้านปากปวน หมู่ 1 เป็นสินค้าท่ีผลิตด้วยมือล้วนมีรูปแบบมากมาย สามารถทา
ตามแบบที่ลกู ค้าตอ้ งการได้
เนอื้ หาสาระ

ทักษะฝีมอื ด้านการจักสานของชุมชนในยุคโบราณนามาประยุกต์ โดยใชเ้ ส้นพลาสตกิ แทนวัสดจุ ากธรรมชาติ สาน
ให้เป็นรูปทรงต่างๆ เริ่มจากตะกร้าใส่ของหลากหลายขนาด จากนั้นก็ได้พัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น มีสีสันที่
สวยงาม ซึ่งการใช้เส้นพลาสติกสามารถทาได้ง่ายกว่าเพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมี
ความคงทน ทาให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งคนในชุมชนสามารถนามาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
เป็นอาชพี ให้แกค่ รัวเรอื นได้อยา่ งมัน่ คงแท้จรงิ
มเี นือ้ หาสาระสอดคล้องกับการจดั การศกึ ษาของ กศน.

 กล่มุ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กลุ่มอาชพี  เกษตรกรรม  อตุ สาหกรรม  ความคดิ สรา้ งสรรค์

 กลุ่มการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
สาระการเรยี นรู้  ทักษะการเรยี นรู้  ความรูพ้ นื้ ฐาน  การประกอบอาชพี

ภำพประกอบ

ผู้บันทกึ ข้อมูล : นายแสงอรุณ โชตะวงค์ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล เบอรโ์ ทร 0969312317
ผูร้ ับรองข้อมลู : นายบุญไทย ก่อสิน ตาแหนง่ กานันตาบลปากปวน โทร. 0984248050

ประวัตคิ วำมเป็นมำของภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
กศน.ตำบลผำน้อย กศน.อำเภอวังสะพุง

ช่ือภมู ิปัญญำท้องถ่ิน กำรสำนกระติบข้ำวลำยอักษร
ชื่อเจ้ำของภมู ปิ ัญญำท้องถน่ิ นายห่วง สารวงษ์
ขอ้ มูลกำรตดิ ตอ่ 144 หมู่ 17 บ้านเมตตา ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จงั หวัดเลย
โทรศพั ท์ 062-1279909
ประเภทแหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่น เกย่ี วกบั การประดษิ ฐก์ รรม
องค์ควำมรู้ภูมิปญั ญำทอ้ งถิ่น

การสานกระติบข้าวลายอักษร
มำตรฐำนกำรเรยี นร/ู้ รำงวัลทไ่ี ดร้ ับ

ไดร้ บั เกียรติบัตรเปน็ ภมู ปิ ัญญาดีเดน่ ด้านประดิษฐ์กรรม ประจาปี พ.ศ.2560 จาก สานักงาน กศน.
จงั หวดั เลย

เนือ้ หำสำระ
ก่องข้าว และ กระตบิ ข้าว เปน็ ภาชนะบรรจุข้าวเหนยี วของชาวอสี าน ความแตกต่างของภาชนะท้งั สอง อย่ทู ่ี
รปู ทรง โดยก่องขา้ วจะมีลักษณะคล้ายกระบุง มฝี าปิด และมขี าทาดว้ ยไมเ้ นื้อแข็งเป็นฐานแยกส่แี ฉกดงั ภาพด้าน
ซา้ ยมอื มีความแขง็ แรงทนทานมากกวา่ การสานด้วยไม้ไผ่มีความแน่นหนา เก็บขอบด้วยหวายโดยรอบ
มเี นอ้ื หาสาระสอดคล้องกบั การจดั การศึกษา กศน.

 กลุม่ การศกึ ษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 กล่มุ การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาสังคมและชุมชน
 กล่มุ การศึกษาเพอื่ พัฒนาอาชีพ
 กลมุ่ การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้  ทักษะการเรยี นรู้  ความรพู้ ืน้ ฐาน  การประกอบอาชีพ
 ทักษะการดาเนินชีวิต  การพฒั นาสงั คมและชมุ ชน

ภำพประกอบ

ผู้บนั ทึก นางอุทยั วัลย์ พรมอินทร์ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลผานอ้ ย โทร. 093-3955651
ผู้รับรองขอ้ มูล นายทักษณิ สาระสขุ ตาแหน่ง ผใู้ หญ่บา้ น โทร 087-9457641

ประวตั ิควำมเปน็ มำของแหล่งเรยี นรู้
กศน.ตำบลผำนอ้ ย กศน.อำเภอวังสะพุง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนยเ์ รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวพระราชดาริ
ชือ่ เจ้ำของแหลง่ เรยี นรู้ นายปรชี า การมงคล
ข้อมูลกำรติดต่อ 91 หมู่17 บา้ นเมตตา ตาบลผาน้อย อาเภอวงั สะพงุ จังหวดั เลย
โทรศพั ท์ 084-5538052 Facebook ปรชี า การมงคล
ประเภทแหลง่ เรยี นรู้ แหล่งเรยี นรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถนิ่
องค์ควำมรู้ในแหล่งเรยี นรู้
จดุ เดน่ ศนู ยเ์ รียนรู้ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง และเกษตรทฤษฎใี หม่ตามแนวพระราชดาริ
มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/รำงวัลทีไ่ ดร้ บั

ผ่านการฝึกอบรมหลกั สตู รเกษตรผสมผสาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สูค่ วามพอเพียง ณ ศนู ยเ์ รยี นรู้
เศรษฐกจิ พอเพียงจงั หวดั เลย(หน่วยฝึกนกั วชิ าการทหารมณฑลทหารรบที่ 28)ตาบลศรีสองรักอาเภอเมอื งจงั หวดั เลย
1. ผา่ นการฝึกอบรมโครงการผู้นาแห่งยุค เพื่อความสขุ ทยี่ ่ังยืน รุ่นท่ี ๒๕๕๙
2. ไดผ้ า่ นการประเมินและผา่ นคณุ สมบตั ิเป็นYoungSmartFammerปี 2562จากกรมสง่ เสริมการเกษตร
3. ได้รบั การรับรองสนิ ค้าการเกษตร การปฏบิ ัตทิ างการเกษตรท่ีดีสาหรบั พืชอาหาร
4. ผา่ นการประเมินเปน็ เกษตรกร Smart farmer ตน้ แบบ สาขาเกษตรผสมผสาน จงั หวัดเลย
5. ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรกรดีเดน่ ระดับจงั หวดั สาขาไร่นาสวนผสม การคดั เลือกเกษตรกร

บุคลากรทางการเกษตรและสถาบนั เกษตรกรดเี ดน่ ระดงั จงั หวัดประจาปี 2563สานักงานเกษตรกรจงั หวัดเลย
มีเนื้อหำสำระสอดคลอ้ งกับกำรจัดกำรศกึ ษำ กศน.

 กลุ่มการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
สำระกำรเรียนรู้  ทักษะการเรยี นรู้  ความรพู้ ืน้ ฐาน  การประกอบอาชพี
 ทักษะการดาเนนิ ชวี ติ  การพฒั นาสังคมและชมุ ชน

ผ้บู นั ทกึ นางอทุ ยั วัลย์ พรมอินทร์ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลผานอ้ ย โทร. 093-3955651
ผู้รับรองข้อมลู นายทกั ษณิ สาระสุข ตาแหนง่ ผู้ใหญบ่ ้าน โทร 087-9457641

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเปน็ มำของแหลง่ เรียนรู้
กศน.ตำบลผำนอ้ ย กศน.อำเภอวังสะพงุ

ชื่อแหล่งเรยี นรู้ วดั ป่าสัมมานสุ รณ์ (วดั เหนอื )
ชอื่ เจำ้ ของแหลง่ เรียนรู้ พระครูวรี ญาณโสภน
ขอ้ มูลกำรตดิ ตอ่ บ้านโคกมน หมู่ที่ 6 ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพงุ จงั หวดั เลย
ประเภทแหลง่ เรียนรู้ ด้านศาสนาและศลิ ปวัฒนธรรม
องค์ควำมร้ใู นแหล่งเรียนรู้

พระคุณเจ้าหลวงปชู่ อบ ฐานสโม มีชาติกาเนินในสกลุ แก้วสวุ รรณ เดมิ ชอื่ บ่อ เกดิ เมื่อวันที่ 12 กมุ ภาพันธ์
พ.ศ. 2444 ตรงกบั วนั พุธขนึ้ 5 ค่า เดอื น 3 ปีฉลู ณ บ้านโคกมน ตาบลผาน้อย อาเภอวงั สะพงุ จงั หวดั เลย
มเี นือ้ หำสำระสอดคล้องกบั กำรจัดกำรศกึ ษำ กศน.

กลมุ่ การศึกษาเพื่อพฒั นาทักษะชีวิต
กล่มุ การศึกษาเพื่อพฒั นาสงั คมและชุมชน

ผู้ผบู้ นั ทกึ นางสาวปาริชาติ ไพรยา ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลผานอ้ ย โทร. 086-2380822
ผู้รบั รองข้อมูล นายณรงค์ วงษา ตาแหน่ง กานนั ตาบลผาน้อย โทร 087-9457641

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเป็นมำของภูมิปัญญำทอ้ งถน่ิ
กศน.ตำบลผำนอ้ ย กศน.อำเภอวงั สะพุง

ชอ่ื ภมู ิปัญญำท้องถ่นิ การจักสานดว้ ยไม้ไผ่
ชือ่ เจ้ำภูมปิ ญั ญำท้องถ่ิน นายสภุ าพ ศรเี มอื ง
ขอ้ มูลกำรตดิ ตอ่ บ้านโนนวงั แทน่ บา้ นเลขที่ 131 หมทู่ ่ี 3 ตาบลผานอ้ ย อาเภอวังสะพงุ จังหวดั เลย
โทรศัพท์ 093-0817520
ประเภทแหลง่ เรยี นรู้ ดา้ นการประดิษฐก์ รรม
องค์ควำมรูภ้ ูมิปญั ญำทอ้ งถิ่น

การสานกระตบิ ขา้ วลายอักษร
เนอ้ื หำสำระ
ก่องข้าว และ กระติบข้าว เป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวของชาวอสี าน ความแตกต่างของภาชนะทงั้ สอง อยทู่ ่ี
รูปทรง โดยก่องขา้ วจะมีลักษณะคล้ายกระบุง มฝี าปดิ และมีขาทาด้วยไมเ้ นื้อแข็งเป็นฐานแยกส่แี ฉกดงั ภาพด้าน
ซ้ายมือ มีความแขง็ แรงทนทานมากกว่า การสานดว้ ยไม้ไผ่มคี วามแนน่ หนา เกบ็ ขอบดว้ ยหวายโดยรอบ
มเี นื้อหำสำระสอดคลอ้ งกับกำรจัดกำรศึกษำ กศน.
กลุ่มอำชพี  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ความคิดสร้างสรรค์

ผู้บนั ทึก นางสาวปารชิ าติ ไพรยา ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบลผานอ้ ย โทร. 086-2380822
ผ้รู บั รองข้อมูล นายณรงค์ วงษา ตาแหน่ง กานนั ตาบลผาน้อย โทร 087-9457641

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเปน็ มำของภูมปิ ัญญำท้องถ่ิน
กศน.ตำบลผำน้อย กศน.อำเภอวังสะพุง

ชอ่ื แหล่งเรียนรู้ วัดปา่ โคกมน (วดั ใต้)
ชอ่ื เจ้ำของแหล่งเรยี นรู้ พระอาจารย์โก
ข้อมูลกำรติดต่อ บ้านเมตตา หมทู่ ี่ 17 ตาบลผานอ้ ย อาเภอวังสะพงุ จงั หวัดเลย
ประเภทแหล่งเรยี นรู้ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
องคค์ วำมรู้ในแหล่งเรยี นรู้

วัดปา่ โคกมน หรอื ที่ชาวบา้ นเรียกว่า "วดั ใต้" ตั้งอยู่ทบ่ี า้ นโคกมน ตาบลผาน้อย อาเภอวงั สะพงุ จงั หวดั เลย
เปน็ วดั ท่ี พระคณุ เจ้าหลวงปชู่ อบ ฐานสโม พระอรยิ สงฆ์
มีเนอ้ื หำสำระสอดคลอ้ งกับกำรจดั กำรศกึ ษำ กศน.
กลุ่มการศึกษาเพ่ือพฒั นาทักษะชวี ิต
กลมุ่ การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาสงั คมและชมุ ชน

ผู้บนั ทกึ นางสาวปารชิ าติ ไพรยา ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลผาน้อย โทร. 086-2380822
ผ้รู ับรองข้อมลู นายทักษิณ สาระสุข ตาแหน่ง ผ้ใู หญ่บ้าน โทร 087-9457641

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเป็นมำของภูมิปัญญำท้องถิ่น
กศน.ตำบลหนองหญ้ำปลอ้ ง กศน.อำเภอวังสะพุง

ชอื่ ภมู ปิ ัญญำท้องถนิ่ อาชพี เฉพาะทาง
ช่อื เจ้ำของภูมปิ ัญญำท้องถิน่ นายแปลง วงษาเสนา
ขอ้ มูลกำรติดต่อ 50 หมู่ 1 บา้ นกลาง ตาบลหนองหญ้าปลอ้ ง อาเภอวังสะพงุ จังหวดั เลย
โทรศพั ท์ 085-7460470
ประเภทภูมปิ ญั ญำท้องถิ่น อาชีพเฉพาะทาง
องคค์ วำมรูใ้ นแหล่งเรยี นรู/้ ภูมิปญั ญำทอ้ งถิ่น

จุดเด่น ไดร้ ับการยอมรบั จากคนในชุมชน ต่างตาบล และอาเภอ หตั ถกรรมจักสาน ดีเดน่ ของจังหวัด
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/รำงวลั ทไี่ ด้รบั
ได้รบั การยอมรับจากคนในชมุ ชน ต่างตาบล และอาเภอ หตั ถกรรมจักสาน ดเี ดน่ ของจังหวดั เลย ปัจจบุ นั
สง่ ออกขายยงั ตา่ งประเทศ
เนอ้ื หำสำระ
กลุ่มหัตถกรรมจกั สำนไทเลย
มเี นอื้ หำสำระสอดคล้องกบั กำรจดั กำรศึกษำ กศน.

 กล่มุ การศกึ ษาเพ่อื พัฒนาทักษะชวี ติ
 กลมุ่ การศกึ ษาเพื่อพฒั นาอาชพี
 กลุ่มการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน

สาระการเรยี นรู้  ทกั ษะการเรียนรู้  ความร้พู ้นื ฐาน  การประกอบอาชีพ
 ทักษะการดาเนินชีวิต  การพฒั นาสงั คมและชมุ ชน

ผ้ผู ู้บนั ทึกขอ้ มูล นางศศธิ ร กองกลิ่น ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลหนองหญา้ ปล้อง โทร. 083-3551829
นางธัญทพิ ย์ พลขาล ตาแหน่ง ครู ศรช.ตาบลหนองหญ้าปลอ้ ง โทร. 088-2659354

ภำพประกอบ

ประวัตคิ วำมเปน็ มำของภมู ปิ ญั ญำทอ้ งถน่ิ
กศน.ตำบลหนองหญำ้ ปลอ้ ง กศน.อำเภอวงั สะพงุ

ชื่อแหล่งเรยี นรู้ ศนู ย์เรยี นร้ปู รัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมต่ ามแนวพระราชดาริ
ชื่อเจำ้ ของแหลง่ เรยี นรู้ นางดาวเรอื ง วงคต์ ้อง
ข้อมูลกำรตดิ ต่อ 102 หมู่ 2 บา้ นหนองปาดฟาน ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวงั สะพงุ จงั หวัดเลย
โทรศพั ท์ 085-2799605 Facebook ดาวเรอื ง วงค์ต้อง
ประเภทแหลง่ เรียนรู้ แหลง่ เรียนรเู้ ศรษฐกจิ พอเพยี งในท้องถนิ่
องค์ควำมร้ใู นแหล่งเรยี นรู้
จุดเด่น ศูนยเ์ รยี นรู้ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง และเกษตรทฤษฎใี หมต่ ามแนวพระราชดาริ
เนือ้ หำสำระ

ศนู ยเ์ รยี นรปู้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมต่ ามแนวพระราชดาริ ไรน่ าสวน
มีเน้อื หำสำระสอดคลอ้ งกบั กำรจัดกำรศกึ ษำ กศน.

สาระการเรียนรู้  ทักษะการเรียนรู้  ความรูพ้ น้ื ฐาน  การประกอบอาชีพ
 ทักษะการดาเนนิ ชีวิต  การพฒั นาสงั คมและชมุ ชน

ผบู้ ันทกึ ข้อมูล นางศศิธร กองกลน่ิ ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบลหนองหญ้าปลอ้ ง โทร. 083-3551829
นางธญั ทพิ ย์ พลขาล ตาแหน่ง ครู ศรช.ตาบลหนองหญ้าปลอ้ ง โทร. 088-2659354

ภำพประกอบ


Click to View FlipBook Version