The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salsally7, 2021-03-23 20:26:26

DSKP PSV T1

1B

Keywords: DSKP

KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIA

kurikulumstandardsekolahmenengah

PENDIDIKAN KHAS

PendidikanSeniVisual
DokumenStandardKurikulum danPentaksiran

Tingkatan1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Seni Visual

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1

Terbitan Terhad
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

Mei 2015

Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. vii
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 3
Fokus ................................................................................................................................................................ 4

Rancangan Pendidikan Individu............................................................................................................ 4
Kolaborasi Antara Pelbagai Pihak......................................................................................................... 5
ProgramTransisi..................................................................................................................................... 7
Kemahiran Abad 21 ............................................................................................................................... ......... 9
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 11
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 12
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 16
Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 20
Bahasa Seni Visual (Unsur Seni)……………………………………………………………………………. 23
Bahasa Seni Visual (Prinsip Rekaan)……………………………………………………………………….. 29RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR Fizikal & Estetika serta Sains & Teknologi. Hasratnya supaya
melahirkan insan yang seimbang selaras dengan kehendak
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan KSSM Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pendidikan Khas yang dilaksanakan secara berperingkat-
peringkat mulai tahun 2017 akan menggantikan Kurikulum DSKP merupakan dokumen utama rujukan guru dalam merangka
Bersepadu Sekolah Menengah yang mula dilaksanakan pada pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang merangkumi pelbagai
tahun 1988. KSSM dan KSSM Pendidikan Khas digubal bagi strategi, aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun, mengolah dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang mempelbagai aktiviti berpandukan standard pembelajaran dan
mahu meningkatkan standard kandungan dan standard standard prestasi atau kriteria pencapaian mengikut kesesuaian
pembelajaran supaya setanding dengan standard antarabangsa, dan keupayaan murid.
serta memastikan kurikulum yang sesuai dan relevan disediakan
Dalam melaksanakan p&p, guru perlu memberi penekanan
bagi murid berkeperluan pendidikan khas (MBK). Kemahiran kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan
secara eksplisit dalam DSKP. Antara pendekatan utama yang
Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi menjadi elemen wajar digunakan guru dalam menerapkan KBAT dalam p&p
utama mengangkat KSSM dan KSSM Pendidikan Khas setanding adalah pembelajaran berasaskan inkuiri (Inkuiri), iaitu pendekatan
dengan standard antarabangsa. Standard kandungan dan yang mementingkan penyiasatan, pengumpulan dan
standard pembelajaran turut disulami dengan standard prestasi penganalisisan data. Pelaksanaan pendekatan Inkuiri boleh
atau kriteria pencapaian untuk mengukur tahap penguasaan atau dilakukan dengan menggunakan kaedah seperti Pembelajaran
keterampilan murid. Berasaskan Projek, Pembelajaran Berasaskan Masalah,
Pembelajaran Berasaskan Eksperimen dan Pembelajaran
KSSM Pendidikan Khas yang dilaksanakan di sekolah menengah Berasaskan Kontekstual.
akan menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP), yang digubal berlandaskan Kerangka KSSM
yang mempunyai enam tunjang, iaitu Komunikasi, Kerohanian,
Sikap & Nilai, Kemanusiaan, Keterampilan Diri, Perkembangan

vii

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam penggubalan KSSM Pendidikan Khas. Semoga
pelaksanaan kurikulum ini akan mencapai hasrat dan matlamat
menghasilkan MBK yang mampu berdikari, bersosialisasi dan
menjalani kehidupan bermakna.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

viii

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

PENDAHULUAN bersosialisasi dan berdikari dalam menjalani kehidupan seharian.
KSSM Pendidikan Khas turut membekalkan pengetahuan tentang
Penggubalan KSSM Pendidikan Khas pada dasarnya mengambil Advokasi Diri supaya MBK dapat mengenal pasti potensi dan
kira pendidikan yang sesuai dan relevan bagi dua kumpulan MBK matlamat diri serta boleh menyuarakan hak dan pendapat mereka
iaitu yang berkeupayaan mengikuti mata pelajaran kemahiran dalam masyarakat.
vokasional, dan yang mempunyai kombinasi satu atau lebih
ketidakupayaan termasuk ketidakupayaan kognitif. Seperti murid Bagi MBK yang mengikuti bidang kemahiran vokasional,
lain, MBK turut merupakan modal insan perlu diberi perhatian kumpulan mata pelajaran teras yang digubal bertujuan
agar mereka berkemampuan untuk hidup berdikari dan menyediakan dan mengukuhkan MBK dengan pengetahuan dan
seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. kemahiran asas yang diperlukan bagi membolehkan MBK
mengikuti pembelajaran mata pelajaran kemahiran vokasional.
KSSM Pendidikan Khas menyediakan ruang dan peluang untuk Kumpulan MBK ini akan juga mempelajari mata pelajaran teras
MBK yang berkeupayaan mempelajari dan menguasai yang bertujuan menyediakan mereka dengan pengetahuan dan
pengetahuan dan kemahiran vokasional, serta nilai ke arah kemahiran mengurus diri, bahan, peralatan serta tempat kerja.
menghasilkan modal insan yang berkemahiran bekerja dan
mampu berdikari. Bagi mencapai tujuan ini, dua kumpulan mata Kumpulan mata pelajaran kemahiran terdiri daripada mata
pelajaran disediakan iaitu mata pelajaran teras dan kemahiran. pelajaran asas kemahiran dan kemahiran vokasional spesifik.
Mata pelajaran asas kemahiran berhasrat menghasilkan MBK
Bagi MBK yang tidak berkeupayaan mengikuti kemahiran yang berpengetahuan dan berkemahiran teknikal, mengamalkan
vokasional, kurikulum mata pelajaran teras dan kemahiran yang budaya kerja sistematik dan selamat, dan bersedia menguasai
disediakan mengambil kira tahap kefungsian MBK. KSSM kemahiran vokasional spesifik di tahap yang lebih tinggi serta
Pendidikan Khas memastikan kumpulan MBK ini berupaya mengamalkan sikap keusahawan. Elemen transisi ke kerjaya turut
mengurus diri, menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan diterapkan dalam semua mata pelajaran sejak awal pembelajaran
kemahiran, serta mengamalkan nilai murni agar mereka boleh

1

di sekolah menengah sebagai usaha berterusan untuk KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
meningkatkan keterampilan MBK ke arah kehidupan berkerjaya.
Penyediaan kurikulum mata pelajaran kemahiran vokasional OBJEKTIF
spesifik adalah berpandukan National Occupational Skills
Standards (NOSS) yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan Satu
Kemahiran. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian bertujuan untuk membolehkan MBK mencapai objektif berikut:
Pendidikan Malaysia (KPM) agar MBK turut mendapat
pengiktirafan dari agensi luar di samping pensijilan oleh KPM, dan 1. Mengidentifikasikan unsur seni dan prinsip rekaan pada alam
seterusnya meningkatkan kebolehpasaran MBK. semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni;

MATLAMAT 2. Menginterpretasikan jenis, ciri dan fungsi unsur seni dan
prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Khas dan karya seni;
Pendidikan Seni Visual bermatlamat untuk membina potensi
murid ke arah melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat
dan kemahiran dalam bidang seni visual serta menghayati nilai experimentasi serta penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
estetik bagi menyumbang pada pembangunan diri, masyarakat pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni
dan ekonomi negara. melalui penggunaan media, proses dan teknik;

4. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan
karya;

5. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada
eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya; dan

6. Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara
kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Standard Kurikulum Sekolah Menengah dibina berasaskan enam disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kemanusiaan; Ketrampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Estetika; serta Sains, Matematik dan Teknologi. Enam tunjang berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
sama lain dan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
3

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

FOKUS i) Penghasilan Seni Catan,
ii) Kursus Pembuatan Pakaian,
Pendidikan Seni Visual (PSV) diperkenalkan di Tingkatan 1 -5 iii) Kursus Seni Rekaan Fesyen, dan
bagi murid MBK sekolah menengah pendidikan khas bertujuan iv) Kursus Seni Grafik.
memberi fokus kepada usaha mencungkil dan mengembangkan
bakat serta mengilap potensi MBK untuk melahirkan MBK yang Rancangan Pendidikan Individu
berkemahiran, berkeyakinan serta bersikap positif. Disamping itu Rancangan Pendidikan Individu (RPI) merupakan dokumen
juga pergerakan motor halus dan motor kasar dapat membantu disediakan oleh guru bagi menjelaskan matlamat perancangan
MBK berasa yakin terhadap keupayaan mereka untuk mengikuti pendidikan yang dirancang untuk setiap MBK. RPI menjadi
mata pelajaran berasaskan kemahiran. panduan guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan
Kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam kurikulum ini selain pembelajaran.
bertujuan memberi peluang kepada murid-murid untuk meluahkan Dalam menyediakan RPI, guru melaksanakan penilaian pelbagai
perasaan dan idea, juga dapat membantu mereka disiplin bagi memenuhi keperluan MBK. RPI dirancang khusus
mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi ke dalam kehidupan bagi individu MBK, dan dokumentasi dilakukan tentang segala
dan bidang kemahiran yang diikuti. Antara kemahirannya adalah; pengubahsuaian dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran
1. Pemahaman terhadap garisan, dan perkhidmatan yang disediakan untuk MBK berkenaan. RPI
2. Pemahaman terhadap rupa dan bentuk, turut memaklumkan ibu bapa dan pihak sekolah tentang
3. Pemahaman terhadap jalinan dan warna. keperluan individu MBK dan bagaimana keperluan tersebut
4. Pemahaman terhadap istilah harmoni dan kontra, dan dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu
5. Pemahaman terhadap ruang. ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan
Kemahiran-kemahiran yang dipelajari sepanjang persekolahan MBK sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat
sekolah menengah dapat membantu mereka apabila mereka negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat
mengikuti mata pelajaran jurusan kemahiran. Antara yang sokongan lain.
berkaitan adalah;

4

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

RPI memperincikan antara lain: a) MBK meningkatkan dan menguasai kemahiran kendiri,
1. Tahap prestasi sedia ada MBK; komunikasi, sosialisasi dan kemahiran asas berkaitan
2. Perancangan akademik dan bukan akademik; b) pekerjaan dalam kehidupan. Latihan Kemahiran Kerja
3. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai MBK; c) boleh dibahagikan kepada tiga bentuk iaitu:
4. Objektif pendidikan yang boleh diukur;
5. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenal Latihan dalaman – berbentuk kerja projek
Melaksanakan aktiviti berbentuk projek yang telah
pasti perkembangan dalam pencapaian; dirancang dengan baik. Contoh:
6. Perkhidmatan yang diperlukan oleh MBK;  Perkebunan dan penjualan hasil tanaman
7. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu  Aktiviti perdagangan seperti membuat aiskrim,

perkhidmatan dapat disediakan untuk MBK; dan biskut, dan kek
8. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan  Memelihara ikan, burung dan lain-lain.

membimbing MBK berinteraksi dengan persekitaran Latihan kerja yang melibatkan pihak luar atau kerja luar
mereka. Mendapatkan barangan dari luar (kilang) untuk
pembungkusan dalam waktu persekolahan. Membuat
Kolaborasi Antara Pelbagai Pihak barangan yang tertentu, contohnya hasil kraftangan seperti
Kolaborasi adalah usahasama di antara beberapa pihak, batik, bunga telur dan lain-lain untuk dijual.
kumpulan, organisasi atau disiplin untuk melaksanakan sesuatu Latihan kerja sebenar
program. Usaha ini diperlukan kerana sumbangan dan peranan Mewujudkan situasi sebenar untuk sesuatu latihan kerja
mereka yang berbeza-beza. Antara kolaborasi dalam pendidikan seperti mencuci kereta, mendobi, dan lain-lain yang dibuat
Khas adalah: di sekolah. Murid dihantar bekerja di tempat sebenar dan
1. Latihan Kemahiran Kerja pemantauan dibuat oleh pegawai kerja.

Latihan Kemahiran Kerja perlu didedahkan kepada MBK
khususnya MBK bermasalah pembelajaran. Matlamat
utama latihan ini adalah untuk menyediakan peluang bagi

5

2. Bengkel Terlindung KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Fungsi bengkel terlindung adalah untuk memberi
pengalaman, latihan, penilaian dan pekerjaan kepada 3. Pelbagai Kaedah Terapi
individu MBK. Terdapat bengkel terlindung yang (i) Terapi Pertuturan
beroperasi sendiri (di bawah pengurusan sekolah) atau Terapi pertuturan bertujuan:
yang mempunyai persefahaman dengan agensi yang (a) Membantu MBK yang mengalami kesukaran dalam
memberi perkhidmatan berkaitan dengan kerjaya. Bengkel menyebut perkataan dan berkomunikasi.
terlindung tidak mementingkan hasil pengeluaran tetapi (b) Membantu MBK menghasilkan bunyi-bunyi
lebih mengutamakan pengalaman bekerja individu, bahasa.
menanam minat, memenuhi keperluan sosial dan memberi (c) Melatih MBK yang menghadapi masalah artikulasi
kemahiran interpersonal. melalui latihan asas tertentu.

Di bengkel terlindung perlu ada: Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti lathan lisan,
(i) Penilaian kemahiran vokasional. meniup belon, meniup kertas di atas air, mengetap bibir
(ii) Latihan bekerja secara umum atau khusus. dan sebagainya. Terapi pertuturan dijalankan oleh pakar
(iii) Memberi peluang latihan kepada individu yang pertuturan atau individu yang terlatih.

berkeperluan khas. (ii) Terapi Fizikal (Fisioterapi)
(iv) Peluang berekreasi. Terapi fizikal memberi pengaruh yang besar
(v) Perkhidmatan untuk mendapat pekerjaan pada terhadap kehidupan MBK. Terapi jenis ini khusus
untuk MBK yang mempunyai masalah kawalan
masa hadapan. motor. Terapi fizikal yang dilaksanakan dapat
(vi) Bekerja dalam jangka masa panjang sebelum meningkatkan lagi perkembangan kecerdasan
fizikal mengikut keutamaan.
mendapat pekerjaan lain.

6

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

(iii) Terapi Carakerja Program Transisi
Terapi carakerja merupakan aktiviti yang menjurus Transisi merupakan satu proses peralihan dari sekolah menengah
kearah membantu MBK bermasalah fizikal dan ke alam kedewasaan dan kerjaya. Ia merangkumi proses
intelek bagi mengatasi ketidakupayaan semaksima persediaan bagi MBK untuk memantapkan diri dengan kemahiran
yang mungkin. Aktiviti berfokus kepada kendiri, advokasi diri dan sosial yang membolehkan MBK lebih
kepelbagaian pergerakan dan kebolehan otot untuk berkeyakinan serta berdikari dalam menempuh alam kedewasaan
membantu MBK mencapai kejayaan dalam bidang mahupun alam pekerjaan. Di akhir persekolahan, MBK akan
vokasional atau kerjaya. dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai
dalam usaha untuk berpeluang sama ada melanjutkan pelajaran
(iv) Terapi Muzik ke peringkat lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang sesuai
Terapi muzik bertujuan untuk mententeramkan atau mampu berperanan sebagai ahli masyarakat yang berguna
MBK supaya bersedia untuk belajar. Guru dalam membina kehidupan bermakna.
menggunakan muzik untuk merangsang minda dan
menarik perhatian MBK. Terapi muzik digunakan Dalam konteks transisi kerjaya, program transisi menekankan
untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh elemen kesediaan MBK untuk berada di alam pekerjaan. Aspek
seorang terapis. Aktiviti yang dijalankan seperti terpenting dalam program transisi kerjaya ialah kemahiran
pergerakan bebas mengikut irama muzik, kebolehkerjaan (employability skills) yang perlu diterapkan dalam
memainkan alatan muzik mengikut rentak yang kalangan murid. Sebelum memasuki fasa latihan industri, MBK
diperdengarkan serta menghayati irama. MBK perlu menyediakan diri dengan pelbagai kemahiran asas dan soft
melakukan gerakan menggunakan alatan untuk skill agar mereka mampu menyesuaikan diri dalam persekitaran
menghasilkan bunyi. Bunyi ini apabila digabungkan pekerjaan.
akan melahirkan satu irama muzik yang tersusun.
Penerapan kemahiran kebolehkerjaan berlaku di sepanjang
proses pengajaran dan pembelajaran yang bermula di awal

7

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

pembelajaran sehingga murid menamatkan persekolahan dan kerja yang tinggi, mempraktikkan keselamatan, memiliki ciri
bersedia untuk menempuh alam pekerjaan. Antara aspek yang keusahawanan, mampu menyelesaikan masalah dan
perlu diterapkan adalah seperti berikut: membuat keputusan. Selain daripada itu, MBK seharusnya
1. Kemahiran kehidupan (life coping skill) menguasai kemahiran vokasional yang melibatkan kemahiran
khusus dalam pekerjaan yang dipilih. Ini bagi membolehkan
Aspek penting yang perlu ditekankan ialah memberi MBK melaksanakan tugas di tempat kerja dengan baik.
pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan diri.
(Contohnya penampilan diri yang sesuai, kebersihan diri dan 4. Kemahiran komunikasi dan bersosial
penjagaan kesihatan), pengurusan kewangan (Contohnya Antara aspek utama yang perlu ditekankan ialah kemahiran
mengurus akaun simpanan, membayar bil dan mengurus mendengar, kemahiran bergaul dengan rakan sekerja,
perbelanjaan harian) dan pengurusan masa. MBK juga perlu bekerja di dalam kumpulan, berdiplomasi serta penggunaan
mampu untuk mengawal emosi dan tingkah laku yang bahasa badan yang sesuai. Ini penting dalam melahirkan
bersesuaian mengikut situasi. individu yang boleh bekerjasama, menghormati orang lain
dan boleh beradaptasi dengan baik dalam persekitaran
2. Kemahiran akademik pekerjaan.
Antara kemahiran akademik yang perlu MBK kuasai ialah
kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira serta 5. Advokasi diri
kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. MBK perlu diterapkan dengan ciri-ciri advokasi diri bagi
membentuk mereka menjadi individu yang berkeyakinan,
3. Kemahiran kerjaya (occupational and vocational skills) berani, berdisiplin, serta berdikari. Perkara yang perlu
Kemahiran dan pengetahuan khusus berkaitan pekerjaan dititikberatkan dalam advokasi diri ialah:
merupakan aspek yang penting perlu dikuasai oleh MBK agar
mereka boleh beradaptasi dengan baik di tempat kerja. MBK
perlu diterapkan dengan ciri seperti menepati masa,
menunjukkan kesungguhan terhadap kerja, memiliki etika

8

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

5.1 Kesedaran diri KEMAHIRAN ABAD KE-21
MBK perlu memahami dan menerima keadaan diri. Dalam
pada itu, mereka seharusnya menyedari secara khusus Satu daripada hasrat KSSM adalah bagi melahirkan murid yang
mengenai minat, kekuatan, kelemahan dan matlamat diri. mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
Secara tidak langsung, ini dapat membentuk sifat kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
kebertanggungjawaban dalam diri. yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
5.2 Pengetahuan mengenai hak yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
MBK perlu mengetahui hak mereka sebagai individu, hak berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP
sebagai pengguna serta hak sebagai pekerja. Mereka juga dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyumbang kepada
perlu diterapkan dengan kemahiran untuk pemerolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid.
mempertahankan hak diri. Aspek ini penting agar mereka
menyedari tentang hak yang berkaitan apabila berada di Jadual 1: Profil Murid
alam pekerjaan.
PROFIL MURID PENERANGAN
5.3 Menyuarakan pendapat kepada orang lain
MBK perlu memiliki kemahiran untuk menyuarakan Berdaya tahan Berkeupayaan menghadapi dan mengatasi
pendapat mereka dengan cara yang sesuai. Contohnya kesukaran, mengatasi cabaran dengan
penggunaan bahasa dan nada suara yang sesuai serta kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
penggunaan bahasa badan yang betul. empati.

Mahir Berkeupayaan menyuarakan dan
berkomunikasi
meluahkan fikiran, idea dan maklumat

dengan yakin dan kreatif, melalui kaedah

lisan, bertulis, dan mengguna pelbagai

media serta teknologi.

9

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif; Berprinsip Berintegriti, jujur, saksama, adil dan
berkeupayaan menangani masalah yang menghormati maruah individu, kumpulan
kompleks dan membuat keputusan yang dan komuniti. Bertanggungjawab atas
beretika. Berfikir tentang pembelajaran dan tindakan, akibat tindakan dan keputusan
diri sebagai individu yang sedang belajar. yang dibuat.
Mengemukakan soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu Bermaklumat Berkeupayaan mendapatkan pengetahuan
dan masyarakat lain. Berkeyakinan dan dan membentuk pemahaman yang luas
kreatif dalam menangani bidang dan seimbang merentasi pelbagai disiplin
pembelajaran yang baharu. pengetahuan, serta meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam konteks
Kerja Berkebolehan bekerjasama secara isu tempatan dan global. Memahami isu-isu
sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain. etika / undang-undang berkaitan maklumat
Menggalas tanggungjawab bersama, yang diperoleh.
Bersifat ingin menghormati dan menghargai sumbangan
tahu yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Penyayang/ Menunjukkan empati, belas kasihan dan
Memperoleh kemahiran interpersonal Prihatin rasa hormat terhadap keperluan dan
melalui aktiviti kolaboratif, bagi menjadikan perasaan orang lain. Komited untuk
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang Patriotik berkhidmat kepada masyarakat dan
lebih baik. memastikan kelestarian alam sekitar.

Berkeupayaan membangunkan rasa ingin Mempamerkan semangat kekitaan, kasih
tahu semula jadi untuk meneroka strategi sayang, kesetiaan, kebanggaan, dan rasa
dan idea baharu. Mempelajari kemahiran hormat terhadap negara.
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.

10

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 2. sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT yang munasabah.

TAHAP PENERANGAN Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
PEMIKIRAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
dan nilai dalam situasi berlainan untuk tidak mengikut kelaziman.
melaksanakan sesuatu perkara
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
kecil untuk memahami dengan lebih Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
mendalam serta hubung kait antara berfokus untuk menyelesaikan masalah.
bahagian berkenaan

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
kaedah yang kreatif dan inovatif berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir

11

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi Konstruktivisme
untuk menggalakkan murid berfikir. Konstruktivisme merupakan fahaman yang mencadangkan murid
belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN bermakna kepada diri mereka. Antara unsur penting dalam
konstruktivisme adalah:
Strategi p&p yang dirancang perlu memberi penekanan kepada 1. Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
pembelajaran berpusatkan murid dan p&p berasaskan aktiviti. 2. Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri.
Murid dilibatkan secara aktif dalam p&p yang menyepadukan 3. Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
penerapan sikap dan nilai murni. Bagi meningkatkan minat dan asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
keseronokan belajar, guru boleh mempelbagaikan pendekatan mereka.
pengajaran seperti pembelajaran berasaskan inkuiri, 4. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri, pengalaman serta membuat refleksi.
perbincangan, analisis tugasan, belajar melalui bermain,
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan Pembelajaran Kontekstual
kolaborasi dan multi sensori. Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan murid
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri belajar secara menyiasat seperti pendekatan pembelajaran
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang berasaskan inkuiri. Dalam melaksanakan pendekatan
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang diajar
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya belajar
tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati kerelevanan
inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian.
ditemui oleh murid sendiri.

12

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Pembelajaran Masteri murid. PAT membantu guru menyusun atur kemahiran yang
Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai hendak diajar, memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap
standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke pencapaian murid. PAT boleh dilaksana seperti berikut:
standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang 1. Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid
kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut tahap keupayaan.
mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu 2. Huraikan secara ringkas kemahiran dipilih.
dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri, 3. Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah
sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah
mencapai aras masteri. kecil.
4. Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut
Perbincangan
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan keupayaan dan kebolehan murid.
mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. 5. Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap
Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran terbuka
untuk menerima pendapat pihak lain. Guru boleh bertindak kemahiran yang dikuasai murid.
sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu 6. Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu
murid ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan
sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak
diajar.
Analisis Tugasan
Pendekatan Analisis Tugasan (PAT) melibatkan proses Pembelajaran Berasaskan Projek
pembahagian kemahiran kepada beberapa komponen atau Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) merupakan proses
langkah mudah yang dapat dikuasai dan dipelajari oleh seseorang pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan inkuiri. PBP
memerlukan murid untuk memberi tumpuan kepada persoalan
atau masalah yang kompleks, menyelesaikan masalah tersebut
melalui proses penyiasatan secara bekerjasama dalam suatu
tempoh waktu. Projek yang dijalankan adalah untuk menyiasat
topik atau isu yang dihadapi murid dalam persekitaran sebenar.

13

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Semasa menjalankan proses penyiasatan ini, murid dapat 6. Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian.
mempelajari kandungan, maklumat dan fakta-fakta yang
diperlukan untuk membuat kesimpulan tentang persoalan atau Pengajaran Bertema
masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP murid dapat mempelajari Pendekatan Pengajaran Bertema (PB) digunakan dalam proses
kemahiran yang dihasratkan dan mengasah kemahiran berfikir p&p murid khususnya MBK. Pemilihan topik atau tema mestilah
mereka sendiri. bersesuaian dengan persekitaran murid.

Belajar Melalui Bermain Pendekatan PB melibatkan:
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam 1. Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang
proses p&p bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika pembelajaran.
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan, 2. Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman,
dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh situasi tertentu atau peristiwa semasa.
meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin 3. Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta
kemahiran mengendalikan emosi. pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan
Ciri pendekatan bermain sambil belajar yang ditekankan sistematik.
termasuk: 4. Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
1. Aktiviti yang menyeronokkan. 5. Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar
2. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran. dan umum kepada yang lebih khusus.
3. Permainan bebas dan terancang.
4. Keanjalan masa. Pemilihan tema pula perlu mengambil kira:
5. Percubaan idea sendiri. 1. Kesesuaian dengan kehidupan murid.
2. Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-

murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca,
menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.

14

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

3. Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:
dapat membantu murid mendapat kemahiran 1. Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu
penyelesaian masalah.
serta kumpulan.
4. Sumber yang mudah didapati. 2. Aktiviti pembelajaran yang dibentuk adalah mewujudkan
5. Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran
suasana pembelajaran yang sesuai dengan kesediaan
dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid. murid.
3. Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang
Pembelajaran Pengalamian akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai
Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan apa yang diharapkan daripada murid.
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK. 4. Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
Pendekatan ini meningkatkan arah kendiri individu di mana murid memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri. peneguhan dengan pengalaman lalu.
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan: 5. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran
1. Menentukan suasana yang positif untuk proses dan berikan maklumat tentang apa yang dibuat atau
dipelajari.
pembelajaran. 6. Berikan bantuan, latihan dan peneguhan dengan
2. Menjelaskan peranan murid dalam tugasan. mengaitkan pembelajaran yang baru dalam kehidupan
3. Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan komuniti.

mudah diperoleh. Aktiviti Luar Bilik Darjah
4. Menyusun sumber untuk proses pembelajaran. Aktiviti ini dijalankan di luar waktu pembelajaran, bertujuan untuk:
5. Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam 1. Memberi peluang untuk murid memperoleh pengalaman

pembelajaran. sebenar.
6. Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa 2. Rekreasi.

menguasai dan mengongkong mereka.

15

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

3. Bersosialisasi dan berkomunikasi. menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen
4. Aktiviti yang menggembirakan.
5. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran. di dalam EMK adalah seperti berikut:
6. Aktiviti bebas dan terancang.
1. Bahasa bahasa pengantar yang betul perlu
Antara aktiviti rekreasi di luar bilik darjah adalah:  Penggunaan
1. Lawatan.
2. Motivasi. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
3. Perkhemahan.
4. Perkelahan.  Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
5. Berkuda.
6. Berenang. struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
7. Aktiviti jual beli.
8. Lawatan sosial. diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM dan berkomunikasi secara berkesan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 2. Kelestarian Alam Sekitar
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p)  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua mata
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan pelajaran.
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
menghargai alam.

3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya.

16

 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian. 5. Patriotisme
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
4. Sains Dan Teknologi pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
kalangan murid. sebagai rakyat Malaysia.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih 6. Kreativiti Dan Inovasi
cekap dan berkesan.  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
merangkumi empat perkara iaitu: sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, idea yang ada.
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
manipulatif tertentu);  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, memastikan pembangunan modal insan yang mampu
keselamatan); dan menghadapi cabaran Abad Ke-21.
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
p&p.

17

7. Keusahawanan KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu dilaksanakan atau dicapai dalam p&p. PS dilaksanakan oleh guru
budaya dalam kalangan murid. dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan,
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p melalui pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran,
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. dalam usaha membentuk insan yang harmoni dan seimbang. PS
merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah
 Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut:
kemahiran asas TMK yang dipelajari.  Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik dan tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. pengamalan nilai murni;
 Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
PENTAKSIRAN dengan p&p;
 Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
dalam p&p kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran  Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan
murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu Standard Kurikulum.
memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah

18

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

PS boleh dilaksanakan secara: mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid
 Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.
proses p&p.
 Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan
tertentu yang disusun secara hieraki, dan diguna bagi tujuan
pembelajaran, semester atau tahun. pelaporan. Jadual 3 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum
tentang setiap tahap penguasaan.
Pentaksiran Rujukan Standard
Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan Jadual 3: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Mata
pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang
murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses Pelajaran Pendidikan Seni Visual
mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham
dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari TAHAP TAFSIRAN UMUM
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. PENGUASAAN
Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian Murid tahu perkara asas, atau boleh
seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan 1 melakukan kemahiran asas atau
dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid memberi respons terhadap perkara yang
dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama 2 asas.
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, Murid menunjukkan kefahaman untuk
kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan 3 menukar bentuk komunikasi atau
dengan orang lain. 4 menterjemah serta menjelaskan apa
Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang 5 yang telah dipelajari.
lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat Murid menggunakan pengetahuan untuk
yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu kemahiran pada
suatu situasi.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
dengan beradab, iaitu mengikut prosedur
atau secara sistematik.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
pada situasi baharu, dengan mengikut

19

prosedur atau secara sistematik, serta KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

tekal, dan bersikap positif. 2. Seni Halus
Menyemai minat murid terhadap seni halus melalui
Murid berupaya menggunakan pemerhatian, pengalaman dan eksperimentasi media,
teknik dan peralatan yang digunakan. Seni halus juga
pengetahuan dan kemahiran sedia ada dapat mendidik murid dengan kemahiran mengolah idea
dan memupuk nilai-nilai murni dalam penghasilan karya
6 untuk digunakan pada situasi baharu seni.

secara sistematik, bersikap positif, kreatif 3. Komunikasi Visual
Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
dan inovatif, serta boleh dicontohi. komunikasi visual melalui pemerhatian, pengalaman,
eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang
ORGANISASI KANDUNGAN digunakan. Komunikasi visual juga dapat mendidik murid
dengan kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai
Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas murni dalam penghasilan karya seni.
merupakan gabungan 4 bidang ilmu utama iaitu Asas Seni Reka,
Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. 4. Kraf Tradisional
Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
1. Asas Seni Reka kraf tradisional melalui pemerhatian, pengalaman dan
Memberi pengetahuan asas seni reka yang merangkumi eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang
aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. digunakan. Kraft tradisional juga dapat mendidik murid
Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual dengan kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai
itu. Asas seni visual terdiri daripada 2 komponen utama murni dalam penghasilan karya seni.
iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni terdiri
daripada 6 elemen iaitu, garisan, rupa, bentuk, jalinan,
warna dan ruang. Manakala prinsip seni terdiri daripada 7
elemen iaitu, harmoni, penegasan, imbangan, kontra,
irama dan pergerakan, kepelbagaian, dan kesatuan.

20

Pengajaran di Tingkatan Satu hanya memfokuskan kepada KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
bidang Asas Seni Reka yang melibatkan elemen Bahasa Seni
Visual. Elemen ini terdiri daripada dua komponen utama iaitu Peruntukan Waktu
unsur seni dan prinsip rekaan. Penguasaan kepada kemahiran ini Waktu p&p bagi KSSM Pendidikan Khas Asas Pembuatan
membolehkan murid menghasilkan produk seni visual. Perabot Tingkatan Satu adalah 12 jam seminggu selama 36
minggu setahun. Ini membawa kepada sejumlah 432 jam waktu
p&p setahun.

Jadual 4: Organisasi DSKP

Standard Standard Standard
Prestasi
Kandungan Pembelajaran

Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
umum yang
spesifik tentang kriteria atau menunjukkan
tahap-tahap
perkara yang indikator kualiti prestasi yang
perlu murid
murid patut pembelajaran pamerkan sebagai
tanda bahawa
ketahui dan boleh dan pencapaian sesuatu perkara
itu telah dikuasai
lakukan dalam yang boleh murid (indicator of
success)
suatu tempoh diukur bagi

persekolahan setiap standard

merangkumi kandungan.

aspek

pengetahuan,

kemahiran dan

nilai.

21

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

22

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

1.0 BAHASA SENI VISUAL (UNSUR SENI)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Pemahaman Murid berupaya:
terhadap
garisan. 1.1.1 Mengenal jenis garisan. 1 Mengetahui maksud garisan.

1.1.2 Menyatakan garissan pada:
i. Alam semulajadi.
ii. Objek buatan manusia. 2 Memahami jenis dan fungsi garisan.
iii. Karya seni.

1.1.3 Menerangkan fungsi garisan.

1.1.4 Mengklasifikasikan jeni garisan. Mengaplikasikan pengetahuan terhadap unsur garisan

3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

1.1.5 Memanipulasikan alat, bahan, pemililhan jenis media, proses dan teknik

proses dan teknik dalam aktiviti

penghasilan karya.

1.1.6 Mengaplikasikan garisan dalam 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya
penghasilan karya.

1.1.7 Mempamerkan hasila karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual

23

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN Murid berupaya: PENGUASAAN TAFSIRAN

1.2.1 Mengenal jenis rupa organik dan 1 Mengetahui maksud rupa
rupa geometri
1.2 Pemahaman
terhadap rupa 1.2.2 Mengenal rupa positif dan rupa
negatif

1.2.3 Menyatakan rupa pada: 2 Memahami jenis dan fungsi rupa
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan manusia
iii. Karya seni

1.2.4 Menerangkan fungsi rupa 3 Mengaplikasikan pengetahuan terhadap unsur rupa dengan
menghasilkan: menghubungkaitkan kefahaman terhadap pemililhan jenis

i. Muka taip media, proses dan teknik
ii. Simbol
iii. Corak

1.2.5 Memanipulasikan alat, bahan, 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
penghasilan karya

1.2.6 Mengaplikasikan rupa dalam 5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
penghasilan karya teknik dalam penghasilan karya

1.2.7 Mempamerkan hasil karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual

24

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

1.3 Pemahaman 1.3.1 Menjelaskan maksud bentuk 1 Mengetahui maksud bentuk
terhadap
bentuk 1.3.2 Mengklasifikasikan jenis bentuk

1.3.3 Menyatakan bentuk pada: 2 Memahami jenis dan fungsi bentuk
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan manusia
iii. Karya seni

1.3.4 Menerangkan fungsi bentuk Mengaplikasikan pengetahuan terhadap unsur bentuk
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
1.3.5 Memanipulasikan alat, bahan,
proses dan teknik dalam aktiviti pemililhan jenis media, proses dan teknik
penghasilan karya

1.3.6 Mengaplikasikan bentuk dalam 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya penghasilan karya

1.3.7 Mempamerkan hasil karya

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
25 menggunakan bahasa seni visual

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

1.4.1 Menjelaskan maksud jalinan 1 Mengetahui maksud jalinan

1.4 Pemahaman 1.4.2 Mengenal jenis jalinan
terhadap
jalinan

1.4.3 Mengenal sifat-sifat jalinan 2 Memahami jenis dan fungsi jalinan

1.4.4 Menyatakan jalinan pada:
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan manusia Mengaplikasikan pengetahuan terhadap unsur jalinan
iii. Karya seni 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

1.4.5 Menerangkan fungsi jalinan pemililhan jenis media, proses dan teknik

1.4.6 Memanipulasikan alat, bahan, 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
penghasilan karya

1.4.7 Mengaplikasikan jalinan dalam
penghasilan karya

1.4.8 Mempamerkan hasil karya Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
5

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
26 menggunakan bahasa seni visual

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

1 Mengetahui maksud warna

1.5 Pemahaman 1.5.1 Menjelaskan maksud warna
terhadap
warna 1.5.2 Mengenal jenis warna:
i. Warna asas
ii. Warna sekunder 2 Memahami jenis dan fungsi warna
iii. Warna tertier

1.5.3 Menyatakan warna pada:
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan manusia Mengaplikasikan pengetahuan terhadap unsur warna
iii. Karya seni 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

pemililhan jenis media, proses dan teknik

1.5.4 Menerangkan nilai warna

1.5.5 Memanipulasikan alat, bahan, 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
penghasilan karya

1.5.6 Mengaplikasikan warna dalam 5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
penghasilan karya teknik dalam penghasilan karya

1.5.7 Mempamerkan hasil karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual

27

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

1.6 Pemahaman 1.6.1 Menjelaskan maksud ruang 1 Mengetahui maksud ruang
terhadap ruang
1.6.2 Mengenal jenis ruang: 2 Memahami jenis dan fungsi ruang
i. Ruang nyata / fizikal
ii. Ruang ilusi Mengaplikasikan pengetahuan terhadap unsur ruang
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
1.6.3 Menyatakan ruang pada:
i. Alam semulajadi pemililhan jenis media, proses dan teknik
ii. Objek buatan manusia
iii. Karya seni

1.6.4 Melukis perspektif satu titik lenyap

1.6.5 Memanipulasikan alat, bahan, 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
penghasilan karya

1.6.6 Mengaplikasikan ruang dalam
penghasilan karya

1.6.7 Mempamerkan hasil karya Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
5

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
28 menggunakan bahasa seni visual

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

2.0 BAHASA SENI VISUAL (PRINSIP REKAAN)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya: 1 Mengetahui maksud harmoni

2.1 Pemahaman 2.1.1 Menjelaskan maksud harmoni
terhadap
harmoni 2.1.2 Menyatakan ciri-ciri harmoni pada: Memahami ciri-ciri harmoni pada alam semulajadi, objek
i. Alam semulajadi buatan manusia dan karya seni
ii. Objek buatan manusia 2
iii. Karya seni

2.1.3 Memanipulasikan alat, bahan, Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri harmoni

proses dan teknik dalam aktiviti 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

penghasilan karya pemililhan jenis media, proses dan teknik

2.1.4 Mengaplikasikan harmoni dalam 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya penghasilan karya

2.1.5 Mempamerkan hasil karya

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual

29

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

1 Mengetahui maksud kontra

2.2 Pemahaman 1.2.1 Menjelaskan maksud kontra
terhadap
kontra 1.2.2 Menyatakan ciri-ciri kontra pada:
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan manusia 2 Memahami ciri-ciri kontra pada alam semulajadi, objek
iii. Karya seni buatan manusia dan karya seni

1.2.3 Memanipulasikan alat, bahan, Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri kontra dengan
proses dan teknik dalam aktiviti 3 menghubungkaitkan kefahaman terhadap pemililhan jenis
penghasilan karya
media, proses dan teknik

1.2.4 Mengaplikasikan kontra dalam Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya penghasilan karya

4

1.2.5 Mempamerkan hasil karya

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual

30

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

2.3.1 Menjelaskan maksud 1 Mengetahui maksud penegasan
2.3.2 penegasan.
2.3 Pemahaman Menyatakan ciri-ciri
terhadap penegasan pada:
penegasan
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan 2 Memahami ciri-ciri penegasan pada alam semulajadi, objek
buatan manusia dan karya seni
manusia
iii. Karya seni

2.3.3 Memanipulasikan alat, Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri penegasan
bahan, proses dan teknik 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
dalam aktiviti penghasilan
karya. pemililhan jenis media, proses dan teknik

2.3.4 Mengaplikasikan penegasan 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
dalam penghasilan karya. penghasilan karya

2.3.5 Mempamerkan hasil karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual

31

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya: 1 Mengetahui maksud kepelbagaian.

2.4 Pemahaman 2.4.1 Menjelaskan maksud 2 Memahami ciri-ciri kepelbagaian pada alam semulajadi,
terhadap kepelbagaian objek buatan manusia dan karya seni.
kepelbagaian 3
2.4.2 Menyatakan ciri-ciri Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri kepelbagaian
kepelbagaian pada: 4 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
i. Alam semulajadi pemililhan jenis media, proses dan teknik
ii. Objek buatan 5
manusia Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
iii. Karya seni penghasilan karya.

2.4.3 Memanipulasikan alat, Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
bahan, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
teknik dalam aktiviti
penghasilan karya

2.4.4 Mengaplikasikan
kepelbagaian dalam
penghasilan karya

2.4.5 Mempamerkan hasil karya

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual.

32

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

2.5.1 Menjelaskan maksud 1 Mengetahui maksud imbangan.
imbangan
2.5 Pemahaman
terhadap
imbangan

2.5.2 Menyatakan ciri-ciri
imbangan pada:
i. Alam semulajadi 2 Memahami ciri-ciri imbangan pada alam semulajadi, objek
ii. Objek buatan buatan manusia dan karya seni.

manusia
iii. Karya seni

2.5.2 Memanipulasikan alat, Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri imbangan
bahan, proses dan teknik 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
dalam aktiviti penghasilan
karya pemililhan jenis media, proses dan teknik.

2.5.3 Mengaplikasikan imbangan 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
dalam penghasilan karya penghasilan karya.

2.5.4 Mempamerkan hasil karya

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual.

33

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

2.6.1 Menjelaskan maksud 1 Mengetahui maksud kesatuan.
kesatuan
2.6 Pemahaman
terhadap
kesatuan

2.6.2 Menyatakan ciri-ciri
kesatuan pada:
i. Alam semulajadi 2 Memahami ciri-ciri kesatuan pada alam semulajadi, objek
ii. Objek buatan buatan manusia dan karya seni.

manusia
iii. Karya seni

2.6.3 Memanipulasikan alat, Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri kesatuan
bahan, proses dan teknik 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
dalam aktiviti penghasilan
karya pemililhan jenis media, proses dan teknik.

2.6.4 Mengaplikasikan kesatuan 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
dalam penghasilan karya penghasilan karya.

2.6.5 Mempamerkan hasil karya

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual.

34

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid berupaya:

2.7.1 Menjelaskan maksud 1 Mengetahui maksud irama dan pergerakan.
irama dan pergerakan
2.7 Pemahaman
terhadap 2.7.2 Menyatakan ciri-ciri
irama dan irama dan pergerakan
pergerakan pada:
i. Alam semulajadi
ii. Objek buatan 2 Memahami ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
manusia
iii. Karya seni Mengaplikasikan pengetahuan terhadap ciri irama dan
3 pergerakan dengan menghubungkaitkan kefahaman
2.7.3 Memanipulasikan alat,
bahan, proses dan teknik terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.
dalam aktiviti penghasilan
karya

2.7.4 Mengaplikasikan irama dan 4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
pergerakan dalam penghasilan karya.
penghasilan karya

2.7.5 Mempamerkan hasil karya Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.
5

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan karya
menggunakan bahasa seni visual.

35

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

36

1. Dr. Rusilawati binti Othman KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
2. Abd Wahab bin Hassan
3. Dr. Harleny binti Abd Arif PANEL PENGGUBAL
4. Fatimah Ngui binti Abdullah
6. Zainol bin Hussain Bahagian Pembangunan Kurikulum
7. Zawawi bin Abdullah Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum
SMK Tasik Damai, Ipoh, Perak
SMK Padang Polo, Pulau Pinang
SMK Kg. Jawa, Kelang, Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Dr. Mohd Anuar bin Abdullah IPG Kampus Ipoh, Perak
2. Suzita binti A. Baki IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
3. Salomi binti Naim SMK Tun Mutahir, Melaka
4. Abd Wahab bin Akelah SMK Sungai Rambai, Melaka
5. Mohd Hisyam bin Awaludin SMK Rahmat, Melaka
6. Helmi bin Ahmad SMK Sungai Besar, Selangor

37

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

38

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

39


Click to View FlipBook Version