The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ลูกเสือค่ายยาเสพติด62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E-book dtk school, 2020-07-20 00:19:45

ลูกเสือค่ายยาเสพติด62

ลูกเสือค่ายยาเสพติด62

รายงานผลการดำเนินงาน
กจิ กรรมคา่ ยอบรมลกู เสอื ต้านภยั ยาเสพตดิ

ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๒

โดย
นายฉตั รชัย อางนานนท์
หวั หนา้ งานปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ
โรงเรียนดา่ นทบั ตะโกราษฎร์อปุ ถมั ภ์ อำเภอจอมบึง จังหวดั ราชบรุ ี
สังกดั สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต ๘

บนั ทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎรอ์ ปุ ถัมภ์ อำเภอจอมบงึ จังหวัดราชบุรี

ท่ี ............... วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เร่ือง รายงานผลการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรยี นดา่ นทบั ตะโกราษฎรอ์ ปุ ถัมภ์

สิง่ ท่ีสง่ มาด้วย รายงานผลการอบรมลกู เสอื ต้านภยั ยาเสพตดิ

ดว้ ยสำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต ๘ จัดทำโครงการลกู เสอื ต้านภัยยาเสพติด ระหวา่ ง
วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๓ วนั ๒ คืน ณ ค่ายลูกเสือปยิ มงคล ตำบลหินกอง อำเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี ทางงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ส่งผู้กำกับลูกเสือ ๑ คน แกนนำลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ๙ คน ซ่ึงเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
สงั เกต จดจำ ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวนิ ัย บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รู้จักการทำฝีมือ ช่วยเหลือ
ตนเอง และพฒั นากาย จติ ใจ ศลี ธรรมอนั ดี

บัดน้ีงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา
๒๕๖๒ สำเรจ็ ลุลว่ งตามวัตถปุ ระสงคข์ องการจดั กิจกรรมเรยี บร้อยแลว้

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบ

ลงชื่อ
( นายฉัตรชัย อางนานนท์ )

หวั หน้างานปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพติด
ความเหน็ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ
(นายสรายุทธ ลิบไพรวลั ย์)

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนดา่ นทบั ตะโกราษฎร์อปุ ถมั ภ์

ประมวลภาพกจิ กรรม

อบรมลกู เสอื ตา้ นภัยยาเสพติด ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

ผ้กู ำกบั และลกู เสือโรงเรียนดำ่ นทบั ตะโกรำษฎรอ์ ปุ ถมั ภ์ เข้ำรว่ มอบรมลกู เสือต้ำนภยั
ยำเสพติด

บรรยำกำศตวั แทน ผกู้ ำกบั และลกู เสือต้ำนภยั ยำเสพติด เข้ำร่วมทำ
โครงกำรลูกเสือต้ำนภยั ยำเสพติดภำยในสถำนศกึ ษำ

บรรยำกำศตวั แทนลกู เสือต้ำนภยั ยำเสพติดเขำ้ รว่ ม กิจกรรมฐำนต่ำงๆ

กำรแสดงของตวั แทนลกู เสือต้ำนภยั ยำเสพติด กิจกรรมรอบกองไฟ

บรรยากาศลกู เสือ เนตรนารี เปิ ด-ปิ ดกอง และตรวจแถวประจาวนั

วทิ ยากรประจำคา่ ย กล่าวใหโ้ อวาท และกลา่ วปิดการอบรมโครงการลกู เสอื
ต้านภยั ยาเสพติด และมอบเกียรตบิ ัตร

วทิ ยากรประจำค่าย กลา่ วให้โอวาท และกล่าวปิด
การอบรมโครงการลกู เสือต้านภยั ยาเสพติด

ผอ.สรายุทธ ลบิ ไพรวลั ย์ นำขนม ผลไมต้ ่างๆมาแวะเยยี่ มตวั แทนลกู เสอื ต้านยาเสพตดิ
และรว่ มถ่ายภาพกับคณะกรรมการฝา่ ยจดั งาน

บรรยากาศการรับประทานอาหาร แต่ละม้อื ของลกู เสือตา้ นยาเสพติด

ครทู ี่ปรกึ ษา ม.1/1 แวะมาเย่ยี มลกู ๆและนำขนมมาฝาก

ภาคผนวก

อบรมลูกเสอื ตา้ นภยั ยาเสพตดิ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๑

แบบประเมนิ
กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือต้านภยั ยาเสพตดิ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวนั ท่ี ๑๓ – ๑๕ มถิ นุ ายน ๒๕๖๒
ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล ต.หินกอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
********************************************************
คำช้ีแจง แบบสอบถาม

1. เพอ่ื ใหผ้ จู้ ัดไดม้ โี อกาสรบั ทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพ่อื ประโยชนใ์ นการปรับปรุงกิจกรรมให้

มปี ระสทิ ธิภาพมากข้นึ
2. โปรดเติมเคร่ืองหมาย ✓

ท่ี รายการประเมิน คดิ เป็นรอ้ ยละ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรุง
๑. ความเหมาะสมของสถานทใ่ี นการจดั กิจกรรม
๒. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดพธิ ี
๓. ความเหมาะสมของลำดบั ขน้ั ตอนในการจดั พธิ ี
๔. การแสดงออกถงึ ความจงรักภักดตี อ่ องคพ์ ระประมขุ ของ

ลูกเสือไทย
๕. กิจกรรมบำเพญ็ ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

งานปอ้ งกนั และแก้ไขปญั หายาเสพตดิ
โรงเรียนดา่ นทบั ตะโกราษฎรอ์ ปุ ถัมภ์

ผลการประเมินการดำเนินงาน

กจิ กรรมคา่ ยลกู เสอื ตา้ นภยั ยาเสพติด
วนั ท่ี 13 - 15 มถิ นุ ายน 2562 ณ ค่ายลกู เสือปยิ มงคล ต.หินกอง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี

---------------------------------

1. ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม
ผลการประเมนิ ความพึงพอใจของผูเ้ ขารวมกิจกรรมคา่ ยลูกเสอื ต้านภยั ยาเสพติด

วนั ท่ี 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ คา่ ยลกู เสือปิยมงคล ต.หนิ กอง อ.จอมบึง จ.ราชบรุ ี

โดยมจี าํ นวนผูตอบแบบสอบถามทงั้ สิน้ 50 คน มีระดับความพงึ พอใจ กาํ หนดเกณฑดงั ตอไปน้ี
1.00-1.49 หมายถึง มีความพงึ พอใจปรบั ปรุง

1.50-2.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจพอใช้
2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจดี
3.50-4.00 หมายถงึ มีความพงึ พอใจดีมาก

ท่ี รายการ ดีมาก ระดบั ความเห็น คะแนน ระดับ
ดี พอใช้ ปรับปรงุ เฉลี่ย(4) คณุ ภาพ
1. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการ 71
จดั กจิ กรรม 26 3 - 3.77 ดมี าก

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน 67 20 13 - 3.58 ดมี าก
การจัดกจิ กรรม

3. ความเหมาะสมของลำดบั ขน้ั ตอน 56 39 4 1 3.50 ดีมาก
ในการจดั กิจกรรม

4. การแสดงออกถึงการตอ่ ต้านยาเสพ 82 11 7 - 3.84 ดีมาก
ติดท่ีมีตอ่ ลูกเสอื ไทย

5. กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์ 61 31 7 1 3.52 ดีมาก
3.68 ดีมาก
รวม

จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมคา่ ยลกู เสือต้านภัยยาเสพติด
พบวาผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ รายการประเมินในการต่อต้านยาเสพติดทีม่ ีต่อลูกเสือไทย
มากที่สุด มีคาเฉลีย่ 3.84 อยูในระดับดีมากรองลงมาคือความเหมาะสมของสถานท่ีในการจดั กิจกรรม
มีคาเฉลี่ย 3.77 อยูในระดับดมี าก และเมื่อวิเคราะหภ์ าพรวมของรายการประเมินความพึงพอใจ
มีคาเฉลี่ย 3.68 อยูในระดบั ดมี าก คิดเปน็ ร้อยละ 87.6

3. สรุปการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม
เกณฑ์ที่ใชในการประเมินความสําเรจ็ ของกิจกรรม
85 – 100 = ดมี าก
75-84 = ดี
65-74 = ปานกลาง
ตำ่ กวา 65 = ปรับปรุง

ตัวช้ีวัด วิธีการ เคร่อื งมือ เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้อยละ รอยละ
1. จำนวนของผู้เข้ารว่ มกิจกรรม แบบสอบถาม แบบประเมิน 100
2. ความพึงพอใจของผเู ขารวมกิจกรรม ประเมิน การเข้ารว่ ม 80
ลูกเสอื ต้านยาเสพตดิ ทีม่ ีตอ่ ลกู เสอื ไทย กิจกรรม 89.6
ความพึงพอใจ แบบประเมิน 80
ความพึงพอใจ

สรุปผลการดำเนนิ กิจกรรม
1. ผู้เขารวมกิจกรรมต่อต้านยาเสพตดิ ท่ีมีต่อลูกเสือไทยที่เข้ารว่ มกิจกรรม แบ่งเป็น ลกู เสอื

เนตรนารี จำนวน 234 คน และบคุ ลากรของโรงเรียน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมตอ่ ต้านยาเสพติดที่มีต่อลูกเสอื ไทยพบว่าคิดเป็น

ร้อยละ 89.6 ผา่ นเกณฑ์เป้าหมายที่วาง
ร้อยละ 80 ดังน้ันในการดำเนินกิจกรรมครงั้ นี้มีผลการดำเนนิ งานอยใู่ นระดับ ดมี าก

คำสง่ั

อบรมลกู เสอื ต้านภยั ยาเสพตดิ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

โรงเรยี นด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ที่ ๕๕ /๒๕๖๒

เร่ือง ใหบ้ ุคลากรไปราชการ
……………………..

ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ จัดโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด และได้นำ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๙ คน ดังรายช่ือท่ีแนบมาพร้อมน้ี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดังนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๓๖๕/๒๕๖๐ เร่ืองมอบอำนาจการ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
สง่ั ณ วนั ท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงใหน้ ายฉตั รชยั อางนานนท์ ตำแหน่งครู ไปราชการตามวันเวลา
ดังกลา่ ว

ส่ัง ณ วนั ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสรายุทธ ลิบไพรวลั ย์)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นดา่ นทับตะโกราษฎรอ์ ปุ ถัมภ์

รายชื่อนกั เรียนชนั้ ม.๑/๑ จำนวน ๙ คน ทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการลูกเสือตา้ นยาเสพติด

ระหวา่ งวนั ที่ ๑๓ – ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือปยิ มงคล อำเภอจอมบึง จงั หวัดราชบุรี

๑. เด็กชายฉัตรดนยั นกขนุ ทอง
๒. เดก็ ชายชญั ชนะ แกว้ คงคา

๓. เดก็ ชายณฐั พงษ์ ตลุมพุก
๔. เดก็ ชายเดชาวัต แกว้ ท่งุ

๕. เด็กชายบดินเดช เกยี รตกิ วีอดุ ม
๖. เดก็ ชายอโนชา คำเฟย
๗. เด็กชายรังสิมันส์ มูลทรพั ย์

๘. เดก็ ชายววิ ัลพชั ร แซจ่ วิ
๙. เด็กชายศิรศักด์ิ บญุ ช่วย


Click to View FlipBook Version