The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ruslijaafaramd, 2022-04-02 05:08:58

001 DSKP KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

001 DSKP KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Bahasa Melayu

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3

i

iiTerbitan 2017
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iv

KANDUNGAN v
Rukun Negara........................................................................................................................................................... vi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... vii
Definisi Kurikulum Kebangsaan .............................................................................................................................. ix
Kata Pengantar ........................................................................................................................................................ 1
Pendahuluan ........................................................................................................................................................... 2
Matlamat ................................................................................................................................................................. 2
Objektif ..................................................................................................................................................................... 5
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.................................................................................................. 6
Fokus ....................................................................................................................................................................... 7
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ................................................................................................................................ 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................... 18
Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................... 21
Pentaksiran Sekolah ................................................................................................................................................

v

Organisasi Kandungan ............................................................................................................................................ 24
Sistem Bahasa ......................................................................................................................................................... 26
Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu ............................................................................................................. 28
Domain Pembelajaran ............................................................................................................................................. 29
Kemahiran Mendengar dan Bertutur ....................................................................................................................... 30
Kemahiran Membaca ............................................................................................................................................... 33
Kemahiran Menulis .................................................................................................................................................. 35
Aspek Seni Bahasa ................................................................................................................................................. 38
Aspek Tatabahasa ................................................................................................................................................... 39
Glosari ..................................................................................................................................................................... 40
Panel Penggubal ..................................................................................................................................................... 42
Penghargaan ........................................................................................................................................................... 44

v

vi

vFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vvi iii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiix

x

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut

keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard Pendidikan Kebangsaan.

antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen ke-21.

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.

bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ixxi

xii

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Bahasa Melayu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) seperti pendekatan inkuiri,

(BM) telah digubal semula sejajar dengan transformasi kurikulum penyelesaian berasaskan masalah, pembelajaran koloboratif dan

sekolah rendah yang mula digunakan sejak tahun 2011. Kurikulum sebagainya.

baharu berasaskan standard ini mengandungi Standard Kurikulum BM menggunakan pendekatan berbentuk modular dan
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang pembelajaran didik hibur serta pentaksiran secara holistik dan
didokumenkan sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan berterusan bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai
Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu. Standard Kandungan (SK), bidang ilmu pengetahuan, memperkembangkan dan menilai
Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi yang keupayaan penguasaan kemahiran berbahasa dengan
merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti mempamerkan keterampilan dan kecekapan berbahasa.
dipelajari dan dikuasai oleh murid.

Kandungan kurikulum BM digubal untuk melengkapkan murid Komponen Sastera (KOMSAS) dalam BM merupakan elemen yang
dengan keterampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi serta dapat memupuk minat membaca dan melahirkan kenikmatan
memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan membaca serta penghayatan terhadap karya sastera dalam
nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi kalangan murid. Pengapresiasian dan penghayatan sastera
cabaran abad ke-21. mampu mendukung kemahiran berbahasa dalam membentuk jati
diri dan sahsiah murid.

SK dan SP yang digariskan dalam DSKP BM memberi penekanan Untuk merealisasikan matlamat DSKP KSSM BM tercapai, guru
kepada keupayaan murid mengaplikasi, menganalisis, menilai dan perlu memastikan setiap SP diajar menggunakan teknik, kaedah
mencipta dalam aktiviti pembelajaran bagi membolehkan murid dan strategi yang sesuai, seterusnya menentukan tahap
menguasai kemahiran abad ke-21. Pedagogi menekankan kepada penguasaan murid dengan merujuk standard prestasi yang
pembelajaran mendalam melalui pembelajaran berasaskan ditetapkan.

1

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu adalah 4. Meningkatkan kelancaran bacaan, meluaskan perbendaharaan
untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan kata, pengetahuan dan pemikiran, serta mengukuhkan
boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh penghayatan terhadap bahan sastera dan bukan sastera.
ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta
hubungan sosial dalam kehidupan seharian. 5. Membaca, memahami dan menggunakan perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan, peribahasa dan bahasa kiasan dalam
komunikasi dan penulisan dengan betul dan kreatif.

OBJEKTIF UMUM 6. Menulis untuk melengkapkan, menerangkan, meringkaskan,
merumus, mengolah, mengulas dan mengedit maklumat
KSSM Bahasa Melayu bertujuan membolehkan murid mencapai daripada pelbagai sumber.
objektif yang berikut:
7. Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik untuk
1. Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, melahirkan idea dengan tersusun menggunakan bahasa
ungkapan, ayat, pernyataan dan maklumat dalam pelbagai dengan betul, gramatis dan menarik.
ujaran dan wacana dengan memberikan respons yang betul
dan tepat. 8. Menghasilkan dan mempersembahkan karya prosa, puisi dan
seni bahasa yang lain secara kreatif dan berkesan.
2. Bertutur, berbicara, bersoal jawab, berbincang, berunding
menyampaikan maklumat dan mengulas sesuatu perkara 9. Memahami dan menggunakan tatabahasa bagi tujuan lisan dan
dalam pelbagai situasi dengan pengucapan yang fasih, kritis penulisan dengan betul dan tepat mengikut konteks.
dan bertatasusila.
10. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,
3. Membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik semangat patriotik serta kewarganegaraan melalui aktiviti
bacaan untuk memahami, menaakul, menganalisis dan menilai berbahasa.
maklumat dalam bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis,
reflektif, betul dan tepat.

2

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

Objektif KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 3

Bahasa Melayu Tingkatan 3 bertujuan untuk membolehkan murid 9. Membaca untuk memahami maklumat daripada pelbagai

mencapai objektif yang berikut: bentuk bahan dengan memberikan respons yang betul dan
tepat.

1. Mendengar, mengenal pasti dan menggunakan perkataan,
rangkai kata, istilah, ungkapan, dan ayat dalam pelbagai ujaran 10. Membaca untuk memahami maksud keseluruhan pelbagai
bahan grafik dan membuat ulasan dengan betul dan tepat.
dengan betul, tepat dan jelas.

2. Mendengar dan menganalisis maklumat dalam pelbagai 11. Menulis untuk menerangkan dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara yang dibaca, didengar dan ditonton
wacana dengan memberikan respons secara lisan dengan
menggunakan ayat yang gramatis.
betul, tepat dan bermakna mengikut konteks.

3. Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar, 12. Menulis untuk melengkapkan maklumat dan menjawab
pelbagai jenis soalan dengan betul dan tepat.
ditonton atau dibaca dalam situasi formal dan tidak formal

dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. 13. Membina pelbagai kerangka karangan dan karangan lengkap

4. Bersoal jawab dengan menggunakan pelbagai bentuk soalan. secara terancang.

5. Menjana idea dan menyampaikan pidato dengan betul, jelas, 14. Mengadaptasi pelbagai bahan kepada bentuk yang baharu,
sesuai dan menarik.
serta intonasi yang sesuai menggunakan ayat yang gramatis.

6. Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara secara 15. Mengadaptasi bahan prosa dan puisi kepada bentuk grafik
secara kreatif dan menarik.
rasional dengan menggunakan ayat yang gramatis.

7. Mengkritik dan mengulas tentang sesuatu isu dan bahan secara 16. Memurnikan pelbagai teks tanpa mengubah maksud asal

bernas dan kritis menggunakan ayat yang gramatis. dengan menggunakan bahasa yang gramatis.

8. Membaca laporan, berita dan cerpen dengan sebutan, intonasi 17. Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan penuh
penghayatan.
yang betul, dan nada yang sesuai.

18. Memahami dan menggunakan kiasan dan peribahasa dengan
betul dan tepat mengikut konteks.

3

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

19. Menghasilkan cerpen dan puisi dengan menggunakan bahasa
yang indah dan menarik.

20. Mempersembahkan karya kreatif dalam pelbagai bentuk
ilustrasi, media dan aktiviti berbahasa secara kreatif dan
menarik.

21. Memahami dan menggunakan kata nama dan kata pinjaman
dengan betul mengikut konteks.

22. Memahami dan menggunakan kata adjektif, kata tugas, kata
kerja, kata ganda, dan kata terbitan dengan betul mengikut
konteks.

23. Membina dan menukar stuktur ayat dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetik; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong digambarkan dalam Rajah 1. KSSM Bahasa Melayu digubal
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, berdasarkan enam tunjang kerangka KSSM.
kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk

Rajah 1: Kerangka KSSM
5

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

FOKUS

Kurikulum Standard Bahasa Melayu menengah rendah idea dalam pelbagai bentuk, meningkatkan kosa kata,
memberikan tumpuan untuk memperkukuh kemahiran berbahasa ungkapan, penggunaan tatabahasa dan laras bahasa yang sesuai
yang dicapai pada Tahap II sekolah rendah ke tahap yang lebih dalam penulisan.

tinggi. Peningkatan kecekapan ini mencakupi kemahiran Penguasaan tatabahasa yang baik membantu murid
mendengar, pengujaran dan penyampaian lisan dalam pelbagai berkomunikasi menggunakan sistem bahasa yang betul dan tepat
situasi; penguasaan pembacaan dan pemahaman teks bacaan serta menghasilkan penulisan yang berkualiti, kritis dan kreatif.
yang pelbagai serta mampu menghasilkan bahan kreatif pelbagai Manakala dalam aspek seni bahasa pula, murid dapat
genre; pemupukan minat terhadap bahan sastera melalui mengapresiasi, menghayati, menikmati, mencipta dan
komponen sastera (KOMSAS); pengembangan kosa kata dan mempersembahkan karya dalam pengucapan kreatif dengan
ungkapan, serta penggunaan tatabahasa dalam lisan dan menggunakan keindahan bahasa Melayu melalui pelbagai teknik
penulisan. persembahan yang santai dan menyeronokkan.

Penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur membolehkan

murid berketerampilan dalam berkomunikasi, penyampaian Kemahiran bahasa ini distrukturkan menggunakan pendekatan

maklumat, pendapat dan hujah secara kritis. Manakala melalui modular yang merujuk kepada susunan kemahiran dalam DSKP,

kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata, menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan pelaksanaan

memperoleh dan memproses maklumat, memupuk minat sesi pembelajaran secara berfokus. Pelaksanaan PdP secara

membaca dalam meningkatkan apresiasi sastera, membuat berfokus dapat membantu guru membimbing murid menguasai

penaakulan dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. sesuatu kemahiran dengan lebih baik. Namun demikian,

Penguasaan kemahiran menulis pula membolehkan murid penggabungjalinan kemahiran boleh dilakukan untuk

mengaplikasikan maklumat dalam pelbagai bentuk penulisan, mengukuhkan proses mencapai kemahiran yang diajar pada sesi

menghasilkan bahan kreatif pelbagai genre, menyampaikan pembelajaran tersebut.

6

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
menguasai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberikan fokus inovatif; mampu untuk menangani masalah
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang kompleks dan membuat keputusan yang
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri dan diri mereka sebagai murid. Mereka
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1, menjana soalan dan bersifat terbuka kepada
supaya berupaya bersaing pada peringkat global. Penguasaan perspektif, nilai dan tradisi individu dan
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan
dalam Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah kreatif dalam menangani bidang pembelajaran
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam yang baharu.
kalangan murid.
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
menggalas tanggungjawab bersama-sama
Jadual 1: Profil Murid serta menghormati dan menghargai
sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli
PROFIL MURID PENERANGAN pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi menjadikan mereka pemimpin dan ahli
kesukaran, mengatasi cabaran dengan pasukan yang lebih baik.
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi dan
bersifat empati.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.

7

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
baharu. Mereka mempelajari kemahiran yang perasaan orang lain. Mereka komited untuk
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan berkhidmat kepada masyarakat dan
penyelidikan, serta menunjukkan sifat memastikan kelestarian alam sekitar.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka dapat
menikmati pengalaman pembelajaran Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sepanjang hayat secara berterusan. sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka. KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
dapat menterjemahkan KBAT dalam PdP bagi merangsang
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
membentuk pemahaman yang luas dan Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
seimbang merentasi pelbagai disiplin pemikiran seperti Jadual 2.
pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam konteks
isu tempatan dan global. Mereka memahami
isu-isu etika/undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

8

Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Mengaplikasi sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Menggunakan pengetahuan, pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
kemahiran, dan nilai dalam situasi yang munasabah.
berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara. Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
bahagian kecil untuk memahami tidak mengikut kelaziman.
dengan lebih mendalam serta hubung
kait antara bahagian berkenaan. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
pengetahuan, pengalaman, kemahiran berfokus untuk menyelesaikan masalah.
dan nilai serta memberi justifikasi.
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
Mencipta Menghasilkan idea, produk atau menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan
kaedah yang kreatif dan inovatif. projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
KBAT adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.

9

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Selain itu, dalam PdP Bahasa Melayu juga, unsur ilmu, nilai murni
dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini
Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSM, strategi PdP mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata pelajaran
Bahasa Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir,
pendekatan untuk memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah kemahiran menaakul dan kemahiran bahasa yang membolehkan
Pendidikan Kebangsaan. murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi
pengalaman pembelajaran bahasa.
Konsep 5P
Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses PdP
Strategi PdP Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan sesuatu objektif PdP. Melalui proses penilaian ini, segala
penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep 5P merupakan diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan
asas dalam proses PdP. Melalui konsep ini, murid dapat atau pengayaan.
menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan
satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh seterusnya Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa,
mengelakkan murid daripada berasa bosan sepanjang proses aktiviti pemulihan dalam PdP harus disediakan untuk membantu
PdP dijalankan. Kemahiran bahasa boleh digabungjalinkan antara murid menguasai kemahiran bahasa yang belum dapat dikuasai
kemahiran mendengar, bertutur, membaca atau menulis yang dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan yang disediakan
terdapat dalam standard kandungan. digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah
kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut
kemampuan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

10

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

Aktiviti pengayaan dalam PdP pula disediakan untuk dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai
memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih
Murid diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.
bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan dan aktiviti
diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam Pembelajaran Koperatif
jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka Pembelajaran koperatif ialah kaedah PdP dalam kumpulan yang
masa yang ditentukan. membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan
membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu
Penyelesaian Masalah tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan
Penyelesaian masalah ialah aktiviti PdP yang mencabar peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan.
pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah. Murid perlu Pembelajaran koperatif dapat menghasilkan tugasan kumpulan,
menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah dipelajari mewujudkan interaksi, semangat bekerja sepasukan dan latihan
untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Selain itu, kepimpinan.
penyelesaian masalah secara kolaboratif perlu digalakkan dalam
aktiviti bilik darjah. Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan
Pembelajaran Berasaskan Projek potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana
Pembelajaran berasaskan projek merupakan pengaplikasian dan setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang
penggabungjalinan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-
dipelajari daripada pelbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang,
masalah. Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid
mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan

11

Pembelajaran Kontekstual KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang
mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu dan Kajian Masa Depan
masyarakat. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya Kajian masa depan ialah pendekatan pengajaran yang bertujuan
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau
menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. isu yang berlaku pada masa lampau, kini dan masa hadapan. Hal
ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat
Pembelajaran Konstruktivisme serta menangani perubahan.
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan
murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan Pembelajaran Akses Kendiri
pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman Pembelajaran akses kendiri ialah satu program yang
sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan
dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. bahan pembelajaran. Murid diberikan peluang memilih aktiviti,
menilai hasil kerja dan memantau kemajuan sendiri agar mereka
Kemahiran Belajar Cara Belajar bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid
supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang Pembelajaran Luar Bilik Darjah
berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid Pembelajaran luar bilik darjah merupakan aktiviti kurikulum yang
meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dilakukan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur.
dunia yang sering berubah dan berupaya mengamalkan Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap
pembelajaran seumur hidup. konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah, memberikan
pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar di samping
mengembangkan kemahiran sosial dan insaniah.

12

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran masteri sejajar dengan penetapan standard dalam berterusan iaitu secara formatif dan sumatif untuk mengukur

KSSM yang bertujuan untuk memastikan semua murid perkembangan murid.

menguasai kemahiran atau kecekapan bahasa dengan baik.

Pembelajaran dipecahkan kepada unit yang lebih kecil supaya Pembelajaran Berpusatkan Murid

mudah dikuasai. Murid perlu menguasai tahap masteri sebelum PdP dalam mata pelajaran Bahasa Melayu haruslah berpusatkan

beralih ke standard pembelajaran yang seterusnya. murid. Pendekatan ini membolehkan murid berinteraksi dan

menguasai kemahiran belajar mengikut keupayaan sendiri. Oleh

Pendekatan Modular itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa dalam

Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada pembelajaran mereka.

unit-unit kecil iaitu dalam bentuk bidang, tajuk, kemahiran atau

nilai. Kurikulum BM distrukturkan kepada empat kemahiran Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan PdP

menulis. Aspek seni bahasa dan tatabahasa menyokong yang berpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari dan

kemahiran tersebut untuk mengukuhkan kecekapan keterampilan menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara sistematik,

berbahasa. Melalui pendekatan ini, setiap kemahiran dapat kritis dan analitis sehingga dapat merumuskan jawapan kepada

dilaksanakan dengan lebih berfokus dan mudah dikuasai oleh persoalan atau penemuannya sendiri dengan yakin. Guru

murid. Pendekatan modular juga boleh dilaksanakan secara berperanan sebagai fasilitator untuk membimbing proses

berurutan (linear) atau tidak berurutan (non linear). Walau penerokaan dan refleksi misalnya melalui aktiviti soal jawab.

bagaimanapun, pendekatan modular dilaksanakan secara Ciri-ciri pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis yang hendak

berpusatkan murid dan berfokus iaitu guru akan mengajar hanya diuji, sikap keterbukaan penggunaan dan pengesahan fakta atau

satu kemahiran dalam satu sesi PdP di dalam bilik darjah. bukti dan rumusan.

Pentaksiran dalam pendekatan modular dijalankan secara

13

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

Pendekatan Didik Hibur Pendekatan Tematik
Pendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses Pendekatan tematik ialah satu pendekatan PdP yang akan
PdP yang menekankan persekitaran pembelajaran yang diajarkan melalui topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan
menyeronokkan secara terancang. Keseronokan akan wujud masa, tempat dan minat bagi menggerakkan sesuatu proses PdP.
melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghiburkan dan Tema yang dipilih menjadi wahana dan medium kepada
bermakna yang dapat membantu mengukuhkan pemahaman dan pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
merangsang murid untuk belajar. Unsur didik hibur boleh wujud diterjemahkan dalam pengajaran bahasa melalui kemahiran
dalam bahan dan aktiviti PdP bagi membolehkan murid mencapai mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Kecekapan
sesuatu kemahiran berbahasa. Antaranya melalui aktiviti berbahasa seperti kemahiran bahasa, seni bahasa, tatabahasa,
bercerita, lakonan, improvisasi, puisi, unsur kecindan, komik, lagu, serta pengembangan kosa kata dan peribahasa dapat
muzik, filem serta seni kreatif yang lain. disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, melalui pendekatan
tematik, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin ilmu lain lebih
Kepelbagaian Sumber dan Bahan mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan
tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu seperti ilmu
Penggunaan pelbagai sumber dan bahan amatlah digalakkan teknologi maklumat dan komunikasi, hal persendirian, isu
dalam PdP Bahasa Melayu. Bahan berunsur ilmu, separa ilmiah kemasyarakatan dan perpaduan, menghargai warisan, kelestarian
dan bahan sastera hendaklah digunakan dalam PdP bagi bacaan alam serta mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid
intensif dan ekstensif. Kepelbagaian sumber atau medium ini serta isu-isu semasa. Tema dan cakupan tema yang ditekankan
merujuk penggunaan sumber pertama, bercetak, elektronik, digital adalah seperti yang berikut:
dan Internet, serta bahan yang autentik, seperti akhbar, majalah,
buku rujukan, kamus, glosari dan sebagainya. 1. Kesihatan dan Kebersihan
Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kepada
kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial.

14

Tema ini diajarkan supaya murid mendapat pendedahan KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3
awal berkaitan dengan penjagaan kebersihan dan kesihatan
serta amalan gaya hidup sihat. murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh
murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia.
2. Keselamatan
Tema keselamatan merujuk kepada keupayaan berlindung 5. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan
daripada bahaya dalam pelbagai persekitaran. Tema ini Tema jati diri patriotisme dan kewarganegaraan merujuk
diajarkan supaya murid melengkapkan diri dengan kepada penzahiran keperibadian insan yang seimbang dari
pengetahuan tentang keselamatan diri dan sekitaran sosial segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai
yang lain. semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema
ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan
3. Perpaduan masyarakat madani yang mempunyai semangat kekitaan
Tema perpaduan merujuk kepada kepentingan hubungan dan setia kepada negara.
erat yang berasaskan toleransi dalam kalangan penduduk
Malaysia serta komuniti serantau dan antarabangsa. Tema 6. Sains, Teknologi dan Inovasi
ini diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk kepada ilmu
semangat perpaduan. pengetahuan yang sistematik yang boleh diuji dan dibuktikan
kebenarannya. Antara bidang yang berkaitan dengan tema
4. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika ini ialah aeroangkasa, bioteknologi dan kejuruteraan. Tema
Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merujuk kepada ini diajarkan supaya murid dapat mengaplikasikan
citra masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi, untuk
adat, seni dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada meneroka dan menjana idea kreatif serta berupaya untuk
mencipta sesuatu yang berinovasi.

15

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

7. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau tentang kepentingan serta kaedah pengurusan kewangan
Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk kepada yang betul dan terancang.
penjagaan dan pelestarian alam sekitar demi kesejahteraan
kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi 10. Pelancongan
kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini Tema pelancongan memperkenalkan pelbagai dimensi
diajarkan agar murid cinta, prihatin dan bertanggungjawab industri pelancongan seperti agropelancongan, pelancongan
terhadap alam sekitar dan teknologi hijau. sukan, ekopelancongan atau pelancongan kesihatan.
Melalui tema ini murid diberikan pendedahan tentang
8. Pertanian Penternakan dan Perikanan sumbangan pelancongan kepada negara.
Tema pertanian, penternakan dan perikanan memberikan
pendedahan tentang kegiatan bercucuk tanam, berternak 11. Sejarah dan Warisan
dan menangkap hasil laut secara tradisional dan moden. Tema sejarah dan warisan merangkumi unsur warisan seni
Tema ini diajarkan untuk memupuk kesedaran murid tentang bina, tinggalan sejarah, seni pertahanan diri, peralatan,
kepentingan bidang pertanian, penternakan, perikanan dan makanan, pakaian dan permainan tradisional. Melalui tema
perniagaan tani dalam kehidupan. ini sikap menghargai sejarah dan seni warisan bangsa dapat
dipupuk.
9. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Tema ekonomi merujuk kepada bidang perniagaan dan 12. Sukan dan Rekreasi
keusahawanan dalam menjana pendapatan negara dan Tema sukan dan rekreasi merujuk kepada kegiatan yang
pengurusan perdagangan. Melalui tema ini, murid dapat memerlukan ketangkasan, kemahiran serta tenaga bersifat
meneroka perkembangan ekonomi dalam negara. Melalui fizikal untuk kecergasan dan kecerdasan. Tema ini diajarkan
tema pengurusan kewangan, murid diberi pendedahan untuk menimbulkan minat dan menggalakkan pelibatan

16

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

murid dalam sukan dan rekreasi dalam usaha melahirkan 15. Bahasa dan Kesusasteraan

warga Malaysia yang sihat dan cergas. Tema bahasa dan kesusasteraan merangkumi pelbagai isu

bahasa dan kesusasteraan Melayu dalam negara. Tema ini

13. Perindustrian diajarkan kepada murid untuk mewujudkan kecintaan

Tema perindustrian merujuk kepada perusahaan membuat, terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta

menghasilkan dan mengeluarkan barangan ringan dan menghayati dan menikmati keindahan bahan sastera

berat. Tema ini diajarkan untuk memberikan kesedaran Melayu.

kepada murid tentang pembangunan industri dan

kepentingan perindustrian sebagai sumber ekonomi negara. 16. Kerjaya

Tema kerjaya merujuk kepada profesion atau pekerjaan

14. Pendidikan dalam sesuatu lapangan yang dipilih sebagai cara

Tema pendidikan merangkumi cara untuk memperoleh memperoleh sumber pendapatan. Tema ini diajarkan untuk

maklumat sebagai sebahagian tugasan pembelajaran atau mendorong dan memotivasikan murid dalam membuat

bahan yang dibaca untuk tujuan pendidikan. Melalui tema pilihan kerjaya yang sesuai dengan keupayaan, bakat dan

ini, murid berupaya untuk memahami, mentafsir, minat murid.

mengintegrasikan maklumat, menilai dan membuat refleksi

terhadap sesuatu bahan. Tema ini diajarkan kepada murid 17. Integriti

untuk mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Tema integriti merujuk kepada prinsip berpegang teguh

pembelajaran sepanjang hayat dan kesediaan menghadapi kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi, keselarasan

kehidupan sebenar sebagai ahli masyarakat. antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-

undang serta keselarasan antara kepentingan diri dengan

kepentingan umum. Tema ini dapat memupuk kesedaran

murid untuk bertindak mengikut lunas-lunas yang ditetapkan

17

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

oleh agama dan moral agar menjadi masyarakat yang  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
bertamadun demi kemajuan negara. struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu

18. Pentadbiran dan Politik diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
Tema pentadbiran dan politik merujuk kepada kejujuran, dan berkomunikasi secara berkesan.

keikhlasan, kesempurnaan dan keutuhan dalam 2. Kelestarian Alam Sekitar
melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Tema ini diajarkan
supaya murid memperoleh pengetahuan dan kefahaman  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
tentang asas sistem pentabiran dan politik negara, serta jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
yang berkaitan dengan urus tadbir. pelajaran.

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK

dan SP. Elemen ini diterapkan bertujuan untuk mengukuhkan  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta supaya murid sedar akan kepentingan dan
dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen mengamalkannya.
di dalam EMK adalah seperti yang berikut:
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan

1. Bahasa dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian.

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

18

4. Sains dan Teknologi KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

 Menambahkan minat terhadap bidang sains dan teknologi  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam mempunyai semangat cinta akan negara dan berbangga
kalangan murid. sebagai rakyat Malaysia.

 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu 6. Kreativiti dan Inovasi
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
cekap dan berkesan.  Kreativiti ialah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
 Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau
merangkumi empat perkara iaitu: gabungan idea yang ada.
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
manipulatif tertentu);
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
keselamatan); dan memastikan pembangunan modal insan yang mampu
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. menghadapi cabaran abad ke-21.

5. Patriotisme  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
PdP.
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. 7. Keusahawanan

 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid.

19

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui diperoleh melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa peringkat
tempatan, negara dan global.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan 10. Pendidikan Kewangan
kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan untuk
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
menguruskan hal ehwal kewangan secara
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang bertanggungjawab.
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
9. Kelestarian Global secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang,
yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid misalnya, pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
persekitaran dalam kehidupan harian dengan tajuk-tajuk lain yang merentas kurikulum. Pendedahan
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang

20

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

kepada pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar mentadbir, memeriksa, merekod dan melaporkan tahap

adalah penting bagi menyediakan murid dengan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan

pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat DSKP.

diaplikasikan secara berkesan dan bermakna.

PENTAKSIRAN SEKOLAH PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak
sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada seimbang. Pentaksiran merupakan aktiviti yang berterusan yang
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembang potensi
dirancang, dilaksana dan dilaporkan oleh guru yang berkenaan. setiap murid ke tahap maksimum.

Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak PS mempunyai ciri-ciri yang berikut:
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan
diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa nilai murni.
dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
peningkatan perkembangan pembelajaran murid. PdP.
3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. kesesuaian dan kesediaan murid.

Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses 4. Berasaskan standard kurikulum.

PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada 5. Pelaksanaan pentaksiran secara;

akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.  pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses

Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, PdP; dan

21

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

 pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit bahasa dan tatabahasa ditaksir bersama-sama dengan kemahiran

pembelajaran, pertengahan dan akhir tahun. bahasa. Setiap murid perlu diberi peluang mencapai tahap

keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses

Guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik bimbingan dan pengukuhan.

darjah dengan merujuk kepada SK dan SP yang mengandungi

perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan Pentaksiran Sekolah tidak membandingkan pencapaian

dalam proses PdP. Setiap kemahiran diajar secara berfokus iaitu seseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi

satu kemahiran dalam satu sesi PdP. Aspek seni bahasa dan murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang

tatabahasa menyokong kemahiran bahasa untuk mengukuhkan kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk

kecekapan keterampilan berbahasa. Oleh itu, aspek seni bahasa kepada pernyataan standard prestasi. Murid dinilai secara adil

dan tatabahasa diajar secara berfokus mengikut penyataan SP dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan

kedua-dua aspek tersebut dengan menggunakan salah satu keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa

kemahiran bahasa yang menjadi fokus. Seterusnya, guru juga dibandingkan dengan individu lain.

perlu menyediakan instrumen pentaksiran yang sesuai untuk

mentaksir tahap penguasaan murid sepanjang melaksanakan Standard Prestasi

proses PdP. Instrumen pentaksiran merupakan alat untuk Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan
mentaksir murid seperti pemerhatian, lembaran kerja, tugasan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan
berkumpulan, jawapan lisan dan sebagainya. menunjukkan tahap penguasaan murid dalam perkembangan

Guru perlu mempunyai pertimbangan profesional dalam mentaksir atau kemajuan pembelajarannya. Pertumbuhan murid dijelaskan
keupayaan murid dan menentukan tahap penguasaannya dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau
berdasarkan senarai standard prestasi bagi kemahiran rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk
mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Aspek seni hasil pembelajaran.

22

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

Tahap Penguasaan Keseluruhan TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Tahap penguasaan keseluruhan adalah untuk menunjukkan tanda
aras tertentu yang disusun secara hieraki digunakan bagi tujuan 2 Murid mempamerkan tahap pengetahuan
pelaporan individu. Tahap penguasaan ini menandakan Terhad bahasa dan kecekapan berbahasa yang
pencapaian murid berdasarkan kemahiran bahasa secara lemah, terhad dan memerlukan sedikit
keseluruhan merujuk pernyataan standard dalam DSKP Bahasa bimbingan, panduan dan latihan dalam
Melayu KSSM. Tahap penguasaan keseluruhan kemahiran kemahiran bahasa.
bahasa ditentukan secara pertimbangan profesional dan
kebijaksanaan guru melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, 3 Murid berupaya mempamerkan tahap
latihan, pembentangan, respons murid, kerja projek berkumpulan Memuaskan pengetahuan bahasa dan kecekapan
dan sebagainya. Tahap penguasaan keseluruhan dan tafsiran berbahasa yang sederhana dan berupaya
umum Bahasa Melayu KSSM dihuraikan dalam Jadual 3. mengungkapkan idea serta menguasai
kemahiran berfikir yang asas tanpa
bimbingan dalam kemahiran bahasa.

Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan Murid berupaya mempamerkan tahap
Bahasa Melayu Sekolah Menengah pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa yang baik, dapat
TAHAP PENYATAAN 4 mengaplikasikan pengetahuan bahasa
PENGUASAAN Baik dengan berkesan, berupaya
mengungkapkan idea, menguasai
1 Murid mempamerkan tahap pengetahuan kemahiran berfikir yang kritis, dan
Sangat Terhad bahasa dan kecekapan berbahasa yang mengamalkan pembelajaran kendiri
sangat lemah, sangat terhad dan secara minimum dalam kemahiran
memerlukan banyak bimbingan, panduan bahasa.
dan latihan dalam kemahiran bahasa.

23

TAHAP PENYATAAN KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3
PENGUASAAN
Guru perlu merujuk kepada Jadual 3 iaitu Tahap Penguasaan
5 Murid berupaya mempamerkan tahap Keseluruhan untuk setiap kelompok dalam menentukan tahap
Sangat Baik pengetahuan bahasa dan kecekapan penguasaan keseluruhan murid. Guru boleh mentafsir tahap
berbahasa yang tinggi, berupaya penguasaan keseluruhan apabila murid telah melengkapkan
mengungkapkan idea dengan jelas dan proses PdP bagi sesuatu kelompok pembelajaran. Pertimbangan
terperinci, berkomunikasi secara efektif, profesional guru diperlukan untuk menentukan tahap penguasaan
mengaplikasikan pengetahuan bahasa keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru bersama-sama
yang lebih kompleks, menguasai murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan rakan sejawat.
kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif,
serta mengamalkan pembelajaran secara ORGANISASI KANDUNGAN
kendiri dalam kemahiran bahasa.
Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah digubal dengan
6 Murid berupaya mempamerkan tahap memberikan penekanan pada Standard Kandungan (SK) dan
Cemerlang pengetahuan bahasa dan kecekapan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan boleh
berbahasa yang cemerlang dan dilakukan oleh murid. SK dan SP ini berpaksikan kemahiran
konsisten, berupaya mengungkapkan idea bahasa dan sistem bahasa yang disokong oleh elemen pengisian
dengan jelas, terperinci dan tersusun, kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan SK dan
menguasai kemahiran berfikir yang kritis, SP yang dipersembahkan dalam bentuk modular. Standard ini
kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni,
efektif dan penuh keyakinan, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid.
mengamalkan pembelajaran secara
kendiri serta menjadi model teladan
kepada murid yang lain dalam kemahiran
bahasa.

24

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

Jadual 4: Keterangan Standard

Standard Standard Standard 1. Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Kandungan Pembelajaran Prestasi
Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara
tentang perkara kriteria atau umum yang lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk
lakukan dalam pencapaian yang prestasi yang menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat,
suatu tempoh boleh diukur bagi perlu murid perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan
persekolahan setiap standard pamerkan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila.
merangkumi aspek kandungan. sebagai tanda Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan
pengetahuan, bahawa sesuatu dalam kemahiran bertutur.
kemahiran dan perkara itu telah
nilai. dikuasai murid 2. Kemahiran Membaca
(indicator of
success). Kemahiran Membaca merupakan lanjutan daripada kemahiran
mendengar dan bertutur yang melibatkan penglihatan.
Kemahiran Bahasa Kemahiran membaca yang lebih kompleks memerlukan
pembaca menganalisis, menghayati, menilai dan membuat
Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum refleksi terhadap teks. Ini ditambah oleh gabungan medium
Bahasa Melayu. Kemahiran bahasa ini diorganisasikan dalam teks digital dan bukan digital serta gabungan teks linear dan
lima modul kemahiran bahasa: bukan linear dalam sesuatu aktiviti.

25

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

3. Kemahiran Menulis 5. Aspek Tatabahasa

Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis Modul Aspek Tatabahasa memfokuskan aspek morfologi dan
perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai
penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang
pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu terancang dan berkonteks melalui teknik yang sesuai dan
diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca berkesan supaya murid memahami dan menggunakan
dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. tatabahasa dengan betul dan tepat dalam lisan dan penulisan.

Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk

menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. SISTEM BAHASA

Penguasaan kemahiran ini diperolehi melalui situasi dan Sistem bahasa ialah ilmu dan kemahiran bahasa yang perlu
konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik. dikuasai oleh murid melalui bidang kecekapan bahasa. Sistem

4. Aspek Seni Bahasa bahasa terdiri daripada sebutan dan intonasi, sistem ejaan, tanda
baca, tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. Mana-mana aspek
Aspek Seni Bahasa memberikan tumpuan pada aspek sistem bahasa yang wujud sebagai bidang kecekapan dan
kebahasaan dan kesusasteraan yang estetik, indah dan halus kemahiran, contohnya tatabahasa sebagai Aspek Tatabahasa,
dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh dan peribahasa sebagai kemahiran dalam Aspek Seni Bahasa,
murid. Penguasaan seni bahasa merangkumi kemahiran akan diajarkan secara berfokus. Di luar konteks ini, sistem bahasa
memahami dan mengapresiasi karya prosa dan puisi melalui diajarkan kepada murid secara penyerapan dalam mana-mana
PdP Komponen Sastera (KOMSAS), serta penguasaan kemahiran bahasa bersesuaian untuk mengukuhkan kemahiran
bahasa kiasan. Melalui Seni Bahasa murid berpeluang berbahasa murid. Berikut adalah penerangan bagi setiap aspek
mencipta, menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif dalam sistem bahasa.
pelbagai genre melalui lisan dan penulisan dalam pelbagai

teknik yang menarik.

26

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

1. Sebutan dan intonasi 3. Tanda Baca

Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut Tanda baca penting dikuasai khususnya dalam komunikasi
perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan tulisan dan bacaan mekanis untuk memastikan keberkesanan
jeda. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah penyampaian mesej dan makna yang tepat. Tanda baca yang
hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. perlu dikuasai murid ialah noktah, koma, koma bernoktah,
Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti kolon, sempang, tanda soal, tanda seru, tanda petik, tanda
dan membezakan sebutan dan intonasi supaya murid dapat kurungan, termasuk penggunaan huruf kecil, huruf besar, dan
menyampaikan maksud dengan tepat. Intonasi yang betul huruf italik.
hendaklah diajarkan bagi jenis ayat yang berikut:
(i) ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan 4. Tatabahasa
(ii) ayat susunan biasa dan susunan songsang
(iii) ayat ragam aktif dan pasif Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.
(i) Morfologi
2. Sistem Ejaan
Aspek morfologi yang ditumpukan ialah:
Sistem ejaan ialah aturan pengejaan mengikut kesesuaian  Struktur kata yang merujuk pola suku kata bagi kata asli
jenis dan bentuk perkataan. Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa
Melayu edisi terkini dijadikan rujukan dalam PdP. Perkara yang bahasa Melayu dan kata pinjaman bahasa Melayu.
diberikan penekanan dalam sistem ejaan ialah:  Bentuk kata yang merujuk bentuk tunggal atau hasil
(i) pola keselarasan vokal bahasa Melayu;
(ii) ejaan kata pinjaman; dan pembentukan kata yang terdiri daripada kata tunggal,
(iii) ejaan kata dasar dan kata terbitan. kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk.
 Golongan kata dalam bahasa Melayu yang terdiri
daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata
tugas.

27

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

 Kata yang bukan dalam bentuk leksikal tunggal yang 5. Kosa kata

diterbitkan daripada tiga proses pembentukan kata, iaitu Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaan
pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid

(ii) Sintaksis dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan
Aspek sintaksis yang ditumpukan ialah bentuk, jenis, ragam, penambahan ilmu dalam mata pelajaran yang dipelajari pada
binaan ayat dan penerbitan ayat seperti yang berikut: peringkat sekolah rendah.

 Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa 6. Peribahasa
dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek
dan predikat. Peribahasa tergolong dalam bahasa kiasan yang merangkumi
simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan,
 Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah perbilangan dan kata-kata hikmat. Peribahasa yang dipilih dan
dan ayat seruan. dipelajari mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni
yang berteraskan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
 Ragam ayat yang terdiri daripada ragam ayat aktif dan
ragam ayat pasif.

 Susunan ayat terdiri daripada susunan biasa dan KOMPONEN SASTERA DALAM BAHASA MELAYU
susunan songsang.

 Binaan ayat yang terdiri daripada ayat dasar, ayat Komponen sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa

tunggal, ayat majmuk dan ayat terbitan. Melayu bertujuan mengukuhkan kecekapan berbahasa, memupuk

 Penerbitan ayat melalui proses pengguguran, proses minat membaca dan penghayatan terhadap karya sastera serta

penyusunan semula dan proses peluasan. menyerapkan ilmu dan kemahiran sastera. PdP KOMSAS

Nota: Buku Tatabahasa Dewan edisi terkini ialah buku tatabahasa menyokong pembentukan individu, pembangunan minda,

pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam PdP Bahasa sosioemosi, estetik, kreativiti dan nilai diri bersesuaian dengan

Melayu. budaya dan citra masyarakat negara ini. PdP KOMSAS juga

28

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

merangsang pembentukan jati diri individu yang seimbang dan Jadual 4: Domain Pembelajaran
menyeluruh. Jenis karya atau genre yang dipelajari dalam
KOMSAS ialah novel, cerpen, puisi moden (sajak), puisi SITUASI HURAIAN
tradisional, drama dan prosa tradisional. Penggunaan teks Peribadi
KOMSAS Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 adalah sebagai bahan Berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan,
dalam PdP Bahasa Melayu dan boleh disesuaikan mengikut jiran dan masyarakat sekeliling.
kemahiran dan aspek yang terkandung dalam dokumen kurikulum
semasa. Awam Berurusan dengan perkhidmatan awam, badan
pentadbiran, aktiviti sosial dan budaya dalam
masyarakat.

DOMAIN PEMBELAJARAN Pendidikan Berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
Kerjaya kemahiran khusus.
Pembelajaran Bahasa Melayu dibina berteraskan kemahiran
mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan Berkaitan dengan aktiviti yang melibatkan
kemahiran menulis yang merentasi domain pembelajaran yang persediaan menyertai alam kerjaya.
ditetapkan. Domain pembelajaran yang ditetapkan adalah
berdasarkan konteks atau latar yang luas dan pelbagai
bersesuaian dengan tahap perkembangan dan tahap kematangan
murid sekolah menengah. Domain ini merangkumi aspek individu,
masyarakat dan negara, serta serantau dan antarabangsa selari
dengan cabaran abad ke-21. Penetapan domain ini bertujuan
untuk membolehkan murid bersedia menghadapi dunia sebenar
sebagai individu dewasa. Huraian domain pembelajaran adalah
seperti Jadual 4.

29

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Mendengar, mengenal dan Murid boleh:
menyebut perkataan, rangkai
kata, istilah dan ungkapan serta 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan
intonasi ayat dalam pelbagai ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul, tepat dan jelas.
ujaran.
1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan
1.2 Mendengar dan memahami intonasi yang sesuai dan jelas.
perkataan, rangkai kata, istilah,
ungkapan dan ayat dalam 1.2.1 Mendengar dan menerangkan maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan
pelbagai ujaran. dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks secara bertatasusila.

1.2.2 Mendengar dan menerangkan maksud ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan
tepat mengikut konteks secara bertatasusila.

1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan mengkategorikan maklumat yang terdapat dalam pelbagai wacana,
maklumat, fakta, idea dan hujah serta memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna mengikut
dalam pelbagai wacana dan konteks.
memberikan respons.
1.3.2 Mendengar dan menganalisis maklumat yang terdapat dalam pelbagai wacana serta
memberikan respons yang betul, tepat dan bermakna.

1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara 1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam
dalam pelbagai situasi formal dan situasi tidak formal secara bertatasusila.
tidak formal.
1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam
situasi formal secara bertatasusila.

30

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu 1.5.1 Bersoal jawab untuk mencambahkan idea secara kritis dan bertatasusila.
perkara menggunakan pelbagai
soalan, dan mengemukakan
jawapan.

1.6 Menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Menjana idea dan menyampaikan pidato dengan betul, jelas, dan intonasi yang sesuai
sesuatu perkara dalam pelbagai menggunakan ayat yang gramatis.
situasi.

1.7 Berbincang dan berunding tentang 1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara untuk menerima atau menolak pandangan secara
sesuatu perkara. rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.

1.7.2 Berunding untuk membuat pertimbangan tentang sesuatu pilihan secara rasional
menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.

1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu 1.8.1 Mengkritik secara membina tentang sesuatu isu kemasyarakatan dengan kritis dan jelas
atau topik. menggunakan ayat yang gramatis.

1.8.2 Mengulas dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan
audio visual dengan kritis menggunakan ayat yang gramatis.

31

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
Sangat Terhad berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan

betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad.

2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
Terhad berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan
betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap terhad.

3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
Memuaskan berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan
betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila tahap memuaskan.

4 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
Baik berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan
betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap kukuh.

5 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
Sangat Baik berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan
betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap tekal dan terperinci.

6 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan, dan
Cemerlang berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundingan, kritikan, dan ulasan dengan
betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap tekal, terperinci dan
menjadi teladan.

32

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:

2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan 2.1.1 Membaca dan memahami laras bahasa sesuatu laporan dan berita dengan
prosa dan puisi.
sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang

wajar.

2.1.2 Membaca dan memahami laras bahasa cerpen dengan sebutan, intonasi yang
betul dan nada yang sesuai.

2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.1 Membaca dan menerangkan maksud istilah yang tepat dalam pelbagai bahan

perkataan, rangkai kata, istilah, serta menggunakan glosari, kamus dan tesaurus dengan betul dan tepat.

ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan.
2.2.2 Membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bentuk panduan

dengan memberikan respons peribadi yang sesuai.

2.2.3 Membaca dan memahami serta membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu
bahan grafik.

2.3 Membaca untuk memproses maklumat 2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan
daripada pelbagai bahan. tepat.

2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan 2.4.1 Membaca dan memahami serta mengemukakan pendapat yang rasional tentang
untuk mengukuhkan penguasaan bahasa pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen.
dan meluaskan pengetahuan bagi
pembangunan diri.

33

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
Sangat Terhad maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap sangat
terhad.

2 Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
Terhad maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap terhad.

3 Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
Memuaskan maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap memuaskan.

4 Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
Baik maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap kukuh.

5 Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
Sangat Baik maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap tekal dan
terperinci.
6
Cemerlang Membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan
maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat, dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap tekal,
terperinci dan menjadi teladan.

34

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Menulis untuk menerangkan makna kata Murid boleh:
dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan
ayat. 3.1.1 Menulis dan menerangkan makna kata, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat
dengan betul mengikut konteks.
3.2 Menulis untuk mengemukakan maklumat
tentang sesuatu perkara. 3.2.1 Menulis untuk mengemukakan pendapat yang rasional tentang sesuatu perkara
yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang gramatis.

3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat 3.3.1 Menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul dan
dan menjawab soalan dalam pelbagai tepat.
bahan.
3.3.2 Menulis dan menjawab pelbagai soalan secara kritis dengan betul.
3.4 Menulis untuk menghasilkan sesuatu
penulisan secara terancang. 3.4.1 Menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara terancang.

3.4.2 Menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan menggunakan bahasa yang
menarik dan gramatis.

3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif.

3.4.4 Menulis perenggan penutup penulisan yang lengkap serta menepati tema
menggunakan ayat yang gramatis.

3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap serta menggunakan
bahasa yang gramatis dan kreatif.

35

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.5 Menulis untuk meringkaskan dan
3.5.1 Menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasan daripada pelbagai
merumuskan pelbagai bahan prosa. bahan prosa menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang
sesuai.
3.6 Menulis untuk mengolah maklumat bagi
menghasilkan pelbagai bentuk penulisan 3.6.1 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan prosa kepada pelbagai bentuk
dan grafik. penulisan yang baharu, betul, sesuai dan menarik.

3.7 Mengedit dan memurnikan pelbagai teks. 3.6.2 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan grafik kepada prosa menggunakan
ayat yang menarik dan gramatis.

3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa mengubah maksud
asal.

36

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik,
membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta
Sangat Terhad mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat terhad.

2 Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik,
Terhad membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta
mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap terhad.

3 Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik,
Memuaskan membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta
mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap memuaskan.

4 Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik,
Baik membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta
mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap kukuh.

5 Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik,
Sangat Baik membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta
mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap tekal dan terperinci.

6 Menulis ungkapan, ayat dan pendapat dengan betul, meringkaskan maklumat, mengadaptasi prosa dan bahan grafik,
Cemerlang membina kerangka dan menghasilkan penulisan dengan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis serta
mengedit dan menyunting teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan.

37

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Memahami dan mengapresiasi karya Murid boleh:
sastera.
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan menyatakan respons
peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya.

4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons
peribadi tentang maksud tersurat dan tersirat dalam sesuatu puisi.

4.2 Memahami dan menggunakan bandingan 4.2.1 Menggunakan kiasan dan peribahasa dengan betul mengikut konteks.
semacam, peribahasa, kata-kata hikmat,
kiasan madah pujangga, dan bahasa 4.3.1 Menghasilkan cerpen secara terancang dengan menggunakan idea yang kreatif
berirama dalam komunikasi dan penulisan. serta bahasa yang indah dan menarik.

4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan puisi 4.3.2 Menghasilkan puisi berdasarkan bahan rangsangan yang sesuai menggunakan
secara terancang. bahasa yang indah dan menarik.

4.4 Mempersembahkan pelbagai prosa dan 4.4.1 Mempersembahkan karya prosa dalam bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai
puisi secara kreatif. media secara kreatif.

4.4.2 Mempersembahkan puisi dalam pelbagai media secara kreatif.

4.4.3 Mempersembahkan karya prosa dan puisi secara kreatif dalam pelbagai aktiviti
berbahasa.

CATATAN:
Pentaksiran aspek seni bahasa boleh dilaksanakan melalui kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis mengikut kesesuaian PdP.

38


Click to View FlipBook Version