The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dek_sotsai, 2022-04-22 13:15:17

สาขาภาษาไทย

สาขาภาษาไทย

บทกวี
แห่งชีวิต

การอ่านและการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ผู้ประพันธ์นายอามีน มอลอคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คำนำ
บทกวีแห่งชีวิต

หนังสือ บทกวีแห่งชีวิต เป็นหนังสือที่ผู้จัดได้จัดทำขึ้น ขั้น
ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีการอ่านและการเขียนร้อยกรองประเภท
ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อานได้พัฒนาทักษะการอ่าน
ร้อยกรองและกระตุ้นให้ผู้อ่านรู้สึกอยากฝึกแต่งบทประพันธ์
อีกด้วย

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในด้านบทประพันธ์เป็น
อย่างยิ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ
โอกาสนี้ด้วย

อามีน มอลอ

ผู้จัดทำ

สารบัญ ข

เรื่อง หน้า

คำนำ ก
สารบัญ ข
กลอนหก 1
กลอนสุภาพ 2
กาพย์ยานี11 3
โครงสี่สุภาพ 4

1

กลอนหก เรื่อง ความสดใส่ในวัยเด็กวัยเยาว์ที่แสนสดใส อำไพพ่องให้เป็นหนึ่ง
เก็บภาพเป็นที่ตราตรึง ที่พึ่งในยามลำเค็ญ

(อามีน)


นายอามีน มอลอ รหัสนักศึกษา 6306510094

2

จงยืนด้วยขาของตัวเราเองแม้นวันนี้ พบเจอ ความลำบาก
คนหมู่มาก ล้วนแต่ ดูถูกกัน
ถ้าหากมี จิตใจ ที่หมายมั่น
สิ่งที่ฝัน สักวัน ต้องมาถึง
นายอามีน มอลอ รหัสนักศึกษา 6306510094

3

กาพย์ยานี 11

เรื่อง เปลวเทียนแห่งศรัทธาเปลวเทียนที่ส่องแสง ก่อเกิดแรงให้ก้าวไป

ด้วยใจที่ฝั่ นใฝ่ นำทางให้ดั่งใจตน

แสงเทียนที่สดใส ช่วยขับไล่ความหมองหม่น

มุ่งมั่นและอดทน นำทางตนสู่ปลายทาง
นายอามีน มอลอ รหัสนักศึกษา 6306510094

4

โคลงสี่สุภาพ

กาลเวลาผ่านแล้ว เลยไป

ความหม่นเยอะไฉน ใคร่รู้

ดูหมิ่นปล่อยผ่านไป เป็นแค่ ลมปาก

ฝันใฝ่อย่าหยุดสู้ อย่าได้ท้อถอย

(อามีน)
Click to View FlipBook Version
Previous Book
buku progrAM kem kepimpinan edit pdf
Next Book
2021 Annual Report and Accounts for Seplat Energy Plc.