The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nam.kwr01, 2022-04-03 09:33:18

คู่มือการใช้สินค้าและการจัดเก็บ

คู่มือคุณภาพ

Surapon Finest co.,Ltd

คมู่ อื

กำรจดั เก็บ กำรปรงุ สกุ

และกำรละลำยสนิ คำ้ แชแ่ ข็ง

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั

ตวั แทนจำหนำ่ ยสนิ คำ้ แบรนด์ "สรุ พลฟ้ ดู ส"์

จดั ทำโดย ฝ่ ำยประกนั คณุ ภำพ

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั Tel. 02-745-6270 #108…

ระยะเวลาในการเก็บรกั ษาสนิ คา้

เก็บไวใ้ นชอ่ งแชแ่ ข็ง
อณุ หภูมติ า่ กวา่ - 18 °C ไดน้ าน 18 -24 เดอื น

หรอื ตามทบ่ี รรจภุ ณั ฑร์ ะบุ

เก็บไวใ้ นชอ่ งแชแ่ ข็งของตเู้ ย็น เก็บไวใ้ นชอ่ งชลิ ลข์ องตเู้ ย็น
อณุ หภูมติ า่ กวา่ (- 8) ถงึ (-9) °C อณุ หภมู ติ า่ กวา่ 4 ถงึ 5 °C โดยทยี่ งั

ไดน้ าน 3 เดอื น ไมเ่ ปิ ดปากถุง ไดน้ าน 3 วนั

ขอ้ แนะนา

สินคา้ ท่ีผา่ นการละลายแลว้ ไมค่ วรนากลบั ไปแช่แขง็ ใหม่
ในกรณีแบง่ สินคา้ มาอุ่นรับประทาน ควรปิ ดปากถงุ ให้สนิทและเกบ็ ที่ช่องแช่แขง็ ทนั ที
ในกรณีที่มีสภาวะแวดลอ้ มท่ีมี การเปิ ด –ปิ ดในระหวา่ งวนั อาจส่งผลใหส้ ินคา้ เกิดการเปล่ียนแปลงได้

โดยอาจส่งผลให้คุณภาพและอายกุ ารจดั เกบ็ ส้ันลง

จดั ทำโดย ฝ่ ำยประกนั คณุ ภำพ

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั Tel. 02-745-6270 #108…

การปรงุ สกุ สนิ คา้ ตม่ิ ซาและของทอด

 วธิ กี ารนง่ึ ( สนิ คา้ ตม่ิ ซา )

นงึ่ ไอนำ้ ด้วยลงั ถงึ (ซึ้ง)/หรือหม้อนงึ่ ไฟฟ้ ำ
1.ใส่น้าในหมอ้ ตม้ ลงถึง 3/4 ส่วน แลว้ ตม้ ให้เดือด
2. เรียงสินคา้ (ซาลาเปา,ขนมจีบ,ฮะเก๋ากงุ้ ) ใส่ภาชนะสาหรับน่ึงโดยไมต่ อ้ งรอให้ละลาย

แลว้ ยกลงั ถึงต้งั บนหมอ้ ตม้ น้าเดือดแลว้ โดยใชเ้ วลาน่ึง 8 -10 นาที หลงั น้าเดือด
 วธิ กี ารตม้ ( สนิ คา้ ตม่ิ ซาและลงหมอ้ )

1. น้าสินคา้ ใส่น้าในหมอ้ ตม้ 3/4 ส่วน แลว้ ตม้ ใหเ้ ดือด
2. นาสินคา้ ลงตม้ ในน้าเดือดประมาณ 4 - 5 นาที เพอ่ื ดูความเหนียวนุ่มของแผน่ เกี๊ยว
 วธิ กี ารทอด ( สนิ คา้ ของทอด )

ทอดในนำ้ มนั เดอื ดด้วยกระทะไฟฟ้ ำ
1. ใส่น้ามนั ในกระทะสาหรับทอดในปริมาณท่ีเหมาะสมและต้งั ไฟจนร้อนไดท้ ่ี (อณุ หภูมิ 170-175 องศาเซลเซียส)

สงั เกตไุ ดจ้ ากเวลาหยอ่ นเกลด็ ขนมปังหรือแผน่ แป้ งจะลอยตวั ฟขู ้ึนอยางรวดเร็ว
2. นาสินคา้ ออกจากบรรจุภณั ฑ์ (ทอดมนั กุง้ ,เกี๊ยวซ่า,ฟิ ชสติ๊ก,นกั เกต็ ,เฟรนฟราย) และนาลงทอดโดยไมต่ อ้ งรอให้ละลาย
3. ทอดนาน 3-4 นาทีหรือจนสินคา้ มีสีเหลืองทอง เม่ือทอดเสร็จนา

สินคา้ วางใหส้ ะเดด็ น้ามนั พร้อมเสิร์ฟ

จดั ทำโดย ฝ่ ำยประกนั คณุ ภำพ

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั Tel. 02-745-6270 #108…

การปรงุ สกุ สนิ คา้ ตม่ิ ซาและของทอด

 วธิ กี ารกรลิ ล์ (เก๊ยี วซา่ )

กรลิ ลใ์ นกะทะไฟฟ้ ำ

1. ทาน้ามนั ให้ทว่ั กระทะ ใชไ้ ฟอ่อน
2. นาสินคา้ ออกจากช่องแช่แขง็ โดยไมต่ อ้ งรอให้ละลาย วางสินคา้ บนกระทะที่เตรียมไว้
3. เติมน้าลงไปให้สูงประมาณ 1/4 ของสินคา้ ปิ ดฝาไวป้ ระมาณ 3.30 - 4.00 นาที หรือสังเกตจุ นน้าแหง้
4. เรียงสินคา้ ใส่จานให้สวยงามพร้อมเสริฟ์
 วธิ กี ารอนุ่ ดว้ ยไมโครเวฟ (กาลังไฟ 800-1000 วตั ต)์

• กรณีรับประทานท้งั แพค็ ( สาหรับสินคา้ แพค็ คา้ ปลีก 12 ชิ้น )
ตดั มมุ ซองนาน้าจิ้มออก (เฉพาะขนมจีบและฮะเก๋าท่ีมีน้าจิม้ ขา้ งใน) นาขนมจีบ ฮะเก๋า หรือซาลาเปา เขา้ ไมโครเวฟ
ท้งั ซองโดยไม่ตอ้ งรอให้ละลาย ต้งั ความร้อนระดบั Hight ใชร้ ะยะเวลาการอุ่นตามท่ีแนะนาขา้ งฉลาก
 ขอ้ แนะนา
1.สินคา้ สามารถอุ่นไดท้ นั ทีโดยไมต่ อ้ งรอให้ละลาย
2.สินคา้ ท่ีผา่ นการละลายแลว้ ไมค่ วรนากลบั ไปแช่แขง็ ใหม่
3.ในกรณีแบ่งสินคา้ รับประทาน ควรปิ ดปากถุงใหส้ นิทและเกบ็ ในช่องแช่แขง็ ทนั ที

อนึง่ อำยกุ ำรจดั เกบ็ สินค้ำอำจส้ันลงหำกจัดเกบ็ ในอุณหภูมิทไี่ ม่เหมำะสม

จดั ทำโดย ฝ่ ำยประกนั คณุ ภำพ

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั Tel. 02-745-6270 #108…

การละลายสนิ คา้ กลมุ่ วตั ถดุ บิ

 วธิ กี ารละลายผา่ นน้า

กลุ่มสินคา้ กุง้ วานามยั ปลาแพนกาเซียส กุง้ เทมปรุ ะ ทาการละลายดงั น้ี
1.นาสินคา้ บรรจุภณั ฑป์ ิ ดสนิท มาละลายผา่ นน้าอุณหภุมิปกติหรือแช่ลงในภาชนะท่ีมีน้าเยน็
( อณุ หภูมิ 10°C )ใชเ้ วลา 30-40 นาที หรือจบั ดูพอนิ่ม แลว้ จึงนาไปปรุงอาหาร
2. แบง่ สินคา้ ตามปริมาณท่ีใชต้ ่อคร้ัง ในภาชนะท่ีน้าสามารถไหลผา่ นได้ โดยเปิ ดน้าผา่ นสินคา้ นาน 3 - 5 นาที

หรือจนกว่าน้าแขง็ ที่เคลือบสินคา้ จะละลายออกหมด หลงั จากน้นั วางสินคา้ สะเดด็ น้า 3 นาทีแลว้ จึงนาไปปรุงอาหาร
 วธิ กี ารละลายโดยวางละลาย

กลมุ่ สนิ คา้ กงุ ้ ตม้ ปลาซาบะ หอยโฮตาเตะ ทาการละลายดงั น้ี
1. นาสนิ คา้ วางละลายอณุ หภมู หิ อ้ ง 25°C เวลาประมาณ 6-8 ชม.
2. สาหรับสนิ คา้ หอยโฮตาเตะ วางละลายสนิ คา้ ทอ่ี ณุ หภมู หิ อ้ ง เวลาประมาณ 1.30 ชวั่ โมง
3. วางละลายในตเู ้ ย็น อณุ หภมู ิ Chill 0-4 °C นานขา้ มคนื

 ขอ้ แนะนา

1.สนิ คา้ ทผี่ า่ นการละลายแลว้ ไมค่ วรนากลบั ไปแชแ่ ข็งใหม่
2.ในกรณีแบง่ สนิ คา้ รับประทาน ควรปิดปากถงุ ใหส้ นทิ และเก็บในชอ่ งแชแ่ ข็ง
3.สนิ คา้ กลมุ่ วตั ถดุ บิ ควรวางละลายตามเวลาทแ่ี นะนา เพอ่ื รักษาครุ ภาพสนิ คา้

อนง่ึ อำยกุ ำรจดั เก็บสนิ คำ้ อำจสน้ั ลงหำกจดั เก็บสนิ คำ้ ในอณุ หภมู ไิ มเ่ หมำะสม

จดั ทำโดย ฝ่ ำยประกนั คณุ ภำพ

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั Tel. 02-745-6270 #108…

ขอ้ แนะนำที่ควรปฏิบตั ิ

- การปรับอณุ หภมู ิตูอ้ ่นุ ไวท้ ี่ 110 องศาเซลเซียสติดต่อกนั ระยะเวลานาน
จะส่งผลใหอ้ ายกุ ารใชง้ านตูอ้ ุ่นส้นั ลง
- การลา้ งคราบตะกรันดว้ ยน้าสม้ สายชู แนะนาใหท้ า 1 คร้ัง/เดือน
เพ่ือใหต้ ูท้ าความร้อนไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
- การเสียบปลก๊ั อุปกรณ์กบั เตา้ รับท่ีพวงจากเตา้ หลกั หรือเสียบร่วมกบั อุปกรณ์อื่น
จะส่งผลใหอ้ ปุ กรณ์ไดร้ ับกระแสไฟฟ้ าไมเ่ พยี งพอ และทางานไมเ่ ตม็ ประสิทธิภาพ
และอาจเกิดอนั ตราย เช่น ไฟชอ๊ ต เตา้ รับร้อน

 วธิ กี ำรล้ำงครำบตะกรันในต้อู ่นุ
- เติมน้าใหเ้ ตม็ ตูอ้ ่นุ โดยสงั เกตทุ ่ีขดี บอกระดบั น้าใหอ้ ยใู่ นตาแหน่ง Full
- เติมน้าสม้ สายชูกลน่ั 5 % ปริมาณ 500 ml ลงผสมกบั น้าในตอู้ ุ่น
- ปรับอณุ หภมู ิอยทู่ ี่ 90-110 ºC ทิ้งไวป้ ระมาณ 30 นาที
- ปล่อยน้าทิ้ง และลา้ งตูด้ ว้ ยน้าสะอาดอีก 2 รอบ
- เติมน้าสะอาดใหเ้ ตม็ ตอู้ นุ่ หมนุ ปรับอณุ หภมู ิไปที่ 110 ºC ใหน้ ้าเดือด
และทิ้งไว้ 10 นาที ปล่อยน้าออก
- ลา้ งดว้ ยน้าสะอาดจนหมดกล่ินน้าสม้ สายชู

จดั ทำโดย ฝ่ ำยประกนั คณุ ภำพ

บรษิ ทั สรุ พลไฟนเ์ นสท์ จำกดั Tel. 02-745-6270 #108…


Click to View FlipBook Version