The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supraneelookpor, 2019-11-27 21:24:52

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

ค่มู อื การประกอบคอมพวิ เตอร์
มีสว่ นประกอบดงั นี้

คานา

รายงานฉบับนเี้ ป็นส่วนหนง่ึ ของ วิชาคอมพิวเตอร์และการ
ปรบั ปรุงรักษา ภาคเรยี นที่ 2 ประจาปกี ารศกึ ษา 2562

โดย นาเสนอเรอ่ื ง คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการ
เรียนการสอนของวชิ าคอมพวิ เตอร์ และ ใชป้ ระโยชน์ในครั้งตอ่ ๆไป

ทางผจู้ ดั ทาหวงั เปน็ อยา่ งยงิ่ ว่า รายงานฉบบั นจ้ี ะเป็นประโยชน์ต่อ
นกั เรยี นคนอื่นๆผู้อ่านท่ีมีความสนใจและตอ้ งการศึกษาค้นควา้
ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพูนความรใู้ นเร่ืองดงั กล่าวได้ไมม่ ากก็น้อย

สารบญั 1
2
คานา 3
สารบัญ 4
เน้อื หา 5
เครื่องมอื ทใ่ี ช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ 6
อุปกรณท์ ่ีใชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์ 7
ข้ันตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ 8
บญั นานกุ รม
ประวตั ผู้จัดทา

เนือ้ เรือ่ ง
อุปกรณ์ภายนอก

Monitor หรอื จอภาพ ใช้แสดงผลการทางานตา่ งๆ ของเคร่อื งคอมพวิ เตอร
ปัจจุบนั มี ใหเ้ ลอื กหลายแบบ เช่น แบบ CRT ซ่ึงเปน็ แบบท่ใี ชห้ ลอดภาพ หรอื
จะเป็นแบบ LCD ซง่ึ มหี นา้ จอแบบราบ ขนาดจอบาง นาหนกั เบา ทันสมยั

Keyboard หรอื แป้นพมิ พ์ ใชส้ าหรับปอ้ นขอั มูลหรอื คาสงั่ ตา่ งๆ เขา้ เครอ่ื ง
คอมพวิ เตอร์

Mouse หรอื เม้าส์ ใชส้ าหรบั ควบคมุ cursor บนหน้าจอเพอ่ื จัดการคาสงั่ การ
ทางาน ตา่ งๆ บนหน้าจอ

Speaker หรอื ลาโพง ใชส้ าหรับแสดงข้อมลู ท่อี ยู่ในรูปแบบของเสียง เชน่
เสยี งเพลง

Case โดยทวั่ ไปจะมี Power Supply อยภู่ ายในด้วย ทาหนา้ ที่ บรรจอุ ุปกรณต์ า่ งๆ
และจ่ายพลงั งานใหก้ บั ระบบ

Floppy Disk Drive ทาหนา้ ท่ีในการอา่ นและเขยี นข้อมูลลงแผ่นดิสเกตต์

Optical Drive มหี ลายชนดิ ซึ่งแตล่ ะชนดิ กม็ ีความสามารถแตกต่างกนั ไป

อปุ กรณภ์ ายใน

CPU หรือ หน่วยประมวลผลกลาง ทาหน้าท่ปี ระมวลผลข้อมลู และ
ควบคุมการ ทางานในคอมพิวเตอร์ เปรียบไดก้ ับ " สมองของ
คอมพิวเตอร์ "

Mainboard หรอื Motherboard หรือ แผงวงจรหลัก เปน็ อปุ กรณท์ ่ใี ช้
สาหรบั ตดิ ตงั อปุ กรณ์ตา่ งๆ ถือว่าเป็นศูนยก์ ลางของคอมพวิ เตอร์

RAM หรอื หน่วยความจา ทาหน้าท่ีเปน็ หนว่ ยความจาชั่วคราว ใช้
สาหรับเกบ็ ขอ้ มลู ทจ่ี ะนาไปประมวลผล

Harddisk ทาหน้าที่ในการเกบ็ บันทึกข้อมลู และโปรแกรมตา่ งๆ

VGA Card หรอื Graphic Card หรือ การด์ แสดงผล ใชส้ าหรบั
ประมวลผลข้อมูลทจี่ ะแสดงบนหนา้ จอ เช่ือมตอ่ กับ จอภาพหรือ
Monitor

Sound Card หรอื การด์ เสยี ง ใชส้ าหรบั ประมวลผลข้อมูลทีจ่ ะแสดงออกมาใน
รูปแบบของเสียงผา่ นทางลาโพง

Modem ใช้สาหรับเชอ่ื มต่อกับเครอื่ งคอมพิวเตอร์เคร่ืองอนื่ โดยผ่านทาง
สายโทรศพั ท์ โดยมาก จะใช้เชื่อมต่อระบบอินเตอรเ์ นต็

LAN Card ใช้สาหรับเช่ือมต่อคอมพวิ เตอร์หลายๆเคร่อื งเข้าด้วยกนั ผ่านทาง
เครอื ขา่ ยทอ้ งถ่ิน (LAN )

อุปกรณ์ท่ีใชใ้ นการประกอบ

ไขควงแฉกยาว ไขควงปากแบน ไขควงบลอ็ กหกเหลยี่ ม

คมี ปากยาว

ขันตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์

การประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์ดว้ ยตนเอง ปัจจุบนั ไมใ่ ชเ่ ร่ืองยากอีกต่อไป
ซงึ่ เราสามารถหัดประกอบดว้ ยตนเองได้ โดยมขี นั ตอน ดงั นี

1. ขันแรกใหเ้ ตรยี มอปุ กรณ์ที่จาเปน็ สาหรบั การประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์
เช่น ไขควงสแ่ี ฉก กล่องสาหรบั ใสน่ ็อต คมู่ ือเมนบอรด์ คีมปากจงิ จก

2. เริ่มจากการตดิ ตงั ซพี ยี กู อ่ น โดยง้างขาลอ็ คของซ็อกเก็ตขนึ มาจากนัน
นาซีพยี มู าใสล่ งไปในซ็อกเกต็ โดยใหว้ างตาแหนง่ ขาที่ 1 ของซีพยี แู ละซ็อกเก็ต
ใหต้ รง กนั โดยสงั เกตวา่ ท่ีขาที่ 1 ของซีพยี ูจะทาเครอ่ื งหมายเปน็ จดุ เลก็ ไว้ท่ีมมุ
ด้านบนของซีพยี ู
3. เมอ่ื วางซีพยี ูตรงลอ็ คกับซ็อกเกต็ แลว้ จากนนั ให้กดขาลอ็ กลงไปเหมอื นเดิม
แล้วนาซลิ ิโคนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไม่ควรทาซลิ ิโคนให้
หนา หากเหน็ ว่าหนาเกนิ ไปใหใ้ ช้กระดาษหรอื แผน่ พลาสตกิ มาปาดออกเสยี บ้าง

4. ตดิ ตงั ฮที ซิงคแ์ ละพดั ลมลงไปบนคอรข์ องซีพียู ติดล็อกใหเ้ รียบรอ้ ย ในขันตอนนีมี
จุดทีต่ ้องระวังอยู่ 2 จุดคือ การตดิ ตังฮีทซงิ ค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกบั คอร์ของซีพียู
อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซพี ียอู าจบนิ่ ได้ สว่ นขาสปริงที่ยึดพดั ลมบางทีมัน
แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริงให้เขา้ ล็อก ซ่ึงอาจทาให้พลาดไปขูด
เอาลายปรนิ บนเมนบอรด์ ขาดทาให้เมนบอรด์ อาจเสียหายได้

5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับขัว CPU FAN โดยดูจากคมู่ อื เมนบอร์ด

6. นาแรมมาเสยี บเข้ากับซ็อกเกต็ แรมโดยให้ตรงกับรอ่ งของซ็อกเกต็ จากนนั

จึงกดลงไปจนดา้ นล็อกทัง 2 ด้านดีดขนึ มา (บางเมนบอรด์ ตัวล็อกทังสองดา้ น

อาจไมจ่ าเปน็ ตอ้ งดีดขนึ มาก็ไดใ้ หด้ ูวา่ เข้าลอ็ กกันกพ็ อ)

7. ขนั แท่นรองน็อตเข้ากับเคส

8. นาเมนบอรด์ ที่ได้ตดิ ตังซพี ียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนนั ขนั น็อตยึดเมนบอรด์ เขา้
กบั ตวั เคสให้ครบ

9. เสยี บการด์ แสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสร็จแล้วขนั น็อตยึดตดิ กับเคสทุกตัว

10. เสียบการด์ เสียงลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แลว้ ขันน็อตยดึ ตดิ กบั เคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซพั พลายเข้ากบั ขวั ต่อบนเมนบอรด์ โดยควรเสียบใหป้ ลกั๊ ของ
สายเพาเวอรซ์ พั พลายตรงล็อกกับขัวตอ่ บนเมนบอร์ด
12. สอดไดรฟซ์ ดี รี อมเขา้ กบั ช่องว่างหนา้ เคส แลว้ ขนั น็อตยึดกบั ตัวเคส
ใหแ้ น่น 13. เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ไดรฟซ์ ีดรี อมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1หรือด้าน
ที่ตดิ กบั ขัวสายไฟ จากนันจงึ เสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเข้าไปด้วย
14. เสยี บสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กับขัวตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสแี ดง
ตรงกบั ขาที่ 1 ของขัวต่อดว้ ย
15. สอดฮาร์ดดิสก์เขา้ กบั ชอ่ งติดตงั แล้วขันน็อตยดึ กบั ตัวเคสให้แน่น
16. เสียบสาย IDE เข้ากบั ฮารด์ ดสิ กโ์ ดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1 หรอื ด้าน
ที่ติดกับขัวสายไฟ จากนันจงึ เสียบสายไฟเข้าไปด้วย
17. เสียบสาย IDE อีกด้านเขา้ กับขัวต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ
สีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขัวต่อด้วย
18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์เขา้ ไปในชอ่ งตดิ ตัง แล้วขนั นอ็ ตยดึ กับตัวเคส
ให้แน่น
19. เสยี บสายไฟเข้ากับขวั ตอ่ สายไฟของฟลอ็ บปดี้ สิ ก์ ให้สังเกตสายไฟของ
ฟล็อบป้ดี สิ ก์จะมีหัวขนาดเล็กกวา่ สายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดสิ ก์
20. เสยี บสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์
และซีดรี อม) ใหด้ า้ นทม่ี ีการไขว้สายเขา้ กบั ขวั ตอ่ ไดรฟ์ฟล็อบป้ดี ิสก์ โดยแถบสีแดง

ของสายแพต้องตรงกับขาท่ี 1 ของขัวต่อด้วย หากใส่ผิดด้านไฟของไดรฟ์
ฟลอ็ บปีด้ สิ กจ์ ะติดตลอด วธิ ีแกไ้ ขคอื ให้หนั สายแพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟ์ฟลอ็ บป้ีดิสก์
บางยี่ห้ออาจตอ้ งใส่สลับดา้ นกนั
21. เสยี บสายแพอีกด้านเข้ากับขวั ต่อฟลอ็ บป้ีดสิ ก์บนเมนบอรด์ โดยใหส้ าย
สีแดงตรงกับขาท่ี 1 หรือ pin1 ของขัวต่อด้วย
22. เสียบสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เชน่ สวิตช์เปดิ ปดิ เคร่อื ง ไฟบอก
สถานะเปิดเครอื่ ง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดสิ ก ป่มุ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์
ควรดูคูม่ ือเมนบอรด์ ประกอบด้วย โดยต้องเสยี บขวั ให้ถกู หากผิดขัว คอมพิวเตอร์
จะไม่ตดิ หรือมไี ฟคา้ งตลอดเวลา วธิ แี ก้ไขคือให้เราลองสลับขัวและเปิดเคร่อื งขนึ
มาใหม่
23. เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วใหเ้ ราลองสารวจดูว่ามีน็อตหรอื อุปกรณ์อื่นๆ
ตกค้างอย่บู นเมนบอรด์ หรอื ไม่ เพราะอาจทาให้เกดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกดิ ความ
เสียหายต่อเมนบอรด์ และอปุ กรณต์ ่างๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนีควรตรวจสอบ
การตดิ ตังทังหมดวา่ เรยี บร้อยดีแลว้ เช่น การ์ดตา่ งๆ หรอื สายสญั ญาณเสยี บ
แนน่ หนาดหี รอื ยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพดั ลมต้องแนบสนทิ กับซพี ียู พรอ้ มทังล็อก
ตดิ กนั อยา่ งแน่นหนา

บรรณานกุ รม

สุปราณี คงทอง 2562 พิมครังท่ี 1. ชมุ พร 86110
ตวั อยา่ งแปลอา้ งอิง
https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-
khxmphiwtexr

นางสาว สปุ ราณี คงทอง
ระดับช้นั ปวช.2
สาขา คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ


Click to View FlipBook Version