The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pakbungzaza_love, 2021-03-31 11:58:42

A5 ย่อ

A5 ย่อ

1

ทวั ร์ TOKYO01 XJ TOKYO
AWESOME (4D3N)

“โตเกียวซากรุ ะ สดุ ปังนะน้องนะ
4วนั 3คืน”

สายการบิน THAI AIR ASIA (XJ)

2

บินสายการบิน ไทยแอรเ์ อเซยี (XJ) : ขึน้ เครอื่ งท่ี

สนามบินดอนเมอื ง (DMK)

XJ 602 DMK(กรงุ เทพ) - 04.55 –
NRT(นารติ ะ) 13.10

XJ 603 NRT(นารติ ะ) - DMK( 13.55 –

กรงุ เทพ) 19.05

**โหลดกระเป๋ าสมั ภาระโดยน้าหนกั ไมเ่ กนิ 20 ก.ก. (1 ชน้ิ ) และ ถอื ขน้ึ
เครอ่ื งบนิ ไดน้ ้าหนกั ไมเ่ กนิ 7 ก.ก. **

วนั ที่ 1 กรงุ เทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วดั อาซากสุ ะ

(พิเศษ !! เมนูบฟุ เฟตข์ าปยู กั ษ์ ไม่อนั้ !! และ อาบน้าแร่ ออนเซน็ !!) (-/L/D)

01.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชนั้ 3
เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X
โดยมเี จ้าหน้าท่ขี องบรษิ ัทฯ คอยให้การต้อนรบั อานวยความ

3

สะดวกตลอดขนั้ ตอนการเชค็ อนิ และ หวั หน้าทวั ร์ใหค้ าแนะนา
เพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มกอ่ นออกเดนิ ทาง
ข้อควรทราบ : ประเทศญ่ีป่ ุนไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสตั ว์
พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรบั และจบั
ทงั้ นี้ขึ้นอยู่กบั ดลุ พินิ จของเจ้าหน้าท่ีศลุ กากร ด่านตรวจคน
เข้าเมอื ง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศ
ญี่ป่ ุน โดยสายการบนิ Thai Air Asia X เท่ยี วบนิ ท่ี XJ 602 **
ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 6 ชวั่ โมง **
บา่ ย เดนิ ทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป่ ุน
รบั ประทานอาหาร เซตเบนโตะ ท่ีสนามบิน เตรยี มตัวพร้อม
เดนิ ทางตอ่
หลงั ผ่านขนั้ ตอนการตรวจหนังสอื เดนิ ทาง และตรวจรบั สมั ภาระ
เรยี บรอ้ ย
นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ
(Sensoji Temple) วดั ทไ่ี ดช้ ่อื ว่าเป็นวดั ทม่ี คี วามศกั ดสิ ์ ทิ ธิ ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว
ภายในประดษิ ฐานองคเ์ จา้ แม่กวน อมิ ทองคาทศ่ี กั ดสิ ์ ทิ ธิ ์ ขนาด
5.5 เซนตเิ มตร ซง่ึ มกั จะมผี คู้ นมากราบไหวข้ อพรเพ่อื ความเป็น

4

สริ มิ งคลตลอดทงั้ ปี ประกอบกบั ภายในวดั ยงั เป็นทต่ี งั้ ของโคมไฟ
ยกั ษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกดว้ ยความสงู 4.5 เมตร ซง่ึ แขวน
ห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีช่ือว่า
“ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเขา้ ส่ตู วั วหิ ารทป่ี ระดษิ ฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคา มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise
Road) ซ่ึงเป็นท่ีตงั้ ของร้านค้า ขายของท่ีระลกึ พ้นื เมืองต่างๆ
มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ี
ระลกึ ฯลฯ ใหท้ ุกท่านได้เลอื กซ้อื เป็นของฝากของทร่ี ะลกึ อสิ ระ
ใหท้ า่ นสามารถเดนิ ไปถ่ายรปู คกู่ บั หอคอยทส่ี งู ทส่ี ดุ ในโลก แลนด์
มารก์ แหง่ ใหมข่ องกรงุ โตเกยี ว ทร่ี มิ แมน่ ้าสมุ ดิ ะ
โตเกยี วสกายทรี

คา่ บริการอาหารคา่ ณ ภตั ตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุ เฟตข์ าปยู กั ษ์
ไมอ่ นั้

5

พกั ที่ FUJI SAN GARDEN HOTEL หรอื เทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกบั การแช่น้าแร่ ออนเซน็
ธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีป่ ุนมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้าแร่ออน
เซน็ ธรรมชาตินี้แล้ว จะทาให้ผิวพรรณเปล่งปลงั่ สวยงาม
และช่วยให้ระบบการหมนุ เวียนโลหิตดีขึน้

วนั ที่ 2 ภเู ขาไฟฟจู ิ – พิพิธภณั ฑแ์ ผน่ ดินไหว – ชมซากรุ ะ ณ สวนอเุ อโนะ – ช้อปปิ้ งตลาดอาเมโยโกะ – นาริตะ
(B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาทา่ นเดนิ ทางสู่ ฟูจยิ าม่า ฟูจซิ งั หรอื ทเ่ี รารจู้ กั กนั ทวั่ ไปในนาม
ของ ภเู ขาไฟฟจู ิ (Mount Fuji) ตงั้ อยรู่ ะหวา่ ง จ.ชซิ โึ อกะ และ จ.
ยามานาชิ ภูเขาทม่ี คี วามสงู เหนือจากระดบั น้าทะเล 3,776 เมตร
ภูเขาทม่ี ชี ่อื เสยี งและเป็นทร่ี จู้ กั ไปทวั่ โลกในเร่อื งความสวยงามท่ี
ธรรมชาตไิ ด้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงั ถอื ว่าเป็นสญั ลกั ษณ์
หน่ึงของประเทศญ่ปี ุ่น ทงั้ ยงั เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ยี ว
ตา่ งชาตทิ ม่ี าเยอื นประเทศญป่ี ่นุ ในตลอดทุกฤดกู าล ซง่ึ ในปี พ.ศ.

6

2556 ทผ่ี า่ นมา องคก์ ารยเู นสโก้ ไดป้ ระกาศใหภ้ ูเขาไฟฟูจิ ไดร้ บั
การขน้ึ ทะเบยี นเป็นมรดกโลกทางวฒั นธรรมอกี ดว้ ย
นาท่านเดนิ ทางขน้ึ สู่ ภเู ขาไฟฟจู ิ ชนั้ ที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด
โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดแู ลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตดั สินใจ
เท่านัน้ กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิใน
การชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทั ได้ชาระ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในลกั ษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อย
แล้ว) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 ทุกท่านจะได้พบกับความ
สวยงามของตวั ภูเขาและววิ โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมั ผสั
กบั อากาศทบ่ี รสิ ทุ ธิ ์ เยน็ สบาย อสิ ระใหท้ ุกท่านไดเ้ กบ็ ภาพความ
ประทบั ใจเกบ็ ไวต้ ามอธั ยาศยั ท่านสามารถเลอื กซ้อื สนิ คา้ ของท่ี
ระลกึ ซง่ึ เป็นสญั ลกั ษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศ
ไดอ้ กี ดว้ ย ทบ่ี นภูเขาไฟฟูจชิ นั้ 5 น้ี ยงั เป็นทต่ี งั้ ของ ศาลเจ้าโค
มิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นท่ี
สกั การะบูชาและอธฐิ านขอพร อกี ทงั้ ยงั เป็นท่สี าหรบั บวงสรวง
ท่านเทนกุ โดยมคี วามเช่อื ว่ารอบของฟูจซิ งั ชนั้ 5 น้ี ถูกเรยี กว่า
“Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจท่ีมจี มูกแดงย่นื
ออกมา) โดยมคี วามเช่อื ว่าทน่ี ่ีทา่ นเทนกุปกครองอย่นู นั่ เอง และ
ยงั ว่ากนั ว่า ศาลเจ้าแห่งน้ีมสี มบตั ิของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่

7

มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้าหนักกว่า 375
กโิ ลกรมั ตกอย่ทู พ่ี น้ื ในสวน ซง่ึ ในสมยั ก่อนมผี คู้ นนยิ มมาทดลอง
ยกขวานน้ีกนั มากมาย เป็นต้น จงึ เป็นท่มี าว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ
จึงเป็นสถานท่ีศกั ดิส์ ิทธิท์ ่ีผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือ
เครอ่ื งรางของขลงั กลบั ไปเป็นฝากของเป็นทร่ี ะลกึ
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิ ธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience
Earthquake) ท่จี าลองเร่อื งราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้
สมั ผสั กบั บรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เร่อื งราวต่างๆ ท่ี
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ กิ ด แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ญ่ี ป่ ุ น
เทคโนโลยี ววิ ฒั นาการ การวางแผนป้องกนั ต่อภยั ธรรมชาตทิ ่ี
ประเทศญป่ี ่นุ ไมส่ ามารถหลกี เลย่ี งไดน้ ้ี ใหท้ า่ นอสิ ระเลอื กซอ้ื ของ
ทร่ี ะลกึ ตามอธั ยาศยั

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคารท้องถิ่นช่ือดัง เซต
อาหารญี่ป่ นุ ดงั้ เดิมท่ีร้าน Keppo Nanakusa
นาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park)ทุกปี
ในช่วงฮานามิ หรอื เทศกาลชมซากุระ ผคู้ นมากมายต่างพากนั
มาท่ี อุเอโนะอนชิโคเอน็ หรอื สวนสาธารณะอุเอโนะ ท่คี นไทย
คุ้นเคยกนั นัน่ เอง ท่นี ่ีมซี ากุระหลายพนั ธุ์ เช่น โซเมอิโยชิโนะ

8

และยามะซากุระ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมีทางเดินกลางสวนท่ี
ลอ้ มรอบไปดว้ ยซากุระกวา่ 1200 ตน้ !!! เวลาลมพดั จะไดส้ มั ผสั
กลบี ซากุระจะปลวิ ตามลม เป็นววิ ทส่ี วยงาม อยากใหท้ ุกคนไดใ้ น
การเดนิ ทางสกั ครงั้

นาท่านสู่ ตลาดอาเมโยโกะ (Ameyoko Market) ย่านชอ้ ปป้ิงยอดนิยมท่ี
แห่งหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ
มากมายไม่วา่ จะเป็น เสอ้ื ผา้ กระเป๋ า ผลไม้ ขนมขบเคย้ี ว สนิ คา้
ต่างๆมากมายทงั้ มอื หน่ึงและมอื สองจากรา้ นค้าต่างๆมากมาย
และรบั ประทานอาหารเยน็ บุฟเฟ่ ปิ้ งย่าง YAKINIKKU

คา่ เดนิ ทางกลบั โรงแรม TOYOKO INN HOTEL NARITA พกั ผ่อน
ตามอธั ยาศยั
ที่พกั TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

9

วนั ที่ 3 กิจกรรมอาสา - ศาลเจา้ เมจิ - ช้อปปิ้ งยา่ นฮาราจกุ ุ ชิบยู ่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดนิ ทางสเู่ มอื งสคึ บุ ะ
เดินทางถึง มหาวิทยาลัยสึกุบะ (University of Tsukuba)
สถาบนั การศกึ ษาท่เี ก่าแก่ทส่ี ุดของประเทศญ่ปี ุ่น อายุกว่า 140
ปี ม่งุ เน้นทางดา้ นการวจิ ยั ทงั้ น้ีมนี กั ศกึ ษาประมาณ 17,000 คน
สอดรบั กบั อาณาเขตขนาดใหญ่ของสถาบนั ภายในมหาวทิ ยาลยั
ยงั ประกอบด้วย 3 สถาบนั การศึกษาท่เี ปิดสอนหลกั สูตรภาค
ภาษาองั กฤษทงั้ ในระดบั ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท และปรญิ ญาเอก
ร่วมทากจิ กรรมจติ อาสาเผยแพร่วฒั นธรรมไทยแก่นักศกึ ษาเอก
ภาษาไทยพรอ้ มแลกเปลย่ี นสาธติ วธิ กี ารทาขนมไทยและเรยี นรู้
การทาขนมโมจิญ่ีปุ่น และร่วมบรรยายในหัวข้อการศึกษา
แลกเปลย่ี นไทยญป่ี ่นุ

เที่ยง รบั ประทานอาหารกลางวนั เซตอาหารไทย รว่ มกบั นักเรียน
ญี่ป่ นุ เอกภาษาไทย

บ่าย ออกเดินทางไปทากิจกรรมจิตอาสาต่อ ณ ศูนย์ดูแลผู้พกิ ารเมืองซึ
คุบะ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือคนพิการพร้อมทากิจกรรมสันทนา
การร่วมกบั ผพู้ กิ ารและพดู ใหก้ าลงั ใจ

10

เดนิ ทางมงุ่ หน้าสโู่ ตเกยี ว ไปกราบไหว้ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้
หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศและเป็ นท่ีสถิตย์
วญิ ญาณขององคส์ มเดจ็ พระจกั รพรรดเิ มจิ ซ่งึ เป็นจกั รพรรดทิ ม่ี ี
ความสาคญั กบั ประเทศญ่ปี ุ่นยุคปัจจุบนั เป็นอย่างยง่ิ และไดร้ บั
ความเคารพจากชาวญป่ี ่นุ ยคุ ปัจจุบนั มากทส่ี ดุ
แวะช้อปป้ิง ณ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้อื ผา้ เคร่อื งประดบั
รองเทา้ ของวยั รุ่นญ่ปี ุ่น หากคุณคอื คนทก่ี าลงั มองหาซ้อื เสอ้ื ผา้
แบบแปลกๆ หรอื ต้องการหาซ้อื เส้อื ผา้ แนว Cost Play ท่านยงั
สามารถหาได้จากท่นี ่ีอีกด้วย หรอื ถ้าต้องการเห็นวยั รุ่นญ่ีปุ่น
แต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่น
น่ารกั ๆ เดนิ กนั เตม็ ถนนเหมอื นกบั ถนนสายแบรนดเ์ นมโอโมโตะ
ซานโดะ นอกจากนัน้ แล้ว ท่านยงั ได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดงั
ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA,

11

GAP หรอื สาวก ONITSUKA TIGER ทต่ี ้องการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรร
มากมาย อกี ทงั้ ยงั มรี า้ นขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรอื
ตุก๊ ตา LINE สดุ แสนน่ารกั ไวค้ อยเอาใจคุณหนู อกี ทงั้ ยงั มี SHOP
ใหญ่ของ กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ
COMME DES GARCONS อกี ดว้ ย
เยน็ เดินจากย่านฮาราจกุ ุ มารบั ประทานอาหารเยน็ บุฟเฟต์ปลา
มากโุ ร่ อูนิ ซีฟู้ดแบบไม่อ้นั
ณ ร้านช่ือดงั ย่านชิบุย่า ศูนยก์ ลางแฟชนั่ วยั รุน่ ในโตเกยี วหามมุ
ถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ ป็นทร่ี ะลกึ กบั “ฮาจโิ กะ” รูปปั้นสุนัขแสนรูท้ ่ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชนั่ สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุควิ ทงั้ เส้อื ผ้า กระเป๋ า
รองเทา้ เครอ่ื งประดบั และแฟชนั่ ชนั้ นาของญ่ปี ุ่นในฤดตู ่างๆอ่นื ๆ
มากมาย
คา่ เดนิ ทางกลบั โรงแรม TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือ
เทียบเท่า และพกั ผ่อนตามอธั ยาศัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12

วนั ที่ 4 วดั นาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรงุ เทพ (ดอนเมือง)
(B/-/-)

เช้า บรกิ ารอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji
Temple) เป็นวดั พุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมชี ่ือเสยี งมากของ
เมืองนาริตะ สร้างข้ึนในปี 940 ตัง้ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตัง้ อยู่ใน
บรเิ วณทกี วา้ งขวาง เช่น หอ้ งโถงหลกั เจดยี ์ 3 ชนั้ สไตล์ Tahoto
มชี ่อื ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงั มสี วนญป่ี ุ่น และ
สวนยโุ รปอกี ดว้ ย

13

นาท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall)
เป็ นห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
เน่ืองจากตงั้ อย่ใู กลก้ บั สนามบนิ นานาชาตนิ ารติ ะ ภายในตกแต่ง
ในรูปแบบทท่ี นั สมยั สไตล์ญ่ปี ุ่น มรี า้ นคา้ ท่หี ลากหลายมากกว่า
150 ร้านจาหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์
ภายในบา้ น นอกจากน้ียงั มรี า้ นเสอ้ื ผา้ แฟชนั่ มากมาย เชน่ MUJI
, 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอรม์ ารเ์ กตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซง่ึ บางรา้ นไม่ตอ้ งเสยี ภาษี
สนิ ค้าสาหรบั นักท่องเท่ยี วชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใี ห้
เลอื กมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท รา้ นกาแฟ และศนู ย์
อาหาร ถดั ไปจากห้างสรรพสินค้ายงั มีโรงภาพยนตร์ Humax
Cinema เปิดใหบ้ รกิ าร
11.00 นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศ
ญี่ป่ นุ
13.55 ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ
603 ** ไม่มบี รกิ ารอาหารและเคร่อื งด่มื บนเคร่อื งบนิ ใชเ้ วลาบนิ
โดยประมาณ 6 ชวั่ โมง **

14

19.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินดอนเมือง
กรงุ เทพฯ ขอให้ทกุ ท่านเดินทางกลบั โดย

สวสั ดิภาพ พรอ้ มความประทบั ใจ
*************************************************


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วิจัยลดาภรณ์
Next Book
Projek Buku Mutabaah Amal