The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างวิชากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Natthaphon Kaew-on, 2022-07-12 04:16:51

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างวิชากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างวิชากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศ

รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑ ช่ือวชิ า ภาษาอังกฤษ ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกติ ภาคเรยี นท่ี ๑

*****************************************************

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องคำแนะนำและคำชี้แจงง่ายๆ อ่านออก
เสียงข้อความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านนิทานและบทร้อยกรองสั้นๆ เลือกระบุประโยคและข้อ
ความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่านสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆพูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับและแสดงความปฏิเสธกิจกรรมต่างๆใกล้ตัวพูดบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์
สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว สรุป วิเคราะห์เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
เทศกาลวันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการ
ออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของเจ้าของ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันสำคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของ
ไทยค้นคว้ารวบรวมสรุปข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกีย่ วข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ จากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา

โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ตา่ งๆ

เพื่อให้เกดิ ความรู้ความคดิ ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสารเหน็ คุณค่า นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่เี หมาะสม
ตวั ชวี้ ัด

ต ๑.๑ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
ต ๑.๒ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
ต ๑.๓ม.๑/๒
ต ๒.๑ม.๑/๑
ต ๒.๒ม.๑/๑, ม.๑/๒
ต ๓.๑ม.๑/๑
ต ๔.๑ม.๑/๑
ต ๔.๒ม.๑/๑

รวม ๑๕ ตัวชว้ี ัด

คำอธบิ ายรายวชิ า

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสวชิ า อ ๒๑๑๐๒ ช่ือวิชา ภาษาองั กฤษ ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๖๐ ชว่ั โมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต ภาคเรยี นท่ี ๒

*****************************************************

อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง บอกการลำดับคำ

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำ

ชี้แจง การขอและให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดง

ความรู้สึกและความคดิ เห็นเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณที ีอ่ ยู่

ในความสนใจพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น

และตอบคำถามเกี่ยวกบั เรอ่ื งทฟ่ี ังหรอื อา่ น คน้ คว้า รวบรวม สรปุ ขอ้ มลู จากสอื่ และแหลง่ เรยี นรตู้ า่ งๆ เพื่อใชใ้ น

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่

และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา เขา้ ร่วมและจัดกจิ กรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์

สามารถสื่อสารด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความใฝ่เรียนรู้

มงุ่ มัน่ ในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ และรักความเป็นไทย

ตวั ชวี้ ดั

ต ๑.๑ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

ต ๑.๒ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕

ต ๑.๓ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

ต ๒.๑ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

ต ๒.๒ม.๑/๑, ม.๑/๒

ต ๓.๑ม.๑/๑

ต ๔.๑ม.๑/๑

ต ๔.๒ม.๑/๑

รวมท้ังหมด ๒๐ ตัวชว้ี ัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศ

รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑ ชอ่ื วิชา ภาษาองั กฤษ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๒
ภาคเรียนท่ี ๑
เวลา ๖๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกติ

*****************************************************

ศกึ ษาและปฏบิ ัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธบิ ายง่ายๆ ตามสถานการณต์ ่างๆ สรปุ
ใจความสำคญั และรายละเอียดสนับสนุน พรอ้ มทง้ั แสดงความคิดเห็น ใหเ้ หตผุ ล และยกตวั อยา่ งประกอบจาก
การอ่านเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้นๆ เรื่องใกล้ตัว ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันของตนเอง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสงั คม สภาพอากาศ การเฉลิมฉลอง เทศกาล อาหาร
งานเทศกาล วันสำคญั ชีวิตความเปน็ อยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของเจา้ ของภาษา ข้อมูล/ขอ้ เทจ็ จรงิ ทเี่ กี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ตำนานเรื่องเล่า ภาพยนตร์ ระบุ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย พร้อมทั้งประชาสมั พนั ธ์ข้อมูล ขา่ วสารของโรงเรยี นเปน็ ภาษาองั กฤษ ขอและใหข้ อ้ มูล ใช้ทกั ษะใน
การสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจำวัน
ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวนั เช่น ในหอ้ งเรยี น สถานศึกษา ชุมชน

โดยการอ่านออกเสียง เขียน อธิบาย สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริง สรุ ป
ใจความสำคัญ และนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ใช้ทักษะในการสื่อสาร ภาษา
น้ำเสียงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจให้เหมาะสมกับบคุ คล โอกาส และมารยาทสงั คม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ความ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ
ตัวชว้ี ดั

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓
ต ๒.๑ ม. ๒/๒
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒
ต ๓.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

รหัสวชิ า อ ๒๒๑๐๒ ชอื่ วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ ๒

เวลา ๖๐ ชว่ั โมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ๒

*****************************************************

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยาย กิจกรรม และสถานการณต์ ่างๆ ในชีวิต ประจำวัน ประสบการณ์
เช่น การไปพัก ผ่อนวันหยดุ การเปรียบเทียบข่าวและเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสงั คม ข้อมูลข่าวสาร
สือ่ ทีไ่ มใ่ ชค่ วามเรยี งรปู แบบต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ ในชวี ติ ประจำวัน ความเจบ็ ป่วย สขุ ภาพ และการ
ออกกำลังกาย ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ข้อมูล
สว่ นตวั รายการโทรทัศน์ ความบนั เทงิ ตา่ งๆ ประเภทของดนตรี เครอื่ งดนตรีพนื้ เมือง การแสดงความคิดเห็น
กฎระเบียบของโรงเรยี น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เสียงและการไดย้ นิ ตลอดจนการจัดตารางนัดหมาย พร้อม
ทงั้ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และยกตวั อย่างประกอบจากการอ่านเร่ือง ขา่ ว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม
การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งขอและให้ข้อมูล ใช้ทักษะในการ
สื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจำวัน
ประสบการณ์ สถานการณต์ า่ งๆ

โดยการอ่านออกเสียง เขียน อธิบาย สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริง สรุป
ใจความสำคัญ และนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ใช้ทักษะในการสื่อสาร ภาษา
น้ำเสียงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจใหเ้ หมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสงั คม และวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ความ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ
ตัวช้ีวัด

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒
ต ๓.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒

รวมท้ังหมด ๒๑ ตัวชวี้ ดั

คำอธบิ ายรายวชิ า

กลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาต่างประเทศ

รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑ ช่อื วชิ า ภาษาองั กฤษ ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๖๐ ชว่ั โมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หนว่ ยกิต ภาคเรยี นที่ ๑

*****************************************************

ศกึ ษาการใช้คำขอร้อง ใหค้ ำแนะนำ คำช้แี จง คำอธบิ ายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ อ่าน
ออกเสียงคำศัพท์ สำนวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒั นธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปขอ้ มูล ขอ้ เท็จจริง แล้วนำเสนอดว้ ยการพูดและการเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยา่ งถูกตอ้ งเหมาะสมตามกาลเทศะ

โดยการอ่านออกเสียง เขียน อธิบาย สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริง สรุป
ใจความสำคัญ และนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ใช้ทักษะในการสื่อสาร ภาษา
น้ำเสียงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจใหเ้ หมาะสมกบั บคุ คล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ความ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ
ตวั ช้วี ดั

ต๑.๑ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
ต๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
ต๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ต๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ต๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ต ๓.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวช้ีวัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ

รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒ ช่อื วชิ า ภาษาองั กฤษ ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี ๓

เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หนว่ ยกิต ภาคเรียนท่ี ๒

*****************************************************

ศกึ ษาความรู้เกยี่ วกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลกั การอา่ นออกเสยี งส่ือที่ไม่ใช่ความ
เสี่ยงการจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรอ่ื งตา่ งๆใกลต้ ัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้
ข้อมลู การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก การบรรยายเก่ยี วกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความ
สำคัญ การวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาษา นํ้าเสียง
กิริยาทา่ ทาง ชวี ิตความเปน็ อยู่ ขนบธรรมเนยี มประเพณี และวฒั นธรรม ของเจ้าของภาษา ความเหมือนความ
แตกต่าง การออกเสียงประโยค ลำดับคำถามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ศึกษา
การใช้ภาษาส่อื สารในสถานการณจ์ ริง สถานการณ์จำลอง การค้นควา้ การเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ์ข่าวสารของ
โรงเรียน ชมุ ชนและสงั คม

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การสืบเสาะความรู้ การสืบค้น
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติตามสถานการณต์ า่ งๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเขา้ ใจ สามารถนำเสนอ สอื่ สาร เหน็ คณุ คา่ และประโยชน์ นำความรู้
ไปใชป้ ระโยชน์ในชีวติ ประจำวันอย่างเหมาะสม ตลอดจนมคี วามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็น
ไทย ซอื่ สัตย์ สจุ ริต มวี ินยั ใฝ่เรียนรู้ และมงุ่ มั่นในการทำงาน

ตวั ชี้วัด
ต ๑.๑ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
ต ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
ต ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ต ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ต ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ต ๓.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวช้ีวดั

โครงสรา้ งรายวิชา

รายวชิ า อ21101 ภาษาองั กฤษพืน้ ฐาน กลุม่ สาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

หน่วย ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ช้นิ งาน/
ท่ี ตัวชีว้ ดั ความคดิ รวบยอด (ชม.) ภาระงาน

๑ Back to ต 1.1 ม.1/2, ม.1/4 การเรียนรคู้ ำศัพท์เกย่ี วกับชอ่ื 15 15 - ใบงาน
ต 1.2 ม.1/1, ม.1/4
School ต 1.3 ม.1/1 วิชา ช่อื ประเทศ เชอ้ื ชาติ และ - แบบฝกึ หดั
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1 สำนวนภาษาที่ใชใ้ นการขอ - A short
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1 และใหข้ ้อมลู ชว่ ยใหเ้ ข้าใจ paragraph
ต 4.2 ม.1/1
และบอกรายละเอียดของเรื่อง presenting

ที่อ่านและฟังได้ นอกจากนย้ี ัง yourself

สามารถนำคำศพั ทแ์ ละ

สำนวนภาษาท่เี รยี นไปใช้พูด

แลกเปลี่ยนข้อมลู สว่ นตัวของ

ตนเองและผอู้ ่นื และเขียนให้

ข้อมูลสว่ นตัวของตนเองได้

อยา่ งถูกต้อง

๒ Cool Stuff!! ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3, การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน 15 20 - ใบงาน
ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1 และโครงสรา้ งภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหดั
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 ใหเ้ ข้าใจและบอกรายละเอียด - Talking about
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1 ของเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ possessions &

นอกจากนย้ี ังสามารถนำส่งิ ที่ abilities

เรียนรู้ไปใช้ในการพดู และ - A short

เขยี นส่ือสาร แลกเปลย่ี น paragraph about

ขอ้ มูลเกยี่ วกับสิ่งของใกล้ตวั a cartoon

ลักษณะของบุคคลได้อยา่ ง character

ถูกต้องและเหมาะสม

ตลอดจนมคี วามเขา้ ใจใน

มารยาทและวัฒนธรรมของ

เจา้ ของภาษา

๓ Homes! ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, การเรยี นรูค้ ำศัพท์ สำนวน 15 15 - ใบงาน
ม.1/3, ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1, ม.1/4 และโครงสร้างภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหดั
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 ให้เข้าใจและบอกรายละเอยี ด - Describing
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1 ของเร่ืองที่อา่ นและฟังได้ rooms and

นอกจากนย้ี งั สามารถนำสง่ิ ท่ี location

เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและ

เขียนสื่อสาร แลกเปลยี่ น

หน่วย ช่อื หน่วย มาตรฐานการเรียนรู/้ สาระสำคัญ/ เวลา คะแนน ช้นิ งาน/
ท่ี ตวั ชี้วดั ความคดิ รวบยอด (ชม.) ภาระงาน

ข้อมลู เกย่ี วกบั บ้านของตนเอง

และสงิ่ ของใกล้ตัวได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม รวมถงึ

เป็นพน้ื ฐานในการคน้ ควา้ หา

ขอ้ มลู เพิ่มเติมเกย่ี วกบั เร่อื ง

ของแมลงและลักษณะบา้ น

ตลอดจนมีความเขา้ ใจใน

มารยาทและวฒั นธรรมของ

เจา้ ของภาษา

๔ Families ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3, การเรยี นรคู้ ำศัพท์ สำนวน 15 20 - ใบงาน

ม.1/4 และโครงสรา้ งภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหัด

ต 1.2 ม.1/1, ม.1/4, ให้เข้าใจและบอกรายละเอยี ด - A blog entry

ม.1/5 ของเร่ืองท่ีอา่ นและฟัง รวมถงึ about your

ต 1.3 ม.1/1, ม.1/3 บทกลอน นอกจากนยี้ ัง favourite singer

ต 2.1 ม.1/1, ม./3 สามารถนำส่ิงทเี่ รยี นรู้ไปใช้ใน - Family & Friends

ต 2.2 ม.1/1 การพูดและเขยี นสื่อสาร

ต 3.1 ม.1/1 แลกเปล่ียนขอ้ มลู เก่ียวกบั

ต 4.1 ม.1/1 ตนเอง สมาชกิ ในครอบครัว

ต 4.2 ม.1/1 อาชพี การถามและบอกเวลา

ไดอ้ ย่างถูกต้องและเหมาะสม

รวมถงึ เปน็ พนื้ ฐานในการ

ค้นควา้ หาข้อมลู เพิ่มเตมิ

เกย่ี วกบั อาชีพที่สนใจและ วธิ ี

ทักทายของประเทศต่าง ๆ

ตลอดจนมคี วามเข้าใจใน

มารยาทและวัฒนธรรมของ

เจา้ ของภาษา

รวมคะแนนเก็บ 70

คะแนนสอบปลายภาค 30

รวมท้งั สน้ิ ภาคเรียนท่ี 1 60 100

โครงสรา้ งรายวิชา

รายวชิ า อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ

หนว่ ย ชอ่ื หน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสำคัญ/ เวลา คะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน
ท่ี ตวั ช้วี ัด ความคดิ รวบยอด (ชม.)

5 Great ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3, การเรยี นรู้คำศัพท์ สำนวน และ 15 15 - ใบงาน

Animals! ม.1/4 โครงสร้างภาษา จะช่วยใหเ้ ข้าใจ - แบบฝึกหดั

ต 1.2 ม.1/1, ม.1/4, และบอกรายละเอยี ดของเร่ืองท่ี - National

ม.1/5 อ่านและฟงั ได้ นอกจากนย้ี ัง animals from

ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, สามารถนำสิง่ ทเ่ี รยี นรู้ไปใช้ในการ around the

ม.1/3 พดู และเขียน แลกเปล่ียนขอ้ มูล world

ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 เกยี่ วกับตนเอง ผู้อนื่ สตั ว์ และสง่ิ

ต 2.2 ม.1/1 ใกลต้ ัว ไดอ้ ย่างถูกตอ้ งและ

ต 3.1 ม.1/1 เหมาะสม รวมถึงเป็นพื้นฐานใน

ต 4/1 ม.1/1 การค้นควา้ หาข้อมลู เพม่ิ เตมิ

เก่ยี วกบั เทศกาล ตลอดจนเห็นถึง

ความสำคญั ของการอนุรักษ์พันธ์ุ

พืชและสัตว์ และมีความเข้าใจใน

มารยาทและวัฒนธรรมของ

เจา้ ของภาษา

6 Weather & ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3, การเรยี นรู้คำศัพท์ สำนวน และ 15 20 - ใบงาน

Clothes ม.1/4 โครงสร้างภาษา จะช่วยใหเ้ ขา้ ใจ - แบบฝกึ หดั

ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, จบั ใจความสำคญั และบอก - The four

ม.1/4, รายละเอยี ดของเรือ่ งทอ่ี า่ นและ seasons (pop-up

ม.1/5 ฟัง รวมถงึ บทกลอน นอกจากนี้ book)

ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2 ยงั สามารถนำส่ิงที่เรยี นรู้ไปใช้ใน

ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 การพดู และเขียนสื่อสาร แสดง

ต 3.1 ม.1/1 ความรสู้ ึก ความคิดเห็น

ต 4/1 ม.1/1 แลกเปล่ยี นขอ้ มลู เกีย่ วกบั ตนเอง

สมาชิกในครอบครวั บุคคลอื่น

สภาพอากาศ เสื้อผา้ และเครื่อง

แต่งกายได้อย่างถูกตอ้ งและ

เหมาะสม รวมถึงมีความรู้

เกีย่ วกับภยั พบิ ตั ิทางธรรมชาติ

และสามารถปฏบิ ตั ิตนได้อยา่ ง

ถกู ต้อง ตลอดจนมคี วามเข้าใจใน

หน่วย ชือ่ หน่วย มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชิน้ งาน/ภาระงาน
ที่ ตวั ชี้วัด ความคิดรวบยอด (ชม.)

มารยาทและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา

7 Food ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, การเรยี นรู้คำศัพท์ สำนวน และ 15 15 - ใบงาน
- แบบฝึกหัด
ม.1/4 โครงสร้างภาษา จะชว่ ยให้เข้าใจ - Ordering
food/drink
ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, บอกรายละเอียด และสรปุ เรื่องท่ี
20 - ใบงาน
ม.1/3 อ่านและฟังได้ นอกจากน้ยี ัง - แบบฝกึ หดั
- A short
ม.1/4, ม.1/5 สามารถนำสิ่งทเี่ รยี นรู้ไปใชใ้ นการ presentation of
mythical
ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนขอและใหข้ ้อมูล creatures
- Musical
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 เกย่ี วกับตนเองและอาหาร instruments

ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 สามารถสง่ั อาหารและเครือ่ งดื่ม 70
30
ต 3.1 ม.1/1 ไดอ้ ย่างถูกต้องและเหมาะสม

ต 4/1 ม.1/1 รวมถึงเป็นพนื้ ฐานในการคน้ คว้า

หาขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เช้อื จุลินทรีย์ ตลอดจนมีความ

เข้าใจในมารยาทและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา

8 Masters of ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, การเรยี นร้คู ำศัพท์ สำนวน และ 15

Art ม.1/4 โครงสรา้ งภาษา จะช่วยใหเ้ ข้าใจ

ต 1.2 ม.1/1, ม.1/4, บอกรายละเอียด และสรุปเร่ืองท่ี

ม.1/5 อา่ นและฟงั ได้ นอกจากนยี้ ัง

ต 1.3 ม.1/1 สามารถนำสงิ่ ท่เี รียนรู้ไปใชใ้ นการ

ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 พูดและเขยี นสือ่ สาร แสดงความ

ต 3.1 ม.1/1 คดิ เหน็ แลกเปลย่ี นข้อมูล

ต 4/1 ม.1/1 เกีย่ วกับตนเอง ภาพยนตร์

เหตุการณใ์ นอดีต ดนตรีได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และ

สามารถคน้ คว้าขอ้ มูลเพ่ิมเติม

รวมถงึ มคี วามรูเ้ กี่ยวกบั

สญั ลักษณ์อาเซยี น ตลอดจนมี

ความเขา้ ใจในมารยาทและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

รวมคะแนนเก็บ

คะแนนสอบปลายภาค

หนว่ ย ช่อื หน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ช้นิ งาน/ภาระงาน
ท่ี ตัวช้วี ดั ความคิดรวบยอด (ชม.)

รวมท้งั สิ้น ภาคเรียนที่ 2 60 100

โครงสร้างรายวชิ า

รายวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

หน่วย ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสำคัญ/ เวลา คะแนน ชิน้ งาน/ภาระงาน
ที่ ตวั ชวี้ ัด ความคดิ รวบยอด (ชม.) เกบ็

1 At Work, At ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4 การจบั ใจความสำคัญและ 15 15 - ใบงาน

Play ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, รายละเอยี ดของข้อมูลที่อ่าน - แบบฝึกหัด

ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 และฟงั เป็นความสามารถที่ - A blog entry

ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2 สำคัญประการหน่งึ ของทักษะ about a typical

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 การรับสาร ซึ่งจะนำไปสกู่ าร weekend

ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 สรุปสารทรี่ บั ได้ นอกจากน้ีการ

ต 3.1 ม.2/1 มคี วามรเู้ ก่ยี วกับคำศัพท์และ

ต 4.1 ม.2/1 ประโยคต่าง ๆ ตามเนื้อหา จะ

ต 4.2 ม.2/1 ช่วยให้สามารถนำสง่ิ ท่ีเรยี นรู้ไป

ใช้ในการพูด/เขยี นสอ่ื สารได้

อยา่ งถูกต้อง ตลอดจนมีความ

เขา้ ใจในวฒั นธรรมของเจ้าของ

ภาษา

2 Myths & ต 1.1 ม.2/2, ม.2/3, การเรียนร้คู ำศัพท์ ประโยค 15 20 - ใบงาน

Legends ม.2/4 สำนวน และโครงสร้างทาง - แบบฝกึ หดั

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/4 ภาษา ชว่ ยให้สามารถจับ - Gap fill

ต 1.3 ม.2/1 ใจความสำคญั รายละเอียดของ - A paragraph

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 ขอ้ มลู ท่ีอา่ นและฟงั และลำดับ about Boudicca

ต 3.1 ม.2/1 เหตกุ ารณ์ได้ รวมทงั้ ช่วยให้

ต 4.1 ม.2/1 สามารถพดู และเขยี นส่อื สารได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม

สถานการณ์ ตลอดจนเกดิ ความ

เขา้ ใจในวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาและของประเทศกลุ่ม

ประชาคมอาเซยี น เข้าใจความ

เหมือนและความตา่ งของ

ภาษาองั กฤษและภาษาไทย

3 Let’s Party! ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4 การเรียนรู้และเขา้ ใจคำศัพท์ 15 15 - ใบงาน

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/4, ประโยค โครงสรา้ งภาษา และ - แบบฝกึ หัด

ม.2/5 การเรยี งลำดบั เหตุการณ์ ช่วย - Comprehension

ต 1.3 ม.2/1, ม.2/3 ให้เขา้ ใจใจความสำคญั - Gap fill

รายละเอยี ด และสรุปเรือ่ งที่ - Writing a story

หน่วย ช่อื หน่วย มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชิน้ งาน/ภาระงาน
ท่ี
ตวั ชีว้ ัด ความคดิ รวบยอด (ชม.) เกบ็

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, อ่านและฟัง และสามารถ

ม.2/3 แลกเปลีย่ นความคิดเหน็ นำสง่ิ

ต 2.2 ม.2/2 ทีเ่ รียนรู้ไปใชใ้ นการพูดและ

ต 3.1 ม.2/1 เขยี นสื่อสารเกีย่ วกับเทศกาล

ต 4.1 ม.2/1 และการเฉลมิ ฉลองได้อยา่ ง

ต 4.2 ม.2/2 ถกู ต้องเหมาะสม ตลอดจน

เข้าใจในความเหมือนและความ

ตา่ งของภาษาองั กฤษและ

ภาษาไทย และเข้าใจใน

มารยาทและวฒั นธรรมของ

เจ้าของภาษา รวมถงึ เขา้ ใจใน

วฒั นธรรมและประเพณใี น

ประเทศกลมุ่ ประชาคมอาเซยี น

4 Sports & ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, การเรยี นรู้คำศัพท์ สำนวน และ 15 20 - ใบงาน
Chores
ม.2/3, โครงสร้างภาษา จะช่วยให้ - แบบฝึกหดั

ม.2/4 เขา้ ใจใจความสำคญั สามารถ - Matching

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, บอกรายละเอียด และแสดง - Comprehension

ม.2/4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อ่าน - A short text

ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, และฟงั รวมถึงสามารถนำสงิ่ ที่ about how we

ม.2/3 เรียนรู้ไปใชใ้ นการพูด และเขียน can protect the

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 แสดงความคดิ เหน็ เกี่ยวกบั environment

ต 3.1 ม.2/1 ความชอบ/ไม่ชอบ เรื่องตา่ ง ๆ

ต 4.1 ม.2/1 ใกล้ตวั การอนุรักษส์ ง่ิ แวดล้อม

การพูดชักชวน การตอบรบั และ

ปฏิเสธคำชวนได้ นอกจากนย้ี ัง

สามารถใชส้ อื่ เทคโนโลยีค้นคว้า

ข้อมลู ตลอดจนเขา้ ใจความ

เหมือนและความแตกตา่ งของ

ภาษาไทยกบั ภาษาอังกฤษ

รวมคะแนนเกบ็ 70

คะแนนสอบปลายภาค 30

รวมทั้งส้นิ ภาคเรียนที่ 1 60 100

โครงสร้างรายวชิ า

รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน กลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาต่างประเทศ

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2 จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

หนว่ ย ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรยี นร้/ู สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชน้ิ งาน/ภาระ
ที่ ตวั ช้ีวัด ความคิดรวบยอด (ชม.) งาน

5 Our ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4 การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และ 15 15 - ใบงาน
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/4, ม.
Wonderful 2/5 โครงสร้างภาษา จะช่วยใหเ้ ข้าใจ - แบบฝึกหัด
ต 1.3 ม.2/1
World ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 และบอกรายละเอยี ดของเรื่องที่ -
ต 2.2 ม.2/1
ต 3.1 ม.2/1 อา่ นและฟงั ได้ นอกจากนี้ยังช่วย Comprehensi
ต 4.1 ม.2/1
ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน on
ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/4 การพดู และเขยี นสื่อสาร - Postcard
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/3
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 เปรยี บเทียบ และแสดงความ
ต 2.2 ม.2/1
ต 4.1 ม.2/1 คิดเห็นเก่ยี วกบั สถานที่และ

สงิ่ แวดล้อมรอบตวั ได้อยา่ ง

ถูกต้อง ตลอดจนมีความเขา้ ใจ

ในมารยาทและวัฒนธรรมของ

เจา้ ของภาษา

6 Out and การเรยี นรแู้ ละเขา้ ใจคำศัพท์ 15 20 - ใบงาน
About
ประโยค โครงสรา้ งภาษา และ - แบบฝกึ หัด

การเรียงลำดบั เหตุการณ์ ช่วยให้ - Gap fill

เขา้ ใจใจความสำคญั - Multiple

รายละเอยี ด และสรปุ เร่ืองท่ีอ่าน choice

และฟัง และสามารถแลกเปล่ียน - Cohesion

ความคดิ เหน็ นำสิง่ ที่เรยี นรู้ไปใช้ - Writing an

ในการพูดและเขยี นสือ่ สารได้ e-mail about

อยา่ งถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน your holiday

เขา้ ใจลกั ษณะของภาษาอังกฤษ

ทม่ี ีทัง้ ความเหมือนและความ

ต่างจากภาษาไทย และเข้าใจใน

มารยาทและวัฒนธรรมของ

เจา้ ของภาษา รวมถึงสามารถ

แลกเปลยี่ นความคิดเหน็ เกยี่ วกับ

ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน

หนว่ ย ชอื่ หน่วย มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชิ้นงาน/ภาระ
ท่ี ตวั ชีว้ ัด ความคดิ รวบยอด (ชม.) งาน

7 Experiences ต 1.1 ม.2/3, ม.2/3, ม. การเรยี นรู้คำศัพท์ สำนวน และ 15 15 - ใบงาน

2/4 โครงสรา้ งภาษา จะช่วยใหเ้ ขา้ ใจ - แบบฝึกหัด

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/3, ม. ใจความสำคญั สามารถบอก - Gist

2/4, รายละเอยี ด ลำดับเหตุการณ์ -

ม.2/5 และแสดงความคิดเห็นเก่ยี วกับ Comprehensi

ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2 เรอ่ื งท่ีอา่ นและฟัง รวมถึง on

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 สามารถนำส่งิ ที่เรียนรู้ไปใชใ้ น - Talking

ต 2.2 ม.2/1 การพดู เขียน แสดงความ about

ต 3.1 ม.2/1 คดิ เห็นเก่ยี วกบั ประสบการณ์ experiences

ต 4.1 ม.2/1 ของบุคคล เรอื่ งตา่ ง ๆ ใกลต้ วั

การท่องเทย่ี วเชงิ อนุรักษ์ รวมถึง

พูดแสดงความเหน็ ใจและเขียน

รายงานผลสำรวจได้ นอกจากนี้

ยังสามารถใชส้ ือ่ เทคโนโลยี

ค้นควา้ ข้อมลู ตลอดจนเข้า

ใจความเหมือนและความ

แตกต่างของภาษาไทยกับ

ภาษาองั กฤษ

8 Places ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, การเรยี นรคู้ ำศัพท์ สำนวน และ 15 20 - ใบงาน

around Us ม.2/3, ม.2/4 โครงสร้างภาษา จะช่วยให้เขา้ ใจ - แบบฝกึ หัด

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม. ใจความสำคญั สามารถบอก - Matching

2/3,ม.2/4, ม.2/5 รายละเอียด และแสดงความ - Asking for &

ต 1.3 ม.2/1, ม.2/3 คดิ เหน็ เกี่ยวกบั เร่ืองท่ีอ่านและ Giving

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/3 ฟัง รวมถึงสามารถนำสง่ิ ที่เรียนรู้ directions

ต 3.1 ม.2/1 ไปใชใ้ นการพูดและเขยี นสื่อสาร - A Little

ต 4.1 ม.2/1 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ Goes a Long

ส่ิงแวดลอ้ มใกลต้ วั พดู และเขียน Way

แสดงความรูส้ ึกชอบหรอื ไม่ชอบ

ในเรือ่ งตา่ ง ๆ รวมถึงการพูด

ส่ือสารในการซ้ือสนิ คา้ การถาม

และบอกเส้นทาง นอกจากนี้ยัง

สามารถใชส้ ่อื เทคโนโลยีค้นคว้า

ข้อมูล ตลอดจนมคี วามรู้ดา้ น

ภูมิศาสตร์ ภูมอิ ากาศ และ

วัฒนธรรมของประเทศกลมุ่

ประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิด

หนว่ ย ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสำคัญ/ เวลา คะแนน ชิ้นงาน/ภาระ
ที่ ตวั ชีว้ ดั ความคิดรวบยอด (ชม.) งาน

ความเข้าใจในดา้ นวัฒนธรรมท่ี
คลา้ ยคลงึ กนั และแตกต่างกัน

รวมคะแนนเก็บ 70
คะแนนสอบปลายภาค 30
รวมทัง้ ส้นิ ภาคเรียนที่ 2 60 100

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

หน่วย ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชนิ้ งาน/ภาระงาน
ท่ี ตัวชวี้ ัด ความคิดรวบยอด (ชม.)

1 Lifestyles ต 1.1 ม.3/2, ม.3/3, การเรยี นร้คู ำศัพท์ สำนวน 15 15 - ใบงาน
ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/4, และโครงสรา้ งภาษา จะช่วย - แบบฝึกหดั
ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1 ให้เข้าใจ บอกรายละเอียด - Describing
ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3
ต 3.1 ม.3/1 และแสดงความคิดเหน็ people
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1 เกี่ยวกบั รื่องทอ่ี ่านและฟงั ได้ - Writing a careers
นอกจากนย้ี งั ช่วยให้สามารถ page

นำส่ิงท่เี รยี นรู้ไปใช้ในการพูด

และเขียนส่ือสาร เปรยี บเทยี บ

และแสดงความคิดเห็น

เกยี่ วกบั สิ่งแวดลอ้ มรอบตัวได้

อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความ

เคารพความแตกต่างซงึ่ กนั

และกัน มองเหน็ คณุ คา่ ใน

ตนเองและอยูร่ ่วมกับผู้อน่ื ได้

อย่างมีความสขุ รวมถงึ มี

ความเขา้ ใจในมารยาทและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

2 Believe it or ต 1.1 ม.3/2, ม.3/3, การเรยี นรู้คำศัพท์ สำนวน 15 20 - ใบงาน
not! ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/4, และโครงสรา้ งภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหดั
ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2 ใหเ้ ขา้ ใจ บอกรายละเอยี ด - Comprehension
ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2,
ม.3/3 แสดงความคิดเห็นและ - Writing a story
ต 2.2 ม.3/1
ต 3.1 ม.3/1 ความรูส้ กึ พดู และเขยี นเลา่ - Saying related
ต 4.1 ม.3/1 เร่อื งท่ีอา่ นและฟงั ได้ to parts of the
ต 4.2 ม.3/2 นอกจากน้ียงั สามารถนำสิง่ ที่ body

เรยี นร้ไู ปใชใ้ นการพูดขอและ

ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอุบัตเิ หตุ

สขุ ภาพได้อยา่ งเหมาะสม

รวมถึงมคี วามรูเ้ กยี่ วกับ

สภุ าษิตของเจา้ ของภาษา

สามารถเปรียบเทียบกบั

สุภาษติ ไทยท่ีมคี วามหมาย

คล้ายกัน และมีความเข้าใจใน

หนว่ ย ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู/้ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชน้ิ งาน/ภาระงาน
ท่ี ตัวชี้วดั ความคดิ รวบยอด (ชม.)

ต 1.1 ม.3/2, ม.3/3, มารยาทและวฒั นธรรมของ
ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/4, เจ้าของภาษา ตลอดจนเข้าใจ
ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1 และตระหนักถึงความสำคญั
ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3
ต 3.1 ม.3/1 ในการทำใหช้ ุมชนกลายเปน็
ต 4.1 ม.3/1
ชุมชนทยี่ ่งั ยืน ซง่ึ ก่อใหเ้ กดิ

ประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกจิ

และส่ิงแวดลอ้ ม

3 Experiences การเรียนร้คู ำศัพท์ สำนวน 15 15 - ใบงาน

และโครงสร้างภาษา จะช่วย - แบบฝกึ หดั

ใหเ้ ขา้ ใจ สามารถบอก - Multiple choice

รายละเอยี ด เล่าเหตุการณ์ - Writing a

แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก summary of text

และสรุปเรื่องทอี่ ่านและฟังได้

นอกจากนี้ยังสามารถนำสง่ิ ท่ี

เรียนรไู้ ปใช้ในการพูดและ

เขยี นสอ่ื สารเกย่ี วกับเร่อื งต่าง

ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์

รวมถึงสามารถกล่าว ขอ

โทษและตอบรบั คำขอโทษได้

อยา่ งถูกต้อง ใชค้ ำศัพท์ในการ

ค้นคว้าข้อมลู เพ่ิมเตมิ

ตลอดจนมคี วามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอนสุ าวรยี ์สำคญั ของ

ประเทศกลุ่มประชาคม

อาเซียน รวมถึงมคี วามเขา้ ใจ

ในมารยาทและวัฒนธรรมของ

เจา้ ของภาษา

4 Safe and ต 1.1 ม.3/2, ม.3/4 การเรยี นรคู้ ำศัพท์ สำนวน 15 20 - ใบงาน
Sound
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, และโครงสร้างภาษา จะช่วย - แบบฝึกหดั

ม.3/4 ให้เขา้ ใจ บอกรายละเอียด - Quiz

ต 1.3 ม.3/1 และแสดงความคิดเห็น - Talking about

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3 เกย่ี วกบั เรื่องทีอ่ ่านและฟังได้ breaking the law
- Bullies
ต 3.1 ม.3/1 นอกจากน้ยี ังสามารถนำสงิ่ ที่

ต 4.1 ม.3/1 เรียนรไู้ ปใช้ในการพดู และ

เขียนสอ่ื สาร เปรยี บเทียบ

หนว่ ย ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชน้ิ งาน/ภาระงาน
ที่ ตวั ชี้วัด ความคดิ รวบยอด (ชม.)

แสดงความคิดเหน็ เกยี่ วกับ

สง่ิ แวดล้อมรอบตัวและบุคคล

ใกล้ตวั ได้อยา่ งถูกต้อง

สามารถอ่านและสรุปข่าวได้

อยา่ งเข้าใจ ตลอดจนมคี วาม

ตระหนกั ถึงหนา้ ที่ของพลเมือง

ทง้ั ในฐานะเป็นพลเมืองของ

ประเทศ ของอาเซยี น และ

ของโลก รู้จกั เคารพสิทธิและ

ช่วยเหลอื ซ่งึ กันและกัน

รวมถงึ มคี วามเขา้ ใจใน

มารยาทและวฒั นธรรมของ

เจ้าของภาษา

รวมคะแนนเก็บ 70

คะแนนสอบปลายภาค 30

รวมทั้งสิ้น ภาคเรียนที่ 1 60 100

โครงสรา้ งรายวิชา

รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ

หนว่ ย ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสำคัญ/ เวลา คะแนน ชิ้นงาน/
ท่ี ตวั ชวี้ ัด ความคิดรวบยอด (ชม.) ภาระงาน

5 Our Blue Planet ต 1.1 ม.3/2, ม.3/4 การเรยี นรคู้ ำศัพท์ สำนวน 15 15 - ใบงาน

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, และโครงสร้างภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหัด

ม.3/4 ให้เข้าใจ บอกรายละเอียด - Gap fill

ต 1.3 ม.3/1, ม.3/3 แสดงความคดิ เหน็ และ - A speech

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3 ความรู้สึกเก่ยี วกับเร่ืองท่ีอา่ น about

ต 3.1 ม.3/1 และฟังได้ สามารถนำส่ิงที่ Stonehenge

ต 4.1 ม.3/1 เรยี นรไู้ ปใชใ้ นการพดู และ

ต 4.2 ม.3/2 เขียนส่อื สาร แสดงความ

คดิ เหน็ เก่ยี วกบั ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ ปัญหาสงิ่ แวดล้อม

และวธิ ีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

นอกจากน้ียังสามารถพูดให้

คำแนะนำ ตอบรบั และปฏิเสธ

คำแนะนำ ค้นควา้ ความรู้

เพิ่มเติมจากแหลง่ การเรียนรู้

ตา่ ง ๆ ตลอดจนตระหนกั ถึง

ความสำคญั ของพลงั งาน รู้จกั

ประหยัดและใชพ้ ลงั งานอย่าง

รู้คณุ ค่า รวมถึงมคี วามเข้าใจ

ในมารยาทและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา

6 Technology & ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, การเรยี นรคู้ ำศัพท์ สำนวน 15 20 - ใบงาน

Communication ม.3/3, ม.3/4 และโครงสรา้ งภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหดั

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ให้เขา้ ใจ บอกรายละเอียด - Multiple

ม.3/4 ม.3/5 แสดงความคิดเห็นเกยี่ วกบั Matching

ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2, เรอ่ื งท่ีอา่ นและฟงั ได้ สามารถ - Writing the

ม.3/3 นำสิ่งทเ่ี รยี นร้ไู ปใชใ้ นการพูด sentences

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3 และเขียนให้คำแนะนำ about

ต 3.1 ม.3/1 เกย่ี วกบั การใช้คอมพวิ เตอร์ gestures in

ต 4.1 ม.3/1 และอินเทอร์เนต็ พดู อธบิ าย your country

ต 4.2 ม.3/2 ลำดับหรอื ขน้ั ตอนในการทำสิ่ง a tourist

ต่าง ๆ ได้ เขียนเรียงความ

หนว่ ย ชอื่ หน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ช้นิ งาน/
ที่ ตวั ชว้ี ัด ความคิดรวบยอด (ชม.) ภาระงาน

แสดงขอ้ ดีและข้อเสยี should

ตลอดจนตระหนักถึง advoid

ความสำคัญเร่ืองความเหล่อื ม - Body

ลำ้ ในการเข้าถึงสารสนเทศ Language

รวมถึงมีความเขา้ ใจใน

มารยาทและวฒั นธรรมของ

เจา้ ของภาษา

7 Entertainment ต 1.1 ม.3/2, ม.3/3, การเรียนรคู้ ำศัพท์ สำนวน 15 15 - ใบงาน

ม.3/4 และโครงสรา้ งภาษา จะชว่ ย - แบบฝึกหัด

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/3, ใหเ้ ขา้ ใจ บอกรายละเอยี ด -

ม.3/4, ม.3/5 แสดงความคดิ เห็นเกีย่ วกบั Comprehensi

ต 1.3 ม.3/1 เรอ่ื งท่ีอ่านและฟังได้ สามารถ on

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3 นำส่งิ ท่ีเรยี นร้ไู ปใชใ้ นการพูด - Writing an

ต 2.2 ม.3/2 และเขียนส่ือสาร แสดงความ e-mail about

ต 3.1 ม.3/1 คิดเหน็ ให้คำแนะนำเก่ยี วกับ your

ต 4.1 ม.3/1 รายการโทรทศั น์และ favourite TV

ภาพยนตร์ได้อย่างเหมาะสม series

นอกจากนี้ยงั สามารถใช้

คำศัพทค์ น้ ควา้ ความรเู้ พิ่มเติม

จากแหลง่ การเรยี นรู้ต่าง ๆ

ตลอดจนตระหนักถงึ

ความสำคญั และเหน็ คุณคา่

ของงานวรรณกรรม รวมถึงมี

ความเข้าใจในมารยาทและ

วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

8 Places & ต 1.1 ม.3/2, ม.3/3, การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน 15 20 - ใบงาน

Lifestyles ม.3/4 และโครงสร้างภาษา จะช่วย - แบบฝกึ หัด

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/3, ใหเ้ ขา้ ใจ บอกรายละเอยี ด -

ม.3/4 แสดงความคิดเห็นเกย่ี วกบั Comprehensi

ต 1.3 ม.3/1 เรอ่ื งที่อ่านและฟงั ได้ สามารถ on

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/3 นำสงิ่ ทเ่ี รยี นรูไ้ ปใช้ในการพูด - Talking

ต 3.1 ม.3/1 และเขียนสื่อสารเกี่ยวกบั about

ต 4.1 ม.3/1 สถานทตี่ า่ ง ๆ บา้ นของตนเอง holiday

ต 4.2 ม.3/2 และผอู้ ื่น วันหยดุ ได้อย่าง -A

เหมาะสม นอกจากน้ียัง presentation

สามารถใชค้ ำศพั ท์คน้ คว้า about life in

หนว่ ย ช่อื หน่วย มาตรฐานการเรียนร/ู้ สาระสำคญั / เวลา คะแนน ชน้ิ งาน/
ท่ี ตวั ชี้วัด ความคิดรวบยอด (ชม.) ภาระงาน

ความรเู้ พ่มิ เติมจากแหล่งการ ancient

เรยี นรตู้ ่าง ๆ รวมถงึ มีความ Egypt

เข้าใจในมารยาทและ

วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

รวมคะแนนเก็บ 70

คะแนนสอบปลายภาค 30

รวมท้ังสิ้น ภาคเรยี นที่ 2 60 100


Click to View FlipBook Version