The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1.รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดอำนาจเจริญ-หน้า-1-18,1-ผสาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amnatcharoen nso, 2020-06-10 05:30:58

1.รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดอำนาจเจริญ-หน้า-1-18,1-ผสาน

1.รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดอำนาจเจริญ-หน้า-1-18,1-ผสาน

รายงานผล
การสารวจภาวะเศรษฐกจิ และสังคมของครวั เรอื น

พ.ศ. 2560
จงั หวัดอานาจเจริญ

สานกั งานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คม

รายงานผล
การสารวจภาวะเศรษฐกจิ และสังคมของครวั เรอื น

พ.ศ. 2560
จังหวัดอานาจเจริญ

สานักงานสถิติแหง่ ชาติ
กระทรวงดิจทิ ัลเพ่อื เศรษฐกิจและสังคม

ii

หน่วยงานเจา้ ของเร่อื ง กลุ่มสถติ ริ ายไดร้ ายจา่ ย
กองสถิตสิ งั คม
สานักงานสถติ แิ หง่ ชาติ
โทรศพั ท์ 0 2142 1261 - 63
โทรสาร 0 2143 8136
ไปรษณีย์อิเลก็ ทรอนกิ ส์ : [email protected]

หนว่ ยงานที่เผยแพร่ กองสถิตพิ ยากรณ์

สานกั งานสถิตแิ หง่ ชาติ
ศนู ย์ราชการเฉลิมพระเกยี รติ 80 พรรษาฯ
อาคารรฐั ประศาสนภกั ดี ชน้ั 2
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2141 7498
โทรสาร 0 2143 8132
ไปรษณยี อ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ : [email protected]

และ สำนักงำนสถติ ิจงั หวัดอำนำจเจรญิ
ปที ี่จัดพมิ พ์ ศำลำกลำงจังหวดั อำนำจเจรญิ ชั้น 3
อ.เมอื งอำนำจเจรญิ จ.อำนำจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0 4552 3040
โทรสำร 0 4552 3120
ไปรษณยี ์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

2561

จดั พิมพโ์ ดย สำนักงำนสถติ ิจงั หวดั อำนำจเจริญ

iii

คำนำ

สำนักงำนสถติ ิแห่งชำติ ได้จัดทำกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
ทั่วประเทศ ในคำบเวลำตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคม 2560 วัตถุประสงค์ของกำรสำรวจน้ี
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อำศัย ตลอดจนกำรเป็นเจ้ำของ
สินทรัพย์ที่สำคัญของครัวเรือน รำยงำนผลกำรสำรวจ จัดพิมพ์เป็นรำยจังหวัด ฉบับรำยภำคและ
ทัว่ รำชอำณำจักร

ในรำยงำนฉบับนี้ เป็นกำรเสนอผลระดับจังหวัดของจังหวัดอำนำจเจริญ ซึ่งได้แสดงไว้เฉพำะ
ตำรำงข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญ ๆ ทำงด้ำนรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หนี้สิน กำรกระจำยรำยได้และ ลักษณะบำง
ประกำรของครวั เรอื น โดยจำแนกขอ้ มูลตำมสถำนะทำงเศรษฐสงั คมของครวั เรือน โดยรวมทง้ั จงั หวัด

สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำ
ประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลสถิติตำม
สมควร สำนักงำนสถิติจังหวดั อำนำจเจริญ ยินดี รบั คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นจำกผู้ใช้ขอ้ มูลสถิติทุกท่ำน อัน
จะเป็นประโยชน์อย่ำงย่งิ ในกำรใช้เป็นแนวทำงปรบั ปรุงแก้ไขกำรจัดทำรำยงำนผลฉบับต่อไป

บทสรุปผู้บรหิ าร

สำนักงำนสถิติแห่งชำติจังหวัดอำนำจเจริญได้ 2. คา่ ใช้จา่ ย1/ของครวั เรือน ปี 2560
จัดทำกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ครัวเรือนจังหวัดอำนำจเจริญ ในปี 2560
ปี 2560 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย
ภำวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจน มีค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียเดือนละ 16,575 บำท ค่ำใช้จ่ำยร้อยละ
ลักษณะที่อยู่อำศัย โดยทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุก 37.9 เป็นค่ำอำหำรเครื่องด่ืมและยำสูบ (ซึ่งในจำนวนน้ี
เดือน (มกรำคม - ธันวำคม 2560) จำกครัวเรอื นตวั อย่ำง เป็นค่ำเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.4) รองลงมำ
ของจังหวัดอำนำจเจริญ จำนวน 580 ครัวเรือน ท้ังใน เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเดินทำงและยำนพำหนะ
เขตเทศบำล และนอกเขต ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายที่นาเสนอเป็น ร้อยละ 16.9 ค่ำที่อยู่อำศัยและเคร่ืองใช้ภำยในบ้ำน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยท่ีจาเป็นต้องใช้ในการยังชีพเท่านั้น จึง ร้อยละ 14.1 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้ำ
ไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซ้ือบ้าน/ท่ีดิน และเงินออม ร้อยละ 4.6 ใช้ในกำรบันเทิง/กำรจัดงำนพิธี/ศำสนำ
ซึ่งสรุปผลกำรสำรวจท่ีสำคญั ไดด้ งั นี้ ร้อยละ 5.2 ใช้ในกำรสื่อสำร ร้อยละ 3.0 ใช้ในกำรศึกษำ
ร้อยละ 0.8 และค่ำเวช ภั ณ ฑ์ /ค่ำรักษ ำพ ยำบ ำล
1. รายไดข้ องครวั เรอื น ปี 2560 ร้อยละ 1.3 ในส่วนของค่ำใช้จำ่ ยท่ีไม่เก่ียวกับกำรอปุ โภค
บริโภค เช่น ค่ำภำษี เงินบรจิ ำค ของขวัญ เบ้ียประกันภัย
จำกผลกำรสำรวจ ในปี 2560 พบว่ำครัวเรือน ซือ้ สลำก กนิ แบ่ง/หวย ดอกเบ้ยี สูงถึงรอ้ ยละ 16.2
จังหวัดอำนำจเจริญ มีรำยได้เฉลี่ยเดือนละ 18,231 บำท
สว่ นใหญ่เป็นรำยไดจ้ ำกกำรทำงำนร้อยละ 55.4 ซ่ึงได้แก่ แผนภมู ิ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่าย1/เฉลย่ี ต่อเดือนของครัวเรอื น จาแนกตาม
ค่ำจ้ำงและเงินเดือน ร้อยละ 27.0 กำไรสุทธิจำกกำรทำ ประเภทคา่ ใช้จ่าย (ปี 2560)
ธุรกิจ ร้อยละ 16.1 และกำไรสุทธิจำกกำรทำกำรเกษตร
ร้อยละ 12.3 และมีรำยได้ที่ไม่ได้เกิดจำกกำรทำงำน เช่น ประเภทคา่ ใช้จ่าย (ปี 2560) อาหาร/เครอ่ื งดืม่ /ยาสบู
เงินที่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/
รัฐ ร้อยละ 18.3 รำยได้จำกทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย 37.9% ยานพาหนะ/การเดนิ ทาง
ร้อยละ 0.9 นอกจำกน้ันยังมีรำยได้ท่ีไม่เป็นตัวเงินในรูป
สวัสดิกำร/สินค้ำ และบริกำรต่ำง ๆ ท่ีได้รับมำโดยไม่ คา่ ที่อยู่อาศยั /เครอ่ื งใช้ฯ
ต้องซื้อ ร้อยละ 21.1 (รวมค่ำประเมินค่ำเช่ำบ้ำน/บ้ำน
ของตนเอง) 16.2% 16,575 83.8% ค่าใช้จา่ ย 16.9% ของใชส้ ว่ นบุคคล/เครอ่ื งนุ่งห่ม
บาท อุปโภคบริโภค 14.1% รองเท้า
ค่าใช้จ่ายทไี่ ม่
เกยี่ วกบั การอปุ โภค 4.6% การการบันเทิง/การจัดงานพธิ ี
3.0%
บริโภค 3.0% การสอื่ สาร
(ภาษี เบ้ียประกนั ภยั 2.2%
ดอกเบยี้ ซือ้ สลากกินแบ่ง 1.3% สบือ่ าสลากจิ กรรมศาสนา
0.8%
หวย ฯลฯ) เวชภณั ฑ์/ค่ารักษาพยาบาล

รการการศกึ ษา

บนั เทงิ /
3. หน้ีสินของครัวเรอื น ปี 2560 การจัดงาน
แผนภูมิ 1 รอ้ ยละของรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรอื น จาแนกตามแหล่งที่มา 80,480 คจรำัวกเครอืรนัวเพรือบนว่ำจเัปงห็นวคัดรัวอเำรือนนำทจมี่เจหีพรนิธิญี้สี ินปปรระะมมำำณณ
ของรายได้ (ปี 2560)

รายได้จาก เงนิ ที่ได้รบั เปน็ 63,086 ครวั เรือน หรอื ร้อยละ 78.4 โดยมจี ำนวน หนสี้ ิน
ทรพั ยส์ นิ การชว่ ยเหลอื
0.9% เฉล่ีย 226,033 บำทต่อครัวเรือนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรก่อ
18.3%
คา่ จ้างและเงนิ เดอื น หน้ีเพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 63.1) ดังน้ี ใช้เพื่อกำร

27.0% อุปโภคบริโภค ร้อยละ 39.6 ใช้ในกำรซื้อบ้ำน/ที่ดิน

รายได้ที่ 18,231 16.1% กาไรสทุ ธจิ าก ร้อยละ 20.7และใช้ในกำรศึกษำ ร้อยละ 2.8 สำหรับหน้ี
เป็นตัวเงิน 12.3% การทาธุรกจิ
บาท รายได้จากการ เพื่อใช้ในกำรลงทุนและอ่ืน ๆ (ร้อยละ 36.9) พบว่ำส่วน
อ่นื ๆ กาไรสุทธจิ าก
4.3% ทางาน55.4% การทาการเกษตร

สวัสดกิ าร ใหญ่เป็นหนี้เพ่ือใช้ทำกำรเกษตร ร้อยละ 25.3 รองลงมำ
สินคา้ /บริการ
คอื ใช้ทำธรุ กิจ รอ้ ยละ 10.8 และหนอี้ น่ื ๆ อกี รอ้ ยละ 0.8
21.1%

1/ ค่ำใชจ้ ำ่ ยเฉลย่ี ทีจ่ ำเปน็ ต้องใช้ในกำรยงั ชพี โดยไมร่ วมค่ำใชจ้ ำ่ ยประเภทสะสมทุน เชน่ กำรซื้อบ้ำน/ ทดี่ ิน และเงนิ ออม เปน็ ต้น

vi

แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามการมหี นี้สิน และจานวนหนสี้ ินเฉลี่ย ค รั ว เรื อ น ลู ก จ้ ำ งท่ี ป ฏิ บั ติ ง ำ น วิ ช ำ ชี พ / นั ก วิ ช ำ ก ำ ร /
ตอ่ ครัวเรอื นท้ังส้ิน จาแนกตามวตั ถปุ ระสงค์ของการกยู้ มื (ปี 2560) นักบริหำร ครัวเรือนผู้ดำเนินกำรธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่
กำรเกษตร และเสมียน/พนักงำนขำย/ผู้ให้บริกำร 37,704
จานวนหนสี้ ินเฉลยี่ 226,033 บาท/ครวั เรือน 25,914 และ 25,054 บำท ตำมลำดับ และรำยได้ต่ำสุดคือ
ครัวเรือนคนงำนด้ำนกำรขนส่ง และงำนพื้นฐำน 11,491
ครวั เรอื นที่ ครวั เรอื นท่ี ใชใ้ นครัวเรอื น 63.1% บำท และพบว่ำครัวเรือนอำชีพใดมีรำยได้สูง ส่วนใหญ่
มีหน้สี ิน ใช้จำ่ ยอปุ โภค ฯ จะมีคำ่ ใช้จำ่ ยและจำนวนเงินทเี่ ปน็ หน้ีสงู เช่นเดียวกัน
ไมม่ ีหน้สี นิ 78.4%
21.6% 39.6% ซ้อื /เชำ่ ซ้ือบำ้ น แผนภมู ิ 5 รายได้ คา่ ใช้จา่ ยเฉล่ียต่อเดอื น และจานวนหน้ีสนิ เฉลีย่ ตอ่ ครวั เรอื น
และ/หรือทด่ี ินบ้ำน ท้ังสนิ้ ปี 2560 จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรอื น
ใชใ้ นกำรศึกษำ

20.7%

ใชใ้ นการลงทนุ และอน่ื ๆ 36.9%
2.8% ใช้ทำกำรเกษตร
25.3% ใชท้ ำธรุ กิจ

10.8% หนี้อืน่ ๆ
0.8%

4. ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินในระบบ และนอกระบบ หนีส้ ิน
ปี 2560 รายได้
จำกครัวเรือนจังหวัดอำนำจเจริญ ท่ีมีหน้ีสิน ค่าใชจ้ า่ ย

พบว่ำส่วนใหญ่ครวั เรือนเปน็ หนี้ในระบบ โดยครัวเรอื นที่ สถานะทางเศรษฐสงั คม
มีหนใ้ี นระบบอย่ำงเดยี ว ร้อยละ 96.5 สำหรบั ครวั เรอื นท่ี
มีหน้ีนอกระบบอย่ำงเดียว ร้อยละ 1.1 สำหรับครัวเรือน 1 จงั หวัดอานาจเจริญ 7 คนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง
ท่ีมีหน้ีทั้งในระบบและนอกระบบมีเพียง ร้อยละ 2.4
และพบว่ำจำนวนเงินเฉล่ียท่ีเป็นหน้ีในระบบสูงกว่ำนอก 2 ผถู้ อื ครองทาการเกษตรเป็นเจ้าของท่ีดิน 8 คนงานด้านการขนส่ง และงาน
ระบบถึง 124 เท่ำ (224,220 บำท และ 1,812 บำท
ตำมลำดับ) โดยลดลงจำกปี 2558 ซ่ึงหนี้ในระบบสูงกว่ำ 3 ผถู้ ือครองทาการเกษตร เช่าท่ีดนิ /ทาฟรี พืน้ ฐาน
หน้ีนอกระบบประมำณ 177 เท่ำ (172,302 บำท และ
973 บำท ตำมลำดับ) 4 ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของปา่ 9 เสมียน/พนักงานขาย/ผ้ใู หบ้ รกิ าร

แผนภมู ิ 4 รอ้ ยละของครัวเรือนทมี่ หี น้ีสินในระบบและนอกระบบ และบรกิ ารทางการเกษตร 10 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
และจานวนหน้สี นิ เฉล่ียตอ่ ครัวเรือนท้งั สิน้ (ปี 2560)

5 ผ้ปู ระกอบธรุ กิจของตนเอง กอ่ สร้าง และเหมอื งแร่

มีหนี้สนิ ในระบบและ ที่ไมใ่ ชก่ ารเกษตร 11 ผ้ไู มไ่ ดป้ ฏิบตั งิ านเชิงเศรษฐกจิ

นอกระบบ 2.4% 96.5% มหี นี้สนิ 6 ลกู จา้ งที่เปน็ ผจู้ ดั การ นกั วชิ าการ
ในระบบอย่างเดียว
1.1% และผู้ปฏบิ ตั งิ านวชิ าชพี

มีหนี้สิน 6. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย1/ และหนีส้ ิน
นอกระบบอย่างเดยี ว ตอ่ รายได้ ปี 2550 - 2560
เม่ือเปรียบเทียบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และหน้ีสิน
จานวนหนีส้ ินในระบบเฉลย่ี 224,220 บาท/ครัวเรอื น
ต่อรำยได้ พบว่ำครัวเรือนจังหวัดอำนำจเจริญ ต้ังแต่
จานวนหนส้ี ินนอกระบบเฉล่ยี 1,812 บาท/ครัวเรือน ปี 2550 ถึง 2560 มีรำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่
จำเป็นในกำรยังชีพ และพบว่ำรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยฯ
5. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย1/ และหนี้สิน ต้ังแต่ปี 2550 ถึง 2560 เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ คือรำยได้เพ่ิม
ของครัวเรือนทั้งส้ินจาแนกตามสถานะทางเศรษฐ จำก 11,889 บำท เป็น 18,231 บำท และค่ำใช้จ่ำย
สงั คมของครวั เรอื น (ตามอาชพี ) ปี 2560 เพิ่มจำก 10,224 บำท เป็น 16,575 บำท ตำมลำดับ
และเมื่อพิจำรณำผลต่ำงของรำยได้ และค่ำใช้จ่ำย
เมื่อพิจำรณำตำมอำชีพ พบว่ำครัวเรอื นลูกจ้ำงที่
ทำประมง,ป่ำไม้,ล่ำสัตว์,หำของป่ำ,บริกำรทำงกำรเกษตร
มีรำยได้เฉล่ียสูงสุดถึง 43,071 บำท รองลงมำได้แก่

1/ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยท่ีจำเปน็ ต้องใช้ในกำรยังชีพ โดยไม่รวมค่ำใช้จำ่ ยประเภทสะสมทนุ เช่น กำรซ้อื บำ้ น/ ที่ดนิ และเงินออม เป็นตน้

vii

ในปี 2560 พบว่ำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยท่ีจำเป็นใน จังหวัดอำนำจเจริญท้ัง 5 กลุ่ม มีค่ำเพิ่มข้ึน คือจำก
กำรยังชีพ 1,656 บำทต่อเดือน หรือประมำณ 473 บำท 0.258 ในปี 2558 เป็น 0.286 ในปี 2560
ต่อคน(ขนำดของครัวเรือนเฉล่ียเท่ำกับ 3.5 คน) ซึ่งส่วน
ใหญ่ถูกนำไปใช้ในกำรชำระหน้ี เช่น หนี้เพ่ือกำรซ้ือบ้ำน/ สำหรับรำยได้ประจำต่อคนต่อเดือน โดยเฉลี่ย
ที่ดิน หนี้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และรำยได้ส่วนที่เหลือจำกกำร ลดลงจำก 5,848 บำท ในปี 2558 เป็น 5,334 บำทในปี
ชำระหนี้ และไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปก็มีเหลือไว้สำหรับกำรเก็บ 2560 โดยลดลงเกือบทุกกลุ่ม คือครัวเรือนท่ีมีรำยได้
ออม เป็นตน้ สูงสุด มีรำยได้ประจำต่อคนต่อเดือนลดลงจำก 15,555
เป็น 14,159 บำท และครวั เรอื นท่ีมีรำยไดต้ ่ำสุด มรี ำยได้
เม่ือเปรียบเทียบหน้ีสินต่อรำยได้ของครัวเรือนต้ังแต่ปี ประจำต่อคนต่อเดือนลดลงจำก 2,382 บำท เป็น 2,060
2550 ถึง 2560 พบว่ำหน้ีสินต่อรำยได้ในปี2560 สูงสุดคือ 12.4 บำท
เท่ำและรำยไดต้ ำ่ สดุ อย่ใู นชว่ งปี 2556 ซึ่งคือ 7.8 เทำ่

แผนภมู ิ 6 รายได้ ค่าใชจ้ ่าย1/เฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินตอ่ รายได้ของครัวเรอื น แผนภูมิ 7 ส่วนแบ่งของรายไดป้ ระจาต่อคนตอ่ เดือน โดยจาแนกครัวเรือนเป็น 5 กลมุ่
(ปี 2550 - 2560) (ปี 2558 และ ปี 2560)

รายได/้ ค่าใช้จ่าย (บาท) หนี้สนิ ต่อรายได้ (เทา่ ) ส่วนแบ่งของรายไดป้ ระจาของครัวเรอื น รายไดป้ ระจาต่อคนตอ่ เดือน
(ร้อยละ) (บาท)

รายได้ ส่วนแบ่งของรายได้ 2558
ประจา 2560
รายคา่ ใชจ้ ่าย รายได้ประจาตอ่ คนตอ่ 2558
ได้หนีส้ ินต่อ เดือน 2560

รายได้

2550 2552 2554 2556 2558 2560 (รายได้ตา่ สดุ ) (รายได้สูงสดุ ) กลมุ่ ควนิ ไทล์

7. การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของคปรี วั เรอื น รำยได้ประจำต่อคนต่อเดอื น 2558 2560
สัมประสทิ ธคิ์ วำมไมเ่ สมอภำค (5 กลมุ่ )
ปี 2558 และ 2560 0.258 0.286
ในกำรวิเครำะห์กำรกระจำยรำยได้ โดยได้ Gini Coefficient 5,848 5,334

จัดแบ่งครัวเรือนท่ัวประเทศเป็น 5 กลุ่มเท่ำ ๆ กัน และ
นำมำเรียงลำดับตำมรำยได้ประจำต่อคนต่อเดือนจำก
น้อยไปมำก
(กลุ่มท่ี 1 มีรำยได้ต่ำสุด และกลุ่มท่ี 5 มีรำยได้สูงสุด)
พบว่ำในปี 2560 กลุ่มที่มีรำยได้สูงสุด มีส่วนแบ่งของ
รำยได้ร้อยละ 40.7 ขณะท่ีกลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ำสุด มีส่วน
แบ่งของรำยได้เพียงร้อยละ 9.5 แต่อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ
ควำมเหล่ือมล้ำของรำยได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือกลุ่มท่ีมี
รำยได้สูงสุดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.7 ขณะกลุ่มที่มีรำยได้ปำน
กลำง (กลุ่มที่2 - 3) มีส่วนแบ่งของรำยได้ลดลง และ
พบว่ำค่ำสัมประสิทธ์ิของควำมไม่เสมอภำค (Gini
Coefficient) ด้ำนกำรกระจำยรำยได้ของครัวเรือน

สารบญั ix

คานา หนา้
บทสรปุ สาหรบั ผบู้ รหิ าร
สารบัญตาราง iii
v
บทท่ี 1 บทนา xi
1.1 ความเป็นมา
1.2 วตั ถปุ ระสงค์ 1
1.3 ขอบข่ายและคุ้มรวม 1
1.4 เวลาอ้างองิ 1
1.5 รายการขอ้ มลู ทีเ่ ก็บรวบรวม 1
1.6 คาจากัดความ 1
1
บทที่ 2 ผลการสารวจทสี่ าคัญ 2
2.1 รายได้ของครัวเรอื น ปี 2560
2.2 คา่ ใช้จา่ ยของครวั เรือน ปี 2560 6
2.3 หนสี้ ินของครวั เรอื น ปี 2560 6
2.4 ครัวเรอื นท่ีมีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2560 7
2.5 การเปรียบเทยี บรายได้ ค่าใช้จา่ ย และหนส้ี นิ ของครวั เรือน 7
จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสงั คมของครวั เรอื น (ตามอาชพี ) ปี 2560
2.6 การเปรียบเทยี บรายได้ ค่าใชจ้ า่ ย และหนี้สินตอ่ รายได้ของครวั เรือน ปี 2550 - 2560 8
2.7 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2558 - 2560 8
9
ตารางสถติ ิ
สารบัญตารางสถติ ิ 16
17
ภาคผนวก ระเบยี บวธิ ี
1. แผนการส่มุ ตวั อย่าง 40
2. วิธีการเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล
3. การประมวลผลขอ้ มลู

สารบญั ตาราง xi

ตาราง ก รายไดเ้ ฉล่ยี ต่อเดอื นของครวั เรอื น จาแนกตามแหลง่ ทม่ี าของรายได้ และ หน้า
สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรอื น
10
ตาราง ข คา่ ใช้จ่ายเฉล่ยี ตอ่ เดอื นของครวั เรือน จาแนกตามประเภทของค่าใช้จา่ ย และ 11
สถานะทางเศรษฐสงั คมของครัวเรือน 12
13
ตาราง ค จานวนครวั เรือนท่ีเป็นหน้ี และจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทงั้ สิน้ จาแนกตาม 14
วตั ถุประสงค์ของการกู้ยืม แหลง่ เงินกู้ และสถานะทางเศรษฐสงั คมของครัวเรือน 15

ตาราง ง เปรยี บเทยี บรายได้ ค่าใช้จา่ ยเฉล่ียตอ่ เดือน และหนส้ี นิ เฉล่ยี ตอ่ ครัวเรือน
จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสงั คมของครัวเรือน

ตาราง จ รอ้ ยละของครวั เรือน จาแนกตามรายได้ทัง้ ส้นิ เฉลีย่ ต่อเดอื น และขนาดของครัวเรือน
ตาราง ฉ ส่วนแบง่ ของรายได้ประจาของครัวเรอื น โดยการจาแนกครัวเรอื นเป็น 10 กลุ่ม

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ควำมเปน็ มำ ใช้สัมภำษณ์ข้อมูลรำยได้ของครัวเรือน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดทำกำรสำรวจ และค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสินค้ำและบริกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
แลว้ นำมำเฉลย่ี เปน็ ค่ำใชจ้ ่ำยต่อเดือน
ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2500
โดยจัดทำทุก 5 ปี แต่เนื่องจำกสภำพทำงเศรษฐกิจ 2) เดือนทแี่ ล้ว
ของประเทศมีกำรขยำยตัวอยำ่ งรวดเร็ว และสภำพทำงสงั คม หมำยถึง เดือนตำมปฏิทินก่อนเดือน
มีกำรเปล่ียนแปลง จึงได้เปลี่ยนแปลงรอบกำรสำรวจ
เป็นทุก 2 ปี ตำมมตคิ ณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 กนั ยำยน 2530 สัมภำษณ์ เช่น ไปสัมภำษณ์เดือนกุมภำพันธ์ 2560
และทำกำรสำรวจในปี 2531 จนถึง 2547 และได้จัดทำ เดือนท่ีแล้ว คือ “1 - 31 มกรำคม 2560”
ทกุ ปีต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นไป กำรสำรวจท่ีจดั ทำในครงั้ น้ี
เปน็ กำรสำรวจครงั้ ที่ 29 ใช้สัมภำษณ์ข้อมูลรำยได้ของครัวเรือน และ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสินค้ำ และบริกำรที่มีกำรใช้จ่ำย
1.2 วตั ถุประสงค์ เป็นประจำ
วัตถุประสงค์ของกำรสำรวจ เพ่ือเก็บรวบรวม
3) สปั ดำห์ที่แลว้
ข้อมูลที่สำคัญด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หมำยถึง สัปดำห์ตำมปฏิทินก่อนสัปดำห์
เช่น รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ภำวะหน้ีสิน ทรัพย์สิน โครงสร้ำง
ของสมำชิกในครัวเรือน ลักษณะทอี่ ยูอ่ ำศัย กำรย้ำยถ่ิน สมั ภำษณ์ เชน่ ไปสัมภำษณ์สัปดำห์ที่ 2 สัปดำห์ที่แล้ว
และกำรส่งเงิน ตลอดจนกำรได้รับสวัสดิกำร/ควำมช่วยเหลือ คือ สปั ดำห์ที่ 1 (วันจนั ทร์ - วนั อาทติ ย์)
จำกรฐั และใช้บริกำรของภำครัฐ เป็นต้น
ใช้สัมภำษณ์ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำหำร
1.3 ขอบข่ำยและคุม้ รวม เครอ่ื งดื่มและยำสูบ
กำรสำรวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคล
1.5 รำยกำรข้อมลู ที่เกบ็ รวบรวม
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ท้ังที่อยู่ในเขตเทศบำลและ 1) แบบสำรวจสมำชิกและกำรใช้จ่ำยของ
นอกเขตเทศบำล (ยกเว้น ครัวเรือนทูต ผู้แทนต่างประเทศ
และผ้อู ยู่อาศยั ในประเทศไทยช่วั คราว) ครวั เรือน มรี ำยกำรข้อมลู ดงั ตอ่ ไปน้ี
ตอนท่ี 1 สมำชกิ ของครัวเรอื น
รวม ครัวเรือนส่วนบุคคลท่ีอำศยั อยู่ในครวั เรือน ตอนที่ 2 ลกั ษณะทอี่ ยู่อำศัย
สถำบัน เชน่ หอพกั โรงพยำบำล เปน็ ตน้ ตอนท่ี 3 ค่ำใช้จ่ำยสินคำ้ และบริกำร
ตอนที่ 4 ค่ำใช้จ่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม
1.4 เวลำอำ้ งอิง และยำสูบ
1) ในรอบ 12 เดอื นที่แลว้ ตอนท่ี 5 แหล่งซ้อื สินค้ำอุปโภคบรโิ ภค
หมำยถึง ระยะเวลำนับจำกเดือนก่อน ส่วนใหญ่ของครัวเรือน

เดือนสัมภำษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น เดือนท่ี 2) แบบสำรวจรำยไดข้ องครัวเรอื น มีรำยกำร
สัมภำษณ์ คือกุมภำพันธ์ 2560 ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว ข้อมลู ดังตอ่ ไปน้ี
คอื “กุมภำพันธ์ 2559 - มกรำคม 2560”
ตอนท่ี 1 รำยไดจ้ ำกกำรทำงำนโดยได้รบั
ค่ำจ้ำงและเงินเดอื น

2

ตอนที่ 2 รำยไดจ้ ำกกำรประกอบธุรกจิ 4) ลูกจำ้ ง
อุตสำหกรรม หรือวิชำชีพที่ หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง
ไมใ่ ชก่ ำรเกษตร
ทเี่ ป็นกำรจ้ำงงำนบนพน้ื ฐำนของควำมต่อเนือ่ ง ไม่มอี ำนำจ
ตอนท่ี 3 รำยได้จำกกำรประกอบกำรเกษตร ในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน ค่ำจ้ำงที่ได้รับอำจเป็น
ตอนที่ 4 รำยได้จำกแหล่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ รำยเดือน รำยวนั รำยชวั่ โมง รำยช้นิ หรือเหมำจ่ำย
ซ่งึ อำจจะเปน็ ตวั เงิน หรอื สงิ่ ของกไ็ ด้
จำกกำรทำงำน
ตอนท่ี 5 สินทรัพย์และหนี้สินของ 5) กำรรวมกลุ่ม
หมำยถึง กลุ่มคนที่มำร่วมกันทำงำน
ครัวเรือน
ตอนที่ 6 กำรยำ้ ยถ่ินและกำรสง่ เงิน ในเชิงเศรษฐกิจ (ผลิตสินค้าและบริการ) โดยสมำชิก
แต่ละคนมีส่วนร่วมเท่ำเทียมกันในกำรตัดสินใจดำเนินกำร
1.6 คำจำกดั ควำม ทุกข้ันตอน ตลอดจนกำรแบ่งรำยได้ให้แก่สมำชิกตำมที่
ตกลงกนั กำรรวมกล่มุ ดงั กลำ่ วอำจจะมกี ำร “จดทะเบยี น
1. สถำนภำพกำรทำงำน จดั ต้ังในรปู นิติบคุ คล” หรือไม่กไ็ ด้
หมำยถึง สถำนะของบุคคลในกำรทำงำน
กำรรวมกลุม่ อำจดำเนินกำรโดยใช้แรงงำน
ในเชงิ เศรษฐกจิ ทกุ ประเภท ไดแ้ ก่ ของสมำชิกทุกคน หรือจ้ำงสมำชิกบำงคนหรือผู้อ่ืนก็ได้
(ผทู้ ่ีรับจา้ งดังกลา่ วไมว่ า่ จะเป็นสมาชิกหรือผู้อน่ื ถอื ว่าเป็น
1) นำยจ้ำง “ลูกจ้าง” ของกิจการ)
หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง
เช่น กำรรวมกลุ่มเพื่อทำกำรเกษตร
(ผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงาน และมี (การปลูกไม้ดอกไม้ประดบั การเพาะเลย้ี งกบ ฯลฯ)
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนข้ึนอยู่กับผลกาไรท่ีทา)
เพื่อหวังผลกำไรหรือส่วนแบ่ง และได้จ้ำงบุคคลตั้งแต่ กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
1 คนขึ้นไป มำทำงำนให้ธุรกิจในฐำนะ “ลูกจ้ำง” (การทากะปิ นา้ ปลา ขา้ วเกรยี บ ฯลฯ)
โดยเปน็ กำรจ้ำงงำนบนพื้นฐำนของควำมตอ่ เน่ือง
และกำรทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
2) ทำธรุ กิจสว่ นตวั โดยไม่มีลูกจ้ำง พน้ื บำ้ น (การทอผ้า เครอ่ื งจักสานต่าง ๆ ฯลฯ) เปน็ ตน้
หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง
2. รำยได้ของครัวเรอื น
(ผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงาน และมี หมำยถึง “เงินหรือส่ิงของ” ที่ครัวเรือนได้รับ
ความเส่ียงทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนข้ึนอยู่กับผลกาไรท่ีทา)
เพ่ือหวังผลกำไรหรือส่วนแบ่ง และไม่มีกำรจ้ำง มำจำกกำรทำงำนหรือผลิตเอง หรือจำกทรัพย์สินหรือ
“ลูกจ้ำง” (ท่ีเป็นการจ้างงานบนพ้ืนฐานของความ ได้รับควำมชว่ ยเหลือจำกผอู้ ืน่
ต่อเนื่อง) แต่อำจมีสมำชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงำน
มำช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนใน
ลักษณะกำรจำ้ งทำงำน

3) ช่วยธุรกิจในครวั เรอื นโดยไม่ไดร้ บั ค่ำจ้ำง
หมำยถึง ผู้ที่ชว่ ยทำธุรกิจหรอื กำรเกษตร

ของสมำชกิ ในครวั เรอื นเป็นประจำ โดยไม่ได้รบั คำ่ จ้ำง
และไม่ได้อยู่ในฐำนะ “หุ้นส่วน” หรืออำจจะได้รับ
คำ่ ตอบแทนบ้ำงแตไ่ ม่ใชล่ ักษณะของกำรจำ้ งทำงำน

3

1) รำยได้ประจำ ไดแ้ ก่ รวม (ประเมิน) ค่ำเช่ำบ้ำน
(1)รำยได้ทเ่ี กดิ จำกกำรทำงำนหรอื ผลติ เอง ท่ีครัวเรือนเป็นเจ้ำของและอยู่เอง
- ค่ำจ้ำงและเงินเดือน (รวม หรือทอี่ ยู่อำศัยที่บุคคลอ่นื ให้อยฟู่ รี
ค่าตอบแทนอื่นๆ ทไี่ ดจ้ ากการ
ทางาน) (กอ่ นหกั ภาษ/ี เงินสมทบ 2) รำยได้ไม่ประจำ ได้แก่ เงินที่ได้รับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ/ เป็นเงินรำงวัล เงินถูกสลำกกินแบ่ง เงินมรดก ของขวัญ
เงินประกันสงั คม ฯลฯ) เงินได้รับจำกกำรประกันสุขภำพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือ
- รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ คำ่ นำยหน้ำ (ในกรณที ่ไี ม่ไดป้ ระกอบเปน็ ธุรกจิ )
อตุ สำหกรรม วิชำชพี (ทไ่ี มใ่ ช่
การเกษตร) (รายรบั เบื้องต้น 3. คำ่ ใช้จำ่ ยของครวั เรือน
บวก มลู คา่ สนิ คา้ /บริการของ หมำยถงึ กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกบั “ส่ิงของหรือ

UU กำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ” ที่จำเป็นต่อกำรครองชีพท่ี
ครัวเรือนต้องซื้อ/จ่ำยด้วยเงิน หรือได้มำโดยไม่ได้
ธรุ กิจที่นามาอุปโภคบริโภคใน ซอ้ื /จ่ำย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลอื จากบุคคลอ่นื /รัฐ
ครวั เรือน ลบ คา่ ใช้จ่ายในการ เป็นสวัสดกิ ารจากการทางาน หรือเบกิ ไดจ้ ากนายจ้าง)

UU 1) คำ่ ใช้จ่ำยสนิ คำ้ และบรกิ ำร ได้แก่
(1) คำ่ ใช้จำ่ ยอุปโภคและบริโภคของ
ดาเนนิ การ) ครวั เรือน
- รำยไดจ้ ำกกำรประกอบกำรเกษตร - ที่อยู่อำศัย
(มูลคา่ ผลผลิตการเกษตรทั้งหมด - เคร่ืองแต่งบ้ำน เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด
ลบคา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการ) และกำรดำเนินกำรในครัวเรือน
- ค่ำจ้ำงบุคคลท่ีให้บริกำรแก่
U ครวั เรือน
- เสือ้ ผ้ำ เครอ่ื งแตง่ กำย รองเท้ำ
(2) รำยไดจ้ ำกแหลง่ อ่นื ๆ ทไี่ มใ่ ชจ่ ำก ของใช้/บริกำรสว่ นบคุ คล
- เวชภณั ฑแ์ ละคำ่ รกั ษำพยำบำล
กำรทำงำน - กำรเดินทำงและกำรส่อื สำร
- เงินบำเหน็จ / บำนำญ - กำรศกึ ษำ
เงนิ ประโยชน์ทดแทนต่ำงๆ - กำรบันเทิง กำรอ่ำน และ
(เกิดอุบตั ิเหตุ/การเจ็บป่วยจาก กิจกรรมทำงศำสนำ
การทางาน)
- เงินชดเชยกำรออกจำกงำน
- เงินและส่ิงของที่ไดร้ บั ควำม
ช่วยเหลือจำกบุคคลนอก
ครัวเรือน/รฐั /องคก์ ำรตำ่ ง ๆ
- รำยไดจ้ ำกทรพั ยส์ ิน เช่น คำ่ เชำ่
ท่ีดิน บ้ำน ค่ำลิขสิทธ์ิ และ
สิทธิบัตร ดอกเบย้ี
- กำรลงทนุ (ทีไ่ มไ่ ด้มีสว่ นร่วม
ในการดาเนินงาน) เชน่ กำรซื้อ/
ขำยหุ้น กำรลงทุน
แล้วได้รบั เงนิ ปันผล ฯลฯ

4

(2) ค่ำใชจ้ ่ำยไม่เกย่ี วกบั อุปโภคบริโภค 3) ผูท้ ำกำรประมง ป่ำไม้ ลำ่ สตั ว์ หำของป่ำ
ของครวั เรือน และบริกำรทำงกำรเกษตร
- ภำษี (ทกุ ประเภท) ค่ำบรกิ ำร
ทำงกำรเงิน ค่ำปรบั ทำงกฎหมำย 4) ผู้ประกอบธรุ กจิ ของตนเองทีไ่ ม่ใช่กำรเกษตร
- ค่ำสมำชกิ กลุ่มอำชพี 5) ผ้จู ดั กำรนกั วิชำกำรและผปู้ ฏบิ ัติงำนวชิ ำชพี
- เงนิ /สง่ิ ของ ทสี่ ง่ ให้บุคคลนอก 6) คนงำนเกษตร ป่ำไม้ และประมง
ครวั เรอื น 7) คนงำนดำ้ นกำรขนส่ง และงำนพ้นื ฐำน
- เงินบรจิ ำค เงินทำบญุ /ชว่ ยงำน 8) เสมียน พนกั งำนขำยและให้บรกิ ำร
- เบี้ยประกันภัย/ทรัพย์สิน/ 9) ผู้ปฏบิ ัติงำนในกระบวนกำรผลิต ก่อสรำ้ ง
ประกันชีวิต (ไม่ใช่ประเภท
สะสมทรพั ย์) และเหมืองแร่
- ซ้อื สลำกกินแบ่ง/หวย กำรพนนั 10) ผูไ้ ม่ได้ปฏิบัติงำนในเชิงเศรษฐกจิ
- ดอกเบี้ยจ่ำย/ดอกเบ้ียแชร์
และอื่น ๆ (ค่าขนยา้ ยบ้าน ฯลฯ) (เชน่ บาเหน็จ บานาญ เงินช่วยเหลือ
รายได้จากทรัพยส์ ิน)
2) ค่ำใช้จ่ำยอำหำร เคร่ืองดื่ม และยำสูบ
ได้แก่ อำหำรทุกประเภท (อาหารสด อาหารแห้ง 5. ก ลุ่ ม เด ไซ ล์ (Decile) แ ล ะ ค วิ น ไท ล์
อาหารสาเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ) เครื่องด่ืม (มี/ไม่มี (Quintile) เรียงตำมรำยได้ประจำและค่ำใช้จ่ำยใน
แอลกอฮอล์) และยำสบู (ยาเสน้ ยาฉนุ หมาก ยานัตถ์ุ ฯลฯ) กำรอุปโภคบรโิ ภคต่อคนต่อเดอื น

4. สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครวั เรอื น ในกำรศึกษำถึงลักษณะทำงเศรษฐกิจและ
ในกำรเสนอผลของกำรสำรวจ ได้จัดแบ่ง สังคมของครัวเรือน ซ่ึงมีสภำพควำมเป็นอยู่แตกต่ำงกัน
จำเป็นจะต้องเลือกข้อกำหนดที่เหมำะสม เพื่อใช้ใน
ครัวเรือนเป็นกลุ่มตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรแยกครัวเรือน “ยำกจน” จำกครัวเรือน “ที่มีฐำนะ
โดยพิจำรณำจำกแหล่งรำยได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน ควำมเป็นอยู่ดีกว่ำ” ในระดับต่ำงๆกัน ข้อกำหนด
สถำนภำพกำรทำงำน ประเภทของกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ ท่ีกล่ำวนน้ั คือ กำรจำแนกครัวเรือนตำมกลุ่มเดไซลข์ อง
และอำชพี เป็นหลกั รำยได้ประจำและค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบรโิ ภคต่อคน
ต่อเดือน ในกำรน้ีได้จัดเรียงครวั เรือนตำมรำยได้ประจำ
ครวั เรือนตำมสถำนะทำงเศรษฐสงั คมแบ่งเป็น และค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
10 กลมุ่ คอื จำกน้อยไปมำก จำกน้ันตัดแบ่งครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มมจี ำนวนครวั เรือนเทำ่ ๆกัน
1) ผู้ถือครองทำกำรเกษตร กำรปลูกพืช
กำรเล้ยี งสัตว์ และกำรเพำะเลีย้ งสตั ว์น้ำ บำงครง้ั อำจจำแนกครัวเรือนตำมกลมุ่ ควินไทล์
สว่ นใหญเ่ ปน็ เจำ้ ของท่ดี นิ เรียงตำมรำยได้ประจำและค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปโภค
บริโภคต่อคนต่อเดือน วิธีกำรแบ่งกลุ่มก็เช่นเดียวกับ
2) ผู้ถือครองทำกำรเกษตร กำรปลูกพืช กำรแบ่งครัวเรอื นตำมเดไซล์ แต่แทนท่ีจะแบ่งครัวเรือน
กำรเลยี้ งสตั ว์ และกำรเพำะเลยี้ งสัตว์น้ำ เป็น 10 กลุ่ม จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมี
สว่ นใหญ่เชำ่ ท่ีดิน/ ทำฟรี จำนวนครวั เรือนเทำ่ ๆกนั

5

6. สัมประสิทธิ์ของควำมไม่เสมอภำค (Gini 9. หน้สี ินนอกระบบ
coefficient) ของรำยได้ หมำยถึง หนี้สินที่กู้ยืมจำกบุคคลธรรมดำ

หมำยถึง ค่ำที่แสดงควำมแตกต่ำงของรำยได้ เช่น นำยทุนเงนิ กู้ พ่อค้ำคนกลำง ญำติ เพื่อนบ้ำน
ของครัวเรือน มีค่ำระหว่ำง 0 - 1 ถ้ำเป็น 0 แสดงว่ำ โดยมีอัตรำดอกเบ้ยี เป็นไปตำมท่ีผูใ้ ห้ก้กู ำหนด
ไม่มีควำมแตกต่ำงของรำยได้ แต่ถ้ำเป็น 1 แสดงว่ำ
มีควำมแตกต่ำงของรำยไดม้ ำกที่สดุ 10. เงินออมของครวั เรือน
หมำยถึง รำยได้ หักค่ำใช้จ่ำยท่ีจำเป็นต้อง
7. หนส้ี นิ ของครวั เรือน
หมำยถึง เงนิ กู้ยมื ที่ค้ำงชำระทั้งจำกสถำบัน ใช้ในกำรยังชีพ แล้วรำยไดส้ ่วนท่เี หลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถกู ใช้สอย
ออกไปน้ี เรียกว่ำเงินออม โดยรูปแบบกำรออมของ
กำรเงินและบุคคลอ่ืนนอกครัวเรอื น รวม หนที้ ี่เกิดจำก ครัวเรือนมีวิธีกำรออมหลำยรูปแบบด้วยกัน ได้แก่
กำรเช่ำซ้ือ กำรซื้อสินค้ำเงินผ่อน กำรซื้อเช่ือสินค้ำ ออมไว้เองท่ีบ้ำนเป็นเงินสด ฝำกธนำคำร หรือนำไป
จำกร้ำนค้ำ กำรจำนำ กำรจำนอง และเงินสง่ แชร์ตำย ลงทุนหำผลประโยชน์ต่ำงๆ เช่น ซื้อพันธบัตร/หุ้นกู้
(แชร์ทเ่ี ปยี รแ์ ล้ว) เปน็ ตน้ สลำกออมสิน/ธกส. ทอง อญั มณี เปน็ ตน้

8. หนสี้ นิ ในระบบ 11. ข้อสังเกตสำหรบั ผูใ้ ชข้ อ้ มูล
หมำยถึง หน้ีสินที่กู้ยืมจำกธนำคำร สถำบัน ข้อมูลสถิติที่นำเสนอในรำยงำนฉบับนี้

กำรเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเป็นสวัสดิกำรของ ได้จำกกำรประมวลผลข้อมูลทไ่ี ด้จำกำรสำรวจท่ัวประเทศ
สำนักงำน หรือดำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำครัฐ โดยในตำรำงสถิติบำงตำรำงผลรวมของแต่ละจำนวน
(เช่น กองทุนหมู่บ้าน) โดยมีอัตรำดอกเบี้ยไม่เกิน อำจไม่เท่ำกับยอดรวม และข้อมูลในแต่ละตำรำงอำจ
ที่กฎหมำยกำหนด มีควำมแตกต่ำงกันเนื่องจำกข้อมูลแต่ละจำนวนได้มี
กำรปัดเศษโดยอสิ ระจำกกนั

บทที่ 2

ผลการสารวจทส่ี าคญั

2.1 รายไดข้ องครวั เรือน ปี 2560 คญั และยาสูบเฉล่ียเดือนละ 77 บาท (ร้อยละ 0.5)

จากผลการสารวจในปี 2560 พบว่าครัวเรือน รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและ
จังหวดั อานาจเจรญิ มรี ายได้เฉลีย่ เดือนละ 18,231 บาท ยานพาหนะเฉล่ียเดือนละ 2,802 บาท (ร้อยละ16.9)
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทางานเฉลี่ยเดือนละ ค่าที่อยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน เฉล่ียเดือนละ
10,103 บาท (ร้อยละ55.4) ซ่ึงได้แก่ค่าจ้างและ 2,342 บาท (ร้อยละ14.1) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/
เงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 4,919 บาท (ร้อยละ27.0) เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเท้าเฉล่ียเดือนละ 767บาท(ร้อยละ4.6)
จากการทาธุรกิจเฉล่ียเดือนละ 2,945 บาท (ร้อยละ 16.1) ใช้ในการบันเทิง/การจัดงานพิธี/ศาสนาเฉลี่ย เดือนละ
และจากการทาการเกษตรเฉลี่ยเดือนละ 2,239 บาท 859 บาท (ร้อยละ 5.2) ใช้ในการส่ือสารเฉลี่ยเดือนละ
(ร้อยละ12.3) และมีรายได้ท่ีไม่ได้เกิดจากการทางาน 497 บาท (ร้อยละ 3.0) ใช้ในการศึกษาเฉลี่ยเดือนละ
เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอก 124 บาท (ร้อยละ 0.8) และค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล
ครัวเรือน/รัฐเฉลี่ยเดือนละ 3,331 บาท (ร้อยละ18.3) เฉล่ียเดือนละ 221 บาท (รอ้ ยละ 1.3) สาหรับค่าใชจ้ ่าย
รายได้จากทรัพย์สินเช่นดอกเบี้ย/ค่าเช่า เฉล่ียเดือนละ ท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ
171 บาท (รอ้ ยละ 0.9) นอกจากน้นั ยงั มรี ายได้ที่ไม่เป็น เบย้ี ประกันภัย ดอกเบ้ียซอื้ สลากกนิ แบ่ง/หวย เฉล่ยี
ตัวเงินในรูปสวัสดิการ/สินค้าและบริการต่าง ๆ เฉล่ีย เดอื นละ 2,688 บาท (ร้อยละ16.2)
เดือนละ 3,841 บาท (รอ้ ยละ21.1)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของรายไดเ้ ฉล่ียต่อเดอื นของครวั เรอื น จาแนกตามแหลง่ ท่มี า แผนภูมิ 2 ร้อยละของคา่ ใช้จ่ายเฉล่ยี ตอ่ ครวั เรอื น จาแนกตาม ประเภทค่าใช้จ่าย
ของรายได้ (ปี 2560) (ปี 2560)

รายไดจ้ าก เงินที่ได้รบั 37.9% อาหาร/เครอ่ื งดม่ื /ยาสูบ
เปน็ การ ยานพาหนะ/การเดนิ ทาง
ทรัพยส์ นิ ช่วยเหลอื คา่ ท่อี ยู่อาศยั /เคร่อื งใช้ฯ
0.9% 18.3%
ของใช้สว่ นบคุ คล/เครอ่ื งนงุ่ หม่
รายไดท้ ี่ 27.0% คา่ จ้างและเงนิ เดอื น 16.2% 16,575 83.8% คา่ ใช้จา่ ย 16.9% รองเท้า
เปน็ ตัวเงนิ บาท
16.1% กาไรสุทธจิ าก คา่ ใชจ้ ่ายท่ีไม่ 14.1% การการบนั เทงิ /การจดั งานพิธี
อืน่ ๆ 18,231 12.3% การทาธรุ กจิ เกีย่ วกบั การอุปโภค อปุ โภค 4.6%
4.3% บาท รายไดจ้ าก 3.0% การสือ่ สาร
กาไรสุทธิจาก บรโิ ภค บรโิ ภค 23..20%%
การทางาน การทาการเกษตร (ภาษี เบี้ยประกนั ภัย 1.3% บาลกิจกรรมศาสนา
55.4% ดอกเบยี้ ซ้อื สลากกนิ แบง่ 0.8%
เวชภัณฑ์/คา่ รกั ษาพยาบาล
สวสั ดกิ าร หวย ฯลฯ)
สนิ คา้ /บรกิ าร การการศกึ ษา

21.1%

2.2 ค่าใชจ้ ่าย1/ของครัวเรือน ปี 2560
ครัวเรือนจังหวัดอานาจเจริญ ในปี 2560 มี

ค่าใช้จา่ ยเฉล่ยี เดอื นละ 16,575 บาทหรอื คดิ เป็น ร้อย
ละ 91.0 ของรายได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ืออุปโภค
บรโิ ภคในครัวเรอื นเฉลีย่ เดือนละ13,887 บาท(รอ้ ยละ83.8)
จาแนกเปน็ ค่าใชจ้ ่ายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดืม่ และยาสูบ
เฉลีย่ เดอื นละ 6,276 บาท (ร้อยละ 37.9) ซ่งึ ใน จานวน
นเ้ี ป็นคา่ เคร่ืองดม่ื ที่มีแอลกอฮอลเ์ ฉลีย่ เดือนละ 67 บาท
(รอ้ ยละ 0.4)

1/ ค่าใชจ้ า่ ยเฉลยี่ ท่ีจาเปน็ ตอ้ งใชใ้ นการยงั ชพี โดยไมร่ วมค่าใชจ้ า่ ยประเภทสะสมทุน เชน่ การซือ้ บา้ น/ ทด่ี นิ และเงินออม เปน็ ต้น

7

2.3 หนี้สินของครัวเรือน ปี 2560 2.4.2) จานวนหนสี้ ิน
ในปี 2560 ครวั เรอื นในจงั หวดั อานาจเจริญ ร้อย ในปี 2560 พบว่าจานวนเงินที่เป็นหนี้เฉลี่ยใน

ละ 78.4 เป็นครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน โดยมีจานวนหนี้สิน ระบบสูงกว่านอกระบบมากกว่า 124 เท่า (224,220
เฉลี่ย 226,033 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สิน ส่วนใหญ่ และ 1,812 บาท/ครัวเรือน ตามลาดับ) จากจานวน
(ร้อยละ 63.1) เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน คือ ใช้ในการ หน้ีสินในระบบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน้ีเพื่อการอุปโภค
อุปโภคบริโภคร้อยละ 39.6 ซ้ือบ้านและที่ดินร้อยละ บริโภคในครัวเรือนร้อยละ 39.7 รองลงมาคือหน้ีเพื่อใช้
20.7 และหน้เี พอ่ื ใช้ในการศึกษามีเพียง รอ้ ยละ 2.8 ในการทาการเกษตรร้อยละ 25.4 ใช้ในการซ้ือบ้านและ
เท่าน้ัน ส่วนที่เหลือเป็นหนี้ใช้ทาการเกษตร ร้อยละ ท่ีดินร้อยละ 20.9 ใช้ในการทาธุรกิจ ร้อยละ 10.5
25.3 และใชใ้ นการทาธรุ กจิ รอ้ ยละ 10.8 สาหรบั หนี้เพื่อใชใ้ นการศกึ ษามีเพียงรอ้ ยละ 2.9 เทา่ นน้ั

แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามการมหี น้สี นิ สาหรับจานวนหน้ีสินนอกระบบ พบว่าส่วน
และหน้สี ินเฉล่ยี ตอ่ ครัวเรอื น จาแนกตามวตั ถุประสงค์ของการกูย้ ืม (ปี 2560) ใหญเ่ ป็นหนีเ้ พ่ือใช้ทาธุรกิจสูงถึงร้อยละ 38.7 รองลงมา
เป็นหนี้เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 31.2
จานวนหนสี้ ินเฉลี่ย 226,033 บาท/ครวั เรอื น ใช้หนี้อ่ืน ๆ ร้อยละ 20.3 และใช้ในการทาการเกษตร
ร้อยละ 9.8
ครัวเรอื นท่ี ใชใ้ นครวั เรอื น 63.1%
ไมม่ หี นีส้ ิน
21.6% 39.6% ใช้จ่ายอปุ โภค ฯ แผนภมู ิ 5 รอ้ ยละของหน้สี ินในระบบ และนอกระบบเฉลี่ยต่อครวั เรอื นทงั้ สนิ้
ซอ้ื /เช่าซ้ือบา้ น จาแนกตาวตั ถุประสงค์ของการกู้ยมื (ปี 2560)
ครวั เรอื นที่ และ/หรอื ที่ดนิ บ้าน
มหี นสี้ นิ
78.4% 20.7% ใช้ในการศกึ ษา

2.8% ใช้ในการลงทนุ และอน่ื ๆ 36.9%
25.3% ใชท้ าการเกษตร
ใชท้ าธุรกิจ หนสี้ นิ ในระบบ
หนอ้ี ่ืน ๆ
10.8% ใช้ในการศกึ ษา
0.8% 2.9%

หนี้อื่นๆ ใช้ในการทาธุรกจิ
0.6% 10.5%

2.4 ครวั เรือนทม่ี หี นสี้ นิ ในระบบ นอกระบบ ปี 2560 ซ้อื /เช่าซ้อื บา้ น 224,220 ใช้ทาการเกษตร
2.4.1) ครัวเรอื นทีม่ ีหน้สี นิ บาท 25.4%
ครัวเรอื นในจงั หวัดอานาจเจริญที่มีหนส้ี ิน ส่วน และ/หรอื ทด่ี นิ
20.9%
ใหญ่เป็นการก่อหน้ีในระบบ โดยร้อยละ 96.5 เป็น
ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบอย่างเดียว และร้อยละ 1.1 ใชอ้ ุปโภคบริโภค
เป็นครัวเรือนท่ีมีหน้ีนอกระบบอย่างเดียว ส่วนครัวเรือนท่ีมี 39.7%
หนีท้ ัง้ ในระบบและนอกระบบ มีเพยี งร้อยละ 2.4
หน้ีสินนอกระบบ
แผนภูมิ 4 รอ้ ยละของครวั เรือนท่มี หี น้ีในระบบและนอกระบบ และหนสี้ ิน
เฉลย่ี ตอ่ ครัวเรือน (ปี 2560) ใชอ้ ปุ โภคบริโภค หนี้อ่ืนๆ ใช้ในการทาธุรกิจ
31.2% 20.3% 38.7%

1,812
บาท

ใช้ทาการเกษตร
9.8%

มหี นีส้ ินในระบบและ 96.5% มีหน้สี ิน
ในระบบอยา่ งเดียว
นอกระบบ 2.4%
1.1%

มหี นี้สิน
นอกระบบอย่างเดยี ว

จานวนหนสี้ นิ ในระบบเฉลย่ี 224,220 บาท/ครวั เรอื น
จานวนหนสี้ นิ นอกระบบเฉล่ยี 1,812 บาท/ครวั เรอื น

8

2.5 การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหน้ีสิน มีรายได้เฉล่ียมากกว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีจาเป็นใน กา ร
ของครัวเรือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคม ยงั ชีพ กลา่ วคือรายได้เพิม่ จาก 11,889 บาท ในปี 2550
ของครวั เรอื น (ตามอาชพี ) ปี 2560 เป็น 18,231 บาท ในปี 2560 และค่าใช้จ่ายเพ่ิมจาก
10,224 บาท ในปี 2550 เป็น 16,575 บาท ในปี 2560
เมื่อพิจารณาตามสถานะทางเศรษฐสังคมของ และเม่อื พิจารณาผลตา่ งของรายได้ และค่าใช้จา่ ย ใน
ครัวเรือน (ตามอาชีพ) พบว่าครัวเรือนลูกจ้างที่ทา ปี 2560 พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นจาเป็นใน
ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์,หาของป่า,บริการ ทางการเกษตร การยังชีพ 1,656 บาทต่อครัวเรือนหรือประมาณ 473
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงสุดถึง 43,071 บาท รองลงมา บาทต่อคน (ใช้ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.5 คน) ซึ่งส่วน
ได้แก่ครัวเรือนลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานวิชาชีพ/นักวิชาการ/ ใหญ่ถูกนาไปใช้ในการชาระหน้ี เช่น หน้ีเพ่ือการซ้ือ
นักบริหารมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 37,704 บาท และ บา้ น/ท่ีดิน หน้อี ปุ โภค บริโภค และการศกึ ษา เปน็ ต้น
ครวั เรือนผู้ดาเนินการธุรกจิ ของตนเองที่ไมใ่ ช่การเกษตร
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,914 บาท ส่วนรายได้ต่าสุด เม่ือเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน
คือ ครัวเรือนคนงานด้านการขนส่ง และงานพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 พบว่าหน้ีสินต่อรายได้ของ
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 11,491 บาท ท้ังนี้ครัวเรือน ครัวเรือนปี 2556 ต่าสุด คือ 7.8 เท่า
อาชีพใดมีรายได้สูง ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายและหน้ีสิน
สูงเช่นเดยี วกัน แผนภมู ิ 7 รายได้และคา่ ใช้จ่ายท่จี าเป็นในการยังชีพเฉลี่ยตอ่ เดือน และหนี้สนิ ต่อ
รายไดข้ องครวั เรือน ปี 2550 - 2560
แผนภมู ิ 6 รายได้ คา่ ใชจ้ า่ ยเฉลีย่ ตอ่ เดือน และจานวนหน้ีสนิ เฉลย่ี ต่อครัวเรือนทั้งสนิ
ปี 2560 จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครวั เรอื น รายได้/คา่ ใชจ้ า่ ย (บาท) หนส้ี ินตอ่ รายได้ (เท่า)

รราายไยด้

ค่าใชจ้ ่าย

หน้ีสนิ ตอ่
รายได้

หน้สี ิน ปี

รายได้ 2550 2552 2554 2556 2558 2560
คา่ ใช้จา่ ย

สถานะทางเศรษฐสงั คม เมื่อพิจารณาจานวนหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือน
ในระหว่างปี 2550 ถึง 2560 พบว่าในปี 2560 จานวน
1 จงั หวดั อานาจเจริญ 7 คนงานเกษตร ปา่ ไม้ และประมง หนสี้ นิ เฉลี่ยต่อครัวเรอื นสูงสดุ เม่ือเทยี บกับปีอน่ื ๆ
2 ผ้ถู อื ครองทาการเกษตรเปน็ เจ้าของทดี่ ิน 8 คนงานด้านการขนสง่ และงาน
แผนภูมิ 8 จานวนหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรอื นทง้ั สนิ้ (ปี 2550 - 2560)

3 ผูถ้ ือครองทาการเกษตร เชา่ ท่ีดนิ /ทาฟรี พื้นฐาน

4 ประมง ป่าไม้ ลา่ สัตว์ หาของปา่ 9 เสมียน/พนักงานขาย/ผใู้ ห้บรกิ าร

และบริการทางการเกษตร 10 ผ้ปู ฏิบตั ิงานในกระบวนการผลติ

5 ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง กอ่ สรา้ ง และเหมอื งแร่

ท่ไี มใ่ ช่การเกษตร 11 ผู้ไมไ่ ด้ปฏิบัติงานเชงิ เศรษฐกิจ

6 ลูกจ้างทเ่ี ป็นผู้จัดการ นกั วชิ าการ

และผปู้ ฏิบัตงิ านวชิ าชพี

2.6 การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน
ต่อรายได้ของครัวเรือน ปี 2550 - 2560

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ย ไ ด้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย พ บ ว่ า
ครวั เรอื นในจงั หวดั อานาจเจริญตงั้ แต่ปี 2550 ถึง 2560

1/ คา่ ใชจ้ า่ ยเฉลยี่ ทจี่ าเปน็ ตอ้ งใช้ในการยงั ชพี โดยไมร่ วมค่าใชจ้ ่ายประเภทสะสมทนุ เช่น การซอ้ื บา้ น/ ทดี่ ิน และเงินออม เป็นตน้

9

2.7 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2558 แผนภมู ิ 9 ส่วนแบง่ ของรายไดป้ ระจาต่อคนตอ่ เดอื น ปี 2558 และ ปี 2560
และ 2560
สว่ นแบง่ ของรายไดป้ ระจาขโดองยคจราัวแเรนอื กนครัวเรอื นเปน็ 5 กลุ่ม รายได้ประจาต่อคนตอ่ เดอื น
เมอ่ื เปรยี บเทียบการกระจายรายได้ในปี 2558 (บาท)
– 2560 โดยได้จัดแบ่งครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม เท่า ๆ (ร้อยละ)
กันและนามาเรียงลาดับตามรายได้ประจาต่อคน ต่อ
เดือนจากน้อยไปมาก (กลุ่มที่ 1 มีรายได้ต่าสุดและกลุ่ม ส่วนแบ่งของรายไดป้ ระจา 2558
ท่ี 5 มีรายได้สูงสุด) พบว่าในปี 2560 กลุ่มท่ีมีรายได้ รายไดป้ ระจาต่อคนต่อเดอื น 2560
สูงสุดมีส่วนแบ่งของรายได้ประมาณร้อยละ 40.7
ขณะที่กลุ่มท่ีมีรายได้ต่าสุดมีส่วนแบ่งของรายได้เพียง 2558
ร้อยละ 9.5 นอกจากนี้ พบวา่ ความเหล่อื มล้าของรายได้ 2560
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งของรายได้
ของครัวเรือนคือกลุ่มท่ีมีรายได้สูงสุด เพิ่มขึ้นจากร้อย (รายได้ต่าสดุ ) กลุ่มควินไทล์
ละ 39.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 40.7 ในปี 2560 และ (รายได้สูงสดุ )
กลมุ่ ที่มรี ายไดต้ ่าสุดลดลงจาก รอ้ ยละ 10.2 ในปี 2558 สมั ประสทิ ธค์ิ วามไมเ่ สมอภาค (5 กลมุ่ )
เป็นร้อยละ 9.5 ในปี 2560 และพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ Gini Coefficient 2558 2560
ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านการ
กระจายรายได้ของครัวเรือนมีค่าเพิ่มข้ึนจาก 0.258 รายไดป้ ระจาตอ่ คนตอ่ เดอื น 0.258 0.286
ในปี 2558 เป็น 0.286 ในปี 2560 แสดงว่าความ 5,848 5,334
เหล่ือมล้าระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ

สาหรับรายได้ประจาต่อคนต่อเดือนโดยเฉล่ีย
ลดลงจาก 5,848 บาท ในปี 2558 เป็น 5,334 บาท
ในปี 2560 โดยลดลงทุกกลุ่มคือครัวเรือนท่ีมีรายได้
สูงสุด มีรายได้ประจาต่อคนต่อเดือนลดลงจาก 15,555
บาท เป็น 14,159 บาท ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ต่าสุด
ท่ีมีรายได้ประจาต่อคนต่อเดือนลดลง จาก 2,382 บาท
เป็น 2,060 บาทตาราง ก รายได้เฉลยี่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งทมี่ าของรายได้ และสถานะทางเศรษฐสังคม

TABLE A AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCES OF INCOME AND SOCIO

ผู้ถือครองทาการเกษตร/เพาะเลยี้ ง ผูป้ ระกอบธุรกจิ

ครวั เรอื นทั้งส้ิน Farm operators/culture ของตนเอง
Total households
ปลูกพืช/เลี้ยงสตั ว์/เพาะเลย้ี ง ประมง,ป่าไม้,ลา่ สตั ว์, ท่ีไม่ใช่การเกษตร ผจู้ ัดการ
บาท ร้อยละ นักวิชาการ
Baht % Plant/animal/culture หาของป่า,บรกิ าร Entrepreneurs
และ
สว่ นใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ ทางการเกษตร for ผู้ปฏิบัตงิ าน

แหล่งทม่ี าของรายได้ เจา้ ของท่ีดนิ เช่าที่ดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural วิชาชีพ
Professional
Mainly Mainly hunting, business technician
and manage
owning renting land/ agricultural บาท รอ้ ย
Baht %
land land occupied services

for free

บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ

Baht % Baht % Baht % Baht %

รายไดท้ ้งั สิ้นต่อเดอื น………………….…...…...…………. 18,231 100.0 14,273 100.0 17,824 100.0 43,071 100.0 25,914 100.0 37,704 10
รายไดป้ ระจา…………………..…………..…..…….….... 17,446 95.7 13,859 97.1 17,783 99.8 43,043 99.9 25,303 97.6 37,505 9
9,885 69.3 11,882 66.7 38,260 88.8 21,456 82.8 33,937 9
รายไดท้ เ่ี ป็นตวั เงิน…………….................................. 13,605 74.6 7,427 52.0 10,197 57.2 35,096 81.5 19,383 74.8 31,549 8
รายไดจ้ ากการทางาน…………………...….….… 10,103 55.4 1,090 7.6 3,713 20.8 1,238 2.9 1,231 4.8 29,065 7
- ค่าจ้างและเงนิ เดอื น……………..………………… 4,919 27.0 1,542 3.6 17,180 66.3 1,019
- กาไรสุทธิจากการทาธุรกจิ …….…………………… 2,945 16.1 227 1.6 156 0.9 32,316 75.0 1,465
- กาไรสทุ ธิจากการทาการเกษตร……………...… 2,239 12.3 6,110 42.8 6,328 35.5 3,141 7.3 972 3.7 1,516
เงินท่ีได้รบั เป็นการช่วยเหลือ............................ 3,331 18.3 2,434 17.1 1,685 9.5 2,050 7.9
รายไดจ้ ากทรพั ย์สิน ……………………...………… 171 0.9 24 0.1 872
24 0.2 -- 4,782 11.1 23 0.1 3,569
รายไดท้ ไ่ี ม่เป็นตัวเงิน 1/………………………....…… 3,841 21.1 3,974 27.8 5,901 33.1 3,847 14.8
รายไดไ้ ม่ประจา (ทเ่ี ป็นตวั เงิน)………..………………. 784 4.3 28 0.1 198
414 2.9 41 0.2 611 2.4

1/ รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่ไม่เสียเงิน (รวมบ้านของตนเอง)

มของครัวเรือน

O-ECONOMIC CLASS

ลูกจ้าง ผไู้ ม่ได้

Employees ปฏิบัตงิ าน

คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูป้ ฏิบัตงิ านใน เชิงเศรษฐกิจ

ป่าไม้ ดา้ นการขนส่ง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econo-

และ และงานพน้ื ฐาน และ ก่อสรา้ ง mically

น ประมง Labourers in ให้บริการ และเหมืองแร่ inactive Source of income

Labourers in logistics, Clerical, Workers related

l, agriculture, transportation sales to production,

forestry and and services construction

er and fishery basic work workers and mining

ยละ บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

% Baht % Baht % Baht % Baht % Baht %

00.0 17,779 100.0 11,491 100.0 25,054 100.0 15,079 100.0 12,350 100.0 Total monthly income

99.5 17,779 100.0 11,412 99.3 24,524 97.9 15,023 99.6 10,840 87.8 Total current income

90.0 13,991 78.7 7,827 68.1 20,358 81.3 10,615 70.4 7,200 58.3 Money income

83.7 12,821 72.1 6,244 54.3 18,225 72.7 8,417 55.8 1,312 10.6 From earning

77.1 8,448 47.5 6,002 52.2 16,180 64.6 8,379 55.6 634 5.1 - Wages and salaries

2.7 756 4.3 - - 1,754 7.0 - - 314 2.5 - Net profits from business

3.9 3,618 20.3 242 2.1 291 1.2 37 0.2 364 3.0 - Net profits from farming

4.0 1,170 6.6 1,577 13.7 1,670 6.7 2,184 14.5 5,727 46.4 From current transfers

2.3 -- 7 0.1 463 1.8 14 0.1 161 1.3 From property income

9.5 3,788 21.3 3,585 31.2 4,166 16.6 4,408 29.2 3,640 29.5 Non- money income1/

0.5 -- 79 0.7 531 2.1 56 0.4 1,509 12.2 Non - current money income

1/ Including estimated rental value of dwelling (Including own dwelling)

10

ตาราง ข ค่าใช้จ่ายเฉลยี่ ต่อเดือนของครัวเรือน1/ จาแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐ

TABLE B AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE1/ PER HOUSEHOLD BY TYPE OF EXPENDITURE AND SOCI

ผ้ถู ือครองทาการเกษตร/เพาะเลย้ี ง ผปู้ ระกอบธุรกจิ

ครัวเรือนท้ังสน้ิ Farm operators/culture ของตนเอง

Total households ปลกู พืช/เล้ียงสตั ว์/เพาะเลยี้ ง ประมง,ป่าไม้,ล่าสตั ว์, ที่ไม่ใช่การเกษตร ผ้จู ดั การ

Plant/animal/culture หาของป่า,บรกิ าร Entrepreneurs นักวิชาการ

ส่วนใหญ่เป็น สว่ นใหญ่ ทางการเกษตร for และ

ประเภทของค่าใช้จ่าย เจ้าของท่ีดนิ เช่าท่ีดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผู้ปฏิบัตงิ าน
วิชาชีพ
Mainly Mainly hunting, business
owning renting land/ agricultural Professional,
land land occupied services technician
and manager
for free
บาท ร้อยละ
บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ บาท รอ้ ยละ บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ
Baht %
Baht % Baht % Baht % Baht % Baht %

คา่ ใช้จา่ ยท้งั สิ้นตอ่ เดอื น…………….…………………………………...1…6,575 100.0 13,457 100.0 19,163 100.0 21,764 100.0 23,536 100.0 28,441 100.0

คา่ ใช้จา่ ยเพอื่ การอุปโภคบรโิ ภค……..……………….…....………1..3,887 83.8 11,249 83.6 18,218 95.1 16,949 77.9 18,434 78.3 22,981 80.8

ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ………..……..………. 6,276 37.9 5,542 41.2 7,089 37.0 5,798 26.6 7,630 32.4 8,999 31.6

- อาหารและเครื่องดมื่ (ไม่มีแอลกอฮอล์)…....………..…… 6,132 37.0 5,432 40.4 7,015 36.6 5,336 24.5 7,440 31.6 8,689 30.6

- เครื่องดม่ื ที่มีแอลกอฮอล์ ....………..…………...………... 67 0.4 45 0.3 - - 87 0.4 62 0.3 289 1.0

- ยาสบู หมาก ยานัตถ์ุและอ่นื ๆ……………….......………... 77 0.5 65 0.5 74 0.4 375 1.7 128 0.5 21 0.1

คา่ ใช้จ่ายสินคา้ และบริการ………………………..……..………. 7,612 45.9 5,707 42.4 11,129 58.1 11,151 51.2 10,804 45.9 13,982 49.2

- ท่ีอยอู่ าศัย เครื่องแตง่ บ้าน

และเคร่ืองใช…้ …..……………………………………………..2,342 14.1 2,022 15.0 3,394 17.7 1,905 8.8 2,818 12.0 3,565 12.5

- เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า………………….…..…….……….. 334 2.0 272 2.0 287 1.5 106 0.5 492 2.1 1,004 3.5

- ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล………………..……..………….……….. 432 2.6 321 2.4 511 2.7 340 1.6 610 2.6 787 2.8

- เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล....................……...221 1.3 198 1.5 268 1.4 898 4.1 232 1.0 574 2.0

- การเดนิ ทางและการสือ่ สาร…………………….…….….…. 3,299 19.9 2,189 16.3 6,174 32.2 7,340 33.7 5,873 25.0 6,930 24.4

- ค่าซอื้ /ค่าใช้จ่ายเกย่ี วกับยานพาหนะ.......…….... 1,559 9.4 848 6.3 3,986 20.8 5,677 26.1 2,941 12.5 3,341 11.7

- การเดนิ ทางปกติ / ท่องเที่ยว................……........1..,243 7.5 983 7.3 1,488 7.8 1,367 6.3 2,178 9.3 2,665 9.4

- การสอื่ สาร............................................................4..9..7 3.0 358 2.7 699 3.6 296 1.4 754 3.2 924 3.2

- การศึกษา………………………..……………………....…………. 124 0.8 51 0.4 66 0.3 106 0.5 183 0.8 437 1.5

- การบันเทิง / การจดั งานพิธีในโอกาสพิเศษ..…………... 501 3.0 307 2.3 0 0.0 0 0.0 166 0.7 110 0.4

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั กจิ กรรมทางศาสนา........................... 358 02..02 347 20..06 429 02..20 456 02..01 430 01..80 575 02..00

ค่าใช้จา่ ยท่ไี ม่เกยี่ วกบั การอุปโภคบริโภค2/…………….…....…...2,688 16.2 2,208 16.4 946 4.9 4,815 22.1 5,102 21.7 5,461 19.2

1/ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียที่จาเป็นตอ้ งใช้ในการยงั ชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน 1
เช่น การซื้อบ้าน/ ท่ีดนิ และเงินออม เป็นตน้ 2

2/ รวมค่าภาษี ของขวัญ และเงนิ บรจิ าค เบ้ียประกนั ภัย เงนิ ซ้อื สลากกินแบ่ง ดอกเบ้ียเงนิ กู้
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ฐสังคมของครัวเรือน

IO-ECONOMIC CLASS

คนงานเกษตร ลกู จ้าง เสมียน ผู้ปฏิบัตงิ านใน ผู้ไม่ได้
ปฏิบัตงิ าน
ป่าไม้ Employees พนักงานขาย กระบวนการผลติ เชิงเศรษฐกิจ
Econo-
และ คนงาน และ ก่อสร้าง mically
inactive
ประมง ดา้ นการขนส่ง ให้บรกิ าร และเหมืองแร่ Expenditure group
Labourers in บาท ร้อยละ
agriculture, และงานพื้นฐาน Clerical, Workers related Baht %
sales to production,
forestry Labourers in and services construction
and fishery logistics, workers
and mining
บาท รอ้ ยละ transportation
and บาท ร้อยละ บาท รอ้ ยละ
Baht %
basic work Baht % Baht %

บาท รอ้ ยละ

Baht %

13,805 100.0 12,767 100.0 21,474 100.0 12,843 100.0 12,702 100.0 Total monthly expenditure
12,416 89.9 10,944 85.7 18,665 86.9 11,495 89.5
6,111 44.3 5,338 41.8 8,750 40.7 6,064 47.2 11,041 86.9 Consumption expenditure
5,908 42.8 5,263 41.2 8,593 40.0 5,796 45.1
0.2 113 0.9 5,117 40.3 For food, beverage and tobacco
30 0.2 16 0.1 42 0.5 155 1.2
173 1.3 60 0.5 114 46.2 5,430 42.3 5,014 39.5 - Food and beverages (excludes alcoholic)
6,304 45.7 5,606 43.9 9,915
12.1 2,205 17.2 55 0.4 - Alcoholic beverages
1,838 13.3 2,092 16.4 2,601 2.2 123 1.0
92 0.7 253 2.0 483 3.5 352 2.7 48 0.4 - Tobacco products
314 2.3 307 2.4 742 1.2 24 0.2
193 1.4 107 0.8 262 24.7 2,244 17.5 5,924 46.6 For goods and services
12.0 1,161 9.0
3,486 25.3 2,463 19.3 5,301 8.9 734 5.7 - Housing, household operation, furnitures
1,586 11.5 1,286 10.1 2,575 3.8 349 2.7
1,443 10.5 807 6.3 1,918 0.9 171 1.3 2,096 16.5 and equipment
0.2 7 0.1
457 3.3 370 2.9 808 10..04 302 20..40 184 1.4 - Apparel and footwear
124 0.9 63 0.5 184 13.1 1,348 10.5
302 2.4 - Personal care
0 0.0 35 0.3 53
258 10..90 285 02..20 290 160 1.3 - Medical and health care
1,390 10.1 1,824 14.3 2,808
1,651 13.0 - Transport and communication

657 5.2 - Vehicle purchase/repairing & maintenance

653 5.1 - Local transportation / travelling

342 2.7 - Communication

78 0.6 - Education

1,125 8.9 - Recreation / special ceremony expenses

328 02..06 - Religious activity

1,661 13.1 Non-consumption expenditure 2/

1/ Expenditure for necessary items for daily life, which excluded saving and capital formation expenditures such as
purchase or hire-purchase of house, or land and saving, etc.

2/ Includes taxes, gifts & contribution, insurance premiums, lottery tickets, interest on debts
and other similar expenses.

11

ตาราง ค จานวนครัวเรือนทเี่ ป็นหน้ี และจานวนหน้สี ินเฉล่ยี ต่อครัวเรือนทงั้ ส้ิน จาแนกตามวัตถุประสงค์ข

TABLE C NUMBER OF INDEBTED HOUSEHOLD AND AVERAGE AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLD

ผถู้ ือครองทาการเกษตร/เพาะเลย้ี ง ผปู้ ระกอบธุรกิจ

ครวั เรอื นท้ังสิ้น Farm operators/culture ของตนเอง

Total households ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเล้ียง ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์, ท่ีไม่ใช่การเกษตร ผู้จดั การ

Plant/animal/culture หาของป่า,บรกิ าร Entrepreneurs นักวิชาการ

สว่ นใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ ทางการเกษตร for และ

วตั ถุประสงค์ของการกู้ยืม เจา้ ของที่ดนิ เช่าที่ดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผู้ปฏิบัตงิ าน
Mainly
Mainly hunting, business วิชาชีพ

owning renting land/ agricultural Professional,

land land occupied services technician

for free and manager

จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ

Number % Number % Number % Number % Number % Number %

จานวนครวั เรือนที่เปน็ หน้ี (ครวั เรอื น) ……...............6..3..,.0. 86 (78.4) 15,283 (88.2) 599 (100.0) 1,003 (91.7) 10,289 (87.5) 4,846 (92.1)
Number of indebted household

บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ บาท รอ้ ยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท รอ้ ยละ

Baht % Baht % Baht % Baht % Baht % Baht %

จานวนหน้สี ินเฉล่ียตอ่ ครัวเรอื นท้งั สิ้น (บาท)…………..…22…6,033 100.0 210,173 100.0 137,235 100.0 224,538 100.0 322,505 100.0 754,842 100.0

1. จาแนกตามวัตถปุ ระสงค์ 63.1 72,087 34.3 28,884 21.0 90,399 40.3 146,252 45.3 678,743 89.9
เพอ่ื ใช้จา่ ยในครวั เรอื น……………..………….………. 142,705
- ซ้ือ/เช่าซ้ือบ้าน 20.7 12,772 6.1 - - 60,990 27.2 57,420 17.8 297,615 39.4
และ/หรอื ท่ีดนิ …………………..………...….…….. 46,790 2.8 5,468 2.6 - - - - 16,008 5.0 10,766 1.4
- ใช้ในการศึกษา.....................................………...……6,419 39.6 53,847 25.6 28,884 21.0 29,409 13.1 72,824 22.6 370,362 49.1
- ใช้จ่ายอปุ โภคบริโภคอื่นๆ………………..………….....8..9..,.4..96 10.8 4,755 2.3 71,000 51.7 - - 141,553 43.9 1,687 0.2
ใช้ในการทาธุรกจิ ………..…............……………...........24,344 25.3 129,202 61.4 37,351 27.2 134,139 59.7 34,699 10.8 74,412 9.9
ใช้ในการทาการเกษตร…………..…...……………………57,249 0.8 4,129 2.0 - - -- -
หน้อี ื่นๆ 1/ ………………………….………...…….……… 1,736 -- -

2. จาแนกตามแหล่งเงินกู้ 99.2 208,628 99.3 137,235 100.0 224,538 100.0 316,611 98.2 754,842 100.0
หนใ้ี นระบบ………..…............……….........................2..2..4. ,220 0.8 1,545 0.7 - - - - 5,894 1.8 - -
หน้ีนอกระบบ………..…............…….............................1,812

1/ หน้ีอืน่ ๆ ไดแ้ ก่ หน้ีจากการค้าประกันบุคคลอนื่ หนี้ค่าปรบั หรือจา่ ยชดเชยค่าเสียหาย เป็นตน้

ของการกยู้ ืม แหล่งเงินกู้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

BY PURPOSE OF BORROWING, SOURCE OF LOAN AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

คนงานเกษตร ลกู จ้าง เสมียน ผู้ปฏิบัตงิ านใน ผูไ้ ม่ได้ Purpose of borrowing
ป่าไม้ Employees พนักงานขาย กระบวนการผลติ ปฏิบัตงิ าน
และ เชิงเศรษฐกิจ
ประมง คนงาน และ กอ่ สรา้ ง Econo-
ดา้ นการขนส่ง ให้บรกิ าร และเหมืองแร่ mically
Labourers in และงานพน้ื ฐาน Clerical, Workers related inactive
agriculture, Labourers in to production,
sales construction จานวน ร้อยละ
forestry logistics, and services and mining Number %
and fishery transportation
workers จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ and
basic work จานวน ร้อยละ Number %
Number %
จานวน รอ้ ยละ Number %

Number %

) 481 (88.5) 3,438 (65.7) 6,712 (80.2) 1,753 (88.4) 18,684 (66.0)

ะ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท รอ้ ยละ บาท รอ้ ยละ
Baht % Baht % Baht % Baht % Baht %

0 124,771 100.0 135,603 100.0 280,909 100.0 84,000 100.0 111,671 100.0 Amount of debt per household (Baht)

9 66,635 53.4 100,494 74.1 246,318 87.7 72,874 86.8 72,743 1. By purpose of borrowing
65.1 For household expenditures
4- - 10,391 7.7 76,468 27.2 - - 19,133
4- - 2,955 2.2 7,762 2.8 - - 3,409 - Purchase/hire purchase of house
1 66,635 53.4 87,147 64.3 162,088 57.7 72,874 86.8 50,200 17.1 and /or land
2- - 202 0.1 1,102 0.4 - - 5,326 3.1 - Education
9 58,135 46.6 34,907 25.7 33,490 11.9 11,126 13.2 31,196 45.0 - Household consumption
-- -- - 2,406 4.8 Business
-- -- 27.9 Farming
2.2 Other 1/

0 124,771 100.0 135,603 100.0 280,909 100.0 77,898 92.7 110,340 2. By source of loan
- - - - - - - 6,102 7.3 1,331 98.8 Loan from formal sector

1.2 Loan from informal sector

1/ Other, such as debt from guaranties, fine or compensation, etc.

12

ตาราง ง เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน และหน้สี ินเฉลย่ี ต่อครัวเรือน จาแนกตามสถานะทาง

TABLE D COMPARISON OF AVERAGE MONTHLY INCOME AND EXPENDITURE AND AMOUNT OF DEBT

รายไดเ้ ฉล่ียต่อเดอื น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่ เดือน

Average monthly income Average monthly expenditures

ร้อยละของ ร้อยละของ

สถานะทางเศรษฐสังคม 2556 2558 2560 การเปล่ียนแปลงตอ่ ปี 2556 2558 2560 การเปลี่ยนแปลงต่อ

2013 2015 2017 Annual percentage change 2013 2015 2017 Annual percentage ch

2558/56 2560/58 2558/56 2560/5

2015/13 2017/15 2015/13 2017/1

ครัวเรือนทง้ั ส้ิน………………...………....…...……......1..7,273 21,173 18,231 10.7 -7.2 14,162 17,029 16,575 9.7 -1.3

ผู้ถอื ครองทาการเกษตร 15,428 14,273 4.5 -3.8 11,948 12,968 13,457 4.2 1.9
สว่ นใหญ่เป็นเจา้ ของท่ีดนิ ………………….............1..4..,.127 19,501 17,824 23.2 -4.4 10,898 15,723 19,163 20.1 10.4
สว่ นใหญ่เช่าท่ีดนิ /ทาฟรี…………….……..............12,843

ประมง ป่าไม้ ลา่ สัตว์ หาของป่า 29.8 21.7 13,003 15,694 21,764 9.9 17.8
และบรกิ ารทางการเกษตร………………..........1..7..,268 29,101 43,071 17.7 -11.0 18,220 24,320 23,536 15.5 -1.6

ผู้ประกอบธรุ กจิ ของตนเอง -10.2 -0.3 34,002 29,273 28,441 -7.2 -1.4
ที่ไม่ใช่การเกษตร…………………....…………… 23,622 32,708 25,914 -15.7 29.1 17,399 10,645 13,805 -21.8 13.9
-1.4 -7.7 12,883 13,422 12,767 2.1 -2.5
ลูกจา้ ง 37,963 37,704 17.0 -4.0 15,844 23,072 21,474 20.7 -3.5
ผจู้ ัดการ นักวิชาการ 10,672 17,779 3.0 -5.7 15,470 14,754 12,843 -2.3 -6.7
และผปู้ ฏิบัตงิ านวิชาชีพ…………....……… 47,121 13,499 11,491 19.6 -16.1 10,965 14,215 12,702 13.9 -5.5
คนงานเกษตร ป่าไม้ 27,167 25,054
และประมง…………………....…....………..........1..5..,006 16,969 15,079
คนงานดา้ นการขนส่ง
และงานพื้นฐาน…………….…………................1..3..,893
เสมียน พนักงานขาย
และให้บรกิ าร………………....…………..….......1..9..,.857
ผปู้ ฏิบัตงิ านในกระบวนการผลติ
ก่อสรา้ ง และเหมืองแร…่ ………………...........1..5,982

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกจิ …………....……………12,244 17,525 12,350

งเศรษฐสังคมของครัวเรือน

T PER HOUSEHOLD BY SOCIO - ECONOMIC CLASS

หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือน ร้อยละของค่าใช้จ่ายตอ่ รายได้

Average amount of debt per household Percent of expenditure to income

ร้อยละของ

อปี 2556 2558 2560 การเปลี่ยนแปลงตอ่ ปี 2556 2558 2560 Socio-economic class

hange 2013 2015 2017 Annual percentage change 2013 2015 2017

58 2558/56 2560/58

15 2015/13 2017/15

134,560 173,276 226,033 13.5 14.2 82.0 80.4 90.9 Total households

Farm operators / culture

100,451 115,350 210,173 7.2 35.0 84.6 84.1 94.3 Mainly owning land

52,587 217,988 137,235 103.6 -20.7 84.9 80.6 107.5 Mainly renting land /

Land occupied for free

Fishing forestry, hunting,

94,451 343,548 224,538 90.7 -19.2 75.3 53.9 50.5 Agricultural services

Entrepreneurs for non-agricultural

168,751 226,643 322,505 15.9 19.3 77.1 74.4 90.8 business

Employees

Professional, technician

675,260 702,176 754,842 2.0 3.7 72.2 77.1 75.4 and manager

Labourers in agriculture,

49,590 51,479 124,771 1.9 55.7 115.9 99.7 77.7 forestry and fishery

Labourers in logistics,

49,515 27,521 135,603 -25.4 122.0 92.7 99.4 111.1 transportation and basic work

Clerical, sales and services

187,728 192,423 280,909 1.2 20.8 79.8 84.9 85.7 workers

Workers related to production,

53,622 92,701 84,000 31.5 -4.8 96.8 86.9 85.2 construction and mining

65,582 83,962 111,671 13.1 15.3 89.6 81.1 102.9 Economically inactive

13

ตาราง จ ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ท้ังสิน้ เฉล่ียต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน

TABLE E PERCENTAGE OF HOUSEHOLD BY AVERAGE MONTHLY INCOME AND HOUSEHOLD SIZE

รำยได้ รวมท้ังสิ้น ขนำดของครัวเ

Total 1 - 2 3 - 4

รายได้ทง้ั สิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน…………………................................…………..……………………..…… 100.0 100.0
0.1 0.4
ตำ่ กว่ำ 1,500 บำท……………..…………………………............ 1.8 5.1
3.8 9.8
1,500 - 3,000 บำท………………………...……….……..... 29.1 37.0
19.9 18.0
3,001 - 5,000 บำท…………………….………………….......... 32.0 21.2
8.5 5.9
5,001 - 10,000 บำท…………...………………………........... 3.7 0.9
1.0 1.8
10,001 - 15,000 บำท………………..……………………..............................
100.0
15,001 - 30,000 บำท………………...……………………........... -

30,001 - 50,000 บำท……………...…………………………..................... 1.5
13.3
50,001 - 100,000 บำท……………...…………………………..................... 26.3
37.7
มำกกว่ำ 100,000 บำท……………...………………………................. 12.4
5.0
รายไดท้ ัง้ ส้ินเฉล่ียตอ่ เดอื นต่อคน……………………....…....……………….…………...…………………..…… 100.0 2.1
- 1.8
ตำ่ กว่ำ 500 บำท…………………………….…………….
1.4 -
500 - 1,500 บำท…………………………….……………. 26.8
28.9
1,501 - 3,000 บำท…………………………….……………. 29.5
8.0
3,001 - 5,000 บำท…………………………….……………. 3.8
1.1
5,001 - 10,000 บำท…………………………….……………. 0.6

10,001 - 15,000 บำท…………………………….……………. -

15,001 - 30,000 บำท…………………………….…………….

30,001 - 50,000 บำท…………………………….…………….

50,001 - 100,000 บำท……………...………………………….

มำกกว่ำ 100,000 บำท…………………………….…………….

เรือน (คน) Household size (persons) Income
5-7 >8

100.0 100.0 100.0 Monthly income per household
-- - Less than 1,500 Baht
-- - 1,500 - 3,000 Baht
- 3,001 - 5,000 Baht
0.6 - - 5,001 - 10,000 Baht
31.7 10.0 - 10,001 - 15,000 Baht
21.9 20.7
33.2 49.1 43.7 15,001 - 30,000 Baht
7.8 15.0 14.5 30,001 - 50,000 Baht
3.9 5.2 41.8 50,001 - 100,000 Baht
0.8 -
- More than 100,000 Baht
100.0 100.0
-- 100.0 Monthly current income per capita
- Less than 500 Baht
1.3 1.7 - 500 - 1,500 Baht
32.2 38.3
29.2 34.5 43.7 1,501 - 3,000 Baht
26.1 20.3 14.5 3,001 - 5,000 Baht
6.6 3.4 41.8 5,001 - 10,000 Baht
3.7 1.8
0.8 - - 10,001 - 15,000 Baht
- 15,001 - 30,000 Baht
-- - 30,001 - 50,000 Baht
-- - 50,001 - 100,000 Baht
- More than 100,000 Baht

14

ตาราง ฉ ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 5 กลมุ่

TABLE F SHARE OF HOUSEHOLD CURRENT INCOME BY DECILE GROUPS

กลุ่มครวั เรือน รอ้ ยละของประชากร 2560
จา่ แนกตามรายได้ประจา่ Percentage of population 2017
2558
Decile group by 2015
current income

(รายได้ต่าสุด) 1 (Lowest income) 25.0 24.6
2 22.5 22.3
3 20.8 19.0
4 17.0 18.8
14.7 15.3
(รายได้สงู สุด) 5 (Highest income)

สมั ประสทิ ธ์ขิ องความไม่เสมอภาค (5 กล่มุ )
Gini coefficient (decile groups)

รายได้ประจา่ ต่อคนต่อเดือน
Per capita current income

รอ้ ยละสว่ นแบ่งของรายได้ประจา่ รายได้ประจา่ ต่อคนต่อเดือน ( บาท )
Percentage share of current income Per capita current income ( Baht )
2558 2560 2558 2560
2015 2017 2015 2017
2,382 2,060
10.2 9.5 3,487 3,057
13.4 12.8 4,765 4,232
16.9 15.1 7,030 6,238
20.5 21.9 15,555 14,159
39.0 40.7
5.848 5,334
0.258 0.286

15

ตารางสถิติ
STATISTICAL TABLES

ตาราง 1 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครวั เรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

TABLE 1 AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCES OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

ผถู้ ือครองทาการเกษตร/เพาะเล้ียง ผู้ประกอบธุรกจิ

รวมท้ังสนิ้ Farm operators/culture ของตนเอง
Total
ปลกู พืช/เลีย้ งสัตว์/เพาะเล้ยี ง ประมง,ป่าไม้,ล่าสตั ว์, ที่ไม่ใช่การเกษตร ผ้จู ดั การ
นักวิชาการ
Plant/animal/culture หาของป่า,บริการ Entrepreneurs
และ
แหล่งท่ีมาของรายได้ ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ ทางการเกษตร for ผู้ปฏิบัตงิ าน

เจ้าของที่ดนิ เช่าท่ีดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural วิชาชีพ
Professional,
Mainly Mainly hunting, business technician
and manager
owning renting land/ agricultural

land land occupied services

for free

รายได้ท้ังส้ินตอ่ เดือน……..…...........……………………..………....................18,231 14,273 17,824 43,071 25,914 37,704
13,859 17,783 43,043 25,303 37,505
รายได้ประจา…..………………...……........……………….......................17,446 9,885 11,882 38,260 21,456 33,937
รายไดท้ เ่ี ป็นตวั เงิน…..…........…………………………............... 13,605
7,427 10,197 35,096 19,383 31,549
รายไดจ้ ากการทางาน…..………..........……………............. 10,103 1,090 3,713 1,238 1,231 29,065
ค่าจา้ งและเงนิ เดอื น…………………...........……..................4,919 1,542 17,180 1,019
กาไรสุทธิจากการทาธุรกจิ ….…….........……….............. 2,945 227 156 32,316 1,465
กาไรสุทธิจากการทาเกษตร……........…………................. 2,239 6,110 6,328 3,141 972 1,516
2,434 1,685 2,050
เงินไดร้ ับเป็นการช่วยเหลือ……………..........……..................3..,331 - 203
บาเหน็จ / บานาญ เบี้ยหวัด - - 151
และเงนิ สงเคราะห์……..........…................................. 212 - -
เงนิ ชดเชย / เงนิ ทดแทน - - 1,706 - 276
การออกจากงาน….................................................... - 1,001 - 1,434 723 1,037
เงินช่วยเหลอื จากบุคคลนอกครวั เรือน……….............. 1,791 1,433 1,685 1,176 872
เงนิ ช่วยเหลอื จากรฐั และองค์กรตา่ งๆ……….............. 1,328 - 24 23
24 - - 14 -
รายได้จากทรพั ย์สิน……………............…….……….....................1..7..1. 22
- 24 9 872
ค่าเช่าบ้าน/ ที่ดนิ และทรัพยส์ ินอน่ื 28 2

(รวมค่าลิขสิทธิ์และสทิ ธิบัตร)…….......…….................

ดอกเบ้ียเงินฝากและเงินปันผล…….........…….....................113

ดอกเบ้ียแชรแ์ ละการให้กยู้ มื เงนิ …...........…….......................3..1.. - - - - -

(บาท-Baht)

คนงานเกษตร ลกู จ้าง เสมียน ผู้ปฏิบัตงิ านใน ผูไ้ ม่ได้ Source of income
ป่าไม้ Employees พนักงานขาย กระบวนการผลติ ปฏิบัตงิ าน
และ เชิงเศรษฐกิจ
ประมง คนงาน และ กอ่ สร้าง Econo-
ดา้ นการขนสง่ ให้บรกิ าร และเหมืองแร่ mically
Labourers in และงานพ้ืนฐาน Clerical, Workers related inactive
agriculture, Labourers in sales to production,
and services construction
forestry logistics, workers and mining
and fishery transportation

and
basic work

17,779 11,491 25,054 15,079 12,350 Total monthly income
17,779 11,412 24,524 15,023
13,991 7,827 20,358 10,615 10,840 Total current income
12,821 6,244 18,225 8,417 7,200 Money income
8,448 6,002 16,180 8,379
1,754 1,312 From earning
756 - - 634 Wages and salaries
3,618 242 291 37 314 Net profits from business
1,170 1,577 1,670 2,184 364 Net profits from farming

- - - - 5,727 From current transfer
Pension / annuities and other
- - - -
- 429 723 1,232 502 assistance
1,170 1,148 948 Work compensation and
- 463 953
- 7 14 - terminated payment
- 8 3,681 Assistance from persons outside hh.
- - 1,544 Assistance from govt. and organization
7 454
- 14 161 From property income
- - 57 Income from renting
-
(include licence and copyright)
16 Interest and dividends from

deposit, bonds and stocks
87 Interest from "shares" and loans

18

ตาราง 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครวั เรือน จาแนกตามแหล่งท่ีมาของรายได้และสถานะทางเศรษฐสังคมของครวั เรอื น (ต่อ)

TABLE 1 AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCES OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ผถู้ ือครองทาการเกษตร/เพาะเล้ียง ผูป้ ระกอบธุรกจิ

รวมท้ังส้นิ Farm operators/culture ของตนเอง
Total
ปลูกพืช/เลยี้ งสตั ว์/เพาะเลี้ยง ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์, ท่ีไม่ใช่การเกษตร ผูจ้ ดั การ
นักวิชาการ
Plant/animal/culture หาของป่า,บริการ Entrepreneurs
และ
แหลง่ ที่มาของรายได้ ส่วนใหญ่เป็น สว่ นใหญ่ ทางการเกษตร for ผ้ปู ฏิบัตงิ าน

เจ้าของที่ดนิ เช่าที่ดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural วิชาชีพ
Professional,
Mainly Mainly hunting, business technician
and manager
owning renting land/ agricultural

land land occupied services

for free

รายไดท้ ไ่ี ม่เป็นตัวเงิน…....…...........…………………….................3..,841 3,974 5,901 4,782 3,847 3,569
ค่าประเมินค่าเช่าบ้านท่ีไม่เสียเงนิ
(รวมบ้านของตนเอง)…………………...........……...................1..,.187 1,067 1,531 1,083 1,280 1,598
สินค้าและบริการที่ไดม้ าโดยไม่ไดซ้ อ้ื …............……....................482 523 726 1,201 375 330
อาหารและเคร่ืองดมื่ ท่ีไดม้ าโดยไม่ไดซ้ อ้ื …....……....................2..,173 2,384 3,644 2,499 2,193 1,640

รายไดไ้ ม่ประจา (ท่ีเป็นตวั เงิน)….……............………………………..........7..8..4.. 414 41 28 611 198

เงนิ ทุนการศึกษา…...……................…......…………………............ 15 - - - 103 -

มรดก พินัยกรรม ของขวัญ……….........…………………............. 208 118 - - 37 3

เงนิ ไดร้ บั จากการทาประกนั ตา่ ง ๆ……..........…………................. 293 111 - - 10 -

รายรบั อื่นๆ..................................................................... 268 184 41 28 461 195

(บาท-Baht)

คนงานเกษตร ลูกจา้ ง เสมียน ผ้ปู ฏิบัตงิ านใน ผไู้ ม่ได้ Source of income
ป่าไม้ Employees พนักงานขาย กระบวนการผลติ ปฏิบัตงิ าน
และ เชิงเศรษฐกิจ
ประมง คนงาน และ กอ่ สรา้ ง Econo-
ดา้ นการขนส่ง ให้บรกิ าร และเหมืองแร่ mically
Labourers in และงานพนื้ ฐาน Clerical, Workers related inactive
agriculture, Labourers in sales to production,
and services construction
forestry logistics, workers and mining
and fishery transportation

and
basic work

3,788 3,585 4,166 4,408 3,640 Non - money income
Estimated rental value of dwelling

1,037 952 1,261 1,241 1,162 (including own dwelling)
405 384 422 497 532 In - kind of goods and services

2,346 2,248 2,483 2,670 1,947 In - kind of foods and beverages

- 79 531 56 1,509 Non-current money income
- - - - - Scholarships
- 53 1 - 494 Inheritances/ bequeaths and gifts
- - 9 - 757 Proceeds from insurances
- 26 520 56 258 Other receiving

19

ตาราง 2 ร้อยละของครวั เรอื น จาแนกตามรายได้ท้ังส้ินเฉล่ียต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครวั เรอื น
TABLE 2 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

ผู้ถือครองท่ำกำรเกษตร/เพำะเลีย้ ง ผ้ปู ระกอบธุรกจิ

รวมทั้งส้นิ Farm operators/culture ของตนเอง

Total ปลกู พืช/เล้ียงสัตว์/เพำะเลี้ยง ประมง,ป่ำไม้,ลำ่ สัตว์, ทีไม่ใช่กำรเกษตร ผ้จู ดั กำร

Plant/animal/culture หำของป่ำ,บรกิ ำร Entrepreneurs นักวิชำกำร

รำยได้ ส่วนใหญ่เป็น สว่ นใหญ่ ทำงกำรเกษตร for และ

เจ้ำของทีดนิ เช่ำทีดนิ /ท่ำฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผู้ปฏิบัตงิ ำน

Mainly Mainly hunting, business วิชำชีพ

owning renting land/ agricultural Professiona

land land occupied services technician

for free and manag

รายไดท้ ้ังส้ินเฉลี่ยตอ่ เดือนต่อครัวเรือน……………………..……….. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ต่ำกว่ำ 1,500 บำท…………………………….. 0.1 - - --

1,500 - 3,000 บำท…………………………….. 1.8 - - --

3,001 - 5,000 บำท…………………………….. 3.8 4.2 - --

5,001 - 10,000 บำท…………………………….. 29.1 34.9 14.8 8.3 15.5 6.2

10,001 - 15,000 บำท…………………………….. 19.9 22.9 44.0 - 18.3 15.1

15,001 - 30,000 บำท…………………………….. 32.0 35.1 41.2 26.1 41.5 38.7

30,001 - 50,000 บำท…………………………….. 8.5 2.5 - 41.5 17.9 6.4

50,001 - 100,000 บำท…………………………….. 3.7 0.5 - 24.1 4.5 25.3

มำกกว่ำ 100,000 บำท…………………………….. 1.0 - - - 2.4 8.2

รายได้ท้ังสิ้นเฉล่ียตอ่ เดอื นต่อคน…………………………..………….. 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100.0
- - - -
ต่ำกว่ำ 500 บำท……………………………. - - - - 12.7
0.8 - 11.5
500 - 1,500 บำท……………………………. 1.4 36.6 44.0 8.9 30.6
22.2 38.4 8.2 31.8 21.2
1,501 - 3,000 บำท……………………………. 26.8 32.3 17.6 26.2 38.4 14.4
7.6 12.3 5.3
3,001 - 5,000 บำท……………………………. 28.9 0.5 - - 5.7 4.3
- 43.8 1.5 -
5,001 - 10,000 บำท……………………………. 29.5 - - 21.9 1.5
- - -
10,001 - 15,000 บำท……………………………. 8.0 - - -
-
15,001 - 30,000 บำท……………………………. 3.8

30,001 - 50,000 บำท……………………………. 1.1

50,001 - 100,000 บำท…………………………….. 0.6

มำกกว่ำ 100,000 บำท…………………………….. -

ลกู จ้ำง ผไู้ ม่ได้
Employees ปฏิบัตงิ ำน

คนงำนเกษตร คนงำน เสมียน ผูป้ ฏิบัตงิ ำนใน เชิงเศรษฐกจิ

ร ป่ำไม้ ดำ้ นกำรขนสง่ พนักงำนขำย กระบวนกำรผลติ Econo-

และ และงำนพ้ืนฐำน และ ก่อสร้ำง mically Income

น ประมง Labourers in ให้บริกำร และเหมืองแร่ inactive

Labourers in logistics, Clerical, Workers related

al, agriculture, transportation sales to production,

n forestry and and services construction

ger and fishery basic work workers and mining

0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total monthly income per househ(ionld100
- - - - - 0.4
Less than 1,500 Baht

- 16.6 3.1 - - 4.3 1,500 - 3,000 Baht

- - 12.0 2.7 - 5.3 3,001 - 5,000 Baht

2 - 27.0 12.1 32.7 42.2 5,001 - 10,000 Baht

1 - 23.5 13.9 4.5 22.5 10,001 - 15,000 Baht

7 83.4 34.4 42.3 62.8 18.3 15,001 - 30,000 Baht

4 - - 20.8 - 6.4 30,001 - 50,000 Baht

3 - - 7.0 - 0.7 50,001 - 100,000 Baht

2 - - 1.2 - - More than 100,000 Baht

0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total monthly income per capita

- - - - - - Less than 500 Baht

- 16.6 - 4.1 12.2 1.2 500 - 1,500 Baht

7 - 40.7 11.9 20.6 34.3 1,501 - 3,000 Baht

5 83.4 44.8 20.9 23.1 34.3 3,001 - 5,000 Baht
6 - 14.5 45.2 44.3 21.8 5,001 - 10,000 Baht
2 - - 13.1 - 5.1 10,001 - 15,000 Baht

4 - - 2.3 - 3.0 15,001 - 30,000 Baht

3 - - 1.5 - 0.4 30,001 - 50,000 Baht

3 - - 1.2 - - 50,001 - 100,000 Baht

- - - - - More than 100,000 Baht

20

ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรอื น จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน
TABLE 3 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY INCOME AND HOUSEHOLD SIZE

รำยได้ รวมท้ังส้นิ 1-2 ขนำดขอ
Total Househol
100.0 3-4
รายไดท้ ้งั ส้ินเฉล่ียตอ่ เดือนตอ่ ครัวเรอื น……………………..…………………………………………...…….. 100.0 0.4 -
0.1 5.1 - 100
ตำ่ กว่ำ 1,500 บำท…………………………….. 1.8 9.8
3.8 37.0 3
1,500 - 3,000 บำท…………………………….. 29.1 18.0 2
19.9 21.2 3
3,001 - 5,000 บำท…………………………….. 32.0 5.9
8.5 0.9 100
5,001 - 10000 บำท…………………………….. 3.7 1.8
1.0 3
10,001 - 15000 บำท…………………………….. 100.0 2
- 2
15,001 - 30000 บำท……………………………..
1.5
30,001 - 50000 บำท…………………………….. 13.3
26.3
50,001 - 100,000 บำท…………………………….. 37.7
12.4
มำกกว่ำ 100,000 บำท…………………………….. 5.0
2.1
รายไดท้ ง้ั สิ้นเฉล่ียตอ่ เดอื นต่อคน…………………………………………….…………………..………….. 100.0 1.8 -
-
ตำ่ กว่ำ 500 บำท……………………………-. -
1.4
500 - 1,500 บำท……………………………. 26.8
28.9
1,501 - 3,000 บำท……………………………. 29.5
8.0
3,001 - 5,000 บำท……………………………. 3.8
1.1
5,001 - 10000 บำท……………………………. 0.6

10,001 - 15000 บำท……………………………. -

15,001 - 30000 บำท…………………………….

30,001 - 50000 บำท…………………………….

50,001 - 100,000 บำท……………………………..

มำกกว่ำ 100,000 บำท……………………………-..

องครัวเรือน (คน) Income
ld size (persons)
>= 8 Total monthly income per household
5-7 100.0
Less than 1,500 Baht
0.0 100.0 43.7 Baht
-- 14.5 1,500 - 3,000 Baht
-- 41.8 Baht
3,001 - 5,000 Baht
0.6 - - 100.0 Baht
31.7 10.0 - 5,001 - 10000 Baht
21.9 20.7 - 43.7 Baht
33.2 49.1 14.5 10,001 - 15000 Baht
7.8 15.0 41.8
3.9 5.2 15,001 - 30000 Baht
0.8 - - Baht
30,001 - 50000 Baht
0.0 100.0 Baht
-- 50,001 - 100,000 Baht
Baht
1.3 1.7 - More than 100,000 Baht
32.2 38.3 Baht
29.2 34.5 Total monthly income per capita Baht
26.1 20.3 Baht
6.6 3.4 - Less than 500
3.7 1.8 -
0.8 - - 500 - 1,500

-- 1,501 - 3,000
--
3,001 - 5,000

5,001 - 10000

10,001 - 15000

15,001 - 30000

30,001 - 50000

50,001 - 100,000

More than 100,000

21

ตาราง 4 ส่วนแบ่งรายได้ประจาของครวั เรอื น โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม
TABLE 4 SHARE OF HOUSEHOLDS CURRENT INCOME BY DECILE GROUPS

กลมุ่ ครัวเรอื น รอ้ ยละของประชากร
จาแนกตามรายไดป้ ระจา Percentage share of population
Decile group by current income

(รายไดต้ าสุด) 1 (Lowest income) 24.6
22.3
2 19.0
18.8
3 15.3

4

(รายไดส้ ูงสุด) 5 (Highest income)

สมั ประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม)
Gini coefficient (decile groups)
รายไดป้ ระจาตอ่ คนตอ่ เดอื น
Per capita current income

รอ้ ยละสว่ นแบ่งของรายไดป้ ระจา รายไดป้ ระจาตอ่ คนตอ่ เดอื น (บาท)
Percentage share of current income Per capita current income (Baht)

9.5 2,060
12.8 3,057
15.1 4,232
21.9 6,238
40.7 14,159

0.286 5,334

22

ตาราง 5 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรอื น
TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

ผ้ถู ือครองทาการเกษตร/เพาะเล้ยี ง ผูป้ ระกอบธุรกจิ

รวมทั้งสิ้น Farm operators/culture ของตนเอง
Total
ปลกู พืช/เล้ยี งสัตว์/เพาะเล้ยี ง ประมง,ป่าไม้,ล่าสตั ว์, ท่ีไม่ใช่การเกษตร ผู้จดั การ

Plant/animal/culture หาของป่า,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ

ประเภทค่าใช้จ่าย สว่ นใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ ทางการเกษตร for และ

เจา้ ของที่ดนิ เช่าท่ีดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูป้ ฏิบัตงิ าน

Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ

owning renting land/ agricultural Professional,

land land occupied services technician

for free and manager

ค่าใช้จ่ายทง้ั สิ้นต่อเดอื น…………………...…....…....………...…....……….…..…….16,575 13,457 19,163 21,764 23,536 28,441
ค่าใช้จ่ายเพอื่ การอุปโภคบริโภค…………...…......…....…………….…..……13,887 11,249 18,218 16,949 18,434 22,981

อาหาร และเครื่องดมื่ (ไม่มีแอลกอฮอล์)……...…....……………..……. 6,132 5,432 7,015 5,336 7,440 8,689
อาหารปรงุ ท่บี ้าน..….…....………...…....……….….....………………...4…,4…56 4,303 5,994 4,562 5,158
ข้าวและอาหารท่ีทาจากแป้ง…….…………………………...….. 1,119 1,112 2,223 4,997 1,053
เน้ือสตั ว์และสตั ว์ปีก……………………………………..…………….. 739 907 1,219
ปลาและสตั ว์น้าอ่นื ๆ………………………………….………………. 720 728 834 846 890
นม เนยแข็ง และไข…่ ……………………………...………………… 476 779 691 921 915 834
น้ามันและไขมัน……………………………………...………………… 63 386 417 372 750 639
ผลไม้และถั่วเปลอื กแข็ง………………………………….…………. 302 64 92 97 463 79
ผกั ………………………………………………..…………………………. 467 282 322 299 73 450
น้าตาลและขนมหวาน……………………………………..………… 213 464 578 597 335 482
เคร่ืองปรงุ รสและเคร่ืองเทศ…………………………...…………… 110 179 324 201 509 271
เคร่ืองดม่ื ท่ีไม่มีแอลกอฮอล…์ …………………………………..…. 247 106 280 91 242 120
(ท้ังสาเรจ็ รูปและกึง่ สาเรจ็ รูป) 204 233 229 136 339
354

อาหารสาเร็จรูป..….…....…………...…....…....………...…....……….…1…,6…76 1,129 1,021 774 2,443 3,531

ซอื้ มาบรโิ ภคที่บ้าน……...….……...…....…....………...…....……1,056 836 613 348 1,713 1,794

บริโภคนอกบ้าน……...…....………...…....……….……...…....… 620 293 407 427 730 1,738

(รวมเคร่ืองดมื่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

เครื่องดื่มท่มี ีแอลกอฮอล์.….…...............……...…....…………….………. 67 45 - 87 62 289
ดมื่ ที่บ้าน…………………....………...…....……….……...…....……..……… 31 30 - - 27 54
ดม่ื นอกบ้าน…………….…...…...……....………...…....……….....….……… 35 15 - 35 235
87

(บาท-Baht)

ลูกจา้ ง ผ้ไู ม่ได้
ปฏิบัตงิ าน
Employees เชิงเศรษฐกจิ
Econo-
คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผู้ปฏิบัตงิ านใน mically
กระบวนการผลิต inactive
ป่าไม้ ดา้ นการขนสง่ พนักงานขาย
ก่อสร้าง
และ และงานพ้นื ฐาน และ และเหมืองแร่ Expenditure group
Workers related
ประมง Labourers in ให้บริการ to production,
construction
Labourers in logistics, Clerical, and mining

, agriculture, transportation sales

forestry and and services

r and fishery basic work workers

13,805 12,767 21,474 12,843 12,702 Total monthly expenditure
12,416 10,944 18,665 11,495 11,041 Consumption expenditure

5,908 5,263 8,593 5,796 5,014 Food and beverages (excluding alcoholic)
4,640 4,220 5,760 3,802 3,858 Food prepared at home
1,474 1,167 1,479 1,370
940 Grains and cereal products
662 619 954 609 608 Meat and poultry
707 735 699 462 665 Fishes and seafood
168 406 845 212 439 Milk, cheese and eggs
89 54 77 47 53 Oils and fats
190 266 382 139 268 Fruits and nuts
453 558 520 429 411 Vegetables
389 135 303 148 197 Sugar and sweets
80 104 131 117 93 Spices and condiments
429 175 370 269 185 Non-alcoholic beverages

(prepared & semi-prepared beverage)

1,268 1,043 2,834 1,994 1,156 Prepared food
525 519 1,443 722 837 Food taken home
743 525 1,391
1,273 319 Food eaten away from home
30 16 42 (include non-alcoholic beverage)
- 16 6
113 55 Alcoholic beverages
30 - 37 - 46 Drunk at home

113 10 Drunk away from home

23

ตาราง 5 ค่าใชจ้ ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตอ่ )

TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

ผถู้ ือครองทาการเกษตร/เพาะเลย้ี ง ผูป้ ระกอบธุรกิจ

รวมท้ังสน้ิ Farm operators/culture ของตนเอง
Total
ปลกู พืช/เล้ยี งสัตว์/เพาะเลยี้ ง ประมง,ป่าไม้,ลา่ สตั ว์, ท่ีไม่ใช่การเกษตร ผู้จัดการ

Plant/animal/culture หาของป่า,บรกิ าร Entrepreneurs นักวิชากา

ประเภทค่าใช้จ่าย สว่ นใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ ทางการเกษตร for และ

เจ้าของที่ดนิ เช่าที่ดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผ้ปู ฏิบัตงิ าน

Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ

owning renting land/ agricultural Professional

land land occupied services technician

for free and manage

ยาสูบ หมาก ยานัตถ์ุ และอ่ืนๆ.....………………...…....……………..….. 77 65 74 375 128 21
บุหรี่ ซกิ าร์ ยาเส้น ฯลฯ………………....………...…....……….………… 70 56 74 373 123 21
หมาก พลู ยานัตถ์ุ ฯลฯ…………….……...……....………...…....……… 7 10
- 2 5-

ทีอ่ ยอู่ าศยั เครื่องแต่งบ้าน 2,022 3,394 1,905 2,818 3,565
และเครื่องใช้ตา่ งๆ.....…………....………...…....……….………...…… 2,342 - - - 84 90
ค่าเช่าที่อยอู่ าศัย…………...…....……………………..…....………...…....………2.6
ค่าประเมินค่าเช่าบ้านท่ีไม่เสยี เงิน 1,067 1,531 1,083 1,280 1,598
(รวมบ้านของตนเอง)………....………...…....……….……...…....……1…,187 7 88 - 42 133
ค่าบารงุ รกั ษาและซอ่ มแซมบ้าน........……...……....………...…....………..36 40 - - 121 126
เครื่องแตง่ บ้านและบริภัณฑ์อน่ื ๆ.......................................................6..3......... 34 - - 10 71
สิง่ ทอสาหรับใช้ในบ้าน......................................................................3..2.... 21 - - 19 48
เคร่ืองใช้สอยเบ็ดเตล็ดในบ้าน…………..…....………...…....……………... 20 963 1,079
เชื้อเพลิง แสงสว่างและน้า……………....………...…....……….……...…. 747 650 1,460 670 299 327
ค่าใช้จา่ ยในการทาความสะอาด…………...…....…....………...…....… 224 203 315 152 - 92
ค่าจา้ งบุคคลท่ีให้บรกิ ารครัวเรือน……………...….…....………...….... 6 -
- - 492 1,004
287 402 707
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า……...…....………...…....………..………………. 334 272 264 106 90 297
ผ้า เสื้อผ้าและเคร่ืองแตง่ กาย…..……...……....………...…....………… 270 24 86
รองเท้า…………………….……...…....……....………...…....……….…...…… 65 222 20 610 787
49 511 522 686
408 340 88 101
ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคล…………………....………...…....………....…....……. 432 321 104 317
ของใช้สว่ นบุคคล…………………....………...…....……….…...…....…….. 374 287 23
ค่าบรกิ ารส่วนบุคคล…………...…....……………....………...…....……….. 59 33

) (บาท-Baht)

S (Contd.)

ร คนงานเกษตร คนงาน ลูกจา้ ง ผไู้ ม่ได้
Employees ปฏิบัตงิ าน
าร ป่าไม้ ดา้ นการขนส่ง เสมียน ผู้ปฏิบัตงิ านใน เชิงเศรษฐกิจ
พนักงานขาย กระบวนการผลิต
ะ และ และงานพื้นฐาน และ กอ่ สร้าง Econo- Expenditure group
ให้บริการ และเหมืองแร่ mically
น ประมง Labourers in Clerical, Workers related inactive
sales to production,
พ Labourers in logistics, and services construction
workers and mining
l, agriculture, transportation

n forestry and

er and fishery basic work

173 60 114 155 48 Tobacco products
173 57 112 155 37 Cigarettes, tobacco etc.

- 32 - 11 Betelnut, snuff etc.

Household operation, furnitures

1,838 2,092 2,601 2,205 2,096 and equipment
- 52 47
- - Rent of dwelling
1,037 952 1,261
25 181 51 Estimated rental value of
- 27 75
- 5 41 1,241 1,162 dwelling (include owned dwelling)
- 64 16
594 637 838 3 6 Repair / maintenance dwelling
181 174 271
- -- 52 49 Furnitures and major equipment

92 253 483 36 37 Household textiles
92 176 434
- 11 Small appliances
- 77 49
706 642 Fuel, lighting and water supply
314 307 742
263 247 624 166 188 Cleaning supplies
51 60 118
- - Service workers in household

123 184 Apparel and footwear
89 154 Cloth and clothing
34 30 Footwear

352 302 Personal care
287 266 Personal supplies
65 36 Personal services

24

ตาราง 5 ค่าใชจ้ ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตอ่ )

TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

ผถู้ ือครองทาการเกษตร/เพาะเลีย้ ง ผปู้ ระกอบธุรกจิ

รวมทั้งสิน้ Farm operators/culture ของตนเอง
Total
ปลกู พืช/เลีย้ งสัตว์/เพาะเลยี้ ง ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์, ท่ีไม่ใช่การเกษตร ผู้จดั การ

Plant/animal/culture หาของป่า,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ

ประเภทค่าใช้จ่าย สว่ นใหญ่เป็น สว่ นใหญ่ ทางการเกษตร for และ

เจา้ ของที่ดนิ เช่าที่ดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูป้ ฏิบัตงิ าน

Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ

owning renting land/ agricultural Professional,

land land occupied services technician

for free and manager

เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล……....………...…....……….…….. 221 198 268 898 232 574
ยาและเวชภัณฑ์……………………....………...…....………..…....…….…. 53 54 189 64 72 127
ค่ารกั ษาพยาบาล (คนไข้นอก)…………....………...…....……….…….... 101 111 75 41 132 342
ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)………...……....………...…....……….…….. 66 33 794 28 105
5

ค่าใช้จา่ ยเกย่ี วกบั การเดินทางและการส่ือสาร………...…...………….... 3,299 2,189 6,174 7,340 5,873 6,930
ค่าซอื้ ยานพาหนะ………...……………....………...…....………....…....……1,293 673 3,219 5,236 2,468 2,643
ค่าใช้จา่ ยเกยี่ วกับยานพาหนะ………..…....………...…....………..….... 266 175
ค่าใช้จ่ายในการเดนิ ทางตามปกติ.…………...…....……....……….. 1,156 938 767 440 474 698
1,488 1,220 2,026 2,328
ค่าใช้จา่ ยในการเดนิ ทางในโอกาสพิเศษ และท่องเที่ยว.............. 87 45
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่อื สาร.......……...…....….……………………...… 497 358 - 147 152 337
699 296 754 924

การศกึ ษา……………………..……………...…....………...…....……….……. 124 51 66 106 183 437

การบันเทิง การอ่านและกจิ กรรมทางศาสนา……………...…....…….….. 390 359 429 456 518 654
ค่าซอ้ื อปุ กรณก์ ารบันเทิงและกฬี า………...…....………………………….……1.3 5 - - 57 1
ค่าซื้อเครื่องเลน่ สตั ว์เลย้ี ง ไม้ประดบั
และการบันเทิง.………………...….......………............................ 19 7 - - 31 78
ค่าผ่านประตู ค่าเรยี นและเล่นกีฬา.…………...…....………...……..….. - - - - --
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอา่ น/การศาสนา และ
ลัทธิความเชื่อ.………………...….......………................................ 358 347 429 456 430 575
295 - - 78 30
คา่ ใช้จ่ายเกยี่ วกบั การจัดงานพิธใี นโอกาสพิเศษ…………...………….... 469

) (บาท-Baht)

S (Contd.) Expenditure group

ลูกจ้าง ผู้ไม่ได้ Medical and health care
ปฏิบัตงิ าน Medicine and supplies
Employees เชิงเศรษฐกิจ Medical services (outpatients)
Econo- Medical services (inpatients)
คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผู้ปฏิบัตงิ านใน mically
กระบวนการผลติ inactive Transport and communication
ป่าไม้ ดา้ นการขนส่ง พนักงานขาย Vehicles purchase
กอ่ สร้าง Vehicle repairing & maintenance
และ และงานพนื้ ฐาน และ และเหมืองแร่ Local transportation
Workers related Special occasion travelling and tour
ประมง Labourers in ให้บริการ to production, Communication
construction
Labourers in logistics, Clerical, and mining Education
Recreation reading and religious activity
, agriculture, transportation sales
Recreation equipment and sports
forestry and and services Toys, pets, shurbs and recreation
Admission, sports fee
r and fishery basic work workers Reading/ religious activities
Special ceremony expenses
193 107 262 24 160
39 33 107 20 17
153 62 51
- 69
- 12 104 4 73

3,486 2,463 5,301 2,244 1,651
1,451 1,158 2,240 1,043 501

134 127 335 119 156
1,443 795 1,821 713 597

- 13 97 21 56
457 370 808 349 342

124 63 184 171 78

258 285 335 310 347
- - 11 26

- - 33 6 12
- -- --

258 285 290 302 328
- 35 8 - 1,107

25


Click to View FlipBook Version