E Sample 电子样本
  • 821
  • 96
BUKU SUMBER BC 4A 华文参考资料四上
WM:RM5.30/EM:RM5.60
-100%根据课本生字顺序编排
-提供每课的课文要旨,生字字音,笔画,部首,字义,构词,课文词义和例句
-附加学学词语搭配,学学成语,谚语,格言,认认形似字,同义词,多音字,记记同反义词和语文资料室
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload